Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson"

Transkript

1 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora a, samhälls- och vårdvetenskap Datum och tid: Plats: Tisdagen den 10 februari, kl ca Konferensrum U2-158, Mälardalens högskola, Västerås (http://www.mdh.se/hogskolan/kontakt/kartor) Ledamöter: Tjänstemän: Fackliga företrädare: Övriga: Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson vakant Ingela Rådestad Eva Sundgrenn Cecilia Erixon Tina Lempeä Ellinor Rifall Tomas Ljungberg Thure Morin Gunnel Eriksson Johan Grundberg Margareta Burell Mats Fagerberg Ulla Pettersson Hans Berggren Kjell-Åke Brorsson Christer Ericsson Ove Karlsson Vestman Pia Lindberg Jan Löwstedt Elvy Westlund Dekanus Prodekanus Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Lärarrepresentantt Studeranderepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant Extern ledamot Extern ledamot Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare OFR-S OFR-S ST-ATF Sektionschef, UFO Ordförande, Lärarförslagsnämnden HSV Universitetslektorr i historia, Akademi HST Prof. i pedagogik, Akademi UKK Avdelningschef, Akademi HST Prof. i företagsekonomi, Akademi HST Akademichef, HST Förhinder anmäls till Gunnel Eriksson, telefon , 1 (3)

2 Fakultetsnämnden för humaniora FÖRSLAG TILL DAGORDNING samhälls- och vårdvetenskap Nr 1:2009 Ärende Beslut Bilaga 1. Mötets öppnande 2. Val av justeringsperson Beslutas 3 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Se förslag 4. Anmälningar - Föregående mötesprotokoll Anmäls Dekanusbeslut Anmäls Meddelanden Anmäls 5, sänds senare 6. Rapporter från utskott och arbetsgrupper - Biblioteksrådet - Forskningsutskottet - Lärarförslagsnämnden 6 - Utbildningsutskottet 7. Rapport från studentkåren och doktorandrådet (föredras av studeranderepresentanter) 8. Information om förändringar i nämnden (föredras av Tola Jonsson) 9. Inställande av nybörjarprogram höstterminen 2009, MDH /09 (föredras av Gunnel Eriksson) 10. Nytt programtillfälle höstterminen 2009, MDH /09 (föredras av Gunnel Eriksson) 11. Information om samverkansprojekt med ÖRU: Utvärderingsakademin (föredras av Ove Karlsson Vestman) 12. Information om samverkansprojekt med ÖRU: Swedgrad (föredras av Jan Löwstedt) 13. Revidering av utbildningsplan - allmän del, MDH /09 (föredras av Gunnel Eriksson) Rapport från genomförda dekanusdialoger 14, sänds senare 2 (3)

3 Fakultetsnämnden för humaniora FÖRSLAG TILL DAGORDNING samhälls- och vårdvetenskap Nr 1: Information om verksamhetsplanering och budget (föredras av Hans Berggren och Johan Grundberg) 16. Information om Högskoleverkets granskning av utbildningar i historia (föredras av Christer Ericsson och Pia Lindberg) Utveckling inom akademi HST (föredras av Elvy Westlund) 18. Inrättande av anställning som professor i företagsekonomi med inriktning mot industriell marknadsföring, CF-P /09 (föredras av Johan Grundberg) 19. Inrättande av anställning som professor i företagsekonomi med inriktning mot industriell förändring och förnyelse, CF-P /09 (föredras av Johan Grundberg) 18.1, , Övriga frågor 21. Mötets avslutande 3 (3)

4 PROTOKOLL Nr 8:2008 Bilaga 4.1 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Datum och tid: Torsdagen den 11 december, kl Plats: Konferensrum B212, Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Anmält förhinder Tola Jonsson Dekanus Peter Dobers Prodekanus Mats Börjesson Lärarrepresentant Anders W Johansson Lärarrepresentant Ingela Rådestad Lärarrepresentant Eva Sundgren Lärarrepresentant Anmält förhinder Tina Lempeä Studeranderepresentant Ellinor Rifall Studeranderepresentant Anmält förhinder Cecilia Erixon Studeranderepresentant Tomas Ljungberg Extern ledamot Thure Morin Extern ledamot Tjänstemän: Fackliga företrädare: Gunnel Eriksson Malin Gunnarsson Mats Fagerberg Ulla Pettersson Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare SACO ST Övriga: Närvarande 139 Kjell-Åke Brorsson Ordförande, lärarförslagsnämnden HSV Närvarande 138 Maria Mårtensson Utvecklare i arbetslivsvetenskap, HST Sign: 1 (6)

5 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga Mötets öppnande Ordföranden Peter Dobers förklarade mötet öppnat. 129 Val av justeringsperson Beslut Nämnden beslutar att uppdra åt Anders W Johansson att jämt ordförande justera protokollet. 130 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Beslut Nämnden beslutar att fastställa dagordningen efter att frågan om a) utvärdering av omorganisationen vid högskolan, samt b) uppdraget till IDT angående högskolegemensamt kursutvärderingssystem, anmälts som övrig fråga. 131 Anmälningar - Föregående mötesprotokoll - Delegationsbeslut Beslut Föregående mötes protokoll samt delegationsbeslut från perioden anmäldes av Peter Dobers och lades till handlingarna, efter att protokollets 120 b) justerats till datum vad gällde forskningsutskottets sammanträde. Underlag Protokoll från nämndsammanträdet samt förteckning av delegationsbeslut , bilagor 1 och 2 till kallelsen. 132 Meddelanden Ärendets behandling Dekanus meddelandelista anmäldes av Peter Dobers. Underlag I ärendet fanns dekanus meddelandelista, bilaga 3 till kallelsen. 133 Rapporter från utskott och arbetsgrupper - Biblioteksrådet - Forskningsutskottet - Utbildningsutskottet Ärendets behandling a) Eva Sundgren rapporterade från biblioteksrådets möte b) Mats Börjesson rapporterade från forskningsutskottets möte c) Eva Sundgren rapporterade från utbildningsutskottets möte Sign: 2 (6)

6 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga Meddelanden från studentkåren och doktorandrådet Beslut Nämnden uppdrog åt forsknings- respektive utbildningsutskottet att se över vilka kriterier man vill att högskolans utbildningar ska utvärderas utifrån. Ärendets behandling Ellinor Rifall rapporterade från studentkårens verksamhet. Nämnden diskuterade särskilt frågan om kursutvärderingar och efterfrågade konkretiserat underlag från studentkåren, för att ytterligare kunna diskutera frågan i nämndens utskott. Underlag I ärendet fanns studentkårens rapport, bilaga 4 till kallelsen. 135 Information om Högskoleverkets uppföljning av sjukgymnastprogrammet Ärendets behandling Gunnel Eriksson informerade om utfallet av Högskoleverkets uppföljning av sjukgymnastprogrammet. Underlag I ärendet fanns Högskoleverkets beslut (reg.nr ), bilaga 5 till kallelsen. 136 Meriteringsprogram (CF-P /08) Beslut - att utlysa forskningsmedel på 1-5 månader på heltid för fem kvinnor (totalt 25 mån) med doktorsexamen, tillsvidareanställda vid Mälardalens högskola om minst 50 %, och som avser att meritera sig till docent, - att uppdra åt dekanus att fastställa Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader inom humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, efter korrigeringar i enlighet med vid nämndsammanträdet framförda synpunkter, - att uppdra åt forskningsutskottet bereda förslag till beslut om beviljande av meriteringsmånader, - att uppdra åt dekanus att fatta beslut om beviljande av meriteringsmånader, - att de från budgeten för 2007 kvarvarande så kallade strategiska medlen om sek används som delfinansiering av föreslagna meriteringsmånader. Ärendets behandling Malin Gunnarsson föredrog ärendet. Relativ ärendets underlag korrigerades i första attsatsen dels antalet meriteringsmånader och dels ett förtydligande att medlen vänder sig till tillsvidareanställda. Andra attsatsen korrigerades så att dekanus uppdras fastställa texten för utlysning/anvisningar för ansökan i enlighet med nämndes synpunkter, vilka berörde anställningsform, intyg om tjänstledighet, förtydliganden kring vetenskaplig meritering samt ytterligare kriterier för bedömning. Sign: 3 (6)

7 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga 4.1 Underlag I ärendet fanns förslaget till beslut, bilaga 6 till kallelsen. Delges Akademichefer, forskningsledare, administrativa chefer samt sektionschefer PER och UFO. 137 Information om samverkansprojekt med ÖRU: Hållbar utveckling Ärendets behandling Nämnden beslutade bordlägga ärendet p.g.a. tidsbrist. Underlag I ärendet fanns rapporten Rapport angående samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola och Örebro universitet på temat Hållbar utveckling, bilaga 7 till kallelsen. 138 Information om samverkansprojekt med ÖRU: Arbetslivsvetenskap Ärendets behandling Maria Mårtensson informerade om samverkansprojektet med Örebro universitet vad gäller arbetslivsvetenskap. Underlag I ärendet fanns rapporten Utvärdering av samverkansprojekt mellan ÖU och MDH Om masterutbildning i arbetslivsvetenskap, bilaga 8 till kallelsen. 139 Rapport från lärarförslagsnämnden Ärendets behandling Kjell-Åke Brorsson rapporterade från lärarförslagsnämnden. Underlag I ärendet fanns Status för ärenden i Lfn HSV , bilaga 9 till kallelsen. 140 Övriga frågor a) Utvärdering av omorganisationen vid högskolan Beslut Nämnden vill få möjlighet att ge synpunkter på utvärderingsenkäten innan den skickas ut, och beslutar därför föreslå rektor att enkäten skickas ut på remiss till nämnderna. Delges Rektor, ordförande N/T nämnden, ordförande UVEN. Sign: 4 (6)

8 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga 4.1 b) Uppdraget till IDT angående högskolegemensamt kursutvärderingssystem Beslut Nämnden vill att resultatet av uppdraget till IDT (Budget 2009, MDH /08) angående utformning av högskolegemensamt kursutvärderingssystem går ut på remiss till nämnderna, mot bakgrund av att nämnderna för diskussioner kring kvalitetskriterier vad gäller uppföljning av högskolans utbildningar. Delges Rektor, ordförande N/T nämnden, ordförande UVEN, akademichef IDT. 141 Avslutande Ordförande förklarar mötet, som pågått mellan kl och för avslutat. Sign: 5 (6)

9 Fakultetsnämnden för humaniora, PROTOKOLL Nr 8:2008 samhälls- och vårdvetenskap Sammanträdesdatum: Bilaga 4.1 Vid protokollet: Malin Gunnarsson Justeras: Peter Dobers Anders W Johansson 6 (6)

10 DELEGATIONSBESLUT Förteckning 1 Bilaga 4.2 Fakultetsnämnden för humaniora samhälls- och vårdvetenskap Datum Beslutsärende Beslut Beslutande Inställande av kurs vt Rättelse avseende beslut om programutbud för läsåret 2009/ Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader, CF-P /08 Beslut att för vårterminen 2009 ställa in kursen Kursnamn Anm. kod Akademi Trendspaning IDT Beslut att uppdra till berörda akademier att i samarbete med studentcentrum tillse att berörda studenter erhåller information om inställda kurser och om vilka alternativa kurser som MDH erbjuder plats på istället. Berörda akademier ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för som på övriga program, och säkerställa studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. Beslut - att rätta upp nämndbeslutet av den 29 maj 2008 genom att korrigera studieorterna för specialistsjuksköterskeprogrammen enligt nedan: - inriktningen mot anestesisjukvård ska ges i Eskilstuna ht -09, - inriktningen mot distriktssköterska ska ges i Västerås ht -09 samt - inriktningen mot intensivvård ska ges i Eskilstuna ht -09. Ärendets behandling och underlag Gunnel Eriksson föredrog ärendet. Förslaget till beslut kommer från akademi HVV och handlar om rättelse av skrivfel. Beslut - att fastställa Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader inom humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, efter korrigeringar i enlighet med vid nämndsammanträdet framförda synpunkter. Ärendets behandling och underlag Malin Gunnarsson föredrog ärendet. I ärendet fanns reviderat förslag till Utlysning och anvisningar för ansökan om meriteringsmånader inom humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, enligt bilaga 1. Gustafsson Jonsson Säfström Jonsson Jonsson 1 Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll. sidan 1 (1)

11 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Bilaga 5 Mdh 2009/28 Dekanus rapporterar Föredragande: Tola Jonsson Tidpunkt Kategori Meddelande Remiss Högskolan har fått SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning på remiss från Utbildningsdepartementet. Sista svarsdataum Rektors beslut Rektor beslutar att uppdra till fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap och den utbildningsvetenskapliga nämnden att göra en översyn av samtliga utbildningsplaner för att tillgodose de synpunkter högskoleverket framfört i tillsynsbeslut av den 22 december 2008 (dnr och ). I arbetet skall samtliga akademier engageras. Fakultetsnämnderna skall till rektor återkomma med en slutredovisning av uppdraget senast den 1 juni Redovisningen skall besvara de frågor som anges i ärendet. En delrapport skall ges senast den 20 april 2009, som skall innehålla resultatet av nämnder nas översyn och nämnderas slutsatser av översynen Examensrätt Platsbesök med anledning av högskolans ansökan till Högskoleverket om rätt att utfärda masterexamen inom hälsoområdet.

12 Status för ärenden i Lfn HSV Ref nr och benämning Sakkunniga (SK) Status Övrigt Bilaga 6 HSV lektor i pedagogik Adjungerad professor Per Hansson, Uppsala universitet, professor Gunilla Härnsten, Växjö universitet och docent Ulrika Tornberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v 24. Utlåtanden finns Sex sökande Beslut om SK HSV lektor i pedagogik Adjungerad professor Per Hansson, Uppsala universitet, professor Gunilla Härnsten, Växjö universitet och docent Ulrika Tornberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v 24. Utlåtanden finns Sju sökande Beslut om SK HSV lektor i pedagogik Adjungerad professor Per Hansson, Uppsala universitet, professor Gunilla Härnsten, Växjö universitet och docent Ulrika Tornberg, Örebro universitet Handlingar till sakkunniga v 24. Utlåtanden finns Sex sökande Beslut om SK HSV universitetslektorer i sjukgymnastik Margareta Möller, Örebro universitet och Kaisa Mannerkorpi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Beslut om SK Handlingar till sakkunniga v 34. Utlåtanden finns Fyra sökande HSV ansökan om befordran till professor i historia Mats Greiff, Malmö högskola, Jonny Hjelm, Umeå universitet och Bill Sund, Stockholms universitet Handlingar till sakkunniga v 34. Utlåtande från Sund och Hjelm finns. Sökande är Christer Ericsson Beslut om SK 2008-

13 HSV ansökan om befordran till lektor i engelska enl. HF 4 kap. 13 andra stycket (särskild pedagogisk skicklighet) Sökande är Helena Darnell-Berggren Bilaga 6 HSV ansökan om att antas som docent i vårdvetenskap Britt-Inger Svanberg, Högskolan i Kalmar Beslut om SK Handlingar till sakkunnig v 17 Utlåtande finns Sökande är Henrik Eriksson HSV lektorer i företagsekonomi med inriktning mot externredovisning Bino Catasús, Stockholms universitet och Lars Hassel, Åbo akademi, Handelshögskolan Beslut om SK Handlingar till sakkunniga v 34. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtanden finns. Fyra sökande HSV professor i socialt arbete med inriktning mot äldre Per Gunnar Edebalk, Lunds universitet, Gerdt Sundström, Jönköpings högskola, Hälsohögskolan och Kari Waerness, Universitetet i Bergen Handlingar till sakkunniga v 42. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Utlåtande från Sundström finns Två sökande Beslut om SK HSV ansökan om att antas som docent i litteraturvetenskap Jenny Westerström, Lunds universitet Sökande är Ingemar Haag HSV ansökan om befordran till professor i sociologi med inriktning mot socialgerontologi Christine Roman, Örebro universitet, Klas Borell, Mittuniversitetet och Kari Waerness, Universitet i Bergen, Norge Handlingar till sakkunniga v 48. Sökandes handlingar till sakkunniga senast Sökande är Sandra Torres Beslut om SK HSV ansökan om befordran till lektor i företagsekonomi Sökande är Cecilia Thilenius-Lindh

14 Ärenden som skall prövas enligt Pedagogisk karriärstege Bilaga 6 HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Kerstin Rexling, Högskolan Dalarna och Thomas Olsson, Lunds Tekniska högskola, Lunds universitet Utlåtanden finns Sökande är Elisabeth C Andersson HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Birgitta Giertz, Uppsala universitet och Leif Karlsson, Högskolan i Kristianstad Utlåtanden finns Sökande är Inger Pettersson HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Birgitta Giertz, Uppsala universitet och Leif Karlsson, Högskolan i Kristianstad Utlåtanden finns Sökande är Susanne E Eriksson HSV ansökan om prövning av pedagogisk skicklighet Birgitta Giertz, Uppsala universitet och Leif Karlsson, Högskolan i Kristianstad Utlåtanden finns Sökande är Tobias Eltebrandt

15 Ärende 9 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Sammanträde 1: Dnr Inställande av nybörjarprogram höstterminen 2009 (Dnr /09) Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) inkom den 23 januari 2003 med en begäran om att för höstterminen 2009 ställa in Kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg, 180 hp. Detta mot bakgrund av den pågående processen med översyn av socionomutbildningen i syfte att få egen examensrätt. Översynen inkluderar planer på att social omsorg ska finnas som en särskild inriktning inom socialt arbete. Därtill har akademin konstaterat en tendens till sjunkande sökandetal på detta program. Förslag till beslut Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap beslutar att för höstterminen 2009 ställa in Kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg, 180 hp. Ärendets beredning Begäran från akademin HVV behandlades av fakultetsnämndens utbildningsutskott vid utskottets möte den 27 januari Utskottet tillstyrkte akademins begäran. Förslaget till beslut har därefter utarbetats av handläggaren Gunnel Eriksson, Utbildnings- och forskningssektionen. Underlag Akademi HVV:s ansökan om inställande (i bilaga 9.1). Delges Akademichefer, utbildningsledare, administrativa chefer samt sektionschefer INF, STC och UFO. 1

16 Bilaga /PA Till HSV nämnden vid Mälardalens högskola Härmed ansöks om att planerat intag av studenter till Kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg läsåret 2009/2010 inte genomförs. I den kommande annonseringen skall information framgå att detta program inte skall ges kommande läsår. Motivering till att inte göra intag av studenter är att: det för närvarande planeras en översyn av socionomutbildningen där målet är att söka egen examensrätt. I den nuvarande socionomutbildning som ges av Örebro Universitet i samarbete med MDH ingår inte social omsorg. I den utbildning som planeras ser vi att social omsorg kan ingå som en särskild inriktning. I denna arbetsprocess anser vi att ett planerat stopp av studentintag är viktigt. vi har också under senaste åren sett en tendens till sjunkande sökandetal på detta program! I tjänsten Per Andersson Utbildningsledare HVV

17 Ärende 10 Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap Sammanträde 1: Dnr Nytt programtillfälle höstterminen 2009 (Dnr /09) Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) inkom den 26 januari 2003 med en begäran om att få lägga till ett programtillfälle för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård i utbudet för höstterminen Anledningen är att landstingen i Södermanland och Västmanland framfört behov av att utbildningen ges samt önskemål om att utbildningen ges på halvfart för att öka förutsättningarna för yrkesverksamma att söka. Utbildningen förslås gå på halvfart och alternera terminsvis mellan Eskilstuna och Västerås. Förslag till beslut Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap beslutar att lägga till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp (ZOJ24) i utbudet för höstterminen 2009 enligt förslag samt att uppmana akademin att tillsammans med informationssektionen se till att det av informationsmaterial tydligt framgår att utbildningens terminer växelvis går i Eskilstuna respektive Västerås. Ärendets beredning Begäran från akademi HVV behandlades av fakultetsnämndens utbildningsutskott vid utskottets möte den 27 januari Utskottet tillstyrkte akademins begäran. Förslaget till beslut har därefter utarbetats av handläggaren Gunnel Eriksson, Utbildnings- och forskningssektionen. Underlag Förslag om tillägg till programutbud för 2009/2010 (i bilaga 10.1) Delges Akademichefer, utbildningsledare, administrativa chefer samt sektionschefer INF, STC och UFO. 1

18 Önskemål från Akademi HVV om tillägg till programutbud för 2009/2010 Bilaga 10.1 Markera med X för ansökan om programtillfälle aktuellt läsår m ändringar önskas. s. ev. rna i kolumn W och e mn X. Markera med X om Skriv in ändringar kommentar i kolum Värdakademi Programkategori/N /Nivå Examen Programnamn, ink kl. ev. inriktning Omfattning i hp Programkod i LAD DOK Inriktningskod i LADOK Studiestart Ort (värdort) råk (sv / en) Undervisningsspr nkl. Särskild behörighe het (inom parentes anges det som utg gör behörigheten in undantag) x x HVV ANPB Specialistsjuksköter- HVV ANPB Specialistsjuksköter Specialistsjuk- 60 ZOJ24 X HT09 Eskilstuna sv Svensk legitimation som Antal Studietakt är Utbildningen kommer att ges Förslag skeexamen / sköterskeutbildning sjuksköterska, högskolepoäng halvfart med start hösten Graduate Diploma med inriktning mot sjuksköterskeexamen enligt utöver Studietakt ändras till halvfart in Specialist psykiatrisk vård/ 1993 års studieordning eller behörighetsgiv vilket innebär att utbildningen Nursing Specialist Nurse motsvarande äldre examen ande genomförs läsåren 2009/2010 Education with focus on Psychiatric Care samt kurs i omvårdnad/vårdvetenskap 60 utbildning/resp högskoleprov. hp grundnivå varav 7,5 hp skall utgöras av vetenskaplig metod och 7,5 hp utgöras av självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs minst 12 månaders (heltid) dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Urval temot föregående Förändringar gent läsårs utbud. Anmärkning och 2010/2011: Undervisning bedrivs på båda orter. Hösten 2010 är huvudort för utbildningen Västerås. g alternativt r tillfället/revidering Status ("Förslag" beslutsdatum, när fastställts.)

19 Bilaga 11 Till Kristina Törnquist, Örebro universitet REDOVISNING AV UTVÄRDERINGSAKADEMIN Nedan redovisas en bedömning av uppnådda resultat inom den gemensamma UtvärderingsAkademin vid Mälardalens högskola och Örebro universitet. För självvärderingen svarar professorerna Ove Karlsson Vestman, MdH och Lars Oscarsson, ÖU. Bakgrund Enligt beslut (Öu Nr 71/2007) har rektorerna vid Mälardalens högskola och Örebro universitet bedömt att de två lärosätena har potential att gemensamt utveckla och stärka samverkan kring utvärderingsforskning. Förväntat resultat av samarbetet mellan MDH och Öu Profilområde fem är att genom att etablera ett forsknings- och utbildningsprogram och en akademi för utvärderingsforskning, utveckla samarbetsmöjligheterna med andra externa forsknings- och utbildningsmiljöer, och att med detta som bas öka konkurrenskraften när det gäller studenter, externa forskningsmedel, uppdragsforskning och utbildning. För en presentation av Utvärderingsakademin se: aspx Näraliggande och långsiktiga mål I ansökan om medel angavs följande fyra huvudmål för UtvärderingsAkademin (citerat ur ansökan): Den näraliggande målbilden (1-2 år) för UtvärderingsAkademin är följande: 1. Att utveckla utbildningsmoduler på avancerad och forskarutbildningsnivå som dels kan leda fram till en magisterexamen, dels ingå som en del i ett masterprogram (och i en forskarutbildning). Båda modulerna ska kunna ges i distansvariant, varav delmoment på engelska. 2. Att etablera en gemensam (högre) seminarieserie på utvärderingstemat. Serien planeras inkludera ett antal internationella work shops som kan anknytas till pågående forskningsprojekt och kurser inom utvärdering. Förutom ett kontinuerligt utbildningsprogram på avancerad och forskarutbildningsnivå och en seminarieserie kring utvärdering, är den mer långsiktiga målbilden (2-5 år) för den gemensamma utvärderingsakademin: 3. Att skapa en för våra två lärosäten gemensam forskningsmiljö kring utvärderingsforskning. Kärnan i akademin skall utgöras av ett långsiktigt forskningsprogram. 4. Att inom utvärderingsforskning vid MdH och Öu ha etablerat ett gemensamt nationellt och internationellt forskarnätverk genom: o gemensamma seminarier o internationella workshops/ mini -konferenser inom området o diskussioner av forskningsplaner och ansökningar. 1

20 Bilaga 11 RESULTAT Organisering av UtvärderingsAkademin 1. Vetenskaplig ledning Under 2007 och 2008 har professor Ove Karlsson Vestman vid MDH fungerat som vetenskaplig ledare för verksamheten vid UtvärderingsAkademin. En gemensam ledningsgrupp mellan lärosätena träffas 2-3 ggr per termin. Under 2009 planerades att vetenskaplig ledning för UtvärderingsAkademin skulle övergå till Örebro universitet. Eftersom Lars Oscarsson kommer att kvarstå som dekanus under hela 2009 så fortsätter Ove Karlsson Vestman som vetenskaplig ledare även under Projektarbetare MDH Under 2007 och 2008 skulle lektor Kari Jess vid MDH samt lektor Christian Kullberg vid ÖU vardera dela en heltid för projektarbete med att utveckla ett masterprogram, samt hemsida, information etc. Under 2008 har båda arbetat med dessa uppgifter på ca 30 % och vid båda lärosätena har assistenter rekryterats på resterande tid upp till de avsedda halvtidstjänsterna. Vid MDH har lektor Osman Aytar och vid ÖU har adjunkt Lia Ahonen medverkat i utarbetandet och starten av masterutbildning i utvärdering. Under 2009 övertar ÖU driftsansvaret för masterutbildningen. Christian Kullberg ökar då sin tjänstgörningsgrad och även Lia Ahonen kommer att medverka med administrativa uppgifter under Samtidigt kommer både Kari Jess och Osman Aytar att minska sina insatser under Totalt beräknas de olika projektarbetarnas insatser att rymmas inom ramen för de två halvtidstjänster som avsatts för projektmedarbetare. Genomförda insatser , samt planering för Under har följande insatser genomförts med utgångspunkt från målen (se ovan) Att utveckla utbildningsmoduler på avancerad och forskarutbildningsnivå som dels kan leda fram till en magisterexamen, dels ingå som en del i ett masterprogram (och i en forskarutbildning). Båda modulerna ska kunna ges i distansvariant, varav delmoment på engelska. 3. Magister- och masterprogram i utvärdering med distansstudier Genomförda insatser inom målområdet är att ett masterprogram på distans har utvecklats under hösten 2007 och våren Programmet utannonserades våren 2008 och startade med 25 deltagare Ht Delmoment kan ges på engelska, även om detta inte har varit aktuellt i det program som nu genomförs. Att etablera en gemensam (högre) seminarieserie på utvärderingstemat. Serien planeras inkludera ett antal internationella work shops som kan anknytas till pågående forskningsprojekt och kurser inom utvärdering. 4. Seminarier och workshops I ansökan planerades ett antal seminarier inom utvärderingsakademin kring texter som deltagarna presenterar. I ansökan planerades också ett antal högre seminarier 2008 med inbjudna gästföreläsare samt en internationell work shop per termin. Arrangemanget kan även ta formen av symposium eller mindre konferens med syfte att invitera internationell expertis som kan berika forskargruppernas verksamhet. Seminarierna dokumenteras för publicering av rapporter och artiklar. Under 2008 har ett antal seminarier och workshops genomförts med deltagarna i UtvärderingsAkademin och med externa medverkande, samt från september även med forskarstuderande i den forskarskola som startades ht 08. Sammanlagt har fyra interna seminarier med Utvärderingsakademins medarbetare genomförts: 9/1 Örebro, 21/4 Eskilstuna, 3/9 Örebro och 25/9 Örebro. Dessutom har internationell workshops genomförts i Eskilstuna 22/1och 20/3, båda med deltagare från University of Illinois (prof. Jennifer Greene) samt från London Metropolitan University (prof. Keith Pringle). Slutligen har ett högre 2

21 Bilaga 11 seminarium för doktorander genomförts den 14/10 i Örebro. Ett internationellt symposium har genomförts kring UtvärderingsAkademins forskningsprogram (se punkt 6). Att skapa en för våra två lärosäten gemensam forskningsmiljö kring utvärderingsforskning. Kärnan i akademin skall utgöras av ett långsiktigt forskningsprogram. 5. Forskarutbildning med inriktning mot utvärdering Ett viktigt steg i utvecklingen av en stark forskningsmiljö är att etablera en forskarutbildning med inriktning mot utvärderingsforskning. Under 2008 har en miljö skapats med 4 doktorander och 3 licentiander. Samtliga påbörjade sina forskarstudier hösten 2008 och målet är att presentera avhandlingar under Doktoranderna finansieras dels genom fakultetsanslag vid ÖU, dels genom externa medel. Licentianderna har inrättats med stöd från Eskilstuna kommun som finansierar dessa med 2.4 miljoner. UtvärderingsAkademin är medfinansiär med ytterligare kr i kombination med externa projektmedel från Myndigheten för skolutveckling. 6. Forskningsprogram och symposium Ett långsiktigt forskningsprogram är under utarbetande som bas för forskarutbildningen. Arbetet med forskningsprogrammet har påbörjats kring sju forskningsområden: (1) Verksamhetsstyrningens nya former, (2) Utvärderingens institutionella och politiska villkor, (3) Utvärderingens modeller ur olika intressentperspektiv, (4) Programteori vid utvärdering, (5) Utvärderingens värdegrund och kriterier, (6) Utvärdering som profession, (7) Evidensbaserad utvärderingspraktik. För att inventera och kommentera idéer kring forskningsprogrammet har ett symposium genomförts 16-18/6, 2008 i Sundbyholm med inbjudna forskare. Resultatet från symposiet finns dokumenterat i en rapport. Forskningen kring de sju områdena (och angränsande problemområden) förväntas ge ökad kunskap om utvärderingars framväxt och institutionalisering, samt förutsättningar och motiv bakom utvärderingar. Programmet ska också utgöra grunden för projektansökningar om externa medel. Att inom utvärderingsforskning vid MdH och Öu ha etablerat ett gemensamt nationellt och internationellt forskarnätverk genom: diskussioner av forskningsplaner och ansökningar, gemensamma seminarier och internationella workshops/ mini konferenser inom utvärderingsområdet. 7. Nationellt och internationellt forskarnätverk Ett nationellt nätverk kring utvärderingsverkstäder har bildats tillsammans med företrädare för MDH och ÖU samt Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Borås högskola samt FoU Väst i Göteborg. Var och en av dessa miljöer arbetar med utvärderingsverkstäder (se punkt 9) och representeras av minst en lektor i nätverket. Hittills har fyra träffar genomförts inom närverket för planering av forskning om utvärderingsverkstäder. 8. Internationell konferens och presentation av paper I november 2008 deltog fyra av UtvärderingsAkademins medarbetare vid den årliga konferens som ordnas av American Evaluation Association. Deltagarna presenterade utvärderingsverkstäder samt det utvecklade forskningsprogrammet i en workshop med fyra papers som antagits vid konferensen. För att kvalitetssäkra forskningsprogrammet kommer en granskning att genomföras av en grupp internationella forskare. Kontakt och avtal om medverkande i granskningsgruppen togs vid konferensen (se punkt 11). 9. Utvärderingsverkstäder Utvärderingsverkstäder har skapats för att möta behovet av kvalificerad handledning vid utvärdering där utvärderaren (ofta inom kommun och landsting) själva ansvarar för utvärderingsuppdraget. I verkstaden träffar utvärderaren en forskare samt en grupp utvärderare. Syftet är att ge deltagarna stöd att färdigställa ett konkret utvärderingsuppdrag. Antalet deltagare kan mellan 5-8 projekt med 1-2 deltagare från varje projekt. Under en period på år träffas deltagarna 7-8 heldagar under ledning av forskaren som fungerar som processledare och även ger individuell handledning vid ett par tillfällen. Även övriga 3

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-10-05 Nr 6:2010 Dnr. MDH HSV 2010/986 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2008-08-28 Nr 5:2008 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar Omfattning: 42-51 Datum och tid: Onsdagen den 20 november klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Marie Mörndal Lärarrepresentant, vice ordf.

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid onsdagen den 19 februari, kl 10.00 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30.

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30. KK-stiftelsen )> / Datum Diarienr 2014-01-27 20140042 Enligt sändlista Inbjudan till KK-stiftelsens vår-lansering 2014 Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi.

Högskolan i Borås ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området företagsekonomi. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Loulou von Ravensberg 08-56308547 Loulou.von.ravensberg@uka.se 2015-05-25 42-397-14 Högskolan i Borås Rektor Högskolan i Borås ansökan om tillstånd

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning.

Framställan angående anställningar av professorer i företagsekonomi, inriktningarna entreprenörskap och redovisning. Bil 66 HÖGSKOLAN I GÄVLE AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI AVDELNINGEN FÖR EKONOMI 2010-11-23 AVDELNINGSCHEF LARS STEINER Dnr 21-1454-55/10 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-12-10 Till Högskolestyrelsen

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 2015-10-07 Vä lkommen ätt so kä stipendium! F orskarstuderande och forskare vid Högskolan i Gävle har möjlighet att söka stipendier. Den totala

Läs mer

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11

Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Minnesanteckningar från HST:s akademiråd 2012-09-11 Närvarande: Thomas Wahl, akademichef Eva Thorin, utbildningsledare (teknik) Magnus Hoppe, utbildningsledare (ekonomi) Agneta Brav, utbildningsledare

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält förhinder)

Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält förhinder) PROGRAMNÄMNDEN FÖR Programmet för personal- och arbetslivsfrågor Göteborgs universitet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-04-23 Närvarande Frånvarande Terese Arvidsson, studerande Erik Douglasson (anmält

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer