Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF"

Transkript

1 PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

2 Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar Kontoklass 2: Eget kapital och skulder Kontoklass 3: Rörelsens inkomster/intäkter Kontoklass 4: Utgifter/kostnader för varor Kontoklass 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Kontoklass 7: Utgifter/kostnader för personal m m Kontoklass 8: Finansiella och andra intäkter och kostnader Bilagor Bilaga 1: Kopplingstabell - verksamhetsområden Bilaga 2: Kopplingstabell - anläggningstillgångar och lager av varor PRFBAS 2003 Kontoplan med instruktioner Petroleumbranschens Riksförbund PRF, 2002, med särskilt tillstånd av BAS-kontogruppen i Stockholm AB. Mångfaldigande av innehållet av denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk förbjudet utan medgivande av PRF. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, överföring till elektroniskt media etc. 1

3 Kontoplanens användning Förord Kraven på en detaljerad ekonomisk rapportering och redovisning växer inom all företagsverksamhet. Petroleumhandeln utgör inget undantag. Betydelsen av ekonomisk uppföljning av de olika verksamhetsgrenarna ökar hela tiden, bl.a. för att man snabbt skall kunna avgöra resultat för nya aktiviteter och koncept i jämförelse med de gamla. Med BAS2000 som grund har PRF, i samarbete med Svensk Branschstatistik i Stockholm AB, tagit fram en branschspecifik kontoplan, PRFBAS I den nya reviderade upplagan har ytterligare tonvikt lagts på branschanpassning, allt för att ge företagsledarna möjlighet till god kvalité i företagets redovisning, rapportering och ekonomistyrning, särskilt med tanke på de allt snabbare förändringarna på marknaden och i omvärlden. För att i framtiden möjliggöra ytterligare förbättringar av nyckeltal för jämförelser mellan olika företag kan betydelsen av en branschanpassad kontoplan inte nog framhållas. PRF rekommenderar därför samtliga sina medlemsföretag och deras redovisningsbyråer att använda den nya uppdaterade PRFBAS 2003, Kontoplan anpassad för petroleumhandeln. Stockholm i november 2002 Petroleumhandelns Riksförbund, PRF 2

4 Kontoplanens användning Från bokföring till styrning av företaget Grunden för bra rapporter för styrning av PRF-företag är en väl utvecklad och anpassad branschkontoplan. PRFBAS 2003 möjliggör att ta fram de ekonomiska rapporter som behövs för att styra ditt företag. Möjligheterna att ta fram viktig ekonomisk information för styrning av företag har utvecklats starkt under senare år. Men utvecklingen har inte nått alla företag. Inte sällan ställer man för små anspråk på ekonomisk rapportering. Och då är det ändå dessa rapporter som skall ge mycket av den information som behövs för att man skall kunna fatta de rätta beslut som blir avgörande för företagets lönsamhet. Kan du med ledning av dina ekonomiska rapporter fatta beslut om sortiment, priser, marknadsföringsinsatser och investeringar? I små företag löser man ofta bokföringsproblemen genom att anlita en redovisningsbyrå för huvudbok, bokslutsarbete och deklarationsarbete för att uppfylla lagens krav. För detta ändamål räcker en enkel kontoplan som endast innehåller de uppgifter som behövs för att kunna ta fram ett formella bokslut och företagsdeklaration. Men för att verkligen få nytta av bokföringen behövs en mer utvecklad kontoplan som gör det möjligt att ta fram ekonomiska rapporter för uppföljning och styrning av företaget. Bokföringen blir då ett hjälpmedel för lönsamhetsstyrning och ekonomisk kontroll. PRFBAS 2003 är en vidareutveckling av den generella BAS-kontoplanen BAS 2000 och syftar till att bättre kunna styra affärsutvecklingen i företaget. PRFBAS 2003 blir på detta sätt ett viktigt styrningsinstrument för företagsledningen. Styrning och uppföljning av verksamhetens olika delar PRFBAS 2003 är uppbyggd så att företaget kan se hur olika delar av verksamheten går. Verksamheten är indelad i följande delar. Distributionsplan Biltvätt Verkstad Biltillbehör och fritid Dagligvaror och fastfood Uthyrning Övrigt Genom uppdelningen av kontoplanen kan resultatrapporter med kostnadsspecifikationer skapas för varje verksamhetsdel. Rapporterna kommer då att utgötra ett viktigt underlag för affärsstyrningen av PRF-företaget genom att de ger en tydlig bild av vilka delar som lönsamhetsmässigt går bra och dåligt. En mer detaljerad uppdelning av kontoplanen på olika verksamhetsdelar finns i bilaga 1 och 2. 3

5 Kontoplanens användning PRFBAS och BAS2000 PRFBAS 2003 utgår från den kompletta kontoförteckningen som finns i den svenska de facto standarden för kontoplaner, BAS Kontoplanen har anpassats till petroleumbranschens tidigare kontoplaner PRFBAS90/94/97/2000 och utformats så att det kan utgöra ett enkelt och komprimerat hjälpmedel för det dagliga redovisningsarbetet. Urvalet av konton har gjorts med hänsyn till de krav på information som finns på företagen att upprätta en årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL), nödvändiga uppgifter som myndigheterna begär in av företaget, t ex för inkomstdeklarationen samt uppbörds- och momsredovisningen, att ge möjlighet att ta fram rapporter ur redovisningen som ger tillräckligt bra grundinformation om företagets ekonomiska situation och utveckling. Kontoplanen är främst gjord för små företag utan koncernrelationer som drivs som aktiebolag. Därigenom har en del konton i BAS 2000 kunnat tas bort, t ex vissa konton för eget kapital och konton för mellanhavanden i koncern- och intresseföretag. Vid behov av komplettering av sådana konton hänvisas till den fullständiga BAS Branschspecifika förändringar Den breda användningen av PRFBAS har medfört att många förslag till förbättringar har inkommit till branschen. Den förändrade strukturen inom petroleumbranschen har lett till ökade krav på möjligheter att följa upp lönsamhet och bruttovinst/täckningsbidrag för olika aktiviteter (varor och tjänster). De viktigaste branschspecifika förändringarna i PRFBAS 2000 är följande. Kontogrupperna 32 och 42 avser bilverkstad och service Kontogrupperna 33 och 43 är nu avsedda för bil- och fritidsprodukter. Kontogrupperna 34 och 44 har anpassats för dagligvaror och fastfood. Det som tidigare redovisades i kontogrupperna 34 och 44 har nu flyttats till kontogrupperna 36 och 46. Här är det fritt att inom grupperna bokföra det som klassas som "övrig verksamhet". Konton för rabatter, bonus, kassationer och inventeringsdifferenser har utökats och på ett mer logiskt sätt kopplats till de olika kontogrupperna. Detta möjliggör en bättre utvärdering av bruttovinsten. Kontogruppen 66 är ny och är avsedd för s k konceptavgifter. Kontokortskostnader som tidigare bokförts som en omkostnad är nu uppflyttad till kontogrupp 60 och skall i likhet med handeln i övrigt redovisas som en rörelsekostnad. Kontogrupperna för inventarier och lager har utökats och fått en bättre koppling till de olika aktiviteterna. Detta medför möjligheter till en bättre kontroll av lönsamheten. I övrigt är kontostrukturen sådan att man inte skall behöva använda s k avdelnings- och projektredovisning. Denna anpassning har skett med hänsyn till den rerdovisningspraxis och de redovisningssystem som används inom redovisningsbranschen. 4

6 Häftets disposition Det här häftet har utformats för att användas i det praktiska bokföringsarbetet och innehåller följande delar Kontogruppstablå som i tabellform visar strukturen för kontoplanen Kontotabell som i sammandrag visar vilka konton som ingår i kontoplanen. Konteringsinstruktioner till varje konto som visar hur bokföringen praktiskt skall gå till. Kopplingstabeller mellan konton och verksamhetsområden samt typer av anläggningstillgångar respektive varulager. Kontoplanens struktur PRFBAS 2003 bygger på decimalklassificering. Enligt decimalsystemet anges kontots ställning i kontoplanen genom sifferpositioner (nivåer), vilka i BAS-kontoplanen exempelvis har följande benämningar: 6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader kontoklass 62 Tele och post kontogrupp 6200 Tele och post gruppkonto 6210 Telekommunikation huvudkonto 6211 Telefon underkonto Kontots första siffra anger således kontoklassen och de två första siffrorna kontogruppen. Fyra siffror som avslutas med två nollor anger ett gruppkonto, vilket betyder att endast ett konto används för alla transaktioner som hör till kontogruppen ifråga. Fyra siffror som avslutas med en nolla anger ett huvudkonto. Fyra siffror som avslutas av siffrorna 1-9 anger underkonto. Kontoplanens struktur framgår av kontotabellen på sid PRFBAS 2003 använder i stor utsträckning gruppkonton för klassificering av intäkts- och kostnadsslag. Vid behov kan företaget specificera dessa mer i detalj genom att använda huvudeller underkonton. Förslag till underindelning är markerade med böjd pil. Företagsanpassning av kontoplanen PRFBAS 2003 skall ses som ett förslag till grundmodell varifrån det enskilda företaget kan göra sin egen anpassning av kontoplanen. Detta kan naturligtvis innebära att både konton tas bort och läggs till. Utgångspunkten bör alltid vara vilken information man i det enskilda företaget vill få fram ur redovisningen. Vid företagsanpassningen av kontoplanen kan det uppstå behov av att specificera vissa konton ytterligare. Förslag till ytterligare indelning är markerade med böjd pil ( markeras i instruktionerna). För ytterligare information om konton hänvisas till det kompletta materialet i BAS

7 Frågeservice För att besvara generella praktiska frågor kring BAS-konceptet från användare har BAS-gruppen en service via Internet. Frågor kan ställas med epost till Frågor som mer specifikt gäller PRFBAS 2003 hänvisas till SBS i Stockholm AB, tel fax (begär frågeservice för PRFBAS). Använda förkortningar I det här häftet används olika förkortningar med följande innebörd: ABL Aktiebolagslagen (1975:1385) BFL Bokföringslagen (1976:125) FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer KL Kommunalskattelagen (1928:370) RSV Riksskatteverket SCB Statistiska Centralbyrån ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1954) tillämpas fr o m

8 Tillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar STÄLLNING Balanskonton Eget kapital och skulder 20 Eget kapital 21 Obeskattade reserver 22 Avsättningar 23 Långfristiga skulder Rörelsens inkomster/intäkter Immateriella anläggningstillgångar 30 Försäljningsintäkter distributionsplan 31 Försäljningsintäkter tvätt och bilvård 32 Försäljningsintäkter verkstad 33 Försäljningsintäkter biltillbehör och fritid Varu- och särkostnader biltvätt RESULTAT Konton för rörelseresultat Rörelsens utgifter/kostnader Material/varor Övriga externa 40 Varukostnadekostnader 50 Lokal- 60 Övriga försäljnings- distributionsplakostnader Varukostnader verkstad Varukostnader biltillbehör och fritid Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 53 Fri Tele och post 63 Kontorsmaterial och trycksaker Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Personal mm 70 Löner till kollektivanställda 71 Fri Löner till tjänstemän och företagsledare Kostnadsersättningar och naturaförmåner Finansiella och andra intäkter och kostnader Resultat från aktier och andelar i koncernföretag Resultat från aktier och andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 Lager 15 Förvaltningskostnader Kundfordringar 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 25 Skatteskulder 34 Försäljningsintäkter dagligvaror/ fastfood 35 Försäljningsintäkter uthyrning Varukostnader dagligvaror och fastfood Varu- och särkostnader uthyrning 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 55 Reparation och underhåll Övriga externa tjänster Pensionskostnader Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 84 Räntekostnader och liknande resultatposter 85 Fri 16 Övriga kortfristiga fordringar 26 Moms 36 Fri 46 Fri 56 Kostnader för transportmedel 66 Konceptavgifter 76 Övriga personalkostnader 86 OBS-konton Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 28 Övriga kortfristiga skulder 37 Rabatter 38 Provisionsoch tillsynsersättningar 47 Erhållen bonus 48 Kassationer Fraktkostnader Resekostnader Fri Inhyrd personal Bokslutsdispositioner 77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar 78 Avskrivningar enligt plan Extraordinära intäkter och kostnader 19 Kassa och bank 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39 Övriga rörelseintäkter 49 Inventeringsdifferenser 59 Reklam och PR 69 Övriga externakostnader 79 Poster av engångskaraktär och övriga rörelsekostnader 89 Skatter och årets resultat

9 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 8

10 BAS-konton SRU BAS-konton SRU Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 1 TILLGÅNGAR 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1060 Hyresrätter Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter Goodwill Ackumulerade avskrivningar på goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar BYGGNADER OCH MARK 1110 Byggnader Ackumulerade avskrivningar på byggnader Mark Markanläggningar Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar MASKINER OCH INVENTARIER 1200 Maskiner och inventarier, distributionsplan Ackumulerade avskrivningar på maskiner och inventarier, distributionsplan Biltvättmaskin Ackumulerade avskrivningar på biltvättmaskin Verkstadsinventarier Ackumulerade avskrivningar på verkstadsinventarier Inventarier för biltillbehör och fritid Ackumulerade avskrivningar på inventarier för biltillbehör och fritid Inventarier för dagligvaror och fastfood Ackumulerade avskrivningar på inventarier för dagligvaror och fastfood Uthyrningsinventarier Personbilar Släp Ackumulerade avskrivningar på uthyrningsinventarier Bilar och andra transportmedel Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Ofördelade inventarier Inventarier i annans fastighet Datorer Ackumulerade avskrivningar på ofördelade inventarier FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1310 Aktier och andelar i koncernföretag Aktier, andelar och värdepapper i andra företag Lämnade depositioner Andra långfristiga fordringar Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar (ofördelad) LAGER 1400 Lager distributionsplan Drivmedel, bemannad anläggning Drivmedel, obemannad anläggning Lager biltvätt Lager för maskintvätt Lager för handtvätt Lager för rekonditionering Lager för verkstad Smörjmedel Däck Bilbatterier Reservdelar Bilkemiska varor Förbrukningsmaterial Övrigt verkstadslager Lager för biltillbehör och fritid Smörjmedel Däck Bilbatterier Biltillbehör Bilkemiska varor Fritidsvaror Film-, musik- och mediavaror Övrigt lager i butiken 219 9

11 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 1440 Lager av daglig- och fastfoodvaror Tobak Dagstidningar Veckotidningar Kioskvaror Drycker Livsmedel Hushållsvaror Fastfood Övrigt lager av daglig- och fastfoodvaror Lager av uthyrningsvaror Bilar Släpfordon Övrigt lager av uthyrningsvaror Beräknad förändring av lager (ofördelad) KUNDFORDRINGAR 1510 Kundfordringar (stationskredit) Kundfordringar Osäkra kundfordringar Ej reskontraförda kundfordringar Kontraktsfordringar Belånade kontraktsfordringar Värdereglering av kundfordringar (ofördelad) ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 1610 Fordringar hos anställda Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Skattefordringar Momsfordran Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos leverantörer Fordringar hos närstående personer Övriga kortfristiga fordringar Värdereglering av kortfristiga fordringar (ofördelade) FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 1710 Förutbetalda hyresutgifter Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda ränteutgifter Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Tillgångar av kostnadsnatur Upplupna avtalsinkomster Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KORTFRISTIGA PLACERINGAR 1810 Aktier i börsnoterade bolag Obligationer Konvertibla skuldebrev Andra kortfristiga placeringar Värdereglering av kortfristiga placeringar KASSA OCH BANK 1910 Kassa Postgiro Checkräkningskonto Bank (övriga konton) Avräkning för kontokortsförsäljning Avräkning bolagskredit, manuell hantering Avräkning bolagskredit, teleöverfört (DATEX m m) Presentkort, rabattkuponger m m Fordringar på inlösta presentkort Fordringar på inlösta rabattkuponger EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 EGET KAPITAL Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag 2010 Eget kapital, delägare Avräkning för skatter (skattekonto) Egna uttag Årets kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital, delägare Avsättning till expansionsfond 368/ 369 Aktiebolag Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst eller förlust Vinst eller förlust från föregående år Årets resultat

12 BAS-konton SRU BAS-konton SRU 21 OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfonder Periodiseringsfond vid 1996 års taxering Periodiseringsfond vid 1997 års taxering Periodiseringsfond vid 1998 års taxering Periodiseringsfond vid 1999 års taxering Periodiseringsfond vid 2000 års taxering Periodiseringsfond vid 2001 års taxering Periodiseringsfond vid 2002 års taxering Periodiseringsfonder Ackumulerade överavskrivningar Skatteutjämningsreserv (SURV) Övriga obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR 2210 Avsättningar för pensioner Avsättningar för garantier och serviceavtal Övriga avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER 2330 Checkräkningskredit Fastighetslån Övriga skulder till kreditinstitut Avbetalningskontrakt Lån från närstående personer Övriga långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT, KUNDER OCH LEVERANTÖRER 2410 Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut Ej inlösta presentkort Leverantörsskulder Ej reskontraförda leverantörsskulder Avräkning oljebolag Avräkning för tips, ATG etc Tips ATG Lotter Biljetter och kort Paketförmedling Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer SKATTESKULDER 2510 Skatteskulder MOMS 2610 Utgående moms, oreducerad Utgående moms, reducerad Utgående moms, reducerad Ingående moms Redovisningskonto för moms PERSONALENS SKATTER, AVGIFTER OCH LÖNEAVDRAG 2710 Personalskatt Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt Avtalade sociala avgifter Övriga löneavdrag ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2840 Kortfristiga låneskulder Avräkning för skatter och avgifter Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (gruppkonto) Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter Upplupna avtalade sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresintäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Beräknat arvode för bokslut Beräknat arvode för revision

13 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 3 RÖRELSENS INKOMSTER/ INTÄKTER AVRÄKNING FÖR FÖRSÄLJNING 3000 Avräkning försäljning FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER DISTRIBUTIONSPLAN 3010 Drivmedel bemannad anläggning Drivmedel obemannad anläggning FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER BILTVÄTT OCH BILVÅRD 3110 Maskintvätt Handtvätt Rekonditionering Uthyrning av GDS-hallar Övriga försäljningsintäkter biltvätt och bilvård FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER VERKSTAD 3210 Servicearbeten Smörjmedel Däck Bilbatterier Reservdelar Bilkemiska varor Förbrukningsmaterial Övriga försäljningsintäkter verkstad FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER BILTILLBEHÖR OCH FRITID 3310 Serviceintäkter Smörjmedel Däck Bilbatterier Biltillbehör Bilkemiska varor Fritidsvaror Film-, musik- och mediavaror Försäljning telefonkort Uthyrning video Övriga försäljningsintäkter bil/fritid FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER DAGLIGVAROR/ FASTFOOD 3410 Tobak Tobak fullpris Tobak lågpris Tobak cigaretter Tobak snus Dagstidningar Veckotidningar Kiosk Drycker Livsmedel Hushållsvaror Fastfood Övriga försäljningsintäkter dagligvaror/ fastfood FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER UTHYRNING 3510 Uthyrning bilar Uthyrning av släpfordon Övriga försäljningsintäkter uthyrning FRI 37 RABATTER 3700 Rabatter distributionsplan Rabatt drivmedel bemannad anläggning Rabatt drivmedel obemannad anläggning Rabatter biltvätt Rabatt maskintvätt Rabatt handtvätt Rabatt rekonditionering Rabatter verkstad Rabatt service Rabatt smörjmedel Rabatt däck Rabatt bilbatterier Rabatt reservdelar Rabatt bilkemiska varor Rabatt förbrukningsmaterial Rabatt övriga försäljningsintäkter verkstad

14 BAS-konton SRU BAS-konton SRU 3730 Rabatter biltillbehör och fritid Rabatt service Rabatt smörjmedel Rabatt däck Rabatt bilbatterier Rabatt biltillbehör Rabatt bilkemiska varor Rabatt fritidsvaror Rabatt film-, musik- och mediavaror Rabatt övriga varor biltillbehör och fritid Rabatter dagligvaror och fastfood Rabatt tobak Rabatt dagstidningar Rabatt veckotidningar Rabatt kioskvaror Rabatt drycker Rabatt livsmedel Rabatt hushållsvaror Rabatt fastfood Rabatt övrigt lager av daglig- och fastfoodvaror Rabatter uthyrning Rabatt bilar Rabatt släpfordon Rabatt övrigt lager av uthyrningsvaror Redovisningsdifferenser Drivmedelsdifferens Kassadifferens Smitningar Ofördelade rabatter Ofördelade rabatter, oreducerad moms Ofördelade rabatter, reducerad moms Ofördelade rabatter, reducerad moms PROVISIONS- OCH TILLSYNSERSÄTTNINGAR 3820 Provisionsintäkter Provisionsintäkter tips Provisionsintäkter ATG Provisionsintäkter lotter Provisionsintäkter biljetter och kort Provisionsintäkter paketförmedling Tillsynsersättning obemannade anläggningar Tillsynsersättning bemannade anläggningar Ersättning bensin i kommission Ersättning diesel i kommission Ersättning övr. drivmedel i kommission Ersättning för öppethållande Övriga provisions- och tillsynsersättningar ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 3910 Hyresintäkter Hyresintäkter volymrörlig Hyresintäkter fasta Hyresintäkter verkstad Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar Erhållna bidrag Övriga ersättningar och intäkter Försäkringsersättningar UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH VISSA KÖPTA TJÄNSTER 40 VARUKOSTNADER DISTRIBUTIONSPLAN 4010 Drivmedel Drivmedel, obemannad anläggning VARU- OCH SÄRKOSTNADER BILTVÄTT 4110 Särkostnad maskintvätt Förbrukningsmaterial/kem Skador och riskkostnader (ej försäkring) Reparation och underhåll Renhållning/slamtömning Vatten Särkostnad handtvätt Särkostnad rekonditionering VARUKOSTNADER VERKSTAD 4210 Lejda servicearbeten Smörjmedel Däck Bilbatterier Reservdelar Bilkemiska varor Förbrukningsmaterial Övriga varukostnader verkstad

15 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 43 VARUKOSTNADER BILTILLBEHÖR OCH FRITID 4310 Köpta/lejda arbeten Smörjmedel Däck Bilbatterier Biltillbehör Bilkemiska varor Fritidsvaror Film-, musik- och mediavaror Inköp telefonkort Uthyrning video Övriga särkostnader bil/fritid VARUKOSTNADER DAGLIGVAROR/ FASTFOOD 4410 Tobak Dagstidningar Veckotidningar Kiosk Drycker Livsmedel Hushållsvaror Fastfood Övriga varukostnader livsmedel/fastfood VARU- OCH SÄRKOSTNADER UTHYRNING 4510 Uthyrning bilar Drivmedel Skatt och försäkring Reparation och underhåll Renhållning och tvätt Utrustning hyrbilar Uthyrning släpfordon Skatt och försäkring Reparation och underhåll Renhållning och tvätt Utrustning hyrsläp Övriga varu- och särkostnader uthyrning FRI 47 ERHÅLLEN BONUS 4710 Erhållen bonus biltvätt Erhållen bonus maskintvätt Erhållen bonus handtvätt Erhållen bonus rekonditionering Erhållen bonus verkstad Erhållen bonus smörjmedel Erhållen bonus däck Erhållen bonus bilbatterier Erhållen bonus reservdelar Erhållen bonus bilkemiska varor Erhållen bonus övriga inköp för verkstad Erhållen bonus biltillbehör och fritid Erhållen bonus smörjmedel Erhållen bonus däck Erhållen bonus bilbatterier Erhållen bonus biltillbehör Erhållen bonus bilkemiska varor Erhållen bonus fritidsvaror Erhållen bonus film-, musikoch mediavaror Erhållen bonus övriga inköp biltillbehör och fritid Erhållen bonus dagligvaror och fastfood Erhållen bonus tobak Erhållen bonus dagstidningar Erhållen bonus veckotidningar Erhållen bonus kioskvaror Erhållen bonus drycker Erhållen bonus livsmedel Erhållen bonus hushållsvaror Erhållen bonus fastfood Erhållen bonus övriga inköp av daglig- och fastfoodvaror Erhållen bonus uthyrning Erhållen bonus bilar Erhållen bonus släpfordon Erhållen bonus övriga inköp av uthyrningsvaror Ofördelad erhållen bonus Ofördelad erhållen moms, oreducerad Ofördelad erhållen moms, reducerad Ofördelad erhållen moms, reducerad KASSATIONER 4810 Kassationer biltvätt Kassationer maskintvätt Kassationer handtvätt Kassationer rekonditionering

16 BAS-konton SRU BAS-konton SRU 4820 Kassationer verkstad Backjobb service Kassationer smörjmedel Kassationer däck Kassationer bilbatterier Kassationer reservdelar Kassationer bilkemiska varor Kassationer förbrukningsmaterial Kassationer övriga varor verkstad Kassationer biltillbehör och fritid Backjobb service Kassationer smörjmedel Kassationer däck Kassationer bilbatterier Kassationer biltillbehör Kassationer bilkemiska varor Kassationer fritidsvaror Kassationer film-, musik- och mediavaror Kassationer övriga varor biltillbehör och fritid Kassationer dagligvaror och fastfood Kassationer tobak Kassationer dagstidningar Kassationer veckotidningar Kassationer kioskvaror Kassationer drycker Kassationer livsmedel Kassationer hushållsvaror Kassationer fastfood Kassationer övrigt lager av dagligoch fastfoodvaror Kassationer uthyrning Ofördelade kassationer Ofördelade kassationer moms, oreducerad Ofördelade kassationer moms, reducerad Ofördelade kassationer moms, reducerad INVENTERINGSDIFFERENSER 4910 Inventeringsdifferenser biltvätt Inventeringsdifferenser maskintvätt Inventeringsdifferenser handtvätt Inventeringsdifferenser rekonditionering Inventeringsdifferenser verkstad Inventeringsdifferenser smörjmedel Inventeringsdifferenser däck Inventeringsdifferenser bilbatterier Inventeringsdifferenser reservdelar Inventeringsdifferenser bilkemiska varor Inventeringsdifferenser förbrukningsmaterial Inventeringsdifferenser övriga varor verkstad Inventeringsdifferenser biltillbehör och fritid Inventeringsdifferenser service Inventeringsdifferenser smörjmedel Inventeringsdifferenser däck Inventeringsdifferenser bilbatterier Inventeringsdifferenser biltillbehör Inventeringsdifferenser bilkemiska varor Inventeringsdifferenser fritidsvaror Inventeringsdifferenser film-, musik- och mediavaror Inventeringsdifferenser övriga varor biltillbehör och fritid Inventeringsdifferenser dagligvaror och fastfood Inventeringsdifferenserr tobak Inventeringsdifferenser dagstidningar Inventeringsdifferenser veckotidningar Inventeringsdifferenser kioskvaror Inventeringsdifferenser drycker Inventeringsdifferenser livsmedel Inventeringsdifferenser hushållsvaror Inventeringsdifferenser fastfood Inventeringsdifferenser övrigt lager av daglig- och fastfoodvaror Inventeringsdifferenser uthyrning Inventeringsdifferenser bilar Inventeringsdifferenser släpfordon Inventeringsdifferenser övrigt lager av uthyrningsvaror Ofördelade inventeringsdifferenser Motkonto inventeringsdifferenser

17 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 5 6 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/ KOSTNADER 50 LOKALKOSTNADER 5010 Lokalkostnader Dispositionsersättning, rörlig Fast hyra Lokalhyra omsättningsbaserad Lokalhyra biltvätt Elavgifter för belysning El biltvätt Värme Värme biltvätt Vatten och avlopp Lokaltillbehör Städning och renhållning Städning Sophämtning Hyra för sopcontainer Snöröjning Trädgårdsskötsel Reparation och underhåll av lokaler Övriga lokalkostnader FASTIGHETSKOSTNADER 5110 Tomträttsavgäld/arrende El för belysning Värme Vatten och avlopp Städning och renhållning Reparation och underhåll av fastighet Försäkring fastighet Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla HYRA AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5200 Hyra kassaterminal m m Hyra biltvättmaskin Hyra verkstadsinventarier Hyra bil/fritid Hyra dagligvaror/fastfood Hyra uthyrningsinventarier Hyra bilar Hyra släpfordon Hyra videoutrustning Ofördelade hyreskostnader för anläggningstillgångar Hyra datorer FÖRBRUKNINGSINVENTARIER/MATERIAL 5400 Förbrukningsinventarier/material distributionsplan Förbrukningsinventarier/material verkstad Förbrukningsinventarier/material bil/fritid Förbrukningsinventarier/material dagligvaror/fastfood Arbetskläder och skyddsmaterial Ofördelade förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial REPARATION OCH UNDERHÅLL 5500 Reparation och underhåll distributionsplan Reparation och underhåll verkstad Reparation och underhåll bil/fritid Reparation och underhåll dagligvaror/fastfood Underhåll och tvätt av arbetskläder Ofördelade kostnader för reparation och underhåll KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL 5610 Personbilskostnader Drivmedel för personbilar Försäkring och skatt för personbilar Reparation och underhåll av personbilar Leasingavgifter för personbilar Övriga personbilskostnader Lastbilskostnader Drivmedel för lastbilar Försäkring och skatt för lastbilar Reparation och underhåll av lastbilar Leasingavgifter för lastbilar Övriga lastbilskostnader Släpfordonskostnader Försäkring och skatt för släpfordon Reparation och underhåll av släpfordon Leasingavgifter för släpfordon Övriga släpfordonskostnader Övriga kostnader för transportmedel FRAKTKOSTNADER 5700 Frakter och transporter (gruppkonto)

18 BAS-konton SRU BAS-konton SRU 58 RESEKOSTNADER 5810 Biljetter Kost och logi Kost och logi i Sverige Kost och logi i utlandet Övriga resekostnader REKLAM OCH PR 5900 Reklam och PR (gruppkonto) Annonsering Reklamtrycksaker och direktreklam Butiksreklam och återförsäljarreklam Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar Sponsring Övriga kostnader för reklam och PR Erhållna reklambidrag ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 6040 Kontokortsavgifter Kreditförsäljningskostnader Kreditupplysning Inkasso Representation Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Bankgarantier Övriga försäljningskostnader KONTORSMATERIAL OCH TRYCKSAKER 6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) Kontorsmateriel TELE OCH POST 6210 Telefon Datakommunikation Porto FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR OCH ÖVRIGA RISKKOSTNADER 6310 Företagsförsäkringar Självrisker vid skada Förluster på kundfordringar Konstaterade förluster på kundfordringar Befarade förluster på kundfordringar Garantikostnader Kostnader för bevakning och larm Förluster på övriga kortfristiga fordringar Övriga riskkostnader FÖRVALTNINGSKOSTNADER 6410 Styrelsearvoden Revisionsarvoden Övriga förvaltningskostnader ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER 6530 Redovisningstjänster IT-tjänster Konsultarvoden Serviceavgifter till branschorganisationer Bankkostnader Advokatkostnader Övriga externa tjänster KONCEPTAVGIFTER 6600 Konceptavgift distributionsplan Konceptavgift distributionsplan, fasta avgifter Konceptavgift distributionsplan, rörliga avgifter Konceptavgift distributionsplan, övriga avgifter Konceptavgift biltvätt Konceptavgift biltvätt, fasta avgifter Konceptavgift biltvätt, rörliga avgifter Konceptavgift biltvätt, övriga avgifter Konceptavgift verkstad Konceptavgift verkstad, fasta avgifter Konceptavgift verkstad, rörliga avgifter Konceptavgift verkstad, övriga avgifter Konceptavgift biltillbehör och fritid Konceptavgift biltillbehör och fritid, fasta avgifter Konceptavgift biltillbehör och fritid, rörliga avgifter Konceptavgift biltillbehör och fritid, övriga avgifter Konceptavgift dagligvaror/fastfood Konceptavgift dagligvaror/fastfood, fasta avgifter Konceptavgift dagligvaror/fastfood, rörliga avgifter Konceptavgift dagligvaror/fastfood, övriga avgifter

19 Kontotabell BAS-konton SRU BAS-konton SRU 6650 Konceptavgift uthyrning Konceptavgift uthyrning, fasta avgifter Konceptavgift uthyrning, rörliga avgifter Konceptavgift uthyrning, övriga avgifter Ofördelade konceptavgifter Ofördelade konceptavgifter, fasta avgifter Ofördelade konceptavgifter, rörliga avgifter Ofördelade konceptavgifter, övriga avgifter INHYRD PERSONAL 6800 Inhyrd personal (gruppkonto) ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter Tillsynsavgifter myndigheter Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Föreningsavgifter Föreningsavgifter, avdragsgilla Föreningsavgifter, ej avdragsgilla Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader, avdragsgilla Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M M LÖNER 7010 Löner till kollektivanställda Löner till kollektivanställda Löner till kollektivanställda (löneskatt) Upplupna löner och vinstandelar/ bonus till kollektivanställda Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid Sjuklöner till kollektivanstälda Semesterlöner till kollektivanstälda Förändring av semesterlöneskuld till kollektivanställda Löner till tjänstemän Löner till tjänstemän Vinstandelar till tjänstemän Löner till tjänstemän (löneskatt) Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän Löner till företagsledare Löner till företagsledare Tantiem till företagsledare Upplupna löner och tantiem till företagsledare Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid Sjuklöner till tjänstemän Semesterlöner till tjänstemän Semesterlöner till företagsledare Förändring av semesterlöneskuld Förändring av semesterlöneskuld, tjänstemän Förändring av semesterlöneskuld, företagsledare KOSTNADSERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER 7310 Kontanta extraersättningar Traktamenten vid tjänsteresa Skattefria traktamenten, Sverige Skattepliktiga traktamenten, Sverige Skattefria traktamenten, utlandet Skattepliktiga traktamenten, utlandet Bilersättningar Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Kostnader för förmåner till anställda Kostnader för fria eller subventionerade måltider Övriga kostnadsersättningar och förmåner PENSIONSKOSTNADER 7410 Pensionsförsäkringspremier Övriga pensionskostnader SOCIALA OCH ANDRA AVGIFTER ENLIGT LAG OCH AVTAL 7510 Lagstadgade sociala avgifter Löneskatt Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Gruppförsäkringspremier Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

20 BAS-konton SRU BAS-konton SRU 76 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER 7610 Utbildning Sjuk- och hälsovård Sjuk- och hälsovård, avdragsgill Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill Personalrepresentation Personalrepresentation, avdragsgill Personalrepresentation, ej avdragsgill Personalrekrytering Övriga personalkostnader NEDSKRIVNINGAR OCH ÅTERFÖRING AV NEDSKRIVNINGAR 7710 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av byggnader och mark Nedskrivningar av maskiner och inventarier Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR OCH ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 7910 Intäkter av engångskarakär Kostnader av engångskaraktär Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader FINANSIELLA OCH ANDRA INKOMSTER/ INTÄKTER OCH UTGIFTER/KOSTNADER 80 RESULTAT FRÅN AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 8010 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag Resultat vid försäljning av aktier och andelar i koncernföretag 550/ Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag) RESULTAT FRÅN AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 8130 Resultatandelar i handelsföretag (intresseföretag) AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN 7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar på byggnader och markanläggningar Avskrivningar på maskiner och inventarier 7830 Avskrivningar på distributionsplan Avskrivningar på biltvättmaskin Avskrivningar på verkstadsinventarier Avskrivningar på inventarier för biltillbehör och fritid Avskrivningar på inventarier för dagligvaror och fastfood Avskrivningar på uthyrningsinventarier Avskrivningar på bilar och andra transportmedel Avskrivningar på ofördelade inventarier RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR (ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR) 8210 Utdelning på aktier och andelar i andra företag Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag 550/ ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar Ränteintäkter från bank Skattefria ränteintäkter Ränteintäkter från kundfordringar Utdelningar på kortfristiga placeringar Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar Övriga finansiella intäkter

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Kontotabell med SRU-koder

Kontotabell med SRU-koder III. Kontotabell med SRU-koder 1 Tillgångar 31 2 Eget kapital och skulder 38 III 3 Rörelsens inkomster/intäkter 45 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 47 5 6 Övriga externa

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad. Daniel Nordström

Baskontoplanens uppbyggnad. Daniel Nordström Baskontoplanens uppbyggnad Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanens kontoklassindelning Kontonumrets uppbyggnad Balanskonton Resultatkonton Länkar Begrepp

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring 1 (1) 8024677802 Utskriven: 20150310, 19:25 20140101 20141231 T o m ver nr: A 206 Balansrapport 20140101 Förändring 20141231 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1630 Skattekonto 9 367,00 4 179,00 13 546,00

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer