Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan , 17 3 * Rambudget 2013, plan , 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och barnomsorgspeng 2012, 20 6 * Lunchservering på Blomstergården, 21 7 * Medborgarförslag, frukost i skolan, 22 8 * Internkontrollplan 2012, 23 9 * Medborgarförslag angående renhållningstaxan, * Slutredovisning investeringsprojekt, * Revidering av delegationsordningen, * Upplåtelse av stugan i Björkparken, Krokom, * Igångsättningstillstånd Brandlarm i Ås skola, * Detaljplan, Sånghusvallen etapp 4, * Detaljplan, Åkersjön 1:10, * Meddelande om ej behandlade motioner och medborgarförslag, * Delegationsärenden, * Delgivningar, * Ändring av sammanträdesdagar, 34 21

2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Rörvattnets fjällhotell, Rörvattnet 28 mars 2012, kl Göte W Swén, M, ordförande Ingela Rönnestrand, M, 1:e vice ordförande Mi Bringsaas, S, 2:e vice ordförande Peter Grundström, S Sofia Mattsson, S Eva Ljungdahl, MP Peter Wärdell, C Maria Derenius Torestam, C Rune Olofsson, S Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef Sture Marklund, V, ej tjg ersättare Nils-Olof Hedman, Kd, ej tjg ersättare Birgitha Olsson, sekreterare Christine Månsson, ekonom I övrigt se respektive paragraf Utses att justera: Sofia Mattsson Justeringens plats och tid: 3 april 2012, kommunhuset, Krokom Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Birgitha Olsson Ordförande: Justerande: Göte W Swén Sofia Mattsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdes datum: 28 mars 2012 Datum för anslags Sista dag för uppsättande: 4 april 2012 överklagan: 25 april 2012 Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Underskrift:.. Birgitha Olsson

3 Sammanträdesdatum Sida 2 Saby 16 Samhällsbyggnadsnämndens mål I samband med det årliga budgetarbetet ska nämnderna se över sina verksamhetsmål. Under gårdagen påbörjades det arbetet tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens administrativa personal.

4 Sammanträdesdatum Sida 3 Saby 17 Investeringsbudget 2013, plan Nämnden beslutar om igångsättningstillstånd för förstudie av f d Konsumfastighetens nyttjande. Takpris för förstudien är kronor. Ytterligare investeringar får avvakta tills förstudien är färdig och beslut tagits om vad fastigheten ska nyttjas till. Beträffande badhuset och idrottshallen i Änge beslutar nämnden uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en kostnadskalkyl för en renovering/ombyggnad av befintlig byggnad till en godtagbar standard. I övrigt ställer sig nämnden bakom förslag till investeringsbudget 2013, plan Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2013 och plan gås igenom. Yrkanden/förslag Mi Bringsaas, S: 1 miljon kronor avsätts 2013 för f d Konsumfastigheten. Göte W Swén, M: Inga pengar avsätts 2013 för f d Konsumfastigheten. Mi Bringsaas, S, yrkar även på att 16 miljoner kronor avsätts 2014 till ny idrottshall i Änge och att 15 miljoner kronor avsätts årligen 2014 och 2015 till nytt badhus i Krokom. Dessa yrkanden dras tillbaka efter överläggning. Propositionsordning Efter proposition på yrkandena finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämnden bifaller majoritetens förslag som innebär att inga pengar avsätts 2013 till f d Konsumfastigheten. Kopia: Budgetberedningen

5 Sammanträdesdatum Sida 4 Saby 18 Rambudget 2013, plan Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom det preliminära förslaget till rambudget för 2013, plan Förslag till rambudget 2013, plan redovisas. Budgetförslaget revideras under sammanträdet med diskussionpunkter avseende ambitionsnivåer m m samt punkter utifrån redovisning av gårdagens målarbete. Kopia: Budgetberedningen

6 Sammanträdesdatum Sida 5 Saby 19 Bokslut 2011 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bokslutet för Samhällsbyggnadschef Kenneth Karlsson redovisar bokslut för Bokslutet visar ett totalt överskott om kronor exkluderat VA och renhållarna. Kopia: Budgetberedningen

7 Sammanträdesdatum Sida 6 Saby 20 Elev- och barnomsorgspeng Elev- och barnomsorgspeng för 2012 antas. Förslag till elev- och barnomsorgspeng för 2012 redovisas enligt följande Elevpeng per elev och år Lokaler kr Lokalvård kr Kost kr Totalt kr Barnomsorgspeng per barn och år Lokaler kr Lokalvård kr Kost kr Totalt kr Kopia: Barn- och utbildningsnämnden

8 Sammanträdesdatum Sida 7 Saby 21 Lunchservering på Blomstergården Nuvarande lunchservering i Blomstergårdens matsal upphör. Med anledning av ett alltför lågt kundunderlag, ca 17 lunchgäster/dag. föreslås att lunchserveringen i Blomstergårdens matsal upphör. Produktionskostnaden är 86 kr/lunch inkl serveringskostnad. Lunchpriset motsvarar det av Skatteverket fastställda förmånsvärdet, det vill säga 76 kr/lunch inklusive moms respektive 55 kr/lättlunch inklusive moms. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 7 mars Kostchef Lena Träskvik redogör för ärendet.

9 Sammanträdesdatum Sida 8 Saby 22 Medborgarförslag, frukost i skolan Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är barn- och utbildningsnämnden som äger frågan och överlämnar därför ärendet dit för handläggning. Medborgarförslag har inkommit från elever vid Nyhedens skola angående införsel av fri frukost till samtliga elever som så önskar. Genom att äta frukost fyller eleverna på sitt energiförråd, blir piggare och på detta vis blir mer aktiva på lektionerna. Alla elever äter inte frukost hemma. Antal elever är 1 662/dag, förutom de elever som idag inom skolbarnsomsorgen erbjuds frukost. Livsmedelskostnaden per portion är 6,00 kronor vilket innebär en kostnad om kronor. Utökad arbetstid blir ca 1 timme per dag och skola innebär utökad personalkostnader med kronor årligen. Fri frukost innebär en utökad kostnad för samhällsbyggnadsnämnden med totalt 2,4 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 oktober 2011, 96, beslutat att inte bifalla medborgarförslaget på grund av bristande medel inom kostenheten. Kommunfullmäktige har den 7 december 2011, 139, återremitterat ärendet. Kostchef Lena Träskvik redogör för ärendet. Kopia: Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige

10 Sammanträdesdatum Sida 9 Saby 23 Internkontrollplan 2012 Samhällsbyggnadsnämnden antar internkontrollplanen för Ärendet tas upp som en stående punkt vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska internkontrollplan antas senast under mars månad varje år. Samhällsbyggnadschef Kenneth Karlsson redovisar följande brister Kontroll på plats efter utförda löpande arbeten görs inte i tillräckligt stor omfattning, (gäller dock inte större projekt där det sker en efterföljande slutbesiktning) ÅTGÄRD: Samtliga beställande enheter skall följa fastställd attest- och delegationsordning Spärr i ekonomisystemet avseende möjlighet att både signera och attestera en faktura är inte införd. Gjorda stickprovskontroller under året har dock vi. ÅTGÄRD: Fysisk spärr är idag aktiverad Offentliga handlingar Förvaltningen har under 2011 inte haft något diariesystem utan nedtecknat viktiga handlingar i ärendeliggare. ÅTGÄRD: Diariesystem är idag införskaffat. Om post/e-post kommer till en förtroendevald och innehållet gäller nämndens ansvarsområden/ärenden ska det vidarebefordras till registrator på adressen för registrering. Kopia: Revisorerna

11 Sammanträdesdatum Sida 10 Saby 24 Medborgarförslag angående renhållningstaxan Samhällsbyggnadsnämnden avslår förslaget, då den rörliga andelen av renhållningstaxan redan utgör ca 60% av intäkterna. I gällande taxa finns redan incitament till sopsortering. Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om att den rörliga delen av renhållningstaxan höjs och att den fasta sänks i motsvarande grad. Detta för att mana till bättre sopsortering. Att bidra till minskade sopmängder är, som förslagsställaren påpekar, viktigt. VA & renhållning jobbar aktivt med detta, dels i samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, men även vid återvinningscentralerna, i skola och skolmatsalar och med det planerade återbruket i Krokom. Ekonomiska incitamentet att sopsortera finns redan, se räkneexempel nedan. Renhållningsverksamheten är intäktsfinansierad och ska därmed bära sina egna kostnader. Att ytterligare öka den rörliga andelen av taxan riskerar att försvåra budgetarbetet, då intäkterna blir svårare att förutsäga. Det är VA & Renhållnings uppfattning att nuvarande fördelning mellan fasta och rörliga delar i taxan är i balans med miljömässiga och ekonomiska målsättningar och inte bör ändras. Det genomsnittliga antalet kärltömningar i enfamiljshus är 12 st per år á 63 kronor. De fasta avgifterna uppgår till 690 kronor/år. Årskostnaden i normalfallet blir då (12 x 63) = kronor/år. Den som sorterar sina sopor flitigt och har egen kompost behöver bara tömma kärlet två gånger per år. Kostnaden blir då (2 x 63) = 816 kronor/år. Alltså en besparing på 630 kronor, eller 44 % av årskostnaden i normalfallet.

12 Sammanträdesdatum Sida 11 Saby 24 forts Intäkterna från avfallstaxan uppgår till ca 10 miljoner kronor per år, varav ca 60% kommer från den rörliga delen. Dessa 6 miljoner kronor täcker kostnader för insamling och bortskaffande av kärlsopor, det vill säga sopbilarnas arbete (personal, sopbilar, omlastning, fjärrtransport till Sundsvall samt behandlingskostnad för avfallet). De fasta avgifterna, ca 4 miljoner kronor, täcker administationskostnader inkl löner, återvinningscentraler, omhändertagande av grovavfall och farligt avfall, lokaler, fordon, kostnader för fältpersonal m m. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 5 mars Tf VA- & renhållningschef Oscar Aspman redogör för ärendet. Kopia: Förslagsställaren Kommunfullmäktige

13 Sammanträdesdatum Sida 12 Saby 25 Slutredovisning investeringsprojekt Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen. Slutredovisning har upprättats för inköp av sidolastande sopbil. Ursprunglig budget var kronor. Projektet visar ett överskott om kronor. Mjukvaran till fordonsdatorn är inte medräknat i projektet däremot är installation av alkolås medräknat. Underlag för beslut Slutredovisning 7 februari Tf VA- & renhållningschef Oscar Aspman redogör för ärendet. Kopia: Ekonomi

14 Sammanträdesdatum Sida 13 Saby 26 Revidering av delegationsordningen Samhällsbyggnadsnämnden antar den reviderade delegationsordningen. Delegationsordningen gäller från och med den 1 mars Samhällsbyggnadsnämnden ska varje år uppdatera sin delegationsordning så att lagens minimikrav beträffande begränsningar i rätten att delegera beslutanderätten tillgodoses. Nämnden ska även hålla delegationsordningen aktuell och anpassad till nämndens ansvarsområden och förvaltningens organisation. Kopia: Delegaterna

15 Sammanträdesdatum Sida 14 Saby 27 Upplåtelse av stugan i Björkparken, Krokom Nämnden beslutar upplåta parkstugan till Krokoms Byförening som vederlagsfri nyttjanderätt i befintligt skick. Krokoms Byförening har i skrivelse till kommunen framfört sina tankar och funderingar kring parkstugan i Krokom. Fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet. Kopia: Krokoms Byförening

16 Sammanträdesdatum Sida 15 Saby 28 Igångsättningstillstånd Brandlarm i Ås skola Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja igångsättningstillstånd för installation av godkänt brandlarm m m i Ås skola. Medel tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. Krokoms kommun har nio fastigheter, skolor och kommunhuset, med så kallade kombilarm. Det vill säga att brandlarmet är integrerat med inbrottslarmet. Från 2013 har räddningstjänsten meddelat att de inte kommer att rycka ut vid kombilarm. Enligt regelverket SBF 110 ska larmet var ett så kallat rent brandlarm. I investeringsbudgeten som antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2011 är 2,8 miljoner kronor anslaget fördelat på två år för att åtgärda bristerna. Nu begärs att kronor aktiveras för Ås skola för att installera ett godkänt brandlarm inklusive godkända brandtätningar och godkända partier i brandcellbegränsande väggar. Fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet.

17 Sammanträdesdatum Sida 16 Saby 29 Detaljplan, Sånghusvallen etapp 4 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen över Sånghusvallen etapp 4 sänds ut på samråd. _ Kommunen har antagit en fördjupad översiktsplan för Södra Ås där Sånghusvallen med flera pekas ut som områden avsedda för bostadsändamål. Detaljplaner för Sånghusvallen etapp 1-3 har antagits. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2009 att detaljplan för Sånghusvallen etapp 4 ska upprättas. Samrådsbeslut togs i maj Beslut om att ställa ut detaljplanen togs den 31 augusti Många invändningar och synpunkter mot planförslaget inkom från de boende inom Sånghusvallen. Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober 2010 att planförslaget skulle utredas ytterligare och att dialog och information skulle föras med de boende om eventuella förändringar i planens utformning. Ett nytt planförslag över Sånghusvallen etapp 4, samt ändring av detaljplanerna för vägområdet mellan etapperna 1, 2 och 3 som ansluter mot Åsvägen, har upprättats. Ärendet handläggs med så kallat normalt förfarande och ska efter samrådet skickas ut för granskning av allmänheten. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 6 mars Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet.

18 Sammanträdesdatum Sida 17 Saby 30 Detaljplan, Åkersjön 1:10 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplan över del av fastigheten Åkersjön 1:10 skickas ut för granskning av allmänheten _ Till kommunen har kommit en ansökan från Kent Halvarsson och Anette Åhlén, ägare till fastigheten Åkersjön 1:10, som avser utöka antalet fritidstomter inom fastigheten. Ansökan gäller upprättande av detaljplan. En kartskiss över planerade tomter samt ett informationsblad om Åkersjö strand bifogas ansökan. Inom området finns idag fyra tomter som nyligen avstyckats och delvis bebyggts. Det har även iordningställts campingplatser och uppförts en servicebyggnad. Ett vandrarhem strandpaviljongen uppfördes Med anledning av önskemål om ytterligare expansion i området har kommunen ställt krav på detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2011 att detaljplan över del av fastigheten Åkersjön 1:10 kan upprättas. Samrådsbeslut togs av Samhällsbyggnadsnämnden den 30 augusti Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 21 december 2011 och den 27 januari Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 6 mars Stadsarkitekt Anne Dahlgren redogör för ärendet.

19 Sammanträdesdatum Sida 18 Saby 31 Meddelande om ej behandlade motioner och medborgarförslag Medborgarförslag om fastighet för el- och tekniköverkänsliga. Inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 30 november Medborgarförslag om upprustning av gatu- och vägnätet inom Krokoms samhälle. Inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 30 november Medborgarförslag om förändring kring campingplatsen i Krokom. Inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 22 december Motion Nytt badhus i Krokom. Inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 23 januari Motion Översiktsplanering i Ytterån. Inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 15 mars 2012.

20 Sammanträdesdatum Sida 19 Saby 32 Delegationsbeslut Beslutade bostadsanpassningsbidrag Ingenjör Kenneth Sandberg Fannbyn 1:126, anslutning vatten, avlopp och dagvatten Fannbyn 1:135, anslutning vatten, avlopp och dagvatten Fannbyn 1:145, anslutning vatten, avlopp och dagvatten Byn 1:222, anslutning vatten, avlopp och dagvatten Kälen 5:5, anslutning vatten och avlopp VA- och renhållningschef Kenth Blom

21 Sammanträdesdatum Sida 20 Saby 33 Delgivningar Höjning av den kommunala VA-taxan 2012 Medborgarförslag Ett levande centrum i Krokom Medborgarförslag Förbättring av trafiksäkerhet för barn/ungdomar i Krokoms samhälle Förvärv av fastigheten Täng 1:40 Kommunfullmäktige Kulturhus i Krokom Kommunstyrelsens presidium Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Revisorerna

22 Sammanträdesdatum Sida 21 Saby 34 Ändring av sammanträdesdagar Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 24 april flyttas till den 3 maj. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 29 maj flyttas till den 14 juni. Presidiet den 3 april flyttas till den 16 april, kl Presidiet den 8 maj flyttas till den 22 maj, kl Ett nytt presidium läggs in den 21 augusti, kl Kopia: Verksamhetscheferna

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom 24 mars 2009, kl 08.15-12.50 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande Tomas

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 13 december 2011

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 13 december 2011 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Detaljplan, del av Åkersjön 1:10, 110 2 * Fannbyn 1:93-1:99, detaljplan, 111 3 * Information/diskussion, vattenområde i Sandnäset, 112 4 * Handbok/manual för

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationspunkter, 85 2 * Detaljplan Ytterån 1:62, 86 3 * Ändring detaljplan, Mo 1:141 m fl, 87 4 * Igångsättningstillstånd, hyresgästanpassning för Eldrimner,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål 2015, 27 2 * Rambudget 2015, plan 2016-2017 samt investeringsbudget, 28 3-5 * Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 5 februari 2013

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 5 februari 2013 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Godkännande/förändringar av ärendelistan, 1 2 * Beslutsattestanter 2013, 2 3 * Adress i Aspås, 3 4 * Medborgarförslag. Belysning vid återvinningscentralen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Sånghusvallens skola, 1 2-3 * Förvärv av fastigheten Täng 1:40, 2 4 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Almdalen, Apotekshuset,

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Nils Johnsson, c, ordförande Peter Grundström, s Ann-Kristin

Läs mer

Innehållsförteckning. * Medborgarförslag, högre kvalité på skolmaten för en bättre skoldag, 6-7

Innehållsförteckning. * Medborgarförslag, högre kvalité på skolmaten för en bättre skoldag, 6-7 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Information om kvartalsrapport, september 2011, 93 2 * Detaljbudget 2012, plan 2013-2014 samt investeringsbudget 2012, 3-5 94 * Medborgarförslag, högre kvalité

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Driftcentralen, Brovägen 6, Krokom 20 oktober 2009, kl 10.00-16.15 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

19 maj 2009, kommunkontoret, Krokom. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

19 maj 2009, kommunkontoret, Krokom. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: 12 maj 2009, kl 09.00-16.30 Mus Olle-rummet, kommunhuset, Krokom Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande

Läs mer

Styrhytten, Centrumhuset, Krokom 3 juni 2009, kl

Styrhytten, Centrumhuset, Krokom 3 juni 2009, kl Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Styrhytten, Centrumhuset, Krokom 3 juni 2009, kl 09.00-16.30 Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande Pär-Anders

Läs mer

Tomas Nilsson, tf samhällsbyggnadschef Birgitha Olsson, sekreterare I övrigt se respektive paragraf

Tomas Nilsson, tf samhällsbyggnadschef Birgitha Olsson, sekreterare I övrigt se respektive paragraf Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Änge skola, Offerdal 24 februari 2009, kl 08.30-15.30 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande Tomas Orell,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Godkännande/förändringar av ärendelistan, 76 2 * Delårsrapport januari-juni 2015, 77 3 * Detaljplan, Ås-Hov 1:49 m fl, Ås, 78 4 * Ersättning för utförda schaktningsarbeten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Rörvattnets Fjällhotell 25 maj 2010, kl 10.00-18.15 26 maj 2010, kl 08.00-15.00 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 13 maj 2014

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 13 maj 2014 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Godkännande/förändringar av ärendelistan, 46 2 * Informationspunkter, 47 3 * Utökade anslag för nya återvinningscentralen i Krokom, 48 4 * Svar på medborgarförslag

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2 september 2014

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 2 september 2014 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Godkännande/förändringar av ärendelistan, 71 2 * Delårsrapport januari-juni 2014, 72 3 * Informationspunkter, 73 4 * Namnsättning av park i Krokoms centrum,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden 22 april Justerande: Peter Grundström

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden 22 april Justerande: Peter Grundström Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Apotekshuset, Krokom, Almdalen-rummet 22 april 2008, kl 09.00-16.00 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, c, ordförande Mi Bringsaas, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 9 junil 2015 Innehållsförteckning Sida * Godkännande/förändringar av ärendelistan, 63 2 * Ny grovavfallsstrategi i Krokoms kommun, 64 3-6 * Medborgarförslag Miljöstation

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl 09.00 15.40 Ajournering för lunch kl 12.30-13.10 Hanne Soukas, s, ordförande Leif

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Almdalen, Apotekshuset, Krokom 8 september 2009, kl ,

Almdalen, Apotekshuset, Krokom 8 september 2009, kl , Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom 8 september 2009, kl 09.00-12.10, 13.00-14.45 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Datum Teknik- och planförvaltningens expedition. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum Teknik- och planförvaltningens expedition. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-05-11 Sida 1(8) Plats och tid Kommunhuset 2011-04-20, kl 8.30 12.00 Beslutande Ledamöter Lotta Öhlund Torbjörn Appelqvist Magnus Fahlström Bengt-Åke Andersson Ingegerd

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.00 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna ordf. Kenth Wengholm, Nya Moderaterna vice ordf Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober (10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober (10) Kommunstyrelsens teknikutskott 12 oktober 2015 1 (10) Plats och tid: Älvkullens äldreboende kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Marina Isaksson Christer Olsson Sebastian Nilsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 17 juni 2014

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 17 juni 2014 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Godkännande/förändringar av ärendelistan, 59 2 * Informationspunkter, 60 3 * Hissmon 1:226 m fl, detaljplan, 61 4-5 * Undrom 1:15, planbesked, 62 6-7 * Igångsättningstillstånd

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 1(7) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Ulf-Göran Solving (AD) tjg. för Kajsa

Läs mer

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S)

Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Christina Skogström (S) Birgitta Wiberg (S) Lars-Erik Carlsson (V) Birgitta Hellberg (V) Thomas Backelin (S) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset, Storfors, onsdag den 10 februari 2016, klockan 18.00 18.50. Beslutande Lars Johrin (M) Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer