10/15/2018. Modersmålsundervisningens roll för utvecklingen av litteracitet på flera språk. Sammanfattning av projekt ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10/15/2018. Modersmålsundervisningens roll för utvecklingen av litteracitet på flera språk. Sammanfattning av projekt ( )"

Transkript

1 Sammanfattning av projekt ( ) Modersmålsundervisningens roll för utvecklingen av litteracitet på flera språk Natalia Ganuza, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet Christina Hedman, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Modersmålsundervisning: lagstiftning och bakgrund, implementering, debatt Modersmålsundervisningens praktik Lärarperspektiv Elevperspektiv Modersmålsundervisningens roll för elevernas utveckling av litteracitet i flera språk Kvantitativa data jämförelse av testresultaten för elever som deltar i modersmålsundervisning med de elever som valt att inte delta (somaliska och svenska) Ordförråd och läsförståelse Modersmålsundervisningens roll för flerspråkiga elevers skolprestationer Modersmålsundervisning lagstiftning och bakgrund Hemspråksreformen (1977) Skollagen (2010: 800) 7 En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om - språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och - eleven har grundläggande kunskaper i språket. En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. Finns ytterligare restriktioner > alla elever som är berättigade till modersmålsundervisning erbjuds alltså inte undervisning. Välkänd implementeringsproblematik.. Marginaliserat ämne Icke-obligatoriskt Begränsad undervisningstid Ofta förlagt utanför ordinarie skoltid Ofta inte integrerat i den ordinarie pedagogiska verksamheten Heterogena elevgrupper Kursplaner som inte är specificerade för enskilda språk Avsaknad av behörighetsgivande högskoleutbildning för modersmålslärare (i de flesta språken) 1

2 Aftonbladet debatt Ständigt omdebatterad. Kritik av kostnaderna för mm-undervisningen Hävdas ofta att det rör sig om alltför begränsad tid för att kunna ge någon effekt (t.ex. Europarådet 2015) Allt starkare fokus på om och på vilket sätt modersmålsundervisningen bidrar till utvecklingen av skolspråket och elevernas skolprestationer snarare än hur den bidrar till elevernas användning och utveckling av modersmålet i sin egen rätt. Finns ofta ett dominerande bristperspektiv Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd, Karlskrona kommun Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande, Jönköpings län Lärarperspektiv Starkt fokus på implementeringsproblematiken och ämnets likväl som modersmålslärarnas marginalisering Samtidigt betonade lärarna ämnets viktiga roll för elevers möjligheter att utveckla modersmålet, i synnerhet läsoch skrivfärdigheter. Samt modersmålsundervisningens betydelse för elevernas identitetsutveckling och framtidsmöjligheter De upplevde också att elevernas förbättrade kunskaper i modersmålet bidrog positivt till deras utveckling även i andra ämnen. Flera uttryckta förbättringsförslag särskilt gällande gemensam planering vid skolorna. (Ganuza & Hedman 2015; 2018) Studie 1: Modersmålsundervisningens roll för elevernas utveckling av litteracitet Ganuza, N. & Hedman, C. (2017). The impact of mother tongue instruction on the development of biliteracy evidence from Somali-Swedish bilinguals. Applied Linguistics. Epub ahead of print. 2

3 Teoretisk inramning Flerspråkig undervisning (t.ex. García 2009; Thomas & Collier 1997) Undervisningens betydelse för möjligheterna att utveckla läs- och skrivfärdigheter (t.ex. August & Shanahan 2008) Lättare att lära sig läsa och skriva på ett språk man behärskar väl Språklig interdependens (t.ex. Cummins 1979; Geva & Genesee 2006; Dressler & Kamil 2006) Tidigare studier/rapporter om modersmålsundervisningens effekter Rapport från Skolverket (2008) Samband mellan deltagande i modersmålsundervisning och elevers betygsgenomsnitt. Även Mehlbye et al. (2011) Bylund & Díaz (2012) Samband mellan deltagande i modersmålsundervisning och grammatiska kunskaper i modersmålet. Forskningsfrågor Bidrar deltagande i modersmålsundervisning till elevers utveckling av ordförråd och läsfärdigheter i modersmålet? Vilken är relationen mellan elevernas behärskning av ordförråd och läsning på modersmålet (somaliska) och deras behärskning av motsvarande färdigheter i skolspråket (svenska)? Deltagare 120 somalisk-svensktalande elever i årskurs 1 6 (6 12 år) 96 av de 120 eleverna hade deltagit i modersmålsundervisning i minst ett år vid det första testtillfället 24 rapporterade antingen att de inte deltog i modersmål eller att de deltagit i modersmål i mindre än ett år. 3

4 Deltagarnas bakgrund Majoriteten var födda i Sverige (70, 58%) eller kom till Sverige i tidig ålder. Alla bodde och gick i skolan i områden där det bor relativt många somalisktalande personer. Deltagarna kommer från liknande socioekonomisk bakgrund Testmaterial Ordförråd Ordförrådets bredd PPVT IV (Dunn & Dunn 2007) Ordförrådets djup Antonymer Hyperonymer Synonymer Behandlades som ett sammansatt mått av lexikalt djup i resultatredovisningen Läsning Ordavkodning (ordkedjetest) Läsförståelse (meningsnivå) Figur 1: Läsförståelse, somaliska. Resultat 1 Jämförelse av testresultaten på somaliska för de som deltagit i modersmålsundervisning (N=96) med de som inte deltagit, eller som deltagit i modersmålsundervisning i mindre än 1 år (N=24) Statistiskt signifikant skillnad (p<.01) mellan grupperna på samtliga mått, till fördel för de som deltagit i modersmålsundervisning i mer än 1 år. Allra störst skillnad mellan grupperna avseende läsförståelse (se figur). 4

5 Resultat 2 Analyserade även effekten av antal år i modersmålsundervisning, skiljt från deltagarnas kronologiska ålder, ankomstålder till Sverige, rapporterad språkanvändning och rapporterade litteracitetsvanor på somaliska. Analysen visade då att antal år i modersmålsundervisning endast bidrog med statistisk säkerhetsställt, unikt förklaringsvärde för måttet av läsförståelse. Longitudinella data utveckling över tid 46 av deltagarna testades på somaliska och på svenska vid 2 olika tillfällen, med 1 års mellanrum för att även undersöka vad som sker över tid. Samma tester vid båda tillfällena. Svenska Deltagarna presterade signifikant bättre på samtliga mått vid tillfälle 2 jämfört med tillfälle 1 Somaliska Samma trend (dvs något bättre tillfälle 2 än tillfälle 1) men skillnaden endast statistiskt signifikant för ordavkodning och lexikalt djup. Utveckling över tid jämförelse låg- och mellanstadiet Språklig interdependens Swe Swe Swe Swe Som PPVT Lex WoCh ReCo PPVT Depth SwePPVT Som Lex Depth Som WoCh SweLexDepth.85** SweWoCh.69**.74** SweReCo.71**.75**.84** SomPPVT.27**.33**.26*.28** SomLexDepth.33**.34**.25*.31**.70** SomWoCh.43**.44**.58**.58**.52**.49** SomReCo.57**.56**.64**.63**.57**.48**.68** 5

6 Diskussion av resultaten från studie 1: Resultaten visar att deltagande i modersmålsundervisning framförallt har ett positivt samband med elevernas läsförmåga på modersmålet Inte lika tydliga resultat för måtten av ordförråd Utvecklingen över tid i modersmålet långsammare än utvecklingen över tid i svenska Studie 2: Modersmålsundervisningens roll för flerspråkiga elevers skolresultat Ganuza, N. & Hedman, C. (2018). Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat. Nordand 13 (1), Interdependens Resultaten antyder, i linje med tidigare forskning, att deltagarnas två språk stödjer varandra, inte minst avseende läsförmåga. Studie 2 Deltagare: 36 elever från studie 1 Gick alla i en och samma skola I stort sett alla elever på skolan deltar i modersmålsundervisning och i stort sett alla får betyg i ämnet svenska som andraspråk Material: Resultaten på läsförståelsetestet på somaliska resp. svenska när deltagarna gick i åk 4 eller 5 Betyg i ämnena modersmål, svenska som andraspråk, matematik och deras sammantagna meritpoäng två år senare, i årskurs 6 eller 7. Betyg och meritpoäng Betyg Meritpoäng A 20 B 17,5 C 15 D 12,5 E 10 F 0 14 ämnen Max meritpoäng: 280 6

7 Sammanfattning studie 2: Samband läsförståelse och skolresultat Resultat Modersmål SvA Ma Meritvärde ( ) Läsförståelse_ somaliska Läsförståelse_ svenska N= 36, *p<.05, **p<.01 r r r r.359*.535**.480**.483** *.417*.263 (Ganuza & Hedman 2018: 13) Positivt samband mellan elevernas läsförståelse på somaliska och deras skolresultat (starkare än sambandet med deras läsförståelse på svenska) Skolverkets rapport (2008) Visade ett positivt samband mellan deltagande i modersmålsundervisning och eleverna genomsnittliga meritvärde. Resultaten från den aktuella studien skulle kunna ses som en möjlig konkretisering av vad det eventuellt är i modersmålet eller modersmålsundervisningen som bidrar till att stärka elevers skolprestationer Studien betonar vikten av att ge flerspråkiga elever möjligheten att utveckla läsfärdigheter på modersmålet även när eleverna är födda i Sverige Avslutande elevröster om modersmålsundervisning Exempel: Ayan: Jag ser inga nackdelar. Jag ser bara fördelar. Faduma: Enligt oss finns det inga nackdelar. Men det finns vissa som tänker typ såhär att om vi lär oss somaliska så kanske vi presterar sämre i svenska. (Palm ms 2016) Tack! Vetenskapsrådet (VR) Projektnr Elever och lärare som deltog i studien För hjälp med datainsamling, testkonstruktion och/eller översättning: Said Abdulle Hersi Hussein Ibrahim Kenadid Mohamed Susana Brandhild Ylva Lindström Birgitta Löfström För statistikstöd: Guillermo Montero Melis 7

8 Referenser August, D., & Shanahan, T. (2008). Developing reading and writing in second-language learners: Lessons from the report of the National Literacy Panel on language-minority children and youth. New York: Routledge. Bylund, E., & Díaz, M. (2012). The effects of heritage language instruction on first language proficiency. A psycholinguistic perspective, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 15, 5, DOI: Dressler, C. and Kamil, M First- and second-language literacy in August & Shanahan (eds). Ganuza, N. & Hedman, C. (2018) Modersmålsundervisning möjligheter och utmaningar. I: T. Otterup & G. Kästen-Ebeling (red.). En god fortsättning: nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur, s Ganuza, N., & Hedman, C. (2017a). The impact of mother tongue instruction on the development of biliteracy evidence from Somali Swedish bilinguals. Applied Linguistics, epub ahead of print. DOI: Ganuza, N., & Hedman, C. (2017b). Ideology vs. Practice: Is there space for pedagogical translanguaging in mother tongue instruction? I B-A. Paulsrud, J. Rosén, B. Straszer, & Å.Wedin (Red.), New perspectives on Translanguaging and Education (s ). Clevedon: Multilingual Matters. Ganuza, N., &Hedman, C. (2015). Struggles for legitimacy in mother tongue instruction in Sweden. Language and Education, 29, 2, García, O Bilingual education in the 21st Century: A global perspective. Malden: Wiley- Blackwell. Hyltenstam, K. and Milani, T Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar. I: K. Hyltenstam and I. Lindberg (eds.): Flerspråkighet: en forskningsöversikt [Multilingualism: A Research Overview] (pp ). Stockholm: Vetenskapsrådet. Palm, C., Ganuza, N. & Hedman, C. (2018): Language use and investment among children and adolescents of Somali heritage in Sweden, Journal of Multilingual and Multicultural Development, DOI: / Skolverket. (2008).Med annat modersmål elever i grundskolan och skolans verksamhet. Rapport 321. Stockholm: Skolverket. Thomas, W., & Collier, V. P. (1997). School effectiveness for language minority students.washington, DC: National Clearinghouse for Bilingual Education. 8

Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg* modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat

Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg* modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat Modersmålsundervisning, läsförståelse och betyg* modersmålsundervisningens roll för elevers skolresultat Natalia Ganuza 1 Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet natalia.ganuza@biling.su.se

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

Digitala resurser och flerspråkighet

Digitala resurser och flerspråkighet Digitala resurser och flerspråkighet Teori möter praktik DOKUMENTATION Symposium 2018 Ivana Eklund och Annika Norlund Shaswar ivaekl@gmail.com annika.norlund.shaswar@umu.se I denna presentation vill vi

Läs mer

Sektor utbildning. Utreda förutsättningarna för tvåspråkig undervisning på svenska och finska i Göteborgs Stad

Sektor utbildning. Utreda förutsättningarna för tvåspråkig undervisning på svenska och finska i Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-01-15 Diarienummer Sektor utbildning Anders Andrén Telefon: 0761330917 E-post: anders.andren@norrahisingen.goteborg.se Utreda förutsättningarna för tvåspråkig undervisning

Läs mer

Utreda förutsättningarna för tvåspråkig undervisning på svenska och finska i Göteborgs Stad

Utreda förutsättningarna för tvåspråkig undervisning på svenska och finska i Göteborgs Stad Västra Hisingen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-03-27 Diarienummer N138-0275/18 Handläggare Fredrik Bredhammar Telefon: E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se Utreda förutsättningarna för tvåspråkig

Läs mer

- G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

- G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna FLRA01, Modersmålsundervisning och studiehandledning, 60 högskolepoäng Mother Tongue Instruction and Multilingual Study Guidance, 60 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Moderna språk som modersmål

Moderna språk som modersmål Education Tatjana Bansemer Moderna språk som modersmål Essay Modersmålsutbildning Moderna språk som modersmål Tatjana Bansemer Hösten 2010 Moderna språk som modersmål Tatjana Bansemer Inledning För många

Läs mer

Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever

Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2018-06-19 63 Innehållsförteckning Inledning... 2 Bestämmelser om nyanlända elevers utbildning... 2

Läs mer

Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015. Redskap för samverkan och förståelse. Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se

Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015. Redskap för samverkan och förståelse. Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se Konferens Grav språkstörning 15-16 september 2015 Redskap för samverkan och förståelse Elisabeth Lindén elisabeth.linden@spsm.se Svenska med klassen Svenska som andraspråk Modersmålsundervisning Specialundervisning

Läs mer

Krashens monitormodell

Krashens monitormodell Krashens monitormodell INFORMELL FORMELL IMPLICIT INLÄRNING ACQUISITION EXPLICIT INLÄRNING LEARNING MENTAL GRAMMATIK MONITOR YTTRANDEN kontroll, olika stark i olika situationer Finland Norge Sverige =

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige

Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige Beata Engels Andersson, Enhetschef Språkcentralen Grundskoleförvaltningen Malmö Stad Multikulturelle Skoler 25. november 2016

Läs mer

Translanguaging hur flerspråkighet kan den användas i undervisningen Gudrun Svensson

Translanguaging hur flerspråkighet kan den användas i undervisningen Gudrun Svensson Translanguaging hur flerspråkighet kan den användas i undervisningen Gudrun Svensson Elevers förstaspråk kan vara en resurs för lärande. Istället för att se bristande kunskaper i skolspråket svenska som

Läs mer

Att använda gester som en medierande resurs i mångspråkiga nv-klasser. Zeynep Ünsal

Att använda gester som en medierande resurs i mångspråkiga nv-klasser. Zeynep Ünsal Att använda gester som en medierande resurs i mångspråkiga nv-klasser Zeynep Ünsal zeynep.unsal@mnd.su.se Vilka är tvåspråkiga? Tvåspråkiga elever: De elever som använder två (eller fler) språk i sitt

Läs mer

Läsförståelse med flera språk som resurs

Läsförståelse med flera språk som resurs Språk-, läs- och skrivutveckling Grundskola åk 1-3 Modul: Tidig läsundervisning Del 6: Läsförsståelse med flera språk som resurs Läsförståelse med flera språk som resurs Christina Hedman, Stockholms universitet

Läs mer

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Symposium 2012 Lärarrollen i svenska som andraspråk Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning Nationellt

Läs mer

Kommittédirektiv. Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Dir. 2018:38

Kommittédirektiv. Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Dir. 2018:38 Kommittédirektiv Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer Dir. 2018:38 Beslut vid regeringssammanträde den 9 maj 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Det nya Sverige är alla lärare språklärare?

Det nya Sverige är alla lärare språklärare? Språkparlamentet, Helsingfors 2016-04-07 Päivi Juvonen Det nya Sverige är alla lärare språklärare? Det ideologiska och språkpolitiska landskapet i skolan Det råder en politisk enighet om att svenska är

Läs mer

Citation for the original published paper (version of record):

Citation for the original published paper (version of record): http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in. Citation for the original published paper (version of record): Wedin, Å., Rosén, J., Straszer, B. (2017) Transspråkande

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning i för-, grund- och gymnasieskola i Strängnäs kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning i för-, grund- och gymnasieskola i Strängnäs kommun 1/5 Beslutad när: 2017-11-23 Beslutad av Diarienummer: Utbildningschef BUN/2017:318-003 Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-01-01 Barn- och utbildningsnämndens verksamhet Dokumentansvarig: Uppföljning:

Läs mer

Kurslitteratur Att undervisa nyanlända elever

Kurslitteratur Att undervisa nyanlända elever Kurslitteratur Att undervisa nyanlända elever Axelsson, M. (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I (red.). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. (2.

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Verktyg för samverkan och upptäckt Malmö 141114 Lindén 2014 1 Läs- och skrivundervisning i olika kontexter Svenska med klassen Svenska som andraspråk Modersmålsundervisning

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända elever

Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända elever 14 december 2012 Till Utredare Marie-Hélène Ahnborg Utredningssekreterare Fredrik Lind Utbildningsdepartementet Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända

Läs mer

Nyanlända elever & Skola-Arbetsliv Språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen

Nyanlända elever & Skola-Arbetsliv Språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen Nyanlända elever & Skola-Arbetsliv Språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen elisabeth.linden@skolverket.se Skillnaderna mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige, som gått

Läs mer

Kommunala anvisningar för modersmålsundervisning inom grundskolans åk 1 9 i Sigtuna kommun

Kommunala anvisningar för modersmålsundervisning inom grundskolans åk 1 9 i Sigtuna kommun 201 2015-08-05 1 (5) Mångkulturella enheten Kommunala anvisningar för modersmålsundervisning inom grundskolans åk 1 9 i Sigtuna kommun Styrdokument Skollagen: 9 kap. Förskoleklassen 10 Förskoleklassen

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola

Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola Rektor mot vetande 20140919 Maria Rubin Doktorand, Malmö högskola - Språkinriktad undervisning en strävan efter en inkluderande praktik

Läs mer

Handlingsplan För mottagande och utbildning av nyanlända elever på Domarringens skola

Handlingsplan För mottagande och utbildning av nyanlända elever på Domarringens skola Uppsala 2017-01-26 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Domarringens skola Handlingsplan För mottagande och utbildning av nyanlända elever på Domarringens skola 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Domarringens skola Nyanländ

Läs mer

CSL-dagen 2012. Susanne Duek

CSL-dagen 2012. Susanne Duek CSL-dagen 2012 Susanne Duek Doktorand i Pedagogiskt arbete med inriktning mot barns och ungas literacy/adjunkt i Svenska som andraspråk, KARLSTADS UNIVERSITET (Några) Språkliga utmaningar för elever med

Läs mer

Språkutvecklande undervisning

Språkutvecklande undervisning Språk-, läs- och skrivutveckling Grundskola Modul: Läsa och skriva i alla ämnen Del 3: Språkutvecklande arbetssätt Språkutvecklande undervisning Catarina Schmidt, Göteborgs universitet, och Åsa Wedin,

Läs mer

Kurs: Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp Kurskod: SSA203

Kurs: Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp Kurskod: SSA203 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 1 (5) Kurs: Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp Kurskod: SSA203 Litteraturlista August, Diane & Hakuta,

Läs mer

Modersmål, Unikum och måluppfyllelse

Modersmål, Unikum och måluppfyllelse Modersmål, Unikum och måluppfyllelse Gabriella Skörvald, Rumänska Gabriella.skorvald@kungsbacka.se Mariska Ruttink, Nederländska Mariska.ruttink@kungsbacka.se Modersmål i Kungsbacka tillhör Specialpedagogiskt

Läs mer

Institutionen för individ och samhälle Kurskod SAG102

Institutionen för individ och samhälle Kurskod SAG102 KURSPLAN Institutionen för individ och samhälle Kurskod SAG102 Svenska som andraspråk: Mångkultur och flerspråkighet, 15 hp, Grundkurs (nivå 1-30), 15 högskolepoäng Swedish as a second language: Multiculture

Läs mer

Flerspråkighet och dyslexi. IKT-pedagog Elisabeth Banemark, specialpedagog Gloria Håkansson och specialpedagog Camilla Johnsson

Flerspråkighet och dyslexi. IKT-pedagog Elisabeth Banemark, specialpedagog Gloria Håkansson och specialpedagog Camilla Johnsson Flerspråkighet och dyslexi IKT-pedagog Elisabeth Banemark, specialpedagog Gloria Håkansson och specialpedagog Camilla Johnsson Inledning Lite drygt 20% av grundskolans elever har idag ett annat modersmål

Läs mer

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Stockholm, 30 januari 2015 Sofia Engman och Mikael Olofsson, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet Vår

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Flens Kristna Skola AB info@flenskristna.se daniel.steeen@flenskristnaskola.se Flens Kristna Skola AB Org. nr 818501-0470 Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn av Flens Kristna

Läs mer

ANDRASPRÅKSELEVERS UPPLEVELSER AV LÄS- OCH SKRIVINLÄRNING

ANDRASPRÅKSELEVERS UPPLEVELSER AV LÄS- OCH SKRIVINLÄRNING ANDRASPRÅKSELEVERS UPPLEVELSER AV LÄS- OCH SKRIVINLÄRNING EN KVALITATIV STUDIE SOM UNDERSÖKER NÅGRA ANDRASPRÅKSELEVERS ERFARENHETER AV LITTERACITET OCH DERAS ATTITYDER TILL FLERSPRÅKIGHET FRIDA MÅRTENSSON

Läs mer

Samverkan mellan specialpedagoger och. modersmålslärare. 8 och 15 november 2016 Elisabeth Lindén

Samverkan mellan specialpedagoger och. modersmålslärare. 8 och 15 november 2016 Elisabeth Lindén Samverkan mellan specialpedagoger och modersmålslärare 8 och 15 november 2016 elisabeth.linden@skolverket.se Elisabeth Lindén 2016 1 It is axiomatic that the best medium for teaching a child is his mother

Läs mer

Modersmålets betydelse för en framgångsrik och lyckad andraspråksinlärning

Modersmålets betydelse för en framgångsrik och lyckad andraspråksinlärning Modersmålets betydelse för en framgångsrik och lyckad andraspråksinlärning Jenny Jonsson 2011 Uppsats, högskolenivå, 7,5 hp Svenska som andra språk B B Programnamn Handledare: Helena Wistrand Examinator:

Läs mer

Läsa och skriva i alla ämnen

Läsa och skriva i alla ämnen Läsa och skriva i alla ämnen Denna modul belyser hur viktigt det är att elever görs delaktiga i undervisningen och får använda språk i alla situationer för att lära. I varje artikel presenteras förhållningssätt

Läs mer

Vad är läs- och skrivsvårigheter i en vuxen population- En studie av intagna inom kriminalvården

Vad är läs- och skrivsvårigheter i en vuxen population- En studie av intagna inom kriminalvården Vad är läs- och skrivsvårigheter i en vuxen population- En studie av intagna inom kriminalvården Stefan Samuelsson Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet Lesesenteret Universitetet

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Denna plan avser elever i skolor med Kristianstads kommun som huvudman. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Augusti Tyresö kommun

Augusti Tyresö kommun Augusti 2009 Tyresö kommun Tyresö kommun/modersmål Ann-Charlotte Strand Bitr. rektor Mångfaldsfrågor Lotta.strand@tyreso.se 08-5782 90 90 070-488 90 90 1 Dokument som styr vår verksamhet Nationell nivå

Läs mer

--- Faktum 1. Faktum 2

--- Faktum 1. Faktum 2 Jag har alltså tvåspråkighet som mitt forskningsområde och har hållit på med tvåspråkigas språkutveckling, men i motsats till föredragets tema, har jag undersökt vuxna tvåspråkiga. Av det följer att det

Läs mer

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska 1(8) Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska Vi kan inte låta eleverna vänta tills de lärt sig ett andraspråk innan de kan lära sig allt annat. De lär sig saker medan de

Läs mer

Gruppinsamling elever i

Gruppinsamling elever i Konfessionella skolor Sameskolor Gruppinsamling elever i Grundskola Förskoleklass Fritidshem Elever per skola Mätdag: 15 oktober 2013 SCB tillhanda: senast 1 november 2013 Pappersblanketten är avsedd som

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 1 (9) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2013 1 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg sätts,

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

Beslut om att undervisning i svenska som andraspråk upphör

Beslut om att undervisning i svenska som andraspråk upphör Barn- och utbildningsförvaltningen Beslut om att undervisning i svenska som andraspråk upphör Skolförordningen 5 kap 14 Se nästa sida för rutin för beslut. Diarienummer Elev Elevens namn Personnummer Skola

Läs mer

En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans

En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans Utbildningsstatistik 2013-11-28 1 (8) En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans årskurs 6 I denna promemoria redovisas terminsbetygen vårterminen 2013 för elever i årskurs 6. Betygssättningen

Läs mer

Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan

Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan Utbildningsförvaltningen stödmaterial Sida 1 (6) 2018-12-04 Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan Elev i behov av studiehandledning på modersmålet

Läs mer

Sfi i tiden. Maria Rydell, lektor i svenska som andraspråk Språkrådets dag 26 april 2019

Sfi i tiden. Maria Rydell, lektor i svenska som andraspråk Språkrådets dag 26 april 2019 Sfi i tiden Maria Rydell, lektor i svenska som andraspråk Språkrådets dag 26 april 2019 Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för vuxna invandrare med målet att utbildningen ska ge språkliga redskap

Läs mer

Den goda organisationen

Den goda organisationen Den goda organisationen - Om nyanlända elevers mottagande i skolan Peter Ekborg, biträdande generaldirektör, Skolinspektionen Skolan ett område där barnkonventionen redan är stark Nyinvandrade barn - migrationsläget

Läs mer

US200Ä - Svenska som andraspråk med inriktning mot vuxenutbildning II inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp

US200Ä - Svenska som andraspråk med inriktning mot vuxenutbildning II inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Kurslitteratur US200Ä - Svenska som andraspråk med inriktning mot vuxenutbildning II inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, 30 hp Delkurs 1: Andraspråksutveckling hos vuxna och ungdomar, 15 hp Abrahamsson,

Läs mer

Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling

Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling Eva-Kristina Salameh Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016 Nyanländas lärande Linda Castell, Lund 16 september 2016 Framgångsfaktorer Mina guldkorn Tydlig organisation röd tråd Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer Bemötande och förhållningssätt

Läs mer

Nyanlända elevers språkliga tillgångar i relation till det svenska språket.

Nyanlända elevers språkliga tillgångar i relation till det svenska språket. Nyanlända elevers språkliga tillgångar i relation till det svenska språket. 1 Hassan Sharif, fil.dr. Lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet. hassan.sharif@edu.uu.se 2 Vad säger en del

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Remissvar på Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrande förutsättning till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91)

Remissvar på Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrande förutsättning till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) Ärende 10 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-03-09 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Remissvar på Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrande förutsättning till undervisning och revitalisering (SOU

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SSA125 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Swedish as a Second language, Intermediate Course 2, 15 higher education credits Grundnivå / First

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska

Elever med annat modersmål än svenska Elever med annat modersmål än svenska Några lärares beskrivning av hur de arbetar i klassundervisning med elever som har annat modersmål än svenska. Students with other Mother Tounge than Swedish Some

Läs mer

Svar på Skolinspektionens föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola

Svar på Skolinspektionens föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Westbrandt 2019-02-26 SKDN 2018/0125 52904 Södermöre kommundelsnämnd Svar på s föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola Förslag

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Jelena Vasic lärare IK Mats Fahlgren lärare IK Kajsa Andersson rektor Agnetha Ehrenholm bitr rektor Organisation av nyanlända elever på

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun 2016-05-13 Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun (Förskoleklass, grundskoleutbildning och gymnasieutbildning) Utbildnings- och kulturkontoret 08-568 910 00 www.danderyd.se

Läs mer

Att nå framgång genom språket. ett informationsmaterial om andraspråksinlärning och dess förutsättningar.

Att nå framgång genom språket. ett informationsmaterial om andraspråksinlärning och dess förutsättningar. Att nå framgång genom språket ett informationsmaterial om andraspråksinlärning och dess förutsättningar. En mångkulturell skola Elever från hela världen i den svenska skolan. Minst 14 % av eleverna i grundskolan

Läs mer

ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång

En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång En välorganiserad modersmålsundervisning ger skolframgång Dagens innehåll Organisationsmöjligheter för modersmålämnet utifrån lag och förordning samt styrdokument Modersmålets och studiehandledningens

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för mottagande av nyanlända elever

Riktlinjer och rutiner för mottagande av nyanlända elever Riktlinjer och rutiner för mottagande av nyanlända elever förskoleklass, fritidsverksamhet, grundskola årskurs 1 9 grundsärskola årskurs 1 9 Dokumenttyp Riktlinjer och rutiner Fastställd 2017-03-13 15

Läs mer

Skolutveckling på mångfaldens grund

Skolutveckling på mångfaldens grund Välkommen Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Skolutveckling på mångfaldens grund Seminarieträff 4: Om bedömning av språkutveckling och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Solveig Gustavsson Eva Westergren

Läs mer

2013-06-02. Vad är dyslexi? Tre förklaringsmodeller. Fyra praktiker för en effektiv litteracitet (Freebody & Luke 2003)

2013-06-02. Vad är dyslexi? Tre förklaringsmodeller. Fyra praktiker för en effektiv litteracitet (Freebody & Luke 2003) Identifiering av dyslexi hos tvåspråkiga elever Syftet med avhandlingsarbetet: bidra till ökad förståelse för vad tvåspråkiga ungdomars läsoch skrivutveckling kan innebära och förutsätta och att gynna

Läs mer

För att lyckas måste vi förstå våra elever

För att lyckas måste vi förstå våra elever För att lyckas måste vi förstå våra elever Nyckeltal för att styra mot resultat Lina Axelsson Kihlblom Haninge kommun 2017-10-26 1 Jag ska tala om Hur det gått Utmaningar Vad fungerar för att kompensera

Läs mer

Lika möjligheter? - om skolframgång och livsvillkor

Lika möjligheter? - om skolframgång och livsvillkor Lika möjligheter? - om skolframgång och livsvillkor Erik Nilsson Statssekreterare Utbildningsdepartementet 1 Visst är det viktigt att må bra för att kunna lära sig men minst lika viktigt att lära sig för

Läs mer

Resultatredovisning betyg HT 2018 årskurs 6 till 9

Resultatredovisning betyg HT 2018 årskurs 6 till 9 Ärende 8 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2019-02-15 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Resultatredovisning betyg HT 2018 årskurs 6 till 9 Dnr: UN 19/29 Sammanfattning av ärendet Enligt den

Läs mer

Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål?

Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål? MODERSMÅL Tvåspråkiga elever en resurs i samhället! Varför får elever undervisning i modersmål? Utveckla flerspråkighet på hög nivå en tillgång att ta tillvara i vårt samhälle. Genom att stärka den egna

Läs mer

Förstaspråksutveckling - andraspråksutveckling

Förstaspråksutveckling - andraspråksutveckling Förstaspråksutveckling - andraspråksutveckling Hur lär man sig och utvecklar ett andraspråk? Faktorer som påverkar Hur lång tid tar det? Teorier om andraspråksinlärning Konsekvenser för undervisningen

Läs mer

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund Två svenskämnenvarför så lika? Lena Sjöqvist Anna Österlund En fråga vi måste ställa oss Svenska som andraspråk, varför så svårt att definiera? Universitetsämnet Ämnet i kursplanerna i Lgr 11 och Lgy 11

Läs mer

Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2017/2018

Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2017/2018 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik 1 (13) Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 217/218 I denna promemoria beskrivs s statistik om elever och skolenheter i grundskolan och sameskolan.

Läs mer

Läsa-skriva-räkna-garantin i praktiken. utifrån nationellt kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och prov, från förskoleklass till årskurs 3

Läsa-skriva-räkna-garantin i praktiken. utifrån nationellt kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och prov, från förskoleklass till årskurs 3 Läsa-skriva-räkna-garantin i praktiken utifrån nationellt kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och prov, från förskoleklass till årskurs 3 Nationellt kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och prov En

Läs mer

Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2018/19

Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2018/19 Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2018/19 Diarienummer: 2018:1562 1 (15) Sammanfattning... 2 Skolenheter... 2 Antal skolenheter... 2 Skolenheters storlekar och årskurser... 3 Inriktningar inom

Läs mer

Attityd och inställning till modersmål och modersmålsundervisning

Attityd och inställning till modersmål och modersmålsundervisning VÄXJÖ UNIVERSITET EXAMENSARBETE Institutionen för humaniora AUO III ht 2004 Sara Tordsson Attityd och inställning till modersmål och modersmålsundervisning en enkätstudie av skolpersonal Handledare: Birgitta

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

Utbildningsfrågor Dnr 2006:2230. Ämnesprovet 2006 i grundskolans åk 9 och specialskolans åk 10

Utbildningsfrågor Dnr 2006:2230. Ämnesprovet 2006 i grundskolans åk 9 och specialskolans åk 10 Utbildningsfrågor Dnr 2006:2230 Ämnesprovet 2006 i grundskolans åk 9 och specialskolans åk 10 1 (10) Resultaten av ämnesproven för årskurs 9 år 2006 Skolverket genomförde vårterminen 2006 en insamling

Läs mer

Språk och kunskapsutvecklande arbete i förskolan

Språk och kunskapsutvecklande arbete i förskolan Språk och kunskapsutvecklande arbete i förskolan Karlstad 23 september Susanne Benckert Sida 1 En globaliserad värld Sverige / världen idag 5000-6000 språk fördelat på ca 200 stater 2000 språk i Asien

Läs mer

Promemoria 2015-12-23 U2015/06066/S. Utbildningsdepartementet. Vissa timplanefrågor

Promemoria 2015-12-23 U2015/06066/S. Utbildningsdepartementet. Vissa timplanefrågor Promemoria 2015-12-23 U2015/06066/S Utbildningsdepartementet Vissa timplanefrågor 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Författningsförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)...

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Stockholm 2011-03-16 elisabeth.linden@spsm.se gunilla.salo@spsm.se 1 Några definitioner Modersmål Det språk som barn lär sig först. Förstaspråk En individs

Läs mer

Transspråkande bakgrund, teorier och praktiknära exempel

Transspråkande bakgrund, teorier och praktiknära exempel Författare Gudrun Svensson Lektor i svenska som andraspråk, Linnéuniversitetet för Skolverket, 2018 ARTIKEL 4. SAMVERKAN MED VÅRDNADSHAVARE Transspråkande bakgrund, teorier och praktiknära exempel Inom

Läs mer

Språk bygger broar. Anne Reath Warren Fil.dr. Forskare i didaktik nyanländas lärande och flerspråkighet.

Språk bygger broar. Anne Reath Warren Fil.dr. Forskare i didaktik nyanländas lärande och flerspråkighet. Språk bygger broar Anne Reath Warren Fil.dr. Forskare i didaktik nyanländas lärande och flerspråkighet anne.reath.warren@edu.uu.se Ämnet historia - Australien Students will study the development of Australia

Läs mer

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning Dagens program VÄXA FÖR FRAMGÅNG Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande 10.00 Nyanlända elever i fokus Organisation för mottagande Kartläggning: Steg 1 och 2 12.00 Lunch 13.00 Kartläggning:

Läs mer

Terminsbetyg i årskurs 6, våren 2016

Terminsbetyg i årskurs 6, våren 2016 Avdelningen för analys Enheten för förskole- och grundskolestatistik 0 () Terminsbetyg i årskurs, våren 1 I årskurs ska eleverna få betyg i alla ämnen de läst under året. Undantaget är moderna språk som

Läs mer

NCU:s utvärderingsverksamhet på svenska. Lärresultaten i de svenskspråkiga skolorna hur ser det ut?

NCU:s utvärderingsverksamhet på svenska. Lärresultaten i de svenskspråkiga skolorna hur ser det ut? Program NCU:s utvärderingsverksamhet på svenska Lärresultaten i de svenskspråkiga skolorna hur ser det ut? Diskussion om behoven ifråga utvärdering och utveckling av utbildning - En sak som vi vill bevara

Läs mer

SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Yttrande till regeringen

SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Yttrande till regeringen 2017-09-29 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2017/791 Kommunstyrelsen SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Yttrande till regeringen Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Fokus på nyanlända Citat från Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Andraspråkstalande elevers behov av språkutveckling innebär inte att de ska få allt för enkla uppgifter, utan att de ska få

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Bilaga Promemoria Utbildningsdepartementet 2016-08-23 U2016/03475/S En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 6 1 Författningsförslag... 12

Läs mer

Institutionen för individ och samhälle Kurskod SAG400. Svenska som andraspråk (1-30) Grundskolan årskurs 1-3 ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng

Institutionen för individ och samhälle Kurskod SAG400. Svenska som andraspråk (1-30) Grundskolan årskurs 1-3 ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng KURSPLAN Institutionen för individ och samhälle Kurskod SAG400 Svenska som andraspråk (1-30) Grundskolan årskurs 1-3 ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng Swedish as a second language (1-30hp), Primary

Läs mer

Flerspråkighet och lärande i den svenska skolan

Flerspråkighet och lärande i den svenska skolan Flerspråkighet och lärande i den svenska skolan Tore Otterup Institutionen för svenska språket Institutet för svenska som andraspråk Göteborgs universitet Innehåll Flerspråkighet allmänt om flerspråkighet

Läs mer

Modersmålsundervisning i turkiska

Modersmålsundervisning i turkiska Institutionen för lingvistik och filologi Filologi I: Examensarbete i turkiska, 15 hp Vårterminen 2018 Modersmålsundervisning i turkiska En studie om vad modersmålslärare och modersmålselever i turkiska

Läs mer