Skattedagen Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget. Agenda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattedagen 2014. Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget. Agenda"

Transkript

1 Skattedagen 2014 Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget 2014 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Agenda Nyheter i Budgetpropositionen för 2015 Vad är på gång? Ställningstaganden och rättsfall 2014 Mervärdesskatt 3:12-regler Företagarens viktigaste skattefrågor 2 Nyheter i Budgetpropositionen för

2 Budgetpropositionen 2014/15:1 Sänkt skatt för pensionärer - Det förhöjda grundavdraget förstärks Ingen skillnad lön vs. pension upp till kr per år Förstärks för pension upp till ca kr per år Avtrappning av jobbskatteavdraget Arbetsinkomster över ca kr per månad under 2015 Avtrappningstakten 3 % Inget jobbskatteavdrag över ca kr per månad 4 Budgetpropositionen forts 2014/15:1 Uppräkningen av skiktgränserna sänks Tidigare KPI+ 2%, förslag KPI nedre skiktgräns kr, (besk. år 2015) nedre brytpunkt kr ( kr per månad) övre skiktgräns kr (besk. år 2015) övre brytpunkt kr ( kr per månad) Särskild löneskatt för äldre 5,6 % (15,81 %) Löner, arvoden förmåner etc. inkomst aktiv näringsverksamhet Vid årets ingång fyllt 65 (född 1949 eller tidigare) Inte fyllt 65 men uppburit hel allmän ålderspension 5 Budgetpropositionen forts 2014/15:1 Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga - För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år (1989 och senare) - Övergångsbestämmelse för ersättning som utbetalas under 2015 ålderspensionsavgift (10,21 %) + 5/8 av rest. avgifter (21,21 %), totalt 23,47 % Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande - Nuvarande kr per år, minskas till kr per år ( kr) - Inbetalningar efter 31 december 2014 Slopad skattereduktion för läxhjälp Halvering av RUT-avdrag fr.o.m. 1 januari 2016 Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter 6 2

3 Brytpunkter och sociala förmåner inkomståret 2015 KS + 25 % ST Brytpunkt 2 Pensionsgrundande inkomst Föräldrapenning Brytpunkt 1 Sjukpenninggrundande inkomst A-kassa KS + 20 % ST KS kr kr kr kr kr kr 7 Vad är på gång? 8 Företagsskattekommitténs betänkande SOU 2014:40 - Avdragsbegränsning för finansiella kostnader Inget avdrag för negativt finansnetto Finansiella kostnader får bara kvittas mot finansiella intäkter Koncernkvittning av positiva finansnetton Utjämning mellan åren? Effekter 9 3

4 Finansieringsavdraget 25 % av det skattepliktiga resultatet justerat för negativt finansnetto Avdrag/ återföring av p-fond Lämnade/ mottagna koncernbidrag Tidigare års underskott Kompensation för ränteavdragsförbud Skattesänkning till 16,5 % "effektiv skatt" Schablonavdrag för alla Neutralt vid ett negativt finansnetto om 25 % 10 Exempel - Vinnare och förlorare 11 Underskottsavdrag och övergångsbestämmelser Tidigare års skattemässiga underskott halveras vid ikraftträdandet Tidigare avsättning till periodiseringsfond ska återföras med 133 % av avsatt belopp Regler för att förhindra planering med koncernbidrag Möjligt att göra underprisöverlåtelser med HB/KB 12 4

5 Minskat svartarbete i byggbranschen - Prop. 2014/15:16 Ny proposition Personalliggare i byggbranschen Två nya begrepp byggarbetsplats och byggverksamhet Byggherrens ansvar - Anmälan när och var byggverksamhet ska påbörjas - Tillhandahålla utrustning - Tilldelas unikt identifikationsnummer Byggentreprenörens ansvar - Föra personalliggare Ikraftträdande 1 januari Fossilfri fordonsflotta - SOU 2013:84 I. Bonus/ malussytem- registreringsskatt och miljöpremier Fordonsskatt fast belopp oavsett koldioxidutsläpp Supermijöbilspremien upphör Det prisrelaterade beloppet i förmånsvärdet höjs 9-15 % listpriset upp till 7,5 prisbasbelopp % listpriset > 7,5 prisbasbelopp II. Utveckling av dagens koldioxiddifferentierade fordonsskatt Fossildriva förmånsbilar får förmånsvärde beroende på utsläppsnivå (Elbilar inget förmånsvärde) 14 Skatteförenklingsutredningen SOU 2014:68 Enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag Syfte att utvärdera och förenkla skattereglerna Upprätthålla neutralitet i beskattning mellan enskild firma / HB och AB 15 5

6 Det nya förslaget enligt Skatteförenklingsutredningen Skogskonto Skogsskadekonto Upphovsmannakonto Expansionsfond Ersätts med företagsfond Periodiseringsfond = Slopas Negativ räntefördelning = Slopas Fullständig/förenklad räntefördelning 16 Det så kallade "stickåret" flyttas fram från Fastighet som har förvärvats före år 1996 anses vara förvärvad den 1/ Anskaffningsutgift Fastighetens taxeringsvärde år 1996 Verkligt anskaffningsvärde om högre Ingen hänsyn till avdrag och utgifter före 1996 Ingen återläggning av värdeminskningsavdrag före Pågående utredningar inom skatteområdet Tjänstepensionsbeskattningsutredningen (30 juni 2015) Översyn av skatteregler för incitamentsprogram (1 oktober 2015) Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande (15 augusti 2016) Paketeringar och stämpelskatt (ej tillsatt) 18 6

7 Ställningstaganden och rättsfall under Förmån, elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift SKV 9 juli 2014, Dnr /111 Elektronisk utrustning, abonnemang mot fast avgift Ej skattepliktig förmån om Väsentlig betydelse för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt Den anställde har tillgång till t.ex. telefon utanför ordinarie arbetsplats Bedömning för varje elektronisk utrustning Bedömning av varje del i abonnemanget fria samtal, fria sms, fri surf etc. 20 Beskattning av bitcoin, virtuella valutor SKV 23 april 2014, Dnr /111 Ej jämförbart med utländska valutor Kapitalvinstbeskattning Genomsnittsmetoden Vinstberäkning även vid köp med bitcoin Exempel: Köper stövlar för kr, betalar med bitcoins. Omkostnadsbeloppet för bitcoinsen var kr Kapitalvinst 620 kr, beskattas i kapital 21 7

8 Stämpelskatt - gåva eller tillskott till AB? NJA 2013 s. 886 En gåvotransaktion förutsätter förmögenhetsöverföring frivillighet gåvoavsikt vem är motpart? Gåvoavsikt gentemot ett bolag endast möjligt om syftet är att stödja välgörenhet? Tillskott stämpelskatt Kattrumpa? 22 Skatterättsnämndens förhandsbesked SRN , dnr /D M P M P B1 B2 B3 AB OK enl. SRN Överklagat Fler förhandsbesked att vänta Gåva mot vederlag 23 Etableringsrätter SRN , dnr 36-14/D A ansluten till försäkringskassans ersättningssystem för legitimerade sjukgymnaster (fysioterapeuter) Verksamhet bedrivs i X AB sedan1995 A ska sälja den bedrivna verksamheten - ska ersättningen beskattas hos X AB eller till någon del hos A? Överlåtelse av etableringsrätten kräver nytt beslut från Landstinget Beskattningen sker hos överlåtande X AB Överklagat för fastställelse av SKV 24 8

9 HFD mål nr Avdragsrätt för klimatkompensation? Bolagets verksamhet - Ekologiska jordbruksprodukter Klimatkompensation för transporternas påverkan - Utsläppskrediter (plantera träd i Uganda) HFD avdrag / avdragsförbud p.g.a. gåva? - Ingen direkt motprestation till bolaget - Ingen egentlig anknytning mellan bolagets verksamhet (ekologiska produkter) och trädplanteringen 25 Mervärdesskatt 26 Förändrad hantering av moms vid import - Skatteverket beskattningsmyndighet I nuläget påförs importmoms av Tullverket - Avdrag för importmomsen i momsdeklaration till SKV - Bolaget ligger ute med momsen till deklarationen godtagits av SKV Skatteverket beskattningsmyndighet istället för Tullverket - Minska den administrativa bördan för bolagen - Förbättrad likviditet för importbolag - Ut- och ingående moms i samma momsdeklaration - Nya koder på skattedeklarationen Träder i kraft 1 januari

10 EUD om plastikkirurgi - EUD , C-91/12 Ska estetiska operationer och behandlingar omfattas av begreppen "sjukvård" och "sjukvårdande behandling? Undantaget gäller tjänster som utförs i syfte att diagnostisera, tillhandahålla vård och bota sjukdomar eller i syfte att skydda, upprätthålla eller återställa människors hälsa. De ingrepp som utförs av rent kosmetiska skäl omfattas däremot inte av dessa begrepp och är därmed momspliktiga SKV Dnr /111 Utfärdande av intyg SKV Dnr /111 Tandvård SKV Dnr /111 Estetiska operationer 28 KR i GBG mål nr Porsches pressträff 2008 Marknadsföring eller representation? Svenska regler strider mot momsdirektivets så kallade stand stillregler. Dessa förhindrar att medlemstater får begränsa avdragsrätten för moms efter inträdet i EU. Skatteverkets ställningstagande : Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation, dnr /111 Skatteverkets ställningstagande : Underlag för beräkning av avdrag för mervärdesskatt vid representation, dnr /111 Skatteverkets ställningstagande : Tillämpning av avdragsbegränsningen i mervärdesskattelagen vid representation, dnr / Representation SKV:s ställningstagande Extern representation - Huvudregel Får beräknas på ett underlag som uppgår till 300 kr. Vin och sprit får inte ingå medan starköl får ingå i underlaget. Skattesats för mat är 12 procent och för starköl är 25 procent. En schablon om 46 kronor per person och måltid får användas. Ingår inte starköl beräknas avdraget till (12 % * 300) 36 kr. Extern representation - Alternativregel Avdraget beräknas enligt underlaget 1 januari 1996 (180 kronor). Vin och sprit ingår i underlaget. En schablon om 28 kr per person och måltid kan användas

11 Intern representation Vid intern representation ska momsen beräknas på ett underlag som motsvarar två tredjedelar av den prisram som gällde 1995, det vill säga 200 kr exklusive moms. 24 kr (12 % på 200kr) Schablon 31 kr om öl ingår Ett företag som inte har rätt till avdrag för ingående moms och som vid inkomstbeskattningen kan få avdrag för momsen på avdragsramen får göra avdraget enligt nu gällande regler, det vill säga med 90 kr plus skäliga 14 kr. 31 Höjd beloppsgräns för förenklad faktura Regeringen föreslår höjd beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura - Höjning till kronor från tidigare kronor inklusive moms. - Det blir alltså möjligt att ställa ut fler fakturor där det ställs färre krav på vilka uppgifter som måste finns med i fakturan. En förenklad faktura ska innehålla: - Fakturadatum, säljarens identifikationsuppgifter, uppgift om vad som sålts, vilken moms kunden ska betala eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna momsen. Förslaget kopplat till slopandet av gruppregistrering Ikraftträdande 1 januari Nya momsregler Elektroniska tjänster 2015 Försäljning till privatperson (icke beskattningsbar person) - Elektroniska tjänster - Telekommunikationstjänster - Radio- och tv-sändningar Moms ska redovisas och betalas till köparens EU-land Identifiera köparens land; - Presumtionsregler - Bevis Försäljning via marknadsplatser av t.ex. appar 33 11

12 Hur redovisa andra EU-länders moms? HR Lokal momsregistrering och lokala momsdeklarationer UT MOSS (mini-one-stop-shop) - Redovisning i ny momsdeklaration till Skatteverket i Sverige - Elektroniskt - Skatteverket överför uppgifterna till köparens land - Betalning till Skatteverket i Sverige - Retroaktiv registrering inte möjlig - Ej tillämplig för de EU-länder där säljaren är etablerad, vanlig momsregistrering 34 MOSS Kvartalsredovisning - Senast den 20:e månaden efter kvartalets utgång - Uppgifter: belopp per land per skattesats Redovisningsvaluta: EUR - Omräkning ECB kurs kalenderkvartalets sista dag Räkenskaper ska bevaras i 10 år Prissättning? Att tänka på i övrigt? 35 Nya regler 1 januari Slopat krav på ansökan och beslut Krävs inte längre beslut från Skatteverket för att hyresvärden ska bli frivilligt skattskyldig - Ingen anmälan längre då skattskyldigheten upphör eller minskar - Vid frivillig skattskyldighet i uppförandeskede krävs fortsatt ansökan och beslut, precis som tidigare - Samma förutsättningar som tidigare = momsregistrerad hyresgäst, stadigvarande uthyrning, avgränsade lokaler Momsfakturan måste ställas ut inom sex månader från den första dagen i den hyresperiod som fakturan avser Ny möjlighet till retroaktivt avdrag även om fastighetsägaren har varit frivilligt skattskyldig under uppförandeskedet 36 12

13 Konsekvenser av och potentiella problem med slopade beslut Moms debiteras i en faktura för uthyrning/upplåtelse. - "Hyresfria" månader? Utan beslut från Skatteverket - högre krav på dokumentation hos hyresvärdarna som visar frivillig skattskyldighet Större risk för felaktig tillämpning av regelverket Fler och mer omfattade kontroller av Skatteverket Större osäkerhet vid en försäljning om skattskyldighetens omfattning, krävs mer omfattande due diligence 37 3:12-regler 38 Beskattning enligt 3:12-reglerna Utdelning Kapitalvinst Kapital 30 % Kapital 30 % Max 90 IBB = 5,12 mkr (2014) Tjänst ca % Tjänst ca % Max 100 IBB = 5,69 mkr (2014) Kapital 20 % (2/ 3 x 30 %) Gränsbelopp Kapital 20 % (2/ 3 x 30 %) 39 13

14 Nya 3:12-regler från den 1 jan 2014 Krav på minsta innehav (4%) för lönebaserat utrymme Lönebaserat utrymme höjs till 50 % av kontanta löner Sänkt tak på löneuttagskravet för lönebaserat utrymme 9,6 IBB istället för 10 IBB Lönebaserat utrymme högst 50 gånger egen lön Ändrad definition av dotterföretag vid beräkning av löneunderlag Kapitalandel; ej röstandel 40 Enmanskonsulten Beräkning av gränsbelopp den 1 januari 2015 A 100 % Konsult AB A: anskaffningskostnad kr och lön kr HR: kr kr = kr FR: kr (Löneuttagskravet uppfyllt genom 6 IBB + 5 %) 41 Flera delägare med samma aktieinnehav beräkning av gränsbelopp den 1 januari 2015 A B Drift AB C D 25 % var Löneuttagskrav: kr per delägare Lönebaserat utrymme: kr per delägare Beräkning av gränsbelopp för A,B,C och D Anskaffningskostnad, kr per delägare 10 mkr i löner HR: kr kr = kr FR: /4 = ,75 kr/delägare 42 14

15 Kvalificerad andel kravet på att äga fyra procent av kapitalet i företaget (SRN , dnr 5-14/D) Y äger andelar i en utländsk motsvarighet till ett svenskt aktiebolag, X Ltd I X Ltd fanns ursprungligen två aktieslag, A- och B-aktier, och sedan emitterades även C-aktier Y äger mindre än 4 procent av aktiekapitalet innan emissionen av C-aktier, men mer än 4 procent av aktiekapitalet härefter Med begreppet "kapitalet i företaget" åsyftas aktiekapitalet, något krav på utdelning uppställs inte Ej överklagat 43 Övrigt 3:12-regler Översyn av beskattning vid ägarskiften i fåmansföretag dir. 2014:42 Utredaren ska kartlägga och analysera om karensregeln utgör ett hinder vid ägarskiften till närstående. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars Regeringen avser att se över beskattningen av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag bl.a. för att upprätthålla det ursprungliga syftet med regelverket. 44 Företagarens viktigaste skattefrågor 45 15

16 Disposition Strukturfrågor (legal struktur) Ta in nya delägare i bolaget Lösa ut delägare i bolaget 46 Holdingbolag Fördelar med holdingbolag Riskminimering Placering av vinstmedel och överlikviditet Fångar upp löneunderlag vid försäljning av rörelsebolaget Förberedd inför försäljning och omstrukturering Underlättar att ta in nya delägare Skapande av holdingbolag Intern aktieöverlåtelse med betalning i form av pengar/revers Aktiebyte köpande bolag betalar med egna aktier Verksamhetsöverlåtelse till nytt dotterbolag 47 Ett bolag blir tre Exempel A äger samtliga aktier i Drift AB Drift AB innehåller verksamheten, fastigheten och har en viss överlikviditet A Marknadsvärde på aktierna i Drift AB, 10 mnkr Drift AB 48 16

17 Ett bolag blir tre Steg 1 A Drift AB Holding AB Drift AB 49 Ett bolag blir tre Steg 2 A Holding AB Drift AB Fastighets AB 50 Ett bolag blir tre Steg 3 A Holding AB Drift AB Fastighets AB Fastighetsöverlåtelse 51 17

18 Ägarbreddning Ta in nyckelpersoner som delägare - Minimum 4 % ägarandel för löneunderlag - Nyemission eller försäljning? - Rätt pris för aktierna - Finansiering Aktieägaravtal - Inlåsningsmöjligheter - Drag along-klausul 52 Ägarbreddning exempel Utgångsläge A 100% Holding AB 100% Rörelse AB 53 Ägarbreddning exempel Bildande av samägt bolag A 100% Holding AB B C 100% 52% 24 % 24 % Rörelse AB NYAB 54 18

19 Ägarbreddning exempel Koncernintern överlåtelse A 100% Holding AB B C 52% 24 % 24 % Rörelse AB NYAB 100% Rörelse AB 55 Ägarförändringar i fåmansföretag utlösen av delägare Problem En delägare vill lämna delägarkretsen Finansiering Lösning Bolaget löser in delägarens aktier Bolaget betalar ersättningen 56 Inlösen H AB B C 52 % 24 % 24 % NYAB AB ska lämna delägarkretsen Överenskommen ersättning till AB för sina aktier uppgår till 1,5 mkr NYAB drar in AB:s aktier genom en minskning av aktiekapitalet i kombination med en fondemission Fondemission AK: + FEK: - Antal aktier: oförändrat Minskning av AK AK: - FEK: - Aktier: - 52 % 57 19

20 Disclaimer Grant Thornton tillämpar FARs (Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare) allmänna villkor om rådgivningstjänster. Villkoren kan hämtas från Våra kommentarer i detta material är baserade på vår tolkning och uppfattning om gällande lagstiftning och praxis vid tidpunkten då materialet upprättats och för angivet beskattningsår. Då praxis och lagstiftning är under ständig utveckling, kan Grant Thornton inte garantera att Skatteverket eller domstol är av samma uppfattning vid en eventuell senare prövning. Grant Thornton ansvarar inte för riktigheten i detta material eller tar på sig ansvar för fullständigheten. Materialet får inte citeras, distribueras eller kopieras för användning utan godkännande av Grant Thornton

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter

Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Vårändringsbudgeten för år 2015 och andra nyheter Magnus Vennerström Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton 2015-05-11 Agenda Vårändringsbudgeten för år 2015 Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 2015 SKATTENYTT 775 GUSTAV AHL Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis Den 23 oktober 2013 meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål om stämpelskatt, NJA 2013 s. 886. I målet bedömdes en fastighetsöverlåtelse

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com

Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Aktuella rättsfall, ställningstaganden och förhandsbesked Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto Skatteverkets ställningstagande

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

special tema Deklaration Deklaration TEMA

special tema Deklaration Deklaration TEMA special tema Deklaration Avspark Sparpengar. Genom att deklarera smart går det att spara en slant. TEMA Deklaration Vad är skillnaden mellan taxeringsår och beskattningsår? Hur fungerar de nya reglerna

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Oktober 2014 Promemorians huvudsakliga innehåll Regeringen avser att i budgetpropositionen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Remissyttrande Företagsskattekommitténs slutbetänkande: Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU2014:40)

Remissyttrande Företagsskattekommitténs slutbetänkande: Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU2014:40) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Fi.registrator@regeringskansliet Stockholm Vår referens Dnr 2014-10-24 Annika Fritsch Fi2014/2212 Remissyttrande Företagsskattekommitténs

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-05-08 131 153736-14/113 Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs Förslag till ändringar i 42 och 44 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Kort om Lindahl En av Sveriges största advokatbyråer med ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Bred kapacitet samt lång och gedigen

Läs mer

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 1.Startfas. Intäkter, inte avdrag 2.Driftsfas. Investera eller ta ut privat 3.Slutfas. Förbereda pension/försäljning www.driva-eget.se Anpassa dig till dagens situation

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Nya lagar och regler 2014

Nya lagar och regler 2014 Nya lagar och regler 2014 Stöd för nystartsjobb för äldre personer År 2010 infördes en tillfällig satsning om stöd för nystartsjobb för äldre arbetslösa. Satsningen innebar att kvalificeringstiden, dvs.

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Skattesystemets betydelse risker och möjligheter ingemar.rindstig@se.ey.com 0705-24 33 00 Seniorvärldskonferensen, Göteborg 2015-04-22 Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende

Läs mer

Månadens skattefråga Företagsskattekommitténs betänkande Neutral bolagsskatt

Månadens skattefråga Företagsskattekommitténs betänkande Neutral bolagsskatt 1 (16) Månadens skattefråga Företagsskattekommitténs betänkande Neutral bolagsskatt 1. Inledning Företagsskattekommittén har haft i uppdrag att lämna förslag på ett nytt system för beskattning av företag.

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell

Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Särskilt yttrande från experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius, Bengt-Owe Palmgren, Urban Rydin och Ulla Werkell Utredningens förslag Huvudförslaget är ett system som utgår från ett nytt samlat begrepp

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

28 Begränsning av rätten till avdrag. på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska. Sammanfattning

28 Begränsning av rätten till avdrag. på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska. Sammanfattning Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverks 425 28 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Söderberg & Partners. SPIF den 23 apr 2015 Kent Andersson

Söderberg & Partners. SPIF den 23 apr 2015 Kent Andersson Söderberg & Partners SPIF den 23 apr 2015 Kent Andersson Söderberg & Partners i siffror SÖDERBERG & PARTNERS ÄR SVERIGES LEDANDE fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor

Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor i n g v a r h å k a n s s o n Skatteverkets ställningstaganden i rättsliga frågor Skatteverket gör löpande ställningstaganden i olika skatterättsliga frågor. Syftet med dem är att uppnå en enhetlig och

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer