ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND 2003 Organisationsnummer INNEHÅLL SIDA Förvaltningsberättelse 2-27 Koncernens resultaträkning 28 Koncernens balansräkning 29 Moderorganisationens resultaträkning 31 Moderorganisationens balansräkning Bokslutskommentarer Underskrifter 40

2 Förbundsstyrelsen och förbundsdirektören för Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten under kalenderåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VILLAÄGARNAS SYFTE OCH VERKSAMHETSIDÉ VILLAÄGARNAs verksamhetsidé och syfte är att verka för bättre villaägarvillkor i dag och i framtiden och därigenom även underlätta för fler människor att förverkliga drömmen om ett eget hus. Utgångspunkten är de intressen som måste bevakas med hänsyn till villaboendets allmänna förutsättningar i samhället och medlemmarnas uttryckliga uppfattning i intressepolitiska frågor. Genom att samla landets villa- och fritidshusägare i en stark, dynamisk och partipolitiskt obunden organisation skall ägarnas intressen tillvaratas. Det skall ske med en tydlig demokratisk förankring och genomföras lokalt, regionalt och nationellt på ett sätt som präglas av kompetens, respekt, djup och bredd inom alla verksamhetsområden. VILLAÄGARNAs uppgift inkluderar alla frågor som har och får konsekvenser för villaboendets förutsättningar på riksplanet såväl som på regional och lokal nivå. Det sker genom tre verksamhetsområden, intressepolitik, rådgivning och medlemsförmåner. I uppgiften ingår att skapa största möjliga medlemsnytta i förhållande till medlemsavgiften. BOENDEBESKATTNINGEN VILLAÄGARNA har under året haft ett kort- och ett långsiktigt fokus för sitt opinionsarbete mot boendebeskattningen. Förbundet har både försökt påverka Egendomsskattekommittén att föreslå slopad fastighets- och förmögenhetsskatt på boendet och förmå regering och riksdag att lösa de akuta problemen för villaägarna under utredningstiden. Den stora intressepolitiska framgången under året är beslutet om slopad arvskatt mellan makar och sambor. Vårt opinionsarbete har också bidragit till att en dämpningsregel för fastighetsskatten och en ny begränsningsregel för förmögenhetsskatten införts. Dessa åtgärder är emellertid helt otillräckliga. Under året har förbundet i samband med egna utredningar gått ut med både centrala och regionala pressmeddelanden. Detta har visat sig vara framgångsrikt eftersom vi på det sättet fått god uppmärksamhet i media, inte minst på det lokala planet. Slopad arvsskatt mellan makar stor intressepolitisk framgång för VILLAÄGARNA I december beslöt riksdagen att slopa arvsskatten mellan makar och sambor fr o m Beslutet är en stor intressepolitisk framgång för förbundet, som under flera år drivit kravet att regeringen måste vidta åtgärder för att förhindra den arvsskattechock som drabbar villaägare fr o m

3 när de höjda taxeringsvärdena slår igenom på arvsskatten. Dessvärre lyckades förbundet inte uppnå att de nya reglerna gäller retroaktivt från Ett förslag om slopad arvsskatt fr o m den 1 juli 2003 presenterades redan i januari av Egendomsskattekommittén, som fått i uppdrag att utreda frågan med förtur. Förbundet välkomnade kommitténs förslag i ett pressmeddelande, men kritiserade den föreslagna tidpunkten för ikraftträdande och ansåg att de nya reglerna borde gälla retroaktivt fr o m den 1 januari 2002 då effekten av de höjda taxeringsvärdena slog igenom på arvsskatten. Kommitténs förslag sändes ut på snabbremiss. Förbundet konstaterade i sitt remissvar och i ett pressmeddelande att det enligt gällande lag går att ändra redan fattade arvsskattebeslut och att det därmed är fullt möjligt att besluta om retroaktivt slopad skatt om det finns politisk vilja att göra det. Under våren stod det dock klart att regeringen inte planerade någon proposition om arvsskatten mellan makar. VILLAÄGARNA kritiserade detta hårt i ett pressmeddelande och konstaterade att effekten blir att nyblivna änkor och änklingar i högtaxerade områden även fortsättningsvis kommer att tvingas betala flera hundra tusen kronor i arvsskatt för sina hem. I september träffade regeringen en överenskommelse med stödpartierna om budgeten, som bl a innehöll förslag om slopad arvsskatt mellan makar. I oktober överlämnade regeringen en proposition om slopad arvsskatt mellan makar fr o m Förbundet kommenterade förslaget i en debattartikel och vidhöll att de nya reglerna borde gälla retroaktivt fr o m Ny dämpningsregel för fastighetsskatten I december beslöt riksdagen också införa en dämpningsregel för fastighetsskatten fr o m Även det förslaget hade redan i januari framförts av Egendomsskattekommittén. Förslaget innebär att en tredjedel av taxeringsvärdehöjningen slår igenom under taxeringsåret och lika mycket under vart och ett av de två därpå följande åren. VILLAÄGARNA framförde i sitt remissvar att fördelen med en dämpningsregel allmänt sätt är att den enskildes möjlighet att överblicka och förutse kommande skattehöjningar ökar, men att dämpningsregeln är otillräcklig både p g a den höga nivån i beskattningen och p g a att en del villahushåll drabbas av mycket kraftiga taxeringsvärdeökningar vid den allmänna fastighetstaxeringen. Förbundet ansåg dessutom att dämpningsregeln också måste omfatta förmögenhetsskatten. I oktober överlämnade regeringen en proposition till riksdagen. VILLAÄGARNA kritiserade förslaget i en debattartikel och konstaterade att regeln inte, som finansministern hävdade, är något skydd för människor med låga inkomster från ett oproportionerligt skatteuttag utan en upptrappningsregel. Förbundet krävde åter en omedelbar dämpning av skatteuttaget i de värst drabbade områdena. Förstamajdemonstration för folkhemmet, rättvisa och trygghet i boendet Den 1 maj genomförde VILLAÄGARNA en demonstration på Mynttorget i samarbete med Småhusägare mot boendeskatt. Trots ihållande regn lyssnade flera hundra personer till gästtalarna Inga-Lisa Sangregorio och Astrid Lindgrens svärson Carl-Olof Nyman. Demonstrationen gav ett mycket bra genomslag i media. SVT 24 direktsände hela demonstrationen. Opinionsnätverk 3

4 Under våren startade vi ett opinionsnätverk för att förbundet snabbt skall kunna nå ut med aktuell information till människor som är intresserade av villaägarfrågor och som vill vara med och agera vid politiska utspel. Nätverket användes bl a för att mobilisera villaägare till demonstrationen. Nya taxeringsvärden chock för många villaägare Taxeringsbeskeden, som kom i mitten av juni, blev en chock för många villaägare. Värst drabbades villa- och fritidshusägare i strandnära lägen. De nya taxeringsvärdena och effekterna av dem var under sommaren stora frågor i media över hela landet. Det tog sig uttryck i insändare, artiklar om hur människor drabbas, artiklar på ledarplats osv. Många förtvivlade medlemmar hörde av sig till förbundet. VILLAÄGARNA deltog i debatten med två debattartiklar som båda publicerades i ett antal tidningar. Vi gick också ut med ett pressmeddelande i samband med att taxeringsbeskeden skickades ut. VILLAÄGARNA skrev till riksdagsledamöterna och till Egendomsskattekommittén I början av september tillskrev förbundet alla riksdagsledamöter och uppmanade dem att lösa de akuta problemen med fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och arvsskatten för villa- och fritidshusägare. Vi bifogade ett urval av pressklipp som på olika sätt beskriver hur människor drabbas. Vi skickade också med skrivelser från åtta kommuner runt Stockholm där kommunpolitiker från samtliga partier skrivit till Finansdepartementet och krävt att taxeringsvärdena skall återgå till 2000 års nivå i avvaktan på att Egendomsskattekommitténs förslag kunnat behandlas. Samma material skickades också till Egendomsskattekommittén tillsammans med en skrivelse i vilken förbundet bl a betonade att det är nödvändigt att kommittén kommer fram till ett resultat som är acceptabelt för alla villaägare. Vi erbjöd oss också att på alla sätt vara kommittén behjälplig i dess viktiga arbete. Stor uppmärksamhet i media med anledning av budgetöverenskommelsen I början av september träffade regeringen och stödpartierna en budgetöverenskommelse. När den blev känd bad flera media förbundet att kommentera hur uppgörelsen berör villaägarna. Vår kritik gällde både otillräckligheten i de föreslagna åtgärderna mot boendebeskattningen och konsekvenserna av den gröna skatteväxlingen. Överenskommelsen innebar bl a att begränsningsregeln även skulle omfatta förmögenhetsskatten. Förbundet har länge kritiserat begränsningsregeln för att den är otillräcklig och framhållit nödvändigheten av en sådan åtgärd. Förbundet framförde nu att även denna åtgärd är otillräcklig. Den 3-miljonersgräns som finns i begränsningsregeln måste också slopas. Dessutom måste regeln omfatta fritidshusen. Skarp kritik mot regeringens höstbudget Höstbudgeten överlämnades i slutet av september. VILLAÄGARNA gick samma dag ut med ett pressmeddelande och kritiserade budgetpropositionen för att den innehöll skarpa förslag om höjd energibeskattning, men bara regeringens bedömningar om vilka lättnader av boendebeskattningen som bör ske och en inriktning när dessa bör träda i kraft. Hur reglerna skulle utformas var då inte klart. 4

5 Förslag till begränsningsregel för förmögenhetsskatten på boendet Först i slutet av oktober presenterade Finansdepartementet en promemoria om en ny begränsningsregel för förmögenhetsskatten istället för att utvidga den gällande begränsningsregeln för fastighetsskatten. VILLAÄGARNA konstaterade i sitt remissvar att det är bra att regeringen föreslår lättnader i förmögenhetsbeskattningen för de villaägare som har höga taxeringsvärden och låga inkomster och som betalar förmögenhetsskatt på boendet. Förbundet framförde dock att förslaget är alltför begränsat, att den föreslagna regeln är oerhört krånglig och att den skapar höjda marginaleffekter för småhusägare med låga inkomster. VILLAÄGARNA ansåg att det vore bättre att sänka förmögenhetsskatten kraftigt för alla och att ett stort steg i den riktningen måste tas omgående. Riksdagen fattade under 2004 beslut om att införa den nya begränsningsregeln för förmögenhetsskatten fr o m Ägarfrämjandet VILLAÄGARNA är numera fullvärdig medlem i Ägarfrämjandet och ingår i dess styrelse. I föreningen ingår också Fastighetsägarna Sverige, Företagarnas Riksorganisation, Lantbrukarnas Riksförbund, Svensk Handel, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Sveriges Bostadsrättscentrum och Sveriges Jordägareförbund. Ägarfrämjande har under året huvudsakligen arbetat med att skriva en bok om ägarfrågor för utgivning under Föreningen har också, förutom att revidera och uppdatera sina skrifter om ägandefrågor, ställt frågor till partiledarna om deras syn på ägarfrågor. UIPI VILLAÄGARNA är sedan 2002 medlem i den internationella fastighetsägarorganisationen IUPI (Union Internationale de la Propiete Immobiliere). Organisationens medlemmar kommer från tjugo europeiska länder. Förbundet har under året deltagit i organisationens konferenser i Bryssel och Berlin. I samband med konferensen i Berlin sammanställde organisationen en rapport om bl a beskattningen av fast egendom i de olika länderna. Det pågår ett utvecklingsarbete inom organisationen som syftar till att enskilda medlemmar, i exempelvis VILLAÄGARNA, skall kunna utnyttja andra länders medlemsförmåner. Organisationen försöker också åstadkomma nya förmåner för enskilda medlemmar i alla medlemsländer. Samarbetet avser i första hand juridik, ekonomi och försäkringsfrågor. ENERGIOMRÅDET VILLAÄGARNA uttryckte oro över prisutvecklingen på energi VILLAÄGARNA uttryckte i januari i ett pressmeddelande stor oro över utvecklingen på senare år med en allt knappare inhemsk produktionskapacitet. Förbundet konstaterade att den genomförda avregleringen av elmarknaden medfört närmast obefintlig konkurrens, vilket ytterligare förvärrat situationen för villahushållen. Utspelet gjordes i samband med förbundets remissvar över en rapport från Svenska kraftnät. 5

6 Villahushållen klarar inte elräkningarna I slutet av januari skickade förbundet en skrivelse till regeringen och påtalade konsekvenserna av de ökade energikostnaderna. I skrivelsen angavs att uppgifter från elbolagen, vilka bekräftades, visade att kunderna i ökad omfattning begärt avbetalningsplaner och anstånd. I ökad omfattning har kunderna inte klarat att betala löpande fakturor. Parallellt har elbolagen gjort rekordvinster. VILLAÄGARNA kritiserade de gröna elcertifikaten VILLAÄGARNA kritiserade i ett pressmeddelande i samband med införandet av de gröna elcertifikaten än en gång dessa för att vara en förtäckt extra elskatt. Förbundet hävdade också att det finns bättre sätt att öka användningen av miljövänlig energi. Exempelvis kan en villaägare som byter till bergvärme sänka sin elförbrukning kraftigt och i övrigt använda förnyelsebar energi i sitt boende. Fortsatt arbete för sänkta nätavgifter Det tidigare organisationssamarbetet för sänkta nätavgifter har fortsatt. VILLAÄGARNA har tillsammans med bl a fem andra organisationer ingått i en referensgrupp för Nätnyttomodellen. Referensgruppen har deltagit i arbetet med att utveckla modellen där parametrar, främst av ekonomisk natur, bestämts på ett sådant sätt att de speglar nätbolagens prestation på ett rättvist sätt. Under våren 2004 kommer modellen att officiellt användas i Energimyndighetens verksamhet när 2003 års nätavgifters skälighet prövas. VILLAÄGARNA presenterade också en prisjämförelse i Villaägaren mellan olika nätbolags avgifter 2002 och Granskningen visade att drygt 60 % av nätbolagen hade höjt sina avgifter under Förbundet gick också ut med ett pressmeddelande om granskningen. Parallellt gick några regioner ut med regionala pressmeddelanden, vilket gav mycket gott resultat. Under hösten kritiserade vidare förbundet i ett pressmeddelande Fortum för höjningar av nätavgifterna och bemötte de skäl bolaget angav för att höja nätavgifterna. VILLAÄGARNA kritiserade den gröna skatteväxlingen VILLAÄGARNA kritiserade utformningen av den gröna skatteväxlingen i regeringens höstbudget och konstaterade att den återigen drabbar landets småhusägare oproportionerligt hårt. Förbundet framförde att staten måste skapa positiva incitament för att underlätta villaägarnas omställning till miljövänliga uppvärmningssystem och att investeringar som minskar vårt el- och oljeberoende på alla sätt måste stimuleras och inte straffbeskattas. VILLAÄGARNA kritiserade den bristande konkurrensen på elmarknaden VILLAÄGARNA kritiserade i en TV-intervju den obefintliga konkurrensen på elmarknaden. Kritiken baserades bl a på det anbud som förbundet skickade till 130 leverantörer. Bolagen visade mycket litet intresse för ett samarbete om lägre elpriser, vilket är en klar indikation på att konkurrensen på marknaden inte fungerar. Fjärrvärme En företrädare för VILLAÄGARNA har förordnats som expert i den nya statliga fjärrvärmeutredningen. Utredningen skall föreslå åtgärder för att skydda konsumenterna mot oskäliga priser på fjärrvärme och analysera behovet av tillsyn över priserna på fjärrvärme. I december presenterade utredningen ett delbetänkande med förslag som syftar till att ge fjärrvärmekunderna bättre möjligheter att bedöma prisutvecklingen och förhindra att dessa får bidra till finansieringen av annan mer konkurrensutsatt verksamhet på elmarknaden. 6

7 VILLAÄGARNA samarbetar dessutom med Svensk Fjärrvärme för att se om marknaden på frivillig väg kan åstadkomma förbättrade villkor för fjärrvärmekunderna. Förbundet har bl a framhållit vikten för kunderna av väl fungerande möjligheter till reklamation. VILLAÄGARNA presenterade i november i Villaägaren resultatet av en genomgång av fjärrvärmebolagens taxor 2002 och Utredningen visade att fjärrvärmepriserna varierar kraftigt mellan olika bolag. Förbundet konstaterade i ett pressmeddelande att fjärrvärme i många fall kan vara en bra uppvärmningsform, men att det finns risker med att vara beroende av en leverantör som har monopol. Förbundet kritiserade också de bolag som passat på att höja sina priser när el- och oljeskatterna ökat även om sådana höjningar inte påverkar dem. Regionerna gick också ut med regionalt anpassade pressmeddelanden. VILLAÄGARNA föreslog återinförda konverteringsbidrag VILLAÄGARNA föreslog i en skrivelse till Finansdepartementet att tidigare konverteringsbidrag vid omställning från direktverkande el skall återinföras och utvidgas till att även gälla omställning från olja. Målsättningen var att få fart på omställningen till mer miljövänliga uppvärmningsalternativ. Finansdepartementet överlämnade skrivelsen till näringsdepartementet. I näringsdepartementets svar uppgavs att viss kompensation införts genom möjligheten till skattereduktion för byte till isolerglas och installation av pelletspanna. Det fanns enligt departementet inga medel för ytterligare stöd för miljöpåverkande insatser. Energiflik på hemsidan En energiflik har lagts upp på hemsidan både för att lyfta fram förbundets opinionsarbete på energiområdet och för att nå ut med konsumentinformation, bl a till dem som vill byta elleverantör och sänka sina elkostnader. Energifliken kommer successivt att utvecklas och exempelvis innehålla prisjämförelser. Kundråd VILLAÄGARNA har under året ingått i Energimyndighetens kundråd. En hel del frågor inom energiområdet, utöver nätavgifterna, har diskuterats via kundrådet; bl a frågan om elcertifikat, elmarknaden och konsumenternas ställning gentemot stora bolag. Standardisering inom energiområdet VILLAÄGARNA har under året genom en representant följt arbetet inom den tekniska kommittén SIS/TK 420, Energivarubalanser. Kostnaden för deltagandet bekostas av Konsumentrådet, eftersom VILLAÄGARNAs medlemmar utgör en stor konsumentgrupp inom detta område. VILLAÄGARNA har beviljats projektbidrag för fortsatt arbete under Projektet Robust elförsörjning Energimyndigheten driver på uppdrag av regeringen projektet Robust elförsörjning. VILLA- ÄGARNAs miljö- och energikommitté representerar förbundet i projektet, som innebär ett omfattande samarbete mellan myndigheter, industri, stora som små fastighetsägare och flertalet andra intressenter där man försöker komma fram till en bra gemensam strategi vid effektbrist eller andra katastrofsituationer. Alternativet till frivilliga lösningar är lagreglering. Samarbetet inleddes under hösten 2002 och projektet kommer att bedrivas en tid framåt. Målet är att skapa gemensamma handlingsplaner. Med hänsyn till händelseutvecklingen på elmarknaden under slutet av 2002 framstår projektet som mycket viktigt. 7

8 Arbetet har under våren 2004 resulterat i en publikation som redovisar bakgrund, sårbarhet och vilka åtgärder som är nödvändiga för att hantera en krissituation. Under hösten 2004 kommer mer omfattande handlingsplaner att sammanställas och publiceras. ÖVRIG INTRESSEPOLITIK VILLAÄGARNAs utredning om kommunala tomtköer gav stor uppmärksamhet i media Förbundet presenterade under våren en kartläggning i Villaägaren av tillgång och efterfrågan på byggklara småhustomter i landets kommuner. Utredningen gjordes mot bakgrund av förbundets ambition att fler skall kunna förverkliga drömmen om ett eget hem. VILLAÄGARNAs undersökning visade att det i 119 kommuner finns en samlad tomtkö på personer och att endast familjer fått möjlighet att köpa en tomt under Förbundet påtalade i ett pressmeddelande vikten av att kommunpolitiker tar sitt ansvar och börjar planlägga områden för nybyggnation av småhus där efterfrågan är stor. Utredningen fick stor uppmärksamhet i media. VILLAÄGARNA påtalade lagstiftningsmiss i reglerna om radonbidrag VILLAÄGARNA påtalade i en skrivelse till Miljödepartementet och ett pressmeddelande att villaägare förlorar upp till kr p g a en lagstiftningsmiss. Förbundets agerande ledde till att regeringen under 2004 ändrade övergångsreglerna om radonbidrag. Utredning om VA-avgifter I oktober presenterade förbundet i Villaägaren en jämförelse av VA-taxorna 2002 och 2003 i alla kommuner. Utredningen visade att det förekommer stora avgiftsskillnader mellan olika kommuner. Mellan den dyraste och den billigaste kommunen var skillnaden hela 350 procent. Förbundet konstaterade i ett pressmeddelande att det finns skäl att ifrågasätta om alla kommuner verkligen bedriver en effektiv och rationell VA-verksamhet. Även denna utredning fick stor uppmärksamhet i media, framför allt i lokalpress. Ett skäl var att förbundets pressmeddelanden gick ut såväl centralt som regionalt. VILLAÄGARNAs förslag om ångerrätt vid husköp fick stor uppmärksamhet i media VILLAÄGARNA föreslog i en skrivelse till Justitiedepartementet att det bör införas tre dagars ångerrätt vid köp av privatbostad. Om köparen inte har undersökt huset föreslås ångerfristen vara 14 dagar. Förbundet skickade också ut ett pressmeddelande om förslaget, som fick stor uppmärksamhet i media. Justitiedepartementet har under 2004 konstaterat att det finns ett politiskt intresse för förslaget hos regeringen och avser att kalla till ett samrådsmöte om det under hösten VILLAÄGARNA kritiserade förslag till höjda tomträttsavgälder i Stockholm I oktober kritiserade VILLAÄGARNA gatu- och fastighetskontorets förslag till kraftigt höjda tomträttsavgälder och friköpspriser i Stockholm. Förbundet framhöll bl a att tomträttshavarna, liksom övriga villaägare i Stockholm, redan drabbats av höjd fastighets- och förmögenhetsskatt och att det inte är rimligt att dessutom höja tomträttsavgälderna. Den intressepolitiska avdelningen biträdde därefter regionstyrelsen i ABC-regionen och VILLAÄGARNA i Stockholms 8

9 stad med att utforma en skrivelse till berörda politiker. En grupp från ABC-regionen uppvaktade också det ansvariga borgarrådet. Projektet Frisk bostad Projektet Frisk bostad har fortsatt. I projektet deltar också HSB och Hyresgästerna. Förbundet har under året bl a deltagit i ett seminarium, som arrangerats av Skanska och Svanen, och redovisat en villa som miljömärkts med mycket bra resultat. Redovisningen ledde bl a till att förbundet bjöds in till Näringsdepartementet för att informera om projektet. Avfalls- och RestproduktGruppen (ARG) VILLAÄGARNA har gått med i ARG. Där ingår också HSB, Hyresgästerna, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna. ARG har till uppgift att driva på utvecklingen och hanteringen av återvinning av hushållsavfall. ARG driver tillsammans med materialbolagen ett pilotprojekt om fastighetsnära hämtning av avfall från hushållen. Målet är att visa förutsättningarna för en ökad fastighetsnära hämtning utifrån vad som är miljömässigt riktigt samt utifrån de boendes och fastighetsägarnas önskemål. Projektet Avgifta byggandet Avgifta byggandet är ett samarbetsprojekt, som syftar till att minska användandet av farliga ämnen inom byggbranschen. I projektet ingår förutom VILLAÄGARNA även Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO, Statens Fastighetsverk, Svenska kommunförbundet och Vägverket. Gruppen har uppvaktat Miljödepartementet om utfasning av bromerande flamskyddsmedel ur textilier m m. Gruppen har också anordnat ett seminarium med exempel på hur man på olika sätt kan bygga med ett minimum av farliga ämnen. Skattereduktion för vissa miljöförbättrande åtgärder I december införde riksdagen tidsbegränsade regler om skattereduktion för vissa miljöförbättrande åtgärder, som i praktiken gäller två olika typer av miljöinstallationer. VILLAÄGARNA framförde i ett remissvar att förslaget i grunden är positivt, men alltför begränsat. Förbundet ansåg att möjligheten till skattereduktion inte enbart bör gälla två olika typer av miljöinstallationer utan även andra byggnadsarbeten. Samma regler bör också gälla fritidshus. Förbundet förordade att istället det tidigare ROT-avdraget återinförs och permanentas och kritiserade än en gång det förhållande att den som vidtar miljöförbättrande och energibesparande åtgärder straffas för detta genom högre taxeringsvärde och därmed högre fastighets- och förmögenhetsskatt. Regeringens vårbudget 2004 innehåller bl a förslag om återinförda ROTavdrag under perioden 15 april juni I anslutning till förslaget beräknade VILLAÄGARNA hur mycket taxeringsvärdet och därmed fastighets- och förmögenhetsskatten ökar i olika delar av landet p g a att villaägaren vidtagit vissa energisparåtgärder. Förbundet konstaterade i ett pressmeddelande att det vore bäst att först ta bort straffbeskattningen av energibesparande åtgärder och sedan ge bidrag istället för att ge med ena handen och ta tillbaka med den andra. 9

10 EXTERNA UPPDRAG I VILKA VILLAÄGARNA VARIT REPRESENTERADE UNDER ÅRET: Allmänna Fastighetstaxeringen 2003 Allmänna Reklamationsnämnden, Bostadsavdelningen Allmänna Reklamationsnämnden, Försäkringsavdelningen Avgifta Byggandet Boverket, Byggrådet Byggkeramikrådets PER auktorisationsnämnd Fastighetsmäklarnämnden Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning (FERA) Frisk Bostad Försäkringsnämnden Kretsloppsrådets Byggherregrupp Lantmäteriverket, referensgrupp Mark- och Fastighetsrådet Måleribranschens våtrumskontroll AB (MVK) Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Mäklarsamfundets Auktorisationsnämnd Näringsdepartementet, Fjärrvärme på värmemarknaden Rikspolisstyrelsen, Samverkan mot brott Standardiseringsgruppen/TK 94, Energivarubalanser Stiftelsen golvbranschens våtrumskontroll (GVK) Sveriges Ljudråd Trygg Hansas Ansvarsnämnd Övrigt Union Internationale de la Propriete Immobiliere (UIPI) Nordiska Villaägareunionen Ägarfrämjandet Därutöver deltager förbundet i Samverkande Organisationer (SVO), som är ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan ett antal intresseorganisationer. AVGIVNA REMISSYTTRANDEN 10 januari. Remissyttrande till näringsdepartementet angående Svensk kraftnäts rapport Effektförsörjning på den öppna elmarknaden. 7 februari. Remissyttrande till finansdepartementet angående EG-direktiv om plats för leverans av elektricitet och gas, KOM (2002) 688 slutlig. 25 februari. Remissyttrande till försvarsdepartementet angående promemorian FO 2003/494/CIV angående vissa förslag avseende sotning. 26 februari. Remissyttrande till finansdepartementet angående Egendomsskattekommitténs förslag om slopad arvsskatt mellan makar. 10

11 26 mars. Remissyttrande till Energimyndigheten angående förslag till föreskrifter och allmänna råd avseende elcertifikat och förslag till föreskrifter om mätning och rapportering av förnybar el producerad i anläggning godkänd för elcertifikat. 7 april. Remissyttrande till justitiedepartementet angående utkastet till lagrådsremiss gällande konsumentskyddet vid småhusbyggande. 14 april. Remissyttrande till justitiedepartementet angående Lantmäteriverkets rapport 2002:9 Översyn av anläggningslagen. 23 april. Remissyttrande till näringsdepartementet angående Konsumentverkets rapport Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden. 23 april. Remissyttrande till finansdepartementet angående Egendomsskattekommitténs förslag om en dämpningsregel för fastighetsskatten. 30 april. Remissyttrande till näringsdepartementet angående Affärsverket Svenska kraftnäts rapport Ett robust elförsörjningssystem. 23 maj. Remissyttrande till näringsdepartementet angående Redovisning av uppdrag att analysera hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda skall genomföras i Sverige. 28 maj. Remissyttrande till finansdepartementet angående SOU 2002:47 Våra skatter?. 31 maj. Remissyttrande till näringsdepartementet angående Elsäkerhetsverkets rapport Reduktion av magnetfält från kraftledningar. 19 juni. Remissyttrande till Socialstyrelsen angående Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om dricksvatten. 3 juli. Remissyttrande till finansdepartementet angående Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar. 4 juli. Remissyttrande till finansdepartementet angående Skattenedsättningskommittén Svåra Skatter! (SOU 2003:38). 11 augusti. Remissyttrande till Energimyndigheten angående rapporten Nätnyttomodellen utveckling fokus på ekonomiska parametrar i modellen. 14 augusti. Remissyttrande till näringsdepartementet angående Ds 2003:22, Icke koncessionspliktiga elnät. 14 augusti. Remissyttrande till näringsdepartementet angående delbetänkande från FlexMex2- utredningen; SOU 2003: augusti. Remissyttrande till finansdepartementet angående promemorian om skattereduktion för vissa miljöförbättrande åtgärder. 11

12 1 september. Remissyttrande till finansdepartementet angående promemorian om utökade möjligheter till uppskovsavdrag vid bostadsbyte. 11 september. Remissyttrande till miljödepartementet angående rapport från Lantmäteriet om miljöinformation i fastighetsregistret. 22 september. Remissyttrande till näringsdepartementet angående Tillräcklig Flygplatskapacitet i Stockholm Mälardalsregionen SOU 2003: oktober. Remissyttrande till Fastighetsmäklarnämnden angående Konsekvenserna av ändring i Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om registrering av fastighetsmäklare, (Dnr ). 20 november. Remissyttrande till Räddningsverket angående förslag till föreskrifter och allmänna råd inom brandskyddsområdet. 17 december. Remissyttrande till miljödepartementet angående Boverkets rapport Konsekvenser av ett förbud mot direktverkande elvärme i nya byggnader. 17 december. Remissyttrande till miljödepartementet angående Boverkets rapport Nyckeltal för energianvändning i byggnader. 17 december. Remissyttrande till miljödepartementet angående Boverkets rapport Hushållning med kallt och varmt tappvatten. JURIDISK OCH ÖVRIG RÅDGIVNINGSVERKSAMHET Syftet med förbundets rådgivningsverksamhet är att ge medlemmarna kvalificerad rådgivning inom områden som berör villaägare, t.ex. fel i fastighet, bygglov, familjerätt, köprätt, lantmäteri, boendeekonomi, fastighetsmäklare och samfällighetsföreningar. Rådgivningsverksamheten hanteras av sju anställda experter, varav två är lantmätare, fyra jurister och en jurist/civilekonom. Dessa bistår även förbundsdirektören och styrelsen med utredningar, medverkan vid förhandlingar och upprättande av avtal. Rådgivning lämnas även av externa rådgivare inom områdena energi, plan- och byggfrågor, byggnadsteknik, byggnadsskador, trädgård och VVS och i juridiska frågor av de samarbetsadvokater som förbundet har avtal med. Förbundet har under året lyckats knyta till sig ytterligare några samarbetsadvokater och en inredningsarkitekt. Försöksprojektet Villaägarnas Juristbyrå Under hösten inrättades Villaägarnas Juristbyrå, som är en försöksverksamhet. Medan förbundets experter kostnadsfritt svarar på medlemmarnas telefon-, brev- och e-postfrågor, är tanken att Villaägarnas Juristbyrå mot betalning skall tillhandahålla ytterligare kvalificerad juridisk hjälp till ett konkurrenskraftigt pris. Villaägarnas Juristbyrå kan t.ex. upprätta juridiska handlingar som köpekontrakt, testamenten, gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord och skuldebrev eller uppträda som ombud i juridiska processer (endast mot företag och myndigheter). Förbundets medlemmar har 25 % rabatt på Juristbyråns tjänster. 12

13 Informationsskrifter m m Informationsskrifterna och avtalsmallarna har utökats med titlar som Skadestånd vid översvämning från allmän VA-anläggning, Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar samt Fastighetsförsäljning. De runt 50 informationsskrifterna och avtalsmallarna utgör tillsammans ett mycket slagkraftigt och användbart paket, ett slags husadvokat för villaägare. Medlemmarna kan dygnet runt via Internet direkt få svar på sina frågor i informationsskrifterna och avtalsmallarna. För att upprätthålla hög kvalitet på informationsskrifterna revideras dessa årligen. Dessutom sker alltid en kvalitetsgranskning innan nya skrifter ges ut. Prövning i Europadomstolen m m En av förbundets experter driver som ombud för en medlem ett principiellt intressant mål i Europadomstolen, som gäller om Sverige genom fastighetstaxeringen och boendebeskattningen har kränkt en medlems rättigheter enligt Europakonventionen. Målet har ännu inte avgjorts. Under 2004 har hittills ytterligare ett ärende tillkommit. Förbundets experter har utformat förbundets förslag till ångerfrist vid överlåtelse av småhus och förbundets förslag att gränsen för kontrolluppgiftsskyldighet för samfällighetsföreningar skall höjas. Det sistnämnda förslaget resulterade i en lagändring som innebär att gränsen höjdes från 300 kr till 600 kr, vilket också utgör gräns för skattskyldighet för fastighetsägaren. Förbundets experter har också vid flera tillfällen under året förekommit i TV, radio och tidningar. Förbundets experter är representerade i Allmänna Reklamationsnämnden och Mäklarsamfundets Auktorisationsnämnd. Sedan år 2003 ingår de även i Hem och Villanämnden vid Försäkringsnämnden, som är överprövningsinstans för försäkringsärenden inom Trygg Hansa, Holmia och Aktsam. Förbundets experter har också hållit föredrag vid flera mässor och medverkat i föreningsmöten, informationskvällar, kurser för samfällighetsföreningar, kurser för konsumentvägledare i entreprenad och informationsmöten med samarbetsadvokater. Statistik över rådgivningsärenden m m år 2003 Rådgivningsavdelningen har arbetat hårt med att öka antalet medlemmar som utnyttjar förmånen fria informationsskrifter. Förmånen har bl a lyfts fram i tidningen Villaägaren och marknadsförts på förbundets hemsida, vilket har lett till mycket stor framgång. Informationsskrifterna levereras i ett mycket stort antal via Internet, men någon exakt siffra kan inte lämnas till följd av att Villaägarnas Riksförbunds webbhotells statistik fungerat bristfälligt. En uppskattning ger dock vid handen att det åtminstone handlar om tiotusentals informationsskrifter. 13

14 År Telefonsamtal Skriftliga ärenden Informationsskrifter levererade via post Informationsskrifter levererade via Internet * * * Remissyttranden Juridik - Genomsnittlig väntetid (sek) Lantmäteri - Genomsnittlig väntetid (sek) Boendeekonomi - Genomsnittlig väntetid (sek) Juridik icke besvarade samtal 20% 21% 18% Lantmäteri icke besvarade samtal 31% 24% 19% Boendeekonomi - icke besvarade samtal 38% 15% 24% * Statistiken för hemsidan har visat sig inte stämma, varför några siffror inte kan redovisas. Rådgivningsavdelningens verksamhet har inbringat kr exklusive moms, varav Juristbyrån svarar för kr. Resten avser försålda informationsskrifter, en tidningsartikel och en kurs för konsumentvägledare. Rättsstöd en möjlighet för medlemmar att få bidrag för rättegångskostnader Förbundets medlemmar har sedan 1999 haft möjlighet att ansöka om stöd för att täcka rättegångskostnader. Rättsstöd kan beviljas för mål som är principiellt viktiga. Förbundsstyrelsen har fastställt riktlinjer för rättsstödet och beslutar om stöd. Under 2003 har dock inte något rättsstöd beviljats. Villaägarnas Medlingsinstitut nytt sätt att lösa rättsliga tvister Förbundet har under 2004 inrättat ett medlingsinstitut för att möjliggöra medling i tvister, framförallt mellan privatpersoner respektive privatpersoner och näringsidkare. Syftet är att förbundets medlemmar skall kunna lösa sina tvister snabbare och till lägre kostnader. Medlaren kommer normalt att vara en av förbundets jurister. Förbundsstyrelsen har fastställt medlingsregler för Villaägarnas Medlingsinstitut. MEDLEMSUTVECKLINGEN Förbundet har under 2003 haft en fortsatt stark medlemsutveckling, men den har inte varit lika kraftig som under de två föregående åren. Den 31 december 2003 hade VILLAÄGARNA medlemmar. Det är en ökning med medlemmar, d v s med 5,7 %. Vid utgången av 2002 var medlemsantalet Att medlemsutvecklingen inte varit så kraftig under det senaste året beror huvudsakligen på att antalet nya medlemmar varit lägre än under de två föregående åren. Antalet nya medlemmar 2003 uppgick till Det är en minskning med medlemmar jämfört med 2002, d v s en minskning med 30,4 %. 14

15 Även under 2003 var telemarketing den i särklass bästa värvningskanalen. Genom telemarketing värvades nya medlemmar. Det motsvarar 65,5 % av förbundets nya medlemmar under Förnyelsegraden (andelen som förnyar medlemskapet) uppgick till 84,9 % för Det är en försämring med 2,3 procentenheter jämfört med Nedgången i förnyelsegrad beror huvudsakligen på att förbundet under senare år fått en mycket stor andel nya medlemmar. Förnyelsegraden för nya medlemmar är nämligen lägre än för de som varit medlemmar i några år. Andelen medlemmar av villabeståndet. Förbundets andel av villabeståndet är 21,2 % (2002 = 20,3 %) räknat på det totala antalet privatägda permanentvillor i Sverige, st (typkod 220). Förbundets medlemsutveckling under året: Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 84,9 % 87,2 % -2,3 % Medlemsutvecklingen för respektive region framgår av nedanstående tabeller. Region Syds medlemsutveckling under året: Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 83,3 % 83,2 % 0,1 % Regionen omfattar länen Skåne och Blekinge. Antal villor med typkod 220: st - marknadsandel: ca 17,6 % Region Västs medlemsutveckling under året: Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 81,2 % 82,4 % -1,2 % Regionen omfattar länen Halland och Västra Götaland, exkl f d Skaraborgs län. Antal villor med typkod 220: st - marknadsandel: ca 11,8 % 15

16 Region SydMitts medlemsutveckling under året: Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 83,6 % 86,7 % - 3,1 % Regionen omfattar länen Jönköping, Kronoberg och delar av Västra Götaland, kommunerna i f d Skaraborgs län. Antal villor med typkod 220: st - marknadsandel: ca 14,0 % Region Östs medlemsutveckling under året: Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 86,0 % 87,0 % -1,0 % Regionen omfattar länen Södermanland, Östergötland, Kalmar och Gotland Antal villor med typkod 220: st - marknadsandel: ca 26,4 % Region Mitts medlemsutveckling under året: Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 80,1 % 84,4 % - 4,3 % Regionen omfattar länen Värmland, Kopparberg, Örebro och Västmanland. Antal villor med typkod 220: st - marknadsandel: ca 19,1 % Region ABCs medlemsutveckling under året: Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 88,9 % 90,4 % - 1,5 % Regionen omfattar länen Stockholm och Uppsala. Antal villor med typkod 220: st - marknadsandel: 32,9 % 16

17 Region XYZs medlemsutveckling under året: Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 82,1 % 89,2 % - 7,1 % Regionen omfattar länen Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Antal villor med typkod 220: st - marknadsandel: 22,9 % Region Norrs medlemsutveckling under året: Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 89,0 % 89,5 % - 0,5 % Regionen omfattar länen Västerbotten och Norrbotten. Antal villor med typkod 220: st - marknadsandel: 31,5 % DEN REGIONALA VERKSAMHETEN Den regionala verksamheten bedrevs under 2003 genom åtta regionkontor. I strävan att behålla fler medlemmar har arbetet på lokal och regional nivå stor betydelse. Förbundets ändrade inriktning av den regionala verksamheten har genomsyrat Regionerna har under 2003 ändrat verksamhetsinriktning från att i huvudsak vara en värvande organisation till att ge ökad service till och utveckling av de lokala föreningarna. Värvningen har till största delen genomförts av en central värvningsgrupp och framförallt skett med hjälp av telemarketing. Mediakontakterna har utvecklats. De mest uppmärksammade ämnena har varit VILLAÄGAR- NAs granskning av elbolagens avgifter, VILLAÄGARNAs undersökning om byggbara småhustomter i landets kommuner, kartläggningen av VA-avgifterna i landets kommuner och Fjärrvärme både dyrt och billigt. Under året har ett antal regioner informerat medlemmarna om sin verksamhet genom en regional bilaga i tidningen Villaägaren. Intressant regional läsning har även funnits på de regionala sidorna, Landet Runt, i medlemstidningen. Föreningarna i respektive region har regionerna informerat via regionala informationsblad. Arbetet med att bilda nya föreningar har ökat. Totalt bildades 24 nya föreningar. Ett antal utbildningar har genomförts under året som en del i kompetensutvecklingen. För regionstyrelser och föreningsstyrelser har utbildningen Ett steg till genomförts i delar av 17

18 landet. Utbildningen är framtagen av Studieförbundet Vuxenskolan. Våra regionansvariga och biträdande regionansvariga genomförde ledarskapsutbildningen Att arbeta i ideella organisationer, under året. Utbildningen följs upp All personal på regionkontoren har genomfört en Samfällighetsutbildning och Energiutbildning. Vårt deltagande i Hem & Villamässorna har fortsatt. Förutom dessa mässor har regionerna deltagit i ett antal lokala mässor. För att prova nya vägar att marknadsföra förbundet genomförde Region SydMitt PR-projektet TV4 i augusti/september med verksamhetsbidrag från förbundet och regionens föreningar samt medverkan från tolv sponsorer. Projektets främsta syfte var att på ett nytt och effektivt sätt nå ut med VILLAÄGARNAs intressepolitiska budskap och vad ett medlemskap ger för möjligheter. MEDLEMSFÖRMÅNERNA Allmänt VILLAÄGARNA har villahushållsbudgeten som utgångspunkt vid urvalet av medlemsförmåner. Därför eftersträvas att i första hand kunna erbjuda medlemsförmåner inom de tjänste- och produktkategorier som har störst inverkan på villaägarens boendekostnader. Under verksamhetsåret 2003 har verksamheten i första hand ägnats åt att utöka antalet medlemsförmåner inom områden där förmåner saknats. Ett antal av de befintliga förmånerna har varit föremål för översyn och några har utmönstrats. Marknadsföringen av medlemsförmånerna har ökat genom införande av bilagor i tidningen Villaägaren. Som en följd av detta har nyttjandet av förmånerna ökat. Under 2003 har intresset för uppvärmningskostnaderna, liksom förra året, legat i fokus som en ökande andel av villahushållsbudgeten, till följd av kraftigt höjda energipriser. Medlemmarnas efterfrågan på värmeanläggningar och alternativa energiformer, främst värmepumpar och biobränslen, liksom styr- och reglerutrustningar, har därför ökat kraftigt. Under 2003 har förbundet tillhandahållit följande medlemsförmåner Expertrådgivning Rabattavtal -juridik - bredband - centraldammsugare - lantmäteri - el - inträde villamässor - boendeekonomi - försäkringar - kakelugnar - samfällighet - färg/tapeter - radonrådgivning - energi, fukt, mögel - lån - resor - byggnadsteknik - säkerhetsprodukter - tidningsprenumerationer - miljöfrågor - drivmedel/villaolja - värmeanläggningar - skadeutredningar - vattenanalys/filter - överlåtelsebesiktning - vvs - kök- och badrumsinredning - telefoni och Internetaccess - arkitektur - skjutdörrar/garderober - webbhotell - handböcker - hängrännor Därtill har ett mycket stort utbud av regionala och lokala medlemsförmåner erbjudits inom flera av dessa områden. 18

19 Följande förmåner har tillkommit eller varit föremål för översyn. Bolån och övriga krediter Under 2003 har VILLAÄGARNA inlett förhandlingar med ett flertal banker och kreditinstitut i syfte att finna partners som kan erbjuda medlemmarna bolån och övriga krediter till fördelaktig ränta. Vid utgången av år 2003 har något samarbetsavtal om bolån ännu inte slutits. Förbundet har slutit ett samarbetsavtal med Handelsbanken Finans för att kunna erbjuda medlemmarna ett kort med betal- och kreditfunktioner. Till kortet har också kopplats möjligheter till delbetalning till förmånlig ränta. Erbjudandet om billån genom Nordania Finans har fortsatt under 2003, vilket inneburit att medlemmarna kunnat få bland marknadens absolut lägsta räntor på billån. Bredband till villaägare VILLAÄGARNA har som mål att förse alla villaägare som önskar det med bredband. Det samarbete som inleddes år 2000 med Telia avseende bredband via ADSL, sades upp av Telia i oktober Med tiden har förmånen urholkats i värde i förhållande till andra erbjudanden på marknaden. Eftersom förbundets förhandlingar med Telia för att förbättra villkoren inte givit önskat resultat har ett antal omfattande förhandlingar parallellt förts med alternativa samarbetspartners. Från och med den 1 april 2004 erbjuds medlemmarna ADSL och andra tjänster inom telekomområdet i samarbete med Glocalnet. Genom det nya avtalet tillhandahålls samma ADSLtjänster som tidigare till en betydligt lägre kostnad. Under 2003 har förbundet också tecknat avtal med Swepet Satellit AB och NSAB Sirius avseende bredband via satellit. Satellittjänsten medger hög hastighet med nedladdning men använder sig av vanligt Internetmodem vid sändning. Intresset för satellitbredbandet är störst på orter där ADSL inte är tillgängligt. Avtal har tecknats med Globecom och RepeatIt avseende bredband via radionät. Ett första projekt startades upp i december 2003 och har därefter väckt ett mycket stort intresse. För att radionät skall bli ett ekonomiskt intressant alternativ förutsätts att de enskilda radionäten omfattar ca 40 villor eller fler. Tjänsten förutsätter också fri sikt där radiovågorna skall länkas. En stor fördel med bredband via radionät är att bredbandhastigheten, till skillnad från ADSL och satellitbredband, är lika hög i båda riktningarna. Tjänsten är dock något dyrare än ADSL och är därför främst intressant där ADSL inte finns tillgängligt. När ett nytt avtal slutits beträffande ADSL har VILLAÄGARNA tillgång till en bredbandsplattform som möjliggör att erbjuda i stort sett alla villaägare i Sverige någon form av bredbandslösning. Nästa mål inom bredbandsområdet blir därför att nå ut till alla villaägare med besked om att bredband är tillgängligt. Energi/uppvärmningskostnader Elenergi 19

20 År 1996 omreglerades den svenska elmarknaden och VILLAÄGARNA har sedan 1997 lämnat medlemserbjudanden inom elmarknadens område. Under 2003 har medlemmarna erbjudits elavtal genom förbundets samarbete med Kundkraft. Elpriserna har tidvis varit så höga att det inte varit meningsfullt att lämna några erbjudanden. Under kortare perioder av året har det t o m varit omöjligt att få någon elleverantör att lämna offerter med längre bindningstid än en dag. Under verksamhetsåret har förbundet också företagit en elupphandling där i stort sett alla elhandlare i Sverige inbjudits att delta. I upphandlingen har företagen ombetts lämna offert på ett antal olika volymalternativ. Syftet med detta har varit att utreda vilken prispåverkan köp av större volymer kunde ha. Förbundet har också erbjudit sig att medverka i leverantörsbytesprocessen för att underlätta företagens administration. Med detta ville förbundet få besked om vilken prispåverkan administrationskostnaden hade. Upphandlingen har utvisat att vare sig volymköp eller kostnadsminskning för administration förmått påverka prissättningen annat än mycket marginellt. Upphandlingen har således inte inneburit att några nya och för medlemmarna mera förmånliga samarbetsavtal kunnat tecknas. Däremot har resultatet av upphandlingen bekräftat att elmarknaden fortfarande karaktäriseras av en låg priselasticitet p g a stor ägarkoncentration och liten konkurrens. Produktionskostnaden för vattenkraft är ca 4 5 öre/kwh och för kärnkraftsel öre/kwh. Inköpspriserna för elhandlarna i slutkundsledet har samtidigt under stora delar av året legat över 30 öre/kwh och slutpriserna för konsumenten något eller några ören högre. Prisstyrningen sker m a o i produktionsledet och vinsterna tas ut innan eller i samband med att elen bjuds ut på elbörsen. I det oligopolartade produktionsledet finns över huvud taget inga incitament att sälja till lägre priser, eftersom de har avsättning för all el som de producerar. Under de senaste åren har det kommit lite nederbörd, med låga nivåer i vattenmagasinen som följd, vilket förvärrat tillgång/efterfrågesituationen ytterligare. För elhandlarna i slutkundsledet existerar däremot inget ekonomiskt utrymme för att låta volymer påverka priset. En minskning av administrationskostnaderna kan ha en marginell prispåverkan. Marknadssituationen kan därmed sammanfattas med att de företag som kan lämna lägre priser (d v s producenterna Vattenfall, Sydkraft och Fortum) vill inte - medan de företag som vill (övriga företag) inte kan. De största orsakerna till den uppkomna situationen är landets bristande energipolitik baserad på avställning av produktiva kärnkraftverk och prisstyrning med hjälp av höjda energiskatter och elcertifikat och ett otillräckligt stamnät, vilket omöjliggör en välfungerande transport av energi t ex från norr till syd, vilka skapat en elmarknad med påtaglig risk för regionvis elbrist. Producentledet har under dessa förhållanden med lätthet kunnat hålla uppe prisnivån genom skrämselpropaganda och, vid behov, strypning av tillgången på energi genom temporär produktionsminskning (jfr OPEC). De höga prisnivåerna har föranlett en stor del av landets villahushåll att avvakta med att teckna nya avtal, i förhoppning att priserna skulle sjunka. Under tiden har de betalat ännu mer för sin el genom att ligga kvar på s k tillsvidarepriser. De svenska elkonsumenterna har därmed tvingats betala betydligt mer för sin uppvärmning än vad som hade varit nödvändigt. En annan 20

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltele marknaden En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket 1. Förord Ett av de grundläggande

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på bland annat elmarknaden, samt vara en

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna MISSIV DATUM DIARIENR 2003-11-10 2002/365-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-05 N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

BIET. .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. KONSUMENTERNA OCH ELREFORMEN: VÄLGRUNDAD BESVIKELSE

BIET. .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. KONSUMENTERNA OCH ELREFORMEN: VÄLGRUNDAD BESVIKELSE .. och när vi sänkte förbrukningen var festen över. De kunde inte fortsätta. S. David Freeman, chef för Energikommisionen i Kalifornien om hur de svarade på oskäligt höga priser från Enron (nu i konkurs)

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Näringspolitiskt program

Näringspolitiskt program Näringspolitiskt program Sekos Näringspolitiska program Förord Sverige har på många sätt hävdat sig väl i den internationella konkurrensen. Tillväxten och produktiveteten har varit god, vilket på ett övergripande

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer