Patentskydd for biotekniska uppfinningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patentskydd for biotekniska uppfinningar"

Transkript

1 Patentskydd for biotekniska uppfinningar Slutbetànkande av Kommittén om patentskydd for biotekniska uppfinningar Stockholm 2008 STATENSOFFENTLIGA UTREDNINCAR SOU

2 Innehâll Fôrkortningar 17 Ordlista 19 Sammanfattning 31 Summary 49 Fôrfattningsfôrslag 67 Fôrslag till lag om ândring i patentlagen (1967:837) 67 1 Inledning Uppdraget Kommitténs arbete 70 2 Bioteknik - en bakgrund Inledning Bioteknik Molekylârbiologi -Gêner Mikrobiologi Cellbiologi Det biotekniska forsknings- och utvecklingsarbetet Aktôrerna inom bioteknisk forskning Finansiering av forskning och utveckling Resultatet av forskning och utveckling Tillstând till bioteknisk forskning Kliniska lâkemedelsfôrsôk 98

3 Innehâll SOU 2008: Biotekniken och hâlso- och sjukvârden Gâllande ratt och patentsystemet Patentlagens grundlàggande bestàmmelser Innebôrden av ett biotekniskt patent Nàrmare om upptàckter och uppfinningar Biotekniska patent i den allmânna debatten Vâxtfôrâdlarrâttslagen Patentsystemets uppbyggnad Patentstatistik Patentutvecklingen pâ det biotekniska omrâdet Det mânskliga genomet Etiska utgângspunkter for patent pâ biotekniska uppfinningar Etiska aspekter rôrande patent pâ biotekniska uppfinningar Etiska vàrderingar utifrân ett individ- och samhâllsperspektiv Etik, moral och juridik Tvâ huvudtraditioner i etiken Etiska principer och begrepp relevanta for patent pâ biotekniska uppfinningar Fakta och vàrderingar Intressekonflikter Sammanfattande synpunkter De grundlàggande patenterbarhetsvillkoren och kravet pâ beskrivning av uppfinningen De grundlàggande patenterbarhetsvillkoren - En bakgrund Nyhet Uppfinningshojd Industriell tillâmpbarhet Beskrivningen av uppfinningen och patentkrav 155

4 SOU 2008:20 Innehâll 5.2 De grundlàggande patenterbarhetsvillkorens tillàmpning pâ biotekniska uppfinningar Nyhetskravet Kravet pâ uppfinningshôjd Kravet pâ industriell tillâmpbarhet Beskrivningen av uppfinningen Studier kring tillàmpningen av de grundlàggande patenterbarhetsvillkoren Gowers Review of Intellectual Property Studier inom det brittiska patentverket PATGEN-projektet Kommitténs enkâtundersôkning Kommitténs ôvervâganden Praxisutvecklingen inom EPO Betydelsen av direktivet 98/44/EG for den patentrâttsliga utvecklingen nâr det gàller de grundlàggande patenterbarhetsvillkoren Uppfinningshôjd Industriell tillâmpbarhet Beskrivningen av uppfinningen Oinskrànkt produktskydd Oinskrànkt produktskydd Innebôrden av det oinskrânkta produktskyddet Oinskrànkt produktskydd vid patent pâ gensekvenser Kritik mot det oinskrânkta produktskyddet vid patent pâ uppfinningar som involverar gensekvenser Kommitténs slutsatser i delbetànkandet Remissutfallet av kommitténs delbetànkande Fôrdelningen av remissvar Analys av remissinstansernas synpunkter Kommitténs fortsatta bevakning av det oinskrânkta produktskyddet for patent pâ genteknikomrâdet EPO-konferensen Patenting biotechnological inventions in Europe 205

5 Innehâll SOU 2008: Den andra medicinska indikationen Kommitténs ôvervâganden Produktskyddet vid patent pâ gensekvenser Den andra medicinska indikationen Etiska frâgestâllningar i samband med patent pâ biotekniska uppfinningar Inledning Etiska ôvervâganden i samband med infôrandet av den gàllande lagstiftningen om biotekniska uppfinningar Det etiskt motiverade undantaget frân patentering Nàrmare om den moraliska bedômningen Tolkningen av det etiskt motiverade undantaget frân patentering i direktivet 98/44/EG om ràttsligt skydd for biotekniska uppfinningar EPO:s roll vid tillâmpningen av det etiskt motiverade undantaget inom patentrâtten Praxis frân EPO betràffande det etiskt motiverade undantaget frân patentering Patentmyndigheternas och domstolarnas tillgâng till underlag for den etiska granskningen av en uppfinning Kommitténs enkàtundersôkning och samrâd i patentetiska frâgor ârs enkàtundersôkning ârs samrâd Patentsystemet och mànniskovàrdesprincipen samt skyddet for den personliga integriteten Patentsystemet och intresset av skydd for den personliga integriteten Patent pâ uppfinningar som involverar mànskliga gêner Genetisk diskriminering Etnisk tillhôrighet som patentràttslig avgrânsning

6 SOU 2008:20 Innehâll Mànskligt biologiskt material inom bioteknisk forskning och utveckling Forskning med hjàlp av mànskligt biologiskt material Ett samtycke till patentering Patentsystemet och mânniskovàrdesprincipen Chimàrer och hybrider Uppfinnmgar som involverar mànskliga kônsceller Exploateringen av patenterade biotekniska uppfinningar Kommitténs ôvervâganden Det etiskt motiverade undantaget frân patentering Patentmyndigheternas tillgâng till underlag for bedômningen i etiska frâgor Patent pâ biotekniska uppfinningar och mânniskovàrdesprincipen 291 7'.10.4 Patent pâ biotekniska uppfinningar och respekten for den personliga integriteten Patent pâ uppfinningar som involverar stamceller Vad âr stamceller? Etiska frâgestàllningar betrâffande embryonal stamcellsteknik Forskningen kring embryonala stamceller Sverige Europa USA Japan Patent pâ stamceller De centrala frâgorna kring patent pâ mânskhga embryonala stamceller Internationell jàmfôrelse av praxis kring patent pâ mànskliga embryonala stamceller Utvecklingen inom EPO Kommitténs enkâtundersôkmng och samrâd 344 il

7 Innehall SOU 2008: Kommitténs ôvervâganden Betydelsen av patent for stamcellsuppfinningar Begreppet embryo Omfattar det etiskt motiverade undantaget frân patentering ocksâ stamceller som har utvunnits ur ett mànskligt befruktat âgg? Icke modifierade och modifierade mànskliga embryonala stamceller samt patentskyddets omfattning Experimentundantaget inom patentràtten och patent pâ forskningsverktyg Experimentundantaget och forskningsverktyg Experimentundantag Forskningsverktyg Kommitténs frâgestàllningar Det patentràttsliga experimentundantaget Europa USA Japan Experimentundantaget och patentràttens inverkan pâ bioteknisk forskning och utveckling Sverige Storbritannien Tyskland Frankrike Italien Studier kring experimentundantaget i europeisk ràtt Kommitténs enkàtundersôkning rôrande experimentundantagets tillâmpning Experimentundantagets betydelse som incitament till forskning och utveckling Olika typer av uppfinningar Empiriska studier kring experimentundantagets effekter Nuffield Council on Bioethics

8 SOU 2008:20 Innehall 9.8 Kommitténs ôvervâganden betràffande patentràttens experimentundantag Patent pâ forskningsverktyg Patent pâ forskningsverktyg - en internationell jâmfôrelse Europa USA Japan Empiriska studier kring anvândningen av patenterade forskningsverktyg Patentràttsliga komplikationer med avseende pâ forskningsverktyg Tillgângen till patenterade forskningsverktyg Kommitténs enkàtundersôkning The Nuffield Council on Bioethics Bôr biotekniska forskningsverktyg sàrbehandlas i patentrâttsligt hânseende? Argument for och mot en patentrâttslig sàrbehandling av biotekniska forskningsverktyg 417 9A4.2 Tànkbara utformningar av ett utvidgat experimentundantag for patenterade forskningsverktyg Kommitténs ôvervâganden betràffande patenterade forskningsverktyg Reach-through claims Utformningen av reach-through claims och pathway claims Synen pâ reach-through claims och pathway claims hos EPO och PRV Utvecklingen betràffande reach-through claims och pathway claims

9 Innehall SOU 2008:20 10 Tillgâng till patenterade biotekniska uppfinningar Bioteknisk forskning och utveckling Olika modeller for tillgâng till patenterad teknik Licensavtal Licensavtalets uppbyggnad Tvângslicens Europa USA Japan 463, 10.5 Konkurrensràtten och patentsystemet OECD:s riktlinjer for licensavtal avseende genetiska uppfinningar Licence of Right Licensiering av genetiska uppfinningar - uppmàrksammade fall Kommitténs enkàtundersôkning 481 lo.lopatentpooler Patentpooler pâ bioteknikomrâdet De râttsliga fôrutsàttningarna for en patentpool Synen pâ patentpooler pâ det biotekniska omrâdet Clearinghouses for patent Material Transfer Agreements Uppbyggnaden av Material Transfer Agreements Material Transfer Agreements i praktiken Donerade patent 507 lo.hkommitténs ôvervâganden Licensavtal Patentpooler och clearinghouses for patent Material Transfer Agreements

10 SOU 2008:20 Innehall 11 Patenterade biotekniska uppfinningar inom hâlsooch sjukvârden Làkemedelskostnader inom hâlso- och sjukvârden Làkemedelsfôrmânen och làkemedel inom slutenvârden Landstingens kostnader for làkemedel Patentsystemets betydelse for làkemedelskostnaderna Patent som incitament att ta fram nya làkemedel Utveckling av nya làkemedel Innovativa och fôrbàttrade làkemedel Tillgângen till biotekniska uppfinningar inom hâlsooch sjukvârden Patent och tillgànglighet Tvângsiicens for genetiska tester Konkurrensràttsliga aspekter Priskontroll av genetiska tester Kvalitetskontroll och vidareutveckling Kommitténs ôvervâganden Ekonomiska och andra konsekvenser av kommitténs forslag 563 Reservationer 565 Sàrskilt yttrande 591 Bilagor 1 Kommittédirektiv 2005: Europaparlamentets och râdets direktiv 98/44/EG av den 6 juli The Uniform Biological Material Transfer Agreement

Patentskydd för biotekniska uppfinningar. Bioteknikkommitténs slutsatser

Patentskydd för biotekniska uppfinningar. Bioteknikkommitténs slutsatser Patentskydd för biotekniska uppfinningar Bioteknikkommitténs slutsatser Bakgrund till utredningsuppdraget Genomförandet av bioteknikdirektivet 98/44/EG i svensk rätt år 2004 Oro för att biotekniska patent

Läs mer

Juridiska fakultetsnämnden YTTRANDE Dnr SU 302-1342-08 2008-09-01

Juridiska fakultetsnämnden YTTRANDE Dnr SU 302-1342-08 2008-09-01 Juridiska fakultetsnämnden YTTRANDE Dnr SU 302-1342-08 2008-09-01 Justitiedepartementet Remiss: Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20), (ärendenummer Ju2008/2345/L3) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20.

Vetenskapsrådets synpunkter på Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20. 2008-09-04 Diarienummer 112-2008-6225 Handläggare Håkan Billig Vetenskapsrådet YTTRANDE Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1

Läs mer

Patentskydd för biotekniska uppfinningar

Patentskydd för biotekniska uppfinningar Patentskydd för biotekniska uppfinningar Slutbetänkande av Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar Stockholm 2008 SOU 2008:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20)

Yttrande över betänkandet Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20) Till Justitiedepartementet Att: Ämnessakkunnige Samuel Hägg Yttrande över betänkandet Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20) Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har genom

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2007 R-2006/1386. Till Justitiedepartementet. Ju2006/6158/L3

Stockholm den 25 januari 2007 R-2006/1386. Till Justitiedepartementet. Ju2006/6158/L3 R-2006/1386 Stockholm den 25 januari 2007 Till Justitiedepartementet Ju2006/6158/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 november 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Betänkandet SOU 2018:04 Framtidens biobanker (dnr S2018/00641/FS)

Betänkandet SOU 2018:04 Framtidens biobanker (dnr S2018/00641/FS) YTTRANDE 2018-06-25 Dnr: AD-411-2018/903 s.remissvar@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se kopia: anna.ax@regeringskansliet.se Betänkandet SOU 2018:04 Framtidens biobanker (dnr S2018/00641/FS)

Läs mer

Gränser för genpatent m.m.

Gränser för genpatent m.m. Gränser för genpatent m.m. kortversion av lagrådsremiss Justitiedepartementet GRÄNSER FÖR GENPATENT M.M. KORTVERSION AV LAGRÅDSREMISS SAMMANFATTNING Genomförandet av EG-direktivet om rättsligt skydd för

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:82

Regeringens proposition 2010/11:82 Regeringens proposition 2010/11:82 Ändring i patentlagen nya medicinska användningsområden Prop. 2010/11:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2011 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen

Läs mer

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010 Patent i praktiken Vinnova/SSF 6 oktober 2010 Bergenstråhle & Lindvall på 1 minut Konsulter inom Intellectual Property Management Vi hjälper innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny patentlag. Dir. 2012:99. Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012

Kommittédirektiv. Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny patentlag. Dir. 2012:99. Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012 Kommittédirektiv Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny patentlag Dir. 2012:99 Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar

Läs mer

Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar

Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Lagrådsremiss Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 november 2003 Thomas

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Gunne Arnesson Lövgren Strateg 044-309 31 33 gunne.arnesson.lovgren@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-20 Dnr 1601244 1 (5) Remissvar avseende Olika vägar till föräldraskap (SOU

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:55

Regeringens proposition 2003/04:55 Regeringens proposition 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Prop. 2003/04:55 Regeringen överlämnar denna proposition till

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Genpatent. Fungerar lagen såsom den varit avsedd att fungera? Kandidatuppsats inom affärsjuridik

Genpatent. Fungerar lagen såsom den varit avsedd att fungera? Kandidatuppsats inom affärsjuridik Genpatent Fungerar lagen såsom den varit avsedd att fungera? Kandidatuppsats inom affärsjuridik Författare: Handledare: Framläggningsdatum Ulrika Nilsson Roger Sandberg [datum] Jönköping maj 2012 Kandidatuppsats

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder. Dir. 2009:72. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009.

Kommittédirektiv. Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder. Dir. 2009:72. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009. Kommittédirektiv Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder Dir. 2009:72 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2009. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur ett skydd mot

Läs mer

SFIR. Svenska Föreningen för Immaterialrätt

SFIR. Svenska Föreningen för Immaterialrätt Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Förslag till ny patentlag Svenska föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har getts tillfälle att yttra sig över Patentlagsutredningens

Läs mer

Gen-etik. Gen-etiska reflektioner från Kommittén om genetisk integritet och Statens medicinsk-etiska råd. Åsa Gyberg-Karlsson

Gen-etik. Gen-etiska reflektioner från Kommittén om genetisk integritet och Statens medicinsk-etiska råd. Åsa Gyberg-Karlsson Gen-etik Gen-etiska reflektioner från Kommittén om genetisk integritet och Statens medicinsk-etiska råd. Åsa Gyberg-Karlsson Vem är jag? (Och hur hamnade jag här?) Politiskt engagerad Kommittén om genetisk

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029 2015-09-21 Till regeringen Justitiedepartementet Ny patentlag (SOU 2015:41) (Ju2015/3556/L3) Patentbesvärsrätten (PBR) lämnar följande yttrande över Patentlagsutredningens

Läs mer

Patenträtt - Introduktion

Patenträtt - Introduktion Immaterialrätt ME2020 Tillfälle 2 Fredag 26 mars 2010 Erik Woodcock Patenträtt - Introduktion Rättsakter Svenska Patentlagen (1967:837) (PL) Patentkungörelsen (1967:838) Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 170/7

Europeiska unionens officiella tidning L 170/7 1.7.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 170/7 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1002/2005 av den 30 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1239/95 när det gäller beviljande av tvångslicenser

Läs mer

Patent på mänskliga stamceller Rättsliga och moraliska aspekter

Patent på mänskliga stamceller Rättsliga och moraliska aspekter Patent på mänskliga stamceller Rättsliga och moraliska aspekter Elna Jönsson Hofverbergsgatan 2 B, 254 43 Helsingborg elnakatarina@hotmail.com elna.jonsson@dom.se CFE Working paper series No. 33 Elna Jönsson

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 04-165 P.ans. 0201134-4 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-02-27 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Data Teamet Umeå HB (sökande) Ombud: Awapatent

Läs mer

Främjar patenträtten den tekniska utvecklingen? Filip Nyman

Främjar patenträtten den tekniska utvecklingen? Filip Nyman JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Främjar patenträtten den tekniska utvecklingen? Filip Nyman Examensarbete i immaterialrätt, 30 hp Examinator: Frantzeska Papadopolou Stockholm, Höstterminen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till E-delegationen (Fi 2009:01) Dir. 2010:32. Beslut vid regeringssammanträde den 25 mars 2010

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till E-delegationen (Fi 2009:01) Dir. 2010:32. Beslut vid regeringssammanträde den 25 mars 2010 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till E-delegationen (Fi 2009:01) Dir. 2010:32 Beslut vid regeringssammanträde den 25 mars 2010 Utvidgning av uppdraget E-delegationen har tidigare fått i uppdrag att bl.a.

Läs mer

Remissvar Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar genomförande av direktiv 98/44/EG

Remissvar Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar genomförande av direktiv 98/44/EG Remissvar Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar genomförande av direktiv 98/44/EG Lidgard, Hans Henrik 2001 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2001). Remissvar

Läs mer

Immaterialrättslig (IPR) Guide

Immaterialrättslig (IPR) Guide Immaterialrättslig (IPR) Guide 1 Reg.nr: S-000256 Reg.nr: 3750M Titel: Immatrialrättslig (IPR) guide Design: Anders Eurén, Linda Olofsson Publiserad av: Externa relationer/forskning och innovationsservice

Läs mer

Kommittédirektiv. Immaterialrättens roll i innovationssystemet. Dir. 2014:77. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014

Kommittédirektiv. Immaterialrättens roll i innovationssystemet. Dir. 2014:77. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014 Kommittédirektiv Immaterialrättens roll i innovationssystemet Dir. 2014:77 Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur statens framtida insatser

Läs mer

INDUSTRIELLA RÄTTSSKYDDET I DOMSTOLARNA DE TEKNISKA LEDAMÖTERNA. Advokat Håkan Borgenhäll

INDUSTRIELLA RÄTTSSKYDDET I DOMSTOLARNA DE TEKNISKA LEDAMÖTERNA. Advokat Håkan Borgenhäll INDUSTRIELLA RÄTTSSKYDDET I DOMSTOLARNA DE TEKNISKA LEDAMÖTERNA Advokat Håkan Borgenhäll Tekniska ledamöter Parke-Davis & Co. v. H.K. Mulford Co., 189 Fed. 95 (S.D. N.Y. 1911).spend an inordinate expense

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

Patent på mänskliga stamceller Rättsliga och moraliska aspekter

Patent på mänskliga stamceller Rättsliga och moraliska aspekter JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Elna Jönsson Patent på mänskliga stamceller Rättsliga och moraliska aspekter Examensarbete 20 poäng Handledare: Professor Hans Henrik Lidgard Immaterialrätt Termin

Läs mer

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1988 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Bilaga 1

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1988 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1988 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Bilaga 1 155 Bilaga 1 156 Bilaga 1 157 Bilaga 1 158 Bilaga 1 159 Bilaga 1 160 Bilaga 1

Läs mer

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten. Dir. 2018:31

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten. Dir. 2018:31 Kommittédirektiv Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten Dir. 2018:31 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2018 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Kan mänskliga stamceller patenteras? en granskning av WARF-avgörandet

Kan mänskliga stamceller patenteras? en granskning av WARF-avgörandet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kajsa Dahlström Kan mänskliga stamceller patenteras? en granskning av WARF-avgörandet Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Hans-Henrik Lidgard Immaterialrätt

Läs mer

Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***I

Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***I P5_TA(2003)0402 Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade

Läs mer

Etisk kvalitetssäkring vid ransonering. Lars Sandman Prioriteringscentrum Linköpings universitet

Etisk kvalitetssäkring vid ransonering. Lars Sandman Prioriteringscentrum Linköpings universitet Etisk kvalitetssäkring vid ransonering Lars Sandman Prioriteringscentrum Linköpings universitet Den etiska plattformen Resultat av prioriteringsutredningen SOU 1995:5 Proposition / lagstiftning 1997 Människovärdesprincipen

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) JURFAK 2019/9. Socialdepartementet

REMISSYTTRANDE 1 (5) JURFAK 2019/9. Socialdepartementet REMISSYTTRANDE 1 (5) Juridiska fakultetsnämnden Socialdepartementet Box 256 SE-751 05 Uppsala Remiss av slutbetänkandet SOU 2019:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel (S2019/00100/FS) Juridiska

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm. Remiss: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm. Remiss: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) 1 (6) 2014-10-03 Dnr SU FV-1.1.3-1818-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Inledande anmärkningar Utredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 13

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Ny patentlag. Slutbetänkande av Patentlagsutredningen. Stockholm 2015 SOU 2015:41

Ny patentlag. Slutbetänkande av Patentlagsutredningen. Stockholm 2015 SOU 2015:41 Ny patentlag Slutbetänkande av Patentlagsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:41 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Att upptäcka en uppfinning

Att upptäcka en uppfinning Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i immaterialrätt, särskilt patenträtt 30 högskolepoäng Att upptäcka en uppfinning Bioteknologin och den praktiska gränsdragningen mellan uppfinning

Läs mer

8 Patent på uppfinningar som involverar stamceller

8 Patent på uppfinningar som involverar stamceller 8 Patent på uppfinningar som involverar stamceller Kommittén ska när det gäller tillämpningen av det etiskt motiverade undantaget från patentering särskilt följa upp och redovisa möjligheterna till patent

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-04-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att avge remissvar på Patentlagsutredningens betänkande Ny patentlag, SOU 2015:41. Justitiedepartementet Vår referens/dnr: Enheten för immaterialrätt och transporträtt 78/2015 Claes Almberg 103 33 Stockholm Er referens/dnr: Ju2015/3556/L3 2015-09-22 Remissvar Ny patentlag (SOU 2015:41)

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.011 KOM(011) 35 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ny Patentlag (SOU 2015:41) (Ju:2012:12)

Yttrande över betänkandet Ny Patentlag (SOU 2015:41) (Ju:2012:12) YTTRANDE 1 (6) Yttrande över betänkandet Ny Patentlag (SOU 2015:41) (Ju:2012:12) Allmänna synpunkter Hovrätten välkomnar förslaget om en ny patentlag och tillstyrker i allt väsentligt de förslag som lämnas

Läs mer

RP 21/2000 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patentlagen och lagen om växtförädlanätt

RP 21/2000 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patentlagen och lagen om växtförädlanätt RP 21/2000 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patentlagen och lagen om växtförädlanätt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02) Dir. 2014:73. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02) Dir. 2014:73. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (L 2013:02) Dir. 2014:73 Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014 Utvidgning av uppdraget och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård. Dir.

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård. Dir. Kommittédirektiv Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård Dir. 2016:45 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Sammanfattning

Läs mer

Förstärkt skydd för företasshemlisheter

Förstärkt skydd för företasshemlisheter Förstärkt skydd för företasshemlisheter Betänkande av Utredningen om skyddet för företagshemligheter Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:63 Innehåll Förkortningar 13 Sammanfattning 15

Läs mer

Straff i proportion till brottets allvar

Straff i proportion till brottets allvar Straff i proportion till brottets allvar Slutbetänkande av Straffiiivåutredningen Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:85 Innehåll Förkortningar 13 Sammanfattning 15 Författningsförslag

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Strategisk samordning/helena Johanson 2004-09-06 Direkttel: 08-782 92 81 E-post: helena.johanson@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM GENETIK, INTEGRITET

Läs mer

Patent på andra medicinska indikationen. Professor Bengt Domeij, IMK, Juridiska fakulteten Uppsala universitet

Patent på andra medicinska indikationen. Professor Bengt Domeij, IMK, Juridiska fakulteten Uppsala universitet Patent på andra medicinska indikationen Professor Bengt Domeij, IMK, Juridiska fakulteten Uppsala universitet Produkt- och förfarandepatent Enlarged Board of Appeal G 2/88, OJ EPO 1990 s. 93: There are

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-100 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 31 maj 2016 Klagande Amylin Pharmaceuticals Inc. 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, USA Ombud: Jeanette Jakobsson Awapatent

Läs mer

Etikundantaget i Bioteknikdirektivet

Etikundantaget i Bioteknikdirektivet JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Etikundantaget i Bioteknikdirektivet Stamcellspatent Sebastian Wallin Examensarbete i immaterialrätt, 30 hp Examinator: Frantzeska Papadopoulou Stockholm,

Läs mer

Motion 1984/85:841. Jan-Erik Wikström och Kerstin Aner Översyn av patentlagens bestämmelser om biologiska uppfinningar

Motion 1984/85:841. Jan-Erik Wikström och Kerstin Aner Översyn av patentlagens bestämmelser om biologiska uppfinningar 7 Motion 1984/85:841 Jan-Erik Wikström och Kerstin Aner Översyn av patentlagens bestämmelser om biologiska uppfinningar Till gen-etikkommittens betänkande, Genetisk integritet (SOU 1984:88), har fogats

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164

Kommittédirektiv. En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Dir. 2014:164 Kommittédirektiv En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Dir. 2014:164 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning Ansvaret för tillsyn på

Läs mer

Kommersialisering av mänskliga embryonala stamceller

Kommersialisering av mänskliga embryonala stamceller Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Masteruppsats 30 hp Masterprogram i Affärsjuridik med Europainriktning - Affärsrätt HT 2015/VT 2016 LIU-IEI-FIL-A--16/02361

Läs mer

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde Kommittédirektiv Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde Dir. 2016:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

Kort om immaterialrätt

Kort om immaterialrätt Kort om immaterialrätt Har du koll på verktygslådan för att stödja affärsidéer? Vill du ha uppslag till diskussioner kring immaterialrätt? 001 - symbolen används för att visa att upphovsrätt (copyright)

Läs mer

TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights

TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights TRIPS kontroversiellt patentavtal Trade Related Intellectual Property Rights TRIPS-avtalet (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) reglerar immaterialrätt, eller skydd av intellektuell

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Magisteruppsats från det Affärsjuridiska programmet 2002/04 PATENTERING AV GENER OCH DELSEKVENSER AV GENER. Linköpings universitet, vt 2002

Magisteruppsats från det Affärsjuridiska programmet 2002/04 PATENTERING AV GENER OCH DELSEKVENSER AV GENER. Linköpings universitet, vt 2002 Magisteruppsats från det Affärsjuridiska programmet 2002/04 PATENTERING AV GENER OCH DELSEKVENSER AV GENER Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning, termin 8 Linköpings

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

Harmonisering av europeisk patenträtt - Historia, tillvägagångssätt och strategiska överväganden

Harmonisering av europeisk patenträtt - Historia, tillvägagångssätt och strategiska överväganden ISRN-nr LIU-IEI-FIL-G--14/01103--SE Harmonisering av europeisk patenträtt - Historia, tillvägagångssätt och strategiska överväganden Harmonisation of European Patent Law - History, approach and strategic

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Gert Helgesson Fördelar med informationsteknologi snabb- och lättillgänglig information ökade möjligheter att snabbt & lätt kommunicera dito

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2018:90

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2018:90 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2018:90 Beslut vid regeringssammanträde den 23 augusti 2018 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Rådets beslut av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (2011/167/EU).

Rådets beslut av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (2011/167/EU). EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 juni 2011 (24.6) (OR. en) Interinstitutionella ärenden: 2011/0093 (COD) 2011/0094 (CNS) 11328/11 PI 67 CODEC 995 NOT från: Ordförandeskapet till: Rådet Föreg. dok.

Läs mer

Stockholm den 12 december 2018 R-2018/1679. Till Försvarsdepartementet. Fö2018/00999/RS

Stockholm den 12 december 2018 R-2018/1679. Till Försvarsdepartementet. Fö2018/00999/RS R-2018/1679 Stockholm den 12 december 2018 Till Försvarsdepartementet Fö2018/00999/RS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 september 2018 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Yttrande över betänkandet Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning YTTRANDE Datum 2018-05-21 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 14-2018 Sid 1 (5) Yttrande över betänkandet Etikprövning en översyn

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta

Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor Vård Handläggare: Marion Lindh HSU 2004-09-28 p 18 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-09-16 Justerat tjänsteutlåtande (se sidorna 4 och 5) LS 0404-0862 1 (5) Yttrande

Läs mer

Remiss av Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård ( SOU 2017:48)

Remiss av Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård ( SOU 2017:48) Äldreförvaltningen Utvecklingsavdelningen Sida 1 (7) 2017-08-24 Handläggare Annica Dominius Telefon: 0850836237 Till Äldrenämnden den 19 september 2017 Remiss av Betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 12/2000 rd

EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 12/2000 rd EkUB 12/2000 rd- RP 21/2000 rd EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 12/2000 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen och lagen om växtförädlarrätt INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna

Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna Integritet - Effektivitet Tillgänglighet Betänkande av Utredningen om behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna Stockholm 2004 STATENS

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Den etiska plattformen för prioriteringar inom svensk sjukvård Människovärdesprincipen Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

SFIR 30 maj 2016 Rä/sfall från Patentbesvärsrä/en

SFIR 30 maj 2016 Rä/sfall från Patentbesvärsrä/en SFIR 30 maj 2016 Rä/sfall från Patentbesvärsrä/en Patenträ)srådet Anders Brinkman Patentbesvärsrä)en www.pbr.se 1 1 stycket patentlagen Den som har gjort en uppfinning, som kan?llgodogöras industriellt

Läs mer

Ett enhetligt patentskydd i EU

Ett enhetligt patentskydd i EU Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den

Läs mer

Patentdata och samhälleligt genomslag. Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet

Patentdata och samhälleligt genomslag. Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet Patentdata och samhälleligt genomslag Kristoffer Bäckström Luleå tekniska universitet Vad är ett patent? Ett rättsligt instrument som ger innehavaren rätt att exkludera andra från att använda, tillverka

Läs mer

Tillsätt en utredning som tar fram en strategi för genteknikområdet och ser över lagstiftningen som skyddar människan

Tillsätt en utredning som tar fram en strategi för genteknikområdet och ser över lagstiftningen som skyddar människan 2018-06-07 Dnr Komm2018/00631/S 1985:A Smer föreslår: Tillsätt en utredning som tar fram en strategi för genteknikområdet och ser över lagstiftningen som skyddar människan På senare tid har det gjorts

Läs mer

Införande av nya innovativa läkemedel - så fungerar den värdebaserade prissättningen i Sverige. Martin Irding

Införande av nya innovativa läkemedel - så fungerar den värdebaserade prissättningen i Sverige. Martin Irding Införande av nya innovativa läkemedel - så fungerar den värdebaserade prissättningen i Sverige Martin Irding Ämnen/frågor inför idag 1. De tre grundläggande principerna (människovärde/behov- och solidaritet/kostnadseffektivitet)

Läs mer

Remissvar avseende delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Ert dnr Ju2016/04398/L6

Remissvar avseende delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Ert dnr Ju2016/04398/L6 2016-10-26 Dnr Komm2016/01243/S 1985:A Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Ert dnr Ju2016/04398/L6

Läs mer

Remissyttrande över SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter

Remissyttrande över SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter Wainikkas Innovationsbyrå YTTRANDE Pålsundsgatan 1 b Datum Er referens 117 31 Stockholm 2017-09-15 Ju2017/05104/L1 Tel 08-6689849 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Remissyttrande

Läs mer

Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater

Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater Delbetänkande av års vallagskommitté Stockholm 2012 OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2012:94 Innehåll Sammanfattning 9 Författningsförslag

Läs mer