ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND 2004 Organisationsnummer INNEHÅLL SIDA Förvaltningsberättelse 1-27 Koncernens resultaträkning 28 Koncernens balansräkning Moderorganisationens resultaträkning 31 Moderorganisationens balansräkning Bokslutskommentarer Underskrifter 41 1

2 Förbundsstyrelsen och förbundsdirektören för Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA, får härmed avge årsredovisning för verksamheten under kalenderåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VILLAÄGARNAS SYFTE OCH VERKSAMHETSIDÉ VILLAÄGARNASs verksamhetsidé och syfte är att verka för bättre villaägarvillkor i dag och i framtiden och därigenom även underlätta för fler människor att förverkliga drömmen om ett eget hus. Utgångspunkten är de intressen som måste bevakas med hänsyn till villaboendets allmänna förutsättningar i samhället och medlemmarnas uttryckliga uppfattning i intressepolitiska frågor. Genom att samla landets villa- och fritidshusägare i en starkt, dynamisk och partipolitiskt obunden organisation skall deras intressen tillvaratas. Det skall ske med en tydlig demokratisk förankring och genomföras lokalt, regionalt och nationellt på ett sätt som präglas av kompetens, respekt, djup och bredd inom alla verksamhetsområden. VILLAÄGARNAs uppgift inkluderar alla frågor som har och får konsekvenser för villaboendets förutsättningar på riksplanet såväl som på regional och lokal nivå. Det sker genom tre verksamhetsoråden, intressepolitik, rådgivning och medlemsförmåner. INTRESSEPOLITIKEN 2004 Boendebeskattningen och energifrågorna har dominerat förbundets intressepolitiska arbete under året. När det gäller fastighets- och förmögenhetsskatten har verksamheten under 2004, liksom tidigare, inriktats mot att påverka Egendomsskattekommittén att lösa problemen långsiktigt samtidigt som förbundet försökt förmå regeringen och stödpartierna att snabbt lindra beskattningen för de värst drabbade. Vad gäller energibeskattningen noterade förbundet en intressepolitisk framgång på VILLAÄGARNAs dag på Noliamäsan. Det är också glädjande att förbundets arbete för att förbättra elkonsumenternas ställning nu börjar ge resultat. Boendeskattefrågorna har haft hög prioritet under årets styrelsearbete. Förbundsstyrelsen inrättade en boendeskattekommitté, som bl a utformat en plan för förbundets opinionsarbete mot fastighets-, förmögenhets- och energiskatterna på boendet fram till valet Förbundet har också förstärkt den intressepolitiska budgeten för 2005 och kommer att öka de intressepolitiska resurserna ytterligare under valåret Arbetet har bl.a. givit resultat i form av begränsningsregler, dämpningsregler, höjda fribelopp samt slopad arvs- och gåvoskatt. Den regionala och lokala intressepolitiken har ökat, framför allt genom debattartiklar och att förbundets utredningar presenterats i regionalt anpassade pressmeddelanden. 2

3 BESKATTNINGEN AV BOENDET VILLAÄGARNA starkt kritiska mot Egendomsskattekommitténs förslag Efter två års utredningsarbete presenterade Egendomsskattekommittén i mars 2004 sitt huvudbetänkande om fastighets- och förmögenhetsskatten. I juni presenterades slutbetänkandet om arvs- och gåvoskatten. Förbundet har kommenterat kommitténs förslag i pressmeddelanden, remissvar och debattartiklar. Förbundet var särskilt kritiskt mot kommitténs förslag om fastighetsskatten; en sänkning av spärrbeloppet i begränsningsregeln för fastighetsskatten från 5 till 4 procent av årsinkomsten, vilket motsvarar ca 1 procent av fastighetsskatten på boendet. Förbundet ansåg kommitténs förslag vara helt otillräckliga och att kommittén istället borde ha föreslagit kraftiga sänkningar av fastighetsskatten för villa- och fritidshusägare. Förbundet kritiserade senare också kommitténs förslag om arvsskatten och konstaterade att vissa villor och fritidshus skulle kunna få skattebefrielse om arvsskatten på näringstillgångar slopades, medan arvsskatteproblemen skulle kvarstå för de flesta villor och fritidshus i högtaxerade områden. Förbundet har under hela utredningstiden haft löpande, ofta informella, kontakter med Egendomsskattekommitténs ledamöter och har ägnat mycket arbete åt att påverka kommittén. Förbundet konstaterar att Egendomsskattekommitténs misslyckande beror på bristande politisk vilja och inte på bristande kunskap om beskattningens huvudsakliga konsekvenser. Kommitténs förslag mötte även i övrigt hård kritik och har inte lett till lagstiftning. Riksdagens beslut om höjda fribelopp i förmögenhetsbeskattningen och slopad arvs- och gåvoskatt avviker från kommitténs förslag. Demonstrationer i Stockholm, Göteborg och Helsingborg den 5 maj Den 5 maj 2004 demonstrerade tusentals villa- och fritidshusägare i Stockholm, Göteborg och Helsingborg mot Egendomsskattekommitténs förslag om fortsatt orättfärdig beskattning av hem och fritidshus. Demonstrationerna, som anordnades av VILLAÄGARNA och Skattebetalarna, gav gott mediautfall och ledde bl a till att flera ledarskribenter skrev om den orimliga beskattningen. Demonstrationerna genomfördes på ett nytt sätt. I Stockholm hade under 2003 åtta kommuner i full politisk enighet tillskrivit finansdepartementet och ställt krav på omedelbara åtgärder för att lindra beskattningen för hårt drabbade kommuninvånare. Vid demonstrationerna fick kommunpolitiker från särskilt utsatta kommuner ge en bild av hur boendebeskattningen slår mot deras kommuninvånare. På det sättet fokuserade förbundet särskilt på de värst drabbade kommunerna. Behovet av åtgärder för de värst drabbade har också framförts i debattartiklar, remissvar och pressmeddelanden. De demonstrerande antog likalydande resolutioner. Inför demonstrationen undertecknade 16 kommunpolitiker i Stockholmsområdet en gemensam debattartikel, som publicerades i Svenska Dagbladet, om konsekvenserna av boendebeskattningen för villaägare i deras kommuner. Dessutom publicerade Göteborgs- Posten en debattartikel undertecknad av VILLAÄGARNAs förbundsdirektör och Skattebetalarnas VD. 3

4 Manifestation på Marstrand Demonstrationen i Göteborg följdes senare upp med en manifestation på Marstrand i slutet av juni 2004 med kustbor från Skärhamn till Öckerö. På scenen framträdde bl a Marstrandsbon Peter Sundberg och andra kustbor. VILLAÄGARNA går till Europadomstolen VILLAÄGARNA har tre gånger under året vänt sig till Europadomstolen för att få fastighetsoch förmögenhetsskatten på boendet prövad. Fallen har följts upp med pressmeddelanden och debattartiklar och fått stor uppmärksamhet i media. Det första fallet gäller en villaägare i Båstad, som bor i ett grupphusområde med nio likadana hus där tre av husen fått nästan dubbelt så höga taxeringsvärden som de andra p g a att skattemyndigheten placerat husen i olika s k värdeområden. Om huset skulle ha legat på andra sidan lokalgatan skulle taxeringsvärdet har varit ca kr lägre. Indelningen i värdeområden går inte att överklaga i svensk domstol. Det andra gäller en 69-årig pensionär, som tvingades lämna det parhus i Enskede som varit hennes hem i 41 år. De senaste årens höjda taxeringsvärden hade medfört att en allt större del av hennes pension gick åt till att betala skatt för bostaden. Från år 1995 till år 2002 hade taxeringsvärdet på hennes hus stigit från kr till kr. Det tredje gäller en pensionerad kvinna i Göteborg, som trots låga inkomster och avsaknad av förmögenhet, tvingas betala full fastighetsskatt för sitt radhus. Skälet är att hon av familjeskäl inte längre är bosatt i radhuset. Därmed får hon inte någon skattereduktion enligt begränsningsregeln för fastighetsskatten. Med begränsningsregeln skulle hon betala kr om året istället för kr om året. Förbundet tillskrev också de nyvalda Europaparlamentarikerna och bjöd in dem till ett möte om bl a boendebeskattningens effekter. Avsikten var att påverka parlamentarikerna och få dem att i sin tur påverka sina partier. VILLAÄGARNA om budgetpropositionen VILLAÄGARNA framförde i ett pressmeddelande att det är positivt att regeringen föreslår höjda fribelopp i förmögenhetsbeskattningen, men var mycket kritiskt mot att förslaget enbart skulle gälla gifta och sambor och inte ensamstående. Förbundet var också kritiskt mot att det i budgetpropositionen saknades åtgärder för att rädda de värst drabbade samtidigt som den gröna skatteväxlingen fortsätter att ta mer än den ger tillbaka för många husägare. VILLAÄGARNA föreslog utvidgade möjligheter till nedsättning av fastighetsskatt för till- och ombyggda småhus VILLAÄGARNA skickade en skrivelse till finansdepartementet och föreslog utvidgade möjligheter till nedsättning av fastighetsskatt för småhus. Vid om- och tillbyggnad av hyreshus utgår tioårig skattelindring när till- och ombyggnadskostnaden överstiger 70 % av nybyggnadskostnaden, medan ett småhus inte anses vara nybyggt om byggnadsstommen till ett befintligt hus renoveras till nyskick, vilket innebär att endast grunden från ett befintligt hus får användas om tioårig skattelindring skall kunna erhållas. Förbundet föreslog att samma regler införs för småhus. Finansdepartementet meddelade senare att regeringen beslutat att det inte finns skäl att vidta några åtgärder med anledning av förbundets skrivelse. 4

5 Begäran om uppvaktningar Förbundet har begärt att få uppvakta finansminister Pär Nuder och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin för att ge sin syn på boende- och energibeskattningen inför valet 2006 och höra regeringens syn på dessa frågor. Ägarfrämjandet VILLAÄGARNA är medlem i Ägarfrämjandet och ingår i dess styrelse. I föreningen ingår också Fastighetsägarna Sverige, Lantbrukarnas Riksorganisation, Svensk Handel, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Sveriges Bostadsrättscentrum och Sveriges Jordägareförbund. Ägarfrämjandet har under året avslutat arbetet med att skriva en bok om ägarfrågor. Boken, Äganderätten Ansvar Skydd, gavs ut under 2004 och har bl a skickats till alla riksdagsledamöter. Ägarfrämjandet har också sammanställt ett häfte, som innehåller exempel från de sju medlemsorganisationerna på inskränkningar i äganderätten. Häftet skall tillsammans med boken användas i Ägarfrämjandets fortsatta opinionsarbete. UIPI VILLAÄGARNA är sedan 2002 medlem i UIPI, Union Internationale de la Propiété Immobilière eller International Union of Property Owners. UIPI är en internationell sammanslutning av nationella och internationella ideella organisationer för privata fastigheter och har till syfte att skydda och utveckla den privata äganderätten till fast egendom. Organisationen grundades 1923 i Frankrike och har idag 22 medlemmar. Under 2004 har två möten ägt rum i de respektive arbetsgrupperna Legal Affairs, Property Restitution, House and Commercial Rentals, Members Services, Technical, Property Taxation and Financial Committee. Under 2004 har ett särskilt nätverk bildats mellan deltagande länder för juridisk rådgivning gällande fast egendom utomlands, P.L.A.N. (Property Legal Advice Network). Enskilda medlemmar i respektive medlemsland kan via internet från det land där egendomen finns få dels allmän information om fastighetsrätten, dels ställa specifika juridiska frågor. VILLAÄGARNAs intresse inom UIPI ligger främst inom områdena medlemsservice och fastighetsbeskattning. ENERGIOMRÅDET Intressepolitisk framgång vid VILLAÄGARNAS dag på Noliamässan I augusti 2004 genomfördes VILLAÄGARNAs dag på Noliamässan i Piteå med energi som tema. Förbundet arrangerade en debatt med företrädare för alla riksdagspartier och med KG Bergström som debattledare. Samtliga politiker bekräftade att energibeskattningen har nått smärtgränsen, vilket är en klar intressepolitisk framgång. Endast miljöpartiets företrädare kunde tänka sig en mindre höjning av energiskatten. Förbundet anordnade också en energidebatt med företrädare för nätbolag och kommuner i norra Norrland och genomförde seminarier med olika energitema. Det blev sammantaget en lyckad dag med ett imponerande engagemang från många föreningar. Omkring medlemmar utnyttjade erbjudandet om fritt inträde. VILLAÄGARNA arbete för att förbättra elkonsumenternas ställning ger resultat VILLAÄGARNA har länge arbetat för att förbättra konsumenternas ställning på elmarknaden. Förbundet konstaterade exempelvis i ett pressmeddelande, med anledning av 5

6 Energimyndighetens rapport Konsumenten i centrum eller i kläm, att konsumentens ställning på elmarknaden är svag. Förbundet uttalade sig positivt till de föreslagna åtgärderna för att förbättra elkonsumenternas ställning. VILLAÄGARNA har under en längre tid och i olika sammanhang hållit anföranden och deltagit i möten och diskussioner med Svensk Energi, Energimyndigheten, enskilda bolag och Konsumentverket. Förbundet har då särskilt framfört vikten av att debitering sker efter faktisk förbrukning, att det införs en ettårig preskriptionstid för fakturering samt att problemen i samband med leverantörsbyte måste lösas. Det arbetet börjar nu ge resultat. Branschföreningen Svensk Energi har tagit till sig kritiken och försöker skapa bättre konsumentvillkor. Konsumenternas ställning vid leverantörsbyte har förbättrats något genom nya Allmänna avtalsvillkor och en överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om påföljd vid försenad avläsning. Vissa bolag har gått längre än överenskommelsen kräver. VILLAÄGARNA förde vidare tillsammans med sju andra organisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet fram svårigheterna att byta elleverantör. Organisationerna föreslog att ett nationellt anläggningsregister skall inrättas i likhet med det som finns för mobiltelefoni för att underlätta leverantörsbyten och eliminera problemen med felaktiga räkningar. VILLAÄGARNA har också uppmuntrat småhusägarna till energibesparing, t ex genom en energisnurra på förbundets hemsida, föredrag och artiklar. Elpriserna och den bristande konkurrensen på elmarknaden VILLAÄGARNA, som länge kritiserat den obefintliga konkurrensen på elmarknaden, konstaterade i en artikel i Villaägaren bl a att regeringen har en informell allians med kraftbolagen, som staten och bolagen tjänar stora pengar på medan konsumenterna förlorar. I samband med regeringens beslut om att stänga Barsebäck 2 deltog förbundet i seminariet Elbrist, hot eller realitet. Förbundet kommenterade också i ett pressmeddelande hur konsumenterna påverkas av detta. Förbundet konstaterade bl a att en stängning av Barsebäck 2 kommer att leda till stigande elpriser och framförde att staten bör ta ett större ansvar för att öka konkurrensen på elmarknaden. Förbundet efterfrågade en saklig, stabil och långsiktig energipolitik. VILLAÄGARNA har också vid två tillfällen granskat elbolagens priser i syfte att visa på de prisskillnader som finns och underlätta konsumenternas byte av elleverantör. Förbundet har konstaterat att det är tidskrävande för konsumenterna att göra prisjämförelser. Avsikten är att granskningen skall göras återkommande. Nätavgifter Energimyndighetens prövning av nätavgifterna för 2003, med hjälp av nätnyttomodellen, har försenats p g a att vissa bolag inte har lämnat uppgifter i tid och på ett korrekt sätt. Energimyndigheten kunde först under december 2004 öppna tillsyn av ett fyrtiotal bolag. VILLAÄGARNA har gjort en egen granskning av elnätbolagens avgifter. Granskningen visar bl a att drygt 70 % av nätbolagen har höjt sina nätavgifter under 2004, i 52 kommuner med 10 % eller mer och i 123 kommuner med 5 % eller mer. Undersökningen visar också att det nästan uteslutande är Fortum som är nätägare i de kommuner där villaägarna betalar de högsta 6

7 nätavgifterna, att de små kommunala bolagen ofta har lägre avgifter än de stora nätföretagen och att skillnaderna i nätavgifter är stora mellan nätbolag som arbetar under liknande förhållanden. Organisationssamarbetet om nätavgifter har fortsatt. Fjärrvärme En företrädare för VILLAÄGARNA har förordnats som expert i den statliga Fjärrvärmeutredningen. Utredningen har till uppdrag att föreslå åtgärder för att skydda konsumenterna mot oskäliga priser på fjärrvärme och analysera behovet av tillsyn över priserna på fjärrvärme. Förbundet har i utredningen bl a påtalat problemen för kunderna med oklara kontrakt och villkor och behovet av information för att öka anslutningen. Förbundet har också uttalat sig positivt till att en prövningsinstans liknade Allmänna reklamationsnämnden inrättas och samtidigt betonat vikten av att bolagen åläggs att följa de beslut en sådan instans fattar. Förbundet samarbetar också med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och ingår i branschens kundforum där bl a frågor som rör teknisk utveckling, prispress på material för anslutning och drift och konsumenternas ställning kommer att diskuteras. VILLAÄGARNA har också undersökt fjärrvärmeföretagens taxor för 2003 och Undersökningen visar att prisskillnaderna är stora. Fjärrvärmen är dyrast i Stockholm och billigast i Luleå. VILLAÄGARNA kritiska mot förslag om energideklarering En företrädare för VILLAÄGARNA har förordnats som expert i den statliga utredningen om byggnaders energiprestanda. Förbundets kritiserade utredningens förslag om krav på energideklaration med certifierade experter. Förbundet ansåg att detta innebär en onödig ekonomisk belastning på villaägarna och ansåg att en energideklaration, på samma sätt som en fastighetsdeklaration inför en allmän fastighetstaxering, skall kunna upprättas av fastighetsägaren. Förbundets kritik väckte mycket stor uppmärksamhet i media. ÖVRIG INTRESSEPOLITIK VILLAÄGARNA har genomfört flera undersökningar under året. Några redovisas ovan. Undersökningarna har ofta presenterats i Villaägaren. Förbundet har även presenterat utredningarna i pressmeddelanden såväl centralt som regionalt, vilket har givit mycket gott utfall i media. VILLAÄGARNAs boendekostnadsutredning VILLAÄGARNA har under året genomfört en boendekostnadsutredning, som omfattar alla kommuner och alla kostnader som tillhör boendet. Undersökningen visar att en sjuksköterska och en gymnasielärare med två barn inte kan köpa ett småhus i ett stort antal av landets kommuner trots att båda arbetar heltid och att barnfamiljer lever med mycket knappa marginaler och är ytterst känsliga för kostnadsökningar i form av stigande ränta, höjda energikostnader eller minskade inkomster. Undersökningen visar också att begränsningsregeln för fastighetsskatten inte hjälper barnfamiljen eftersom den inte tar hänsyn till försörjningsbörda och att den totala skattebelastningen för vår barnfamilj är högst i kommuner med höga taxeringsvärden. Det är 7

8 bara i tre kommuner som regeln får någon effekt och där tvingas familjen ändå betala över kr per månad i fastighetsskatt. Förbundet framförde i ett pressmeddelande att det måste ses som ett politiskt misslyckande att unga, välutbildade människor inte kan köpa ett småhus i många kommuner och att det återigen måste bli möjligt för vanligt folk att kunna förverkliga drömmen om ett eget hus. Alla riksdagsledamöter fick undersökningen tillsammans med ett brev. VILLAÄGARNAs undersökning om sopavgifter VILLAÄGARNA har undersökt landets soptaxor för åren 2003 och Undersökningen visar att Falun är dyrast i landet med kr om året och att Sundbyberg är billigast med 638 kr och att det är stora skillnader mellan vad som ingår i taxan och möjligheterna för hushållen att själva påverka kostnaden. VILLAÄGARNAs undersökning om fastighetsnära hämtning av återvinningsbara produkter VILLAÄGARNA har också undersökt hur kommunerna hanterar hämtning av återvinningsbara produkter, trädgårdsavfall och grovsopor. Undersökningen visar att det bara är ett fåtal kommuner som kan erbjuda en heltäckande fastighetsnära service. Förbundet framförde i ett pressmeddelande att större hänsyn måste tas till konsumenten vid utformningen av system för återvinning. VILLAÄGARNAs undersökning om VA-avgifter VILLAÄGARNA har undersökt de kommunala avgifterna för vatten och avlopp i alla kommuner. Undersökningen visar det förekommer mycket stora skillnader mellan avgifterna i olika kommuner och att 191 kommuner höjt sin VA-avgift jämfört med föregående år. Tomträtter Tomträttsfrågan har under året varit aktuell i flera kommuner, bl a Stockholm, Halmstad, Örebro och Göteborg. Förbundet har deltagit i lokala opinions- och informationsmöten och stöttat berörda föreningar och regionstyrelser i opinionsarbetet för bättre beräkningsgrunder och friköpsvillkor. I Stockholm skickade förbundet exempelvis ett brev till kommunens ca tomträttshavare med information om föreslagna höjningar av tomträttsavgälder och friköpspriser och uppmanade dem att göra en intresseanmälan för friköp. Brevet medförde en mängd positiva samtal från berörda tomträttshavare och nya medlemmar. VILLAÄGARNA kritiska mot nytt ROT-avdrag Förbundet, som vid flera tillfällen begärt att ROT-avdraget skall återinföras och utvidgas, var mycket kritiskt mot att det i vårbudgeten återinförda ROT-avdraget endast skulle gälla under en kortare tid och att inte omfatta materialkostnader. VILLAÄGARNA ansåg att ROTavdraget måste permanentas och omfatta både kostnader för material och arbete. 8

9 EXTERNA UPPDRAG INOM BYGGOMRÅDET VILLAÄGARNA har medverkat i boken Husköparguiden och ingår dessutom i följande projekt m m. Frisk Bostad i Sverige AB Bostadssektorns Avfalls- och Restprodukt- Grupp, ARG Föreningen för elektricitetens rationella användande, FERA Avgifta byggandet Golvbranschens våtrumskontroll, GVK Plattsättarnas Auktorisationsnämnd, PER SIS Rådet för byggkvalitet, BQR Referensgrupp till PBL-utredningen (statlig utredning) Boverkets byggråd Energimyndigheten, nätverk för småhus Delägare i bolaget tillsammans med HSB och Hyresgästföreningen. Bolaget skall sprida bra lösningar och goda exempel. Samarbetsprojekt mellan boendeorganisationer och fastighetsägare angående sophantering. Nätverk med boendeorganisationer, kraftleverantörer, elinstallatörer m fl. Samarbetsprojekt mellan boendeorganisationer och fastighetsägare för att få bort farliga ämnen i byggnader. Stiftelse som utformar råd och anvisningar för våtrum. Del av Byggkeramikrådet Förening som utformar standarder för Sverige, inom bl a boende och energi. Ideell förening för aktörer på byggmarknaden som arbetar med kvalitetsfrågor inom branschen. Förenkla nuvarande lagstiftning, bl a reglerna om bygglov. Utformar råd och anvisningar till plan- och bygglagen Påverkan över energiåtgärder för småhus. AVGIVNA REMISSYTTRANDEN 27 januari. Remissyttrande till näringsdepartementet angående andra delbetänkandet från FlexMex2-utredningen SOU 2003: januari. Remissyttrande till Boverket angående Boverkets förslag och råd om användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. 29 januari. Remissyttrande till finansdepartementet angående Riksskatteverkets promemoria med förslag till ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) m m. 29 januari. Remissyttrande till finansdepartementet angående Boverkets rapport Bättre kontroll på underhåll. 26 februari. Remissyttrande till kulturdepartementet angående Must carry (SOU 2003:109), delbetänkande av Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:1). 9

10 17 mars. Remissyttrande till miljödepartementet angående Boverkets rapport Från arbetsverktyg till tjänster till nytta för fler. 18 mars. Remissyttrande till miljödepartementet angående Lantmäteriutredningens betänkande lantmäteriet nya vägar för ökad samhällsnytta. 15 april. Remissyttrande till Energimyndigheten angående Energimyndighetens justerade parametrar för nätnyttomodellen. 3 maj. Remissyttrande till Finansinspektionen angående förslag rörande föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer i syfte att uppnå en enhetlig tolkning och ge en tydligare vägledning kring det svenska systemet med säkerställda obligationer. 12 maj. Remissyttrande till justitiedepartementet angående promemorian Forum i tvistemål (DV-rapport 2003:4). 12 maj. Remissyttrande till näringsdepartementet angående Rapport beträffande alternativ för systembalansansvar på den svenska naturgasmarknaden PricewaterhouseCoopers AB. 24 maj. Remissyttrande II till Boverket angående Förslag till föreskrifter och allmänna råd om användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. 28 maj. Remissyttrande till justitiedepartementet angående Ledningsrätt SOU 2004:7 Slutbetänkande av 2002 års ledningsrättsutredning. 18 juni. Remissyttrande till miljödepartementet angående Miljömålsrådets rapport Miljömålen allas vårt ansvar. 18 juni. Remissyttrande till finansdepartementet angående promemoria om vissa stämpelskattefrågor, dnr Fi2004/ juni. Remissyttrande till finansdepartementet angående promemoria om mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m m dnr Fi2004/ juni. Remissyttrande till näringsdepartementet angående tredje delbetänkandet från FlexMex2-utredningen SOU 2004:62. 2 juli. Remissyttrande till finansdepartementet angående Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande (SOU 2004:36) Reformerade egendomsskatter. 11 augusti. Remissyttrande till miljödepartementet angående Svenska Petroleum Institutets skrivelse om ändring av akrylatspecifikationen i Lagkrav enligt bilaga 2 i Lag (SFS 2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, dnr M2004/1065/Mk. 11 augusti. Remissyttrande till miljödepartementet angående promemoria om investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymmen i flerbostadshus, dnr M2004/2140/Knb. 19 augusti. Remissyttrande till finansdepartementet angående betänkandet (SOU 2004:66) Egendomsskatter reform av arvs- och gåvoskatter. 10

11 29 september. Remissyttrande till miljödepartementet angående promemoria om investeringsstöd för inrättande av källsorteringsutrymme i flerbostadshus. 7 oktober. Remissyttrande till miljödepartementet angående Boverkets rapport Avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn. 11 oktober. Remissyttrande till Skatteverket angående förslaget till föreskrifter inför förenklad fastighetstaxering 2006 (FFT 06). 14 oktober. Remissyttrande till jordbruksdepartementet angående förslaget om att permanenta försöksverksamheten vid allmänna reklamationsnämnden gällande prövning av skadeståndsanspråk och nedsättning av provision enligt fastighetsmäklarlagen. 14 oktober. Remissyttrande till miljödepartementet angående PM, delmål för fukt och mögel samt inomhusbuller. 14 oktober. Remissyttrande till miljödepartementet angående delbetänkandet Byggnadsdeklarationer Inomhusmiljö och energianvändning SOU 2004: oktober. Remissyttrande till miljödepartementet angående rapporter med anknytning till kontrollstationen för klimatpolitiken. 29 oktober. Remissyttrande till miljödepartementet angående Allmänna vattentjänster (SOU 2004:64). 9 november. Remissyttrande till miljödepartementet angående Naturvårdsverkets rapport Fortsatt grön skatteväxling. 18 november. Remissyttrande till Energimyndigheten angående förslag om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat STEMFS 2003:1. 10 december. Remissyttrande till justitiedepartementet angående promemorian Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden. JURIDISK OCH ÖVRIG RÅDGIVNINGSVERKSAMHET Syftet med förbundets rådgivningsverksamhet är att ge medlemmarna kvalificerad rådgivning inom områden som berör villaägare, t.ex. fel i fastighet, bygglov, familjerätt, köprätt, lantmäteri, boendeekonomi, fastighetsmäklare, byggnadsteknik och samfällighetsföreningar. Rådgivningsverksamheten hanteras av nio anställda experter, varav en är byggnadstekniker, två är lantmätare, fem jurister och en jurist/civilekonom. Dessa bistår även förbundsdirektören och styrelsen med utredningar, medverkan vid förhandlingar och upprättande av avtal. Rådgivning lämnas även av externa rådgivare inom områdena arkitektur, energi, plan- och byggfrågor, byggnadsteknik, byggnadsskador, trädgård, geologi, VVS och i juridiska frågor av de samarbetsadvokater som förbundet har avtal med. Förbundet har under året lyckats knyta till sig ytterligare några samarbetsadvokater och en geolog. 11

12 Förändringar inom Rådgivningsavdelningen Under år 2004 har förbundet anställt en byggnadstekniker på Rådgivningsavdelningen. Byggnadsteknisk rådgivning har redan tidigare bedrivits några timmar per vecka genom extern konsult. Förstärkningen har medfört att förbundet nu kan erbjuda medlemmarna betydligt bättre service avseende byggnadstekniska frågor. Vidare har rådgivningen generellt utvecklats genom att övriga experter kunnat dra nytta av byggnadsteknikerns kompetens. Ett exempel är de frågor om fel i fastighet som ställs till juristerna. Genom att juristerna har kunnat stämma av byggnadstekniska inslag i frågorna med byggnadsteknikern, har bättre svar kunnat lämnas till medlemmarna. Under år 2004 har svarsgrupperna boendeekonomi och juridik slagits ihop. Svarsgrupp boendeekonomi har tidigare enkom varit bemannad med en person, vilket per automatik medförde tidvis långa väntetider. Genom omläggningen erhåller medlemmarna snabbare service. Försöksprojektet Villaägarnas Juristbyrå Under hösten 2003 inrättades Villaägarnas Juristbyrå, som en försöksverksamhet. Byrån upprättar handlingar åt medlemmar eller företräder dem i processer mot företag eller myndigheter. Förbundets medlemmar har 25 % rabatt på Juristbyråns tjänster. Under år 2004 uppgick Juristbyråns intäkter till kronor kr exklusive moms. Medlemmarnas medvetenhet om byrån har ökats genom informationsinsatser, t ex via växelmeddelande, hemsidan, medlemstidningen Villaägaren, Förbundsnytt, information i samtliga informationsskrifter m m. Förbundet har inte tagit ställning till om byrån ska permanentas. Informationsskrifter m.m. Informationsskrifterna och avtalsmallarna har utökats med titlar som Gåva av bostadsrätt och "Skadestånd vid vibrationsskador och andra miljöskador. De runt 50 informationsskrifterna och avtalsmallarna utgör tillsammans ett mycket slagkraftigt och användbart paket, ett slags husadvokat för villaägare. Medlemmarna kan dygnet runt via Internet direkt få svar på sina frågor i informationsskrifterna och avtalsmallarna. För att upprätthålla hög kvalitet på informationsskrifterna revideras dessa årligen. Dessutom sker alltid en kvalitetsgranskning innan nya skrifter ges ut. Principiellt intressanta mål Rådgivningsavdelningens jurister driver tre principiellt intressanta mål i Europadomstolen, som gäller om Sverige genom fastighetstaxeringen och boendebeskattningen har kränkt medlemmarnas rättigheter enligt Europakonventionen. En av juristerna driver med bistånd av en av lantmätarna ett mål om uppförande av en återvinningsstation i närheten av ett villaområde. Media m.m. Förbundets experter har också vid flera tillfällen under året förekommit i TV, radio och tidningar. Experterna har även författat artiklar till Villaägaren och andra tidningar. Förbundets experter är representerade i Allmänna Reklamationsnämnden, Mäklarsamfundets Auktorisationsnämnd samt Hem och Villanämnden vid Försäkringsnämnden, som är överprövningsinstans för försäkringsärenden inom Trygg Hansa, Holmia och Aktsam. Förbundets experter har också hållit föredrag vid flera mässor och medverkat i föreningsmöten, informationskvällar, kurser för samfällighetsföreningar, kurser för 12

ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND

ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ÅRSREDOVISNING FÖR VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND 2003 Organisationsnummer 802003-7118 INNEHÅLL SIDA Förvaltningsberättelse 2-27 Koncernens resultaträkning 28 Koncernens balansräkning 29 Moderorganisationens

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna Årsberättelse 2011 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi syns, hörs och påverkar Vi är experter Vi finns i varje kvarter I TV och tidningar profilering

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten

ÅRSREDOVISNING 2004. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten ÅRSREDOVISNING 2004 Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten Produktion: Concret Reklam AB, Jönköping (Mars -05, DOV 4188) Tryck: NRS, Jönköping I N N E H Å L

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Bostadsrätterna i korthet

Bostadsrätterna i korthet Bostadsrätterna i korthet Intresse- och serviceorganisation som bildades 1921. Demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation som ägs av medlemmarna. Finns i hela landet och vi representerar totalt 250 000

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

Boverket. Boverkets årsredovisning 2008

Boverket. Boverkets årsredovisning 2008 Boverket Boverkets årsredovisning 2008 1 Boverkets årsredovisning 2008 Boverket februari 2009 2 Titel: Boverkets årsredovisning 2008 Utgivare: Boverket, februari 2009 Upplaga: 1 Antal: 500 Tryck: Boverket

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Innehåll. Vår vision. Vår verksamhetsidé

Innehåll. Vår vision. Vår verksamhetsidé Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning 2007 Textredigering:

Läs mer

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten Rapport 2011:27 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Årsredovisning 2005 Aktiespararna 2005 3

Årsredovisning 2005 Aktiespararna 2005 3 Årsredovisning 2005 3 Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Tel 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning 2005 Textredigering:

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Nr 3 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Sveriges första lönekonsulter auktoriserade

Nr 3 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Sveriges första lönekonsulter auktoriserade Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 3 2014 Pris 56 kr Sveriges första lönekonsulter auktoriserade Många breda leenden syntes när 130 Auktoriserade Lönekonsulter fick ta emot sina certifikat. 26

Läs mer

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009

LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se. Verksamhetsåret 2009 LOTTERIINSPEKTIONEN Box 199 645 23 Strängnäs www.lotteriinspektionen.se Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsåret 2009 Innehåll Förord 5 Översikt av myndigheten 7 Sammanfattning 2009 7 Mål 7 Tillsyn av spelmarknaden

Läs mer

PROs VERKSAMHET 2011

PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus:

Läs mer