Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Driftcentralen, Brovägen 6, Krokom 20 oktober 2009, kl Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande Tomas Orell, M, 2:e vice ordförande Pär-Anders Andersson, C Sofia Mattsson, S Lars Persson, V Peter Wärdell, C, tjg ersättare Jonne Danielsson, FP, tjg ersättare Lisa Svantesson, S, tjg ersättare Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef Birgitha Olsson, sekreterare I övrig se respektive paragraf Utses att justera: Peter Wärdell Justeringens plats och tid: 27 oktober, kommunhuset, Krokom Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Birgitha Olsson Ordförande: Nils Johnsson Justerande: Peter Wärdell ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdes datum: 20 oktober 2009 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 28 oktober 2009 nedtagande: 18 november 2009 Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Underskrift:.. Birgitha Olsson

2 Sammanträdesdatum Sida 2 Saby 60 Uppföljning av verksamhetsmål 2009 Stadsarkitekt Anne Dahlgren, fastighetschef Tomas Nilsson, kostchef Lena Träskvik och t f VA- och renhållningschef Hans Dumky redovisar hur målen för de olika verksamheterna har uppfyllts under 2009.

3 Sammanträdesdatum Sida 3 Saby 61 Försäljning mark, Föllinge-Backen 2:62 och 2:83 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ICA-handlare Bruno Eriksson erbjuds förvärva del av parkeringsytan på fastigheterna Föllinge-Backen 2:62 samt 2:83 enligt gällande tomtpristaxa, 20 kronor/kvm. ICA-handlaren i Föllinge, Bruno Eriksson, vill kunna underhålla och sköta parkeringsytan vid ICA-butiken i en högre grad än vägföreningens skötselnivå på parkeringsytan. Parkeringsytan ligger på kommunal mark och ICA-handlaren har därför begärt att kommunen reglerar över marken kostnadsfritt till ICA-fastigheten, Föllinge-Backen 2:46. Fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 Saby 62 Gåva, del av Rännön 1:50 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som gåva avyttra del av Rännön 1:50 enligt preliminärt upprättat gåvobrev. På Krokoms kommuns skolfastighet Rännön 1:50 har Rönnöfors Lysförening/Byalag, nedan benämnd föreningen, med kommunens godkännande uppfört en byggnad innehållande bl a. ett snickeri för byns nyttjande. Byggnaden står således på ofri grund. Samhällsbyggnadsnämnden har i tidigare beslut uppdragit till förvaltningen att bjuda ut skolfastigheten till försäljning. Inför utannonsering av skolfastigheten kommer föreningens byggnad att styckas av och det bebyggda markområdet föreslås överföras till föreningen som gåva. Fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 Saby 63 Detaljplan, Hägra 3:24, Rödön Planförslaget får sändas ut för samråd. Enkelt planförfarande kan prövas. Jämtkraft har initierat ändring av detaljplanen på grund av önskemål om att flytta ställverken vid Hissmofors kraftstation. Vissa ombyggnader ska göras på kraftverket och detta medför att befintliga ställverk kommer att ligga i farozonen för översvämning vid extrema flöden. De nya ställverken ska uppföras på Krokomssidan av älven i anslutning till befintligt kraftledningsstråk. Planingenjör Rolf Carlsson redogör för ärendet.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 Saby 64 Ändring av detaljplan, del av Ås-Hov 1:173 Planförslaget revideras vad avser lägsta höjd för staketet, 0,75 m, samt prickmarken utökas mot byggnadens burspråk. Efter revidering får planförslaget sändas ut för samråd. Enkelt planförfarande kan prövas. Krokomsbostäder har lämnat in förslag till ändring av detaljplan för del av Ås-Hov 1:173, Byskogen, Ås.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 Saby 65 Verksamhetsmål 2010 Nämnden antar verksamhetsmålen för Samhällsbyggnadschef Kenneth Karlsson redovisar förslag till verksamhetsmål för samhällsbyggnadsnämnden 2010.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 Saby 66 Granskning av nämndens ärendehantering Nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i möjligaste mån anpassa förvaltningens ärendehantering enligt revisorernas förslag till åtgärder. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på kommunens revisorers uppdrag granskat bl a samhällsbyggnadsnämndens ärendehantering. Granskningen redovisas i revisionsrapport daterad den 3 juni 2009.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 Saby 67 Uppföljning av tidigare granskningar Nämnden avger följande yttrande Periodisering av kostnader för timanställd personal anser inte kommunens ekonomer att det behöver göras eftersom det rör sig om ungefär samma belopp år från år. Om kostnaden skulle ändras vid något del- eller helårsbokslut kommer den att periodiseras. Samhällsbyggnadsnämnden äger inte frågan om interndebitering av måltider för barn och elever eftersom det är flera nämnder inblandade. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på kommunens revisorers uppdrag gjort en uppföljande studie av granskningar som genomfördes under Granskningen redovisas i revisionsrapport daterad september 2009.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 Saby 68 Utredning inför eventuell konkurrensutsättning av delar av kostverksamheten, hantering av hushållsavfall samt VA-verksamhetens rörnät Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att låta utreda kommunens hantering av hushållsavfall (åkeriverksamhet) inför eventuell konkurrensutsättning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att låta utreda VA-verksamhetens rörnät inför eventuell konkurrensutsättning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att i nuläget inte låta utreda delar av kostverksamheten inför eventuell konkurrensutsättning. _ Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fått i uppgift att årligen pröva om hela eller delar av nämndens verksamheter är lämpliga att konkurrensutsätta, Tidigare har nämndens lokalvård konkurrensutsatts och vid utvärdering bedömdes den egna verksamheten som det mest fördelaktiga. Vid en första översyn bedöms verksamheterna kost, avfallshantering samt verksamheten rörnät som möjliga att pröva inför en eventuell konkurrensutsättning.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 Saby 69 Igångsättningstillstånd för energibesparande åtgärder, Ås skola Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen om igångsättningstillstånd för energibesparande åtgärder i Ås skola med totalt 3,7 mkr utöver beviljad investeringsram. I samband med om- och tillbyggnaden av Ås skola har en fördjupad förstudie genomförts för att hitta energibesparande åtgärder på befintliga byggnaders värme- och ventilationssystem. De planerade åtgärderna beräknas förbättra inomhusklimatet samt ge en minskad energiförbrukning från nuvarande höga nivå på 305 kwh/kvm till ca 150 kwh/kvm. Med dagens energipris innebär det en besparing om ca kronor/år.

12 Saby 70 Sammanträdesdatum Sida 12 Offerdals-Önet 4:10, dispens från renhållningsordningen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända ärendet till Byggoch miljönämnden för omprövning av ärendet eftersom fastigheten har nyttjats under året, avfall uppkommer och den kommunala renhållningsskyldigheten råder. Ägaren till fastigheten Offerdals-Önet 4:10 fick den 30 maj 1985 undantag från renhållningsordningens bestämmelser för att själva ta hand om sitt hushållsavfall. Beslutet från Miljö- och hälsoskyddsnämnden gavs utan tidsbegränsning. Fastigheten nyttjas 3-4 veckor per år. Som skäl till undantaget angavs att fastigheten är belägen mer än en km från närmaste åretrunt farbar väg. Sökanden uppger i skrivelse 15 maj 2009 att tidigare skäl för undantaget från renhållningsordningens bestämmelser fortfarande gäller och att hon därför ej avser att erlägga någon renhållningsavgift till Krokoms kommun. Information: Lagstiftningen inom miljö- och renhållningsområdet har de senaste åren förändrats och hela tiden blivet strängare. Kommunens renhållningstaxa är uppbyggd i en fast och en rörlig del. Den rörliga delen kan kunden påverka själv genom att lämna mindre mängd avfall. I den fasta delen ingår förutom planering och kundservice, avgifter för omhändertagande av farligt avfall, kyl- och frysmöbler, hämtning av sorterat skrymmande avfall och grovavfall 2 gånger per år samt möjligheten att lämna grovavfall och farligt avfall på kommunens återvinningscentraler. Taxan för fritidshus är redan reducerad med tanke på att de nyttjas under en kortare tid av året. Den kommunala renhållningsskyldigheten innebär att varje kommun skall svara för att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning. Hushållsavfall skall transporteras genom kommunens försorg, ingen annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för ändamålet får ta befattning med transporten. Detta innebär att hushållsavfall som uppkommer hos fritidshusboende/ permanentboende i en kommun inte får transporteras själv och lämnas i en annan kommun.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 Saby 71 Sammanträdeskalender 2010 Nämnden godkänner föreslagna sammanträdesdagar för Sekreteraren har upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2010 enligt följande Samhällsbyggnadsnämnden : 9 februari, 23 mars, 25 och 26 maj, 31 augusti, 26 oktober och 7 december. Presidiet : 26 januari, 9 mars, 11 maj, 17 augusti, 12 oktober och 23 november.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 Saby 72 Informationsärenden - Börje Johansson och Karl-Axel Ledung informerar nämnden om handikapprådets arbete. - Samhällsbyggnadschef Kenneth Karlsson informerar om det ekonomiska utfallet september Samhällsbyggnadschef Kenneth Karlsson informerar om pågående investeringar. - Ingenjör Per-Olle Persson redovisar exploateringskalkyl för Kvarna i Krokom. Exploateringen kan genomföras i två etapper. Första etappen medger 18 tomter på kommunens mark och andra etappen medger 19 tomter på mark som Jämtkraft äger. Den totala kalkylen slutar på 18 miljoner för alla tomterna. - Samhällsbyggnadschef Kenneth Karlsson redogör för bakgrunden till ordförandebeslutet om igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid Sånghusvallen. - Stadsarkitekt Anne Dahlgren informerar om arbetet med översiktsplan för vindkraft i kommunen. - Fastighetschef Tomas Nilsson informerar om pågående försäljning av fastigheten Valsjön 1:136.

15 Sammanträdesdatum Sida 15 Saby 73 Kostpolicy Nämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att färdigställa policyn och därefter föreslås kommunfullmäktige att anta densamma. Samhällsbyggnadsnämndens, socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens ordföranden har den 3 februari 2009 beslutat att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till matpolicy för Krokoms kommun. I arbetsgruppen för policyn har kostchef Lena Träskvik, verksamhetschefen för barnomsorg Åsa Larsson samt socialnämndens ordförande Cristine Persson ingått. Kostchef Lena Träskvik redogör för ärendet. Reservation Mi Bringsaas, S, reserverar sig mot beslutet.

16 Sammanträdesdatum Sida 16 Saby 74 Delegationsbeslut Igångsättningstillstånd, energibesparande åtgärder Ås skola Igångsättningstillstånd, ny skola vid Sånghusvallen Ordföranden Beslutade bostadsanpassningsbidrag Ingenjör Kenneth Sandberg Förköpsärenden Halåsen 1:17, förköpsärende hyreshus Byn 1:262, såld tomt Byn 1:273, såld tomt Byn 1:254, såld tomt Byn 1:255, såld tomt Byn 1:280, såld tomt Hissmon 1:275, såld tomt Fastighetschef Tomas Nilsson Byn 1:278, anslutning vatten, avlopp och dagvatten Byn 1:220, anslutning vatten, avlopp och dagvatten Byn 1:258, anslutning vatten, avlopp och dagvatten Byn 1:266, anslutning vatten, avlopp och dagvatten Byn 1:270, anslutning vatten, avlopp och dagvatten Byn 1:276, anslutning vatten, avlopp och dagvatten Byn 1:264, anslutning vatten, avlopp och dagvatten Täng 1:26, anslutning vatten och avlopp Föllinge-Backen 2:65, anslutning vatten och avlopp VA-chef Kenth Blom

17 Sammanträdesdatum Sida 17 Saby 75 Delgivningar Kommunal förköpsrätt, Kälen 5:5 Kommunfullmäktige Uppföljning av LUPP-enkät Utökning av förskoleplatser i Föllinge Kommunstyrelsen Skrivelse angående anläggande av energianläggningar vid kommunala vattentäkter Samhällsbyggnadschefen Beslut, statligt stöd till solceller, Ås skola Länsstyrelsen Anmälan, inbrott, Ås skola Anmälan, inbrott Ås skola/medvinden Polisen

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 203... 2 * Överlåtelse av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet i Jämtlands län, 204,...3-4

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 234-246 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

2009-01-28 1. Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 januari 2009. 2. Internbudget 2009

2009-01-28 1. Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 januari 2009. 2. Internbudget 2009 2009-01-28 1 Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 januari 2009 1. Information 2. Internbudget 2009 3. Detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, Nättraby 4. Detaljplan för del av

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.00-15.20 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne

Läs mer