Skattedagen Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget. Agenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattedagen 2014. Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget. Agenda"

Transkript

1 Skattedagen 2014 Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget 2014 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Agenda Nyheter i Budgetpropositionen för 2015 Vad är på gång? Ställningstaganden och rättsfall 2014 Mervärdesskatt 3:12-regler Företagarens viktigaste skattefrågor 2 Nyheter i Budgetpropositionen för

2 Budgetpropositionen 2014/15:1 Sänkt skatt för pensionärer - Det förhöjda grundavdraget förstärks Ingen skillnad lön vs. pension upp till kr per år Förstärks för pension upp till ca kr per år Avtrappning av jobbskatteavdraget Arbetsinkomster över ca kr per månad under 2015 Avtrappningstakten 3 % Inget jobbskatteavdrag över ca kr per månad 4 Budgetpropositionen forts 2014/15:1 Uppräkningen av skiktgränserna sänks Tidigare KPI+ 2%, förslag KPI nedre skiktgräns kr, (besk. år 2015) nedre brytpunkt kr ( kr per månad) övre skiktgräns kr (besk. år 2015) övre brytpunkt kr ( kr per månad) Särskild löneskatt för äldre 5,6 % (15,81 %) Löner, arvoden förmåner etc. inkomst aktiv näringsverksamhet Vid årets ingång fyllt 65 (född 1949 eller tidigare) Inte fyllt 65 men uppburit hel allmän ålderspension 5 Budgetpropositionen forts 2014/15:1 Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga - För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år (1989 och senare) - Övergångsbestämmelse för ersättning som utbetalas under 2015 ålderspensionsavgift (10,21 %) + 5/8 av rest. avgifter (21,21 %), totalt 23,47 % Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande - Nuvarande kr per år, minskas till kr per år ( kr) - Inbetalningar efter 31 december 2014 Slopad skattereduktion för läxhjälp Halvering av RUT-avdrag fr.o.m. 1 januari 2016 Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter 6 2

3 Brytpunkter och sociala förmåner inkomståret 2015 KS + 25 % ST Brytpunkt 2 Pensionsgrundande inkomst Föräldrapenning Brytpunkt 1 Sjukpenninggrundande inkomst A-kassa KS + 20 % ST KS kr kr kr kr kr kr 7 Vad är på gång? 8 Företagsskattekommitténs betänkande SOU 2014:40 - Avdragsbegränsning för finansiella kostnader Inget avdrag för negativt finansnetto Finansiella kostnader får bara kvittas mot finansiella intäkter Koncernkvittning av positiva finansnetton Utjämning mellan åren? Effekter 9 3

4 Finansieringsavdraget 25 % av det skattepliktiga resultatet justerat för negativt finansnetto Avdrag/ återföring av p-fond Lämnade/ mottagna koncernbidrag Tidigare års underskott Kompensation för ränteavdragsförbud Skattesänkning till 16,5 % "effektiv skatt" Schablonavdrag för alla Neutralt vid ett negativt finansnetto om 25 % 10 Exempel - Vinnare och förlorare 11 Underskottsavdrag och övergångsbestämmelser Tidigare års skattemässiga underskott halveras vid ikraftträdandet Tidigare avsättning till periodiseringsfond ska återföras med 133 % av avsatt belopp Regler för att förhindra planering med koncernbidrag Möjligt att göra underprisöverlåtelser med HB/KB 12 4

5 Minskat svartarbete i byggbranschen - Prop. 2014/15:16 Ny proposition Personalliggare i byggbranschen Två nya begrepp byggarbetsplats och byggverksamhet Byggherrens ansvar - Anmälan när och var byggverksamhet ska påbörjas - Tillhandahålla utrustning - Tilldelas unikt identifikationsnummer Byggentreprenörens ansvar - Föra personalliggare Ikraftträdande 1 januari Fossilfri fordonsflotta - SOU 2013:84 I. Bonus/ malussytem- registreringsskatt och miljöpremier Fordonsskatt fast belopp oavsett koldioxidutsläpp Supermijöbilspremien upphör Det prisrelaterade beloppet i förmånsvärdet höjs 9-15 % listpriset upp till 7,5 prisbasbelopp % listpriset > 7,5 prisbasbelopp II. Utveckling av dagens koldioxiddifferentierade fordonsskatt Fossildriva förmånsbilar får förmånsvärde beroende på utsläppsnivå (Elbilar inget förmånsvärde) 14 Skatteförenklingsutredningen SOU 2014:68 Enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag Syfte att utvärdera och förenkla skattereglerna Upprätthålla neutralitet i beskattning mellan enskild firma / HB och AB 15 5

6 Det nya förslaget enligt Skatteförenklingsutredningen Skogskonto Skogsskadekonto Upphovsmannakonto Expansionsfond Ersätts med företagsfond Periodiseringsfond = Slopas Negativ räntefördelning = Slopas Fullständig/förenklad räntefördelning 16 Det så kallade "stickåret" flyttas fram från Fastighet som har förvärvats före år 1996 anses vara förvärvad den 1/ Anskaffningsutgift Fastighetens taxeringsvärde år 1996 Verkligt anskaffningsvärde om högre Ingen hänsyn till avdrag och utgifter före 1996 Ingen återläggning av värdeminskningsavdrag före Pågående utredningar inom skatteområdet Tjänstepensionsbeskattningsutredningen (30 juni 2015) Översyn av skatteregler för incitamentsprogram (1 oktober 2015) Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande (15 augusti 2016) Paketeringar och stämpelskatt (ej tillsatt) 18 6

7 Ställningstaganden och rättsfall under Förmån, elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift SKV 9 juli 2014, Dnr /111 Elektronisk utrustning, abonnemang mot fast avgift Ej skattepliktig förmån om Väsentlig betydelse för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt Den anställde har tillgång till t.ex. telefon utanför ordinarie arbetsplats Bedömning för varje elektronisk utrustning Bedömning av varje del i abonnemanget fria samtal, fria sms, fri surf etc. 20 Beskattning av bitcoin, virtuella valutor SKV 23 april 2014, Dnr /111 Ej jämförbart med utländska valutor Kapitalvinstbeskattning Genomsnittsmetoden Vinstberäkning även vid köp med bitcoin Exempel: Köper stövlar för kr, betalar med bitcoins. Omkostnadsbeloppet för bitcoinsen var kr Kapitalvinst 620 kr, beskattas i kapital 21 7

8 Stämpelskatt - gåva eller tillskott till AB? NJA 2013 s. 886 En gåvotransaktion förutsätter förmögenhetsöverföring frivillighet gåvoavsikt vem är motpart? Gåvoavsikt gentemot ett bolag endast möjligt om syftet är att stödja välgörenhet? Tillskott stämpelskatt Kattrumpa? 22 Skatterättsnämndens förhandsbesked SRN , dnr /D M P M P B1 B2 B3 AB OK enl. SRN Överklagat Fler förhandsbesked att vänta Gåva mot vederlag 23 Etableringsrätter SRN , dnr 36-14/D A ansluten till försäkringskassans ersättningssystem för legitimerade sjukgymnaster (fysioterapeuter) Verksamhet bedrivs i X AB sedan1995 A ska sälja den bedrivna verksamheten - ska ersättningen beskattas hos X AB eller till någon del hos A? Överlåtelse av etableringsrätten kräver nytt beslut från Landstinget Beskattningen sker hos överlåtande X AB Överklagat för fastställelse av SKV 24 8

9 HFD mål nr Avdragsrätt för klimatkompensation? Bolagets verksamhet - Ekologiska jordbruksprodukter Klimatkompensation för transporternas påverkan - Utsläppskrediter (plantera träd i Uganda) HFD avdrag / avdragsförbud p.g.a. gåva? - Ingen direkt motprestation till bolaget - Ingen egentlig anknytning mellan bolagets verksamhet (ekologiska produkter) och trädplanteringen 25 Mervärdesskatt 26 Förändrad hantering av moms vid import - Skatteverket beskattningsmyndighet I nuläget påförs importmoms av Tullverket - Avdrag för importmomsen i momsdeklaration till SKV - Bolaget ligger ute med momsen till deklarationen godtagits av SKV Skatteverket beskattningsmyndighet istället för Tullverket - Minska den administrativa bördan för bolagen - Förbättrad likviditet för importbolag - Ut- och ingående moms i samma momsdeklaration - Nya koder på skattedeklarationen Träder i kraft 1 januari

10 EUD om plastikkirurgi - EUD , C-91/12 Ska estetiska operationer och behandlingar omfattas av begreppen "sjukvård" och "sjukvårdande behandling? Undantaget gäller tjänster som utförs i syfte att diagnostisera, tillhandahålla vård och bota sjukdomar eller i syfte att skydda, upprätthålla eller återställa människors hälsa. De ingrepp som utförs av rent kosmetiska skäl omfattas däremot inte av dessa begrepp och är därmed momspliktiga SKV Dnr /111 Utfärdande av intyg SKV Dnr /111 Tandvård SKV Dnr /111 Estetiska operationer 28 KR i GBG mål nr Porsches pressträff 2008 Marknadsföring eller representation? Svenska regler strider mot momsdirektivets så kallade stand stillregler. Dessa förhindrar att medlemstater får begränsa avdragsrätten för moms efter inträdet i EU. Skatteverkets ställningstagande : Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation, dnr /111 Skatteverkets ställningstagande : Underlag för beräkning av avdrag för mervärdesskatt vid representation, dnr /111 Skatteverkets ställningstagande : Tillämpning av avdragsbegränsningen i mervärdesskattelagen vid representation, dnr / Representation SKV:s ställningstagande Extern representation - Huvudregel Får beräknas på ett underlag som uppgår till 300 kr. Vin och sprit får inte ingå medan starköl får ingå i underlaget. Skattesats för mat är 12 procent och för starköl är 25 procent. En schablon om 46 kronor per person och måltid får användas. Ingår inte starköl beräknas avdraget till (12 % * 300) 36 kr. Extern representation - Alternativregel Avdraget beräknas enligt underlaget 1 januari 1996 (180 kronor). Vin och sprit ingår i underlaget. En schablon om 28 kr per person och måltid kan användas

11 Intern representation Vid intern representation ska momsen beräknas på ett underlag som motsvarar två tredjedelar av den prisram som gällde 1995, det vill säga 200 kr exklusive moms. 24 kr (12 % på 200kr) Schablon 31 kr om öl ingår Ett företag som inte har rätt till avdrag för ingående moms och som vid inkomstbeskattningen kan få avdrag för momsen på avdragsramen får göra avdraget enligt nu gällande regler, det vill säga med 90 kr plus skäliga 14 kr. 31 Höjd beloppsgräns för förenklad faktura Regeringen föreslår höjd beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura - Höjning till kronor från tidigare kronor inklusive moms. - Det blir alltså möjligt att ställa ut fler fakturor där det ställs färre krav på vilka uppgifter som måste finns med i fakturan. En förenklad faktura ska innehålla: - Fakturadatum, säljarens identifikationsuppgifter, uppgift om vad som sålts, vilken moms kunden ska betala eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna momsen. Förslaget kopplat till slopandet av gruppregistrering Ikraftträdande 1 januari Nya momsregler Elektroniska tjänster 2015 Försäljning till privatperson (icke beskattningsbar person) - Elektroniska tjänster - Telekommunikationstjänster - Radio- och tv-sändningar Moms ska redovisas och betalas till köparens EU-land Identifiera köparens land; - Presumtionsregler - Bevis Försäljning via marknadsplatser av t.ex. appar 33 11

12 Hur redovisa andra EU-länders moms? HR Lokal momsregistrering och lokala momsdeklarationer UT MOSS (mini-one-stop-shop) - Redovisning i ny momsdeklaration till Skatteverket i Sverige - Elektroniskt - Skatteverket överför uppgifterna till köparens land - Betalning till Skatteverket i Sverige - Retroaktiv registrering inte möjlig - Ej tillämplig för de EU-länder där säljaren är etablerad, vanlig momsregistrering 34 MOSS Kvartalsredovisning - Senast den 20:e månaden efter kvartalets utgång - Uppgifter: belopp per land per skattesats Redovisningsvaluta: EUR - Omräkning ECB kurs kalenderkvartalets sista dag Räkenskaper ska bevaras i 10 år Prissättning? Att tänka på i övrigt? 35 Nya regler 1 januari Slopat krav på ansökan och beslut Krävs inte längre beslut från Skatteverket för att hyresvärden ska bli frivilligt skattskyldig - Ingen anmälan längre då skattskyldigheten upphör eller minskar - Vid frivillig skattskyldighet i uppförandeskede krävs fortsatt ansökan och beslut, precis som tidigare - Samma förutsättningar som tidigare = momsregistrerad hyresgäst, stadigvarande uthyrning, avgränsade lokaler Momsfakturan måste ställas ut inom sex månader från den första dagen i den hyresperiod som fakturan avser Ny möjlighet till retroaktivt avdrag även om fastighetsägaren har varit frivilligt skattskyldig under uppförandeskedet 36 12

13 Konsekvenser av och potentiella problem med slopade beslut Moms debiteras i en faktura för uthyrning/upplåtelse. - "Hyresfria" månader? Utan beslut från Skatteverket - högre krav på dokumentation hos hyresvärdarna som visar frivillig skattskyldighet Större risk för felaktig tillämpning av regelverket Fler och mer omfattade kontroller av Skatteverket Större osäkerhet vid en försäljning om skattskyldighetens omfattning, krävs mer omfattande due diligence 37 3:12-regler 38 Beskattning enligt 3:12-reglerna Utdelning Kapitalvinst Kapital 30 % Kapital 30 % Max 90 IBB = 5,12 mkr (2014) Tjänst ca % Tjänst ca % Max 100 IBB = 5,69 mkr (2014) Kapital 20 % (2/ 3 x 30 %) Gränsbelopp Kapital 20 % (2/ 3 x 30 %) 39 13

14 Nya 3:12-regler från den 1 jan 2014 Krav på minsta innehav (4%) för lönebaserat utrymme Lönebaserat utrymme höjs till 50 % av kontanta löner Sänkt tak på löneuttagskravet för lönebaserat utrymme 9,6 IBB istället för 10 IBB Lönebaserat utrymme högst 50 gånger egen lön Ändrad definition av dotterföretag vid beräkning av löneunderlag Kapitalandel; ej röstandel 40 Enmanskonsulten Beräkning av gränsbelopp den 1 januari 2015 A 100 % Konsult AB A: anskaffningskostnad kr och lön kr HR: kr kr = kr FR: kr (Löneuttagskravet uppfyllt genom 6 IBB + 5 %) 41 Flera delägare med samma aktieinnehav beräkning av gränsbelopp den 1 januari 2015 A B Drift AB C D 25 % var Löneuttagskrav: kr per delägare Lönebaserat utrymme: kr per delägare Beräkning av gränsbelopp för A,B,C och D Anskaffningskostnad, kr per delägare 10 mkr i löner HR: kr kr = kr FR: /4 = ,75 kr/delägare 42 14

15 Kvalificerad andel kravet på att äga fyra procent av kapitalet i företaget (SRN , dnr 5-14/D) Y äger andelar i en utländsk motsvarighet till ett svenskt aktiebolag, X Ltd I X Ltd fanns ursprungligen två aktieslag, A- och B-aktier, och sedan emitterades även C-aktier Y äger mindre än 4 procent av aktiekapitalet innan emissionen av C-aktier, men mer än 4 procent av aktiekapitalet härefter Med begreppet "kapitalet i företaget" åsyftas aktiekapitalet, något krav på utdelning uppställs inte Ej överklagat 43 Övrigt 3:12-regler Översyn av beskattning vid ägarskiften i fåmansföretag dir. 2014:42 Utredaren ska kartlägga och analysera om karensregeln utgör ett hinder vid ägarskiften till närstående. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars Regeringen avser att se över beskattningen av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag bl.a. för att upprätthålla det ursprungliga syftet med regelverket. 44 Företagarens viktigaste skattefrågor 45 15

16 Disposition Strukturfrågor (legal struktur) Ta in nya delägare i bolaget Lösa ut delägare i bolaget 46 Holdingbolag Fördelar med holdingbolag Riskminimering Placering av vinstmedel och överlikviditet Fångar upp löneunderlag vid försäljning av rörelsebolaget Förberedd inför försäljning och omstrukturering Underlättar att ta in nya delägare Skapande av holdingbolag Intern aktieöverlåtelse med betalning i form av pengar/revers Aktiebyte köpande bolag betalar med egna aktier Verksamhetsöverlåtelse till nytt dotterbolag 47 Ett bolag blir tre Exempel A äger samtliga aktier i Drift AB Drift AB innehåller verksamheten, fastigheten och har en viss överlikviditet A Marknadsvärde på aktierna i Drift AB, 10 mnkr Drift AB 48 16

17 Ett bolag blir tre Steg 1 A Drift AB Holding AB Drift AB 49 Ett bolag blir tre Steg 2 A Holding AB Drift AB Fastighets AB 50 Ett bolag blir tre Steg 3 A Holding AB Drift AB Fastighets AB Fastighetsöverlåtelse 51 17

18 Ägarbreddning Ta in nyckelpersoner som delägare - Minimum 4 % ägarandel för löneunderlag - Nyemission eller försäljning? - Rätt pris för aktierna - Finansiering Aktieägaravtal - Inlåsningsmöjligheter - Drag along-klausul 52 Ägarbreddning exempel Utgångsläge A 100% Holding AB 100% Rörelse AB 53 Ägarbreddning exempel Bildande av samägt bolag A 100% Holding AB B C 100% 52% 24 % 24 % Rörelse AB NYAB 54 18

19 Ägarbreddning exempel Koncernintern överlåtelse A 100% Holding AB B C 52% 24 % 24 % Rörelse AB NYAB 100% Rörelse AB 55 Ägarförändringar i fåmansföretag utlösen av delägare Problem En delägare vill lämna delägarkretsen Finansiering Lösning Bolaget löser in delägarens aktier Bolaget betalar ersättningen 56 Inlösen H AB B C 52 % 24 % 24 % NYAB AB ska lämna delägarkretsen Överenskommen ersättning till AB för sina aktier uppgår till 1,5 mkr NYAB drar in AB:s aktier genom en minskning av aktiekapitalet i kombination med en fondemission Fondemission AK: + FEK: - Antal aktier: oförändrat Minskning av AK AK: - FEK: - Aktier: - 52 % 57 19

20 Disclaimer Grant Thornton tillämpar FARs (Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare) allmänna villkor om rådgivningstjänster. Villkoren kan hämtas från Våra kommentarer i detta material är baserade på vår tolkning och uppfattning om gällande lagstiftning och praxis vid tidpunkten då materialet upprättats och för angivet beskattningsår. Då praxis och lagstiftning är under ständig utveckling, kan Grant Thornton inte garantera att Skatteverket eller domstol är av samma uppfattning vid en eventuell senare prövning. Grant Thornton ansvarar inte för riktigheten i detta material eller tar på sig ansvar för fullständigheten. Materialet får inte citeras, distribueras eller kopieras för användning utan godkännande av Grant Thornton

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m.

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. 2015-11-27 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Dagens agenda (i stora drag) 1. Inledning 2. Grundläggande planering

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Kunskapsdagen Helsingborg

Kunskapsdagen Helsingborg www.pwc.se Årsskiftesfrågor Kunskapsdagen Helsingborg Helsingborg November 2015 Agenda 1 Budgetpropositionen för 2016 ett urval 2 Nyheter 3 Skatteverkets ställningstaganden 4 Rättsfall 5 Fåmansföretag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 389 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Kommittédirektiv Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag Dir. 2014:42 Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Sammanfattning Det är viktigt att tillhandahålla goda förutsättningar

Läs mer

Förmåner och representation. i serien Aktuellt för ekonomiansvariga

Förmåner och representation. i serien Aktuellt för ekonomiansvariga Förmåner och representation i serien Aktuellt för ekonomiansvariga Innehållsförteckning 1. Nyheter 2016 2. Ställningstaganden och praxis 3. Förslag 4. Aktuellt och tips Belöningar/förmåner - utgångspunkter

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag

Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag Bilaga 1 b till Hemställan om Investeraravdrag Kommentarer till förslaget om Investeraravdrag 1 Ingen saklig skillnad från förslaget till riskkapitalavdrag. 9 Ingen saklig skillnad från förslaget till

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Magnus Vennerström Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton 2015-05-11 Agenda Vårändringsbudgeten för år 2015 Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn Förslag till förändrade 3:12-regler Stefan Asklöf, Lina Thörn 2 Nuvarande 3:12-regler 3 Varför särskilda fördelningsregler för ägare av fåmansföretag? Vid skattereformen 1990 införs de s k 3:12-reglerna

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1

22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 Innehåll 22 Uthyrning av verksamhetslokal... 1 22.1 Inledning...1 22.2 Vad skattskyldigheten kan omfatta...1 22.3 Personer som kan medges frivillig skattskyldighet...1 22.4 Den frivilliga skattskyldighetens

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 363 22 Expansionsfonder 34 kap. IL prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 Förslag till nya 3:12- regler hur påverkas du som delägare? Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016 3:12-utredningens huvudpunkter Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinst

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

17 Verksamhetsavyttringar

17 Verksamhetsavyttringar Verksamhetsavyttringar 1697 17 Verksamhetsavyttringar prop. 1998/99:15 s. 233-237, 286, 290-291, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, SOU 1998:1 s. 239-243, 300, 304-306 prop. 1999/2000:2 s. 439-443, prop. 1999/2000:38

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347

22 Expansionsfonder. Sammanfattning. Expansionsfonder 347 Expansionsfonder 347 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81 Målnummer: 469-07 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2007-11-30 Rubrik: Lagrum: Tre syskon har ärvt andelar i ett fåmansföretag efter sin far. Andelarna var kvalificerade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Regeringens skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 2015 SKATTENYTT 775 GUSTAV AHL Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis Den 23 oktober 2013 meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål om stämpelskatt, NJA 2013 s. 886. I målet bedömdes en fastighetsöverlåtelse

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 28 november 2013. SFS 2013:960 Utkom från trycket den 6 december 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

TRETOLV - VARIFRÅN OCH VARTHÄN? Bo Svensson.

TRETOLV - VARIFRÅN OCH VARTHÄN? Bo Svensson. TRETOLV - VARIFRÅN OCH VARTHÄN? Bo Svensson Dualt skattesystem Fysisk person Inkomst Tjänst/Näringsverksamhet Kapital 0 430 200 besk ink (443 300) förvärvsinkomst 32 % 30 % 430 200 616 100 besk ink (629

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice ALL-dagarna 2015 Information från Skatteverket Självservice 1 Mina meddelanden Med tjänsten kan företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner Företaget skaffar en digital brevlåda på minameddelanden.se

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född senast under 1989? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 1.Startfas. Intäkter, inte avdrag 2.Driftsfas. Investera eller ta ut privat 3.Slutfas. Förbereda pension/försäljning www.driva-eget.se Anpassa dig till dagens situation

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Aktuella momsfrågor. Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com

Aktuella momsfrågor. Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com Aktuella momsfrågor Henrik Ivarsson 010-212 85 25 henrik.ivarsson@se.pwc.com Ny lagstiftning från 1 januari 2015 Förslag på justeringar i momslagen Koncernslussningsregeln slopas - Påverkar enbart koncerner

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto Skatteverkets ställningstagande

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1136 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer