Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete"

Transkript

1 Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Q1 ICA AB Första kvartalet

2 Stockholm 20 maj 2013 Stort fokus på att stoppa matfusk Det omfattande fusket med hästkött utblandat i nötkött präglade årets första kvartal. Det har blivit en väckarklocka för hela livsmedelsbranschen, och ICA kommer framöver att jobba på flera fronter för att hindra framtida matbedrägerier. Viktiga händelser i korthet > ICA i Sverige genomförde extra analyser och kontroller för att säkerställa riktigheten i innehållsförteckningarna efter upptäckten av fusk med hästkött. Totalt återkallades tre egna produkter. Vid en närmare analys visade det sig att två av dessa endast innehöll spår av hästkött, långt under den lagliga gränsen. > ICAs ägare Hakon Invest köper Royal Aholds andel i ICA. Efter förvärvet blir ICA och Hakon Invest en koncern: ICA Gruppen. Detta kommer eventuellt att påverka omfattningen av rapporteringen av ICAs hållbarhetsdata samt mät- och beräkningsmetoderna. De nätverk ICA är delaktiga i via Ahold kommer att ses över och eventuellt medlemskap utvärderas. > ICA har inlett ett pilotprojekt, ICA Environmental Assessment, där nio kinesiska leverantörer och fabriker ingår. Syftet är att minska miljöpåverkan vid tillverkning av ICAs egna varor, samt att säkra ICAs miljökrav. Helår Hållbarhetsmål ICA AB 2013 jan mar, % 2012 jan mar, % 2012 % Mål, % ICA ska minska sin direkta klimatpåverkan med 30 procent till 2020 jämfört med Q1,% 2012 Q4,% 2012 % Mål, % 100 procent av ICAs leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade 2 80 procent av ICAs livsmedelsleverantörer av egna varor ska vara kvalitetscertifierade Med ICAs direkta klimatpåverkan avses drift av butik och lager samt tjänsteresor och godstransporter mellan lager och butiker. Klimatpåverkan från sortimentet är ej inkluderat. Från första kvartalet 2013 presenteras ackumulerade siffror för perioden. Utfallet jämförs med ackumulerat genomsnittligt kvartalsvis utsläpp baserat på utsläppsdata för helåret Från första kvartalet 2013 redovisas måltalet som direkt klimatpåverkan per kvadratmeter säljyta i butik i enlighet med den koncernstrategi som beslutades i slutet av Jämförelsesiffror för tidigare år och perioder har justerats i enlighet med detta. 2 Med egna varor menas i huvudsak egna märkesvaror. Länder med hög risknivå enligt FNs utvecklingsprogram Human Development Index och Economic Security Index (UNDP) procent av livsmedelsleverantörer till ICAs egna varor ska vara certifierade i enlighet med GFSI (Global Food Safety Initative). Från och med 2013 kommer vi för lokala leverantörer av frukt och grönt även acceptera lokala standarder, exempelvis IP Sigill i Sverige, som kvalitetsstandard (utöver GFSI-godkända standarder). Arbete pågår med att planlägga förändringar i system och rapportering för att kunna införa den nya mätningen och rapporteringen. Under tiden används den gamla definitionen. ICA AB, Solna 2

3 Från första kvartalet 2013 följs och redovisas klimatmålet som direkt klimatpåverkan per kvadratmeter säljyta i butik. Detta görs för ökad transparens och noggrannhet eftersom utfallet kommer att följa förändringarna i ICAs verksamhet (dvs. större fusioner och avyttringar kommer i sig självt inte att påverka resultatet av klimatmålet). Under kvartalet har antalet butiker i Sverige, som har tecknat det nya centrala elavtalet, ökat, vilket påverkar utfallet. Samtliga anlitade transportörer i Sverige rapporterar nu in transportdata, vilket tidigare delvis beräknades enligt transportsträcka och genomsnittlig bränsleförbrukning. Detta, inklusive förbättringar hos transportörerna, exempelvis ecodriving, har lett till att utsläppen från de svenska transporterna har minskat. Vår ambition var att nå 100 procent socialt reviderade leverantörer av egna varor i högriskländer redan under 2012 och trots en ökande andel under året uppnåddes detta inte. Främsta orsaken är att arbetet med att kartlägga och sedan revidera leverantörerna är mycket tidskrävande. För leverantörer av special-produkter och processad mat har vi kommit långt men mer insatser behövs för att säkerställa att samtliga leverantörer av frukt, grönsaker och blommor är socialt reviderade, därför kvarstår måltalet för koncernen. Arbetet fortgår och under kvartalet ökade andelen socialt reviderade leverantörer av frukt, grönsaker och blommor. Andelen kvalitetscertifierade livsmedelsleverantörer av egna varor ökade något jämfört med fjärde kvartalet Detta beror på en ökad fokus på insamling och godkännande av certifikat samt bättre systemstöd som underlättar uppdatering av godkända certifikat. ICA AB, Solna 3

