Granskning av kommunstyrelsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunstyrelsens"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vingåkers kommun Dag Fagerhem

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och svar på revisionsfrågan 1 2 Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfråga Avgränsning Metod 2 3 Om uppsiktsplikten och kommunstyrelsens ansvar Kommentar 5 4 Kommunens organisation 6 5 Granskningsresultat Reglementen och styrdokument Kommentarer Bedömning Uppföljning och rapportering Bedömning Om bolagens årsstämmor och ansvarsprövningen 10 6 Bedömning och svar på revisionsfrågan 13 Juni 2013 Vingåkers kommun

3 1 Sammanfattande bedömning och svar på revisionsfrågan På uppdrag av revisorerna i Vingåkers kommun har genomfört en granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt. Den övergripande revisionsfrågan är om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt. Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut har etablerat ändamålsenliga former för sin uppsiktsplikt. Vi noterar samtidigt att det finns en ambition att utveckla såväl uppföljning som kommunstyrelsens agerande när det gäller uppsiktsrollen. När det gäller de underliggande frågorna i vår granskning gör vi följande bedömning: Finns uppsikten tydligt beskriven i reglemente och uppdrag för kommunstyrelsen? Vår bedömning är att reglementet på ett relativt tydligt sätt beskriver innebörden av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Finns det i övrigt tydliga riktlinjer och former för hur uppsikten bedrivs? Vår bedömning är att styrmodellen inte förtydligar kommunstyrelsens uppsiktsroll. Vidare bedömer vi att bolagsordningar och ägardirektiv bör utvecklas när det gäller att beskriva relationerna till kommunen, kommunstyrelsens uppsikt samt bolagens informationsskyldighet gentemot kommunstyrelsen. Är innebörden av uppsiktsplikten känd? Vår bedömning är att bland de personer vi intervjuat finns det i delar en insikt om och förståelse för uppsiktsplikten, även om den varierar. Utöver detta vill vi framhålla betydelsen av att kommunstyrelsen ser över formerna för utövandet av ägarrollen i samband med bolagsstämmor och ansvarsprövning, för att säkerställa att fullmäktige ges en reell möjlighet att i ett sammanhang ta ställning till ansvarsutövandet i hela kommunens verksamhet. 1 av 13

4 2 Inledning Revisorerna i Vingåkers kommun har uppdragit åt att genomföra en granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt. 2.1 Bakgrund Enligt kommunallagen har alla nämnder och styrelser sitt uppdrag ifrån fullmäktige och ingen styrelse eller nämnd är överordnad de andra. Styrelsen (kommunstyrelsen) har dock fått det särskilda ansvaret att samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och att ha uppsikt över övriga nämnders, bolags och eventuella kommunalförbunds verksamhet. (Kommunallagen kap ) Styrelsen har också ansvaret för att bereda ärenden till fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen samt verkställa fullmäktiges beslut. Det finns ett tydligt samband mellan styrelsens ansvar att bereda frågor till fullmäktige och att sedan samordna verksamheten och ha uppsikt över att fullmäktiges beslut genomförs. Styrelsen förutsätts därmed ha den kunskap och insikt om besluten som underlättar uppföljningen och har samtidigt ett ansvar för att förslag till fullmäktigebeslut utformas på ett sådant sätt att de är möjliga styra efter och följa upp. 2.2 Syfte och revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt. För att besvara den övergripande revisionsfrågan har följande frågeställningar ingått i granskningen: Finns uppsikten tydligt beskriven i reglemente och uppdrag för kommunstyrelsen? Finns det i övrigt tydliga riktlinjer och former för hur uppsikten bedrivs? Är innebörden av uppsiktsplikten känd? 2.3 Avgränsning Granskningen har inriktats mot formerna för uppsiktsplikten samt hur kommunstyrelsen hanterat detta ansvar under 2012 och hittills under år Metod Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. En genomgång av styrdokument, såsom reglemente, ägardirektiv och andra riktlinjer har genomförts. Denna genomgång har delvis skett mot bakgrund av erfarenheter från tidigare liknande granskningar. Vidare har en genomgång gjorts av kommunstyrelseprotokoll för 2012 och av 13

5 Intervjuer har genomförts med två ledamöter av kommunstyrelsen samt med representanter för tjänstemannaledningen och representanter för förvaltningar och bolag. Totalt har 7 personer intervjuats. Vi har också tagit del av nyligen genomförd revisionsgranskning avseende implementering av ny styrmodell (mars 2013), som i delar anknyter till kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Ett rapportutkast har tillställts samtliga intervjuade, för avstämning. 3 av 13

6 3 Om uppsiktsplikten och kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsens särskilda ansvar regleras framgår av kommunallagen, 6 kap Uppsiktsplikten berörs huvudsakligen i Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2009:48). 1 a Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Lag (2012:390). 1 b Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser. Lag (2012:390). 2 Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. 3 Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller landstinget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 1 a och 1 b har tillförts lagstiftningen fr.o.m. år 2013, som ett förtydligande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. Innebörden av dessa tillägg är att styrelsen årligen ska pröva om bolagen levt upp till det kommunala ändamålet och drivits inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet, ska förslag om åtgärder lämnas till fullmäktige. Styrelsen ska för sin del vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa fullmäktiges styrning av och insyn över bolagen, i enlighet med kommunallagens 3 kap, 17 och 18. Kommunstyrelsen är alltså inte överordnad övriga nämnder och styrelser, som alla har sitt uppdrag ifrån fullmäktige. Styrelsen har dock givits ett särskilt ansvar att samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och att ha uppsikt över övriga nämnders, bolags och eventuella kommunalförbunds verksamhet. Styrelsen har också ansvaret för att bereda ärenden till fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen samt verkställa fullmäktiges beslut. De verktyg som kommunstyrelsen har till sitt förfogande, kopplade till uppsikten, innebär dels utformning av de interna uppföljnings- och rapporteringssystemen; dels möjligheten att uppmärksamma berörd nämnd/styrelse på behovet av åtgärder 4 av 13

7 vid bristande måluppfyllelse; dels också att till fullmäktige påtala bristande måluppfyllelse eller annan avvikelse och lämna förslag till åtgärd eller beslut från fullmäktiges sida. Kommunstyrelsen har alltså inget eget mandat att besluta om åtgärder gentemot andra nämnder. Innbörden av uppsikten är inte närmare utvecklad i lagstiftningen. I en PM från dåvarande Kommunförbundet finns följande beskrivning av uppsiktsplikten 1 : Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. För detta behöver kommunstyrelsen ha uppsikt över de olika verksamheterna. Kommunstyrelsen ska övervaka den ekonomiska förvaltningen, att nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning finner brister skall kommunstyrelsen lämna råd alternativt föra ärendet till kommunfullmäktige som får fatta beslut. Av denna PM framgår bl.a. att begreppet uppsikt infördes i kommunallagen 1992 istället för det tidigare begreppet inseende. Samtidigt förtydligades i lagen att uppsikten även gäller de kommunala företagen. 3.1 Kommentar Innebörden av uppsiktsplikten kan, något förenklat, sammanfattas som att kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att de olika delarna av kommunens verksamhet tillsammans ska motsvara de mål och den verksamhet som kommunfullmäktige fattat beslut om. Med utgångspunkt från de uppdrag som kommunallagen anger för kommunstyrelsen kan sägas att det finns ett tydligt samband mellan styrelsens ansvar att bereda frågor till fullmäktige och att sedan samordna verksamheten och ha uppsikt över att fullmäktiges beslut genomförs. Styrelsen har därmed den kunskap och insikt om besluten som underlättar uppföljningen och har samtidigt ett ansvar för att förslag till fullmäktigebeslut utformas på ett sådant sätt att de är möjliga styra efter och följa upp. Uppsikten gäller hela kommunens verksamhet, oavsett om den bedrivs i nämndeller bolagsform. 1 Uppsikt över kommunala företag enligt 6 kap. 1 KL, PM Svenska Kommunförbundet av 13

8 4 Kommunens organisation Den politiska nämndorganisationen i Vingåkers kommun innebär att det förutom kommunfullmäktige finns kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnd, kulturoch fritidsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, socialnämnd samt valnämnd. Därutöver bedriver kommunen verksamhet i bolagsform i AB Vingåkershem, Vingåkers kommunfastigheter AB samt Vingåkers Vatten och Avfall AB. Genom det senare bolaget är Vingåkers kommun också delägare av Sörmlands Vatten och Avfall AB (ägs tillsammans med Flens kommun och Katrineholms kommun). Därtill ingår kommunen i tre gemensamma nämnder: 1. Viadidakt. Gemensam nämnd med Katrineholms kommun, ansvarar för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. 2. Patientnämnd. Gemensam med landstinget och länets övriga kommuner. 3. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel. Gemensam med landstinget och länets övriga kommuner. Vingåkers kommun ingår också i följande kommunal-/samordningsförbund: Västra Sörmlands Räddningstjänst (med Katrineholms kommun), Samordningsförbundet RAR Sörmland (finansiellt samordningsförbund), Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (kommunalförbund), Regionförbundet Sörmland (kommunalförbund) samt Vårdförbundet Sörmland (med Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs). 6 av 13

9 5 Granskningsresultat 5.1 Reglementen och styrdokument Vi har identifierat följande styrdokument som väsentliga för vår granskning: - Reglemente för kommunstyrelsen (reviderat ) - Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåkers kommuns nämnder (fastställt ) - Styrmodell för Vingåkers kommun (version ) - Bolagsordning för AB Vingåkershem (reviderad av kommunfullmäktige , 48) - Bolagsordning för Vingåkers Kommunfastigheter AB (reviderad av kommunfullmäktige , 49) - Ägardirektiv för AB Vingåkershem samt Vingåkers Kommunfastigheter AB (reviderat av kommunfullmäktige , 62) - Bolagsordning för Vingåker Vatten och Avfall AB (KF , 121) - Ägardirektiv för Vingåker Vatten och Avfall AB (KF , 4) I reglemente för kommunstyrelsen anges bl.a. att 3: Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa frågor som handhas av kommunens övriga nämnder och verka för att mål och riktlinjer på dessa områden ska kunna uppfyllas. 4: I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor som i lag inte är förbehållna annan nämnd Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Den fastställda styrmodellen för kommunen klargör innebörden av målstyrning och rollfördelningen mellan den politiska nivån och verksamhetsnivån. Modellen lägger 7 av 13

10 också fast struktur för styrdokument, planering och uppföljning samt för arbetet med intern kontroll och verksamhetens kvalitet. I detta klargörs även att bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnder är en del av kommunens verksamhet och att de därför i möjligaste mån omfattas av styrmodellen. Däremot innehåller inte styrmodellen något direkt förtydligande avseende kommunstyrelsens uppsiktsplikt. För bolagen utgör bolagsordning och ägardirektiv grunden för kommunens styrning. Bolagsordningarna för AB Vingåkershem och Vingåkers Kommunfastigheter AB har en gemensam struktur, medan bolagsordningen för Vingåker Vatten och Avfall AB har en något annorlunda struktur. I samtliga bolagsordningar anges att fullmäktige ska yttra sig/ta ställning inför beslut av principiell betydelse eller av större vikt. Likaså anger bolagsordningarna att kommunstyrelsen har rätt att inspektera bolaget och ta del av handlingar och räkenskaper. Bolagsordningen för Vingåker Vatten och Avfall innehåller också en paragraf avseende allmänhetens rätt att ta del av handlingar i bolaget (Offentlighetsprincipen), medan de övriga bolagen har en mindre tydlig skrivning om detta i ägardirektiven. När det gäller ägardirektiven är skillnaderna större mellan å ena sidan Vingåker Vatten och Avfall och å andra sidan Vingåkershem/Vingåkers Kommunfastigheter (gemensamma ägardirektiv). Ägardirektiven för Vingåkers Vatten och Avfall anger tydligt bolagets ansvar att hålla kommunen och kommunstyrelsen informerade om bolagets ekonomi och verksamhet och hur detta ska ske. Likaså innehåller dessa direktiv en punkt som tydliggör det kommunala syftet och att bolaget är underordnat Vingåkers kommun. Ägardirektiven för Vingåkershem/Kommunfastigheter är mer allmänt hållna och begränsade till sitt innehåll. Dessa ägardirektiv har ännu inte uppdaterats med anledning av den förändrade rollen för Kommunfastigheter, dvs. att bolaget fått ansvaret för alla kommunens verksamhetsfastigheter. Varken reglementet eller bolagsordningarna har uppdaterats med anledning av ändringarna i kommunallagen enligt Kommunallagens kap 6 1 a och 1b. (Se avsnitt 3). Innebörden av denna lagändring är ett förtydligande av kommunstyrelsens ansvar att ha uppsikt över att bolagen lever upp till det kommunala ändamålet. Ändringarna i Kommunallagen ställer krav på att det kommunala ändamålet samt de kommunala principerna som utgör ram för verksamheten, förs in i bolagsordningen. Likaså ska fullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut, anges i bolagsordningen. Vi kan inte heller se att den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag (2010:879) har föranlett kommunen att se över bolagsordning och ägardirektiv. Den lagändringen innebar att allmännyttiga bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och utgör därför ett undantag från den s.k. självkostnadsprincipen för kommunal verksamhet. En revidering av bolagsordningen för Vingåkers Kommunfastigheter AB har skett relativt nyligen, genom beslut av kommunfullmäktige i april Den revideringen avsåg dock enbart en ökning av aktiekapitalet. 8 av 13

11 5.1.1 Kommentarer Fr.o.m. år 2013 har vissa förändringar skett i kommunens nämnd- och bolagsorganisation, dels genom att utvecklingsnämnden avvecklats och ersatts av en samhällsbyggnadsnämnd, dels genom att Vingåkers Kommunfastigheter AB fått en ny roll och inte längre ska vara dotterbolag till AB Vingåkershem. Vid tidpunkten för vår granskning (juni 2013) hade dock inte de förändringarna beaktats i organisationsbeskrivningen på kommunens hemsida. Vi har heller inte kunnat hitta några uppdaterade bolagsordningar eller andra formella beslut avseende förändringarna på bolagssidan. I flera av våra intervjuer framhålls att ägardirektiven till bolagen behöver uppdateras och utvecklas och att detta kommer att prioriteras under hösten Bedömning Vår bedömning är att reglementet på ett kortfattat men ändå relativt tydligt sätt beskriver innebörden av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. En uppdatering bör ske, med anledning av kompletteringarna i Kommunallagen. Vi vill understryka betydelsen av att bolagsordningar och ägardirektiv ses över snarast, dels med anledning av förändringar i lagstiftningen, dels som en följd av fullmäktiges beslut om förändrad roll för Vingåkers Kommunfastigheter AB. Vid en sådan översyn kan det också vara lämpligt att förtydliga det kommunala syftet med bolagen, i enlighet med intentionerna i den nya styrmodellen. 5.2 Uppföljning och rapportering Kommunstyrelsens underlag för att utöva sin uppsiktsplikt är i första hand utformningen av styrning, uppföljning och rapportering. I våra intervjuer framkommer en relativt samstämmig bild av att uppföljning och rapportering ur ett verksamhetsperspektiv måste utvecklas. Det handlar i första hand om en utveckling av mål och indikatorer, så att de i högre grad ska bli möjliga att följa upp. Detta finns närmare beskrivet i den tidigare revisionsrapporten Implementering av styrmodell (mars 2013). Samtidigt uppfattar vi att kommunstyrelsen successivt har blivit aktivare i sin uppsikt över nämnderna. Tydligast är detta när det gäller barn- och utbildningsnämndens ekonomiska utveckling, där kommunstyrelsen aktivt engagerat sig under innevarande år. Vid en genomgång av kommunstyrelsens protokoll kan konstateras att styrelsen vid behandlingen av delårsbokslutet (17 september 2012) dels överlämnade delårsbokslutet till fullmäktige för godkännande, dels för egen del uppdrog åt barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och utvecklingsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av åtgärder för att hålla sina budgetar för En sådan redovisning från socialnämnden förelades kommunstyrelsen 29 oktober och från barn- och utbildningsnämnden respektive utvecklingsnämnden kom redovisning 17 december. 9 av 13

12 Det ska samtidigt noteras att kommunstyrelsen vid behandlingen av delårsbokslutet inte aktualiserade några åtgärder från kommunfullmäktige gentemot de nämnder som bedömdes ha en oroande ekonomisk utveckling. Under 2013 har kommunstyrelsen beslutat om månadsvisa ekonomirapporter, såväl för egen del som från övriga nämnder. Vid sammanträdet 27 maj redovisades ekonomirapport avseende mars och april. Avsikten är att sådana ekonomirapporter ska redovisas vid varje kommunstyrelsesammanträde Bedömning Vi uppfattar att det finns en relativt hög ambition när det gäller utveckling av kommunstyrelsens uppsikt. Detta framgår bl.a. av kommunstyrelsens ökade engagemang när det gäller ekonomiskt utfall och resultat för övriga nämnder. Som redovisats ovan återstår det dock att etablera tydligare former för uppsikten, t.ex. när det gäller när och hur kommunstyrelsen ska föreslå åtgärder från fullmäktige gentemot nämnder som redovisar svårigheter att klara de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen. Det finns anledning att påminna om att det är kommunfullmäktige, inte kommunstyrelsen, som har de formella befogenheterna att besluta om sådana åtgärder. Dessutom måste uppföljning och rapportering avseende verksamhetsmässiga mål utvecklas så att det ger förutsättningar för kommunstyrelsen att bedöma nämndernas prestationer och måluppfyllelse utöver ekonomin. Det är vår bedömning att kommunstyrelsen i dagsläget inte har utvecklat tydliga och ändamålsenliga former för uppsikten. 5.3 Om bolagens årsstämmor och ansvarsprövningen Skyldigheten att hålla ägaren informerad innebär i praktiken att rapportering av verksamhet och ekonomi ska följa de rutiner och former som kommunstyrelsen årligen anger, d.v.s. att den kan inordnas i kommunens övriga styr- och uppföljningsmodell. Detta uttrycks också relativt tydligt i kommunens nya styrmodell. Det finns anledning att närmare uppmärksamma formerna för ägarstyrningen i samband med årsredovisning och bolagsstämmor. I vår granskning har vi noterat en otydlighet när det gäller kommunfullmäktiges möjlighet att utöva sin ägarroll gentemot bolagen. Får kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till ansvaret för bolagens styrelser och VD, på samma sätt som när det gäller nämnderna och kommunstyrelsen? Såvitt vi kan utläsa av kommunfullmäktiges handlingar vid behandlingen av årsredovisningen för 2012, har fullmäktige inte fått ta ställning i ansvarsfrågan när det gäller bolagen. Kommunfullmäktige har tidigare utsett stämmoombud att representera kommunen vid bolagens årsstämmor, men därutöver har vi inte sett att fullmäktige har givit uttryck för någon uppfattning i denna fråga. Fullmäktiges ansvarsprövning och relationen till de kommunägda bolagen belystes i den statliga utredningen Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting 10 av 13

13 - betänkande av utredningen om den kommunala revisionen (SOU 2004:107), där man bl.a. kan läsa följande, avseende lekmannarevisorernas granskningsrapport: Av 11 kap. 14 aktiebolagslagen framgår att granskningsrapporten skall lämnas senast tre veckor före den ordinarie bolagsstämma då styrelsen lägger fram årsredovisning och revisionsberättelse. Kommunallagen innehåller däremot inte någon bestämmelse om när granskningsrapporten senast skall överlämnas till fullmäktige. Av 9 kap. 16 kommunallagen framgår endast att granskningsrapporten skall fogas till revisionsberättelsen. Om fullmäktige t.ex. med anledning av granskningsrapporten önskar vidta åtgärder mot aktiebolaget måste beslut om detta fattas och uppdrag till bolagsstämmoombud formuleras. Av denna anledning måste fullmäktige tidsmässigt ta ställning till granskningsrapporten före respektive bolags stämma. Det är därför mycket angeläget att ta fram en samordnad tidplanering för hela den kommunala koncernen som omfattar årsredovisningar, revisionsberättelser och granskningsrapporter samt stämmo- och fullmäktigebeslut. I Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets skrift God revisionssed i kommunal verksamhet betonas också är det väsentligt att ägaren samordnar planeringen och skapar ett reellt utrymme för sin ansvarsprövning av såväl företag och förvaltning som hela koncernen. Revisorerna medverkar till en sådan samordnad planering, men det är fullmäktige som ytterst ansvarar för en faktisk samordning. Motsvarande formuleringar återfinns i den följande propositionen Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting (Prop. 2005/06:55), avsnitt 7.3, där det ansvariga statsrådet anger följande: Med hänsyn till fullmäktiges övergripande ekonomiska ansvar anser regeringen att det finns anledning att ytterligare stärka fullmäktiges insyn i och kontroll över såväl kommunalförbund som andra kommunala företag. Revisionsberättelsen för sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i, skall därför fogas till revisorernas berättelse, utom i de fall som avses i 9 kap. 20 kommunallagen. Vidare skall revisionsberättelsen för aktiebolag, stiftelse, handelsbolag och ekonomisk förening till vilken kommunen eller landstinget överlämnat vården av kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 17 och 18 kommunallagen, fogas till revisorernas berättelse. Genom detta krav understryks också vikten av att kommuner och landsting eftersträvar en samordnad process för hanteringen av revisionsberättelser, årsredovisningar m.m. som möjliggör en reell ansvarsprövning av hela den kommunala verksamheten, dvs. såväl nämnder som kommunala företag. Enligt regeringens mening finns det anledning att ytterligare betona vikten av att fullmäktige i kraft av sitt ägaransvar skall tillse att det i praktiken finns en samordnad planering som möjliggör en reell ansvarsprövning av hela den kommunala verksamheten. Det innebär att fullmäktige behöver ta ställning till granskningsrapporter och revisionsberättelser för de kommunala företagen före bolagsstämmor eller motsvarande. Det kan i detta sammanhang framhållas att tidsfristerna för att lägga fram revisionsberättelser blir mycket korta. Detta kan kräva särskilda lösningar för att klara den samordning som eftersträvas. Regeringen vill därför påpeka att bolagsstämman, i bolagsordningen eller genom direktiv till lekmannarevisorn, kan bestämma att granskningsrapporten skall avges tidigare än den tid om tre veckor före ordinarie stämma som anges i aktie- 11 av 13

14 bolagslagen. Det kan vara ett sätt att göra det möjligt att ta ställning till rapporten i kommunen eller landstinget före bolagsstämman. Utredningen betonar alltså att fullmäktige ska kunna ta ställning till hela kommunens verksamhet i ett sammanhang. Det finns anledning för kommunstyrelsen att därför se över denna del av ägarstyrningen av de kommunala bolagen i Vingåkers kommun. Även revisorerna har ett ansvar att medverka till detta, som framgår av citaten ovan. 12 av 13

15 6 Bedömning och svar på revisionsfrågan Den övergripande revisionsfrågan för granskningen är om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt. Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsen inte fullt ut har etablerat ändamålsenliga former för sin uppsiktsplikt. Vi noterar samtidigt att det finns en ambition att utveckla såväl uppföljning som kommunstyrelsens agerande när det gäller uppsiktsrollen. När det gäller de underliggande frågorna i vår granskning gör vi följande bedömning: Finns uppsikten tydligt beskriven i reglemente och uppdrag för kommunstyrelsen? Vår bedömning är att reglementet på ett relativt tydligt sätt beskriver innebörden av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Finns det i övrigt tydliga riktlinjer och former för hur uppsikten bedrivs? Vår bedömning är att styrmodellen inte tydliggör kommunstyrelsens uppsiktsroll. Vidare bedömer vi att bolagsordningar och ägardirektiv bör utvecklas när det gäller att beskriva relationerna till kommunen, kommunstyrelsens uppsikt samt bolagens informationsskyldighet gentemot kommunstyrelsen. Är innebörden av uppsiktsplikten känd? Vår bedömning är att bland de personer vi intervjuat finns det i delar en insikt om och förståelse för uppsiktsplikten, även om den varierar. Utöver detta vill vi framhålla betydelsen av att kommunstyrelsen ser över formerna för utövandet av ägarrollen i samband med bolagsstämmor och ansvarsprövning, för att säkerställa att fullmäktige ges en reell möjlighet att i ett sammanhang ta ställning till ansvarsutövandet i hela kommunens verksamhet. En förutsättning för detta är att ändamålet och kommunens riktlinjer för verksamheten har klargjorts. 7 augusti 2013 Dag Fagerhem, Projektledare Kerstin Svensson, Uppdragsledare 13 av 13

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens

Granskning av landstingsstyrelsens Revisionsrapport Granskning av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt Landstinget i Östergötland Dag Fagerhem Caroline Lingqvist Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 2013-01-23 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Lekebergs kommun. Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Revisionsrapport. www.pwc.se

Lekebergs kommun. Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen Lekebergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Arbetsrapport Strömsunds kommun

Arbetsrapport Strömsunds kommun Arbetsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen Strömsunds kommun Anneth Nyqvist 2012-10-25 Anneth Nyqvis, projektledare Maj-Britt Åkerström, sakgranskning Strömsunds kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar , Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, stiftelser och föreningar Diarienr: 14LTK1257 Datum: 2015-05-18. Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Kumla kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9

Kumla kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 1 2.1 Bakgrund och syfte 1 2.2 Genomförande 2 3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Läs mer

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Skellefteå Kraft Energihandel

Skellefteå Kraft Energihandel Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft Energihandel Skellefteå Kraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Tjörns kommun. Granskning av styrdokument för de kommunala. kommunala aktiebolagen

Tjörns kommun. Granskning av styrdokument för de kommunala. kommunala aktiebolagen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2014 Tjörns kommun Granskning av styrdokument för de kommunala bolagen samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248

UaFS Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Syftet med Bolagspolicyn... 2 1.2 Allmänt om

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 16 a 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer 556280-9656 Fastställda av kommunfullmäktige 2009-06-15, 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 86 1. Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun Företagspolicy för Gislaveds kommun 2016-11-02 1. Bakgrund De hel- och delägda kommunala företagen är en del av den samlade kommunala organisationen. Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande

Läs mer

Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB

Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB Ägardirektiv för verksamheten i Utveckling i Noresund AB (nedan kallat bolaget), antagna av kommunfullmäktige i Eda kommun den [datum] och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige Härjedalen som ägare i bolag och Version: 1 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-10-19 Nyutgåva Regionfullmäktige 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(7)

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-26, 84 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning för Eda Bostads AB...4 Roller...4 1. Bolaget sona

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Februari 2017 Innehåll 1. Inledning... 2

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB

1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB 1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB Godkända av kommunfullmäktige 2009-04-21, 33, Dnr 2008/1062 Reviderade 2012-09-25, 80, Dnr 2012/1255 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-26, 66, Dnr 2015/1100

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Granskningsredogörelse Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Norrlands Etanolkraft AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer