Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson"

Transkript

1 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora a, samhälls- och vårdvetenskap Datum och tid: Plats: Tisdagen den 10 februari, kl ca Konferensrum U2-158, Mälardalens högskola, Västerås (http://www.mdh.se/hogskolan/kontakt/kartor) Ledamöter: Tjänstemän: Fackliga företrädare: Övriga: Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson vakant Ingela Rådestad Eva Sundgrenn Cecilia Erixon Tina Lempeä Ellinor Rifall Tomas Ljungberg Thure Morin Gunnel Eriksson Johan Grundberg Margareta Burell Mats Fagerberg Ulla Pettersson Hans Berggren Kjell-Åke Brorsson Christer Ericsson Ove Karlsson Vestman Pia Lindberg Jan Löwstedt Elvy Westlund Dekanus Prodekanus Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Studeranderepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant Extern ledamot Extern ledamot Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare OFR-S OFR-S ST-ATF Sektionschef, UFO Ordförande, Lärarförslagsnämnden HSV Universitetslektorr i historia, Akademi HST Prof. i pedagogik, Akademi UKK Avdelningschef, Akademi HST Prof. i företagsekonomi, Akademi HST Akademichef, HST Förhinder anmäls till Gunnel Eriksson, telefon , 1 (3)

2 Fakultetsnämnden för humaniora FÖRSLAG TILL DAGORDNING samhälls- och vårdvetenskap Nr 1:2009 Ärende Beslut Bilaga 1. Mötets öppnande 2. Val av justeringsperson Beslutas 3 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Se förslag 4. Anmälningar - Föregående mötesprotokoll Anmäls Dekanusbeslut Anmäls Meddelanden Anmäls 5, sänds senare 6. Rapporter från utskott och arbetsgrupper - Biblioteksrådet - Forskningsutskottet - Lärarförslagsnämnden 6 - Utbildningsutskottet 7. Rapport från studentkåren och doktorandrådet (föredras av studeranderepresentanter) 8. Information om förändringar i nämnden (föredras av Tola Jonsson) 9. Inställande av nybörjarprogram höstterminen 2009, MDH /09 (föredras av Gunnel Eriksson) 10. Nytt programtillfälle höstterminen 2009, MDH /09 (föredras av Gunnel Eriksson) 11. Information om samverkansprojekt med ÖRU: Utvärderingsakademin (föredras av Ove Karlsson Vestman) 12. Information om samverkansprojekt med ÖRU: Swedgrad (föredras av Jan Löwstedt) 13. Revidering av utbildningsplan - allmän del, MDH /09 (föredras av Gunnel Eriksson) Rapport från genomförda dekanusdialoger 14, sänds senare 2 (3)

3 Fakultetsnämnden för humaniora FÖRSLAG TILL DAGORDNING samhälls- och vårdvetenskap Nr 1: Information om verksamhetsplanering och budget (föredras av Hans Berggren och Johan Grundberg) 16. Information om Högskoleverkets granskning av utbildningar i historia (föredras av Christer Ericsson och Pia Lindberg) Utveckling inom akademi HST (föredras av Elvy Westlund) 18. Inrättande av anställning som professor i företagsekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring, CF-P /09 (föredras av Johan Grundberg) 19. Inrättande av anställning som professor i företagsekonomi med inriktning mot industriell förändring och förnyelse, CF-P /09 (föredras av Johan Grundberg) 18.1, , Övriga frågor 21. Mötets avslutande 3 (3)

4 PROTOKOLL Nr 8:2008 Bilaga 4.1 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Datum och tid: Torsdagen den 11 december, kl Plats: Konferensrum B212, Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Anmält förhinder Tola Jonsson Dekanus Peter Dobers Prodekanus Mats Börjesson Lärarrepresentant Anders W Johansson Lärarrepresentant Ingela Rådestad Lärarrepresentant Eva Sundgren Lärarrepresentant Anmält förhinder Tina Lempeä Studeranderepresentant Ellinor Rifall Studeranderepresentant Anmält förhinder Cecilia Erixon Studeranderepresentant Tomas Ljungberg Extern ledamot Thure Morin Extern ledamot Tjänstemän: Fackliga företrädare: Gunnel Eriksson Malin Gunnarsson Mats Fagerberg Ulla Pettersson Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare SACO ST Övriga: Närvarande 139 Kjell-Åke Brorsson Ordförande, lärarförslagsnämnden HSV Närvarande 138 Maria Mårtensson Utvecklare i arbetslivsvetenskap, HST Sign: 1 (6)

5 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga Mötets öppnande Ordföranden Peter Dobers förklarade mötet öppnat. 129 Val av justeringsperson Beslut Nämnden beslutar att uppdra åt Anders W Johansson att jämt ordförande justera protokollet. 130 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Beslut Nämnden beslutar att fastställa dagordningen efter att frågan om a) utvärdering av omorganisationen vid högskolan, samt b) uppdraget till IDT angående högskolegemensamt kursutvärderingssystem, anmälts som övrig fråga. 131 Anmälningar - Föregående mötesprotokoll - Delegationsbeslut Beslut Föregående mötes protokoll samt delegationsbeslut från perioden anmäldes av Peter Dobers och lades till handlingarna, efter att protokollets 120 b) justerats till datum vad gällde forskningsutskottets sammanträde. Underlag Protokoll från nämndsammanträdet samt förteckning av delegationsbeslut , bilagor 1 och 2 till kallelsen. 132 Meddelanden Ärendets behandling Dekanus meddelandelista anmäldes av Peter Dobers. Underlag I ärendet fanns dekanus meddelandelista, bilaga 3 till kallelsen. 133 Rapporter från utskott och arbetsgrupper - Biblioteksrådet - Forskningsutskottet - Utbildningsutskottet Ärendets behandling a) Eva Sundgren rapporterade från biblioteksrådets möte b) Mats Börjesson rapporterade från forskningsutskottets möte c) Eva Sundgren rapporterade från utbildningsutskottets möte Sign: 2 (6)

6 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga Meddelanden från studentkåren och doktorandrådet Beslut Nämnden uppdrog åt forsknings- respektive utbildningsutskottet att se över vilka kriterier man vill att högskolans utbildningar ska utvärderas utifrån. Ärendets behandling Ellinor Rifall rapporterade från studentkårens verksamhet. Nämnden diskuterade särskilt frågan om kursutvärderingar och efterfrågade konkretiserat underlag från studentkåren, för att ytterligare kunna diskutera frågan i nämndens utskott. Underlag I ärendet fanns studentkårens rapport, bilaga 4 till kallelsen. 135 Information om Högskoleverkets uppföljning av sjukgymnastprogrammet Ärendets behandling Gunnel Eriksson informerade om utfallet av Högskoleverkets uppföljning av sjukgymnastprogrammet. Underlag I ärendet fanns Högskoleverkets beslut (reg.nr ), bilaga 5 till kallelsen. 136 Meriteringsprogram (CF-P /08) Beslut - att utlysa forskningsmedel på 1-5 månader på heltid för fem kvinnor (totalt 25 mån) med doktorsexamen, tillsvidareanställda vid Mälardalens högskola om minst 50 %, och som avser att meritera sig till docent, - att uppdra åt dekanus att fastställa Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader inom humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, efter korrigeringar i enlighet med vid nämndsammanträdet framförda synpunkter, - att uppdra åt forskningsutskottet bereda förslag till beslut om beviljande av meriteringsmånader, - att uppdra åt dekanus att fatta beslut om beviljande av meriteringsmånader, - att de från budgeten för 2007 kvarvarande så kallade strategiska medlen om sek används som delfinansiering av föreslagna meriteringsmånader. Ärendets behandling Malin Gunnarsson föredrog ärendet. Relativ ärendets underlag korrigerades i första attsatsen dels antalet meriteringsmånader och dels ett förtydligande att medlen vänder sig till tillsvidareanställda. Andra attsatsen korrigerades så att dekanus uppdras fastställa texten för utlysning/anvisningar för ansökan i enlighet med nämndes synpunkter, vilka berörde anställningsform, intyg om tjänstledighet, förtydliganden kring vetenskaplig meritering samt ytterligare kriterier för bedömning. Sign: 3 (6)

7 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga 4.1 Underlag I ärendet fanns förslaget till beslut, bilaga 6 till kallelsen. Delges Akademichefer, forskningsledare, administrativa chefer samt sektionschefer PER och UFO. 137 Information om samverkansprojekt med ÖRU: Hållbar utveckling Ärendets behandling Nämnden beslutade bordlägga ärendet p.g.a. tidsbrist. Underlag I ärendet fanns rapporten Rapport angående samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet på temat Hållbar utveckling, bilaga 7 till kallelsen. 138 Information om samverkansprojekt med ÖRU: Arbetslivsvetenskap Ärendets behandling Maria Mårtensson informerade om samverkansprojektet med Örebro universitet vad gäller arbetslivsvetenskap. Underlag I ärendet fanns rapporten Utvärdering av samverkansprojekt mellan ÖU och MDH Om masterutbildning i arbetslivsvetenskap, bilaga 8 till kallelsen. 139 Rapport från lärarförslagsnämnden Ärendets behandling Kjell-Åke Brorsson rapporterade från lärarförslagsnämnden. Underlag I ärendet fanns Status för ärenden i Lfn HSV , bilaga 9 till kallelsen. 140 Övriga frågor a) Utvärdering av omorganisationen vid högskolan Beslut Nämnden vill få möjlighet att ge synpunkter på utvärderingsenkäten innan den skickas ut, och beslutar därför föreslå rektor att enkäten skickas ut på remiss till nämnderna. Delges Rektor, ordförande N/T nämnden, ordförande UVEN. Sign: 4 (6)

8 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga 4.1 b) Uppdraget till IDT angående högskolegemensamt kursutvärderingssystem Beslut Nämnden vill att resultatet av uppdraget till IDT (Budget 2009, MDH /08) angående utformning av högskolegemensamt kursutvärderingssystem går ut på remiss till nämnderna, mot bakgrund av att nämnderna för diskussioner kring kvalitetskriterier vad gäller uppföljning av högskolans utbildningar. Delges Rektor, ordförande N/T nämnden, ordförande UVEN, akademichef IDT. 141 Avslutande Ordförande förklarar mötet, som pågått mellan kl och för avslutat. Sign: 5 (6)

9 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga 4.1 Vid protokollet: Malin Gunnarsson Justeras: Peter Dobers Anders W Johansson 6 (6)

10 DELEGATIONSBESLUT Förteckning 1 Bilaga 4.2 Fakultetsnämnden för humaniora samhälls- och vårdvetenskap Datum Beslutsärende Beslut Beslutande Inställande av kurs vt Rättelse avseende beslut om programutbud för läsåret 2009/ Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader, CF-P /08 Beslut att för vårterminen 2009 ställa in kursen Kursnamn Anm. kod Akademi Trendspaning IDT Beslut att uppdra till berörda akademier att i samarbete med studentcentrum tillse att berörda studenter erhåller information om inställda kurser och om vilka alternativa kurser som MDH erbjuder plats på istället. Berörda akademier ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för som på övriga program, och säkerställa studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. Beslut - att rätta upp nämndbeslutet av den 29 maj 2008 genom att korrigera studieorterna för specialistsjuksköterskeprogrammen enligt nedan: - inriktningen mot anestesisjukvård ska ges i Eskilstuna ht -09, - inriktningen mot distriktssköterska ska ges i Västerås ht -09 samt - inriktningen mot intensivvård ska ges i Eskilstuna ht -09. Ärendets behandling och underlag Gunnel Eriksson föredrog ärendet. Förslaget till beslut kommer från akademi HVV och handlar om rättelse av skrivfel. Beslut - att fastställa Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader inom humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, efter korrigeringar i enlighet med vid nämndsammanträdet framförda synpunkter. Ärendets behandling och underlag Malin Gunnarsson föredrog ärendet. I ärendet fanns reviderat förslag till Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader inom humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, enligt bilaga 1. Gustafsson Jonsson Säfström Jonsson Jonsson 1 Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll. sidan 1 (1)

11 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Bilaga 5 Mdh 2009/28 Dekanus rapporterar Föredragande: Tola Jonsson Tidpunkt Kategori Meddelande Remiss Högskolan har fått SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning på remiss från Utbildningsdepartementet. Sista svarsdataum Rektors beslut Rektor beslutar att uppdra till fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap och den utbildningsvetenskapliga nämnden att göra en översyn av samtliga utbildningsplaner för att tillgodose de synpunkter högskoleverket framfört i tillsynsbeslut av den 22 december 2008 (dnr och ). I arbetet skall samtliga akademier engageras. Fakultetsnämnderna skall till rektor återkomma med en slutredovisning av uppdraget senast den 1 juni Redovisningen skall besvara de frågor som anges i ärendet. En delrapport skall ges senast den 20 april 2009, som skall innehålla resultatet av nämnder nas översyn och nämnderas slutsatser av översynen Examensrätt Platsbesök med anledning av högskolans ansökan till Högskoleverket om rätt att utfärda masterexamen inom hälsoområdet.

12 Status för ärenden i Lfn HSV Ref nr och benämning Sakkunniga (SK) Status Övrigt Bilaga 6 HSV lektor i pedagogik Adjungerad professor Per Hansson, Uppsala universitet, professor Gunilla Härnsten, Växjö universitet och docent Ulrika Tornberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v 24. Utlåtanden finns Sex sökande Beslut om SK HSV lektor i pedagogik Adjungerad professor Per Hansson, Uppsala universitet, professor Gunilla Härnsten, Växjö universitet och docent Ulrika Tornberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v 24. Utlåtanden finns Sju sökande Beslut om SK HSV lektor i pedagogik Adjungerad professor Per Hansson, Uppsala universitet, professor Gunilla Härnsten, Växjö universitet och docent Ulrika Tornberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v 24. Utlåtanden finns Sex sökande Beslut om SK HSV universitetslektorer i sjukgymnastik Margareta Möller, Örebro universitet och Kaisa Mannerkorpi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Beslut om SK Handlingar till sakkunniga v 34. Utlåtanden finns Fyra sökande HSV ansökan om befordran till professor i historia Mats Greiff, Malmö högskola, Jonny Hjelm, Umeå universitet och Bill Sund, Stockholms universitet Handlingar till sakkunniga v 34. Utlåtande från Sund och Hjelm finns. Sökande är Christer Ericsson Beslut om SK 2008-

13 HSV ansökan om befordran till lektor i engelska enl. HF 4 kap. 13 andra stycket (särskild pedagogisk skicklighet) Sökande är Helena Darnell-Berggren Bilaga 6 HSV ansökan om att antas som docent i vårdvetenskap Britt-Inger Svanberg, Högskolan i Kalmar Beslut om SK Handlingar till sakkunnig v 17 Utlåtande finns Sökande är Henrik Eriksson HSV lektorer i företagsekonomi med inriktning mot externredovisning Bino Catasús, Stockholms universitet och Lars Hassel, Åbo akademi, Handelshögskolan Beslut om SK Handlingar till sakkunniga v 34. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns. Fyra sökande HSV professor i socialt arbete med inriktning mot äldre Per Gunnar Edebalk, Lunds universitet, Gerdt Sundström, Jönköpings högskola, Hälsohögskolan och Kari Waerness, Universitetet i Bergen Handlingar till sakkunniga v 42. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtande från Sundström finns Två sökande Beslut om SK HSV ansökan om att antas som docent i litteraturvetenskap Jenny Westerström, Lunds universitet Sökande är Ingemar Haag HSV ansökan om befordran till professor i sociologi med inriktning mot socialgerontologi Christine Roman, Örebro universitet, Klas Borell, Mittuniversitetet och Kari Waerness, Universitet i Bergen, Norge Handlingar till sakkunniga v 48. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Sökande är Sandra Torres Beslut om SK HSV ansökan om befordran till lektor i företagsekonomi Sökande är Cecilia Thilenius-Lindh

14 Ärenden som skall prövas enligt Pedagogisk karriärstege Bilaga 6 HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Kerstin Rexling, Högskolan Dalarna och Thomas Olsson, Lunds Tekniska högskola, Lunds universitet Utlåtanden finns Sökande är Elisabeth C Andersson HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Birgitta Giertz, Uppsala universitet och Leif Karlsson, Högskolan i Kristianstad Utlåtanden finns Sökande är Inger Pettersson HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Birgitta Giertz, Uppsala universitet och Leif Karlsson, Högskolan i Kristianstad Utlåtanden finns Sökande är Susanne E Eriksson HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Birgitta Giertz, Uppsala universitet och Leif Karlsson, Högskolan i Kristianstad Utlåtanden finns Sökande är Tobias Eltebrandt

15 Ärende 9 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Sammanträde 1: Dnr Inställande av nybörjarprogram höstterminen 2009 (Dnr /09) Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) inkom den 23 januari 2003 med en begäran om att för höstterminen 2009 ställa in Kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg, 180 hp. Detta mot bakgrund av den pågående processen med översyn av socionomutbildningen i syfte att få egen examensrätt. Översynen inkluderar planer på att social omsorg ska finnas som en särskild inriktning inom socialt arbete. Därtill har akademin konstaterat en tendens till sjunkande sökandetal på detta program. Förslag till beslut Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap beslutar att för höstterminen 2009 ställa in Kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg, 180 hp. Ärendets beredning Begäran från akademin HVV behandlades av fakultetsnämndens utbildningsutskott vid utskottets möte den 27 januari Utskottet tillstyrkte akademins begäran. Förslaget till beslut har därefter utarbetats av handläggaren Gunnel Eriksson, Utbildnings- och forskningssektionen. Underlag Akademi HVV:s ansökan om inställande (i bilaga 9.1). Delges Akademichefer, utbildningsledare, administrativa chefer samt sektionschefer INF, STC och UFO. 1

16 Bilaga /PA Till HSV nämnden vid Mälardalens högskola Härmed ansöks om att planerat intag av studenter till Kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg läsåret 2009/2010 inte genomförs. I den kommande annonseringen skall information framgå att detta program inte skall ges kommande läsår. Motivering till att inte göra intag av studenter är att: det för närvarande planeras en översyn av socionomutbildningen där målet är att söka egen examensrätt. I den nuvarande socionomutbildning som ges av Örebro Universitet i samarbete med MDH ingår inte social omsorg. I den utbildning som planeras ser vi att social omsorg kan ingå som en särskild inriktning. I denna arbetsprocess anser vi att ett planerat stopp av studentintag är viktigt. vi har också under senaste åren sett en tendens till sjunkande sökandetal på detta program! I tjänsten Per Andersson Utbildningsledare HVV

17 Ärende 10 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Sammanträde 1: Dnr Nytt programtillfälle höstterminen 2009 (Dnr /09) Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) inkom den 26 januari 2003 med en begäran om att få lägga till ett programtillfälle för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård i utbudet för höstterminen Anledningen är att landstingen i Södermanland och Västmanland framfört behov av att utbildningen ges samt önskemål om att utbildningen ges på halvfart för att öka förutsättningarna för yrkesverksamma att söka. Utbildningen förslås gå på halvfart och alternera terminsvis mellan Eskilstuna och Västerås. Förslag till beslut Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap beslutar att lägga till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp (ZOJ24) i utbudet för höstterminen 2009 enligt förslag samt att uppmana akademin att tillsammans med informationssektionen se till att det av informationsmaterial tydligt framgår att utbildningens terminer växelvis går i Eskilstuna respektive Västerås. Ärendets beredning Begäran från akademi HVV behandlades av fakultetsnämndens utbildningsutskott vid utskottets möte den 27 januari Utskottet tillstyrkte akademins begäran. Förslaget till beslut har därefter utarbetats av handläggaren Gunnel Eriksson, Utbildnings- och forskningssektionen. Underlag Förslag om tillägg till programutbud för 2009/2010 (i bilaga 10.1) Delges Akademichefer, utbildningsledare, administrativa chefer samt sektionschefer INF, STC och UFO. 1

18 Önskemål från Akademi HVV om tillägg till programutbud för 2009/2010 Bilaga 10.1 Markera med X för ansökan om programtillfälle aktuellt läsår m ändringar önskas. s. ev. rna i kolumn W och e mn X. Markera med X om Skriv in ändringar kommentar i kolum Värdakademi Programkategori/N /Nivå Examen Programnamn, ink kl. ev. inriktning Omfattning i hp Programkod i LAD DOK Inriktningskod i LADOK Studiestart Ort (värdort) råk (sv / en) Undervisningsspr nkl. Särskild behörighe het (inom parentes anges det som utg gör behörigheten in undantag) x x HVV ANPB Specialistsjuksköter- HVV ANPB Specialistsjuksköter Specialistsjuk- 60 ZOJ24 X HT09 Eskilstuna sv Svensk legitimation som Antal Studietakt är Utbildningen kommer att ges Förslag skeexamen / sköterskeutbildning sjuksköterska, högskolepoäng halvfart med start hösten Graduate Diploma med inriktning mot sjuksköterskeexamen enligt utöver Studietakt ändras till halvfart in Specialist psykiatrisk vård/ 1993 års studieordning eller behörighetsgiv vilket innebär att utbildningen Nursing Specialist Nurse motsvarande äldre examen ande genomförs läsåren 2009/2010 Education with focus on Psychiatric Care samt kurs i omvårdnad/vårdvetenskap 60 utbildning/resp högskoleprov. hp grundnivå varav 7,5 hp skall utgöras av vetenskaplig metod och 7,5 hp utgöras av självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs minst 12 månaders (heltid) dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Urval temot föregående Förändringar gent läsårs utbud. Anmärkning och 2010/2011: Undervisning bedrivs på båda orter. Hösten 2010 är huvudort för utbildningen Västerås. g alternativt r tillfället/revidering Status ("Förslag" beslutsdatum, när fastställts.)

19 Bilaga 11 Till Kristina Törnquist, Örebro universitet REDOVISNING AV UTVÄRDERINGSAKADEMIN Nedan redovisas en bedömning av uppnådda resultat inom den gemensamma UtvärderingsAkademin vid Mälardalens högskola och Örebro universitet. För självvärderingen svarar professorerna Ove Karlsson Vestman, MdH och Lars Oscarsson, ÖU. Bakgrund Enligt beslut (Öu Nr 71/2007) har rektorerna vid Mälardalens högskola och Örebro universitet bedömt att de två lärosätena har potential att gemensamt utveckla och stärka samverkan kring utvärderingsforskning. Förväntat resultat av samarbetet mellan MDH och Öu Profilområde fem är att genom att etablera ett forsknings- och utbildningsprogram och en akademi för utvärderingsforskning, utveckla samarbetsmöjligheterna med andra externa forsknings- och utbildningsmiljöer, och att med detta som bas öka konkurrenskraften när det gäller studenter, externa forskningsmedel, uppdragsforskning och utbildning. För en presentation av Utvärderingsakademin se: aspx Näraliggande och långsiktiga mål I ansökan om medel angavs följande fyra huvudmål för UtvärderingsAkademin (citerat ur ansökan): Den näraliggande målbilden (1-2 år) för UtvärderingsAkademin är följande: 1. Att utveckla utbildningsmoduler på avancerad och forskarutbildningsnivå som dels kan leda fram till en magisterexamen, dels ingå som en del i ett masterprogram (och i en forskarutbildning). Båda modulerna ska kunna ges i distansvariant, varav delmoment på engelska. 2. Att etablera en gemensam (högre) seminarieserie på utvärderingstemat. Serien planeras inkludera ett antal internationella work shops som kan anknytas till pågående forskningsprojekt och kurser inom utvärdering. Förutom ett kontinuerligt utbildningsprogram på avancerad och forskarutbildningsnivå och en seminarieserie kring utvärdering, är den mer långsiktiga målbilden (2-5 år) för den gemensamma utvärderingsakademin: 3. Att skapa en för våra två lärosäten gemensam forskningsmiljö kring utvärderingsforskning. Kärnan i akademin skall utgöras av ett långsiktigt forskningsprogram. 4. Att inom utvärderingsforskning vid MdH och Öu ha etablerat ett gemensamt nationellt och internationellt forskarnätverk genom: o gemensamma seminarier o internationella workshops/ mini -konferenser inom området o diskussioner av forskningsplaner och ansökningar. 1

20 Bilaga 11 RESULTAT Organisering av UtvärderingsAkademin 1. Vetenskaplig ledning Under 2007 och 2008 har professor Ove Karlsson Vestman vid MDH fungerat som vetenskaplig ledare för verksamheten vid UtvärderingsAkademin. En gemensam ledningsgrupp mellan lärosätena träffas 2-3 ggr per termin. Under 2009 planerades att vetenskaplig ledning för UtvärderingsAkademin skulle övergå till Örebro universitet. Eftersom Lars Oscarsson kommer att kvarstå som dekanus under hela 2009 så fortsätter Ove Karlsson Vestman som vetenskaplig ledare även under Projektarbetare MDH Under 2007 och 2008 skulle lektor Kari Jess vid MDH samt lektor Christian Kullberg vid ÖU vardera dela en heltid för projektarbete med att utveckla ett masterprogram, samt hemsida, information etc. Under 2008 har båda arbetat med dessa uppgifter på ca 30 % och vid båda lärosätena har assistenter rekryterats på resterande tid upp till de avsedda halvtidstjänsterna. Vid MDH har lektor Osman Aytar och vid ÖU har adjunkt Lia Ahonen medverkat i utarbetandet och starten av masterutbildning i utvärdering. Under 2009 övertar ÖU driftsansvaret för masterutbildningen. Christian Kullberg ökar då sin tjänstgörningsgrad och även Lia Ahonen kommer att medverka med administrativa uppgifter under Samtidigt kommer både Kari Jess och Osman Aytar att minska sina insatser under Totalt beräknas de olika projektarbetarnas insatser att rymmas inom ramen för de två halvtidstjänster som avsatts för projektmedarbetare. Genomförda insatser , samt planering för Under har följande insatser genomförts med utgångspunkt från målen (se ovan) Att utveckla utbildningsmoduler på avancerad och forskarutbildningsnivå som dels kan leda fram till en magisterexamen, dels ingå som en del i ett masterprogram (och i en forskarutbildning). Båda modulerna ska kunna ges i distansvariant, varav delmoment på engelska. 3. Magister- och masterprogram i utvärdering med distansstudier Genomförda insatser inom målområdet är att ett masterprogram på distans har utvecklats under hösten 2007 och våren Programmet utannonserades våren 2008 och startade med 25 deltagare Ht Delmoment kan ges på engelska, även om detta inte har varit aktuellt i det program som nu genomförs. Att etablera en gemensam (högre) seminarieserie på utvärderingstemat. Serien planeras inkludera ett antal internationella work shops som kan anknytas till pågående forskningsprojekt och kurser inom utvärdering. 4. Seminarier och workshops I ansökan planerades ett antal seminarier inom utvärderingsakademin kring texter som deltagarna presenterar. I ansökan planerades också ett antal högre seminarier 2008 med inbjudna gästföreläsare samt en internationell work shop per termin. Arrangemanget kan även ta formen av symposium eller mindre konferens med syfte att invitera internationell expertis som kan berika forskargruppernas verksamhet. Seminarierna dokumenteras för publicering av rapporter och artiklar. Under 2008 har ett antal seminarier och workshops genomförts med deltagarna i UtvärderingsAkademin och med externa medverkande, samt från september även med forskarstuderande i den forskarskola som startades ht 08. Sammanlagt har fyra interna seminarier med Utvärderingsakademins medarbetare genomförts: 9/1 Örebro, 21/4 Eskilstuna, 3/9 Örebro och 25/9 Örebro. Dessutom har internationell workshops genomförts i Eskilstuna 22/1och 20/3, båda med deltagare från University of Illinois (prof. Jennifer Greene) samt från London Metropolitan University (prof. Keith Pringle). Slutligen har ett högre 2

21 Bilaga 11 seminarium för doktorander genomförts den 14/10 i Örebro. Ett internationellt symposium har genomförts kring UtvärderingsAkademins forskningsprogram (se punkt 6). Att skapa en för våra två lärosäten gemensam forskningsmiljö kring utvärderingsforskning. Kärnan i akademin skall utgöras av ett långsiktigt forskningsprogram. 5. Forskarutbildning med inriktning mot utvärdering Ett viktigt steg i utvecklingen av en stark forskningsmiljö är att etablera en forskarutbildning med inriktning mot utvärderingsforskning. Under 2008 har en miljö skapats med 4 doktorander och 3 licentiander. Samtliga påbörjade sina forskarstudier hösten 2008 och målet är att presentera avhandlingar under Doktoranderna finansieras dels genom fakultetsanslag vid ÖU, dels genom externa medel. Licentianderna har inrättats med stöd från Eskilstuna kommun som finansierar dessa med 2.4 miljoner. UtvärderingsAkademin är medfinansiär med ytterligare kr i kombination med externa projektmedel från Myndigheten för skolutveckling. 6. Forskningsprogram och symposium Ett långsiktigt forskningsprogram är under utarbetande som bas för forskarutbildningen. Arbetet med forskningsprogrammet har påbörjats kring sju forskningsområden: (1) Verksamhetsstyrningens nya former, (2) Utvärderingens institutionella och politiska villkor, (3) Utvärderingens modeller ur olika intressentperspektiv, (4) Programteori vid utvärdering, (5) Utvärderingens värdegrund och kriterier, (6) Utvärdering som profession, (7) Evidensbaserad utvärderingspraktik. För att inventera och kommentera idéer kring forskningsprogrammet har ett symposium genomförts 16-18/6, 2008 i Sundbyholm med inbjudna forskare. Resultatet från symposiet finns dokumenterat i en rapport. Forskningen kring de sju områdena (och angränsande problemområden) förväntas ge ökad kunskap om utvärderingars framväxt och institutionalisering, samt förutsättningar och motiv bakom utvärderingar. Programmet ska också utgöra grunden för projektansökningar om externa medel. Att inom utvärderingsforskning vid MdH och Öu ha etablerat ett gemensamt nationellt och internationellt forskarnätverk genom: diskussioner av forskningsplaner och ansökningar, gemensamma seminarier och internationella workshops/ mini konferenser inom utvärderingsområdet. 7. Nationellt och internationellt forskarnätverk Ett nationellt nätverk kring utvärderingsverkstäder har bildats tillsammans med företrädare för MDH och ÖU samt Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Borås högskola samt FoU Väst i Göteborg. Var och en av dessa miljöer arbetar med utvärderingsverkstäder (se punkt 9) och representeras av minst en lektor i nätverket. Hittills har fyra träffar genomförts inom närverket för planering av forskning om utvärderingsverkstäder. 8. Internationell konferens och presentation av paper I november 2008 deltog fyra av UtvärderingsAkademins medarbetare vid den årliga konferens som ordnas av American Evaluation Association. Deltagarna presenterade utvärderingsverkstäder samt det utvecklade forskningsprogrammet i en workshop med fyra papers som antagits vid konferensen. För att kvalitetssäkra forskningsprogrammet kommer en granskning att genomföras av en grupp internationella forskare. Kontakt och avtal om medverkande i granskningsgruppen togs vid konferensen (se punkt 11). 9. Utvärderingsverkstäder Utvärderingsverkstäder har skapats för att möta behovet av kvalificerad handledning vid utvärdering där utvärderaren (ofta inom kommun och landsting) själva ansvarar för utvärderingsuppdraget. I verkstaden träffar utvärderaren en forskare samt en grupp utvärderare. Syftet är att ge deltagarna stöd att färdigställa ett konkret utvärderingsuppdrag. Antalet deltagare kan mellan 5-8 projekt med 1-2 deltagare från varje projekt. Under en period på år träffas deltagarna 7-8 heldagar under ledning av forskaren som fungerar som processledare och även ger individuell handledning vid ett par tillfällen. Även övriga 3

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 6 :2013 2013-10-25 MDH 1.1-18/13 Datum och tid: Plats: Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca Sammanträdeslokal: Park Inn, Uppsala Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer

Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter, åsikter och idéer ULLA RIIS & JAN-ERIK ÖGREN Pedagogisk kompetensutveckling vid Linköpings universitet Behov, erfarenheter,

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling.

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag baksida: Houdini, Christoffer Ohlander, kandidatprogrammet

Läs mer