ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND 2004 Organisationsnummer INNEHÅLL SIDA Förvaltningsberättelse 1-27 Koncernens resultaträkning 28 Koncernens balansräkning Moderorganisationens resultaträkning 31 Moderorganisationens balansräkning Bokslutskommentarer Underskrifter 41 1

2 Förbundsstyrelsen och förbundsdirektören för Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA, får härmed avge årsredovisning för verksamheten under kalenderåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VILLAÄGARNAS SYFTE OCH VERKSAMHETSIDÉ VILLAÄGARNASs verksamhetsidé och syfte är att verka för bättre villaägarvillkor i dag och i framtiden och därigenom även underlätta för fler människor att förverkliga drömmen om ett eget hus. Utgångspunkten är de intressen som måste bevakas med hänsyn till villaboendets allmänna förutsättningar i samhället och medlemmarnas uttryckliga uppfattning i intressepolitiska frågor. Genom att samla landets villa- och fritidshusägare i en starkt, dynamisk och partipolitiskt obunden organisation skall deras intressen tillvaratas. Det skall ske med en tydlig demokratisk förankring och genomföras lokalt, regionalt och nationellt på ett sätt som präglas av kompetens, respekt, djup och bredd inom alla verksamhetsområden. VILLAÄGARNAs uppgift inkluderar alla frågor som har och får konsekvenser för villaboendets förutsättningar på riksplanet såväl som på regional och lokal nivå. Det sker genom tre verksamhetsoråden, intressepolitik, rådgivning och medlemsförmåner. INTRESSEPOLITIKEN 2004 Boendebeskattningen och energifrågorna har dominerat förbundets intressepolitiska arbete under året. När det gäller fastighets- och förmögenhetsskatten har verksamheten under 2004, liksom tidigare, inriktats mot att påverka Egendomsskattekommittén att lösa problemen långsiktigt samtidigt som förbundet försökt förmå regeringen och stödpartierna att snabbt lindra beskattningen för de värst drabbade. Vad gäller energibeskattningen noterade förbundet en intressepolitisk framgång på VILLAÄGARNAs dag på Noliamäsan. Det är också glädjande att förbundets arbete för att förbättra elkonsumenternas ställning nu börjar ge resultat. Boendeskattefrågorna har haft hög prioritet under årets styrelsearbete. Förbundsstyrelsen inrättade en boendeskattekommitté, som bl a utformat en plan för förbundets opinionsarbete mot fastighets-, förmögenhets- och energiskatterna på boendet fram till valet Förbundet har också förstärkt den intressepolitiska budgeten för 2005 och kommer att öka de intressepolitiska resurserna ytterligare under valåret Arbetet har bl.a. givit resultat i form av begränsningsregler, dämpningsregler, höjda fribelopp samt slopad arvs- och gåvoskatt. Den regionala och lokala intressepolitiken har ökat, framför allt genom debattartiklar och att förbundets utredningar presenterats i regionalt anpassade pressmeddelanden. 2

3 BESKATTNINGEN AV BOENDET VILLAÄGARNA starkt kritiska mot Egendomsskattekommitténs förslag Efter två års utredningsarbete presenterade Egendomsskattekommittén i mars 2004 sitt huvudbetänkande om fastighets- och förmögenhetsskatten. I juni presenterades slutbetänkandet om arvs- och gåvoskatten. Förbundet har kommenterat kommitténs förslag i pressmeddelanden, remissvar och debattartiklar. Förbundet var särskilt kritiskt mot kommitténs förslag om fastighetsskatten; en sänkning av spärrbeloppet i begränsningsregeln för fastighetsskatten från 5 till 4 procent av årsinkomsten, vilket motsvarar ca 1 procent av fastighetsskatten på boendet. Förbundet ansåg kommitténs förslag vara helt otillräckliga och att kommittén istället borde ha föreslagit kraftiga sänkningar av fastighetsskatten för villa- och fritidshusägare. Förbundet kritiserade senare också kommitténs förslag om arvsskatten och konstaterade att vissa villor och fritidshus skulle kunna få skattebefrielse om arvsskatten på näringstillgångar slopades, medan arvsskatteproblemen skulle kvarstå för de flesta villor och fritidshus i högtaxerade områden. Förbundet har under hela utredningstiden haft löpande, ofta informella, kontakter med Egendomsskattekommitténs ledamöter och har ägnat mycket arbete åt att påverka kommittén. Förbundet konstaterar att Egendomsskattekommitténs misslyckande beror på bristande politisk vilja och inte på bristande kunskap om beskattningens huvudsakliga konsekvenser. Kommitténs förslag mötte även i övrigt hård kritik och har inte lett till lagstiftning. Riksdagens beslut om höjda fribelopp i förmögenhetsbeskattningen och slopad arvs- och gåvoskatt avviker från kommitténs förslag. Demonstrationer i Stockholm, Göteborg och Helsingborg den 5 maj Den 5 maj 2004 demonstrerade tusentals villa- och fritidshusägare i Stockholm, Göteborg och Helsingborg mot Egendomsskattekommitténs förslag om fortsatt orättfärdig beskattning av hem och fritidshus. Demonstrationerna, som anordnades av VILLAÄGARNA och Skattebetalarna, gav gott mediautfall och ledde bl a till att flera ledarskribenter skrev om den orimliga beskattningen. Demonstrationerna genomfördes på ett nytt sätt. I Stockholm hade under 2003 åtta kommuner i full politisk enighet tillskrivit finansdepartementet och ställt krav på omedelbara åtgärder för att lindra beskattningen för hårt drabbade kommuninvånare. Vid demonstrationerna fick kommunpolitiker från särskilt utsatta kommuner ge en bild av hur boendebeskattningen slår mot deras kommuninvånare. På det sättet fokuserade förbundet särskilt på de värst drabbade kommunerna. Behovet av åtgärder för de värst drabbade har också framförts i debattartiklar, remissvar och pressmeddelanden. De demonstrerande antog likalydande resolutioner. Inför demonstrationen undertecknade 16 kommunpolitiker i Stockholmsområdet en gemensam debattartikel, som publicerades i Svenska Dagbladet, om konsekvenserna av boendebeskattningen för villaägare i deras kommuner. Dessutom publicerade Göteborgs- Posten en debattartikel undertecknad av VILLAÄGARNAs förbundsdirektör och Skattebetalarnas VD. 3

4 Manifestation på Marstrand Demonstrationen i Göteborg följdes senare upp med en manifestation på Marstrand i slutet av juni 2004 med kustbor från Skärhamn till Öckerö. På scenen framträdde bl a Marstrandsbon Peter Sundberg och andra kustbor. VILLAÄGARNA går till Europadomstolen VILLAÄGARNA har tre gånger under året vänt sig till Europadomstolen för att få fastighetsoch förmögenhetsskatten på boendet prövad. Fallen har följts upp med pressmeddelanden och debattartiklar och fått stor uppmärksamhet i media. Det första fallet gäller en villaägare i Båstad, som bor i ett grupphusområde med nio likadana hus där tre av husen fått nästan dubbelt så höga taxeringsvärden som de andra p g a att skattemyndigheten placerat husen i olika s k värdeområden. Om huset skulle ha legat på andra sidan lokalgatan skulle taxeringsvärdet har varit ca kr lägre. Indelningen i värdeområden går inte att överklaga i svensk domstol. Det andra gäller en 69-årig pensionär, som tvingades lämna det parhus i Enskede som varit hennes hem i 41 år. De senaste årens höjda taxeringsvärden hade medfört att en allt större del av hennes pension gick åt till att betala skatt för bostaden. Från år 1995 till år 2002 hade taxeringsvärdet på hennes hus stigit från kr till kr. Det tredje gäller en pensionerad kvinna i Göteborg, som trots låga inkomster och avsaknad av förmögenhet, tvingas betala full fastighetsskatt för sitt radhus. Skälet är att hon av familjeskäl inte längre är bosatt i radhuset. Därmed får hon inte någon skattereduktion enligt begränsningsregeln för fastighetsskatten. Med begränsningsregeln skulle hon betala kr om året istället för kr om året. Förbundet tillskrev också de nyvalda Europaparlamentarikerna och bjöd in dem till ett möte om bl a boendebeskattningens effekter. Avsikten var att påverka parlamentarikerna och få dem att i sin tur påverka sina partier. VILLAÄGARNA om budgetpropositionen VILLAÄGARNA framförde i ett pressmeddelande att det är positivt att regeringen föreslår höjda fribelopp i förmögenhetsbeskattningen, men var mycket kritiskt mot att förslaget enbart skulle gälla gifta och sambor och inte ensamstående. Förbundet var också kritiskt mot att det i budgetpropositionen saknades åtgärder för att rädda de värst drabbade samtidigt som den gröna skatteväxlingen fortsätter att ta mer än den ger tillbaka för många husägare. VILLAÄGARNA föreslog utvidgade möjligheter till nedsättning av fastighetsskatt för till- och ombyggda småhus VILLAÄGARNA skickade en skrivelse till finansdepartementet och föreslog utvidgade möjligheter till nedsättning av fastighetsskatt för småhus. Vid om- och tillbyggnad av hyreshus utgår tioårig skattelindring när till- och ombyggnadskostnaden överstiger 70 % av nybyggnadskostnaden, medan ett småhus inte anses vara nybyggt om byggnadsstommen till ett befintligt hus renoveras till nyskick, vilket innebär att endast grunden från ett befintligt hus får användas om tioårig skattelindring skall kunna erhållas. Förbundet föreslog att samma regler införs för småhus. Finansdepartementet meddelade senare att regeringen beslutat att det inte finns skäl att vidta några åtgärder med anledning av förbundets skrivelse. 4

5 Begäran om uppvaktningar Förbundet har begärt att få uppvakta finansminister Pär Nuder och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin för att ge sin syn på boende- och energibeskattningen inför valet 2006 och höra regeringens syn på dessa frågor. Ägarfrämjandet VILLAÄGARNA är medlem i Ägarfrämjandet och ingår i dess styrelse. I föreningen ingår också Fastighetsägarna Sverige, Lantbrukarnas Riksorganisation, Svensk Handel, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Sveriges Bostadsrättscentrum och Sveriges Jordägareförbund. Ägarfrämjandet har under året avslutat arbetet med att skriva en bok om ägarfrågor. Boken, Äganderätten Ansvar Skydd, gavs ut under 2004 och har bl a skickats till alla riksdagsledamöter. Ägarfrämjandet har också sammanställt ett häfte, som innehåller exempel från de sju medlemsorganisationerna på inskränkningar i äganderätten. Häftet skall tillsammans med boken användas i Ägarfrämjandets fortsatta opinionsarbete. UIPI VILLAÄGARNA är sedan 2002 medlem i UIPI, Union Internationale de la Propiété Immobilière eller International Union of Property Owners. UIPI är en internationell sammanslutning av nationella och internationella ideella organisationer för privata fastigheter och har till syfte att skydda och utveckla den privata äganderätten till fast egendom. Organisationen grundades 1923 i Frankrike och har idag 22 medlemmar. Under 2004 har två möten ägt rum i de respektive arbetsgrupperna Legal Affairs, Property Restitution, House and Commercial Rentals, Members Services, Technical, Property Taxation and Financial Committee. Under 2004 har ett särskilt nätverk bildats mellan deltagande länder för juridisk rådgivning gällande fast egendom utomlands, P.L.A.N. (Property Legal Advice Network). Enskilda medlemmar i respektive medlemsland kan via internet från det land där egendomen finns få dels allmän information om fastighetsrätten, dels ställa specifika juridiska frågor. VILLAÄGARNAs intresse inom UIPI ligger främst inom områdena medlemsservice och fastighetsbeskattning. ENERGIOMRÅDET Intressepolitisk framgång vid VILLAÄGARNAS dag på Noliamässan I augusti 2004 genomfördes VILLAÄGARNAs dag på Noliamässan i Piteå med energi som tema. Förbundet arrangerade en debatt med företrädare för alla riksdagspartier och med KG Bergström som debattledare. Samtliga politiker bekräftade att energibeskattningen har nått smärtgränsen, vilket är en klar intressepolitisk framgång. Endast miljöpartiets företrädare kunde tänka sig en mindre höjning av energiskatten. Förbundet anordnade också en energidebatt med företrädare för nätbolag och kommuner i norra Norrland och genomförde seminarier med olika energitema. Det blev sammantaget en lyckad dag med ett imponerande engagemang från många föreningar. Omkring medlemmar utnyttjade erbjudandet om fritt inträde. VILLAÄGARNA arbete för att förbättra elkonsumenternas ställning ger resultat VILLAÄGARNA har länge arbetat för att förbättra konsumenternas ställning på elmarknaden. Förbundet konstaterade exempelvis i ett pressmeddelande, med anledning av 5

6 Energimyndighetens rapport Konsumenten i centrum eller i kläm, att konsumentens ställning på elmarknaden är svag. Förbundet uttalade sig positivt till de föreslagna åtgärderna för att förbättra elkonsumenternas ställning. VILLAÄGARNA har under en längre tid och i olika sammanhang hållit anföranden och deltagit i möten och diskussioner med Svensk Energi, Energimyndigheten, enskilda bolag och Konsumentverket. Förbundet har då särskilt framfört vikten av att debitering sker efter faktisk förbrukning, att det införs en ettårig preskriptionstid för fakturering samt att problemen i samband med leverantörsbyte måste lösas. Det arbetet börjar nu ge resultat. Branschföreningen Svensk Energi har tagit till sig kritiken och försöker skapa bättre konsumentvillkor. Konsumenternas ställning vid leverantörsbyte har förbättrats något genom nya Allmänna avtalsvillkor och en överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om påföljd vid försenad avläsning. Vissa bolag har gått längre än överenskommelsen kräver. VILLAÄGARNA förde vidare tillsammans med sju andra organisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet fram svårigheterna att byta elleverantör. Organisationerna föreslog att ett nationellt anläggningsregister skall inrättas i likhet med det som finns för mobiltelefoni för att underlätta leverantörsbyten och eliminera problemen med felaktiga räkningar. VILLAÄGARNA har också uppmuntrat småhusägarna till energibesparing, t ex genom en energisnurra på förbundets hemsida, föredrag och artiklar. Elpriserna och den bristande konkurrensen på elmarknaden VILLAÄGARNA, som länge kritiserat den obefintliga konkurrensen på elmarknaden, konstaterade i en artikel i Villaägaren bl a att regeringen har en informell allians med kraftbolagen, som staten och bolagen tjänar stora pengar på medan konsumenterna förlorar. I samband med regeringens beslut om att stänga Barsebäck 2 deltog förbundet i seminariet Elbrist, hot eller realitet. Förbundet kommenterade också i ett pressmeddelande hur konsumenterna påverkas av detta. Förbundet konstaterade bl a att en stängning av Barsebäck 2 kommer att leda till stigande elpriser och framförde att staten bör ta ett större ansvar för att öka konkurrensen på elmarknaden. Förbundet efterfrågade en saklig, stabil och långsiktig energipolitik. VILLAÄGARNA har också vid två tillfällen granskat elbolagens priser i syfte att visa på de prisskillnader som finns och underlätta konsumenternas byte av elleverantör. Förbundet har konstaterat att det är tidskrävande för konsumenterna att göra prisjämförelser. Avsikten är att granskningen skall göras återkommande. Nätavgifter Energimyndighetens prövning av nätavgifterna för 2003, med hjälp av nätnyttomodellen, har försenats p g a att vissa bolag inte har lämnat uppgifter i tid och på ett korrekt sätt. Energimyndigheten kunde först under december 2004 öppna tillsyn av ett fyrtiotal bolag. VILLAÄGARNA har gjort en egen granskning av elnätbolagens avgifter. Granskningen visar bl a att drygt 70 % av nätbolagen har höjt sina nätavgifter under 2004, i 52 kommuner med 10 % eller mer och i 123 kommuner med 5 % eller mer. Undersökningen visar också att det nästan uteslutande är Fortum som är nätägare i de kommuner där villaägarna betalar de högsta 6

7 nätavgifterna, att de små kommunala bolagen ofta har lägre avgifter än de stora nätföretagen och att skillnaderna i nätavgifter är stora mellan nätbolag som arbetar under liknande förhållanden. Organisationssamarbetet om nätavgifter har fortsatt. Fjärrvärme En företrädare för VILLAÄGARNA har förordnats som expert i den statliga Fjärrvärmeutredningen. Utredningen har till uppdrag att föreslå åtgärder för att skydda konsumenterna mot oskäliga priser på fjärrvärme och analysera behovet av tillsyn över priserna på fjärrvärme. Förbundet har i utredningen bl a påtalat problemen för kunderna med oklara kontrakt och villkor och behovet av information för att öka anslutningen. Förbundet har också uttalat sig positivt till att en prövningsinstans liknade Allmänna reklamationsnämnden inrättas och samtidigt betonat vikten av att bolagen åläggs att följa de beslut en sådan instans fattar. Förbundet samarbetar också med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och ingår i branschens kundforum där bl a frågor som rör teknisk utveckling, prispress på material för anslutning och drift och konsumenternas ställning kommer att diskuteras. VILLAÄGARNA har också undersökt fjärrvärmeföretagens taxor för 2003 och Undersökningen visar att prisskillnaderna är stora. Fjärrvärmen är dyrast i Stockholm och billigast i Luleå. VILLAÄGARNA kritiska mot förslag om energideklarering En företrädare för VILLAÄGARNA har förordnats som expert i den statliga utredningen om byggnaders energiprestanda. Förbundets kritiserade utredningens förslag om krav på energideklaration med certifierade experter. Förbundet ansåg att detta innebär en onödig ekonomisk belastning på villaägarna och ansåg att en energideklaration, på samma sätt som en fastighetsdeklaration inför en allmän fastighetstaxering, skall kunna upprättas av fastighetsägaren. Förbundets kritik väckte mycket stor uppmärksamhet i media. ÖVRIG INTRESSEPOLITIK VILLAÄGARNA har genomfört flera undersökningar under året. Några redovisas ovan. Undersökningarna har ofta presenterats i Villaägaren. Förbundet har även presenterat utredningarna i pressmeddelanden såväl centralt som regionalt, vilket har givit mycket gott utfall i media. VILLAÄGARNAs boendekostnadsutredning VILLAÄGARNA har under året genomfört en boendekostnadsutredning, som omfattar alla kommuner och alla kostnader som tillhör boendet. Undersökningen visar att en sjuksköterska och en gymnasielärare med två barn inte kan köpa ett småhus i ett stort antal av landets kommuner trots att båda arbetar heltid och att barnfamiljer lever med mycket knappa marginaler och är ytterst känsliga för kostnadsökningar i form av stigande ränta, höjda energikostnader eller minskade inkomster. Undersökningen visar också att begränsningsregeln för fastighetsskatten inte hjälper barnfamiljen eftersom den inte tar hänsyn till försörjningsbörda och att den totala skattebelastningen för vår barnfamilj är högst i kommuner med höga taxeringsvärden. Det är 7

8 bara i tre kommuner som regeln får någon effekt och där tvingas familjen ändå betala över kr per månad i fastighetsskatt. Förbundet framförde i ett pressmeddelande att det måste ses som ett politiskt misslyckande att unga, välutbildade människor inte kan köpa ett småhus i många kommuner och att det återigen måste bli möjligt för vanligt folk att kunna förverkliga drömmen om ett eget hus. Alla riksdagsledamöter fick undersökningen tillsammans med ett brev. VILLAÄGARNAs undersökning om sopavgifter VILLAÄGARNA har undersökt landets soptaxor för åren 2003 och Undersökningen visar att Falun är dyrast i landet med kr om året och att Sundbyberg är billigast med 638 kr och att det är stora skillnader mellan vad som ingår i taxan och möjligheterna för hushållen att själva påverka kostnaden. VILLAÄGARNAs undersökning om fastighetsnära hämtning av återvinningsbara produkter VILLAÄGARNA har också undersökt hur kommunerna hanterar hämtning av återvinningsbara produkter, trädgårdsavfall och grovsopor. Undersökningen visar att det bara är ett fåtal kommuner som kan erbjuda en heltäckande fastighetsnära service. Förbundet framförde i ett pressmeddelande att större hänsyn måste tas till konsumenten vid utformningen av system för återvinning. VILLAÄGARNAs undersökning om VA-avgifter VILLAÄGARNA har undersökt de kommunala avgifterna för vatten och avlopp i alla kommuner. Undersökningen visar det förekommer mycket stora skillnader mellan avgifterna i olika kommuner och att 191 kommuner höjt sin VA-avgift jämfört med föregående år. Tomträtter Tomträttsfrågan har under året varit aktuell i flera kommuner, bl a Stockholm, Halmstad, Örebro och Göteborg. Förbundet har deltagit i lokala opinions- och informationsmöten och stöttat berörda föreningar och regionstyrelser i opinionsarbetet för bättre beräkningsgrunder och friköpsvillkor. I Stockholm skickade förbundet exempelvis ett brev till kommunens ca tomträttshavare med information om föreslagna höjningar av tomträttsavgälder och friköpspriser och uppmanade dem att göra en intresseanmälan för friköp. Brevet medförde en mängd positiva samtal från berörda tomträttshavare och nya medlemmar. VILLAÄGARNA kritiska mot nytt ROT-avdrag Förbundet, som vid flera tillfällen begärt att ROT-avdraget skall återinföras och utvidgas, var mycket kritiskt mot att det i vårbudgeten återinförda ROT-avdraget endast skulle gälla under en kortare tid och att inte omfatta materialkostnader. VILLAÄGARNA ansåg att ROTavdraget måste permanentas och omfatta både kostnader för material och arbete. 8

9 EXTERNA UPPDRAG INOM BYGGOMRÅDET VILLAÄGARNA har medverkat i boken Husköparguiden och ingår dessutom i följande projekt m m. Frisk Bostad i Sverige AB Bostadssektorns Avfalls- och Restprodukt- Grupp, ARG Föreningen för elektricitetens rationella användande, FERA Avgifta byggandet Golvbranschens våtrumskontroll, GVK Plattsättarnas Auktorisationsnämnd, PER SIS Rådet för byggkvalitet, BQR Referensgrupp till PBL-utredningen (statlig utredning) Boverkets byggråd Energimyndigheten, nätverk för småhus Delägare i bolaget tillsammans med HSB och Hyresgästföreningen. Bolaget skall sprida bra lösningar och goda exempel. Samarbetsprojekt mellan boendeorganisationer och fastighetsägare angående sophantering. Nätverk med boendeorganisationer, kraftleverantörer, elinstallatörer m fl. Samarbetsprojekt mellan boendeorganisationer och fastighetsägare för att få bort farliga ämnen i byggnader. Stiftelse som utformar råd och anvisningar för våtrum. Del av Byggkeramikrådet Förening som utformar standarder för Sverige, inom bl a boende och energi. Ideell förening för aktörer på byggmarknaden som arbetar med kvalitetsfrågor inom branschen. Förenkla nuvarande lagstiftning, bl a reglerna om bygglov. Utformar råd och anvisningar till plan- och bygglagen Påverkan över energiåtgärder för småhus. AVGIVNA REMISSYTTRANDEN 27 januari. Remissyttrande till näringsdepartementet angående andra delbetänkandet från FlexMex2-utredningen SOU 2003: januari. Remissyttrande till Boverket angående Boverkets förslag och råd om användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. 29 januari. Remissyttrande till finansdepartementet angående Riksskatteverkets promemoria med förslag till ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) m m. 29 januari. Remissyttrande till finansdepartementet angående Boverkets rapport Bättre kontroll på underhåll. 26 februari. Remissyttrande till kulturdepartementet angående Must carry (SOU 2003:109), delbetänkande av Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:1). 9

10 17 mars. Remissyttrande till miljödepartementet angående Boverkets rapport Från arbetsverktyg till tjänster till nytta för fler. 18 mars. Remissyttrande till miljödepartementet angående Lantmäteriutredningens betänkande lantmäteriet nya vägar för ökad samhällsnytta. 15 april. Remissyttrande till Energimyndigheten angående Energimyndighetens justerade parametrar för nätnyttomodellen. 3 maj. Remissyttrande till Finansinspektionen angående förslag rörande föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer i syfte att uppnå en enhetlig tolkning och ge en tydligare vägledning kring det svenska systemet med säkerställda obligationer. 12 maj. Remissyttrande till justitiedepartementet angående promemorian Forum i tvistemål (DV-rapport 2003:4). 12 maj. Remissyttrande till näringsdepartementet angående Rapport beträffande alternativ för systembalansansvar på den svenska naturgasmarknaden PricewaterhouseCoopers AB. 24 maj. Remissyttrande II till Boverket angående Förslag till föreskrifter och allmänna råd om användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. 28 maj. Remissyttrande till justitiedepartementet angående Ledningsrätt SOU 2004:7 Slutbetänkande av 2002 års ledningsrättsutredning. 18 juni. Remissyttrande till miljödepartementet angående Miljömålsrådets rapport Miljömålen allas vårt ansvar. 18 juni. Remissyttrande till finansdepartementet angående promemoria om vissa stämpelskattefrågor, dnr Fi2004/ juni. Remissyttrande till finansdepartementet angående promemoria om mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m m dnr Fi2004/ juni. Remissyttrande till näringsdepartementet angående tredje delbetänkandet från FlexMex2-utredningen SOU 2004:62. 2 juli. Remissyttrande till finansdepartementet angående Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande (SOU 2004:36) Reformerade egendomsskatter. 11 augusti. Remissyttrande till miljödepartementet angående Svenska Petroleum Institutets skrivelse om ändring av akrylatspecifikationen i Lagkrav enligt bilaga 2 i Lag (SFS 2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, dnr M2004/1065/Mk. 11 augusti. Remissyttrande till miljödepartementet angående promemoria om investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus, dnr M2004/2140/Knb. 19 augusti. Remissyttrande till finansdepartementet angående betänkandet (SOU 2004:66) Egendomsskatter reform av arvs- och gåvoskatter. 10

11 29 september. Remissyttrande till miljödepartementet angående promemoria om investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymme i flerbostadshus. 7 oktober. Remissyttrande till miljödepartementet angående Boverkets rapport Avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn. 11 oktober. Remissyttrande till Skatteverket angående förslaget till föreskrifter inför förenklad fastighetstaxering 2006 (FFT 06). 14 oktober. Remissyttrande till jordbruksdepartementet angående förslaget om att permanenta försöksverksamheten vid allmänna reklamationsnämnden gällande prövning av skadeståndsanspråk och nedsättning av provision enligt fastighetsmäklarlagen. 14 oktober. Remissyttrande till miljödepartementet angående PM, delmål för fukt och mögel samt inomhusbuller. 14 oktober. Remissyttrande till miljödepartementet angående delbetänkandet Byggnadsdeklarationer Inomhusmiljö och energianvändning SOU 2004: oktober. Remissyttrande till miljödepartementet angående rapporter med anknytning till kontrollstationen för klimatpolitiken. 29 oktober. Remissyttrande till miljödepartementet angående Allmänna vattentjänster (SOU 2004:64). 9 november. Remissyttrande till miljödepartementet angående Naturvårdsverkets rapport Fortsatt grön skatteväxling. 18 november. Remissyttrande till Energimyndigheten angående förslag om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat STEMFS 2003:1. 10 december. Remissyttrande till justitiedepartementet angående promemorian Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden. JURIDISK OCH ÖVRIG RÅDGIVNINGSVERKSAMHET Syftet med förbundets rådgivningsverksamhet är att ge medlemmarna kvalificerad rådgivning inom områden som berör villaägare, t.ex. fel i fastighet, bygglov, familjerätt, köprätt, lantmäteri, boendeekonomi, fastighetsmäklare, byggnadsteknik och samfällighetsföreningar. Rådgivningsverksamheten hanteras av nio anställda experter, varav en är byggnadstekniker, två är lantmätare, fem jurister och en jurist/civilekonom. Dessa bistår även förbundsdirektören och styrelsen med utredningar, medverkan vid förhandlingar och upprättande av avtal. Rådgivning lämnas även av externa rådgivare inom områdena arkitektur, energi, plan- och byggfrågor, byggnadsteknik, byggnadsskador, trädgård, geologi, VVS och i juridiska frågor av de samarbetsadvokater som förbundet har avtal med. Förbundet har under året lyckats knyta till sig ytterligare några samarbetsadvokater och en geolog. 11

12 Förändringar inom Rådgivningsavdelningen Under år 2004 har förbundet anställt en byggnadstekniker på Rådgivningsavdelningen. Byggnadsteknisk rådgivning har redan tidigare bedrivits några timmar per vecka genom extern konsult. Förstärkningen har medfört att förbundet nu kan erbjuda medlemmarna betydligt bättre service avseende byggnadstekniska frågor. Vidare har rådgivningen generellt utvecklats genom att övriga experter kunnat dra nytta av byggnadsteknikerns kompetens. Ett exempel är de frågor om fel i fastighet som ställs till juristerna. Genom att juristerna har kunnat stämma av byggnadstekniska inslag i frågorna med byggnadsteknikern, har bättre svar kunnat lämnas till medlemmarna. Under år 2004 har svarsgrupperna boendeekonomi och juridik slagits ihop. Svarsgrupp boendeekonomi har tidigare enkom varit bemannad med en person, vilket per automatik medförde tidvis långa väntetider. Genom omläggningen erhåller medlemmarna snabbare service. Försöksprojektet Villaägarnas Juristbyrå Under hösten 2003 inrättades Villaägarnas Juristbyrå, som en försöksverksamhet. Byrån upprättar handlingar åt medlemmar eller företräder dem i processer mot företag eller myndigheter. Förbundets medlemmar har 25 % rabatt på Juristbyråns tjänster. Under år 2004 uppgick Juristbyråns intäkter till kronor kr exklusive moms. Medlemmarnas medvetenhet om byrån har ökats genom informationsinsatser, t ex via växelmeddelande, hemsidan, medlemstidningen Villaägaren, Förbundsnytt, information i samtliga informationsskrifter m m. Förbundet har inte tagit ställning till om byrån ska permanentas. Informationsskrifter m.m. Informationsskrifterna och avtalsmallarna har utökats med titlar som Gåva av bostadsrätt och "Skadestånd vid vibrationsskador och andra miljöskador. De runt 50 informationsskrifterna och avtalsmallarna utgör tillsammans ett mycket slagkraftigt och användbart paket, ett slags husadvokat för villaägare. Medlemmarna kan dygnet runt via Internet direkt få svar på sina frågor i informationsskrifterna och avtalsmallarna. För att upprätthålla hög kvalitet på informationsskrifterna revideras dessa årligen. Dessutom sker alltid en kvalitetsgranskning innan nya skrifter ges ut. Principiellt intressanta mål Rådgivningsavdelningens jurister driver tre principiellt intressanta mål i Europadomstolen, som gäller om Sverige genom fastighetstaxeringen och boendebeskattningen har kränkt medlemmarnas rättigheter enligt Europakonventionen. En av juristerna driver med bistånd av en av lantmätarna ett mål om uppförande av en återvinningsstation i närheten av ett villaområde. Media m.m. Förbundets experter har också vid flera tillfällen under året förekommit i TV, radio och tidningar. Experterna har även författat artiklar till Villaägaren och andra tidningar. Förbundets experter är representerade i Allmänna Reklamationsnämnden, Mäklarsamfundets Auktorisationsnämnd samt Hem och Villanämnden vid Försäkringsnämnden, som är överprövningsinstans för försäkringsärenden inom Trygg Hansa, Holmia och Aktsam. Förbundets experter har också hållit föredrag vid flera mässor och medverkat i föreningsmöten, informationskvällar, kurser för samfällighetsföreningar, kurser för 12

13 konsumentvägledare i entreprenad och informationsmöten med samarbetsadvokater. Statistik över rådgivningsärenden år 2004 Rådgivningsavdelningen har arbetat intensivt med att öka antalet medlemmar som utnyttjar avdelningens tjänster. Förmånen har bl.a. lyfts fram i tidningen Villaägaren och marknadsförts på förbundets hemsida, vilket har lett till att fler intresserat sig för avdelningens tjänster. Under året har antalet telefonsamtal ökat med 25 % och antalet skriftliga ärenden med 18 %. Informationsskrifterna levereras i ett mycket stort antal via Internet, någon exakt siffra kan inte lämnas till följd av att Villaägarnas Riksförbunds webbhotells statistik fungerat bristfälligt. En uppskattning ger dock vid handen att det åtminstone handlar om tiotusentals informationsskrifter. De vanligaste frågorna till svarsgrupp Juridik/boendeekonomi gäller köp av fast egendom (22 %), skatterätt (11 %) och familjerätt (8 %). Mest frekventa frågor till svarsgrupp Lantmäteri rör samfällighetsföreningar (46 %), plan och bygglagen (32 %) samt lantmäteri (17 %). Inom svarsgruppen Byggnadsteknik ställs de flesta frågorna kring konstruktioner (36 %), fuktrelaterade skador (11 %) samt missnöje med hantverkare (8 %). År Telefonsamtal Skriftliga ärenden Informationsskrifter levererade via post Informationsskrifter levererade via Internet * * * * Remissyttranden Juridik/boendeekonomi - Genomsnittlig väntetid (sek) Lantmäteri Genomsnittlig väntetid (sek) Byggnadsteknik - Genomsnittlig väntetid (sek) Juridik/boendeekonomi Icke besvarade samtal Lantmäteri Icke besvarade samtal Byggnadsteknik Icke besvarade samtal % 21% 18% 16% 31% 24% 19% 27% * Statistiken för hemsidan fungerar inte, varför några siffror inte kan redovisas. Rättsstöd - en möjlighet för medlemmar att få bidrag för rättegångskostnader Förbundets medlemmar har sedan 1999 haft möjlighet att ansöka om stöd för att täcka rättegångskostnader. Rättsstöd kan beviljas för mål som är principiellt viktiga och utgår om medlemmen förlorar målet. Förbundsstyrelsen har fastställt riktlinjer för rättsstödet och beslutar om stöd. Under år 2004 har inte något rättsstöd betalats ut. 30% 13

14 Villaägarnas Medlingsinstitut - nytt sätt att lösa rättsliga tvister Förbundet har under år 2004 inrättat ett medlingsinstitut för att möjliggöra medling i tvister, framförallt mellan privatpersoner respektive privatpersoner och näringsidkare. Syftet är att förbundets medlemmar skall kunna lösa sina tvister snabbare och till lägre kostnader. Medlaren kommer normalt att vara en av förbundets jurister. Förbundsstyrelsen har fastställt medlingsregler för Villaägarnas Medlingsinstitut. MEDLEMSUTVECKLINGEN Förbundet har under 2004 för första gången på 17 år haft en negativ medlemsutveckling. Den 31 december 2004 hade VILLAÄGARNA medlemmar. Det är en minskning med medlemmar. Vid utgången av 2003 var medlemsantalet Det minskade medlemsantalet beror huvudsakligen på att antalet nya medlemmar var lägre än under förra året. Antalet nya medlemmar 2004 uppgick till Det är en minskning med nya medlemmar jämfört med Även under 2004 var telemarketing den i särklass bästa värvningskanalen. Genom telemarketing värvades nya medlemmar, vilket motsvarar 57 % av förbundets nya medlemmar under Förnyelsegraden (andelen som förnyar medlemskapet) för 2004 uppgick till 83,1 %. Det är en försämring med 1,8 procentenheter jämfört med 2003 och innebär att medlemmar lämnade förbundet under Av de analyser förbundet gjort framgår tydligt att förnyelsegraden för nya medlemmar är lägre än för dem som varit medlemmar i några år. Nedgången i förnyelsegrad under 2004 beror huvudsakligen på att förbundet under senare år värvat kraftigt och därmed fått en mycket stor andel medlemmar som bara varit medlemmar under några år. Förbundets medlemsutveckling under året Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 83,1 % 84,9 % - 1,8 % Förbundets andel av villabeståndet är 20,7 % (2003 = 21,2 %) räknat på det totala antalet privatägda permanentvillor i Sverige, st (typkod 220). 14

15 Medlemsutvecklingen för förbundets regioner 2004 Region Syds medlemsutveckling under året Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 77,5 % 83,3 % - 5,8 % Regionen omfattar länen Skåne och Blekinge. Antal villor med typkod 220: st, marknadsandel: ca 15,7 % Region Västs medlemsutveckling under året Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 83,0 % 81,2 % 1,8 % Regionen omfattar länen Halland och Västra Götaland, utom de kommunerna som tidigare ingick i Skaraborgs län. Antal villor med typkod 220: st, marknadsandel: ca 12,4 % Region SydMitts medlemsutveckling under året Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 81,2 % 83,6 % - 2,4 % Regionen omfattar länen Jönköping, Kronoberg och de kommunerna som tidigare ingick i Skaraborgs län. Antal villor med typkod 220: st, marknadsandel: ca 14,9 % Region Östs medlemsutveckling under året Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 85,9 % 86,0 % - 0,1 % Regionen omfattar länen Södermanland, Östergötland, Kalmar och Gotland Antal villor med typkod 220: st, marknadsandel: ca 25,7 % 15

16 Region Mitts medlemsutveckling under året Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 83,1 % 80,1% 3,0 % Regionen omfattar länen Värmland, Kopparberg, Örebro och Västmanland. Antal villor med typkod 220: st, marknadsandel: ca 18,4 % Region ABCs medlemsutveckling under året Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 87,4 % 88,9 % - 1,5 % Regionen omfattar länen Stockholm och Uppsala. Antal villor med typkod 220: st, marknadsandel: 32,7 % Region XYZs medlemsutveckling under året Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 79,4 % 82,1 % - 2,7 % Regionen omfattar länen Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Antal villor med typkod 220: st, marknadsandel: 21,4 % Region Norrs medlemsutveckling under året Förändring Antal medlemmar Varav nya medlemmar Antal föreningar Förnyelsegrad 80,6 % 89,0 % - 8,4 % Regionen omfattar länen Västerbotten och Norrbotten. Antal villor med typkod 220: st, marknadsandel: 29,8 % 16

17 DEN REGIONALA VERKSAMHETEN Den regionala verksamheten bedrevs under 2004 genom åtta regionkontor. Den för förbundet ändrade inriktning under 2003 har fortsatt att genomsyra den regionala verksamheten under Ökad service och stöd till den regional/lokalverksamheten och ökad aktivitet på det intressepolitiska området har varit centrala områden. Arbetet med att utveckla medlemsnyttan och föreningsaktiviteterna i regionerna har prioriterats under året. Ett antal medarbetare har rekryterats till regionerna. Nya regionchefer har rekryterats i region Norr, ABC, Mitt, Väst och Syd. Vidare har nya föreningskonsulenter rekryterats till region ABC, Mitt och Syd. I region ABC innebar rekryteringen att kontoret utökades med ytterligare en person. Intressepolitiska aktiviteter Utredningar Förbundets utredningar av kostnader som påverkar boendet däribland fjärrvärme, nätavgifter, vatten har genom regionkontorens aktiva mediabearbetning starkt bidragit till bra regionalt genomslag i både tidningar och etermedia. Till detta kommer ett 40-tal publicerade debattartiklar skrivna av såväl anställda som förtroendevalda. Utredningarna har anpassats regionalt/lokalt för att öka förutsättningarna för medialt intresse. Under 2004 har följande utredningar hanterats: Soptaxorna kartlagda ; Villaägarnas kartläggning ( ) Bristande system för återvinning ; Villaägarnas kartläggning om hur kommunerna hanterar hämtning av återvinningsbara produkter, trädgårdsavfall och grovsopor ( ) Allt högre nätavgifter ; Villaägarnas granskning av elbolagens avgifter ( ) Sveriges vatten och avloppsavgifter kartlagda ( ) Fjärrvärme både dyrt och billigt ; Villaägarnas kartläggning av fjärrvärmeföretagens taxor för 2003 och 2004 ( ) Tufft för barnfamiljer i småhus ; Villaägarnas boendekostnadsutredning ( ) Demonstrationer Den 5 maj anordnade förbundet demonstrationen mot fastighets- och förmögenhetsskatt i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Regionkontoren i ABC, Väst och Syd gjorde i samband med detta omfattande insatser med stöd av övriga regionkontor och förtroendevalda. Flera regioner arrangerade bussresa till dessa demonstrationer. I region Väst följdes demonstrationen den 5 maj upp med en manifestation i Marstrand den 19 juni. Manifestationen samlade kustbor från Skärmhamn i norr till Öckerö i söder. Regionbilagor och föreningsnytt Regionbilagorna till förbundets tidning Villaägaren har utvecklats under året och kommer nu ut tillsamman med nummer 1-4 av huvudtidningen. Tillsammans med regionala föreningsnytt har regionbilagorna starkt bidragit till att förbättra informationen om regionala och lokala aktiviteter. Mässor Berörda regionkontor lade ned ett omfattande arbete i samband med att Hem & Villa mässor 17

18 arrangerade i Stockholm, Malmö, Jönköping, Göteborg, Älvsjö och Örebro. Utöver detta var förbundet en av huvudaktörerna på Stora Nolia som arrangerades i Piteå. Den 13 augusti var Villaägarnas Riksförbund ansvariga för programmet och dagen kom att innehålla många programpunkter med tonvikt på energifrågor. Bland annat hölls en Paneldebatt om energi. Förutom dessa mässor har regionerna deltagit i ett antal lokala mässor däribland Lilla Nolia mässan i Umeå, Värmlandsmässan i Karlstad, Hem- Fritid- Energi i Falun, Torgmöte i Västerås med anledning av Västerås Villaägares Centralorganisation, VVCO, 50 års jubileum, Villa-familjens mässa i Helsingborg och Energimässan i Kristianstad. Till detta kommer mässor i Bollnäs, Sundsvall, Söderhamn, Värnamo Uddevalla/Vänersborg, Laholm och Åmål. På Byggtjänst i Stockholm (NK-huset) har Region ABC en permanent utställning som årligen besöks av mer än personer. Medlemsvärvning Regional värvning har huvudsakligen skett i samband med mässor och aktiviteter som Granne värvar granne. Regionala/lokala medlemsaktiviteter Ett flertal medlemskvällar har arrangerats av regionkontoren tillsammans med regionstyrelser och lokalföreningar. Nedan följer exempel på aktiviteter: - Medlemskväll i Rättvik med anledning av dyra vattenavgifter i kommunen. - Inspirationskväll för nya medlemmar i samarbetet med Måleributiken i Alvik. - Medlemsmöte i Tidaholm i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolans lokalavdelning med temat Solenergi och bergvärme. - Bokväll tillsammans med SEB-banken i Karlstad och Martin Timell där 400 deltagare deltog. - Energikvällar tillsammans med de lokala föreningarna i Kristinehamn, Borlänge och Kungsbacka med sammanlagt över 300 deltagare. - Tomträttsmöte tillsammans med Villaägarna i Örebro med ca 250 deltagare. - I Västerås firade Annedals Villaägareförening 100 års jubileum. - Utbildningar för Villakörkortet genomfördes i samarbete med Villaägarna Södra Vätterbygden. Även i Varberg, Göteborg, Kungsbacka med flera orter i landet genomfördes utbildningar för villakörkortet. - Tema kvällar har anordnads i ämnen som färg- & kakel, larm & grannsamverkan, säkerhet & skydd, lukt & mögelproblem mm. Regionmöte och föreningsmöten Under våren hölls regionmöten i samtliga regioner. Under hösten anordnade flera regioner dessutom särskilda höstmöten och utvecklingsdagar för föreningarna. Dessa träffar samlade mellan deltagare per tillfälle. Bildandet av nya föreningar Totalt bildades 14 nya föreningar. Utbildning Under året blev ett samarbetsavtal med Studieförbundet vuxenskolan klart. Arbetet med att implementera avtalet har sedan dess pågått både inom Villaägarna och Studieförbundet Vuxenskolan. Avtalet kommer att leda till ett utökat utbud av kurser och utbildningar för föreningar och medlemmar. Flera gemensamma utbildningar har arrangerats i bl a kursen Ett steg till i flera regioner. Ytterligare exempel på samarbetet är utbildning för styrelseledamöter i lokalföreningar och samfälligheter. 18

19 Remissvar Ett flertal remissvar har under året lämnats av regionstyrelserna med stöd av regionkontoren. Regionala samarbetsavtal Exempel på regionala avtal som tecknats under verksamhetsåret är - Fyrfasen energi i Ånge - Handelshuset i Själevad - SÅBI Pellets AB om medlemsrabatt på pellets - Villaolja och pellets från OKQ8 - ESG, Electronic Security Group AB om medlemsrabatter på gaslarm och inbrottslarm för husvagn, husbil, båt eller fritidshus - Avtal för överlåtelsebesiktningar med SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund. MEDLEMSFÖRMÅNERNA Allmänt Villaägarnas verksamhet inom området medlemsförmåner syftar till att erbjuda fördelaktiga villkor. Detta omfattar att förbundet som konsumentorganisation genom upphandlingar sätter press på hela branscher. Under 2004 har detta bl.a. bidragit till kraftigt förbättrade konsumentpriser och villkor på bredbands- och bolånemarknaden VILLAÄGARNA har villahushållsbudgeten som utgångspunkt vid urvalet av medlemsförmåner. Därför eftersträvas att i första hand kunna erbjuda medlemsförmåner inom de tjänste- och produktkategorier som har störst inverkan på villaägarens boendekostnader. Under verksamhetsåret 2004 har verksamheten i första hand ägnats åt att utöka antalet medlemsförmåner inom områden där förmåner saknats. Ett antal av de befintliga förmånerna har varit föremål för översyn och några har utmönstrats. Marknadsföringen av medlemsförmånerna har ökat genom införande av bilagor i tidningen Villaägaren. Inför 2005 har en Förmånsguide utarbetats. Som en följd av detta har nyttjandet av förmånerna ökat. Under 2004 har intresset för uppvärmningskostnaderna, liksom förra året, legat i fokus som en ökande andel av villahushållsbudgeten, till följd av kraftigt höjda energipriser och energibeskattning. Medlemmarnas efterfrågan på värmeanläggningar och alternativa energiformer, främst värmepumpar och biobränslen, liksom styr- och reglerutrustningar, har därför ökat kraftigt. Under 2004 har förbundet tillhandahållit följande medlemsförmåner Expertrådgivning Rabattavtal -juridik - bredband - centraldammsugare - lantmäteri - el - inträde villamässor - boendeekonomi - försäkringar - kakelugnar - samfällighet - färg/tapeter - radonrådgivning 19

20 - energi, fukt, mögel - lån - resor - byggnadsteknik - säkerhetsprodukter - tidningsprenumerationer - miljöfrågor - drivmedel/villaolja - värmeanläggningar - skadeutredningar - vattenanalys/filter - överlåtelsebesiktning - vvs - kök- och badrumsinredning - telefoni och Internetaccess - arkitektur - skjutdörrar/garderober - webbhotell - handböcker - hängrännor Därtill har ett mycket stort utbud av regionala och lokala medlemsförmåner erbjudits inom flera av dessa områden. Förmåner som tillkommit eller varit föremål för översyn Bolån och övriga krediter Under 2004 har VILLAÄGARNA fört förhandlingar med ett flertal banker och kreditinstitut i syfte att finna partners som kan erbjuda medlemmarna bolån och övriga krediter till fördelaktig ränta. Ett samarbete om bolån m m har inletts med SEB, varigenom medlemmarna erbjuds bolån till mycket förmånlig ränta, samtidigt som bottenlån kan fås upp till 85 % av fastighetens marknadsvärde. Förbundet har slutit ett samarbetsavtal med Handelsbanken Finans för att kunna erbjuda medlemmarna ett kort med betal- och kreditfunktioner. Till kortet har också kopplats möjligheter till delbetalning till förmånlig ränta. Erbjudandet om billån genom Nordania Finans har fortsatt under 2004, vilket inneburit att medlemmarna kunnat få bland marknadens absolut lägsta räntor på billån. Vidare har ett samarbete inletts med GE Money Bank för att utveckla ett antal nya produkter på lånemarknaden. GE Money Bank ingår bl a som en samarbetspartner i det nya projektet Villabilen. Bredband till villaägare VILLAÄGARNA har som mål att förse alla villaägare med bredband. Det samarbete som inleddes år 2000 med Telia avseende bredband via ADSL är ett exempel på detta. Med tiden har förmånens värde urholkats i förhållande till andra erbjudanden på marknaden. Från och med den 1 april 2004 erbjuds medlemmarna ADSL och andra tjänster inom telekomområdet i samarbete med Glocalnet. Genom det nya avtalet tillhandahålls samma ADSL tjänster som tidigare till en betydligt lägre kostnad. Beslut om ytterligare prissänkningar fattades under andra halvåret, vilket möjliggjort att adsl 500 nu kan fås från 199 kr/mån. Detta har resulterat i ett priskrig på bredbandsmarknaden, vilket gett villakonsumenterna årliga besparingar på flera hundra miljoner kronor. Dessutom har högre bredbandshastigheter introducerats och under 2004 har medlemmarna kunnat få adsl med en hastighet på 8 Mbit/s. Ännu större bandbredd kommer att erbjudas under Avtal har tecknats med Globecom och RepeatIt avseende bredband via radionät. Ett första projekt startades upp i december 2003 och har därefter väckt ett mycket stort intresse. Under 2004 har ytterligare ett antal radionät byggts. Utbyggnaden via radiolan har visat sig ta relativt stora administrativa resurser i anspråk, samtidigt som prispressen på adsl gjort att priset på bredband via radiolan relativt sett framstår som högt. Förbundet har därför beslutat att inte fortsätta utbyggnaden av denna medlemsförmån. Formerna för den hittills genomförda utbyggnaden kommer att utvärderas. 20

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND

ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND 2003 Organisationsnummer 802003-7118 INNEHÅLL SIDA Förvaltningsberättelse 2-27 Koncernens resultaträkning 28 Koncernens balansräkning 29 Moderorganisationens

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg

Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den 6 mars 2017 Behandlad på årsmötet den 20 mars 2017 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde och funktion...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 . Verksamhetsplan 2014 Villaägarna Mölndal Organisationsnummer 802428-4120 Antagen av styrelsen den 140224 Behandlad på årsmötet den 140309 Senast reviderad den 140224 Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND

ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND 2005 Organisationsnummer 802003-7118 INNEHÅLL SIDA Förvaltningsberättelse 1-28 Koncernens resultaträkning 29 Koncernens balansräkning 30-31 Moderorganisationens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 [Skriv text] Verksamhetsplan 2014 Villaägarna i Kungsbacka Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2014-02-20 Behandlad på årsmötet 2014-04-03 Senast reviderad den Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-04 Behandlad på årsmötet Senast reviderad 2 (5) Vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors 1 (5) 1 Inledning 1.1 Föreningens uppdrag Leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för kommunens småhusägare. Föreningens arbete ska fokuseras på merparten av medlemmarnas intresse till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 [Skriv text] Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2015-03-26 Behandlad på årsmötet 2015-04-15 Senast reviderad Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 [Skriv text] Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Södra Halland Organisationsnummer 849202-4933 Antagen av styrelsen den 2015-02-24 Behandlad på årsmötet den 2015-03-12 Senast reviderad den Innehåll 1. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1. Inledning 1.1 Förbundets uppdrag Leverera nytta

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Villaägarna i Öckerö kommun Org.nr

Verksamhetsplan 2013 Villaägarna i Öckerö kommun Org.nr Verksamhetsplan 2013 Villaägarna i Öckerö kommun Org.nr 802432-6509 Antagen av styrelsen 20 mars 2013 Behandlad på årsmötet den... Senast reviderad den 2 (6) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde

Läs mer

Handlingar till myndigheter

Handlingar till myndigheter Handlingar till myndigheter Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 [Skriv text] Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Öckerö Kommun Organisationsnummer 802432-6509 Antagen av styrelsen den 2015-..- Behandlad på årsmötet den 2015-04-22 Senast reviderad den 2015-..- Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning

Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

- Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013

- Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013 - Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013 Slutversion godkänd av förbundsstyrelsen Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer 802431-9827 Antagen av styrelsen den 24/2-2015 Behandlas på årsmötet 2015-04-14 Senast reviderad den Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012 Villaägarna i BOLLNÄS-OVANÅKER

VERKSAMHETSPLAN 2012 Villaägarna i BOLLNÄS-OVANÅKER Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2012 Villaägarna i BOLLNÄS-OVANÅKER Inledning Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Villaägarna i Södra Halland Organisationsnummer

Verksamhetsplan 2014 Villaägarna i Södra Halland Organisationsnummer [Skriv text] Verksamhetsplan 2014 Villaägarna i Södra Halland Organisationsnummer 849202-4933 Antagen av styrelsen den 19 februari 2014 Behandlad på årsmötet den 20 mars 2014 Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Dagens program. Villaägarnas varumärke, medlemmar och värvning. Pia Dahlén 24 september 2011. Varumärket Villaägarna

Dagens program. Villaägarnas varumärke, medlemmar och värvning. Pia Dahlén 24 september 2011. Varumärket Villaägarna Villaägarnas varumärke, medlemmar och värvning. Pia Dahlén 24 september 2011 Dagens program Varumärket Villaägarna Vad tycker våra medlemmar - Medlemsundersökningen 2011 Värvning via olika kanaler sidan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1 Inledning Denna verksamhetsberättelse skall

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Remissammanställning angående dämpningsregeln

Remissammanställning angående dämpningsregeln Fi 2003/508 2003-05-22 Finansdepartementet Enheten för kapitalbeskattning Hans Levén Remissammanställning angående dämpningsregeln Betänkandet (SOU 2003:3) Egendomsskatter Dämpningsregel för fastighetsskatten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr

Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-14 Behandlad på årsmötet 2016-04-13 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Villaägarna i Kungsbacka kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120

Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120 Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120 Antagen av styrelsen den...2013-02-05... Behandlad på årsmötet den..2013-03-10... Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Mölndal.......3

Läs mer

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet har präglats av- MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den 16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde och

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skärpta energihushållningskrav regeringsuppdrag, nya BBR 22 mm. 16 mars Stefan Norrman

Skärpta energihushållningskrav regeringsuppdrag, nya BBR 22 mm. 16 mars Stefan Norrman Skärpta energihushållningskrav regeringsuppdrag, nya BBR 22 mm 16 mars Stefan Norrman Boverkets byggregler, BBR Krav i form av föreskrifter enligt lag (PBL + PBF) 2015-03-19 Sida 2 Många frivilliga krav

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning... 4 Verksamhet 2014... 5 Politik & påverkan... 5 Medlemsvård och medlemsrekrytering... 8 Tjänsteutbud och samarbetsavtal... 8 Lokal verksamhet...9

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Anmälningsärenden 2010

Anmälningsärenden 2010 Verksamhetsstöd Enheten för analys och statistik Rapport 2011-02-16 1 (20) Anmälningsärenden 2010 2 (20) Sammanfattning År 2010 tog Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) mot närmare 2 260 nya

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer