Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete"

Transkript

1 Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Q1 ICA AB Första kvartalet

2 Stockholm 20 maj 2013 Stort fokus på att stoppa matfusk Det omfattande fusket med hästkött utblandat i nötkött präglade årets första kvartal. Det har blivit en väckarklocka för hela livsmedelsbranschen, och ICA kommer framöver att jobba på flera fronter för att hindra framtida matbedrägerier. Viktiga händelser i korthet > ICA i Sverige genomförde extra analyser och kontroller för att säkerställa riktigheten i innehållsförteckningarna efter upptäckten av fusk med hästkött. Totalt återkallades tre egna produkter. Vid en närmare analys visade det sig att två av dessa endast innehöll spår av hästkött, långt under den lagliga gränsen. > ICAs ägare Hakon Invest köper Royal Aholds andel i ICA. Efter förvärvet blir ICA och Hakon Invest en koncern: ICA Gruppen. Detta kommer eventuellt att påverka omfattningen av rapporteringen av ICAs hållbarhetsdata samt mät- och beräkningsmetoderna. De nätverk ICA är delaktiga i via Ahold kommer att ses över och eventuellt medlemskap utvärderas. > ICA har inlett ett pilotprojekt, ICA Environmental Assessment, där nio kinesiska leverantörer och fabriker ingår. Syftet är att minska miljöpåverkan vid tillverkning av ICAs egna varor, samt att säkra ICAs miljökrav. Helår Hållbarhetsmål ICA AB 2013 jan mar, % 2012 jan mar, % 2012 % Mål, % ICA ska minska sin direkta klimatpåverkan med 30 procent till 2020 jämfört med Q1,% 2012 Q4,% 2012 % Mål, % 100 procent av ICAs leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade 2 80 procent av ICAs livsmedelsleverantörer av egna varor ska vara kvalitetscertifierade Med ICAs direkta klimatpåverkan avses drift av butik och lager samt tjänsteresor och godstransporter mellan lager och butiker. Klimatpåverkan från sortimentet är ej inkluderat. Från första kvartalet 2013 presenteras ackumulerade siffror för perioden. Utfallet jämförs med ackumulerat genomsnittligt kvartalsvis utsläpp baserat på utsläppsdata för helåret Från första kvartalet 2013 redovisas måltalet som direkt klimatpåverkan per kvadratmeter säljyta i butik i enlighet med den koncernstrategi som beslutades i slutet av Jämförelsesiffror för tidigare år och perioder har justerats i enlighet med detta. 2 Med egna varor menas i huvudsak egna märkesvaror. Länder med hög risknivå enligt FNs utvecklingsprogram Human Development Index och Economic Security Index (UNDP) procent av livsmedelsleverantörer till ICAs egna varor ska vara certifierade i enlighet med GFSI (Global Food Safety Initative). Från och med 2013 kommer vi för lokala leverantörer av frukt och grönt även acceptera lokala standarder, exempelvis IP Sigill i Sverige, som kvalitetsstandard (utöver GFSI-godkända standarder). Arbete pågår med att planlägga förändringar i system och rapportering för att kunna införa den nya mätningen och rapporteringen. Under tiden används den gamla definitionen. ICA AB, Solna 2

3 Från första kvartalet 2013 följs och redovisas klimatmålet som direkt klimatpåverkan per kvadratmeter säljyta i butik. Detta görs för ökad transparens och noggrannhet eftersom utfallet kommer att följa förändringarna i ICAs verksamhet (dvs. större fusioner och avyttringar kommer i sig självt inte att påverka resultatet av klimatmålet). Under kvartalet har antalet butiker i Sverige, som har tecknat det nya centrala elavtalet, ökat, vilket påverkar utfallet. Samtliga anlitade transportörer i Sverige rapporterar nu in transportdata, vilket tidigare delvis beräknades enligt transportsträcka och genomsnittlig bränsleförbrukning. Detta, inklusive förbättringar hos transportörerna, exempelvis ecodriving, har lett till att utsläppen från de svenska transporterna har minskat. Vår ambition var att nå 100 procent socialt reviderade leverantörer av egna varor i högriskländer redan under 2012 och trots en ökande andel under året uppnåddes detta inte. Främsta orsaken är att arbetet med att kartlägga och sedan revidera leverantörerna är mycket tidskrävande. För leverantörer av special-produkter och processad mat har vi kommit långt men mer insatser behövs för att säkerställa att samtliga leverantörer av frukt, grönsaker och blommor är socialt reviderade, därför kvarstår måltalet för koncernen. Arbetet fortgår och under kvartalet ökade andelen socialt reviderade leverantörer av frukt, grönsaker och blommor. Andelen kvalitetscertifierade livsmedelsleverantörer av egna varor ökade något jämfört med fjärde kvartalet Detta beror på en ökad fokus på insamling och godkännande av certifikat samt bättre systemstöd som underlättar uppdatering av godkända certifikat. ICA AB, Solna 3

4 En fråga om förtroende Våra kunders förtroende är en av våra viktigaste tillgångar. Det gör att det ligger lika mycket i vårt eget som i våra kunders intresse att kunna lita på innehållet i maten. Därför såg vi oerhört allvarligt på det omfattande fusket med hästkött utblandat i nötkött, som avslöjades i januari. När vi förstod att även våra produkter kunde beröras agerade vi direkt. Förutom att stoppa produkter som visat sig innehålla hästkött kontaktade vi våra egna leverantörer med krav på nya analyser och fakta (för mer information, se sidorna 6 och 8). Fyra av våra egna produkter har hittills visat sig beröras. Vi har i dagsläget ingen anledning att tro att fusket drabbat oss i större omfattning än så, men vi vill vara säkra. För ICA är det en självklarhet att lönsamhet ska gå hand i hand med ansvar. Därför har vi genomfört DNA-analyser av alla våra egna processade produkter som innehåller nötkött, för att säkerställa att hästkött inte inblandats. Framöver kommer vi på ICA att satsa ytterligare för att utveckla arbetssätt för att minimera risken för den här typen av fusk. Men kärnfrågan berör naturligtvis hela branschen, inte bara oss på ICA. Hur ser vi tillsammans till att skydda oss mot liknande fusk i framtiden? Att använda noggranna rutiner och kontroller för att säkra att maten är trygg är vardag för oss på ICA, men den senaste tidens händelser visar tydligt att rutinerna inte skyddar tillräckligt mot oredlighet och bedrägerier. Frågan om ursprungsmärkning blir viktig av flera skäl framöver, och det är därför positivt att frågan nu är uppe på agendan även på EU-nivå. Efter det här måste branschen fråga sig vad som mer kan göras för att upptäcka och stoppa liknande scenarier i en mycket tidig fas. ICA ser fram emot att få vara med och driva denna viktiga fråga. Första kvartalet 2013 innehöll också en annan stor, men betydligt gladare, nyhet. I februari blev det klart att Hakon Invest köper Royal Aholds andel i ICA. Det innebär att Hakon Invest och ICA blir en koncern ICA Gruppen. Detta kommer eventuellt att påverka omfattningen av rapporteringen av ICAs hållbarhetsdata samt mät- och beräkningsmetoderna. Stockholm 20 maj 2013 Per Strömberg Vd ICA AB ICA AB, Solna 4

5 Q1: Viktiga händelser och insatser Nedan beskrivs viktiga händelser inom ICAs prioriterade områden inklusive kritik och mediedebatter under kvartalet. Miljö Estnisk återvinning: Från och med årsskiftet lämnar Rimi Estonia in allt förpackningsmaterial från sina butiker och lager till återvinning, även polystyren. Det innebär att Rimi nu är det enda dagligvaruföretaget i Estland som återvinner allt förpackningsmaterial. Under 2012 samlades mer än 2000 ton kartong och över 200 ton plast in. Utökat Food Bank-samarbete: Samtliga Rimi-butiker I Estland donerar sedan årsskiftet överblivna matvaror till Estonian Food Bank. Food Bank samlar in mat som annars hade gått till spillo, och vidarebefordrar maten till behövande. Bakom Food Bank står den oberoende välgörenhetsorganisationen Sunflower samt Swedbank, som hjälpt organisationen med finansiellt stöd för att etablera sig i landet. Miljöinitiativ i Kina: ICA har inlett ett pilotprojekt, ICA Environmental Assessment, med nio utvalda kinesiska leverantörer och fabriker. Grundtanken är att minska miljöpåverkan vid tillverkning av ICAs egna varor, samt att försäkra sig om att leverantörerna lever upp till ICAs miljökrav. Genom att utveckla bättre bedömningsverktyg kan ICA hjälpa leverantörerna att förbättra sitt miljöarbete inom till exempel energiförbrukning, avfallshantering och vattenanvändning och skapa utgångspunkter för att mäta förändringar. Första steget i projektet togs i mars, då en endagsutbildning för leverantörerna genomfördes på plats i Kina. Nästa steg är individuella utvärderingar och förbättringsförslag för de nio fabrikernas verksamheter. Projektet kommer att utvärderas under hösten Förnybar el i butik: 308 av de svenska ICA-butikerna använder nu ICAs centrala elavtal, vilket är 23 procent av butikerna. Det centrala elavtalet innebär att elen kommer från enbart förnybara källor. Dessutom möjliggörs smartare uppföljning av butikernas elförbrukning och ett större produktutbud. Ungefär 20 procent av alla svenska ICA-butiker hade förnybar el via det centrala avtalet i slutet av 2012, utöver detta är det många ICA-butiker som har förnybar el via egna avtal med elleverantörer. Ekologisk ökning: Efterfrågan på ICAs ekologiska sortiment är fortsatt stark. Under kvartalet ökade försäljningen av det ekologiska frukt- och gröntsortimentet med 19 procent jämfört med samma kvartal föregående år. ICAs eget varumärke, ICA I love Eco, ökade med 9 procent under samma period. Den totala försäljningsökningen av ekologiskt i ICAs centrala sortiment uppgick till cirka 3 procent under samma period. Omsorg om skogen: Svenska FSC (Forest Stewardship Council) har för andra året i rad samarbetat med ICA, Arla, Tetra Pak och WWF (Världsnaturfonden) för att öka kännedomen om vad märkningen FSC står för. En färsk undersökning visar att arbetet gett resultat: Numera känner 17 av 100 svenskar till att FSC innebär att råvaran kommer från skogsbruk som skyddar höga miljövärden, motverkar avskogning och värnar om mänskliga rättigheter. Det är en ökning med 3 procentenheter från Även förtroendet för märkningen har ökat jämfört med föregående år. ICA strävar kontinuerligt efter att införa fler FSC-märkta produkter och förpackningar i sortimentet, för att underlätta för kunderna att göra medvetna val. Under sommarsäsongen säljer ICA till exempel cirka ton FSC-märkt grillkol och mer än FSC-märkta trädgårdsmöbler. Under 2013 lanserades också mjölk under ICAs varumärke med FSC-märkt förpackning. Klimatmanifestation: ICA deltog den 23 mars i den globala klimatmanifestationen Earth Hour, där människor, myndigheter och företag uppmanas att släcka ljuset under en timme. I Sverige släckte ICA ner fasadskyltar och kontor så långt som möjligt med hänsyn till säkerhet och drift. ICA ser deltagandet i manifestationen som ett bra sätt att skapa förståelse för klimatfrågan och kunskap hos omgivningen om hur små saker i vardagen kan göra stor skillnad för klimatet. ICA i Sverige ICA AB, Solna 5

6 uppmanade även sina kunder att släcka ner genom att bland annat artikel i kundtidningen Buffé samt medskick i ICA Matkassen. Kvalitet Anpassning av kvalitetsstandard: Under 2013 kommer den svenska branschgemensamma kvalitetsstandarden för matsäkerhet i butik att uppdateras. Målsättningen är att anpassa standarden så att den blir enklare att använda i kedjedrift. Detta kommer till exempel att underlätta för ICA Norge och Rimi Baltic, där verksamheten främst bedrivs som butikskedjor, att arbeta efter motsvarande riktlinjer vad gäller matsäkerhet. Den svenska kvalitetsstandarden för matsäkerhet initierades av ICA år 2008, och ICA fortsätter att ha en drivande roll i branschutvecklingen. Startskottet för uppdateringen av standarden gick i mars med ett branschgemensamt möte. Till grund för uppdateringen ligger bland annat det utkast till en internationell standard som en arbetsgrupp inom ICA tog fram under Efter hästköttsfusket: Att kunna lita på innehållet i en produkt ska vara en självklarhet för ICAs kunder. Därför präglades kvalitetsarbetet under årets första kvartal starkt av det internationellt omfattande fusket med hästkött i processade nötkötträtter. Fusket upptäcktes först på Irland och visade sig sedan beröra även ICAs marknader. ICA inledde direkt arbetet med att ta reda på om ICAvaror berördes. I Sverige har till exempel närmare 100 egna märkesvaror analyserats i förebyggande syfte. Tre produkter har återkallats: ICA Basic lasagne, ICAs ostwurst samt ICA Basic fryst cevapcici. De båda sistnämnda innehöll dock enbart spår av hästkött, långt under den lagliga gränsen. I Baltikum har Rimi återkallat ett antal produkter utifrån information från berörda EU-myndigheter. ICA Norge har återkallat en artikel under eget varumärke sedan spår av hästkött funnits vid analys. ICA har också krävt analyser och fakta av samtliga berörda leverantörer under ICAs egna varumärken. Från märkesleverantörer har ICA begärt redogörelser för hur de försäkrar sig om att produkternas innehållsdeklaration överensstämmer med verkligheten. ICA för också en löpande dialog med svenska Livsmedelsverket om hur frågan utvecklas och om hur ICA kan agera. De flesta reaktioner som ICA har fått från kunderna efter hästköttsfusket har handlat om att maten inte ska kasseras. ICA har efter godkännande från Livsmedelsverket avtalat att skänka en mindre del av den återkallade lasagnen till Frälsningsarmén. Nu fokuserar ICA på att arbeta förebyggande på lång sikt. Idag är fusket ett internationellt utbrett branschproblem. Hästköttfallet har haft berörda parter i 16 länder och brett ut sig i komplicerade kedjor med många mellanled. Livsmedelsbranschen behöver utvärdera vad som kan göras för att fusk ska upptäckas i tidiga stadier. ICA ser positivt på att vara med och driva utvecklingen. Publika återkallelser av egna märkesvaror: ICA Sverige har haft fem publika återkallelser via pressreleaser under kvartalet för egna märkesvaror: ICA Basic fryst lasagne 400 gram, ICA ostwurst 240 gram och ICA Basic fryst cevapcici 600 gram, som nämns ovan. Under perioden återkallades också ICA potatismos i 12-portionsförpackning, 3x140 gram med två olika bäst-före-datum efter att ICA fått indikation om att mospulvret kan innehålla metalldelar. ICA Norge har haft en publik återkallelse för egna märkesvaror: Delish Lasagne Bolognese på grund av spår av hästkött. Rimi Baltikum har haft en publik återkallelse för egna märkesvaror: Poesia vaniljwafers 2x35g, på grund av kontamination. Etisk handel Fairtrade ökade: I Sverige ökade försäljningen av Fairtradeprodukter med 8 procent under första kvartalet i år jämfört med samma kvartal föregående år, delvis på grund av att ICA återinfört Fairtrademärkta rosor under eget varumärke. Under mars genomfördes också en kampanj kring ICAs Fairtrademärkta rosor: Till varje bukett rosor fanns ett armband gjort av kvinnor i Kenya. Armbanden tillverkades av kvinnor i fem olika Kenyanska stammar och gav över 400 kvinnor möjlighet till inkomst. Armbanden gav ekonomiskt stöd till kvinnorna och deras familjer samt en stor känsla av stolthet för stammen. Armbanden var unika och fanns bara på ICA. Barns rätt: ICA deltar sedan november 2012 i en workshopserie arrangerad av svenska UNICEF om barns rättigheter. Målet är att de deltagande svenska företagen, alla med global anknytning och speciellt inbjudna av UNICEF, tillsammans kan sporra varandra och utveckla nya metoder för att stävja barnarbete och värna barns rätt i samhället. ICA AB, Solna 6

7 Hälsa Rimis vitaminer: Rimi Estland fortsatte under kvartalet arbetet med hälsoprogrammet For your health, som inleddes Ett inslag i programmet är så kallade Vitamin Trips, vitaminbesök, för barn i Rimis butiker. På ett vitaminbesök får förskoleklasser och skolbarn göra ett timslångt studiebesök på en frukt- och gröntavdelning. Där berättar personalen både om vikten av vitaminer och bjuder på provsmakning. Över barn har redan genomfört vitaminbesök. Mer frukt och grönt: ICA Sverige satsar under 2013 stort på att hjälpa kunderna att välja hälsosamma alternativ. Därför har kampanjen Ta ett grönt år med ICA lanserats, med fokus på att öka medvetenheten runt vikten av att äta frukt och grönt. Inslag i kampanjen är till exempel att receptslumpgeneratorn på ICA.se bara bjuder på recept som innehåller minst 30 procent grönsaker. Även receptfoldrar och kundtidningen Buffé lyfter fram recept med hög andel grönsaker och frukt. Kunderna kommer också att få fina erbjudanden med fokus på frukt och grönt. Bjud på glutenfritt: Under kvartalet var ICA Sverige först på marknaden att lansera glutenfria EMVprodukter. Genom att erbjuda flera produkter att välja på till attraktiva priser kan ICA göra vardagen lite enklare och mer inspirerande också för glutenintoleranta. Intresset från kunderna är stort och försäljningen fortsätter att öka. Under första kvartalet lanserades åtta nya glutenfria artiklar, framför allt pasta och bröd, under varumärket ICA. Mat i skolan: I Lettland fortsätter hälsoprojektet Aikagarso, som syftar till att öka förståelsen om en balanserad kosthållning och ändrade kostvanor. I februari lanserades delprojektet Skolresan inom ramen för detta. Elever från tredje till åttonde klass är välkomna att ansöka om att hälsoprojektets specielle kock besöker skolan och lär eleverna laga hälsosam mat. I slutet av Skolresan kommer Rimi att publicera en digital kokbok på sin hemsida med alla elevers recept. Sporta med ICA: Att äta hälsosamt är viktigt, men båda unga och gamla behöver röra på sig för att må bra. ICAs mål är att uppfattas som ledande inom hälsa och välbefinnande, och stöttar därför utvalda motionsaktiviteter. Ett exempel är Kortvasan, som startades 1996 av ICA, mellan Oxberg och Mora. I år deltog cirka 300 medarbetare från ICA. Vintern har ICA också för första året sponsrat Barnens Vasalopp över hela Sverige. Flera ICA-butiker har genomfört loppen i anslutning till butikerna. ICA deltar även i Svenska Skidförbundets projekt Alla på Snö där närmare barn i tioårsåldern under vintern fått prova på skidåkning. Femteklassare i hela Sverige har också erbjudits att delta i ICA Miniallsvenskan i bandy, en turnering som kröntes med en stor final i Friends Arena i samband med SM-finalen i bandy. ICA stödjer Lettlands änglar: I slutet av januari avslutades välgörenhetsprojektet Änglar över Lettland, som är ett samarbete mellan Rimi, Swedbank, tv-kanalen LNT och Ziedot.lv. Änglar över Lettland samlar in pengar på olika sätt, bland annat i Rimis butiker, för att bekosta vård till barn som lider av medfödda sjukdomar eller som har skadats i olyckor. Totalt samlades drygt LVL in via Rimis butiker. Fritid för barn: Rimi Lettland samlade under kvartalet också in över LVL till välgörenhetsprojektet Stabins, tillsammans med organisationen Ziedot.lv, som hjälper lokala föreningar och stiftelser att organisera fritidsaktiviteter för skolbarn från fattiga familjer. Barnen får möjligheter till meningsfull sysselsättning som till exempel sport, musik eller konst efter att skolan slutat för dagen. Kritik och mediedebatter Sverige: Frågan om ockuperade områden i Israel och Marocko väckte under kvartalet mediedebatt i Sverige. Det ledde till många kundfrågor angående varför ICA köper produkter därifrån. ICA har valt att inte köpa produkter från ockuperad mark men frågan är komplex och ICAs utgångspunkt är att vi inte handlar med länder utan med leverantörer. ICA följer generellt FNs och svenska regeringens rekommendationer när det gäller affärsrelationer med andra länder och den svenska regeringen har inte aviserat handelsbojkotter mot dessa områden. För att kunderna själva ska kunna välja om de vill avstå från att köpa varor från ett visst land är ursprungsmärkningen av varorna alltid så tydlig som möjligt. ICA AB, Solna 7

8 Sverige: Under kvartalet påtalades att äggråvara från Danmark och andra europeiska länder inte kan kontrolleras av ICA på samma sätt som färska svenska ägg vad gäller till exempel djurskydd och salmonellarisker. Äggråvara från andra länder än Sverige används i ICAs egna märkesvaror, medan färska ägg köps från Sverige. ICA ser utöver vanlig EU-lagstiftning få möjligheter att i närtid kunna kontrollera äggråvara från andra länder på samma sätt som svenska, färska ägg kan kontrolleras och spåras. Att välja att köpa färska ägg från Sverige, där möjligheterna att påverka är mycket större, kan dock ses som ett steg i rätt riktning. Risken för att äggråvaran som köps in ska sprida till exempel salmonella är också liten eftersom råvaran värmebehandlas och bakterien dör vid 70 grader. Sverige: Naturskyddsföreningen kritiserade ICA-butiker för att fortsätta sälja jätteräkor, trots att ICA Sverige AB lovat att sluta sälja dessa räkor eftersom industrin bidrar till miljöförstöring och sociala problem. Jätteräkorna är sedan tidigare borttagna ur ICAs centrala sortiment. I 45 procent av de ICAbutiker där Naturskyddsföreningen gjorde stickprov fanns ändå jätteräkor att köpa. ICA har följt upp resultatet genom att kontakta samtliga ICA-butiker som ingick i undersökningen. De ICA-butiker som inte har några jätteräkor i sitt sortiment fick återkoppling kring deras goda arbete medan ICA-butiker som fortfarande säljer jätteräkor uppmanades att sluta med detta och istället erbjuda ICAs MSCmärkta kungsräkor som ett hållbart alternativ. Samtliga marknader: Frågan om hästköttfusket fick stor internationell uppmärksamhet. Läs mer om ICAs syn på saken på sidorna 6 och 8. Utmärkelser Bäst på kommunikation: När Nordens största undersökning bland kommunikatörer och marknadsförare om vem som är bäst i Sverige på kommunikation genomfördes, så hamnade ICA i toppen. ICAs höga resultat beror enligt motiveringen till stor del på de välkända reklamfilmerna med Stig och gänget, samt kommunikationen av koncernens hållbarhetsarbete. Bakom undersökningen stod representanter från Sveriges Annonsörer, Sveriges kommunikatörer, Sveriges Marknadsförbund samt Hammer & Hanborg. Utblick: Att säkra matkvalitet I efterdyningarna av hästköttsfusket väntar nu ett stort och omfattande arbete för livsmedelsbranschen: Att tillsammans hitta bättre sätt att skydda sig mot fusk i framtiden. Idag finns ett omfattande kontrollsystem för att säkerställa att maten är säker ( food safety ) och håller förväntad kvalitet ( food quality ). Problemet är att dagens system främst är uppbyggt för att undvika risker med oavsiktliga misstag. För att upptäcka avsiktlig manipulering med maten för att till exempel tjäna pengar ( food fraud ) eller orsaka skada ( food defense ) är det tydligt att de traditionella kvalitetssäkringssystemen inte räcker till. För ICAs del handlar det den närmaste tiden om dels att säkerställa att inte hästkött finns i fler produkter, dels se över om, och hur, andra processade varor bör DNA-testas. Till exempel bedöms fiskprodukter, ost och juicer vara livsmedel som kan ligga i riskzonen för fusk. Men enbart fortsatta kontroller kommer inte att räcka som vapen mot bedragare. Livsmedelsbranschen måste också tänka nytt och våga ifrågasätta traditionella metoder för att bli effektivare när det gäller att upptäcka fusk och bedrägerier. - Vi har ett system som byggt på certifieringar, där branschen i stor utsträckning litat på vad leverantören säger finns i produkten. Nu behöver vi hitta fler sätt att förebygga fusk och kontrollera att leverantörerna verkligen ger rätt information. Därför kommer vi att utveckla våra kontroller för att förebygga food fraud, berättar Lena Sparring, chef produktkvalitet på ICA Sverige AB. Kontrollerna ska säkerställa att skyddet mot bedrägerier ökar och att ICA ständigt hittar bättre sätt att arbeta. Det kommer alltså inte att enbart handla om tester. En åtgärd är till exempel att framöver arrangera en workshop mellan ICAs inköpare och ICAs säkerhetsavdelning för att kartlägga framtida fokusområden. Genom att sammanföra olika perspektiv kan nya tänkesätt ta ICA AB, Solna 8

9 form och effektivare arbetsmetoder utvecklas. I Sverige kommer ICA också att samarbeta tätt med övriga branschföreträdare och Livsmedelsverket. ICA är medlem i Consumer Goods Forum och via dess kvalitetsgrupp Global Food Safety Initiative (GFSI) startas nu ett arbete kring food fraud. Det kommer att ge ICA bra internationell vägledning inom vilka livsmedelsområden som kan tänkas vara mer riskfyllda. Om rapporten: Detta är en kvartalsvis lägesrapport med information som visar ICAs arbete med hållbarhetsfrågor och utveckling under året. Kvartalsrapporten ska visa den löpande utvecklingen under året och tar upp de mest väsentliga frågorna inom miljö, kvalitet, hälsa, etisk handel, samhällsengagemang samt ICAs roll i de viktigaste mediedebatterna. Rapporten är oberoende granskad, men rapporterar inte enligt GRI:s riktlinjer och tar därför inte upp vissa frågor. Själva hållbarhetsredovisningen publicerar ICA en gång om året. Den rapporteras enligt GRI:s riktlinjer och ger en helhetsbild av hållbarhetsarbetet. För ICAs mät- och beräkningsmetoder, avgränsningar samt väsentlighetsanalys, se: Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB ägs av Hakon Invest AB. Mer information finns på FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: ICAs presstjänst, tfn ICA AB, Solna 9

10 Hållbarhetsrapport för ICAs 1 januari 30 juni 2012 Revisors rapport över oberoende översiktlig granskning av kvartalsrapport för hållbarhetsarbete Till läsarna av ICA ABs kvartalsrapport för hållbarhetsarbete för perioden 1 januari 31 mars 2013 Inledning Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i ICA AB att översiktligt granska innehållet i ICA ABs kvartalsrapport för hållbarhetsarbete för perioden. Vår översiktliga granskning omfattar information avseende första kvartalet Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera kvartalsrapporten i enlighet med tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om kvartalsrapporten grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information utgiven av IFAC. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av kvartalsrapporten, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Vårt bestyrkande omfattar inte de antaganden som använts eller huruvida det är möjligt för företaget att uppnå framtidsinriktad information (såsom mål, förväntningar och ambitioner). De kriterier som vår granskning baseras på är ICA ABs väsentlighetssanalys 2012 och de redovisnings- och beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram och angivit i ICA ABs hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av kvartalsrapporten för ICAs hållbarhetsarbete. Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, bl.a. omfattat följande: a. uppdatering av vår kunskap och förståelse av ICA ABs organisation och verksamhet b. bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning avseende intressenternas informationsbehov c. intervjuer med ansvariga chefer, på koncernnivå, dotterbolagsnivå och på utvalda enheter i syfte att bedöma om den kvalitativa och kvantitativa informationen i kvartalsrapporten är fullständig, riktig och tillräcklig d. tagit del av interna och externa dokument för att bedöma om den rapporterade informationen är fullständig, riktig och tillräcklig e. analytisk granskning av rapporterad information f. övervägande av helhetsintrycket av kvartalsrapporten, samt dess format, därvid övervägande av informationens inbördes överensstämmelse med tillämpade kriterier g. avstämning av den granskade informationen mot hållbarhetsinformationen i företagets hållbarhetsredovisning för 2012 Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledningen att anse att ICA ABs kvartalsrapport för hållbarhetsarbete för perioden inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan angivna kriterierna. Stockholm den 20 maj 2013 Deloitte AB Didrik Roos Auktoriserad revisor Lennart Nordqvist Specialistmedlem i FAR ICA AB, Solna 10

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete ICA AB Tredje kvartalet Stockholm 30 november 2012 Ansvarsfullt företagande del i ICAs nya koncernstrategi I den nya koncernstrategin som antogs i september är

Läs mer

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete

Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Kvartalsrapport för ICAs hållbarhetsarbete Q2 ICA AB Andra kvartalet Stockholm 4 oktober 2012 ICA inför kvartalsrapporter för sitt hållbarhetsarbete ICA har ambitionen att ständigt utveckla hållbarhetsarbetet.

Läs mer

Hållbarhetssrapport januari mars 2015

Hållbarhetssrapport januari mars 2015 Hållbarhetssrapport januari mars 2015 Mat och hälsa i centrum Första kvartalet 2015 i sammandrag Fortsatt arbete med revidering och certifiering av leverantörer Arbetet med att socialt revidera och kvalitetscertifiera

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

31% minskad direkt klimatpåverkan *

31% minskad direkt klimatpåverkan * Stockholm den 13 november 2014 Kvartalsrapport för hållbarhet Q3, juli september 2014 Ökat fokus på hälsa Hälsa stod i fokus under årets tredje kvartal, med bland annat sponsringsinsatser för breddidrott

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008

Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 september 2008 ICAs delårsrapport Stockholm 5 november 2008 Tredje kvartalet visar fortsatt ökad försäljning men lägre rörelseresultat Tredje kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31

Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 MIRIS HOLDING AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden 2005-07-01-2006-12-31 Omsättningen uppgick till 920 tkr Periodens resultat efter fin. poster var 3 959 tkr Bokslutskommunikén omfattar Miris koncernen

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer

Det började 2010-2011 i Hässelby

Det började 2010-2011 i Hässelby Det började 2010-2011 i Hässelby Initiativtagare: Projektpartners: Familjen Lindells koldioxidavtryck Topp-3: hälsosam och klimatsmart mat 1. Minska det onödiga matavfallet 2. Välj kött med omsorg och

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

30% 100% 80% Ansvar från jord till bord. ICA Gruppens hållbarhetsmål

30% 100% 80% Ansvar från jord till bord. ICA Gruppens hållbarhetsmål H Hållbarhetsarbete Ansvar från jord till bord ICA Gruppen ska vara ett långsiktigt livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande. Våra ledstjärnor på vägen mot framtidens hållbara meny. Ansvarsfullt företagande. nsvar d 2020 10.5% av vår försäljning är ekologiska och miljömärkta produkter 20% av ledare med personalansvar ska ha utländsk

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010 Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se AGENDA Exempel på Miljöstyrningsrådets nya livsmedelskriterier Den offentliga

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation 11 februari 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q4 stark försäljningsutveckling och investeringar för fortsatt tillväxt Nettoomsättningen

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion För revisors granskning av FRIIs Kvalitetskod /Giltig från XX XX XX Detta är ett första utkast till revisionsinstruktion kopplad till FRIIs Kvalitetskod. Det är möjligt att det blir

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation Q1 2015 Press- och analytikerpresentation 6 maj 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, Finansdirektör Bra start på 2015 ny koncernstruktur på plats Stark finansiell utveckling i Q1 Nettoomsättning exkl

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer