Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF"

Transkript

1 PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

2 Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar Kontoklass 2: Eget kapital och skulder Kontoklass 3: Rörelsens inkomster/intäkter Kontoklass 4: Utgifter/kostnader för varor Kontoklass 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Kontoklass 7: Utgifter/kostnader för personal m m Kontoklass 8: Finansiella och andra intäkter och kostnader Bilagor Bilaga 1: Kopplingstabell - verksamhetsområden Bilaga 2: Kopplingstabell - anläggningstillgångar och lager av varor PRFBAS 2003 Kontoplan med instruktioner Petroleumbranschens Riksförbund PRF, 2002, med särskilt tillstånd av BAS-kontogruppen i Stockholm AB. Mångfaldigande av innehållet av denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk förbjudet utan medgivande av PRF. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, överföring till elektroniskt media etc. 1

3 Kontoplanens användning Förord Kraven på en detaljerad ekonomisk rapportering och redovisning växer inom all företagsverksamhet. Petroleumhandeln utgör inget undantag. Betydelsen av ekonomisk uppföljning av de olika verksamhetsgrenarna ökar hela tiden, bl.a. för att man snabbt skall kunna avgöra resultat för nya aktiviteter och koncept i jämförelse med de gamla. Med BAS2000 som grund har PRF, i samarbete med Svensk Branschstatistik i Stockholm AB, tagit fram en branschspecifik kontoplan, PRFBAS I den nya reviderade upplagan har ytterligare tonvikt lagts på branschanpassning, allt för att ge företagsledarna möjlighet till god kvalité i företagets redovisning, rapportering och ekonomistyrning, särskilt med tanke på de allt snabbare förändringarna på marknaden och i omvärlden. För att i framtiden möjliggöra ytterligare förbättringar av nyckeltal för jämförelser mellan olika företag kan betydelsen av en branschanpassad kontoplan inte nog framhållas. PRF rekommenderar därför samtliga sina medlemsföretag och deras redovisningsbyråer att använda den nya uppdaterade PRFBAS 2003, Kontoplan anpassad för petroleumhandeln. Stockholm i november 2002 Petroleumhandelns Riksförbund, PRF 2

4 Kontoplanens användning Från bokföring till styrning av företaget Grunden för bra rapporter för styrning av PRF-företag är en väl utvecklad och anpassad branschkontoplan. PRFBAS 2003 möjliggör att ta fram de ekonomiska rapporter som behövs för att styra ditt företag. Möjligheterna att ta fram viktig ekonomisk information för styrning av företag har utvecklats starkt under senare år. Men utvecklingen har inte nått alla företag. Inte sällan ställer man för små anspråk på ekonomisk rapportering. Och då är det ändå dessa rapporter som skall ge mycket av den information som behövs för att man skall kunna fatta de rätta beslut som blir avgörande för företagets lönsamhet. Kan du med ledning av dina ekonomiska rapporter fatta beslut om sortiment, priser, marknadsföringsinsatser och investeringar? I små företag löser man ofta bokföringsproblemen genom att anlita en redovisningsbyrå för huvudbok, bokslutsarbete och deklarationsarbete för att uppfylla lagens krav. För detta ändamål räcker en enkel kontoplan som endast innehåller de uppgifter som behövs för att kunna ta fram ett formella bokslut och företagsdeklaration. Men för att verkligen få nytta av bokföringen behövs en mer utvecklad kontoplan som gör det möjligt att ta fram ekonomiska rapporter för uppföljning och styrning av företaget. Bokföringen blir då ett hjälpmedel för lönsamhetsstyrning och ekonomisk kontroll. PRFBAS 2003 är en vidareutveckling av den generella BAS-kontoplanen BAS 2000 och syftar till att bättre kunna styra affärsutvecklingen i företaget. PRFBAS 2003 blir på detta sätt ett viktigt styrningsinstrument för företagsledningen. Styrning och uppföljning av verksamhetens olika delar PRFBAS 2003 är uppbyggd så att företaget kan se hur olika delar av verksamheten går. Verksamheten är indelad i följande delar. Distributionsplan Biltvätt Verkstad Biltillbehör och fritid Dagligvaror och fastfood Uthyrning Övrigt Genom uppdelningen av kontoplanen kan resultatrapporter med kostnadsspecifikationer skapas för varje verksamhetsdel. Rapporterna kommer då att utgötra ett viktigt underlag för affärsstyrningen av PRF-företaget genom att de ger en tydlig bild av vilka delar som lönsamhetsmässigt går bra och dåligt. En mer detaljerad uppdelning av kontoplanen på olika verksamhetsdelar finns i bilaga 1 och 2. 3

5 Kontoplanens användning PRFBAS och BAS2000 PRFBAS 2003 utgår från den kompletta kontoförteckningen som finns i den svenska de facto standarden för kontoplaner, BAS Kontoplanen har anpassats till petroleumbranschens tidigare kontoplaner PRFBAS90/94/97/2000 och utformats så att det kan utgöra ett enkelt och komprimerat hjälpmedel för det dagliga redovisningsarbetet. Urvalet av konton har gjorts med hänsyn till de krav på information som finns på företagen att upprätta en årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL), nödvändiga uppgifter som myndigheterna begär in av företaget, t ex för inkomstdeklarationen samt uppbörds- och momsredovisningen, att ge möjlighet att ta fram rapporter ur redovisningen som ger tillräckligt bra grundinformation om företagets ekonomiska situation och utveckling. Kontoplanen är främst gjord för små företag utan koncernrelationer som drivs som aktiebolag. Därigenom har en del konton i BAS 2000 kunnat tas bort, t ex vissa konton för eget kapital och konton för mellanhavanden i koncern- och intresseföretag. Vid behov av komplettering av sådana konton hänvisas till den fullständiga BAS Branschspecifika förändringar Den breda användningen av PRFBAS har medfört att många förslag till förbättringar har inkommit till branschen. Den förändrade strukturen inom petroleumbranschen har lett till ökade krav på möjligheter att följa upp lönsamhet och bruttovinst/täckningsbidrag för olika aktiviteter (varor och tjänster). De viktigaste branschspecifika förändringarna i PRFBAS 2000 är följande. Kontogrupperna 32 och 42 avser bilverkstad och service Kontogrupperna 33 och 43 är nu avsedda för bil- och fritidsprodukter. Kontogrupperna 34 och 44 har anpassats för dagligvaror och fastfood. Det som tidigare redovisades i kontogrupperna 34 och 44 har nu flyttats till kontogrupperna 36 och 46. Här är det fritt att inom grupperna bokföra det som klassas som "övrig verksamhet". Konton för rabatter, bonus, kassationer och inventeringsdifferenser har utökats och på ett mer logiskt sätt kopplats till de olika kontogrupperna. Detta möjliggör en bättre utvärdering av bruttovinsten. Kontogruppen 66 är ny och är avsedd för s k konceptavgifter. Kontokortskostnader som tidigare bokförts som en omkostnad är nu uppflyttad till kontogrupp 60 och skall i likhet med handeln i övrigt redovisas som en rörelsekostnad. Kontogrupperna för inventarier och lager har utökats och fått en bättre koppling till de olika aktiviteterna. Detta medför möjligheter till en bättre kontroll av lönsamheten. I övrigt är kontostrukturen sådan att man inte skall behöva använda s k avdelnings- och projektredovisning. Denna anpassning har skett med hänsyn till den rerdovisningspraxis och de redovisningssystem som används inom redovisningsbranschen. 4

6 Häftets disposition Det här häftet har utformats för att användas i det praktiska bokföringsarbetet och innehåller följande delar Kontogruppstablå som i tabellform visar strukturen för kontoplanen Kontotabell som i sammandrag visar vilka konton som ingår i kontoplanen. Konteringsinstruktioner till varje konto som visar hur bokföringen praktiskt skall gå till. Kopplingstabeller mellan konton och verksamhetsområden samt typer av anläggningstillgångar respektive varulager. Kontoplanens struktur PRFBAS 2003 bygger på decimalklassificering. Enligt decimalsystemet anges kontots ställning i kontoplanen genom sifferpositioner (nivåer), vilka i BAS-kontoplanen exempelvis har följande benämningar: 6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader kontoklass 62 Tele och post kontogrupp 6200 Tele och post gruppkonto 6210 Telekommunikation huvudkonto 6211 Telefon underkonto Kontots första siffra anger således kontoklassen och de två första siffrorna kontogruppen. Fyra siffror som avslutas med två nollor anger ett gruppkonto, vilket betyder att endast ett konto används för alla transaktioner som hör till kontogruppen ifråga. Fyra siffror som avslutas med en nolla anger ett huvudkonto. Fyra siffror som avslutas av siffrorna 1-9 anger underkonto. Kontoplanens struktur framgår av kontotabellen på sid PRFBAS 2003 använder i stor utsträckning gruppkonton för klassificering av intäkts- och kostnadsslag. Vid behov kan företaget specificera dessa mer i detalj genom att använda huvudeller underkonton. Förslag till underindelning är markerade med böjd pil. Företagsanpassning av kontoplanen PRFBAS 2003 skall ses som ett förslag till grundmodell varifrån det enskilda företaget kan göra sin egen anpassning av kontoplanen. Detta kan naturligtvis innebära att både konton tas bort och läggs till. Utgångspunkten bör alltid vara vilken information man i det enskilda företaget vill få fram ur redovisningen. Vid företagsanpassningen av kontoplanen kan det uppstå behov av att specificera vissa konton ytterligare. Förslag till ytterligare indelning är markerade med böjd pil ( markeras i instruktionerna). För ytterligare information om konton hänvisas till det kompletta materialet i BAS

7 Frågeservice För att besvara generella praktiska frågor kring BAS-konceptet från användare har BAS-gruppen en service via Internet. Frågor kan ställas med epost till Frågor som mer specifikt gäller PRFBAS 2003 hänvisas till SBS i Stockholm AB, tel fax (begär frågeservice för PRFBAS). Använda förkortningar I det här häftet används olika förkortningar med följande innebörd: ABL Aktiebolagslagen (1975:1385) BFL Bokföringslagen (1976:125) FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer KL Kommunalskattelagen (1928:370) RSV Riksskatteverket SCB Statistiska Centralbyrån ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1954) tillämpas fr o m

8 Tillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar STÄLLNING Balanskonton Eget kapital och skulder 20 Eget kapital 21 Obeskattade reserver 22 Avsättningar 23 Långfristiga skulder Rörelsens inkomster/intäkter Immateriella anläggningstillgångar 30 Försäljningsintäkter distributionsplan 31 Försäljningsintäkter tvätt och bilvård 32 Försäljningsintäkter verkstad 33 Försäljningsintäkter biltillbehör och fritid Varu- och särkostnader biltvätt RESULTAT Konton för rörelseresultat Rörelsens utgifter/kostnader Material/varor Övriga externa 40 Varukostnadekostnader 50 Lokal- 60 Övriga försäljnings- distributionsplakostnader Varukostnader verkstad Varukostnader biltillbehör och fritid Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 53 Fri Tele och post 63 Kontorsmaterial och trycksaker Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Personal mm 70 Löner till kollektivanställda 71 Fri Löner till tjänstemän och företagsledare Kostnadsersättningar och naturaförmåner Finansiella och andra intäkter och kostnader Resultat från aktier och andelar i koncernföretag Resultat från aktier och andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 Lager 15 Förvaltningskostnader Kundfordringar 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 25 Skatteskulder 34 Försäljningsintäkter dagligvaror/ fastfood 35 Försäljningsintäkter uthyrning Varukostnader dagligvaror och fastfood Varu- och särkostnader uthyrning 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 55 Reparation och underhåll Övriga externa tjänster Pensionskostnader Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 84 Räntekostnader och liknande resultatposter 85 Fri 16 Övriga kortfristiga fordringar 26 Moms 36 Fri 46 Fri 56 Kostnader för transportmedel 66 Konceptavgifter 76 Övriga personalkostnader 86 OBS-konton Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 28 Övriga kortfristiga skulder 37 Rabatter 38 Provisionsoch tillsynsersättningar 47 Erhållen bonus 48 Kassationer Fraktkostnader Resekostnader Fri Inhyrd personal Bokslutsdispositioner 77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar 78 Avskrivningar enligt plan Extraordinära intäkter och kostnader 19 Kassa och bank 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39 Övriga rörelseintäkter 49 Inventeringsdifferenser 59 Reklam och PR 69 Övriga externakostnader 79 Poster av engångskaraktär och övriga rörelsekostnader 89 Skatter och årets resultat

9 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 8

10 BAS-konton SRU BAS-konton SRU Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 1 TILLGÅNGAR 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1060 Hyresrätter Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter Goodwill Ackumulerade avskrivningar på goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar BYGGNADER OCH MARK 1110 Byggnader Ackumulerade avskrivningar på byggnader Mark Markanläggningar Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar MASKINER OCH INVENTARIER 1200 Maskiner och inventarier, distributionsplan Ackumulerade avskrivningar på maskiner och inventarier, distributionsplan Biltvättmaskin Ackumulerade avskrivningar på biltvättmaskin Verkstadsinventarier Ackumulerade avskrivningar på verkstadsinventarier Inventarier för biltillbehör och fritid Ackumulerade avskrivningar på inventarier för biltillbehör och fritid Inventarier för dagligvaror och fastfood Ackumulerade avskrivningar på inventarier för dagligvaror och fastfood Uthyrningsinventarier Personbilar Släp Ackumulerade avskrivningar på uthyrningsinventarier Bilar och andra transportmedel Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Ofördelade inventarier Inventarier i annans fastighet Datorer Ackumulerade avskrivningar på ofördelade inventarier FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1310 Aktier och andelar i koncernföretag Aktier, andelar och värdepapper i andra företag Lämnade depositioner Andra långfristiga fordringar Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar (ofördelad) LAGER 1400 Lager distributionsplan Drivmedel, bemannad anläggning Drivmedel, obemannad anläggning Lager biltvätt Lager för maskintvätt Lager för handtvätt Lager för rekonditionering Lager för verkstad Smörjmedel Däck Bilbatterier Reservdelar Bilkemiska varor Förbrukningsmaterial Övrigt verkstadslager Lager för biltillbehör och fritid Smörjmedel Däck Bilbatterier Biltillbehör Bilkemiska varor Fritidsvaror Film-, musik- och mediavaror Övrigt lager i butiken 219 9

11 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 1440 Lager av daglig- och fastfoodvaror Tobak Dagstidningar Veckotidningar Kioskvaror Drycker Livsmedel Hushållsvaror Fastfood Övrigt lager av daglig- och fastfoodvaror Lager av uthyrningsvaror Bilar Släpfordon Övrigt lager av uthyrningsvaror Beräknad förändring av lager (ofördelad) KUNDFORDRINGAR 1510 Kundfordringar (stationskredit) Kundfordringar Osäkra kundfordringar Ej reskontraförda kundfordringar Kontraktsfordringar Belånade kontraktsfordringar Värdereglering av kundfordringar (ofördelad) ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 1610 Fordringar hos anställda Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Skattefordringar Momsfordran Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos leverantörer Fordringar hos närstående personer Övriga kortfristiga fordringar Värdereglering av kortfristiga fordringar (ofördelade) FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 1710 Förutbetalda hyresutgifter Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda ränteutgifter Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Tillgångar av kostnadsnatur Upplupna avtalsinkomster Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KORTFRISTIGA PLACERINGAR 1810 Aktier i börsnoterade bolag Obligationer Konvertibla skuldebrev Andra kortfristiga placeringar Värdereglering av kortfristiga placeringar KASSA OCH BANK 1910 Kassa Postgiro Checkräkningskonto Bank (övriga konton) Avräkning för kontokortsförsäljning Avräkning bolagskredit, manuell hantering Avräkning bolagskredit, teleöverfört (DATEX m m) Presentkort, rabattkuponger m m Fordringar på inlösta presentkort Fordringar på inlösta rabattkuponger EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 EGET KAPITAL Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag 2010 Eget kapital, delägare Avräkning för skatter (skattekonto) Egna uttag Årets kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital, delägare Avsättning till expansionsfond 368/ 369 Aktiebolag Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst eller förlust Vinst eller förlust från föregående år Årets resultat

12 BAS-konton SRU BAS-konton SRU 21 OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfonder Periodiseringsfond vid 1996 års taxering Periodiseringsfond vid 1997 års taxering Periodiseringsfond vid 1998 års taxering Periodiseringsfond vid 1999 års taxering Periodiseringsfond vid 2000 års taxering Periodiseringsfond vid 2001 års taxering Periodiseringsfond vid 2002 års taxering Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Skatteutjämningsreserv (SURV) Övriga obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR 2210 Avsättningar för pensioner Avsättningar för garantier och serviceavtal Övriga avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER 2330 Checkräkningskredit Fastighetslån Övriga skulder till kreditinstitut Avbetalningskontrakt Lån från närstående personer Övriga långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT, KUNDER OCH LEVERANTÖRER 2410 Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut Ej inlösta presentkort Leverantörsskulder Ej reskontraförda leverantörsskulder Avräkning oljebolag Avräkning för tips, ATG etc Tips ATG Lotter Biljetter och kort Paketförmedling Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer SKATTESKULDER 2510 Skatteskulder MOMS 2610 Utgående moms, oreducerad Utgående moms, reducerad Utgående moms, reducerad Ingående moms Redovisningskonto för moms PERSONALENS SKATTER, AVGIFTER OCH LÖNEAVDRAG 2710 Personalskatt Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt Avtalade sociala avgifter Övriga löneavdrag ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2840 Kortfristiga låneskulder Avräkning för skatter och avgifter Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (gruppkonto) Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter Upplupna avtalade sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresintäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Beräknat arvode för bokslut Beräknat arvode för revision

13 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 3 RÖRELSENS INKOMSTER/ INTÄKTER AVRÄKNING FÖR FÖRSÄLJNING 3000 Avräkning försäljning FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER DISTRIBUTIONSPLAN 3010 Drivmedel bemannad anläggning Drivmedel obemannad anläggning FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER BILTVÄTT OCH BILVÅRD 3110 Maskintvätt Handtvätt Rekonditionering Uthyrning av GDS-hallar Övriga försäljningsintäkter biltvätt och bilvård FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER VERKSTAD 3210 Servicearbeten Smörjmedel Däck Bilbatterier Reservdelar Bilkemiska varor Förbrukningsmaterial Övriga försäljningsintäkter verkstad FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER BILTILLBEHÖR OCH FRITID 3310 Serviceintäkter Smörjmedel Däck Bilbatterier Biltillbehör Bilkemiska varor Fritidsvaror Film-, musik- och mediavaror Försäljning telefonkort Uthyrning video Övriga försäljningsintäkter bil/fritid FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER DAGLIGVAROR/ FASTFOOD 3410 Tobak Tobak fullpris Tobak lågpris Tobak cigaretter Tobak snus Dagstidningar Veckotidningar Kiosk Drycker Livsmedel Hushållsvaror Fastfood Övriga försäljningsintäkter dagligvaror/ fastfood FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER UTHYRNING 3510 Uthyrning bilar Uthyrning av släpfordon Övriga försäljningsintäkter uthyrning FRI 37 RABATTER 3700 Rabatter distributionsplan Rabatt drivmedel bemannad anläggning Rabatt drivmedel obemannad anläggning Rabatter biltvätt Rabatt maskintvätt Rabatt handtvätt Rabatt rekonditionering Rabatter verkstad Rabatt service Rabatt smörjmedel Rabatt däck Rabatt bilbatterier Rabatt reservdelar Rabatt bilkemiska varor Rabatt förbrukningsmaterial Rabatt övriga försäljningsintäkter verkstad

14 BAS-konton SRU BAS-konton SRU 3730 Rabatter biltillbehör och fritid Rabatt service Rabatt smörjmedel Rabatt däck Rabatt bilbatterier Rabatt biltillbehör Rabatt bilkemiska varor Rabatt fritidsvaror Rabatt film-, musik- och mediavaror Rabatt övriga varor biltillbehör och fritid Rabatter dagligvaror och fastfood Rabatt tobak Rabatt dagstidningar Rabatt veckotidningar Rabatt kioskvaror Rabatt drycker Rabatt livsmedel Rabatt hushållsvaror Rabatt fastfood Rabatt övrigt lager av daglig- och fastfoodvaror Rabatter uthyrning Rabatt bilar Rabatt släpfordon Rabatt övrigt lager av uthyrningsvaror Redovisningsdifferenser Drivmedelsdifferens Kassadifferens Smitningar Ofördelade rabatter Ofördelade rabatter, oreducerad moms Ofördelade rabatter, reducerad moms Ofördelade rabatter, reducerad moms PROVISIONS- OCH TILLSYNSERSÄTTNINGAR 3820 Provisionsintäkter Provisionsintäkter tips Provisionsintäkter ATG Provisionsintäkter lotter Provisionsintäkter biljetter och kort Provisionsintäkter paketförmedling Tillsynsersättning obemannade anläggningar Tillsynsersättning bemannade anläggningar Ersättning bensin i kommission Ersättning diesel i kommission Ersättning övr. drivmedel i kommission Ersättning för öppethållande Övriga provisions- och tillsynsersättningar ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 3910 Hyresintäkter Hyresintäkter volymrörlig Hyresintäkter fasta Hyresintäkter verkstad Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar Erhållna bidrag Övriga ersättningar och intäkter Försäkringsersättningar UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH VISSA KÖPTA TJÄNSTER 40 VARUKOSTNADER DISTRIBUTIONSPLAN 4010 Drivmedel Drivmedel, obemannad anläggning VARU- OCH SÄRKOSTNADER BILTVÄTT 4110 Särkostnad maskintvätt Förbrukningsmaterial/kem Skador och riskkostnader (ej försäkring) Reparation och underhåll Renhållning/slamtömning Vatten Särkostnad handtvätt Särkostnad rekonditionering VARUKOSTNADER VERKSTAD 4210 Lejda servicearbeten Smörjmedel Däck Bilbatterier Reservdelar Bilkemiska varor Förbrukningsmaterial Övriga varukostnader verkstad

15 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 43 VARUKOSTNADER BILTILLBEHÖR OCH FRITID 4310 Köpta/lejda arbeten Smörjmedel Däck Bilbatterier Biltillbehör Bilkemiska varor Fritidsvaror Film-, musik- och mediavaror Inköp telefonkort Uthyrning video Övriga särkostnader bil/fritid VARUKOSTNADER DAGLIGVAROR/ FASTFOOD 4410 Tobak Dagstidningar Veckotidningar Kiosk Drycker Livsmedel Hushållsvaror Fastfood Övriga varukostnader livsmedel/fastfood VARU- OCH SÄRKOSTNADER UTHYRNING 4510 Uthyrning bilar Drivmedel Skatt och försäkring Reparation och underhåll Renhållning och tvätt Utrustning hyrbilar Uthyrning släpfordon Skatt och försäkring Reparation och underhåll Renhållning och tvätt Utrustning hyrsläp Övriga varu- och särkostnader uthyrning FRI 47 ERHÅLLEN BONUS 4710 Erhållen bonus biltvätt Erhållen bonus maskintvätt Erhållen bonus handtvätt Erhållen bonus rekonditionering Erhållen bonus verkstad Erhållen bonus smörjmedel Erhållen bonus däck Erhållen bonus bilbatterier Erhållen bonus reservdelar Erhållen bonus bilkemiska varor Erhållen bonus övriga inköp för verkstad Erhållen bonus biltillbehör och fritid Erhållen bonus smörjmedel Erhållen bonus däck Erhållen bonus bilbatterier Erhållen bonus biltillbehör Erhållen bonus bilkemiska varor Erhållen bonus fritidsvaror Erhållen bonus film-, musikoch mediavaror Erhållen bonus övriga inköp biltillbehör och fritid Erhållen bonus dagligvaror och fastfood Erhållen bonus tobak Erhållen bonus dagstidningar Erhållen bonus veckotidningar Erhållen bonus kioskvaror Erhållen bonus drycker Erhållen bonus livsmedel Erhållen bonus hushållsvaror Erhållen bonus fastfood Erhållen bonus övriga inköp av daglig- och fastfoodvaror Erhållen bonus uthyrning Erhållen bonus bilar Erhållen bonus släpfordon Erhållen bonus övriga inköp av uthyrningsvaror Ofördelad erhållen bonus Ofördelad erhållen moms, oreducerad Ofördelad erhållen moms, reducerad Ofördelad erhållen moms, reducerad KASSATIONER 4810 Kassationer biltvätt Kassationer maskintvätt Kassationer handtvätt Kassationer rekonditionering

16 BAS-konton SRU BAS-konton SRU 4820 Kassationer verkstad Backjobb service Kassationer smörjmedel Kassationer däck Kassationer bilbatterier Kassationer reservdelar Kassationer bilkemiska varor Kassationer förbrukningsmaterial Kassationer övriga varor verkstad Kassationer biltillbehör och fritid Backjobb service Kassationer smörjmedel Kassationer däck Kassationer bilbatterier Kassationer biltillbehör Kassationer bilkemiska varor Kassationer fritidsvaror Kassationer film-, musik- och mediavaror Kassationer övriga varor biltillbehör och fritid Kassationer dagligvaror och fastfood Kassationer tobak Kassationer dagstidningar Kassationer veckotidningar Kassationer kioskvaror Kassationer drycker Kassationer livsmedel Kassationer hushållsvaror Kassationer fastfood Kassationer övrigt lager av dagligoch fastfoodvaror Kassationer uthyrning Ofördelade kassationer Ofördelade kassationer moms, oreducerad Ofördelade kassationer moms, reducerad Ofördelade kassationer moms, reducerad INVENTERINGSDIFFERENSER 4910 Inventeringsdifferenser biltvätt Inventeringsdifferenser maskintvätt Inventeringsdifferenser handtvätt Inventeringsdifferenser rekonditionering Inventeringsdifferenser verkstad Inventeringsdifferenser smörjmedel Inventeringsdifferenser däck Inventeringsdifferenser bilbatterier Inventeringsdifferenser reservdelar Inventeringsdifferenser bilkemiska varor Inventeringsdifferenser förbrukningsmaterial Inventeringsdifferenser övriga varor verkstad Inventeringsdifferenser biltillbehör och fritid Inventeringsdifferenser service Inventeringsdifferenser smörjmedel Inventeringsdifferenser däck Inventeringsdifferenser bilbatterier Inventeringsdifferenser biltillbehör Inventeringsdifferenser bilkemiska varor Inventeringsdifferenser fritidsvaror Inventeringsdifferenser film-, musik- och mediavaror Inventeringsdifferenser övriga varor biltillbehör och fritid Inventeringsdifferenser dagligvaror och fastfood Inventeringsdifferenserr tobak Inventeringsdifferenser dagstidningar Inventeringsdifferenser veckotidningar Inventeringsdifferenser kioskvaror Inventeringsdifferenser drycker Inventeringsdifferenser livsmedel Inventeringsdifferenser hushållsvaror Inventeringsdifferenser fastfood Inventeringsdifferenser övrigt lager av daglig- och fastfoodvaror Inventeringsdifferenser uthyrning Inventeringsdifferenser bilar Inventeringsdifferenser släpfordon Inventeringsdifferenser övrigt lager av uthyrningsvaror Ofördelade inventeringsdifferenser Motkonto inventeringsdifferenser

17 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 5 6 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/ KOSTNADER 50 LOKALKOSTNADER 5010 Lokalkostnader Dispositionsersättning, rörlig Fast hyra Lokalhyra omsättningsbaserad Lokalhyra biltvätt Elavgifter för belysning El biltvätt Värme Värme biltvätt Vatten och avlopp Lokaltillbehör Städning och renhållning Städning Sophämtning Hyra för sopcontainer Snöröjning Trädgårdsskötsel Reparation och underhåll av lokaler Övriga lokalkostnader FASTIGHETSKOSTNADER 5110 Tomträttsavgäld/arrende El för belysning Värme Vatten och avlopp Städning och renhållning Reparation och underhåll av fastighet Försäkring fastighet Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla HYRA AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5200 Hyra kassaterminal m m Hyra biltvättmaskin Hyra verkstadsinventarier Hyra bil/fritid Hyra dagligvaror/fastfood Hyra uthyrningsinventarier Hyra bilar Hyra släpfordon Hyra videoutrustning Ofördelade hyreskostnader för anläggningstillgångar Hyra datorer FÖRBRUKNINGSINVENTARIER/MATERIAL 5400 Förbrukningsinventarier/material distributionsplan Förbrukningsinventarier/material verkstad Förbrukningsinventarier/material bil/fritid Förbrukningsinventarier/material dagligvaror/fastfood Arbetskläder och skyddsmaterial Ofördelade förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial REPARATION OCH UNDERHÅLL 5500 Reparation och underhåll distributionsplan Reparation och underhåll verkstad Reparation och underhåll bil/fritid Reparation och underhåll dagligvaror/fastfood Underhåll och tvätt av arbetskläder Ofördelade kostnader för reparation och underhåll KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL 5610 Personbilskostnader Drivmedel för personbilar Försäkring och skatt för personbilar Reparation och underhåll av personbilar Leasingavgifter för personbilar Övriga personbilskostnader Lastbilskostnader Drivmedel för lastbilar Försäkring och skatt för lastbilar Reparation och underhåll av lastbilar Leasingavgifter för lastbilar Övriga lastbilskostnader Släpfordonskostnader Försäkring och skatt för släpfordon Reparation och underhåll av släpfordon Leasingavgifter för släpfordon Övriga släpfordonskostnader Övriga kostnader för transportmedel FRAKTKOSTNADER 5700 Frakter och transporter (gruppkonto)

18 BAS-konton SRU BAS-konton SRU 58 RESEKOSTNADER 5810 Biljetter Kost och logi Kost och logi i Sverige Kost och logi i utlandet Övriga resekostnader REKLAM OCH PR 5900 Reklam och PR (gruppkonto) Annonsering Reklamtrycksaker och direktreklam Butiksreklam och återförsäljarreklam Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar Sponsring Övriga kostnader för reklam och PR Erhållna reklambidrag ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 6040 Kontokortsavgifter Kreditförsäljningskostnader Kreditupplysning Inkasso Representation Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Bankgarantier Övriga försäljningskostnader KONTORSMATERIAL OCH TRYCKSAKER 6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) Kontorsmateriel TELE OCH POST 6210 Telefon Datakommunikation Porto FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR OCH ÖVRIGA RISKKOSTNADER 6310 Företagsförsäkringar Självrisker vid skada Förluster på kundfordringar Konstaterade förluster på kundfordringar Befarade förluster på kundfordringar Garantikostnader Kostnader för bevakning och larm Förluster på övriga kortfristiga fordringar Övriga riskkostnader FÖRVALTNINGSKOSTNADER 6410 Styrelsearvoden Revisionsarvoden Övriga förvaltningskostnader ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER 6530 Redovisningstjänster IT-tjänster Konsultarvoden Serviceavgifter till branschorganisationer Bankkostnader Advokatkostnader Övriga externa tjänster KONCEPTAVGIFTER 6600 Konceptavgift distributionsplan Konceptavgift distributionsplan, fasta avgifter Konceptavgift distributionsplan, rörliga avgifter Konceptavgift distributionsplan, övriga avgifter Konceptavgift biltvätt Konceptavgift biltvätt, fasta avgifter Konceptavgift biltvätt, rörliga avgifter Konceptavgift biltvätt, övriga avgifter Konceptavgift verkstad Konceptavgift verkstad, fasta avgifter Konceptavgift verkstad, rörliga avgifter Konceptavgift verkstad, övriga avgifter Konceptavgift biltillbehör och fritid Konceptavgift biltillbehör och fritid, fasta avgifter Konceptavgift biltillbehör och fritid, rörliga avgifter Konceptavgift biltillbehör och fritid, övriga avgifter Konceptavgift dagligvaror/fastfood Konceptavgift dagligvaror/fastfood, fasta avgifter Konceptavgift dagligvaror/fastfood, rörliga avgifter Konceptavgift dagligvaror/fastfood, övriga avgifter

19 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 6650 Konceptavgift uthyrning Konceptavgift uthyrning, fasta avgifter Konceptavgift uthyrning, rörliga avgifter Konceptavgift uthyrning, övriga avgifter Ofördelade konceptavgifter Ofördelade konceptavgifter, fasta avgifter Ofördelade konceptavgifter, rörliga avgifter Ofördelade konceptavgifter, övriga avgifter INHYRD PERSONAL 6800 Inhyrd personal (gruppkonto) ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter Tillsynsavgifter myndigheter Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Föreningsavgifter Föreningsavgifter, avdragsgilla Föreningsavgifter, ej avdragsgilla Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader, avdragsgilla Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M M LÖNER 7010 Löner till kollektivanställda Löner till kollektivanställda Löner till kollektivanställda (löneskatt) Upplupna löner och vinstandelar/ bonus till kollektivanställda Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid Sjuklöner till kollektivanstälda Semesterlöner till kollektivanstälda Förändring av semesterlöneskuld till kollektivanställda Löner till tjänstemän Löner till tjänstemän Vinstandelar till tjänstemän Löner till tjänstemän (löneskatt) Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän Löner till företagsledare Löner till företagsledare Tantiem till företagsledare Upplupna löner och tantiem till företagsledare Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid Sjuklöner till tjänstemän Semesterlöner till tjänstemän Semesterlöner till företagsledare Förändring av semesterlöneskuld Förändring av semesterlöneskuld, tjänstemän Förändring av semesterlöneskuld, företagsledare KOSTNADSERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER 7310 Kontanta extraersättningar Traktamenten vid tjänsteresa Skattefria traktamenten, Sverige Skattepliktiga traktamenten, Sverige Skattefria traktamenten, utlandet Skattepliktiga traktamenten, utlandet Bilersättningar Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Kostnader för förmåner till anställda Kostnader för fria eller subventionerade måltider Övriga kostnadsersättningar och förmåner PENSIONSKOSTNADER 7410 Pensionsförsäkringspremier Övriga pensionskostnader SOCIALA OCH ANDRA AVGIFTER ENLIGT LAG OCH AVTAL 7510 Lagstadgade sociala avgifter Löneskatt Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Gruppförsäkringspremier Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

20 BAS-konton SRU BAS-konton SRU 76 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER 7610 Utbildning Sjuk- och hälsovård Sjuk- och hälsovård, avdragsgill Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill Personalrepresentation Personalrepresentation, avdragsgill Personalrepresentation, ej avdragsgill Personalrekrytering Övriga personalkostnader NEDSKRIVNINGAR OCH ÅTERFÖRING AV NEDSKRIVNINGAR 7710 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av byggnader och mark Nedskrivningar av maskiner och inventarier Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 7910 Intäkter av engångskarakär Kostnader av engångskaraktär Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/ INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER 80 RESULTAT FRÅN AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 8010 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag Resultat vid försäljning av aktier och andelar i koncernföretag 550/ Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag) RESULTAT FRÅN AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 8130 Resultatandelar i handelsföretag (intresseföretag) AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN 7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar på byggnader och markanläggningar Avskrivningar på maskiner och inventarier 7830 Avskrivningar på distributionsplan Avskrivningar på biltvättmaskin Avskrivningar på verkstadsinventarier Avskrivningar på inventarier för biltillbehör och fritid Avskrivningar på inventarier för dagligvaror och fastfood Avskrivningar på uthyrningsinventarier Avskrivningar på bilar och andra transportmedel Avskrivningar på ofördelade inventarier RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR (ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR) 8210 Utdelning på aktier och andelar i andra företag Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag 550/ ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar Ränteintäkter från bank Skattefria ränteintäkter Ränteintäkter från kundfordringar Utdelningar på kortfristiga placeringar Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar Övriga finansiella intäkter

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger 2008. Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer