Skattedagen Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget. Agenda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattedagen 2014. Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget. Agenda"

Transkript

1 Skattedagen 2014 Skattefrågor för ägarledda företag med nyheter och praktiska tips för att öka lönsamheten i bolaget 2014 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Agenda Nyheter i Budgetpropositionen för 2015 Vad är på gång? Ställningstaganden och rättsfall 2014 Mervärdesskatt 3:12-regler Företagarens viktigaste skattefrågor 2 Nyheter i Budgetpropositionen för

2 Budgetpropositionen 2014/15:1 Sänkt skatt för pensionärer - Det förhöjda grundavdraget förstärks Ingen skillnad lön vs. pension upp till kr per år Förstärks för pension upp till ca kr per år Avtrappning av jobbskatteavdraget Arbetsinkomster över ca kr per månad under 2015 Avtrappningstakten 3 % Inget jobbskatteavdrag över ca kr per månad 4 Budgetpropositionen forts 2014/15:1 Uppräkningen av skiktgränserna sänks Tidigare KPI+ 2%, förslag KPI nedre skiktgräns kr, (besk. år 2015) nedre brytpunkt kr ( kr per månad) övre skiktgräns kr (besk. år 2015) övre brytpunkt kr ( kr per månad) Särskild löneskatt för äldre 5,6 % (15,81 %) Löner, arvoden förmåner etc. inkomst aktiv näringsverksamhet Vid årets ingång fyllt 65 (född 1949 eller tidigare) Inte fyllt 65 men uppburit hel allmän ålderspension 5 Budgetpropositionen forts 2014/15:1 Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga - För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år (1989 och senare) - Övergångsbestämmelse för ersättning som utbetalas under 2015 ålderspensionsavgift (10,21 %) + 5/8 av rest. avgifter (21,21 %), totalt 23,47 % Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande - Nuvarande kr per år, minskas till kr per år ( kr) - Inbetalningar efter 31 december 2014 Slopad skattereduktion för läxhjälp Halvering av RUT-avdrag fr.o.m. 1 januari 2016 Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter 6 2

3 Brytpunkter och sociala förmåner inkomståret 2015 KS + 25 % ST Brytpunkt 2 Pensionsgrundande inkomst Föräldrapenning Brytpunkt 1 Sjukpenninggrundande inkomst A-kassa KS + 20 % ST KS kr kr kr kr kr kr 7 Vad är på gång? 8 Företagsskattekommitténs betänkande SOU 2014:40 - Avdragsbegränsning för finansiella kostnader Inget avdrag för negativt finansnetto Finansiella kostnader får bara kvittas mot finansiella intäkter Koncernkvittning av positiva finansnetton Utjämning mellan åren? Effekter 9 3

4 Finansieringsavdraget 25 % av det skattepliktiga resultatet justerat för negativt finansnetto Avdrag/ återföring av p-fond Lämnade/ mottagna koncernbidrag Tidigare års underskott Kompensation för ränteavdragsförbud Skattesänkning till 16,5 % "effektiv skatt" Schablonavdrag för alla Neutralt vid ett negativt finansnetto om 25 % 10 Exempel - Vinnare och förlorare 11 Underskottsavdrag och övergångsbestämmelser Tidigare års skattemässiga underskott halveras vid ikraftträdandet Tidigare avsättning till periodiseringsfond ska återföras med 133 % av avsatt belopp Regler för att förhindra planering med koncernbidrag Möjligt att göra underprisöverlåtelser med HB/KB 12 4

5 Minskat svartarbete i byggbranschen - Prop. 2014/15:16 Ny proposition Personalliggare i byggbranschen Två nya begrepp byggarbetsplats och byggverksamhet Byggherrens ansvar - Anmälan när och var byggverksamhet ska påbörjas - Tillhandahålla utrustning - Tilldelas unikt identifikationsnummer Byggentreprenörens ansvar - Föra personalliggare Ikraftträdande 1 januari Fossilfri fordonsflotta - SOU 2013:84 I. Bonus/ malussytem- registreringsskatt och miljöpremier Fordonsskatt fast belopp oavsett koldioxidutsläpp Supermijöbilspremien upphör Det prisrelaterade beloppet i förmånsvärdet höjs 9-15 % listpriset upp till 7,5 prisbasbelopp % listpriset > 7,5 prisbasbelopp II. Utveckling av dagens koldioxiddifferentierade fordonsskatt Fossildriva förmånsbilar får förmånsvärde beroende på utsläppsnivå (Elbilar inget förmånsvärde) 14 Skatteförenklingsutredningen SOU 2014:68 Enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag Syfte att utvärdera och förenkla skattereglerna Upprätthålla neutralitet i beskattning mellan enskild firma / HB och AB 15 5

6 Det nya förslaget enligt Skatteförenklingsutredningen Skogskonto Skogsskadekonto Upphovsmannakonto Expansionsfond Ersätts med företagsfond Periodiseringsfond = Slopas Negativ räntefördelning = Slopas Fullständig/förenklad räntefördelning 16 Det så kallade "stickåret" flyttas fram från Fastighet som har förvärvats före år 1996 anses vara förvärvad den 1/ Anskaffningsutgift Fastighetens taxeringsvärde år 1996 Verkligt anskaffningsvärde om högre Ingen hänsyn till avdrag och utgifter före 1996 Ingen återläggning av värdeminskningsavdrag före Pågående utredningar inom skatteområdet Tjänstepensionsbeskattningsutredningen (30 juni 2015) Översyn av skatteregler för incitamentsprogram (1 oktober 2015) Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande (15 augusti 2016) Paketeringar och stämpelskatt (ej tillsatt) 18 6

7 Ställningstaganden och rättsfall under Förmån, elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift SKV 9 juli 2014, Dnr /111 Elektronisk utrustning, abonnemang mot fast avgift Ej skattepliktig förmån om Väsentlig betydelse för att kunna utföra sina arbetsuppgifter samt Den anställde har tillgång till t.ex. telefon utanför ordinarie arbetsplats Bedömning för varje elektronisk utrustning Bedömning av varje del i abonnemanget fria samtal, fria sms, fri surf etc. 20 Beskattning av bitcoin, virtuella valutor SKV 23 april 2014, Dnr /111 Ej jämförbart med utländska valutor Kapitalvinstbeskattning Genomsnittsmetoden Vinstberäkning även vid köp med bitcoin Exempel: Köper stövlar för kr, betalar med bitcoins. Omkostnadsbeloppet för bitcoinsen var kr Kapitalvinst 620 kr, beskattas i kapital 21 7

8 Stämpelskatt - gåva eller tillskott till AB? NJA 2013 s. 886 En gåvotransaktion förutsätter förmögenhetsöverföring frivillighet gåvoavsikt vem är motpart? Gåvoavsikt gentemot ett bolag endast möjligt om syftet är att stödja välgörenhet? Tillskott stämpelskatt Kattrumpa? 22 Skatterättsnämndens förhandsbesked SRN , dnr /D M P M P B1 B2 B3 AB OK enl. SRN Överklagat Fler förhandsbesked att vänta Gåva mot vederlag 23 Etableringsrätter SRN , dnr 36-14/D A ansluten till försäkringskassans ersättningssystem för legitimerade sjukgymnaster (fysioterapeuter) Verksamhet bedrivs i X AB sedan1995 A ska sälja den bedrivna verksamheten - ska ersättningen beskattas hos X AB eller till någon del hos A? Överlåtelse av etableringsrätten kräver nytt beslut från Landstinget Beskattningen sker hos överlåtande X AB Överklagat för fastställelse av SKV 24 8

9 HFD mål nr Avdragsrätt för klimatkompensation? Bolagets verksamhet - Ekologiska jordbruksprodukter Klimatkompensation för transporternas påverkan - Utsläppskrediter (plantera träd i Uganda) HFD avdrag / avdragsförbud p.g.a. gåva? - Ingen direkt motprestation till bolaget - Ingen egentlig anknytning mellan bolagets verksamhet (ekologiska produkter) och trädplanteringen 25 Mervärdesskatt 26 Förändrad hantering av moms vid import - Skatteverket beskattningsmyndighet I nuläget påförs importmoms av Tullverket - Avdrag för importmomsen i momsdeklaration till SKV - Bolaget ligger ute med momsen till deklarationen godtagits av SKV Skatteverket beskattningsmyndighet istället för Tullverket - Minska den administrativa bördan för bolagen - Förbättrad likviditet för importbolag - Ut- och ingående moms i samma momsdeklaration - Nya koder på skattedeklarationen Träder i kraft 1 januari

10 EUD om plastikkirurgi - EUD , C-91/12 Ska estetiska operationer och behandlingar omfattas av begreppen "sjukvård" och "sjukvårdande behandling? Undantaget gäller tjänster som utförs i syfte att diagnostisera, tillhandahålla vård och bota sjukdomar eller i syfte att skydda, upprätthålla eller återställa människors hälsa. De ingrepp som utförs av rent kosmetiska skäl omfattas däremot inte av dessa begrepp och är därmed momspliktiga SKV Dnr /111 Utfärdande av intyg SKV Dnr /111 Tandvård SKV Dnr /111 Estetiska operationer 28 KR i GBG mål nr Porsches pressträff 2008 Marknadsföring eller representation? Svenska regler strider mot momsdirektivets så kallade stand stillregler. Dessa förhindrar att medlemstater får begränsa avdragsrätten för moms efter inträdet i EU. Skatteverkets ställningstagande : Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation, dnr /111 Skatteverkets ställningstagande : Underlag för beräkning av avdrag för mervärdesskatt vid representation, dnr /111 Skatteverkets ställningstagande : Tillämpning av avdragsbegränsningen i mervärdesskattelagen vid representation, dnr / Representation SKV:s ställningstagande Extern representation - Huvudregel Får beräknas på ett underlag som uppgår till 300 kr. Vin och sprit får inte ingå medan starköl får ingå i underlaget. Skattesats för mat är 12 procent och för starköl är 25 procent. En schablon om 46 kronor per person och måltid får användas. Ingår inte starköl beräknas avdraget till (12 % * 300) 36 kr. Extern representation - Alternativregel Avdraget beräknas enligt underlaget 1 januari 1996 (180 kronor). Vin och sprit ingår i underlaget. En schablon om 28 kr per person och måltid kan användas

11 Intern representation Vid intern representation ska momsen beräknas på ett underlag som motsvarar två tredjedelar av den prisram som gällde 1995, det vill säga 200 kr exklusive moms. 24 kr (12 % på 200kr) Schablon 31 kr om öl ingår Ett företag som inte har rätt till avdrag för ingående moms och som vid inkomstbeskattningen kan få avdrag för momsen på avdragsramen får göra avdraget enligt nu gällande regler, det vill säga med 90 kr plus skäliga 14 kr. 31 Höjd beloppsgräns för förenklad faktura Regeringen föreslår höjd beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura - Höjning till kronor från tidigare kronor inklusive moms. - Det blir alltså möjligt att ställa ut fler fakturor där det ställs färre krav på vilka uppgifter som måste finns med i fakturan. En förenklad faktura ska innehålla: - Fakturadatum, säljarens identifikationsuppgifter, uppgift om vad som sålts, vilken moms kunden ska betala eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna momsen. Förslaget kopplat till slopandet av gruppregistrering Ikraftträdande 1 januari Nya momsregler Elektroniska tjänster 2015 Försäljning till privatperson (icke beskattningsbar person) - Elektroniska tjänster - Telekommunikationstjänster - Radio- och tv-sändningar Moms ska redovisas och betalas till köparens EU-land Identifiera köparens land; - Presumtionsregler - Bevis Försäljning via marknadsplatser av t.ex. appar 33 11

12 Hur redovisa andra EU-länders moms? HR Lokal momsregistrering och lokala momsdeklarationer UT MOSS (mini-one-stop-shop) - Redovisning i ny momsdeklaration till Skatteverket i Sverige - Elektroniskt - Skatteverket överför uppgifterna till köparens land - Betalning till Skatteverket i Sverige - Retroaktiv registrering inte möjlig - Ej tillämplig för de EU-länder där säljaren är etablerad, vanlig momsregistrering 34 MOSS Kvartalsredovisning - Senast den 20:e månaden efter kvartalets utgång - Uppgifter: belopp per land per skattesats Redovisningsvaluta: EUR - Omräkning ECB kurs kalenderkvartalets sista dag Räkenskaper ska bevaras i 10 år Prissättning? Att tänka på i övrigt? 35 Nya regler 1 januari Slopat krav på ansökan och beslut Krävs inte längre beslut från Skatteverket för att hyresvärden ska bli frivilligt skattskyldig - Ingen anmälan längre då skattskyldigheten upphör eller minskar - Vid frivillig skattskyldighet i uppförandeskede krävs fortsatt ansökan och beslut, precis som tidigare - Samma förutsättningar som tidigare = momsregistrerad hyresgäst, stadigvarande uthyrning, avgränsade lokaler Momsfakturan måste ställas ut inom sex månader från den första dagen i den hyresperiod som fakturan avser Ny möjlighet till retroaktivt avdrag även om fastighetsägaren har varit frivilligt skattskyldig under uppförandeskedet 36 12

13 Konsekvenser av och potentiella problem med slopade beslut Moms debiteras i en faktura för uthyrning/upplåtelse. - "Hyresfria" månader? Utan beslut från Skatteverket - högre krav på dokumentation hos hyresvärdarna som visar frivillig skattskyldighet Större risk för felaktig tillämpning av regelverket Fler och mer omfattade kontroller av Skatteverket Större osäkerhet vid en försäljning om skattskyldighetens omfattning, krävs mer omfattande due diligence 37 3:12-regler 38 Beskattning enligt 3:12-reglerna Utdelning Kapitalvinst Kapital 30 % Kapital 30 % Max 90 IBB = 5,12 mkr (2014) Tjänst ca % Tjänst ca % Max 100 IBB = 5,69 mkr (2014) Kapital 20 % (2/ 3 x 30 %) Gränsbelopp Kapital 20 % (2/ 3 x 30 %) 39 13

14 Nya 3:12-regler från den 1 jan 2014 Krav på minsta innehav (4%) för lönebaserat utrymme Lönebaserat utrymme höjs till 50 % av kontanta löner Sänkt tak på löneuttagskravet för lönebaserat utrymme 9,6 IBB istället för 10 IBB Lönebaserat utrymme högst 50 gånger egen lön Ändrad definition av dotterföretag vid beräkning av löneunderlag Kapitalandel; ej röstandel 40 Enmanskonsulten Beräkning av gränsbelopp den 1 januari 2015 A 100 % Konsult AB A: anskaffningskostnad kr och lön kr HR: kr kr = kr FR: kr (Löneuttagskravet uppfyllt genom 6 IBB + 5 %) 41 Flera delägare med samma aktieinnehav beräkning av gränsbelopp den 1 januari 2015 A B Drift AB C D 25 % var Löneuttagskrav: kr per delägare Lönebaserat utrymme: kr per delägare Beräkning av gränsbelopp för A,B,C och D Anskaffningskostnad, kr per delägare 10 mkr i löner HR: kr kr = kr FR: /4 = ,75 kr/delägare 42 14

15 Kvalificerad andel kravet på att äga fyra procent av kapitalet i företaget (SRN , dnr 5-14/D) Y äger andelar i en utländsk motsvarighet till ett svenskt aktiebolag, X Ltd I X Ltd fanns ursprungligen två aktieslag, A- och B-aktier, och sedan emitterades även C-aktier Y äger mindre än 4 procent av aktiekapitalet innan emissionen av C-aktier, men mer än 4 procent av aktiekapitalet härefter Med begreppet "kapitalet i företaget" åsyftas aktiekapitalet, något krav på utdelning uppställs inte Ej överklagat 43 Övrigt 3:12-regler Översyn av beskattning vid ägarskiften i fåmansföretag dir. 2014:42 Utredaren ska kartlägga och analysera om karensregeln utgör ett hinder vid ägarskiften till närstående. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars Regeringen avser att se över beskattningen av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag bl.a. för att upprätthålla det ursprungliga syftet med regelverket. 44 Företagarens viktigaste skattefrågor 45 15

16 Disposition Strukturfrågor (legal struktur) Ta in nya delägare i bolaget Lösa ut delägare i bolaget 46 Holdingbolag Fördelar med holdingbolag Riskminimering Placering av vinstmedel och överlikviditet Fångar upp löneunderlag vid försäljning av rörelsebolaget Förberedd inför försäljning och omstrukturering Underlättar att ta in nya delägare Skapande av holdingbolag Intern aktieöverlåtelse med betalning i form av pengar/revers Aktiebyte köpande bolag betalar med egna aktier Verksamhetsöverlåtelse till nytt dotterbolag 47 Ett bolag blir tre Exempel A äger samtliga aktier i Drift AB Drift AB innehåller verksamheten, fastigheten och har en viss överlikviditet A Marknadsvärde på aktierna i Drift AB, 10 mnkr Drift AB 48 16

17 Ett bolag blir tre Steg 1 A Drift AB Holding AB Drift AB 49 Ett bolag blir tre Steg 2 A Holding AB Drift AB Fastighets AB 50 Ett bolag blir tre Steg 3 A Holding AB Drift AB Fastighets AB Fastighetsöverlåtelse 51 17

18 Ägarbreddning Ta in nyckelpersoner som delägare - Minimum 4 % ägarandel för löneunderlag - Nyemission eller försäljning? - Rätt pris för aktierna - Finansiering Aktieägaravtal - Inlåsningsmöjligheter - Drag along-klausul 52 Ägarbreddning exempel Utgångsläge A 100% Holding AB 100% Rörelse AB 53 Ägarbreddning exempel Bildande av samägt bolag A 100% Holding AB B C 100% 52% 24 % 24 % Rörelse AB NYAB 54 18

19 Ägarbreddning exempel Koncernintern överlåtelse A 100% Holding AB B C 52% 24 % 24 % Rörelse AB NYAB 100% Rörelse AB 55 Ägarförändringar i fåmansföretag utlösen av delägare Problem En delägare vill lämna delägarkretsen Finansiering Lösning Bolaget löser in delägarens aktier Bolaget betalar ersättningen 56 Inlösen H AB B C 52 % 24 % 24 % NYAB AB ska lämna delägarkretsen Överenskommen ersättning till AB för sina aktier uppgår till 1,5 mkr NYAB drar in AB:s aktier genom en minskning av aktiekapitalet i kombination med en fondemission Fondemission AK: + FEK: - Antal aktier: oförändrat Minskning av AK AK: - FEK: - Aktier: - 52 % 57 19

20 Disclaimer Grant Thornton tillämpar FARs (Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare) allmänna villkor om rådgivningstjänster. Villkoren kan hämtas från Våra kommentarer i detta material är baserade på vår tolkning och uppfattning om gällande lagstiftning och praxis vid tidpunkten då materialet upprättats och för angivet beskattningsår. Då praxis och lagstiftning är under ständig utveckling, kan Grant Thornton inte garantera att Skatteverket eller domstol är av samma uppfattning vid en eventuell senare prövning. Grant Thornton ansvarar inte för riktigheten i detta material eller tar på sig ansvar för fullständigheten. Materialet får inte citeras, distribueras eller kopieras för användning utan godkännande av Grant Thornton

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln deklarationshandledning för dig som är fastighetsägare Deklaration en bilaga till fastighetstidningen nr 3/2011 Pris: 135 kronor exkl. moms 2011 dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013

deklaration deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare en bilaga Från Fastighetstidningen EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklaration EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2013 deklarationshandledning För dig som Är FastighetsÄgare 2013 en bilaga Från Fastighetstidningen momsredovisning, restvärde, frivillig skatteskyldighet,

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer