Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0"

Transkript

1 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

2 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig styrelse 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4 9. Koncernstrukturen Kommunala policyer som bolagen skall följa Innehållet i bolagsordningarna Ägardirektiv och Policy för styrning och ledning Kommunstyrelsen och uppsikten Principiella frågor och fullmäktiges rätt att ta ställning På vilket sätt involveras bolagen i kommunens målstyrningsarbete? Finns en fungerande och aktiv ägarstyrning? 11 Gr Eksjö uppsikt version 3.docx

3 1. Sammanfattning Vi har av Eksjö kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen. Eksjö kommun bedriver verksamheter genom de kommunala företagen i enlighet med de möjligheter kommunallagen ger i 3 kap Fullmäktige skall därvid fastställa ändamål med verksamheten, utse styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt ordna så att beslut av principiell betydelse eller av större vikt kommer till fullmäktige för ställningstagande (17 ). Kommunstyrelsen har tilldelats uppgiften att på kommunfullmäktiges uppdrag utöva uppsikten över de kommunägda företagen. Detta regleras genom kommunallagens 6 kap. 1. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt kan anses bedrivas ändamålsenligt och tillfredsställande utifrån olika infallsvinklar. Sammanfattande svar på revisionsfrågorna: 1) Vilka kommunala styrdokument finns som bolagen är förpliktigade att följa? Omfattar kommunala policyer bolagen fullt ut? Hur följer bolagen dessa och vilken uppföljning gör kommunstyrelsen? De kommunala styrdokument som är relevanta för bolagen är förutom bolagsordningar och ägardirektiv även de policies som gäller för övriga kommunen. Att bolagen följer antagna policies är kommunstyrelsens ansvar att kontrollera löpande under året. Som underlag till kommunstyrelsens årliga beslut om huruvida bolagen har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna ligger bland annat dessutom lekmannarevisionens granskningsrapport. Viktigt är att kommunstyrelsen själv bildar sig en uppfattning. Det räcker inte med att luta sig mot lekmannarevisionens granskningsrapport som dessutom kommer långt efter verksamhetsårets slut. 2) Uppfylls lagkrav beträffande innehåll i bolagsordningar och reglemente? Samtliga bolagsordningar innehåller det som de ska göra enligt kommunallagen. 3) Hur hanteras principiella frågor (KF:s ställningstagande) och hur regleras denna hantering (exempel från bolagen analyseras). Frågor av principiell natur eller annars av större vikt ska lyftas till kommunfullmäktige. Detta görs från dotterbolagens sida via moderbolaget. Det har varit några sådana frågeställningar under det senaste året. Bolagsordningarna innehåller, enligt lagkrav, en skrivning om att fullmäktige ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell natur eller annars av större vikt innan beslut i bolagens styrelser tas. Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 1

4 4) Vilken betydelse har arbetet med ägardirektiven och hur följs dessa upp? Ägardirektiven tas fram i dialog med bolagen. De följs upp via verksamhetsberättelser och lekmannarevisionen. Detta är en del av kommunstyrelsens uppsikt. De aktualiseras årligen i fullmäktige och antas på bolagens stämmor. 5) På vilket sätt kommunicerar kommunstyrelsen med bolagen? Kommunstyrelsen träffar bolagen en gång per år för diskussioner om hur bolaget går och vad som är på gång. Protokoll skickas till kommunstyrelsen efter varje bolagssammanträde. En månatlig uppföljning av ekonomiskt utfall görs också. Därtill förekommer informella kontakter under året mellan kommunstyrelsen och bolagen. I varje bolag finns även kommunstyrelseledamöter i styrelsen. 6) Formell eller informell styrning (konsekvenser) Det förekommer såväl formell styrning (ägardirektiv, bolagsordningar m.m.) och informella kontakter. Båda är lika viktiga. 7) På vilket sätt involveras bolagen i kommunens målstyrningsarbete? Det hålls koncernsamordningsdagar två gånger per år som leds av kommundirektören. Där medverkar även övriga delar i kommunen. 8) Finns en fungerande och aktiv ägarstyrning? Svaret på denna fråga är en sammanvägning av övriga frågor. Vår bedömning är att det i Eksjö kommun finns en fungerande och aktiv ägarstyrning. 2. Bakgrund Vi har av Eksjö kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen. Eksjö kommun bedriver verksamheter genom de kommunala företagen i enlighet med de möjligheter kommunallagen ger i 3 kap Fullmäktige skall därvid fastställa ändamål med verksamheten, utse styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt ordna så att beslut av principiell betydelse eller av större vikt kommer till fullmäktige för ställningstagande (17 ). Kommunstyrelsen har tilldelats uppgiften att på kommunfullmäktiges uppdrag utöva uppsikten över de kommunägda företagen. Detta regleras genom kommunallagens 6 kap. 1. Att styra och organisera kommunal verksamhet genom aktiebolag innebär ett samspel mellan de kommunalrättsliga och aktiebolagsrättsliga regelsystemen. Samspelet mellan de båda regelverken och dess tillämpning är inte alltid friktionsfritt. Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 2

5 3. Syfte Vidare har ett antal förändringar skett i kommunallagen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt kan anses bedrivas ändamålsenligt och tillfredsställande utifrån olika infallsvinklar. Vi besvarar i denna rapport följande frågeställningar: Vilka kommunala styrdokument finns som bolagen är förpliktigade att följa? Omfattar kommunala policyer bolagen fullt ut? Hur följer bolagen dessa och vilken uppföljning gör kommunstyrelsen? Uppfylls lagkrav beträffande innehåll i bolagsordningar och reglemente? Hur hanteras principiella frågor (KF:s ställningstagande) och hur regleras denna hantering (exempel från bolagen analyseras). Vilken betydelse har arbetet med ägardirektiv och hur följs dessa upp? På vilket sätt kommunicerar kommunstyrelsen (hela KS ansvarar för uppsikten) med bolagen (ägarsamråd, rapportering etc.) Formell och eller informell styrning (konsekvenser). På vilket sätt involveras bolagen i kommunens målstyrningsarbete? Finns en fungerande och aktiv ägarstyrning? 4. Avgränsning Granskningen har omfattat kommunens helägda bolag. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller Kommunallagen Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag Interna regelverk och policys och ägardirektiv Bolagsordningar Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 3

6 6. Ansvarig styrelse Granskningen har avsett kommunstyrelsen. Rapporten är saklighetsgranskad av de personer som vi i denna granskning har intervjuat. 7. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudier av Policy för styrning och ledning av Eksjö kommun direkt eller indirekt ägda bolag, kommunstyrelsens reglemente, bolagsordningar och ägardirektiv Intervjuer med berörda VD och styrelseordförande samt kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande. 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Göran Andersson, konsult. 9. Koncernstrukturen 9.1 Iakttagelser Eksjö Stadshus AB Eksjö kommunfastigheter AB Eksjöbostäder AB AB Eksjö Industribyggnader Eksjö Energi AB Eksjö elnät AB Eksjö energi elit AB Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 4

7 Eksjö kommuns helägda bolag är organiserade i en koncern med Eksjö Stadshus AB som moder. Eksjö Stadshus AB har fyra helägda dotterbolag, Eksjö kommunfastigheter AB, Eksjöbostäder AB, AB Eksjö Industribyggnader och Eksjö Energi AB. Eksjö Energi AB har i sin tur två dotterbolag, Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. VD för Eksjö Stadshus AB är tillika kommunchef i kommunen. Styrelseordförande för Eksjö Stadshus AB är tillika ordförande i kommunstyrelsen i Eksjö kommun. För dotterbolagen finns inga ledamöter från kommunstyrelsen. Eksjö Stadshus AB bedriver ingen verksamhet utan har som uppgift att äga och förvalta aktier och värdepapper i kommunala företag i Eksjö kommun. AB Eksjö industribyggnader har inga anställda förutom 20 % VD. Bolaget köper tjänster från Eksjö kommunfastigheter AB. 9.2 Analys och bedömning Det finns åtminstone två frågeställningar som är värda att notera. Det ena är att kommunstyrelsens ordförande tillika är ordförande i Eksjö Stadshus AB. Det andra är köp av tjänster mellan Eksjö kommunfastigheter AB och AB Eksjö Industribyggnader. Om vi börjar med kommunstyrelsens ordförandes engagemang som styrelseordförande i Eksjö Stadshus AB är detta inte problemfritt. Detta har att göra med kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över sina bolag. I lagen stadgas dock inte hur denna uppsikt ska ske. Det finns inget lagrum som säger att kommunstyrelsens ordförande inte kan vara ordförande i ett helägt bolag. Insynen kan ju knappast bli bättre än med den ordningen. Men det innebär samtidigt att ordförande i kommunstyrelsen utövar uppsikt över sig själv i egenskap av ordförande i Eksjö Stadshus AB. Det viktiga i sammanhanget är att det är hela kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt enligt kommunallagen och att denna inte i praktiken delegeras till kommunstyrelsens ordförande. I det fall kommunstyrelsen delegerar det praktiska uppsiktsarbetet till delar av kommunstyrelsen måste det finnas ett regelverk kring hur hela kommunstyrelsen ska informeras för att den ska kunna ta sitt ansvar. Detta regelverk skulle kunna bestå av en stående punkt på kommunstyrelsens sammanträden där bolagsfrågorna diskuteras och protokollförs. Den andra frågeställningen berör AB Industribyggnaders köp av tjänster från Eksjö kommunfastigheter AB. Detta sker utan upphandling. Att undvika upphandling enligt LOU är inget självändamål. En kommun ska alltid sträva efter att få ut maximalt med nytta för de skattepengar som levereras av medborgarna. I vissa fall kan det dock kännas opraktiskt att handla upp. Det finns vissa undantag om hur man inom en kommun och kommunkoncern får köpa och sälja av varandra utan upphandling. Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 5

8 Lagen säger att upphandling inte behöver ske om; - Den upphandlande myndigheten utövar kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning, och - Den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Det här är inte helt lätt att förstå. Därför har Kammarkollegiet år 2013 gett ut en vägledning 1 i när upphandling måste göras eller inte. Av skriften framgår att det fortfarande inte finns så väldigt många prejudicerande fall som prövats i rätten och att bevisbördan på att ovanstående två kriterier är uppfyllda åligger den upphandlande enheten. Generellt kan slutsatserna beskrivas enligt nedanstående figur. Figuren ska läsas såsom att det är tillåtet för kommunen, eller ett offentligt bolag, att köpa från sitt eget bolag om man kontrollerar bolaget i samma utsträckning som vilken förvaltning eller nämnd som helst, samt att bolaget ifråga i huvudsak levererar till kommunen. Det blir mer tveksamt i det omvända förhållandet, d.v.s. om bolaget köper av kommunen. Det är troligen tillåtet menar Kammarkollegiet, men torde inte ha någon större omfattning i praktiken i svenska kommuner. Är det tillåtet för systerföretag i koncernen att köpa och sälja utan upphandling, såsom i fallet med AB industribyggnader och Eksjö kommunfastigheter AB? Det är också troligen tillåtet menar Kammarkollegiet. Om systerföretagen i samma koncern i huvudsak handlar av varandra kan de anses ha kontroll över varandra i någon mån. Vårt observandum är att det inte finns några prejudicerande fall och att risken finns att någon skulle vilja pröva frågan. 1 Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 6

9 10. Kommunala policyer som bolagen skall följa 10.1 Iakttagelser Bolagen omfattas av övriga kommunens antagna policyer. Detta framgår av ägardirektiven för såväl Eksjö Stadshus AB som för övriga bolag i koncernen. Bolaget ska väl känna till och tillämpa Eksjö kommuns antagna policys. I våra intervjuer med företrädarna för bolagen är detta väl känt och tillämpas i görligaste mån. I kommunstyrelsens reglemente anges att kommunstyrelsen bland annat har till uppgift att utöva uppsikt över bolagen Analys och bedömning Vi kan konstatera att kommunens policyer skall tillämpas även i bolagen. På grund av avtalsmässiga och andra skillnader som finns för bolag är det kanske inte rimligt att samtliga policyer kan tillämpas fullt ut i bolagen men andemeningen är ändå att kommunen omfattar även bolagen. Vi rekommenderar att det i ägardirektiven specificeras vilka policyer som skall gälla för respektive bolag. Uppföljning från kommunstyrelsens sida över huruvida bolagen följer övriga kommunens policyer görs åtminstone årligen via lekmannarevisionen. Lekmannarevisionens berättelse från 2013 säger att bolaget bedrivits i enlighet med bolagsordningar, ägardirektiv och andra beslut. Viktigt är att lekmannarevisorerna inte arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Det åligger kommunstyrelsen att själva bilda sig en uppfattning om och kontrollera om bolagen bedriver sin verksamhet enligt fattade beslut. Lämpligt kan vara att kommunstyrelsen i sina träffar med bolagen förhör sig om hur man arbetar med de olika policyerna. Påpekas bör också att uppsikten bör göras löpande under året och inte bara en avstämning en gång per år. 11. Innehållet i bolagsordningarna 11.1 Iakttagelser I tredje kapitlet i kommunallagen 17 regleras vad som ska finnas i bolagsordningen för ett kommunalt bolag. 17 /Upphör att gälla U: / Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, och Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 7

10 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Från och med nästa år tillkommer två punkter varav den femte punkten redan gäller. Det nya blir att bolaget ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. 17 /Träder i kraft I: / Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, 5. utse minst en lekmannarevisor, och 6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. Lag (2014:573). Nedanstående tabell utgör en sammanställning av vad gällande bolagsordningar i Eksjö kommun innehåller. Det kommunala ändamålet De kommunala befogenheterna Fullmäktiges rätt att yttra sig Eksjö Stadshus AB X X X Eksjö Kommunfastigheter AB X X X Eksjöbostäder AB X X X AB Eksjö Industribyggnader X X X Eksjö Energi AB X X X Eksjö Elnät AB X X X Eksjö Energi Elit AB X X X 11.2 Analys och bedömning Samtliga bolagsordningar uppfyller lagens krav. 12. Ägardirektiv och Policy för styrning och ledning 12.1 Iakttagelser Ägardirektiv finns i form av finansiella mål för bolagen (KF , 180) gällande för åren Dessutom finns en policy för styrning och ledning av Eksjö kommuns direkt eller indirekt ägda bolag som allmänt beskriver relationen mellan bolagen och kommunen som ägare. Därtill finns särskilda ägardirektiv för respektive bolag. Ägardirektiven för respektive bolag är beslutade i kommunfullmäktige Det framgår inte av något ägardirektiv att de skall Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 8

11 antas på respektive bolags bolagsstämma. Dock framgår av bolagsstämmoprotokoll att ägardirektiven antas av bolagen. Formuleringen angående Eksjö Stadshus AB är dock något vag Analys och bedömning Ägardirektiv är inte tvingande enligt lag. Därför kan de utformas egentligen hur som helst. Om de ska vara juridiskt giltiga krävs dock att de antas av bolagens bolagsstämma. Detta görs också. Vi rekommenderar dock en tydligare skrivning i bolagsstämmoprotokollen att ägardirektiven antas av bolagen. I Eksjö Stadshus AB.s protokoll från senaste bolagsstämman står t.ex. Stämman beslutar att notera kommunfullmäktiges beslut att fastställa nya ägardirektiv och avkastningskrav för respektive bolag, samt att notera följande, av ombudet redovisade ägardirektiv:. Vi rekommenderar att det i ägardirektiven skrivs in att de ska antas på respektive bolags bolagsstämma. 13. Kommunstyrelsen och uppsikten 13.1 Iakttagelser 1 /Upphör att gälla U: / Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2009:48). Ändrad gm SFS 1997:550 Ändrad gm SFS 2009:48, ikraft /Träder i kraft I: / Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16 a 18 b och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2014:573). I kommunallagens sjätte kapitel 1 framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över sina bolag. Detta innebär att man ska hålla sig informerad och insatt i vad som händer i bolagen. Lager säger ingenting om hur denna uppsikt ska vara utformad. Det är upp till varje kommunstyrelse att själv bestämma. I Eksjö kommun är det lekmannarevisionens granskningsrapport och bolagens verksamhetsberättelser som ligger till grund för kommunstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslut om detta togs den 6 maj av KS, protokoll från KS sammanträde 129, med motiveringen: Styrelsen för Eksjö Stadshus AB har under året följt de helägda bolagens verksamhet, och tagit del av den ekonomiska redovisningen vid ägarsamråd. Kommunstyrelsen har kontinuerligt erhållit informationen. Kommunstyrelsen har vidare tagit del av respektive bolags bokslut och revisionsberättelser, samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter. Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 9

12 Uppsikten sköts både informellt och formellt. Till de formella delarna hör att alla protokoll, månadsbokslut etc. skall skickas in till kommunstyrelsen så snart de är klara. Kommunstyrelsen träffar också bolagen en gång per år. Därtill sker informella möten mellan bolagen och kommunstyrelsen en till två gånger per år. Inom bolagskoncernen sker ägarsamråd ca varannan månad samt mer genomgripande kvartalsuppföljningar. I övrigt kallas samtliga bolag till kommunfullmäktige en gång per år Analys och bedömning Enligt lagen är det kommunstyrelsen och inte styrelsen för Eksjö Stadshus AB som ska följa verksamheten i bolagen. Dock framgår av skrivelsen ovan att kommunstyrelsen kontinuerligt erhållit information varför det får anses vara tillräckligt för att fatta beslut om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Tillika består styrelsen för Eksjö Stadshus AB till största delen av kommunstyrelsens ledamöter (någon suppleant i styrelsen är inte ledamot i kommunstyrelsen), vilket ytterligare förstärker intrycket av att kommunstyrelsen är informerad och att uppsikten fungerar. Vi bedömer att organiseringen av uppsikten är ändamålsenlig och tillräcklig. 14. Principiella frågor och fullmäktiges rätt att ta ställning 14.1 Iakttagelser Som tidigare konstaterats återfinns i bolagsordningarna en skrivning om att fullmäktige har rätt att yttra sig innan frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt avgörs. I ägardirektiven framgår exempel på vad som är frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt. Det är t.ex. bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag, ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, större investeringar etc. I de fall bolagen vill lyfta en fråga som kan vara av arten principiell betydelse etc. görs detta till Eksjö Stadshus AB som sedan avgör om den ska vidare till kommunfullmäktige, d.v.s. om frågan är av principiell betydelse etc.. Frågor som varit uppe till behandling till kommunfullmäktige är försäljning av bland annat fastigheterna Eksjö Fasanen 2, 3, 4 och 5 samt Eksjö Tallen 16, Eksjö Sparven 13 och Eksjö Vågen Västra 2. (2014 Kf 138). Övriga fastighetsförsäljningar som varit på kommunfullmäktiges bord är Eksjö Ventilen 2 och Eksjö Verkstaden 3 (2014 Kf 57 och 58). Frågan om principer vid fastighetsförsäljning inom koncernen är också en sådan fråga. Den behandlades i Eksjö Stadshus AB.s styrelse där man konstaterade att fullmäktige måste fatta beslut i frågan. Frågan kommer att tas upp i fullmäktige den 27 november Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 10

13 En annan fråga som varit uppe i fullmäktige är bildandet av Erikshester Vindpark AB (2014 Kf 69) Analys och bedömning Det ska i bolagsordningen framgå att fullmäktige har rätt att yttra sig i frågor av principiell betydelse eller annars av större vikt. Vi har redan konstaterat att så görs. I respektive bolags ägardirektiv framgår också exempel på vad som är sådana frågor. Intentionerna med Eksjö Stadshus AB är att det ska vara ett instrument för kommunens ägarstyrning. Det förefaller därför vara rimligt att frågorna om principiell betydelse lyfts till moderbolaget. Vi bedömer att hanteringen är ändamålsenlig. 15. På vilket sätt involveras bolagen i kommunens målstyrningsarbete? 15.1 Iakttagelser Två gånger per år hålls koncernsamordningsdagar där bolagen är med tillsammans med övriga kommunen. Dessa dagar leds av kommundirektören. Där diskuteras framtid och samordningsmöjligheter för kommunens olika delar Analys och bedömning Vi bedömer att bolagen är involverade i kommunens målstyrningsarbete. 16. Finns en fungerande och aktiv ägarstyrning? 16.1 Analys och bedömning Finns en fungerande och aktiv ägarstyrning? Det är den övergripande frågeställningen i den här rapporten. Vår bedömning är att ägarstyrningen är både fungerande och aktiv. 1. Alla styrdokument som lagen kräver finns på plats. 2. Ägardirektiven är rimligt utformade men behöver kompletteras med en skrivning om att de ska antas på bolagens stämmor. 3. Det finns både en formell och en informell dialog mellan ägarens representant, d.v.s. kommunstyrelsen, och bolagens styrelser. Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 11

14 4. Det finns en medvetenhet i bolagen om att de ägs av och är en del av kommunens organisation. 5. Bolagen deltar i kommunens strategiarbete och styrningsarbete. 6. Ägardirektiven aktualiseras årligen och antas på bolagens bolagsstämmor. KPMG, dag som ovan Göran Andersson Konsult Gr Eksjö uppsikt version 3.docx 12

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar , Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, stiftelser och föreningar Diarienr: 14LTK1257 Datum: 2015-05-18. Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Tjörns kommun. Granskning av styrdokument för de kommunala. kommunala aktiebolagen

Tjörns kommun. Granskning av styrdokument för de kommunala. kommunala aktiebolagen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2014 Tjörns kommun Granskning av styrdokument för de kommunala bolagen samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248

UaFS Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Syftet med Bolagspolicyn... 2 1.2 Allmänt om

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2016-12-19 Antagen av: Kommunfullmäktige 258 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: 24 november 2014 196 Relaterade dokument Ägardirektiv

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

Skellefteå Kraft Energihandel

Skellefteå Kraft Energihandel Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft Energihandel Skellefteå Kraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 233 och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 306/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 127 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Företagspolicy för Sollentuna kommuns bolagskoncern Antagen av fullmäktige 2016-12-15, 181, dnr 2016/0376.021 KS Fastställd på bolagsstämma 2016-12-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med

Läs mer

Arbetsrapport Strömsunds kommun

Arbetsrapport Strömsunds kommun Arbetsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen Strömsunds kommun Anneth Nyqvist 2012-10-25 Anneth Nyqvis, projektledare Maj-Britt Åkerström, sakgranskning Strömsunds kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB

ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB Agardirektivfiir llagorshein AB organisationsnulnrner 55 65 35 604 ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB Antagna av kommunfullmäktige i Hagfors kommun 2009-06-23, 58. Fastställda av bolagsstämman 2010-06-07,

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag 2015-09-03 15/107 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Kommunala bolagsstyrelser Lekmannarevisorer Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Kommunrevisionen

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 72 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning VaraNet AB 2011-10-26 Innehållsförteckning

Läs mer