4 En fråga om förtroende Våra kunders förtroende är en av våra viktigaste tillgångar. Det gör att det ligger lika mycket i vårt eget som i våra kunders intresse att kunna lita på innehållet i maten. Därför såg vi oerhört allvarligt på det omfattande fusket med hästkött utblandat i nötkött, som avslöjades i januari. När vi förstod att även våra produkter kunde beröras agerade vi direkt. Förutom att stoppa produkter som visat sig innehålla hästkött kontaktade vi våra egna leverantörer med krav på nya analyser och fakta (för mer information, se sidorna 6 och 8). Fyra av våra egna produkter har hittills visat sig beröras. Vi har i dagsläget ingen anledning att tro att fusket drabbat oss i större omfattning än så, men vi vill vara säkra. För ICA är det en självklarhet att lönsamhet ska gå hand i hand med ansvar. Därför har vi genomfört DNA-analyser av alla våra egna processade produkter som innehåller nötkött, för att säkerställa att hästkött inte inblandats. Framöver kommer vi på ICA att satsa ytterligare för att utveckla arbetssätt för att minimera risken för den här typen av fusk. Men kärnfrågan berör naturligtvis hela branschen, inte bara oss på ICA. Hur ser vi tillsammans till att skydda oss mot liknande fusk i framtiden? Att använda noggranna rutiner och kontroller för att säkra att maten är trygg är vardag för oss på ICA, men den senaste tidens händelser visar tydligt att rutinerna inte skyddar tillräckligt mot oredlighet och bedrägerier. Frågan om ursprungsmärkning blir viktig av flera skäl framöver, och det är därför positivt att frågan nu är uppe på agendan även på EU-nivå. Efter det här måste branschen fråga sig vad som mer kan göras för att upptäcka och stoppa liknande scenarier i en mycket tidig fas. ICA ser fram emot att få vara med och driva denna viktiga fråga. Första kvartalet 2013 innehöll också en annan stor, men betydligt gladare, nyhet. I februari blev det klart att Hakon Invest köper Royal Aholds andel i ICA. Det innebär att Hakon Invest och ICA blir en koncern ICA Gruppen. Detta kommer eventuellt att påverka omfattningen av rapporteringen av ICAs hållbarhetsdata samt mät- och beräkningsmetoderna. Stockholm 20 maj 2013 Per Strömberg Vd ICA AB ICA AB, Solna 4

5 Q1: Viktiga händelser och insatser Nedan beskrivs viktiga händelser inom ICAs prioriterade områden inklusive kritik och mediedebatter under kvartalet. Miljö Estnisk återvinning: Från och med årsskiftet lämnar Rimi Estonia in allt förpackningsmaterial från sina butiker och lager till återvinning, även polystyren. Det innebär att Rimi nu är det enda dagligvaruföretaget i Estland som återvinner allt förpackningsmaterial. Under 2012 samlades mer än 2000 ton kartong och över 200 ton plast in. Utökat Food Bank-samarbete: Samtliga Rimi-butiker I Estland donerar sedan årsskiftet överblivna matvaror till Estonian Food Bank. Food Bank samlar in mat som annars hade gått till spillo, och vidarebefordrar maten till behövande. Bakom Food Bank står den oberoende välgörenhetsorganisationen Sunflower samt Swedbank, som hjälpt organisationen med finansiellt stöd för att etablera sig i landet. Miljöinitiativ i Kina: ICA har inlett ett pilotprojekt, ICA Environmental Assessment, med nio utvalda kinesiska leverantörer och fabriker. Grundtanken är att minska miljöpåverkan vid tillverkning av ICAs egna varor, samt att försäkra sig om att leverantörerna lever upp till ICAs miljökrav. Genom att utveckla bättre bedömningsverktyg kan ICA hjälpa leverantörerna att förbättra sitt miljöarbete inom till exempel energiförbrukning, avfallshantering och vattenanvändning och skapa utgångspunkter för att mäta förändringar. Första steget i projektet togs i mars, då en endagsutbildning för leverantörerna genomfördes på plats i Kina. Nästa steg är individuella utvärderingar och förbättringsförslag för de nio fabrikernas verksamheter. Projektet kommer att utvärderas under hösten Förnybar el i butik: 308 av de svenska ICA-butikerna använder nu ICAs centrala elavtal, vilket är 23 procent av butikerna. Det centrala elavtalet innebär att elen kommer från enbart förnybara källor. Dessutom möjliggörs smartare uppföljning av butikernas elförbrukning och ett större produktutbud. Ungefär 20 procent av alla svenska ICA-butiker hade förnybar el via det centrala avtalet i slutet av 2012, utöver detta är det många ICA-butiker som har förnybar el via egna avtal med elleverantörer. Ekologisk ökning: Efterfrågan på ICAs ekologiska sortiment är fortsatt stark. Under kvartalet ökade försäljningen av det ekologiska frukt- och gröntsortimentet med 19 procent jämfört med samma kvartal föregående år. ICAs eget varumärke, ICA I love Eco, ökade med 9 procent under samma period. Den totala försäljningsökningen av ekologiskt i ICAs centrala sortiment uppgick till cirka 3 procent under samma period. Omsorg om skogen: Svenska FSC (Forest Stewardship Council) har för andra året i rad samarbetat med ICA, Arla, Tetra Pak och WWF (Världsnaturfonden) för att öka kännedomen om vad märkningen FSC står för. En färsk undersökning visar att arbetet gett resultat: Numera känner 17 av 100 svenskar till att FSC innebär att råvaran kommer från skogsbruk som skyddar höga miljövärden, motverkar avskogning och värnar om mänskliga rättigheter. Det är en ökning med 3 procentenheter från Även förtroendet för märkningen har ökat jämfört med föregående år. ICA strävar kontinuerligt efter att införa fler FSC-märkta produkter och förpackningar i sortimentet, för att underlätta för kunderna att göra medvetna val. Under sommarsäsongen säljer ICA till exempel cirka ton FSC-märkt grillkol och mer än FSC-märkta trädgårdsmöbler. Under 2013 lanserades också mjölk under ICAs varumärke med FSC-märkt förpackning. Klimatmanifestation: ICA deltog den 23 mars i den globala klimatmanifestationen Earth Hour, där människor, myndigheter och företag uppmanas att släcka ljuset under en timme. I Sverige släckte ICA ner fasadskyltar och kontor så långt som möjligt med hänsyn till säkerhet och drift. ICA ser deltagandet i manifestationen som ett bra sätt att skapa förståelse för klimatfrågan och kunskap hos omgivningen om hur små saker i vardagen kan göra stor skillnad för klimatet. ICA i Sverige ICA AB, Solna 5

6 uppmanade även sina kunder att släcka ner genom att bland annat artikel i kundtidningen Buffé samt medskick i ICA Matkassen. Kvalitet Anpassning av kvalitetsstandard: Under 2013 kommer den svenska branschgemensamma kvalitetsstandarden för matsäkerhet i butik att uppdateras. Målsättningen är att anpassa standarden så att den blir enklare att använda i kedjedrift. Detta kommer till exempel att underlätta för ICA Norge och Rimi Baltic, där verksamheten främst bedrivs som butikskedjor, att arbeta efter motsvarande riktlinjer vad gäller matsäkerhet. Den svenska kvalitetsstandarden för matsäkerhet initierades av ICA år 2008, och ICA fortsätter att ha en drivande roll i branschutvecklingen. Startskottet för uppdateringen av standarden gick i mars med ett branschgemensamt möte. Till grund för uppdateringen ligger bland annat det utkast till en internationell standard som en arbetsgrupp inom ICA tog fram under Efter hästköttsfusket: Att kunna lita på innehållet i en produkt ska vara en självklarhet för ICAs kunder. Därför präglades kvalitetsarbetet under årets första kvartal starkt av det internationellt omfattande fusket med hästkött i processade nötkötträtter. Fusket upptäcktes först på Irland och visade sig sedan beröra även ICAs marknader. ICA inledde direkt arbetet med att ta reda på om ICAvaror berördes. I Sverige har till exempel närmare 100 egna märkesvaror analyserats i förebyggande syfte. Tre produkter har återkallats: ICA Basic lasagne, ICAs ostwurst samt ICA Basic fryst cevapcici. De båda sistnämnda innehöll dock enbart spår av hästkött, långt under den lagliga gränsen. I Baltikum har Rimi återkallat ett antal produkter utifrån information från berörda EU-myndigheter. ICA Norge har återkallat en artikel under eget varumärke sedan spår av hästkött funnits vid analys. ICA har också krävt analyser och fakta av samtliga berörda leverantörer under ICAs egna varumärken. Från märkesleverantörer har ICA begärt redogörelser för hur de försäkrar sig om att produkternas innehållsdeklaration överensstämmer med verkligheten. ICA för också en löpande dialog med svenska Livsmedelsverket om hur frågan utvecklas och om hur ICA kan agera. De flesta reaktioner som ICA har fått från kunderna efter hästköttsfusket har handlat om att maten inte ska kasseras. ICA har efter godkännande från Livsmedelsverket avtalat att skänka en mindre del av den återkallade lasagnen till Frälsningsarmén. Nu fokuserar ICA på att arbeta förebyggande på lång sikt. Idag är fusket ett internationellt utbrett branschproblem. Hästköttfallet har haft berörda parter i 16 länder och brett ut sig i komplicerade kedjor med många mellanled. Livsmedelsbranschen behöver utvärdera vad som kan göras för att fusk ska upptäckas i tidiga stadier. ICA ser positivt på att vara med och driva utvecklingen. Publika återkallelser av egna märkesvaror: ICA Sverige har haft fem publika återkallelser via pressreleaser under kvartalet för egna märkesvaror: ICA Basic fryst lasagne 400 gram, ICA ostwurst 240 gram och ICA Basic fryst cevapcici 600 gram, som nämns ovan. Under perioden återkallades också ICA potatismos i 12-portionsförpackning, 3x140 gram med två olika bäst-före-datum efter att ICA fått indikation om att mospulvret kan innehålla metalldelar. ICA Norge har haft en publik återkallelse för egna märkesvaror: Delish Lasagne Bolognese på grund av spår av hästkött. Rimi Baltikum har haft en publik återkallelse för egna märkesvaror: Poesia vaniljwafers 2x35g, på grund av kontamination. Etisk handel Fairtrade ökade: I Sverige ökade försäljningen av Fairtradeprodukter med 8 procent under första kvartalet i år jämfört med samma kvartal föregående år, delvis på grund av att ICA återinfört Fairtrademärkta rosor under eget varumärke. Under mars genomfördes också en kampanj kring ICAs Fairtrademärkta rosor: Till varje bukett rosor fanns ett armband gjort av kvinnor i Kenya. Armbanden tillverkades av kvinnor i fem olika Kenyanska stammar och gav över 400 kvinnor möjlighet till inkomst. Armbanden gav ekonomiskt stöd till kvinnorna och deras familjer samt en stor känsla av stolthet för stammen. Armbanden var unika och fanns bara på ICA. Barns rätt: ICA deltar sedan november 2012 i en workshopserie arrangerad av svenska UNICEF om barns rättigheter. Målet är att de deltagande svenska företagen, alla med global anknytning och speciellt inbjudna av UNICEF, tillsammans kan sporra varandra och utveckla nya metoder för att stävja barnarbete och värna barns rätt i samhället. ICA AB, Solna 6

7 Hälsa Rimis vitaminer: Rimi Estland fortsatte under kvartalet arbetet med hälsoprogrammet For your health, som inleddes Ett inslag i programmet är så kallade Vitamin Trips, vitaminbesök, för barn i Rimis butiker. På ett vitaminbesök får förskoleklasser och skolbarn göra ett timslångt studiebesök på en frukt- och gröntavdelning. Där berättar personalen både om vikten av vitaminer och bjuder på provsmakning. Över barn har redan genomfört vitaminbesök. Mer frukt och grönt: ICA Sverige satsar under 2013 stort på att hjälpa kunderna att välja hälsosamma alternativ. Därför har kampanjen Ta ett grönt år med ICA lanserats, med fokus på att öka medvetenheten runt vikten av att äta frukt och grönt. Inslag i kampanjen är till exempel att receptslumpgeneratorn på ICA.se bara bjuder på recept som innehåller minst 30 procent grönsaker. Även receptfoldrar och kundtidningen Buffé lyfter fram recept med hög andel grönsaker och frukt. Kunderna kommer också att få fina erbjudanden med fokus på frukt och grönt. Bjud på glutenfritt: Under kvartalet var ICA Sverige först på marknaden att lansera glutenfria EMVprodukter. Genom att erbjuda flera produkter att välja på till attraktiva priser kan ICA göra vardagen lite enklare och mer inspirerande också för glutenintoleranta. Intresset från kunderna är stort och försäljningen fortsätter att öka. Under första kvartalet lanserades åtta nya glutenfria artiklar, framför allt pasta och bröd, under varumärket ICA. Mat i skolan: I Lettland fortsätter hälsoprojektet Aikagarso, som syftar till att öka förståelsen om en balanserad kosthållning och ändrade kostvanor. I februari lanserades delprojektet Skolresan inom ramen för detta. Elever från tredje till åttonde klass är välkomna att ansöka om att hälsoprojektets specielle kock besöker skolan och lär eleverna laga hälsosam mat. I slutet av Skolresan kommer Rimi att publicera en digital kokbok på sin hemsida med alla elevers recept. Sporta med ICA: Att äta hälsosamt är viktigt, men båda unga och gamla behöver röra på sig för att må bra. ICAs mål är att uppfattas som ledande inom hälsa och välbefinnande, och stöttar därför utvalda motionsaktiviteter. Ett exempel är Kortvasan, som startades 1996 av ICA, mellan Oxberg och Mora. I år deltog cirka 300 medarbetare från ICA. Vintern har ICA också för första året sponsrat Barnens Vasalopp över hela Sverige. Flera ICA-butiker har genomfört loppen i anslutning till butikerna. ICA deltar även i Svenska Skidförbundets projekt Alla på Snö där närmare barn i tioårsåldern under vintern fått prova på skidåkning. Femteklassare i hela Sverige har också erbjudits att delta i ICA Miniallsvenskan i bandy, en turnering som kröntes med en stor final i Friends Arena i samband med SM-finalen i bandy. ICA stödjer Lettlands änglar: I slutet av januari avslutades välgörenhetsprojektet Änglar över Lettland, som är ett samarbete mellan Rimi, Swedbank, tv-kanalen LNT och Ziedot.lv. Änglar över Lettland samlar in pengar på olika sätt, bland annat i Rimis butiker, för att bekosta vård till barn som lider av medfödda sjukdomar eller som har skadats i olyckor. Totalt samlades drygt LVL in via Rimis butiker. Fritid för barn: Rimi Lettland samlade under kvartalet också in över LVL till välgörenhetsprojektet Stabins, tillsammans med organisationen Ziedot.lv, som hjälper lokala föreningar och stiftelser att organisera fritidsaktiviteter för skolbarn från fattiga familjer. Barnen får möjligheter till meningsfull sysselsättning som till exempel sport, musik eller konst efter att skolan slutat för dagen. Kritik och mediedebatter Sverige: Frågan om ockuperade områden i Israel och Marocko väckte under kvartalet mediedebatt i Sverige. Det ledde till många kundfrågor angående varför ICA köper produkter därifrån. ICA har valt att inte köpa produkter från ockuperad mark men frågan är komplex och ICAs utgångspunkt är att vi inte handlar med länder utan med leverantörer. ICA följer generellt FNs och svenska regeringens rekommendationer när det gäller affärsrelationer med andra länder och den svenska regeringen har inte aviserat handelsbojkotter mot dessa områden. För att kunderna själva ska kunna välja om de vill avstå från att köpa varor från ett visst land är ursprungsmärkningen av varorna alltid så tydlig som möjligt. ICA AB, Solna 7

8 Sverige: Under kvartalet påtalades att äggråvara från Danmark och andra europeiska länder inte kan kontrolleras av ICA på samma sätt som färska svenska ägg vad gäller till exempel djurskydd och salmonellarisker. Äggråvara från andra länder än Sverige används i ICAs egna märkesvaror, medan färska ägg köps från Sverige. ICA ser utöver vanlig EU-lagstiftning få möjligheter att i närtid kunna kontrollera äggråvara från andra länder på samma sätt som svenska, färska ägg kan kontrolleras och spåras. Att välja att köpa färska ägg från Sverige, där möjligheterna att påverka är mycket större, kan dock ses som ett steg i rätt riktning. Risken för att äggråvaran som köps in ska sprida till exempel salmonella är också liten eftersom råvaran värmebehandlas och bakterien dör vid 70 grader. Sverige: Naturskyddsföreningen kritiserade ICA-butiker för att fortsätta sälja jätteräkor, trots att ICA Sverige AB lovat att sluta sälja dessa räkor eftersom industrin bidrar till miljöförstöring och sociala problem. Jätteräkorna är sedan tidigare borttagna ur ICAs centrala sortiment. I 45 procent av de ICAbutiker där Naturskyddsföreningen gjorde stickprov fanns ändå jätteräkor att köpa. ICA har följt upp resultatet genom att kontakta samtliga ICA-butiker som ingick i undersökningen. De ICA-butiker som inte har några jätteräkor i sitt sortiment fick återkoppling kring deras goda arbete medan ICA-butiker som fortfarande säljer jätteräkor uppmanades att sluta med detta och istället erbjuda ICAs MSCmärkta kungsräkor som ett hållbart alternativ. Samtliga marknader: Frågan om hästköttfusket fick stor internationell uppmärksamhet. Läs mer om ICAs syn på saken på sidorna 6 och 8. Utmärkelser Bäst på kommunikation: När Nordens största undersökning bland kommunikatörer och marknadsförare om vem som är bäst i Sverige på kommunikation genomfördes, så hamnade ICA i toppen. ICAs höga resultat beror enligt motiveringen till stor del på de välkända reklamfilmerna med Stig och gänget, samt kommunikationen av koncernens hållbarhetsarbete. Bakom undersökningen stod representanter från Sveriges Annonsörer, Sveriges kommunikatörer, Sveriges Marknadsförbund samt Hammer & Hanborg. Utblick: Att säkra matkvalitet I efterdyningarna av hästköttsfusket väntar nu ett stort och omfattande arbete för livsmedelsbranschen: Att tillsammans hitta bättre sätt att skydda sig mot fusk i framtiden. Idag finns ett omfattande kontrollsystem för att säkerställa att maten är säker ( food safety ) och håller förväntad kvalitet ( food quality ). Problemet är att dagens system främst är uppbyggt för att undvika risker med oavsiktliga misstag. För att upptäcka avsiktlig manipulering med maten för att till exempel tjäna pengar ( food fraud ) eller orsaka skada ( food defense ) är det tydligt att de traditionella kvalitetssäkringssystemen inte räcker till. För ICAs del handlar det den närmaste tiden om dels att säkerställa att inte hästkött finns i fler produkter, dels se över om, och hur, andra processade varor bör DNA-testas. Till exempel bedöms fiskprodukter, ost och juicer vara livsmedel som kan ligga i riskzonen för fusk. Men enbart fortsatta kontroller kommer inte att räcka som vapen mot bedragare. Livsmedelsbranschen måste också tänka nytt och våga ifrågasätta traditionella metoder för att bli effektivare när det gäller att upptäcka fusk och bedrägerier. - Vi har ett system som byggt på certifieringar, där branschen i stor utsträckning litat på vad leverantören säger finns i produkten. Nu behöver vi hitta fler sätt att förebygga fusk och kontrollera att leverantörerna verkligen ger rätt information. Därför kommer vi att utveckla våra kontroller för att förebygga food fraud, berättar Lena Sparring, chef produktkvalitet på ICA Sverige AB. Kontrollerna ska säkerställa att skyddet mot bedrägerier ökar och att ICA ständigt hittar bättre sätt att arbeta. Det kommer alltså inte att enbart handla om tester. En åtgärd är till exempel att framöver arrangera en workshop mellan ICAs inköpare och ICAs säkerhetsavdelning för att kartlägga framtida fokusområden. Genom att sammanföra olika perspektiv kan nya tänkesätt ta ICA AB, Solna 8

9 form och effektivare arbetsmetoder utvecklas. I Sverige kommer ICA också att samarbeta tätt med övriga branschföreträdare och Livsmedelsverket. ICA är medlem i Consumer Goods Forum och via dess kvalitetsgrupp Global Food Safety Initiative (GFSI) startas nu ett arbete kring food fraud. Det kommer att ge ICA bra internationell vägledning inom vilka livsmedelsområden som kan tänkas vara mer riskfyllda. Om rapporten: Detta är en kvartalsvis lägesrapport med information som visar ICAs arbete med hållbarhetsfrågor och utveckling under året. Kvartalsrapporten ska visa den löpande utvecklingen under året och tar upp de mest väsentliga frågorna inom miljö, kvalitet, hälsa, etisk handel, samhällsengagemang samt ICAs roll i de viktigaste mediedebatterna. Rapporten är oberoende granskad, men rapporterar inte enligt GRI:s riktlinjer och tar därför inte upp vissa frågor. Själva hållbarhetsredovisningen publicerar ICA en gång om året. Den rapporteras enligt GRI:s riktlinjer och ger en helhetsbild av hållbarhetsarbetet. För ICAs mät- och beräkningsmetoder, avgränsningar samt väsentlighetsanalys, se: Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB ägs av Hakon Invest AB. Mer information finns på FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ICAs presstjänst, tfn ICA AB, Solna 9

10 Hållbarhetsrapport för ICAs 1 januari 30 juni 2012 Revisors rapport över oberoende översiktlig granskning av kvartalsrapport för hållbarhetsarbete Till läsarna av ICA ABs kvartalsrapport för hållbarhetsarbete för perioden 1 januari 31 mars 2013 Inledning Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i ICA AB att översiktligt granska innehållet i ICA ABs kvartalsrapport för hållbarhetsarbete för perioden. Vår översiktliga granskning omfattar information avseende första kvartalet Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera kvartalsrapporten i enlighet med tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om kvartalsrapporten grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information utgiven av IFAC. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av kvartalsrapporten, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Vårt bestyrkande omfattar inte de antaganden som använts eller huruvida det är möjligt för företaget att uppnå framtidsinriktad information (såsom mål, förväntningar och ambitioner). De kriterier som vår granskning baseras på är ICA ABs väsentlighetssanalys 2012 och de redovisnings- och beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram och angivit i ICA ABs hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av kvartalsrapporten för ICAs hållbarhetsarbete. Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, bl.a. omfattat följande: a. uppdatering av vår kunskap och förståelse av ICA ABs organisation och verksamhet b. bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning avseende intressenternas informationsbehov c. intervjuer med ansvariga chefer, på koncernnivå, dotterbolagsnivå och på utvalda enheter i syfte att bedöma om den kvalitativa och kvantitativa informationen i kvartalsrapporten är fullständig, riktig och tillräcklig d. tagit del av interna och externa dokument för att bedöma om den rapporterade informationen är fullständig, riktig och tillräcklig e. analytisk granskning av rapporterad information f. övervägande av helhetsintrycket av kvartalsrapporten, samt dess format, därvid övervägande av informationens inbördes överensstämmelse med tillämpade kriterier g. avstämning av den granskade informationen mot hållbarhetsinformationen i företagets hållbarhetsredovisning för 2012 Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledningen att anse att ICA ABs kvartalsrapport för hållbarhetsarbete för perioden inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan angivna kriterierna. Stockholm den 20 maj 2013 Deloitte AB Didrik Roos Auktoriserad revisor Lennart Nordqvist Specialistmedlem i FAR ICA AB, Solna 10

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING HÅLLBARHETS 2013 RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING INLEDNING: 2013 i korthet Hållbarhetsfrågorna har på flera sätt integrerats in i Åhléns verk samhet under året, med stöd av en ny strategi,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror AXFOOD 2011 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 24,2% Andel egna märkesvaror Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 KF hållbarhetsredovisning 2010 ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 För en hållbar konsumtion Hållbar utveckling är en central del av KFs affärsidé. Uppdraget från ägarna är att skapa ekonomisk

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande Hållbart värdeskapande Det är med glädje jag välkomnar Olav Thon Gruppens andra hållbarhetsredovisning, som utarbetats för att systematisera och synliggöra Olav Thon Gruppens arbete med hållbar utveckling.

Läs mer