Tjörns kommun. Granskning av styrdokument för de kommunala. kommunala aktiebolagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjörns kommun. Granskning av styrdokument för de kommunala. kommunala aktiebolagen"

Transkript

1 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2014 Tjörns kommun Granskning av styrdokument för de kommunala bolagen samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Ansvarig nämnd/styrelse Avgränsningar Revisionskriterier Metod Ändring av kommunallagen (SFS 2012:390) Det kommunala ändamålet De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten Fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Följer bolagsordningarna kommunallagen? Ändringar som gjorts efter lagändringen Framgår det kommunala ändamålet? Framgår de kommunala principerna som utgör ram för verksamheten? Framgår fullmäktiges möjligheter att ta ställning innan viktigare beslut fattas? Bedömning Hur fullföljer kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över bolagen? Bedömning Samlad bedömning Slutsatser Identifierade förbättringsområden/rekommendationer...15 Bilaga 1: Dokumentförteckning

3 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns kommun granskat styrdokument avseende de kommunala bolagen samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen. Syftet med granskningen har varit att kontrollera om bolagsordningarna för de kommunala bolagen följer gällande lagkrav och att bedöma om kommunstyrelsen fullföljer sin uppsiktsplikt över bolagen. De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att kommunstyrelsen säkerställt att bolagsordningarna följer gällande lagkrav. Däremot visar granskningen att de nya bolagsordningarna inte bereddes av kommunstyrelse eller fastställdes av fullmäktige och vid bolagsstämmorna förrän över ett år efter att lagändringen börjat gälla. Vidare visar granskningen att kommunstyrelsen i allt väsentligt fullföljer sin uppsiktsplikt över bolagen. Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer: Kommunstyrelsen bör fullgöra sitt beredningsansvar och tillse att det finns tillfredsställande rutiner för beredningsprocessen som säkerställer att beslut bereds i tid. För att stärka uppsikten över de kommunala bolagen bör kommunstyrelsen uppdatera sitt reglemente efter den nya lagen i enlighet med vad Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar. 2

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund När en kommun lämnar över vården av kommunal verksamhet till ett privaträttsligt organ så måste verksamheten bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen. Den 1 januari 2013 kompletterades kommunallagen med nya bestämmelser (SFS 2012:390). Syftet är att säkerställa att bolagen tillämpar de kommunala befogenheterna och bedriver sina verksamheter inom ramen för den kommunala kompetensen. I samband med lagändringen stärktes kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. Lagändringen innebär att följande ska anges i bolagsordningar för kommunala företag: Det kommunala ändamålet De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten Fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas Den utökade uppsiktplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva den verksamhet som bedrivits i kommunala aktiebolag. Beslutet ska pröva om verksamheten under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och om den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven är uppfyllda i aktiebolagen. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Att de kommunala aktiebolagen har lagenliga bolagsordningar och att kommunstyrelsen säkerställer sin uppsiktsplikt över bolagen är av väsentlig betydelse. Detta för att säkerställa att styrelsens styrning och uppföljning över den kommunala verksamheten inte brister. Det är även av stor vikt för att säkerställa att den kommunala verksamheten följer de bestämmelser som finns i kommunallagen. Om styrelsen brister i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll eller bedriver icke lagenlig verksamhet kan det vara grund för revisorerna att aktualisera frågan om att rikta anmärkning och/eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Mot bakgrund av detta har de förtroendevalda revisorerna bedömt att det är väsentligt att under 2014 genomföra en granskning av om bolagsordningarna för de kommunala bolagen i Tjörns kommun uppfyller gällande krav samt hur kommunstyrelsen fullföljer sin uppsiktplikt över de kommunala aktiebolagen Syfte och revisionsfrågor Syftet är dels att granska om bolagsordningarna för de kommunala bolagen följer gällande lagkrav och dels att granska om kommunstyrelsen fullföljer sin uppsiktsplikt över bolagen. Följande revisionsfrågor har formulerats utifrån syftet och ska sammantaget besvaras i granskningen: Följer de kommunala aktiebolagens bolagsordningar kommunallagen avseende de nya reglerna SFS 2012:390? Framgår det kommunala ändamålet? Framgår de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten? 3

5 Framgår fullmäktiges möjligheter att ta ställning innan viktigare beslut fattas? Hur fullföljer kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen?* Har styrelsen säkerställt att bolagen har tillämpat det kommunala ändamålet och bedrivit sina verksamheter inom ramen för de kommunala befogenheterna år 2012?* Ansvarig nämnd/styrelse Kommunstyrelsen är den nämnd som enligt kommunallagen har uppsiktsplikt över om de kommunala aktiebolagen bedriver sina verksamheter inom ramen för den kommunala kompetensen. Kommunstyrelsen är också ansvarig för att bereda ärenden till fullmäktige Avgränsningar I Tjörns kommun finns en bolagskoncern som består av förvaltningsbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och fyra dotterbolag: Tjörns Bostads AB Tjörns Miljö AB Tjörns Måltids AB Tjörns Hamnar AB Denna granskning är avgränsad till moderbolaget och de fyra dotterbolagen. Granskningen undersöker inte gemensamt ägda bolag såsom Soltak AB och Renova AB. Granskningen är avgränsad till att undersöka att styrelsen vidtagit nödvändiga åtgärder avseende de kommunala aktiebolagens bolagsordningar samt att kommunstyrelsen uppfyller sin uppsiktplikt avseende att säkerställa att bolagen tillämpar det kommunala ändamålet och bedrivit sina verksamheter inom ramen för de kommunala befogenheterna. Granskningen syftar inte till att bedöma kommunstyrelsens bolagsstyrning i övrigt. Granskningen syftar inte heller till att granska huruvida bolagen faktiskt tillämpat de kommunala befogenheterna och bedriver sina verksamheter inom ramen för den kommunala kompetensen utan fokuserar på att styrelsen prövat detta på ett ändamålsenligt sätt Revisionskriterier Enligt Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV) avser revisionskriterier de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning utgörs av: Kommunallagen 3 kap. 17 vilken reglerar kommunala aktiebolag som bedriver kommunala angelägenheter (se avsnitt ) Kommanallagen 5 kap. 28 vilken reglerar att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att det ska finnas ett beslutsförslag i varje ärende (kommunstyrelsens beredningsplikt) Kommunalagen 6 kap. 1 vilken reglerar styrelsens prövning om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 är * 1 Dessa revisionsfrågor kommer att besvaras tillsammans (se avsnitt 5). 4

6 uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser (se avsnitt 3.4) Metod Granskningen har i huvudsak genomförts som en dokumentstudie och omfattat bolagsordningar, ägardirektiv samt kommunstyrelsens protokoll. De dokument som granskats framgår av dokumentförteckningen i bilaga 1. 5

7 3. Ändring av kommunallagen (SFS 2012:390) I detta avsnitt utvecklas vad ändringen i kommunallagen innebär. I korthet medför lagändringen att följande ska anges i bolagsordningarna för kommunala aktiebolag: det kommunala ändamålet, de kommunala principer som utgör ram för verksamheten samt fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas. Därutöver ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i kommunala aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och om den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Reglerna som trädde ikraft den 1 januari 2013 har inte några särskilda övergångsregler. Av Sveriges kommuner och landstings cirkulär (cirkulär 12:50, diarienummer 12/5722) framgår att regeringens proposition anger att fullmäktige senast 1 januari 2013 ska ha tillsett att kraven enligt 3 kap KL är uppfyllda. Regeringen har bedömt att detta är en skälig omställningstid. Bolagsordningarna måste därför ha ändrats innan 2013 om de inte uppfyller de nya reglerna. Nedan följer fördjupning av lagtextens innebörd Det kommunala ändamålet Kommunallagen 3 Kap 17 Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige se till att det fastställda kommunala ändamålet anges i bolagsordningen. Det kommunala ändamålet avser vad verksamheten syftar till att åstadkomma. När en kommun lämnar över den kommunala verksamheten till ett aktiebolag kräver kommunallagen att verksamheten har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar (2 kap. 1 KL). Enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter gäller ej kravet på anknytning till kommunens område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 KL vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag: Medfinansiering av vissa projekt (2 kap. 3 ) Bistånd till utländska studerande (2 kap. 4 ) Kompensation till enskilda inom socialtjänsten (2 kap. 10 ) Sjuktransporter (3 kap. 2 ) Kollektivtrafik (3 kap. 3 ) Samhällsorientering (3 kap. 7 ) Turism (4 kap. 1 ) Tjänsteexport och internationellt bistånd (5 kap.) 6

8 3.2. De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten Kommunallagen 3 Kap 17 Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige se till att de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Den kommunala kompetensen är detsamma som vad en kommun har befogenhet att göra. Befogenheten styrs av vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Kommunala principer tillämpliga för kommunala bolag utgörs bland annat av följande: Lokaliseringsprincipen (2 kap. 1 KL) Likställighetsprincipen (2 kap. 2 KL) Förbud mot retroaktiva beslut (2 kap. 3 KL) Förbudet mot spekulativ verksamhet (2 kap. 7 KL) Förbud mot stöd till enskild (2 kap. 8 KL) Självkostnadsprincipen (8 kap. 3 c KL) Vilka kommunala principer som enligt lag skall anges i bolagsordningen avgörs av huruvida de är aktuella för den specifika verksamheten i bolaget. Det kan vara såväl de kompetensbegränsande principerna, t.ex. förbudet mot spekulativ verksamhet och lokaliseringsprincipen som de principer som begränsar hur kompetensenlig verksamhet får bedrivas, t.ex. självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Om självkostnadsprincipen inte gäller för en viss verksamhet, exempelvis handel med el, ska principen inte skrivas in i bolagsordningen. Det blir således en bedömningsfråga för kommunerna att avgöra vilka principer som ska framgå i bolagsordningarna Fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas Kommunallagen 3 Kap 17 Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Detta innebär att fullmäktige i bolagsordningarna för aktiebolagen ska säkras möjlighet att ta ställning i viktiga eller principiella beslut. 7

9 3.4. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Kommunallagen 6 Kap 1 a b Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser. Enligt SKL:s cirkulär (cirkulär 12:50, diarienummer 12/5722) ska prövningen ta sikte på verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas. Uppsiktsplikten kommer då, förutom att redovisas, att leda fram till beslut som kan överklagas enligt 10 kap. KL. Därmed stärks även möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala företagens verksamhet. Regeringen anför att det i normalfallet får anses lämpligt att styrelsens beslut överlämnas till fullmäktige. SKL skriver att en lämplig tidpunkt för detta skulle kunna vara samtidigt som styrelsen överlämnar årsredovisningen 15 april året efter det år redovisningen avser. Inga detaljerade regler om återrapportering till fullmäktige har fattats, det är istället styrelsens uppgift att avgöra. Regeringen framhåller dock i propositionen att det är av stor vikt att styrelsen fattar årligen återkommande beslut där en bedömning görs av de kommunala bolagens kompetensenlighet. SKL skriver i cirkuläret att kommunerna bör göra en översyn av kommunstyrelsens reglemente och anpassa reglementet efter de nya reglerna. Styrelsen bör första året skaffa sig ett grepp om bolagens verksamhet och dokumentera detta på lämpligt sätt i ett beslut. Därefter kan antas att styrelsen kan fokusera på eventuella förändringar. För att inhämta underlag för sina årliga beslut föreslår SKL ett antal metoder som kommunstyrelsen kan tillämpa för att uppfylla sin uppsiktsplikt; Genom ägardirektivet se till att bolagsstyrelsen regelmässigt rapporterar hur verksamheten bedrivits till kommunstyrelsen Genom ägardirektivet tillse att bolagsstyrelsen i årsredovisningen uttalar sig om verksamhetens förenlighet med bolagsordningen m.m. Genom bolagsordningen skriva in att kommunstyrelsen har inspektionsrätt i bolaget, vilket ger styrelsen möjlighet att på plats granska bolagets verksamhet. Genom bolagsstämmans anvisningar ge lekmannarevisorerna särskilt uppdrag att göra de kontroller som krävs för att kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktplikt. 8

10 4. Följer bolagsordningarna kommunallagen? I detta avsnitt besvaras revisionsfrågan om de kommunala aktiebolagens bolagsordningar följer kommunallagen avseende de nya reglerna SFS 2012:390. Avsnittet inleds med en redogörelse för vilka åtgärder kommunstyrelsen i Tjörns kommun har vidtagit efter lagändringen Ändringar som gjorts efter lagändringen I november 2013 behandlade kommunstyrelsen ett förslag på ändringar i bolagsordningarna och ägardirektiv för de kommunala aktiebolagen. Kommunstyrelsen valde att återremittera förslagen till reviderade bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag. Anledningen var bland annat att bolagsordningarna innehöll andra uttryck än vad som framgår av kommunallagen (inspektionsrätt istället för tillsynsplikt). Kommunstyrelsen fattade beslut om nya bolagsordningar och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Miljö AB samt föreslog för fullmäktige att anta dessa. Kommunfullmäktige antog de nya bolagsordningarna och ägardirektiven Fullmäktige beslutade att de reviderade bolagsordningarna och ägardirektiven ska gälla från det att bolagsstämmorna antagit desamma. Kommunens ombud vid bolagsstämmorna uppmanades att anta de reviderade bolagsordningarna och ägardirektiven att gälla senast från och med den Bolagstämmorna fastställde de nya bolagsordningarna och ägardirektiven Framgår det kommunala ändamålet? Vår genomgång av de bolagsordningar som fastställdes visar att det kommunala ändamålet framgår för samtliga fem bolag. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Av bolagsordningen framgår att ändamålet är att bolaget som moderbolag i en av Tjörns kommun helägd koncern, ska samordna, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och näringsliv. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med denna bolagsordning, gällande ägardirektiv eller den kommunala kompetensen. Tjörns Bostads AB Av bolagsordningen framgår att ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt affärsmässiga principer och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja kommunens behov av bostadsförsörjning, kompletterande kommersiella lokaler och annan därmed förenlig service såsom tillhandahållande av lokalvårdstjänster samt lokaler för den kommunala verksamheten genom att äga och/eller förvalta dessa fastigheter. Tjörns Miljö AB Av bolagsordningen framgår att ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de grundläggande kommunalrättsliga principerna utföra tjänster samt fullgöra det ansvar som till den del detta ej innefattar myndighetsutövning åvilar Tjörns kommun enligt VAlagen, miljöbalken och annan lagstiftning inom verksamhetsområdena VA, renhållning och gata park, natur. 9

11 Tjörns Måltids AB Av bolagsordningen framgår att ändamålet med verksamheten är att med iakttagande av de grundläggande kommunalrättsliga principerna utföra/bedriva måltidsverksamhet enligt gällande lagstiftning för tillhandahållande av måltider i offentlig verksamhet. Tjörns Hamnar AB Av bolagsordningen framgår att syftet med bolagets verksamhet är att på sunda företagsekonomiska grunder tillhandahålla allmännyttiga anläggningar samt el- värme och andra med rörelsen anknytande tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor till god kvalité och med hög leveranssäkerhet samt utveckla hamnverksamheten i kommunen Motstridhet Av genomläsning av bolagsordningarna kan vi konstatera att det finns fall där bolagets ändamål och föremål riskerar att vara motstridiga. Exempelvis framgår att Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har till ändamål att driva lönsamma bolag vars tjänster/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och näringsliv. Samtidigt ska bolaget tillämpa principen om förbud mot huvudsakligt vinstsyfte. Vidare framgår att Tjörns Hamnar AB har till föremål att bedriva distribution av el samtidigt som bolaget enligt ändamålet ska tillämpa lokaliseringsprincipen, vilket innebär att kommunen inte får rikta sig till andra än sina egna medlemmar med sin verksamhet. Det är mindre vanligt när det gäller energidistribution Framgår de kommunala principerna som utgör ram för verksamheten? Av samtliga bolagsordningar framgår att respektive bolag inte får bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen, ägardirektivet och den kommunala kompetensen. I figuren nedan redogörs för vilka kommunala principer som bolagsordningarna anger att respektive bolag ska följa: Lokaliseringsprincipen Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Tjörns Bostad AB Tjörns Miljö AB Tjörns Måltids AB Tjörns Hamnar AB Likställighetsprincipen Förbud mot stöd till enskild Självkostnadsprincipen Förbud mot huvudsakligt vinstsyfte Figur 1. De kommunala principerna i bolagsordningarna Av tidigare gällande bolagsordningar framgick ej vilka kommunala principer som var gällande för samtliga av Tjörns bolag. Exempelvis saknades uppgifter om detta avseende Tjörns Kommunala Förvaltnings AB ( KF 119) och Tjörns Hamnar AB ( KF 20). 10

12 4.4. Framgår fullmäktiges möjligheter att ta ställning innan viktigare beslut fattas? Av samtliga bolagsordningar framgår följande text avseende fullmäktiges rätt till ställningstagande: Bolaget ska innan beslut meddelas bereda kommunfullmäktige i Tjörns kommun möjlighet att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen Bedömning Vi bedömer att det kommunala ändamålet samt de kommunala principerna som utgör ram för verksamheten framgår av de bolagsordningar som började gälla Samtliga bolagsordningar anger att fullmäktige har rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas. Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt att bolagsordningarna följer gällande lagkrav. Vi bedömer dock att kommunstyrelsen brustit i sitt beredningsansvar eftersom fullmäktiges beslut om ändring av bolagsordningarna fattades efter det att lagändringarna trätt i kraft. Enligt regeringens proposition skulle fullmäktige senast ha tillsett att kraven enligt 3 kap 17 KL var uppfyllda. Eftersom det saknades uppgifter om vilka kommunala principer som utgör ram för verksamheten avseende Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och Tjörns Hamnar AB bedömer vi att tidigare gällande bolagsordningar ej kan anses följa kommunallagen efter de nya bestämmelserna I 5 kap 28 KL regleras kommunstyrelsens ansvar i beredningsprocessen. Kommunstyrelsen som har beredningsansvar för fullmäktige lade fram ett förslag till förändringar i bolagsordningarna med anledning av den nya lagen först

13 5. Hur fullföljer kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över bolagen? I detta avsnitt besvaras både revisionsfrågan om hur kommunstyrelsen fullföljer sin uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen och om styrelsen har säkerställt att bolagen har tilllämpat det kommunala ändamålet och bedrivit sina verksamheter inom ramen för de kommunala befogenheterna år Av bolagsordningarna för de fem bolagen som ingår i granskningen framgår att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 A KL kommer att fatta årliga beslut om huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vi kan konstatera att kommunstyrelsens reglemente inte har ändrats till följd av de nya lagändringarna. Däremot framgår redan av kommunstyrelsens reglemente att styrelsen har uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i företagsform. Det framgår även att styrelsen ska tillse att uppföljning sker regelbundet till kommunfullmäktige från samtliga nämnder och bolag i koncernen om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. I ägardirektiven för de fem bolagen framgår att respektive bolag ska redovisa resultatet till kommunstyrelsen i enlighet med de särskilda ekonomiska återrapporteringarna som fastställs av kommunen. Styrelsen och VD ska minst en gång per år delta vid mötet med kommunen och redovisa bolagets verksamhet och resultat. I ett tjänsteutlåtande från kommunkansliets stab skriver kommunchef och kommunjurist att med anledning av att det är första gången som kommunstyrelsen har att förhålla sig till den nya lagstiftningen samt med beaktande av att reviderade bolagsordningar och ägardirektiv förväntas träda i kraft först under 2014, så föreslås kommunstyrelsen att fatta beslut avseende verksamhetsåret 2012 utifrån i huvudsak följande underlag: Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämmor 2012 samt protokoll från årstämmor i maj Protokollen har löpande tillställts kommunstyrelsen Information i samband med bokslutsdialogen i februari 2013 Revisionsberättelse 2012 (KF 78) Årsredovisning 2012 (KF 79) Därutöver kan kommunstyrelsen inför detta beslut inhämta de uppgifter som behövs för styrelsens bedömning. Vidare framgår att kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen att besluta att verksamheterna i de fem kommunala bolagen under 2012 varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen valde enligt sammanträdesprokoll (Dnr 2013/ ) att besluta att verksamheterna i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Miljö AB under 2012 har varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 12

14 5.1. Bedömning Vi bedömer att kommunstyrelsen i allt väsentligt har fullföljt en tillräcklig uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen avseende Granskningen har visat att kommunstyrelsens tjänstemän har berett och lämnat förslag om utifrån vilka underlag som kommunstyrelsen ska fatta beslut. Styrelsen fattade beslut avseende år Därutöver anger bolagens ägardirektiv riktlinjer för ekonomisk återrapportering till kommunen och ägardialog. Vi bedömer att detta utgör goda förutsättningar för att kommunstyrelsen ska kunna fullfölja uppsiktsplikten över bolagen. Vi bedömer att kommunstyrelsens reglemente i allt väsentligt anger styrelsens uppsiktsplikt. Vi anser dock att styrelsen skulle stärka fullföljandet av uppsiktplikten ytterligare genom att anpassa kommunstyrelsens reglemente efter de nya reglerna. Detta kan exempelvis göras genom att förtydliga i reglementet att styrelsen ska ta årliga beslut för kommunens aktiebolag. Styrelsen ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 13

15 6. Samlad bedömning I detta kapitel ges en samlad värdering och bedömning av granskningens resultat. Svar på revisionsfrågorna Följer de kommunala aktiebolagens bolagsordningar kommunallagen avseende de nya reglerna SFS 2012:390? Framgår det kommunala ändamålet? Framgår de kommunala principerna som utgör ram för verksamheten? Framgår fullmäktiges möjligheter att ta ställning innan viktigare beslut fatttas? Hur fullföljer kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen? Har styrelsen säkerställt att bolagen har tillämpat de kommunala principerna och bedrivit sina verksamheter inom ramen för den kommunala kompetensen år 2012? Ja, vi bedömer att bolagsordningarna för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s samt dess fyra dotterbolag i all väsentlighet följer de nya reglerna i SFS 2012:390. Vi noterar dock att bolagsordningarna bereddes av kommunstyrelsen och fastställdes av kommunfullmäktige och vid bolagstämmorna över ett år efter att de nya reglerna började gälla. Vi bedömer att kommunstyrelsens inte fullföljt sitt beredningsansvar. Ja, det kommunala ändamålet framgår av samtliga bolagsordningar. Ja, de kommunala principerna som utgör ram för verksamheten framgår av samtliga bolagsordningar. Ja, fullmäktiges möjligheter att ta ställning innan viktigare beslut fattas framgår av samtliga bolagsordningar. Kommunkanslitet har berett frågan åt kommunstyrelsen. Förvaltningen har då föreslagit styrelsen att fatta beslut om bolagen utifrån protokoll från styrelsemöten och bolagsstämmor 2012, protokoll från årstämmor i maj 2013, information i samband med bokslutsdialogen i februari 2013, revisionsberättelse 2012 (KF 78) samt årsredovisning 2012 (KF 79). Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med kommunkansliets förslag. Vi bedömer att kommunstyrelsen i allt väsentligt har fullföljt en tillräcklig uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen avseende

16 6.1. Slutsatser Syftet med granskningen har varit att kontrollera om bolagsordningarna för de kommunala bolagen följer gällande lagkrav och att granska om styrelsen fullföljer sin uppsiktsplikt över bolagen. Utifrån granskningens revisionsfrågor och grunderna för ansvarsprövning bedömer vi att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att bolagsordningarna följer gällande lagkrav, även om revideringarna av bolagsordningarna skedde efter att den nya lagen trätt i kraft. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen i all väsentlighet fullföljer sin uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns tydliga rutiner och riktlinjer för att bereda beslut utifrån ny lagstiftning i tid. Därutöver anser vi att uppsikten över de kommunala bolagen kan stärkas genom att kommunstyrelsens reglemente anpassas efter den nya lagen. Under granskningen har vi identifierat ett antal förbättringsområden. Nedan följer våra rekommendationer till kommunstyrelsen: 6.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer: Kommunstyrelsen bör fullgöra sitt beredningsansvar och tillse att det finns tillfredsställande rutiner för beredningsprocessen som säkerställer att beslut bereds i tid. För att stärka uppsikten över de kommunala bolagen bör kommunstyrelsen uppdatera sitt reglemente efter den nya lagen i enlighet med vad Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar. Göteborg den 1 september 2014 Kristoffer Filipsson Verksamhetsrevisor Cecilia Svensson Certifierad kommunal yrkesrevisor 15

17 Bilaga 1: Dokumentförteckning Bolagsordning för Tjörns Bostads AB, reviderat senast: kommunfullmäktige (KF 4), bolagstämma , TBAB 15 (Även tagit del av tidigare version KF 119) Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB, reviderat senast: kommunfullmäktige (KF 4), bolagstämma , TBAB 15 (Även tagit del av tidigare version KF 20) Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, reviderat senast: kommunfullmäktige (KF 4), bolagstämma , TBAB 15 (Även tagit del av tidigare version KF 119) Bolagsordning för Tjörns Miljö AB, reviderat senast: kommunfullmäktige (KF 4), bolagstämma , TBAB 15 (Även tagit del av tidigare version KF 119) Bolagsordningar för Tjörns Måltids AB, reviderat senast: kommunfullmäktige (KF 4), bolagstämma , TBAB 15 (Även tagit del av tidigare version KF 119) Kommunstyrelsens protokoll (fram t.o.m. april 2014) Sveriges Kommuner och Landsting. Cirkulär 12:50, diarienummer 12/ &op1=&type=&db=CIRK&from=1&toc_length=20&currdoc=1 Tjänsteutlåtande , kommunkansliet, staben Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB, reviderat senast: kommunfullmäktige (KF 4), bolagstämma (TBAB 15) Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB, reviderat senast: kommunfullmäktige (KF 4), bolagstämma (TBAB 15) Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, reviderat senast: kommunfullmäktige (KF 4), bolagstämma (TBAB 15) Ägardirektiv för Tjörns Miljö AB, reviderat senast: kommunfullmäktige (KF 4), bolagstämma (TBAB 15) Ägardirektiv för Tjörns Måltids AB, reviderat senast: kommunfullmäktige (KF 4), bolagstämma (TBAB 15) 16

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TBAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Bostadsbolag AB För verksamheten i

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens, SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB)

Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens, SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2017:178-107 Finansenheten 2017-04-18 1/2 Handläggare Ulrika Kalfholm 0152-292 32 Kommunstyrelsen Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens,

Läs mer

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kommunstyrelsen 2016-02-16 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:13 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (3) Kommunstyrelsen Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Förslag

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Skellefteå Kraft Energihandel

Skellefteå Kraft Energihandel Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft Energihandel Skellefteå Kraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 251 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens

Granskning av kommunstyrelsens Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vingåkers kommun Dag Fagerhem 2013-08-06 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och svar på revisionsfrågan 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 302 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS 2014-283 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Revisionsrapport Kalix kommun

Revisionsrapport Kalix kommun Revisionsrapport Uppföljning avseende ägarstyrning av de kommunala företagen - Styrning och uppsikt avseende KB Kalix Nya Centrum Kalix kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 2013-02-27

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Beslut om bolagens verksamhet varit förenligt med det fastställda ändamål och inom befogenheterna

Beslut om bolagens verksamhet varit förenligt med det fastställda ändamål och inom befogenheterna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-04-21 KS 2015/0360 Kommunstyrelsen Beslut om bolagens verksamhet varit förenligt med det fastställda ändamål och inom befogenheterna Förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB

ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB Agardirektivfiir llagorshein AB organisationsnulnrner 55 65 35 604 ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB Antagna av kommunfullmäktige i Hagfors kommun 2009-06-23, 58. Fastställda av bolagsstämman 2010-06-07,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Rederi AB Ventrafiken, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2015-04-27, 73 och fastställda av bolagsstämma den 2015-05-07.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 306/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 127 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI

Läs mer

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag 2015-09-03 15/107 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Kommunala bolagsstyrelser Lekmannarevisorer Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Kommunrevisionen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

Kumla kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9

Kumla kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 1 2.1 Bakgrund och syfte 1 2.2 Genomförande 2 3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Lagar och regler som styr en kommunal organisation

Lagar och regler som styr en kommunal organisation Lagar och regler som styr en kommunal organisation LAGAR OCH REGLER I EN KOMMUNAL ORGANISATION Lagar Förordningar Föreskrifter Råd Rättspraxis JO, JK KOMMUNALA REGLER Reglementen, arbetsordning Policy

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Koncernbokslut 2016 för Göteborgs Stadshus AB-koncernen. Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

Koncernbokslut 2016 för Göteborgs Stadshus AB-koncernen. Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB Bilaga B Styrelsen 2017-02-20 Diarenummer: 0009/17 Handläggare: Berndt Sundström Tel: 031-368 54 58 E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Koncernbokslut 2016 för Göteborgs Stadshus AB-koncernen Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Lekebergs kommun. Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Revisionsrapport. www.pwc.se

Lekebergs kommun. Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen Lekebergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 16 a 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer 556280-9656 Fastställda av kommunfullmäktige 2009-06-15, 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 86 1. Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer