EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 12/2000 rd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 12/2000 rd"

Transkript

1 EkUB 12/2000 rd- RP 21/2000 rd EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 12/2000 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen och lagen om växtförädlarrätt INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 7 april 2000 en proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen och lagen om växtförädlarrätt (RP 21/2000 rd) till ekonomiutskottet för beredning. Utilitande I enlighet med riksdagens beslut har miljöutskottet lämnat utlåtande om ärendet. Utlåtandet (MiUU 3/2000 rd) ingår som bilaga till detta betänkande. sakkunniga Utskottet har hört - regeringsrådet Tima Kaisanlahti, handelsoch industriministeriet - byråchef Ritva Oinonen och biträdande byråchef Laila J ungfel t, Patent- och registerstyrelsen - direktör Jarmo Juga, Husdjursavdelningscentralen- FABA. PROPOSITIONEN Genom propositionen införs direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar i Finland. Hänvisningarna till mikroorganismer och kulturer i patentlagen ersätts med hänvisningar till biologiskt material. I patentlagen skall föreskrivas att patent kan beviljas på en uppfinning när den gäller en produkt som består av eller innehåller biologiskt material eller ett förfarande genom vilket biologiskt material kan framställas, bearbetas eller användas. Bestämmelserna om växt- och djuruppfinningars patenterbarhet föreslås bli preciserade. I likhet med nu rådande praxis kommer patent inte att beviljas för växtsorter eller djurraser. Uppfinningar som avser växter eller djur är patenterba- ra om uppfinningens genomförbarhet inte är tekniskt begränsad till en viss växtsort eller djurras. Människokroppen i sina olika bildnings- och utvecklingsstadier liksom enbart upptäckten av en av dess beståndsdelar, inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen, kan inte utgöra patenterbara uppfinningar. En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat sätt genom ett tekniskt förfaringssätt framställd beståndsdel, inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen, kan utgöra en patenterbar uppfinning, även om denna beståndsdels struktur är identisk med strukturen hos en naturlig beståndsdel, förutsatt att den uppfyller de generella kriterierna för patenterbarhet. RP rd

2 EkUB 12/2000 rd - RP 21/2000 rd Patent meddelas inte på en uppfinning vars kommersiella utnyttjande skulle strida mot allmän ordning eller goda seder. Det går inte att få patent på särskilda uppfinningar som avser förfaringssätt för att klona mänskliga varelser samt förfaringssätt för att ändra den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller. Användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål är inte patenterbart liksom inte heller sådana förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos djur som uppenbart orsakar dem lidande utan att medföra några påtagliga medicinska fördelar för människor eller djur. Patentlagen kompletteras med undantagsbestämmelser för jordbrukare. Enligt dessa bestämmelser får jordbrukare använda reproduktionsmaterial från patentskyddade vegetabiliska produkter för reproduktion eller mångfaldigande i det egna jordbruket. På samma sätt får jordbrukaren i det egna jordbruket använda reproduktionsmaterial från patentskyddad avelsboskap för jordbruksverksamhet men inte för kommersiella syften. Regeringen föreslår att till patentlagen och lagen om växtförädlarrätt fogas bestämmelser om ömsesidig tvångslicens under vissa förhållanden. UTSKOTTETSSTÄLLNINGSTAGANDEN Motivering Ekonomiutskottet föreslår att lagen om ändring av patentlagen godkänns med preciseringarna nedan och att lagen om ändring av lagen om växtförädlarrätt godkänns enligt propositionen. Propositionen grundar sig på direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar, som på beredningsstadiet förelåg för utlåtande i riksdagen. Tolkningspraxis i fråga om den gällande patentlagen motsvarar redan nu i allt väsentligt direktivet. Syftet med propositionen är att i enlighet med direktivet öka rättssäkerheten inom biotekniken och därmed främja villkoren för företagen inom branschen. Genom lagändringarna tydliggörs och moderniseras patentvillkoren för biotekniska uppfinningar. Miljöutskottet anser i sitt utlåtande att lagen skall tillämpas strängt och att alltför omfattande patenträtter bör undvikas. Utskottet hänvisar till motiveringen i miljöutskottets utlåtande. Enligt en utredning till ekonomiutskottet har patentmyndigheten gått in för en stram linje när det gäller ansökningar om patent på biotekniska uppfinningar. I Finland har bara strikt begränsade uppfinningar fått patent, och denna linje kommer att fortsätta. Utskottet betonar vikten av en konsekvent linje. Miljöutskottet understryker också att patentmyndigheterna måste ha tillgång till tillräcklig expertis och adekvata resurser i fråga om etiska och medicinska aspekter på genteknik samt i fråga om djurskyddsaspekterna när de handlägger ansökningar om patent på djur. Enligt de gällande bestämmelserna kan patentverket anlita utomstående expertis, om det anses nödvändigt med hänsyn till prövningen av en ansökan om patent. Ett beslut av patentmyndigheten om en patentansökan kan överklagas i lagstadgad ordning. Vad beträffar utveckling av gentekniken och patenteringens etik hänvisar ekonomiutskottet till utlåtandet från miljöutskottet. Detaljmotivering Utskottet har preciserat l a 2 mom. i förslaget tilllag om ändring av patentlagen på det sätt miljöutskottet föreslagit, nämligen att en i momentet nämnd uppfinning kan patenteras, förutsatt att villkoren för patenterbarhet i övrigt uppfylls. Regeringen konstaterar i motiveringen till sin proposition att en beståndsdel från människokroppen kan beviljas patent, förutsatt att den också uppfyller de allmänna förutsättningarna för patent, det vill säga kraven på uppfinningshöjd, nyheter, teknisk natur och industriell användbarhet. 2

3 EkUB 12/2000 rd - RP rd Utskottet hänvisar till motiveringen i miljöutskottets utlåtande. F örslag till beslut Med stöd av det ovan anförda föreslår ekonomiutskottet vördsamt att det andra lagförslaget godkänns utan ändringar och att det första lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men l a med följande ändring: Utskottets ändringsförslag l a (l m om. som i RP) En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat sätt genom ett tekniskt förfaringssätt framställd beståndsdel, inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen, kan, utan hinder av vad som bestäms i l mom., utgöra en patenterbar uppfinning, även om denna beståndsdels struktur är identisk med strukturen hos en naturlig beståndsdel, förutsatt att villkorenför patenterbarhet i övrigt uppfylls. Helsingfors den 23 maj 2000 I den avgörande behandlingen deltog ordf. Leena Luhtanen /sd vordf. Mauri Salo /cent med!. Jouni Backman /sd Klaus Hellberg /sd Susanna Huavinen /sd Mikko Immonen /vänst Reijo Kallio /sd Marja-Leena Kemppainen /fkf sekreterare vid sammanträdet var utskottsrådet Eelis Roikonen. ers. Kalervo Kummola /sam! Pekka Kuosmanen /sam! Jari Leppä /cent Mika Lintilä /cent Olli Nepponen /sam! Antti Rantakangas /cent Juhani Sjöblom /sam! Veijo Puhjo /vänst. 3

4 EkUB 12/2000 rd- RP 21/2000 rd 4

5 Bilaga - MiUU 3/2000 rd EkUB 12/2000 rd- RP 21/2000 rd MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 3/2000 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen och lagen om växtförädlarrätt Till ekonomiutskottet INLEDNING Remiss Ekonomiutskottet har genom ett brev från den 14 april 2000 begärt utlåtande av miljöutskottet om propositionen med förslag till lagar om ändring av patentlagen och lagen om växtförädlarrätt (RP 21/2000 rd). sakkunniga Utskottet har hört - regeringsrådet Timo Kaisanlahti och industrirådet Paula Nybergh, handels- och industriministeriet - konsultative tjänstemannen Pirkko Kivelä Ikonen, miljöministeriet - länsveterinär Outi Vainio, länsstyrelsen i Västra Finlands län - byråchef Ritva Oinonen och biträdande byråchef Laila Jungfelt, Patent- och registerstyrelsen - delegationssekreterare, docenten Susanne Somersalo, Delegationen för bioteknik - ombudsmannen Riitta Salmi, Juliana von Wendts stiftelse, som representant för Djurskyddsförbundet Animalia professor Matti Häyry, Helsingfors universitet. Boreal Kasvinjalostus Oy har meddelat att företaget inte har någonting att anmärka mot propositionen. PROPOSITIONEN Regeringen föreslår ändringar i patentlagen och lagen om växtförädlarrätt Propositionen bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv om rättsligt skydd mot biotekniska uppfinningar. När det gäller biotekniska uppfinningar föreslår regeringen att definitionen på patenträttslig uppfinning, vissa principer om patenterbarheten och patenskyddets omfattning precisieras. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 30 juli RP 21/2000 rd 5

6 EkUB 12/2000 rd - RP rd Bilaga - MiUU 3/2000 rd UTSKOTTETSSTÄLLNINGSTAGANDEN Motivering De föreslagna ändringarna - nödvändighet och acceptans Genom de föreslagna ändringarna av patenlagen och lagen om växtförädlarrätt genomför Finland Europaparlamentets och rådets direktiv om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (98/44/EG). Miljöutskottet har redan tidigare lämnat utlåtanden till stora utskottet om förslaget och ett ändrat förslag (MiUU 3/1996 rd och MiUU 17/1997 rd). I båda utlåtandena ansåg utskottet att direktivet behövs för att EU skall ha enhetlig~ bestämmelser om vilka biotekniska uppfinnmgar som är patenterbara och för att garantera rättsligt skydd för uppfinningarna. I det senare utlåtandet framhöll utskottet att det nya förslaget till direktiv var bättre genomtänkt när det gällde begrepp, etiska aspekter och bedömning av ekonomiska och samhälleliga aspekter av patentering och att utskottet därför ställde sig bakom förslaget. Det är enligt miljöutskottet nu viktigt att lagstiftningen i Finland anpassas till kraven i direktivet. Vidare är det enligt utskottets uppfattning positivt att ändringarna i patenlagen föreslås överensstämma i så hög grad som möjligt med formuleringarna i direktivet. Speciellt viktigt är det att l a l mom. föreskriver att människokroppen i sina olika bildnings- och utvecklingsstadier, liksom enbart upptäckten av en av dess beståndsdelar, inbegri?et en gensekvens eller en delsekvens av en gen, mte kan utgöra patenterbara uppfinningar. Däremot vill utskottet påpeka att 2 mom. i samma paragraf kan ge upphov till vissa tolkningsproblem i förhållande till l mom., eftersom det i 2 mom. föreskrivs att en isolerad beståndsdel av människokroppen dock kan utgöra en patenterbar uppfinning. Enligt uppgifter till utskottet betyder bestämmelsen att en isolerad beståndsdel av människokroppen kan patenteras bara om de generella kriterierna för patenterbarhet uppfylls, det vill säga det skall vara fråga om en uppfinning, den skall vara ny, vara teknisk till sin natur och uppfylla kravet på industriell användning. Utskotten anser att 2 mom. bör kompletteras med detta tillägg. Utskottet framhåller att ekonomiutskottet bör precisera l a 2 mom. patentlagen på följande sätt: En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat sätt genom ett tekniskt förfaringssätt framställd beståndsdel, inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen, kan, utan hinder av vad som bestäms i l mom., utgöra en patenterbar uppfinning, även om denna beståndsdels struktur är identisk med strukturen hos en naturlig beståndsdel, förutsatt att villkoren för patenterbarhet i övrigt uppfylls. Det är enligt miljöutskottets uppfattning bra att patentl~gens förbud mot patent på en uppfinning som stnder mot allmän ordning eller goda seder kompletteras. Detta innebär att man inte kan ta patent på förfaringssätt för kloning av mänskliga varelser, förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller, användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål och på förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos djur som kan förorsaka dem lidande, utan att de medför några påtagliga medicinska fördelar för människor eller djur samt djur som framställs genom sådana förfaringssätt. Utskottet vill dock påpeka att 3 mom. bör tolkas tillsammans med l mom. slutresultatet av detta är att ett förfaringssätt som inte strider mot allmän ordning eller god sed, till exempel att ändra den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller i syfte att undanröja en beståndsdel som förorsakar ärftliga sjukdomar, bör kunna patenteras. Utskottet tillstyrker de föreslagna ändringarna i patentlagen och lagen om växtförädlarrätt, men vill samtidigt lyfta fram vissa problem med tillämpningen av patentlagen och fokusera uppmärksamheten på den biotekniska utvecklingen och etiska aspekter på patentering. 6

7 Bilaga - MiUU 3/2000 rd EkUB 12/2000 rd - RP 21/2000 rd Tillämpningen av patentlagen Enligt lagförslaget får en isolerad beståndsdel av människokroppen samt uppfinningar som gäller växter eller djur patenteras, om de kan tillgodogöras industriellt. Patenten är således så kallade produktpatent I varje enskilt fall måste omfattningen på ett produktpatent avgöras av den nationella patentmyndigheten. Vid tillämpningen av lagen kommer produktpatentens omfattning att vara en viktig fråga. Alltför stora patenträttigheter kan försvåra till exempel forskningen och utvecklingen när det gäller medicinska applikationer. Miljöutskottet anser att lagen skall tillämpas strängt och allt för omfattande patenträtter undvikas. Ekonomiutskottet bör uppmärksamma detta i sitt betänkande, anser miljöutskottet Det är förbjudet att patentera förfaringssätt som ändrar den genetiska identiteten hos djur, om det sannolikt medför lidande för djuren utan att det medför några påtagliga medicinska fördelar. Frågan om den medicinska nyttan är påtaglig eller inte skall i varje enskilt fall avgöras av de nationella patentmyndigheterna. Enligt uppgifter till utskottet kommer det att vara svårt att bedöma frågan, eftersom uppfinningar vanligen patenteras på ett tidigt stadium. I praktiken krävs det djurförsök för patent på djur och deras arvsmassa. Patentmyndigheten kan således också anses ta indirekt ställning till djurförsök. Patent med anknytning till genmanipulation samt undersökningar före och efter patenten kräver utökad användning av försöksdjur. Detta strider mot målet i Europeiska unionens femte miljöprogram som syftar till att minska användningen av försöksdjur. Det bör alltid prövas om vävnadsodling kan användas i stället för laboratoriedjur. Miljöutskottet anser att det också i detta fall krävs en sträng tolkning av lagen. Tolkningen bör utgå från en kritisk inställning till patentering av djur. Vidare framhåller utskottet att patentmyndigheterna vid handläggningen av ansökningar om patent på djur måste ha tillgång till tillräcklig expertis och adekvata resurser i fråga om etiska och medicinska aspekter på genteknik samt i fråga om djurskyddsaspekterna. Utskottet menar att ekonomiutskottet bör ta hänsyn till detta i sitt betänkande. Förslaget till ändring av patentlagen och det anknytande direktivet förbjuder inte kloning av djur. Miljöutskottet anser att lagen bör tillämpas och tolkas strängt när det gäller ansökningar om patent på kloning av djur. Ekonomiutskottet bör ta hänsyn till detta i sitt betänkande, anser utskottet. Utveckling av gentekniken och patenteringens etik I sitt utlåtande om det ändrade direktivförslaget framhöll milöutskottet att förslaget ännu inte erbjuder några "slutliga lösningar" på patenteringens etik, och fortsatte: "Användningen av genteknik vinner allt större spridning och de gentekniska tillämpningarna blir allt mer diversifierade. Samtidigt kommer sannolikt allt fler gränser att dras upp av genetiska skäl. Redan patenteringen av DNA-sekvenser kan ge upphov till gränsfall. Också avsaknaden av definition av begreppet djurras kan medföra tolkningsproblem." A v ovannämnda orsaker finner miljöutskottet det viktigt att direktivförslaget förutsätter att kommissionen avger regelbundna rapporter om bioteknikområdet och att en etisk expertgrupp tillsätts. Uppföljningen och rapporteringen bidrar till att såväl gemenskapslagstiftningen som den nationella lagstiftningen överensstämmer med rådande värderingar och moralbegrepp. Med hänvisning till utlåtandet föreslår miljöutskottet att ekonomiutskottet i sitt betänkande uppmärksamgör de nationella myndigheterna på utvecklingen inom biotekniken, uppföljning av uppfinningar och rapporteringen av resultaten av uppföljningen. Utidiande Miljöutskottet anför vördsamt som sitt utlåtande att det andra lagförslaget bör godkännas utan ändringar, 7

8 EkUB 12/2000 rd - RP 21/2000 rd Bilaga - MiUU 3/2000 rd att ekonomiutskottet bör precisera l a 2 mom. i det första lagförslaget i överensstämmelse med detta utlåtande och att ekonomiutskottet i sitt betänkande bör - fokusera uppmärksamheten på tolkningen av patentlagen när det gäller pa- tentens omfattning, patentering av djur och kloning av djur och - lyfta fram betydelsen av utvecklingen inom biotekniken samt vikten av uppföljning och rapportering om uppfinningar. Helsingfors den 9 maj 2000 I den avgörande behandlingen deltog ordf. Pentti Tiusanen /vänst medl. Christina Gestrin /sv Rake! Hiltunen /sd Susanna Huovinen /sd Marjukka Karttunen-Raiskio /sam! Esko Kurvinen /saml Sekreterare vid sammanträdet var riksdagssekreterare Ritva Bäckström ers. Kari Kärkkäinen /fkf Hanna Markkula-Kivisilta /saml Säde Tahvanainen /sd Pia Viitanen /sd Pekka Vilkuna /cent Raimo Mähönen /sd. utskottsrådet Salme Kandolin. 8

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2001 rd Regeringens proposition med förslag till företags- och organisationsdatalag och vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 16/2000 rd

EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 16/2000 rd EKONOMIUTSKOTTETSBETÄNKANDE 16/2000 rd Regeringens proposition med förslag tilllag om skuldrådgivning och vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 16 maj 2000 regeringens

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. I lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. I lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2001 rd Statsrådets skrivelse med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (genetiskt modifierade livsmedel och foder samt spårbarhet och märkning

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd. med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd. med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 12 juni 2001 en proposition med förslag

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patentlagen (1967:837); SFS 2004:159 Utkom från trycket den 15 april 2004 utfärdad den 1 april 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om patentlagen

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter INLEDNING. Remiss. Sakkunniga.

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter INLEDNING. Remiss. Sakkunniga. EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om kosmetiska produkter INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 8 juni 2004 en proposition med förslag till lag om

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 7 december 2001 en

Läs mer

STATSRÅDETS UTREDNING

STATSRÅDETS UTREDNING MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 15/2001 rd Statsrådets utredning med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 98/70/EG Till stora

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 12/2002 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar (programvarupatent)

Läs mer

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och revisionslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21 november 2000 regeringens

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 1/2003 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aravalagen, 23 aravabegränsningslagen och 39 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. och av folkpensionslagen INLEDNING.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar. och av folkpensionslagen INLEDNING. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 27/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 och 8 lagen om handikappbidrag och av folkpensionslagen INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande.

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd. med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING. Remiss. Utlåtande. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 29/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 3 april 2001 en proposition med förslag

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 9 november

Läs mer

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1988 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Bilaga 1

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1988 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1988 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Bilaga 1 155 Bilaga 1 156 Bilaga 1 157 Bilaga 1 158 Bilaga 1 159 Bilaga 1 160 Bilaga 1

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd Regeringens proposition om en revision av vissa bestämmelser om äktenskap och ärvande inom den internationella privaträtten INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den

Läs mer

GRUNDLAGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om statsrådet och vissa lagar i samband med den INLEDNING

GRUNDLAGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om statsrådet och vissa lagar i samband med den INLEDNING GRUNDLAGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lag om statsrådet och vissa lagar i samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 14 januari 2003 en proposition

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 13

Läs mer

Till stora utskottet. MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag

Till stora utskottet. MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd. Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 37/2005 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Gränser för genpatent m.m.

Gränser för genpatent m.m. Gränser för genpatent m.m. kortversion av lagrådsremiss Justitiedepartementet GRÄNSER FÖR GENPATENT M.M. KORTVERSION AV LAGRÅDSREMISS SAMMANFATTNING Genomförandet av EG-direktivet om rättsligt skydd för

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform,

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 20/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform,

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 4/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap och av steriliseringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

Ekonomiutskottets betänkande rd

Ekonomiutskottets betänkande rd EkUB 29/1995 rd- RP 161/1995 rd Ekonomiutskottets betänkande 2911995 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt av vissa lagar som har samband med den Riksdagen remitterade

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2007 rd Regeringens proposition om godkännande av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och protokollet till överenskommelsen mellan Finland

Läs mer

proposition med förslag till lag om fastighetsförmedlingsrörelser förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler och utredning av penningtvätt (RP

proposition med förslag till lag om fastighetsförmedlingsrörelser förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler och utredning av penningtvätt (RP EkUB 26/2000 rd - RP 61/2000 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 26/2000 rd Regeringens proposition med förslag tilllag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om. om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar samt till lagar om ändring av 17 kap. 23 i rättegångsbalken

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2002 rd. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 lagen om hemkommun INLEDNING. Remiss.

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2002 rd. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 lagen om hemkommun INLEDNING. Remiss. FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 17/2002 rd Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 lagen om hemkommun INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 23 maj 2001 en lagmotion (LM 49/2001 rd Paula Kokkonen

Läs mer

till ekonomiutskottet.

till ekonomiutskottet. GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 50/2010 rd Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i den europeiska patentkonventionen och med förslag till lagar om sättande

Läs mer

Patentskydd for biotekniska uppfinningar

Patentskydd for biotekniska uppfinningar Patentskydd for biotekniska uppfinningar Slutbetànkande av Kommittén om patentskydd for biotekniska uppfinningar Stockholm 2008 STATENSOFFENTLIGA UTREDNINCAR SOU 2008.20 Innehâll Fôrkortningar 17 Ordlista

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 11/2001 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av el- och naturgasmarknadsdirektiven) och till förordning

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE rd. Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete mellan kommuner i Finland och Sverige

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE rd. Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete mellan kommuner i Finland och Sverige FvUB 28/1998 rd- RP 191/1998 rd FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2811998 rd Regeringens proposition med förslag till lag om samarbete mellan kommuner i Finland och Sverige INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 43/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 2 kap.

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 43/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 2 kap. FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 43/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 2 kap. 9 bokföringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 7 januari

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 12/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring

ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2 a lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

som får införas i resandetrafiken

som får införas i resandetrafiken FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 19/2000 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen angående den kvantitet öl som får införas i resandetrafiken INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

Svensk författningssam ling 1967:837

Svensk författningssam ling 1967:837 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Patentlag (1967:837) Svensk författningssam ling 1967:837 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av straffbestämmelserna om skydd av foster, embryo och genom

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av straffbestämmelserna om skydd av foster, embryo och genom LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2009 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av straffbestämmelserna om skydd av foster, embryo och genom INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 21 oktober 2008

Läs mer

Juridiska fakultetsnämnden YTTRANDE Dnr SU 302-1342-08 2008-09-01

Juridiska fakultetsnämnden YTTRANDE Dnr SU 302-1342-08 2008-09-01 Juridiska fakultetsnämnden YTTRANDE Dnr SU 302-1342-08 2008-09-01 Justitiedepartementet Remiss: Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20), (ärendenummer Ju2008/2345/L3) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 72/2006 rd. statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets

Till stora utskottet MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE. U 72/2006 rd. statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets MILJÖUTSKOTTETS UTLÅTANDE 57/2006 rd Statsrådets skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ramdirektiv om markskydd) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens talman

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2009 rd

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2009 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om tillhandahållande av tjänster, om ändring av 1 i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande och om ändring av

Läs mer

Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 1/2005 rd Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den Till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det vissa preciseringar och ändringar

Läs mer

Till kommunikationsutskottet

Till kommunikationsutskottet EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 17/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden Till kommunikationsutskottet

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 10/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 18 september

Läs mer

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd

Till finansutskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 27/2008 rd Regeringens proposition med förslag till vissa ändringar av skogsbeskattningen Till finansutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 28 november

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den

Läs mer

Till stora utskottet. ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2004 rd. statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag

Till stora utskottet. ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2004 rd. statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 21/2004 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av arbetstidsdirektivet) Till stora

Läs mer

EKONON.UUTSKOTTETSBETÄNKANDE 25/1998 rd

EKONON.UUTSKOTTETSBETÄNKANDE 25/1998 rd EKONON.UUTSKOTTETSBETÄNKANDE 25/1998 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 14 oktober 1998 propositionen med förslag till

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2010 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2010 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 8/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och till

Läs mer

till social- och hälsovårdsutskottet.

till social- och hälsovårdsutskottet. GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 24/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål, 5 i lagen om klientavgifter

Läs mer

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande "Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Till stora utskottet. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd. meddelande Halvtidsöversyn av den. av den gemensamma jordbrukspolitiken. JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 20/2002 rd Statsrådets utredning med anledning av kommissionens meddelande "Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken" Till stora utskottet INLEDNING

Läs mer

Till social- och hälsovårdsutskottet

Till social- och hälsovårdsutskottet ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 24/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa Till social- och hälsovårdsutskottet

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning,

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning, KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 lagen om grundläggande utbildning, 7 gymnasielagen och 12 och 17 lagen om yrkesutbildning INLEDNING

Läs mer

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar RP 89/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Harmoniserad patenträtt Enligt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Till Stora utskottet. EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 711998 rd

Till Stora utskottet. EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 711998 rd EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 711998 rd statsrådets EV-redogörelse angående OECD:s multilaterala avtal om investeringar (MAI-avtalet) Till Stora utskottet INLEDNING Remiss Stora utskottet sände den 13 februari

Läs mer

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen

1994 rd - RP 103. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen 1994 rd - RP 103 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av patentlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att stadganden som gäller ansökan

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om strukturstöd till jordbruket INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 44/2001 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 44/2001 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 44/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20.

Vetenskapsrådets synpunkter på Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20. 2008-09-04 Diarienummer 112-2008-6225 Handläggare Håkan Billig Vetenskapsrådet YTTRANDE Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1

Läs mer

Till social- och hälsovårdsutskottet

Till social- och hälsovårdsutskottet ARBETSLIVS- OCH JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 9/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Till social- och hälsovårdsutskottet INLEDNING

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 2 maj 2001

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

embryo och genom Beslut Lag om ändring av 22 kap. i strafflagen

embryo och genom Beslut Lag om ändring av 22 kap. i strafflagen RIKSDAGENS SVAR 35/2009 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av straffbestämmelserna om skydd av foster, embryo och genom Ärende Regeringen har till 2008 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

Till kommunikationsutskottet

Till kommunikationsutskottet GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 24/2004 rd Regeringens proposition om godkännande av ändringarna av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Läs mer

Ett enhetligt patentskydd i EU

Ett enhetligt patentskydd i EU Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen Regeringens proposition om komplettering av regeringens proposition om ändring

Läs mer

STATSRÅDETS UTREDNING

STATSRÅDETS UTREDNING EKONOMIUTSKOTTETS UTLÅTANDE 13/2001 rd Statsrådets utredning med anledning av Europeiska kommissionens grönbok "Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning" Till stora utskottet INLEDNING Remiss

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten RP 20/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 i lagen angående rättighet att idka näring och 13 a i handelsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN TRAFIKUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om enskilda vägar INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 1 oktober 2002 en proposition med förslag

Läs mer

Till lagutskottet. GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 57/2010 rd

Till lagutskottet. GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 57/2010 rd GRUNDLAGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 57/2010 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om parkeringsövervakning Till lagutskottet INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE TRAFIKUTSKOTTETS UTLÅTANDE 5/2002 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om överbokning) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens

Läs mer

RP 67/2008 rd. Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung,

RP 67/2008 rd. Rådets direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, RP 67/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om likabehandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att bestämmelsen om förfarande

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2010 rd

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2010 rd FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 och 19 c i lagen om främjande av asylsökande INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 6 april

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2009 rd

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2009 rd EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsfonder och av vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning INLEDNING

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning INLEDNING FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 30/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk

Läs mer

Motion 1984/85:841. Jan-Erik Wikström och Kerstin Aner Översyn av patentlagens bestämmelser om biologiska uppfinningar

Motion 1984/85:841. Jan-Erik Wikström och Kerstin Aner Översyn av patentlagens bestämmelser om biologiska uppfinningar 7 Motion 1984/85:841 Jan-Erik Wikström och Kerstin Aner Översyn av patentlagens bestämmelser om biologiska uppfinningar Till gen-etikkommittens betänkande, Genetisk integritet (SOU 1984:88), har fogats

Läs mer

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 155 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att barnbidragslagen ändras

Läs mer

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om läkemedel för pediatrisk användning) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer