Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete"

Transkript

1 Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Q1 ICA AB Första kvartalet

2 Stockholm 20 maj 2013 Stort fokus på att stoppa matfusk Det omfattande fusket med hästkött utblandat i nötkött präglade årets första kvartal. Det har blivit en väckarklocka för hela livsmedelsbranschen, och ICA kommer framöver att jobba på flera fronter för att hindra framtida matbedrägerier. Viktiga händelser i korthet > ICA i Sverige genomförde extra analyser och kontroller för att säkerställa riktigheten i innehållsförteckningarna efter upptäckten av fusk med hästkött. Totalt återkallades tre egna produkter. Vid en närmare analys visade det sig att två av dessa endast innehöll spår av hästkött, långt under den lagliga gränsen. > ICAs ägare Hakon Invest köper Royal Aholds andel i ICA. Efter förvärvet blir ICA och Hakon Invest en koncern: ICA Gruppen. Detta kommer eventuellt att påverka omfattningen av rapporteringen av ICAs hållbarhetsdata samt mät- och beräkningsmetoderna. De nätverk ICA är delaktiga i via Ahold kommer att ses över och eventuellt medlemskap utvärderas. > ICA har inlett ett pilotprojekt, ICA Environmental Assessment, där nio kinesiska leverantörer och fabriker ingår. Syftet är att minska miljöpåverkan vid tillverkning av ICAs egna varor, samt att säkra ICAs miljökrav. Helår Hållbarhetsmål ICA AB 2013 jan mar, % 2012 jan mar, % 2012 % Mål, % ICA ska minska sin direkta klimatpåverkan med 30 procent till 2020 jämfört med Q1,% 2012 Q4,% 2012 % Mål, % 100 procent av ICAs leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade 2 80 procent av ICAs livsmedelsleverantörer av egna varor ska vara kvalitetscertifierade Med ICAs direkta klimatpåverkan avses drift av butik och lager samt tjänsteresor och godstransporter mellan lager och butiker. Klimatpåverkan från sortimentet är ej inkluderat. Från första kvartalet 2013 presenteras ackumulerade siffror för perioden. Utfallet jämförs med ackumulerat genomsnittligt kvartalsvis utsläpp baserat på utsläppsdata för helåret Från första kvartalet 2013 redovisas måltalet som direkt klimatpåverkan per kvadratmeter säljyta i butik i enlighet med den koncernstrategi som beslutades i slutet av Jämförelsesiffror för tidigare år och perioder har justerats i enlighet med detta. 2 Med egna varor menas i huvudsak egna märkesvaror. Länder med hög risknivå enligt FNs utvecklingsprogram Human Development Index och Economic Security Index (UNDP) procent av livsmedelsleverantörer till ICAs egna varor ska vara certifierade i enlighet med GFSI (Global Food Safety Initative). Från och med 2013 kommer vi för lokala leverantörer av frukt och grönt även acceptera lokala standarder, exempelvis IP Sigill i Sverige, som kvalitetsstandard (utöver GFSI-godkända standarder). Arbete pågår med att planlägga förändringar i system och rapportering för att kunna införa den nya mätningen och rapporteringen. Under tiden används den gamla definitionen. ICA AB, Solna 2

3 Från första kvartalet 2013 följs och redovisas klimatmålet som direkt klimatpåverkan per kvadratmeter säljyta i butik. Detta görs för ökad transparens och noggrannhet eftersom utfallet kommer att följa förändringarna i ICAs verksamhet (dvs. större fusioner och avyttringar kommer i sig självt inte att påverka resultatet av klimatmålet). Under kvartalet har antalet butiker i Sverige, som har tecknat det nya centrala elavtalet, ökat, vilket påverkar utfallet. Samtliga anlitade transportörer i Sverige rapporterar nu in transportdata, vilket tidigare delvis beräknades enligt transportsträcka och genomsnittlig bränsleförbrukning. Detta, inklusive förbättringar hos transportörerna, exempelvis ecodriving, har lett till att utsläppen från de svenska transporterna har minskat. Vår ambition var att nå 100 procent socialt reviderade leverantörer av egna varor i högriskländer redan under 2012 och trots en ökande andel under året uppnåddes detta inte. Främsta orsaken är att arbetet med att kartlägga och sedan revidera leverantörerna är mycket tidskrävande. För leverantörer av special-produkter och processad mat har vi kommit långt men mer insatser behövs för att säkerställa att samtliga leverantörer av frukt, grönsaker och blommor är socialt reviderade, därför kvarstår måltalet för koncernen. Arbetet fortgår och under kvartalet ökade andelen socialt reviderade leverantörer av frukt, grönsaker och blommor. Andelen kvalitetscertifierade livsmedelsleverantörer av egna varor ökade något jämfört med fjärde kvartalet Detta beror på en ökad fokus på insamling och godkännande av certifikat samt bättre systemstöd som underlättar uppdatering av godkända certifikat. ICA AB, Solna 3

4 En fråga om förtroende Våra kunders förtroende är en av våra viktigaste tillgångar. Det gör att det ligger lika mycket i vårt eget som i våra kunders intresse att kunna lita på innehållet i maten. Därför såg vi oerhört allvarligt på det omfattande fusket med hästkött utblandat i nötkött, som avslöjades i januari. När vi förstod att även våra produkter kunde beröras agerade vi direkt. Förutom att stoppa produkter som visat sig innehålla hästkött kontaktade vi våra egna leverantörer med krav på nya analyser och fakta (för mer information, se sidorna 6 och 8). Fyra av våra egna produkter har hittills visat sig beröras. Vi har i dagsläget ingen anledning att tro att fusket drabbat oss i större omfattning än så, men vi vill vara säkra. För ICA är det en självklarhet att lönsamhet ska gå hand i hand med ansvar. Därför har vi genomfört DNA-analyser av alla våra egna processade produkter som innehåller nötkött, för att säkerställa att hästkött inte inblandats. Framöver kommer vi på ICA att satsa ytterligare för att utveckla arbetssätt för att minimera risken för den här typen av fusk. Men kärnfrågan berör naturligtvis hela branschen, inte bara oss på ICA. Hur ser vi tillsammans till att skydda oss mot liknande fusk i framtiden? Att använda noggranna rutiner och kontroller för att säkra att maten är trygg är vardag för oss på ICA, men den senaste tidens händelser visar tydligt att rutinerna inte skyddar tillräckligt mot oredlighet och bedrägerier. Frågan om ursprungsmärkning blir viktig av flera skäl framöver, och det är därför positivt att frågan nu är uppe på agendan även på EU-nivå. Efter det här måste branschen fråga sig vad som mer kan göras för att upptäcka och stoppa liknande scenarier i en mycket tidig fas. ICA ser fram emot att få vara med och driva denna viktiga fråga. Första kvartalet 2013 innehöll också en annan stor, men betydligt gladare, nyhet. I februari blev det klart att Hakon Invest köper Royal Aholds andel i ICA. Det innebär att Hakon Invest och ICA blir en koncern ICA Gruppen. Detta kommer eventuellt att påverka omfattningen av rapporteringen av ICAs hållbarhetsdata samt mät- och beräkningsmetoderna. Stockholm 20 maj 2013 Per Strömberg Vd ICA AB ICA AB, Solna 4

5 Q1: Viktiga händelser och insatser Nedan beskrivs viktiga händelser inom ICAs prioriterade områden inklusive kritik och mediedebatter under kvartalet. Miljö Estnisk återvinning: Från och med årsskiftet lämnar Rimi Estonia in allt förpackningsmaterial från sina butiker och lager till återvinning, även polystyren. Det innebär att Rimi nu är det enda dagligvaruföretaget i Estland som återvinner allt förpackningsmaterial. Under 2012 samlades mer än 2000 ton kartong och över 200 ton plast in. Utökat Food Bank-samarbete: Samtliga Rimi-butiker I Estland donerar sedan årsskiftet överblivna matvaror till Estonian Food Bank. Food Bank samlar in mat som annars hade gått till spillo, och vidarebefordrar maten till behövande. Bakom Food Bank står den oberoende välgörenhetsorganisationen Sunflower samt Swedbank, som hjälpt organisationen med finansiellt stöd för att etablera sig i landet. Miljöinitiativ i Kina: ICA har inlett ett pilotprojekt, ICA Environmental Assessment, med nio utvalda kinesiska leverantörer och fabriker. Grundtanken är att minska miljöpåverkan vid tillverkning av ICAs egna varor, samt att försäkra sig om att leverantörerna lever upp till ICAs miljökrav. Genom att utveckla bättre bedömningsverktyg kan ICA hjälpa leverantörerna att förbättra sitt miljöarbete inom till exempel energiförbrukning, avfallshantering och vattenanvändning och skapa utgångspunkter för att mäta förändringar. Första steget i projektet togs i mars, då en endagsutbildning för leverantörerna genomfördes på plats i Kina. Nästa steg är individuella utvärderingar och förbättringsförslag för de nio fabrikernas verksamheter. Projektet kommer att utvärderas under hösten Förnybar el i butik: 308 av de svenska ICA-butikerna använder nu ICAs centrala elavtal, vilket är 23 procent av butikerna. Det centrala elavtalet innebär att elen kommer från enbart förnybara källor. Dessutom möjliggörs smartare uppföljning av butikernas elförbrukning och ett större produktutbud. Ungefär 20 procent av alla svenska ICA-butiker hade förnybar el via det centrala avtalet i slutet av 2012, utöver detta är det många ICA-butiker som har förnybar el via egna avtal med elleverantörer. Ekologisk ökning: Efterfrågan på ICAs ekologiska sortiment är fortsatt stark. Under kvartalet ökade försäljningen av det ekologiska frukt- och gröntsortimentet med 19 procent jämfört med samma kvartal föregående år. ICAs eget varumärke, ICA I love Eco, ökade med 9 procent under samma period. Den totala försäljningsökningen av ekologiskt i ICAs centrala sortiment uppgick till cirka 3 procent under samma period. Omsorg om skogen: Svenska FSC (Forest Stewardship Council) har för andra året i rad samarbetat med ICA, Arla, Tetra Pak och WWF (Världsnaturfonden) för att öka kännedomen om vad märkningen FSC står för. En färsk undersökning visar att arbetet gett resultat: Numera känner 17 av 100 svenskar till att FSC innebär att råvaran kommer från skogsbruk som skyddar höga miljövärden, motverkar avskogning och värnar om mänskliga rättigheter. Det är en ökning med 3 procentenheter från Även förtroendet för märkningen har ökat jämfört med föregående år. ICA strävar kontinuerligt efter att införa fler FSC-märkta produkter och förpackningar i sortimentet, för att underlätta för kunderna att göra medvetna val. Under sommarsäsongen säljer ICA till exempel cirka ton FSC-märkt grillkol och mer än FSC-märkta trädgårdsmöbler. Under 2013 lanserades också mjölk under ICAs varumärke med FSC-märkt förpackning. Klimatmanifestation: ICA deltog den 23 mars i den globala klimatmanifestationen Earth Hour, där människor, myndigheter och företag uppmanas att släcka ljuset under en timme. I Sverige släckte ICA ner fasadskyltar och kontor så långt som möjligt med hänsyn till säkerhet och drift. ICA ser deltagandet i manifestationen som ett bra sätt att skapa förståelse för klimatfrågan och kunskap hos omgivningen om hur små saker i vardagen kan göra stor skillnad för klimatet. ICA i Sverige ICA AB, Solna 5

6 uppmanade även sina kunder att släcka ner genom att bland annat artikel i kundtidningen Buffé samt medskick i ICA Matkassen. Kvalitet Anpassning av kvalitetsstandard: Under 2013 kommer den svenska branschgemensamma kvalitetsstandarden för matsäkerhet i butik att uppdateras. Målsättningen är att anpassa standarden så att den blir enklare att använda i kedjedrift. Detta kommer till exempel att underlätta för ICA Norge och Rimi Baltic, där verksamheten främst bedrivs som butikskedjor, att arbeta efter motsvarande riktlinjer vad gäller matsäkerhet. Den svenska kvalitetsstandarden för matsäkerhet initierades av ICA år 2008, och ICA fortsätter att ha en drivande roll i branschutvecklingen. Startskottet för uppdateringen av standarden gick i mars med ett branschgemensamt möte. Till grund för uppdateringen ligger bland annat det utkast till en internationell standard som en arbetsgrupp inom ICA tog fram under Efter hästköttsfusket: Att kunna lita på innehållet i en produkt ska vara en självklarhet för ICAs kunder. Därför präglades kvalitetsarbetet under årets första kvartal starkt av det internationellt omfattande fusket med hästkött i processade nötkötträtter. Fusket upptäcktes först på Irland och visade sig sedan beröra även ICAs marknader. ICA inledde direkt arbetet med att ta reda på om ICAvaror berördes. I Sverige har till exempel närmare 100 egna märkesvaror analyserats i förebyggande syfte. Tre produkter har återkallats: ICA Basic lasagne, ICAs ostwurst samt ICA Basic fryst cevapcici. De båda sistnämnda innehöll dock enbart spår av hästkött, långt under den lagliga gränsen. I Baltikum har Rimi återkallat ett antal produkter utifrån information från berörda EU-myndigheter. ICA Norge har återkallat en artikel under eget varumärke sedan spår av hästkött funnits vid analys. ICA har också krävt analyser och fakta av samtliga berörda leverantörer under ICAs egna varumärken. Från märkesleverantörer har ICA begärt redogörelser för hur de försäkrar sig om att produkternas innehållsdeklaration överensstämmer med verkligheten. ICA för också en löpande dialog med svenska Livsmedelsverket om hur frågan utvecklas och om hur ICA kan agera. De flesta reaktioner som ICA har fått från kunderna efter hästköttsfusket har handlat om att maten inte ska kasseras. ICA har efter godkännande från Livsmedelsverket avtalat att skänka en mindre del av den återkallade lasagnen till Frälsningsarmén. Nu fokuserar ICA på att arbeta förebyggande på lång sikt. Idag är fusket ett internationellt utbrett branschproblem. Hästköttfallet har haft berörda parter i 16 länder och brett ut sig i komplicerade kedjor med många mellanled. Livsmedelsbranschen behöver utvärdera vad som kan göras för att fusk ska upptäckas i tidiga stadier. ICA ser positivt på att vara med och driva utvecklingen. Publika återkallelser av egna märkesvaror: ICA Sverige har haft fem publika återkallelser via pressreleaser under kvartalet för egna märkesvaror: ICA Basic fryst lasagne 400 gram, ICA ostwurst 240 gram och ICA Basic fryst cevapcici 600 gram, som nämns ovan. Under perioden återkallades också ICA potatismos i 12-portionsförpackning, 3x140 gram med två olika bäst-före-datum efter att ICA fått indikation om att mospulvret kan innehålla metalldelar. ICA Norge har haft en publik återkallelse för egna märkesvaror: Delish Lasagne Bolognese på grund av spår av hästkött. Rimi Baltikum har haft en publik återkallelse för egna märkesvaror: Poesia vaniljwafers 2x35g, på grund av kontamination. Etisk handel Fairtrade ökade: I Sverige ökade försäljningen av Fairtradeprodukter med 8 procent under första kvartalet i år jämfört med samma kvartal föregående år, delvis på grund av att ICA återinfört Fairtrademärkta rosor under eget varumärke. Under mars genomfördes också en kampanj kring ICAs Fairtrademärkta rosor: Till varje bukett rosor fanns ett armband gjort av kvinnor i Kenya. Armbanden tillverkades av kvinnor i fem olika Kenyanska stammar och gav över 400 kvinnor möjlighet till inkomst. Armbanden gav ekonomiskt stöd till kvinnorna och deras familjer samt en stor känsla av stolthet för stammen. Armbanden var unika och fanns bara på ICA. Barns rätt: ICA deltar sedan november 2012 i en workshopserie arrangerad av svenska UNICEF om barns rättigheter. Målet är att de deltagande svenska företagen, alla med global anknytning och speciellt inbjudna av UNICEF, tillsammans kan sporra varandra och utveckla nya metoder för att stävja barnarbete och värna barns rätt i samhället. ICA AB, Solna 6

7 Hälsa Rimis vitaminer: Rimi Estland fortsatte under kvartalet arbetet med hälsoprogrammet For your health, som inleddes Ett inslag i programmet är så kallade Vitamin Trips, vitaminbesök, för barn i Rimis butiker. På ett vitaminbesök får förskoleklasser och skolbarn göra ett timslångt studiebesök på en frukt- och gröntavdelning. Där berättar personalen både om vikten av vitaminer och bjuder på provsmakning. Över barn har redan genomfört vitaminbesök. Mer frukt och grönt: ICA Sverige satsar under 2013 stort på att hjälpa kunderna att välja hälsosamma alternativ. Därför har kampanjen Ta ett grönt år med ICA lanserats, med fokus på att öka medvetenheten runt vikten av att äta frukt och grönt. Inslag i kampanjen är till exempel att receptslumpgeneratorn på ICA.se bara bjuder på recept som innehåller minst 30 procent grönsaker. Även receptfoldrar och kundtidningen Buffé lyfter fram recept med hög andel grönsaker och frukt. Kunderna kommer också att få fina erbjudanden med fokus på frukt och grönt. Bjud på glutenfritt: Under kvartalet var ICA Sverige först på marknaden att lansera glutenfria EMVprodukter. Genom att erbjuda flera produkter att välja på till attraktiva priser kan ICA göra vardagen lite enklare och mer inspirerande också för glutenintoleranta. Intresset från kunderna är stort och försäljningen fortsätter att öka. Under första kvartalet lanserades åtta nya glutenfria artiklar, framför allt pasta och bröd, under varumärket ICA. Mat i skolan: I Lettland fortsätter hälsoprojektet Aikagarso, som syftar till att öka förståelsen om en balanserad kosthållning och ändrade kostvanor. I februari lanserades delprojektet Skolresan inom ramen för detta. Elever från tredje till åttonde klass är välkomna att ansöka om att hälsoprojektets specielle kock besöker skolan och lär eleverna laga hälsosam mat. I slutet av Skolresan kommer Rimi att publicera en digital kokbok på sin hemsida med alla elevers recept. Sporta med ICA: Att äta hälsosamt är viktigt, men båda unga och gamla behöver röra på sig för att må bra. ICAs mål är att uppfattas som ledande inom hälsa och välbefinnande, och stöttar därför utvalda motionsaktiviteter. Ett exempel är Kortvasan, som startades 1996 av ICA, mellan Oxberg och Mora. I år deltog cirka 300 medarbetare från ICA. Vintern har ICA också för första året sponsrat Barnens Vasalopp över hela Sverige. Flera ICA-butiker har genomfört loppen i anslutning till butikerna. ICA deltar även i Svenska Skidförbundets projekt Alla på Snö där närmare barn i tioårsåldern under vintern fått prova på skidåkning. Femteklassare i hela Sverige har också erbjudits att delta i ICA Miniallsvenskan i bandy, en turnering som kröntes med en stor final i Friends Arena i samband med SM-finalen i bandy. ICA stödjer Lettlands änglar: I slutet av januari avslutades välgörenhetsprojektet Änglar över Lettland, som är ett samarbete mellan Rimi, Swedbank, tv-kanalen LNT och Ziedot.lv. Änglar över Lettland samlar in pengar på olika sätt, bland annat i Rimis butiker, för att bekosta vård till barn som lider av medfödda sjukdomar eller som har skadats i olyckor. Totalt samlades drygt LVL in via Rimis butiker. Fritid för barn: Rimi Lettland samlade under kvartalet också in över LVL till välgörenhetsprojektet Stabins, tillsammans med organisationen Ziedot.lv, som hjälper lokala föreningar och stiftelser att organisera fritidsaktiviteter för skolbarn från fattiga familjer. Barnen får möjligheter till meningsfull sysselsättning som till exempel sport, musik eller konst efter att skolan slutat för dagen. Kritik och mediedebatter Sverige: Frågan om ockuperade områden i Israel och Marocko väckte under kvartalet mediedebatt i Sverige. Det ledde till många kundfrågor angående varför ICA köper produkter därifrån. ICA har valt att inte köpa produkter från ockuperad mark men frågan är komplex och ICAs utgångspunkt är att vi inte handlar med länder utan med leverantörer. ICA följer generellt FNs och svenska regeringens rekommendationer när det gäller affärsrelationer med andra länder och den svenska regeringen har inte aviserat handelsbojkotter mot dessa områden. För att kunderna själva ska kunna välja om de vill avstå från att köpa varor från ett visst land är ursprungsmärkningen av varorna alltid så tydlig som möjligt. ICA AB, Solna 7

8 Sverige: Under kvartalet påtalades att äggråvara från Danmark och andra europeiska länder inte kan kontrolleras av ICA på samma sätt som färska svenska ägg vad gäller till exempel djurskydd och salmonellarisker. Äggråvara från andra länder än Sverige används i ICAs egna märkesvaror, medan färska ägg köps från Sverige. ICA ser utöver vanlig EU-lagstiftning få möjligheter att i närtid kunna kontrollera äggråvara från andra länder på samma sätt som svenska, färska ägg kan kontrolleras och spåras. Att välja att köpa färska ägg från Sverige, där möjligheterna att påverka är mycket större, kan dock ses som ett steg i rätt riktning. Risken för att äggråvaran som köps in ska sprida till exempel salmonella är också liten eftersom råvaran värmebehandlas och bakterien dör vid 70 grader. Sverige: Naturskyddsföreningen kritiserade ICA-butiker för att fortsätta sälja jätteräkor, trots att ICA Sverige AB lovat att sluta sälja dessa räkor eftersom industrin bidrar till miljöförstöring och sociala problem. Jätteräkorna är sedan tidigare borttagna ur ICAs centrala sortiment. I 45 procent av de ICAbutiker där Naturskyddsföreningen gjorde stickprov fanns ändå jätteräkor att köpa. ICA har följt upp resultatet genom att kontakta samtliga ICA-butiker som ingick i undersökningen. De ICA-butiker som inte har några jätteräkor i sitt sortiment fick återkoppling kring deras goda arbete medan ICA-butiker som fortfarande säljer jätteräkor uppmanades att sluta med detta och istället erbjuda ICAs MSCmärkta kungsräkor som ett hållbart alternativ. Samtliga marknader: Frågan om hästköttfusket fick stor internationell uppmärksamhet. Läs mer om ICAs syn på saken på sidorna 6 och 8. Utmärkelser Bäst på kommunikation: När Nordens största undersökning bland kommunikatörer och marknadsförare om vem som är bäst i Sverige på kommunikation genomfördes, så hamnade ICA i toppen. ICAs höga resultat beror enligt motiveringen till stor del på de välkända reklamfilmerna med Stig och gänget, samt kommunikationen av koncernens hållbarhetsarbete. Bakom undersökningen stod representanter från Sveriges Annonsörer, Sveriges kommunikatörer, Sveriges Marknadsförbund samt Hammer & Hanborg. Utblick: Att säkra matkvalitet I efterdyningarna av hästköttsfusket väntar nu ett stort och omfattande arbete för livsmedelsbranschen: Att tillsammans hitta bättre sätt att skydda sig mot fusk i framtiden. Idag finns ett omfattande kontrollsystem för att säkerställa att maten är säker ( food safety ) och håller förväntad kvalitet ( food quality ). Problemet är att dagens system främst är uppbyggt för att undvika risker med oavsiktliga misstag. För att upptäcka avsiktlig manipulering med maten för att till exempel tjäna pengar ( food fraud ) eller orsaka skada ( food defense ) är det tydligt att de traditionella kvalitetssäkringssystemen inte räcker till. För ICAs del handlar det den närmaste tiden om dels att säkerställa att inte hästkött finns i fler produkter, dels se över om, och hur, andra processade varor bör DNA-testas. Till exempel bedöms fiskprodukter, ost och juicer vara livsmedel som kan ligga i riskzonen för fusk. Men enbart fortsatta kontroller kommer inte att räcka som vapen mot bedragare. Livsmedelsbranschen måste också tänka nytt och våga ifrågasätta traditionella metoder för att bli effektivare när det gäller att upptäcka fusk och bedrägerier. - Vi har ett system som byggt på certifieringar, där branschen i stor utsträckning litat på vad leverantören säger finns i produkten. Nu behöver vi hitta fler sätt att förebygga fusk och kontrollera att leverantörerna verkligen ger rätt information. Därför kommer vi att utveckla våra kontroller för att förebygga food fraud, berättar Lena Sparring, chef produktkvalitet på ICA Sverige AB. Kontrollerna ska säkerställa att skyddet mot bedrägerier ökar och att ICA ständigt hittar bättre sätt att arbeta. Det kommer alltså inte att enbart handla om tester. En åtgärd är till exempel att framöver arrangera en workshop mellan ICAs inköpare och ICAs säkerhetsavdelning för att kartlägga framtida fokusområden. Genom att sammanföra olika perspektiv kan nya tänkesätt ta ICA AB, Solna 8

9 form och effektivare arbetsmetoder utvecklas. I Sverige kommer ICA också att samarbeta tätt med övriga branschföreträdare och Livsmedelsverket. ICA är medlem i Consumer Goods Forum och via dess kvalitetsgrupp Global Food Safety Initiative (GFSI) startas nu ett arbete kring food fraud. Det kommer att ge ICA bra internationell vägledning inom vilka livsmedelsområden som kan tänkas vara mer riskfyllda. Om rapporten: Detta är en kvartalsvis lägesrapport med information som visar ICAs arbete med hållbarhetsfrågor och utveckling under året. Kvartalsrapporten ska visa den löpande utvecklingen under året och tar upp de mest väsentliga frågorna inom miljö, kvalitet, hälsa, etisk handel, samhällsengagemang samt ICAs roll i de viktigaste mediedebatterna. Rapporten är oberoende granskad, men rapporterar inte enligt GRI:s riktlinjer och tar därför inte upp vissa frågor. Själva hållbarhetsredovisningen publicerar ICA en gång om året. Den rapporteras enligt GRI:s riktlinjer och ger en helhetsbild av hållbarhetsarbetet. För ICAs mät- och beräkningsmetoder, avgränsningar samt väsentlighetsanalys, se: Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB ägs av Hakon Invest AB. Mer information finns på FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ICAs presstjänst, tfn ICA AB, Solna 9

10 Hållbarhetsrapport för ICAs 1 januari 30 juni 2012 Revisors rapport över oberoende översiktlig granskning av kvartalsrapport för hållbarhetsarbete Till läsarna av ICA ABs kvartalsrapport för hållbarhetsarbete för perioden 1 januari 31 mars 2013 Inledning Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i ICA AB att översiktligt granska innehållet i ICA ABs kvartalsrapport för hållbarhetsarbete för perioden. Vår översiktliga granskning omfattar information avseende första kvartalet Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera kvartalsrapporten i enlighet med tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om kvartalsrapporten grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information utgiven av IFAC. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av kvartalsrapporten, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Vårt bestyrkande omfattar inte de antaganden som använts eller huruvida det är möjligt för företaget att uppnå framtidsinriktad information (såsom mål, förväntningar och ambitioner). De kriterier som vår granskning baseras på är ICA ABs väsentlighetssanalys 2012 och de redovisnings- och beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram och angivit i ICA ABs hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av kvartalsrapporten för ICAs hållbarhetsarbete. Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, bl.a. omfattat följande: a. uppdatering av vår kunskap och förståelse av ICA ABs organisation och verksamhet b. bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning avseende intressenternas informationsbehov c. intervjuer med ansvariga chefer, på koncernnivå, dotterbolagsnivå och på utvalda enheter i syfte att bedöma om den kvalitativa och kvantitativa informationen i kvartalsrapporten är fullständig, riktig och tillräcklig d. tagit del av interna och externa dokument för att bedöma om den rapporterade informationen är fullständig, riktig och tillräcklig e. analytisk granskning av rapporterad information f. övervägande av helhetsintrycket av kvartalsrapporten, samt dess format, därvid övervägande av informationens inbördes överensstämmelse med tillämpade kriterier g. avstämning av den granskade informationen mot hållbarhetsinformationen i företagets hållbarhetsredovisning för 2012 Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledningen att anse att ICA ABs kvartalsrapport för hållbarhetsarbete för perioden inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan angivna kriterierna. Stockholm den 20 maj 2013 Deloitte AB Didrik Roos Auktoriserad revisor Lennart Nordqvist Specialistmedlem i FAR ICA AB, Solna 10

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Q2 ICA AB Andra kvartalet Stockholm 4 oktober 2012 ICA inför kvartalsrapporter för sitt hållbarhetsarbete ICA har ambitionen att ständigt utveckla hållbarhetsarbetet.

Läs mer

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete ICA AB Tredje kvartalet Stockholm 30 november 2012 Ansvarsfullt företagande del i ICAs nya koncernstrategi I den nya koncernstrategin som antogs i september är

Läs mer

Hållbarhetssrapport april juni 2015

Hållbarhetssrapport april juni 2015 Hållbarhetssrapport april juni 2015 Ekologiska sortimentet fortsätter att växa Solna den 20 augusti Andra kvartalet 2015 i sammandrag Utveckling av det ekologiska sortimentet Under andra kvartalet ökade

Läs mer

31% minskad direkt klimatpåverkan *

31% minskad direkt klimatpåverkan * Stockholm den 22 maj 2014 Kvartalsrapport för hållbarhet januari mars 2014 Utökad satsning på ursprungsmärkning En av ICA Gruppens strategiska prioriteringar för 2014 är att stödja kundernas hållbara val.

Läs mer

Hållbarhetsrapport juli september 2017

Hållbarhetsrapport juli september 2017 Hållbarhetsrapport juli september 2017 Solna den 10 november 2017 Tredje kvartalet 2017 i sammandrag ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser minskade under perioden oktober 2016 september 2017 med 45 procent

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. Energianvändningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

produkter. tillvara på erfarenheterna från det uppmärksammade klimatexperimentet One Tonne Life som ICA deltog i 2011.

produkter. tillvara på erfarenheterna från det uppmärksammade klimatexperimentet One Tonne Life som ICA deltog i 2011. ICA Gruppen ska vara ett långsiktigt livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. Hållbarhetsarbetet är en strategisk prioritet och integrerat i koncernens

Läs mer

19% minskad direkt klimatpåverkan *

19% minskad direkt klimatpåverkan * Kvartalsrapport för hållbarhet april juni 2013 ICA Gruppen fortsätter att prioritera hållbarhet Hakon Invest förvärvade Aholds aktier i ICA AB under våren 2013 och bytte namn till ICA Gruppen den 20 maj.

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhetssrapport januari mars 2015

Hållbarhetssrapport januari mars 2015 Hållbarhetssrapport januari mars 2015 Mat och hälsa i centrum Första kvartalet 2015 i sammandrag Fortsatt arbete med revidering och certifiering av leverantörer Arbetet med att socialt revidera och kvalitetscertifiera

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

32% minskad direkt klimatpåverkan *

32% minskad direkt klimatpåverkan * Stockholm den 21 augusti 2014 Kvartalsrapport för hållbarhet april juni 2014 Fler samverkansprojekt för etisk handel En viktig del i ICA Gruppens hållbarhetsarbete är att samverka med andra. Under kvartalet

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

31% minskad direkt klimatpåverkan *

31% minskad direkt klimatpåverkan * Stockholm den 13 november 2014 Kvartalsrapport för hållbarhet Q3, juli september 2014 Ökat fokus på hälsa Hälsa stod i fokus under årets tredje kvartal, med bland annat sponsringsinsatser för breddidrott

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Hållbarhetsrapport juli september 2015

Hållbarhetsrapport juli september 2015 Hållbarhetsrapport juli september 2015 Allt lättare göra hållbara val Solna den 12 november Tredje kvartalet 2015 i sammandrag Fortsatt stark utveckling för ekologiska varor Försäljningen av ekologiska

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Delårsrapport Q Absolicon Solar Collector AB

Delårsrapport Q Absolicon Solar Collector AB Delårsrapport Q3 2016 Absolicon Solar Collector AB Nyckeltal Delårsrapport Q3 2016 Tredje kvartalet 2016-07-01-2016-09-30 Första tre kvartalen 2016-01-01-2016-09-30 Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Kartongförpackningen en god förpackning

Kartongförpackningen en god förpackning Kartongförpackningen en god förpackning KARTONGFÖRPACKNINGAR ÄR KLIMATSMARTA Klimatpåverkan från kartongförpackningar är förhållandevis liten. Kartongförpackningars växthusutsläpp är bara en fjärdedel

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 MIRIS HOLDING AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 Omsättningen uppgick till 920 tkr Periodens resultat efter fin. poster var 3 959 tkr Bokslutskommunikén omfattar Miris koncernen

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

16% minskad direkt klimatpåverkan *

16% minskad direkt klimatpåverkan * Stockholm den 29 november 2013 Kvartalsrapport för hållbarhet juli september 2013 Fortsatta satsningar på ansvarsfullt företagande ICA Gruppens verksamheter utgår från sex strategiska teman. Att vara föregångare

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Det började 2010-2011 i Hässelby

Det började 2010-2011 i Hässelby Det började 2010-2011 i Hässelby Initiativtagare: Projektpartners: Familjen Lindells koldioxidavtryck Topp-3: hälsosam och klimatsmart mat 1. Minska det onödiga matavfallet 2. Välj kött med omsorg och

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q2 2016 Med temabilaga URSPRUNGSMÄRKNINGEN FRÅN SVERIGE Optimistisk dagligvaruhandel Dagligvaruhandelns försäljning under andra kvartalet 2016 uppgick till 82,1

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Med temabilaga Hälsa God tillväxt under första kvartalet 2016 Dagligvaruhandeln inledde 2016 med en stark försäljningsökning. Tillväxten under det första

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 14-14105 Tillägg 2014:2 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 14-16062 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling

#ModUpp2020. Riktlinjer för en Modern Upphandling #ModUpp2020 Riktlinjer för en Modern Upphandling Vad är #ModUpp2020? #Modupp2020 är en kampanj som uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Undersökning om matsvinn i ICAs kundpanel. Januari 2017

Undersökning om matsvinn i ICAs kundpanel. Januari 2017 Undersökning om matsvinn i ICAs kundpanel Januari 2017 Om ICAs kundpanel ICAs kundpanel har funnits sedan 2011, under 2015 gjordes en uppdatering för att rekrytera in nya kunder och innehöll vid undersökningstillfället

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer