Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod"

Transkript

1 Hållbar KICK för det goda Karlshamn KICK-on - Vit kod Projekthandbok för ESF-projekt Information om projektorganisation, upplägg och styrande policy KARLSHAMN 1 (47)

2 Innehåll 1 Dokument Historik Bakgrund Projektets varaktighet Projektägare Projektets diarienummer Diarieföring av projektdokument Diarieföring Olofströms kommun ESF-Rådets utsedda handläggare Projektorganisation operativt sammansatt grupp Projektorganisation Sysselsättningsgrad (SG) Sammanträdesrutin Styrgrupp strategiskt sammansatt grupp Sammanträdesrutin Referensgrupp POP Processledning för Operativt Projektarbete Sammanträdesrutin Referensgrupp PERS personal och ESF:s prioriteringsgrunder Sammanträdesrutin Infomationspunkt/Personalgruppen Informationspunkt/Samverkansgrupp Referensgrupp NÄT Nätverk / Samverkan Sammanträdesrutin Referensgrupp IT Lärande vardag Sammanträdesrutin Referensgrupp Politisk strategisk spridning av effekter Sammanträdesrutin Arbetsordning vid sammanträde Föredragningslista Adjungerande ledamot Ekonomisk ersättning till styrgrupp/referensgrupp Övrig informationsspridning/kanaler Centrala Samverkansgruppen KARLSHAMN 2 (47)

3 14.2 Personal- och organisationsutskottet Personaltidningen Kanalen Utvärdering Lärande Insats Kommunkritiska policydokument Samverkansprojekt Olofströms kommun Sölvesborgs kommun Nätverksgrupper Lärande nätverk Ägande nätverk Projektekonomi Policy Internt regelverk rörande ESF-medel Kommunspecifik handläggning Upphandling Ekonomi BEKRÄFTELSE inför fakturering Ekonomi INKÖP referensnummer Ekonomi Tidkod för Statistik och uppföljning ESF:s regelverk för utbetalning av projektmedel Kostnadseffektiva lösningar Månatliga underlag Stödberättigande utgifter Lägesrapporten Verksamheten i projektet Avvikelser i projektet Sammanställning av insatser (aktiviteter/utbildningar) under aktuell period Detta måste skickas in vid ansökan om utbetalning Sammanfattning inrapportering varje månad Hantering av semester inom ramen för projektet ESF:s mall Lägesrapport Tid- och Aktivitetsplan Komplettering KARLSHAMN 3 (47)

4 21 Personaladministration Tillgängliga lokaler att boka/hyra Utvärderare Viktiga länkar och referenshänvisningar Utbildning Block - Personliga assistenter Block - Processledning Block Kommunal ekonomi Block Data/Språk Block AKK, Metodutveckling och kommunikation Dokument Historik Idnr Händelse Beskrivning Ändrad av Datum 1 Projekthandbok Dokument version 1 ACFR VIT KOD v1 - Skapad 2 Allmän uppdatering Dokument version 2 ACFR Uppdatering efter möte med operativ Dokument version 3 ACFR referensgrupp 4 Uppdatering ekonomi, Dokument ver 4 ACFR referensnummer 5 Diarieförd vecka 12/2011 Dokument ver 4 ACFR Tillägg för ekonmi och lägesrapportering Dokument ver 5 ACFR Tillägg referensgrupp för effekter och Dokument ver 6 ACFR strategisk påverkanspridning politiskt förtroendevalda 8 Tillägg: DNR Olofströms kommun. Dokument ver 7 ACFR Projektet har tillsatt utvärderare 9 Tillägg efter beslut i Styrgruppen Dokument ver 8 ACFR Tillägg efter beslut i Styrgruppen Dokument ver 9 ACFR Tidkod 11 Presentation av olika utbildningsblock Dokument ver 10 ACFR KARLSHAMN 4 (47)

5 2 Bakgrund Detta dokument är upprättat i syfte att ge nödvändig information om projektorganisation, projektmetodik, upplägg och styrande policydokument som är kännetecknande för detta projekt. 3 Projektets varaktighet Projektet startar den 1 februari 2011 och avslutas 31 januari Projektägare Kommunledningsförvaltningen har startat upp aktuellt projekt varför ansvaret ligger direkt under denna förvaltning. Projektet är med anledning av dess innehåll förlagt till Lärcentra för Karlshamns kommun. Ansvarig för Lärcentra är Martin Bordes Kemi. Ytterst ansvariga och behöriga företrädare för projektet i sin helhet är följande personer. Roll Namn Kommentar Kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson Personalchefen Thomas Andersson 5 Projektets diarienummer Projektet har beviljats EU-medel efter ansökan till ESF-rådet, Socialfonden programområde 1. I samband härmed tilldelades projektet diarienummer. Kommunens eget registrerade diarienummer noterades redan vid förprojektet -134/2008. Alla dokument tillhörande detta genomförandeprojekt skall arkiveras och registreras under detta kommunens egna diarienummer KARLSHAMN 5 (47)

6 5.1 Diarieföring av projektdokument Alla handlingar av formell karaktär och som kan knytas till detta projekt skall märkas upp och identifieras med ESF:s diarienummer. Alla handlingar av formell karaktär såsom protokoll, rapporter, projekthandbok skall diarieföras med Karlshamns kommuns diarienummer 134/2008. Samtliga formella handlingar skall skickas till Maria Appert, kommunledningsförvaltningen, för arkivering och registrering knutet till kommunens diarienummer. 5.2 Diarieföring Olofströms kommun Pia Nilsson, omsorgsförvaltningen i Olofströms kommun har tillsett att projektet diarieförs på med Olofströms kommuns diarienummer: KARLSHAMN 6 (47)

7 6 ESF-Rådets utsedda handläggare ESF-rådet för Region Syd (Skåne och Blekinge) har utsett en handläggare, Lisbeth Alhorn och en ekonom Bo Bjärenstam att bistå med information och rådgivning under hela projektpreioden. Idnr Projektroll Efternamn Förnamn Adresser och e-post Telefon 1 ESFhandläggare Alhorn Lisbeth Svenska ESF-rådet Sydsverige Box Malmö Telefon: Fax: Besöksadress: Stortorget 9 Plan 3, Malmö E-post: ESF-ekonom Bjärenstam Bo KARLSHAMN 7 (47)

8 7 Projektorganisation operativt sammansatt grupp Idnr Projektroll Efternamn Förnamn Adress e-post Telefon 1 Projektledare Fröberg Anne- Charlotte alt. acfroberg 2 Projektekonom Agnesson Anders Johansson Ann- annkristin. Kristin Projektorganisation Sysselsättningsgrad (SG) Den operativt sammansatta projektgruppen bygger på följande sysselsättningsgrad inom ramen för projektet. Variationer kommer att förekomma. Dessa noteras och uppdateras fortlöpande vid eventuell förändring. Datum (from tom) Roll SG (syss.grad) Kommentar Projektledare 100% Projektekonom 30% From mars Projektadministratör 20% Gäller inledningsvis Projektadministratör 70% Gäller tills vidare dvs c:a 116 h/mån 7.2 Sammanträdesrutin Den operativt sammansatta projektgruppen har kontinuerliga möten minst en gång per vecka. Gruppen följer en föredragningslista som samtidigt skall tjäna som stöd och checklista beroende på vilken fas projektet befinner sig i. Samtliga möten protokollförs och arkiveras baserat på datum, tex PO_PROT_2011MMDD. Protokollen skrivs av projekadministratör och arkiveras av densamma. Tillfällen då annan projektmedlem utses till sekreterare skall protokollet översändas till projektadministratör. Samtliga protokoll skrivs under av två projektmedarbetare vanligtvis projektledaren och projektekonomen. Finns teknisk möjlighet räcker underskrift med en elektronisk signatur KARLSHAMN 8 (47)

9 8 Styrgrupp strategiskt sammansatt grupp Idnr Projektroll Befattning Efternamn Förnamn e-post Telefon 1 Representant Kommunledningsförvaltningen Personalchef/ Andersson Thomas Thomas Representant Kommunledningsförvaltningen 5 Representant kommunala bolag 2 Representant Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef 3 Representant Omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Persson Peter karlshamn.se Jönsson Christel Ekonomichef Hyllstedt Hans karlshamn.se VD för VMAB Västblekinge Miljö AB 6 Adjungerande utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Sternsén Göran goran. Funestad Jörgen Jorgen. 7 Projektledare Projektledare Fröberg Anne- Charlotte n.se Anne-charlotte Sammanträdesrutin Den strategiskt sammansatta styrgruppen är projektets huvudansvariga organ och utgör ett överordnat beslutande samt kvalitetssäkrande organ. Styrgruppen sammanträder en gång per kvartal eller när särskild händelse/aktivitet måste behandlas av styrgruppen. Samtliga möten protokollförs och arkiveras baserat på datum tex STYR_PROT_2011MMDD. Protokollen skrivs av projektledaren eller annan för mötet utsedd sekreterare. Protokollet översänds till projektadministratören för arkiverering. Samtliga protokoll skrivs under av två medarbetare från styrgruppen, vanligtvis projektledaren och styrgruppens ordförande. Adjungerande representant kallas då ärende hanteras som direkt berör aktuell förvaltning/enhet. Det är viktigt att till samtliga styrgruppsmöten skall kallelse även tillsändas ESF-handläggaren Lisbeth Alhorn KARLSHAMN 9 (47)

10 9 Referensgrupp POP Processledning för Operativt Projektarbete Idnr Projektroll Befattning Efternamn Förnamn e-post Telefon 1 Projektägare Personalchef Andersson Thomas 2 Processansvar Verksamhetschef Karlshamns Lärcenter 3 Processansvar Personalutvecklare 4 Projektledare sammankallande Kemi B. Martin martin. arlshamn.se Braun Ingeborg Projektledare Fröberg Anne- Charlotte karlshamn.se Sammanträdesrutin Referensgruppen POP har till syfte att utgöras av medlemmar som har en särskild kunskap och erfarenhet att bidraga med vad gäller det fortlöpande projektarbetet. Sammankallande för referensgrupp POP:s möten är i första hand projektledaren. Referensgrupp POP sammanträder varannan vecka dvs närmaste fredag eller tisdag kl 08:20. Samtliga möten protokollförs och arkiveras baserat på datum tex REFPOP_PROT_2011MMDD. Protokollen skrivs av projektledaren eller annan för mötet utsedd sekreterare. Protokollet översänds till projektadministratören för arkiverering. Samtliga protokoll skrivs under av två medarbetare från referensgruppen, vanligtvis projektledaren och för mötet utsedd ordförande KARLSHAMN 10 (47)

11 10 Referensgrupp PERS personal och ESF:s prioriteringsgrunder Idnr Projektroll Befattning Efternamn Förnamn e-post Telefon 1 Projektägare adjungerande Processansvar adjungerande Projektledare Sammankallande Personalchef/ Kommunledningsförvaltningen 2 Representant omsorgsförvaltningen Representant Samhällsbyggnadsförvaltningen Processansvar Personalutvecklare Andersson Thomas Thomas. Melkeraaen Per Per. Håkansson Berit Braun Ingeborg Kemi B. Martin martin. Fröberg Personalutvecklare Processutvecklare Verksamhetsc hef Karlshamns Lärcenter Anne- Charlotte Sammanträdesrutin Referensgrupp PERS har till syfte att utgöras av medlemmar som har särskild kunskap, intresse och erfarenhet att bidraga med vad gäller personalfrågor samt ESF:s krav på prioriteringsgrunderna mångfald, likabehandling, jämställdhet, tillgänglighet, innovation, strategisk påverkan och hållbar utveckling. Sammankallande för referensgrupp PERS:s möten är i första hand projektledaren alternativt behandlas ESF-projektet i samband med personalgruppens ordinarie sammanträden. Referensgrupp PERS sammanträder en gång per kvartal eller när särskild händelse/aktivitet måste behandlas. Samtliga möten protokollförs och arkiveras baserat på datum tex REFPERS_PROT_2011MMDD. Protokollen skrivs av projektledaren eller annan för mötet utsedd sekreterare. Protokollet översänds till projektadministratören för arkiverering. Samtliga protokoll skrivs under av två medarbetare från referensgruppen, vanligtvis projektledaren och för mötet utsedd ordförande KARLSHAMN 11 (47)

12 10.2 Infomationspunkt/Personalgruppen I anslutning till personalgruppens möte varannan vecka planeras att KICK-projektet Kompetensförsörjning för kommunanställda skall ha en stående informationspunkt. Information om projektets status förmedlas kl 11:15 på onsdagar varannan vecka. Då behov ej föreligger utgår ärendepunkten Informationspunkt/Samverkansgrupp I anslutning till samverkansgruppernas möten planeras att KICK-projektet Kompetensförsörjning Kommunanställda får en stående informationspunkt. Samverkansgrupp Datum för möte Ärende Kommentar Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontaktperson: Berith Håkansson kl 14:00 Projektledare Anne- Charlotte Fröberg presenterade KICKprojektet. Allmän information om projektets status. Klartecken att fortsättningsvis närvaro för en statusrapportering. Berith Håkansson översänder kontaktuppgifter KARLSHAMN 12 (47)

13 11 Referensgrupp NÄT Nätverk / Samverkan Referensgruppen för Nätverkande och Samverkan år såväl en interkommunal angelägen sammanslutning som en strategisk påverkansgrupp för ett större geografiskt område. I denna grupp välkomnas ledamöter från andra kommuner, regionala instanser med möjllighet att påverka och skapa nya plattformar. Det är en förutsättning för ett lyckat ESF-projekt att agera på ett mångsidigt sätt som kan skapa hållbara effekter inom Västra Blekinge och Bromölla. Det handlar om att arbeta för spridningseffekter, beträffande personalfrågor, kompetensutveckling, processledning baserat på ESF:s prioriteringsgrunder. Det handlar om att skapa en Hållbar KICK för det goda Karlshamn. Idnr Projektroll Befattning Efternamn Förnamn e-post Telefon 1 Projektägare adjungerande Personalchef/ Kommunledningsförvaltningen Andersson Thomas Thomas. 2 Projektledare Projektledare Fröberg Anne- Charlotte 3 Sölvesborg 4 Olofström Anne-charlotte. karlshamn.se Sammanträdesrutin Sammankallande för referensgrupp NÄT:s möten är i första hand projektledaren alternativt särskild utsedd ordförande för referensgruppens sammanträden. Referensgrupp NÄT sammanträder en gång per halvår eller när särskild händelse/aktivitet måste behandlas. Samtliga möten protokollförs och arkiveras baserat på datum tex REFNAT_PROT_2011MMDD. Protokollen skrivs av projektledaren eller annan för mötet utsedd sekreterare. Protokollet översänds till projektadministratören för arkiverering. Samtliga protokoll skrivs under av två medarbetare från referensgruppen, vanligtvis projektledaren och för mötet utsedd ordförande KARLSHAMN 13 (47)

14 12 Referensgrupp IT Lärande vardag I samband med förprojektet framkom en tydlig viljeyttring att eftersträva kompetensutvecklling baserat på virtuella verktyg och sociala medier. I syfte att få en god överblick, intressanta testmiljöer samt en grupp kvalificerade utövare utses en särskild referensgrupp med uppgift att hantera och implementera IT-relaterade verktyg. Såväl forum för informationsutbyten som renodlad e-learning kommer att bearbetas. Härutöver kommer referensgruppen att få arbeta med frågor som rör kommunens befintliga systemstöd för kompetensportföljer, kompetensmatchningar, kompetensutveckling och kursadminsitrationer. Idnr Projektroll Befattning Efternamn Förnamn e-post Telefon 1 Ordförande sammankallande Projektledare Fröberg Anne- Charlotte 2 Referens Högskola adjungerande Studierektor BTH Carlsson Paul 3 IT-utveckling IT-strateg De Petri Linus Linus.de.petri 4 Information/ marknadsföring Sandström Eric 5 IT-utveckling IT-utvecklare Lindh Kent 6 IT-utveckling IT-chef stf Berntsson Einar Sammanträdesrutin Sammankallande för referensgrupp IT:s möten är i första hand projektledaren alternativt särskild utsedd ordförande för referensgruppens sammanträden. Referensgrupp IT sammanträder en gång per halvår eller när särskild händelse/aktivitet måste behandlas. Samtliga möten protokollförs och arkiveras baserat på datum tex REFIT_PROT_2011MMDD. Protokollen skrivs av projektledaren eller annan för mötet utsedd sekreterare. Protokollet översänds till projektadministratören för arkiverering. Samtliga protokoll skrivs under av två medarbetare från referensgruppen, vanligtvis projektledaren och för mötet utsedd ordförande KARLSHAMN 14 (47)

15 13 Referensgrupp Politisk strategisk spridning av effekter Referensgruppen för politisk spridning av effekter såväl interkommunalt som en strategisk påverkansgrupp för ett större geografiskt område. Det är en förutsättning för ett lyckat ESF-projekt att agera på ett mångsidigt sätt som kan skapa hållbara effekter inom Västra Blekinge och Bromölla. Det handlar om att arbeta för spridningseffekter, beträffande personalfrågor, kompetensutveckling, processledning baserat på ESF:s prioriteringsgrunder. Det handlar om att skapa en Hållbar KICK för det goda Karlshamn. Idnr Projektroll Befattning Efternamn Förnamn e-post Telefon 1 Projektägare adjungerande Personalchef/ Kommunledningsförvaltningen Andersson Thomas Thomas. 2 Projektledare Projektledare Fröberg Anne- Charlotte 3 Lobbyist/ politiker 4 Lobbyist/ politiker Lobbyist/ politiker Lobbyist/ politiker Ordf omsorgsförvaltningen Vice ordf Byggnadsnämnden Anne-charlotte. karlshamn.se Jonasson Christel Mattson Per-Ola Svensson Göran Kilsäter Britt Sammanträdesrutin Sammankallande för referensgrupp NÄT:s möten är i första hand projektledaren alternativt särskild utsedd ordförande för referensgruppens sammanträden. Referensgrupp NÄT sammanträder en gång per halvår eller när särskild händelse/aktivitet måste behandlas. Samtliga möten protokollförs och arkiveras baserat på datum tex REFNAT_PROT_2011MMDD. Protokollen skrivs av projektledaren eller annan för mötet utsedd sekreterare. Protokollet översänds till projektadministratören för arkiverering. Samtliga protokoll skrivs under av två medarbetare från referensgruppen, vanligtvis projektledaren och för mötet utsedd ordförande KARLSHAMN 15 (47)

16 13.2 Arbetsordning vid sammanträde Föredragningslista Adjungerande ledamot Adjungerande representant/ledamot kallas då ärende hanteras som direkt berör aktuell förvaltning/enhet. Adjungerande representant kommer inte att kallas till styr- och/eller referensgruppens samtliga möten Ekonomisk ersättning till styrgrupp/referensgrupp Kostnadsersättning eller annan ersättning till kommunanställd Huvudregeln är, att ersättning till kommunanställd med anledning av uppdrag inom ramen för detta projekt såsom representant i styr-och/eller referensgrupp utgår ej. Eventuella kostnadsersättningar för resor måste på förhand meddelas för besked om ekonomisk ersättning kan utbetalas från detta projekt KARLSHAMN 16 (47)

17 Kostnadsersättning eller annan ersättning till representant från annan organisation Huvudregeln är, att ersättning till representant från annan organisation med anledning av uppdrag inom ramen för detta projekt såsom representant i styr-och/eller referensgrupp utgår ej. Eventuella kostnadsersättningar för resor måste på förhand meddelas för besked om ekonomisk ersättning kan utbetalas från detta projekt. ESF-medel beviljas ej att ersätta representant som inkommer med faktura baserad på konsultarvode. Endast faktiska kostnader kan ersättas och beviljas medel till inom ramen för detta projekt. Alla kostnader knutna till styr- och/eller referensgrupp måste på förhand meddelas projektledaren och godkännas av densamme dvs tydlighet beträffande ekonomiska anspråk måste anmälas före genomförandet av insatsen och godkännas i annat fall lämnas dessa utan åtgärd KARLSHAMN 17 (47)

18 14 Övrig informationsspridning/kanaler 14.1 Centrala Samverkansgruppen Huvudinriktningen är, att informera Centrala Samverkansgruppen en gång per kvartal. Detta innebär följande kalender: Mars September November/December Mars Ansvarig kontaktperson: Maria Appert, Personal- och organisationsutskottet Huvudinriktningen är, att informera personal- och organisationsutskottet två gånger per år. Ansvarig kontaktperson: Thomas Andersson, Personalchef 14.3 Personaltidningen Kanalen Huvudinriktningen är, att projektet stående skall få utrymme för en artikel innehållande information om aktuella insatser och uppnådda resultat. Kanalen utges fyra gånger per år. Ansvarig kontaktperson: Eric Sandström, Informationschef KARLSHAMN 18 (47)

19 15 Utvärdering Lärande Insats Inom ramen för projektet kommer en utvärdering/följeforskning att genomföras. Den baseras på följande riktlinjer. Uppdraget Genom lärande utvärdering alt. följeforskning ge stöd i utveckling av metoder och aktiviteter i förhållande till projektets mål och syfte. Återge iakttagelser kontinuerligt under projekttiden för att ge underlag för gemensam analys och reflektion. Att utifrån ett brukarperspektiv undersöka om samverkan upplevs förbättrats under projekttiden. Uppdragstagaren förväntas skapa tillfällen för lärande mellan projektets aktörer vid minst tre tillfällen. Tidpunkt för lärande-tillfällena planeras i samråd med projektägaren. Uppdragstagaren förväntas återrapportera till projektägare och ansvarig politisk nämnd kontinuerligt under projekttiden. Sammanställning görs i tre skriftliga delrapporter och en summerande slutrapport Slutrapporten ska vara projektägaren tillhanda senast Karlshamns kommun planerar att anlita en extern utvärderare för utvärdering projektet i enlighet med ESF-rådets riktlinjer. Den sammanlagda summan uppgår till cirka kronor KARLSHAMN 19 (47)

20 16 Kommunkritiska policydokument I kommunen har ett antal policydokumnet beslutats av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Vissa policydokument av enklare art har verkställts på delegation. Följande policydokument är viktiga att efterleva med hänsyn till regelverk, kommunens etiska och estetiska profil. Riktlinjer Tillgänglighet mars 2011 åtkomlig via First Class I övrigt finns kommunens samtliga policydokument tillgängliga via följande länk: KARLSHAMN 20 (47)

21 17 Samverkansprojekt 17.1 Olofströms kommun 17.2 Sölvesborgs kommun Kontaktad av Clemens Malmberg, verksamhetsutvecklare, Sölvesborgs kommun , KARLSHAMN 21 (47)

22 18 Nätverksgrupper 18.1 Lärande nätverk 18.2 Ägande nätverk Från: Alhorn Lisbeth Skickat: den 2 mars :37 Till: Anders; Anne-Charlotte Fröberg; Lena Hedvall Kopia: Gullstrand Marie-Louise; Mats Holmquist; Suzanne Almgren Mason Ämne: Inbjudan till gemensam nätverksgrupp! Hej! Några av er träffades i Sölvesborgs Kommun den 23 februari och diskussion om bildandet av gemensam nätverksgrupp lyftes. Jag uppfattade att det fanns ett stort intresse att kunna samverka, ha ett ömsesidigt lärande och som ett resultat av projekten kunna leverera in till Region Blekinges kompetensplattformar. Önskemål fanns att ha med ytterligare projekt i nätverket och efter samtal med samtliga projektledare har vi nu satt samman en nätverksgrupp i samråd med spel, vårt processtöd, som kommer att vara sammankallande i nätverket. Ett önskemål är ifrån spel, Mats Holmquist att också bilda ett ägarnätverk, om intresse finns. Därför skulle vi vilja be samtliga projektledare att också bjuda in behörig företrädare för era projekt denna första gång vi träffas, då kommer spel att presentera vad man tänker att detta nätverk ska ha för syfte. Skulle vilja be Karlshamns Kommun stå som värd för detta första nätverksmöte och att Ann-Charlotte Fröberg försöker ordna en lokal för oss ( personer) den 18 maj kl i Karlshamn. Vi återkommer med plats och dagordning KARLSHAMN 22 (47)

23 De 7 projekten är: Karlshamns Kommun Kompetensförsörjning Kommunanställda, Karlshamns Kommun, projektledare Anne- Charlotte Fröberg, Blekinge utveckling i samverkan, Länsbygderådet i Blekinge, projektledare Anders Andersson, Hållbar Kompetensförsörjning i Samverkan, Sölvesborgs Kommun, projektledare Lena Hedvall, Kompetensporten,Karlshamns Kommun, Arbetsmarknadsenheten, projektledare Peter Larsson, Grön kompetens i Blekinge, LRF Sydost, projektledare Ann-Marie Nordström, GoOn, Arbetsförmedlingen Karlshamn, projektledare Cecilia Andersson, Navigatorporten, Karlshamns Kommun, Arbetsmarknadsenheten, projektledare Chiquita Persson, Hoppas alla har möjligheter att närvara. O.s.a. senast Välkomna! Lisbeth Alhorn/Marie-Louise Gullstrand Regionala samordnare Sydsverige/Blekinge Lisbeth Alhorn Samordnare regional enhet Svenska ESF-Rådet i Sydsverige, Skåne-Blekinge Postadress: Box 68, Malmö Besöksadress: Stortorget 9, Malmö Telefon: Fax: e-post: KARLSHAMN 23 (47)

24 19 Projektekonomi 19.1 Policy Internt regelverk rörande ESF-medel Beslut enligt Styrgruppen Policy Internt regelverk rörande ESF-medel från projektet Kompetensförsörjning kommunanställda 1 Projektperiod ESF-medel får endast tagas i anspråk för perioden Medel beviljas inte till någon enhet eller något ändamål som inte ligger inom ramen för denna period. 2. Marknadsföring med ESF-flagga/logotyp ESF-medel beviljas för utbildningsinsats på en eller flera enheter under förutsättningen att aktiviteten/händelsen marknadsförs med koppling till ESF-projektet. Det skall klart och tydligt framgå att det är ESF-medel som möjliggör genomförandet av en viss insats/aktivitet. Underlag och information som produceras skall därmed förses med logotyp 3 Disponering av ESF-medel Beviljade medel till ESF-projektet baseras på en förprojektering. Från förprojektering fram till idag har en längre period förlupit, delvis har nya teorier medfört att äldre måste förkastas eller ändras, delvis har medarbetare redan fått en liknande utbildning. Detta påverkar behovet av olika utbildningsinsatser och de utbildningar som förprojekteringen resulterat i skall genomföras. Under dylika förutsättningar ges den operativa projektgruppen delegationsrätten, att omfördela medel med informationsplikt till för projektet utsedd styrgrupp. Beloppsgräns med lägre värden, får ej överstiga kr, för en lokal omfördelnng. Beloppsgräns med högre värden överstigande kr. Beslut om omdisponering fattas av styrgrupp med projektledaren som föredragande. 4 Projektägaransvar med rätt utlova medel från ESF-projektet Enhet skall inte kunna utgå från att man äger projektmedel som beviljats själva ESFprojektet. Projektledaren ges ansvaret och rätten att fördela ESF-medel mellan kommunens enheter och med utgångspunkt från förprojekteringen på ett ändamålsenligt sätt. Detta inbegriper att projektledaren äger rätten att göra nödvändiga omdisponeringar av medel baserat bla på förutsättningar som anges i KARLSHAMN 24 (47)

25 19.2 Kommunspecifik handläggning Upphandling Samtliga upphandlingar kommer att genomgå flera kontrollstationer enligt genomgång med upphandlingsenhetens administratörer. Eftersom projektet är underställt Kommunledningsförvaltningen är yttersta instans för beslut om upphandling Kommunsstyrelsen. Samtliga dokument rörande beslut om upphandling skall skrivas på av kommunstyrelsens ordförande Ekonomi BEKRÄFTELSE inför fakturering Då projektet är omfattande och många aktörer inblandade har projektledningen bestämt, att alla fakturor ska föregås av ett betställningsunderlag och en fakureringsbekräftesle. Huvudlinjen är, att projektägare/projekledare bekräftar skriftligt att begärd kostnad överförs och faktureras ESF-projektet Ekonomi INKÖP referensnummer Vid inköp av varor skall berörd ange referensnummer för projektet är Detta skall användas vid alla inköp av varor. Alla fakturor ska skickas till projektekonomen Anders Agnesson. Fatura adress är: Karlshamns Kommun Personalkontoret Projekt Kompetensförsörjning Karlshamn Ekonomi Tidkod för Statistik och uppföljning Upplägg rörande möjligheter för kostnadsuppföljning har förberetts genom att fastställa rutin för tidkod. Tidkoden kommer att användas direkt vid källan vad gäller vikarier för personal/medarbetare som vikarierar för medarbetare som går på utbildning inom ramen för aktuellt ESF-projekt. Rutinen fastställdes via styrgruppsmötet den 6 september Följande kan noteras rörande bakgrundsinformationen: Kostnaden för ordinarie personal ska gå på deras anställningskonto och ej redovisas mot kontot där budgeten ligger och vi ska göra det så smidigt för alla användare (både deltagare i KICK-utbildningar och deras chefer KARLSHAMN 25 (47)

26 Vikarier/Ersättare redovisar antal timmar och kostnad: Enklast är då att dessa timmar avkonteras med en Aktivitet (i kontosträngen). För de som är inne i Schemahanteringen i Heroma så måste ersättarna lägga in ett ärende De måste ange datum, typ av ärendeklockslag, Välja aktivitet = Arbetstid, I rutan under texten Välj person att skicka till måste de ange KICK aktivitet. När de sedan har skickat ärendet till sin resp chef måste chefen lägga till rätt Aktivitet där kostnaden ska konteras. För de personer som ej är inne i Schemahanteringen i Heroma men går in som vikarie och skriver på en tjänstgöringsrapport, så måste det där anges Aktivitet där kostnaden ska konteras. För båda dessa grupper kan vi då både genom Heroma och Economa hitta timmar och kostnad. Det som ni behöver göra är att kontakta Ekonomikontoret och be att de lägger upp en Aktivitetskod som står för KICK (ersättare/vikarie). Därefter behöver jag veta Aktivitetskoden som jag måste lägga in i Styrtabell i Heroma. Resultat: Kent Wahnström har lagt upp aktivitetskoden 885 med texten KICK (ers/vik) i ekonomisystemet. Den gäller from Utbildning betald tid i Kick-projektet genereras via projektets närvarolistor KARLSHAMN 26 (47)

27 19.3 ESF:s regelverk för utbetalning av projektmedel Kostnadseffektiva lösningar ESF och EU ställer hårda krav på kostnadseffektivitet i projekten. Förhållningssättet skall vid enkel upphandling handla om tre offertförfrågningar. Större upphandlingar annonseras offentligt via e-avrop Månatliga underlag Projektorganisationen med projektledaren som ansvarig har att tillse att Karlshamns kommmun månatligen sänder in underlag för utbetalning av projektmedel. Utbetalningen föregås av en Ansökan om utbetalning tillsammans med en Lägesrapport. ESF/EU ställer enligt artikel 60 (EG) och tillhörande direktiv krav på kostnadseffektivitt vid inköp av varor och tjänster Se följande länkar: Ansökan om utbetalning: visa%20ditt%20projekt/ansökan%20om%20utbetalning.pdf Projekthandledning i ekonomi Informationsdokument/Projekthandledningar/Projekthandledning%20i%20ekonomi%20rev % pdf KARLSHAMN 27 (47)

28 Stödberättigande utgifter Vilka utgifter som är stödberättigande varierar från projekt till projekt. Det beror helt och hållet på vilka aktiviteter som godkänts i beslutet om stöd. Endast utgifter relaterade till dessa aktiviteter är stödberättigande. Utgifterna ska finnas upptagna och beskrivna i den budget som ligger till grund för beslutet. Grundläggande krav för stödberättigande utgifter: Ska vara nödvändiga för projektet Ska vara uppkomna under den beslutade projektperioden Ska vara betalda senast vid ansökan om utbetalning Ska grunda sig på deltagarnas närvarotid i projektet Ska utgöras av faktiska utgifter Ska vara redovisade separat så att de transaktioner som tillhör projektet direkt kan utläsas i projektägarens redovisning (gäller inte indirekta utgifter, offentligt finansierad ersättning till deltagare och bidrag i annat än pengar) Ska kunna styrkas med giltiga underlag t.ex. betalda fakturor, lönespecifikationer, avtal, beräkningsunderlag mm Exempel på icke-stödberättigande utgifter: Avgifter för finansiella transaktioner, växlingsavgifter, ränta och andra rent finansiella utgifter Böter, straffavgifter eller rättegångskostnader Utgifter för underleverantörskontrakt - om det är fördyrande utan mervärde - utgiften beräknats som procentuell andel Mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga projektägare Inkomstbortfall på grund av projektet Utgifter som ingått som underlag i annat EU-projekt. Ett projekt kan inte samtidigt erhålla finansiering från ett annat EU-program Lägesrapporten Lägesrapporten ska vara kortfattad (1-3 A4 sidor, textstorlek 12) och kopplad till den aktuella ansökan om utbetalning av stöd och givetvis utgå i från aktiviteter som ni beskrivit i er beviljade ansökan. Lägesrapporten har tre delar, en del där man beskriver hur verksamheten i projektet fortskrider, en del där redogör för eventuella avvikelser från projektplanen. I den tredje delen sammanställer man de aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Verksamheten i projektet I denna del skall man redogöra för hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån nedan frågor: Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån nedanstående frågeställningar: Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?2 Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Hur har man arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden? KARLSHAMN 28 (47)

29 Hur har man arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden Vad fungerar bra och vad har fungerat mindre bra? Ligger deltagarantalet i fas med vad som planerat enligt ansökan? Ange ackumulerat antal deltagare i relation till planerat antal. Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse? Ligger projektet i fas vad gäller budget? Avvikelser i projektet Det är viktigt att rapportera de eventuella avsteg som man gjort från beslutad projektplan. Avvikelser i projektet ska omedelbart meddelas ansvarig handläggare på Svenska ESF-rådet KARLSHAMN 29 (47)

30 Sammanställning av insatser (aktiviteter/utbildningar) under aktuell period Följande skall redovisas i denna sammanställning. Datum Insats (Aktivitet/Utbildnings/Möte) Antal timmar (insatsens omfattning) Antal deltagare Planerat antal deltagare Slutförd utb/akt JA/NEJ Detta måste skickas in vid ansökan om utbetalning En ansökan om utbetalning ska (om inte Svenska ESF-rådet meddelat annat) alltid innehålla: Lägesrapport. Vid sista ansökan även slutrapport. Ansökan handläggs inte utan denna rapport. (se avsnittet om Rapportering, s 8). Kopior av bokföringsunderlag såsom utdrag ur huvudbok, verifikationslista och andra handlingar ur redovisningen Verifiering av att utgifterna är betalda. Samtliga ekonomiska underlag som styrker riktigheten i de redovisade uppgifterna. Den ska i förekommande fall också innehålla: Tidredovisning för personal på Svenska ESF-rådets formulär. Verifiering av att offentlig medfinansiering är utbetald. Verifiering av intäkter Kopior av hyres-, leasing- och underentreprenörsavtal Dokumentation avseende upphandling och köp av varor och tjänster. Utöver vad som ovan anges kan Svenska ESF-rådet begära in de ytterligare uppgifter, inklusive uppgifter avseende underentreprenörsavtal, som är nödvändiga för att pröva om utgifterna är stödberättigande Sammanfattning inrapportering varje månad Följande dokument skall skickas in för redovisning rörande status samt ansökan om utbetalning av beviljade medel. Lägesrapport Tidrapportering Nya anställningsavtal vid förändrad tjänstgöring Redovisning av ekonomin via projektrummet I förekommande fall dvs vid kursanordnan skall statistik inrapporteras till SCB KARLSHAMN 30 (47)

31 Hantering av semester inom ramen för projektet Semester redovisas fortlöpande dvs direkt vid uttag av semesterledighet. Varje projektmedarbetare redovisar och registrerar sin arbetade tid och avvikelsetid såsom semester i den månatliga tidrapporten. Vid själva semesteruttaget debiteras projektet den faktiska semesterkostnaden. Projektekonom budgeterar med semesterlagens 12% ESF:s mall Lägesrapport Projektnamn: Kompetensförsörjning kommunanställda Diarienummer: Redovisningsperiod: 1 / februari Verksamheten I projektet 2. Avvikelser från projektbeskrivningen Har det förekommit avvikelser under perioden? Ja Nej Om du svarade Ja, beskriv kortfattat avvikelserna: KARLSHAMN 31 (47)

32 Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på Svenska ESF-rådet? Ja Nej Om du svarade Nej, vad är orsaken till att ni inte har meddelat avvikelsen? Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna? 3. Sammanställning av insatser (aktiviteter/utbildningar) under aktuell period (Programområde 1 och 2) Datum Insats Antal timmar Antal Planerat Slutförd (Aktivitet/utbildning/möte) (insatsens deltagare Antal Utb/akt omfattning) deltagare Ja eller Nej KARLSHAMN 32 (47)

33 Underskrift projektansvarig (projektledare) Datum Namnteckning Namnförtydligande Svenska ESF-rådets bedömning Lägesrapportern är godkänd och stöd kan betalas ut: Ja Nej Om du svarade Nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas KARLSHAMN 33 (47)

34 20 Tid- och Aktivitetsplan Genomförande Tid- och aktivitetsplan - Ange alla Startdatum Slutdatum planerade aktiviteter, uppskatta ett planerat start- och slutdatum för respektive aktivitet, samt beskriv varje aktivitet utförligt.aktivitet Planerings- och organiseringsfas Upphandling sker kontinuerligt i projektet Marknadsföring sker kontinuerligt under projektet Projektadministration Styrgruppsmöten varje kvartal Grundutbildning Hållbar utveckling Aktiviteter riktade till medarbetarna (utbildningar-se bilaga 3) Projektmöten varje kvartal med gruppen som arbetar med projektdelen "Innovativa metoder för strategiskt lärande" Seminarier/workshops Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet Uppföljning och lärande utvärdering Utvärdering av avslutningsfas KARLSHAMN 34 (47)

35 Komplettering KARLSHAMN 35 (47)

36 21 Personaladministration 21.1 Tillgängliga lokaler att boka/hyra Sal Förvaltning Totalt antal Övrigt personer Tärnörummet UtbildningsFV UtbildningsFV 10 Rådhussalen BV-plan, Rådhuset 150 Årrydssalen, 3111 BV-plan, Rådhuset 20 Mörrumssalen BV-plan, Rådhuset 15 Sternö Plan 2, Rådhuset 15 Bokningsbar via Medborgarkontoret Asarum Plan 2, Rådhuset (Session) Bokningsbar via Medborgarkontoret, rekommenderas ej Hällaryd Plan 2, Rådhuset KARLSHAMN 36 (47)

37 22 Utvärderare Projektet kommer att utvärderas av en extern utvärderare; medel omfattande kr finns avsatta för detta ändamål. Upphandling av utvärderare påbörjades den 25 mars Politisk process inklusive administration över e-avrop. Tilldelningen och tid för överklagan hanterades tom den 29 april. Den 9 maj 2011 träffas avtal med Christer Wallin. Christer Wallin Projekt AB Tel Mobil E-post: Postadress: Klangens väg Växjö Besök: Videum Science Park Framtidsvägen 10 B Växjö Webbplats: KARLSHAMN 37 (47)

38 23 Viktiga länkar och referenshänvisningar Redovisa ditt projekt Processtöd Det är viktigt att klart och tydligt visa att Karlshamns kommun (ledning, kurstillfälle portar mm) är engagerad i EU-projekt. Använd dekaler, flaggor mm så ofta som möjligt. Se följande länk för Press, produkter, dekaler och flaggor Böcker och broschyrer Min Region Skåne / Blekinge ESF-Kalendern informationsmöten. (Vissa möten kräver anmälan) KARLSHAMN 38 (47)

39 24 Utbildning Karlshamns Kommun Block - Personliga assistenter Detta block genomförs i samarbete med Olofströms kommun. Under hösten 2011 kommer 40 personliga assistenter från Karlshamns kommun och 20 assistenter från Olofströms kommun att kunna beredas utbildningsinsatser inom ramen för aktuellt ESF-projekt. Under våren 2012 kommer resterande assistenter dvs. 58 från Karlshamn och 30 från Olofström att beredas utbildningsinsatser. Under hösten 2012 kan eventuellt ytterligare restplatser arrangeras. Utbildningarna genomförs även som ett samarbetsprojekt mellan VäggaVux, Karlshamns kommun och Vårdförbundet/Sjöarp KARLSHAMN 39 (47)

40 Genom ESF-projektet ser vi det vara av stor betydelse att kvalitetssäkra arbetsinsatserna och den kompetens vilket behövs i rollen som Personlig Assistent. ESF-projektet erbjuder därför i nom en kursomgång sju olika kursmoment. Den som deltager i samtliga moment har också möjlighet att bli diplomerad/certifierad Personlig Assistent. Varje utbildningsomgång avslutas med fyra olika Cafétema varav två är obligatoriska. Sista tillfället kallas samtliga kursdeltagare från den aktuella kursomgången till en högtidlig avslutning med diplomering/certifiering. Handläggare Lisbeth Alhorn poängterar att det är viktigt vi lägger en tyngdpunkt på kompetensinsatserna riktade till Personliga Assistenter. Enligt Lisbeth Alhorn är det bättre att projektorganisationen väljer bort vissa kursmoment till förmån för Personliga assistenter. Typ av upphandling: Upphandling av tjänst har genomförts baserad på tre-offerters-principen. I urvalsprocessen har Olofströms kommun varit behjälpliga genom områdeschef Pia Nilsson, Omsorgsförvaltningen KARLSHAMN 40 (47)

41 24.2 Block - Processledning Detta är en chefsutbildning för utveckling och en ökad samsyn vad gäller processer, processkartläggning och processledning. Projektmomentet omfattar samtliga chefer c:a 120 personer från kommunens olika förvaltningar inklusive utbildningsförvaltningen. Utbildningen öppnar även upp för de kommunala bolagen. VMAB deltager allt i enlighet med förprojektet I överenskommelsen med leverantören skall sju grupper med 15 personer i varje genomföras under hösten 2011 och vara klar våren Direkt i anslutning till den gruppvisa genomgången omfattande fyra dagar erbjuds var och en av cheferna en individuell coachning. I samband med insatsen har man funnit det vara värdefullt för personalgruppens reprensentanter att få ta del av insatsen. Medarbetarna från Personalgruppen kommer att få en förstärkande kompetensinsats för att kunna agera coacher efter avslutad utbildningsgenomgång och hålla kunskaperna levande om processledning och processkartläggning. Detta är gediget stöd i samband med omsättning av chefspersoner vilkekt är fallet bl a till följd av pensionsavgångar. Upphandling har gjorts och tillfallit Peter & Partner Utbildning AB KARLSHAMN 41 (47)

42 KARLSHAMN 42 (47)

43 24.3 Block Kommunal ekonomi Utbildningsinsatserna rubricerade kommunal ekonomi är något som Karlshamns kommun valt att själva genomföra med hjälp av medarbeter från ekonomiavdelningarna. I skrivande stund har vi tre tillfällen inplanerade varav två åsterstår. Under det kommande året planerar vi att utföra ett omfattande antal utbildningstillfällen. Det är ett tillfälle per person som deltagare. Därtill tillkommer en chefsutbildning. Samtliga enligt förprojektet är inplanerade att deltaga KARLSHAMN 43 (47)

44 Upphandling: Insatsen bedrivs i kommunens egna regi KARLSHAMN 44 (47)

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: KomLär Diarienummer: 2008-3040040 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): April 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): September 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Socialt företagande I Värmland

Socialt företagande I Värmland Delrapport 2 från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Socialt företagande I Värmland Denna projektdokumentation avser tidsperioden: 2008-10-01 2008-12-31 Projektet

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Februari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Sju deltagare från Bulten

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer

Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Beslut Rektors kansli 2009-02-11 MDH 1.7.1 84/09 Handläggare Johan Andersson Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Kanslichefen fastställer bilagd rutin för dokumenthanering

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1(5) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer