Övningshäfte inför tentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningshäfte inför tentamen"

Transkript

1 VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi i byggprojekt och förvaltning Svar till uppgifterna 1(15)

2 Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering A1. aug08 Det finns många olika begrepp inom företagsekonomin. Vilka begrepp passar in på följande förklaringar? 8 stycken av begreppen 1-12 har förklarats under punkterna A-L. Para ihop dessa 8 begrepp och förklaringar. 1. Intäkt 2. Kostnad 3. Utbetalning 4. Inbetalning 5. Utgift 6. Inkomst 7. Räntabilitet 8. Soliditet 9. Resultat 10. Likviditet 11. Amortering 12. Avskrivning A. Hushållning med begränsade eller knappa resurser B. Uppstår vid affärstransaktionen, inköpstillfället C. Uppstår vid affärstransaktionen, försäljningstillfället D. Värdet av förbrukade resurser under en period E. Summan av de inbetalningar som sker vid slutet av investeringsobjektets ekonomiska livslängd F. Köparens överföring av betalning till säljaren G. Betalningsförmåga på lång sikt H. Ersättning till kreditgivaren I. Återbetalning av lån J. Alternativkostnad för kapital K. Ett objekts värdeminskning under en period L. Skillnaden mellan intäkter och kostnader under en period A2. aug08 Du funderar på att köpa en villa med tillträde 1/ och gör en bedömning över kommande räntekostnader utifrån de villkor du fått från din bank. Beräkna totala räntekostnaderna för 2009 resp Bestäm också hur stor total skuld du har kvar 31/12 varje år. Villkor för lån: lånetyp löptid datum för amortering helårsränta % lånebelopp Topplån, rakt lån 15 år 30/6 och 31/12 varje år 6, Annuitetslån 30 år 31/12 varje år 5, Amorteringsfritt lån 5 år (15)

3 A3. jan09 Du sitter som fastighetsekonom i ett större konsultföretag. Du har fått i uppdrag av ett företag, som skall göra en större investering i en av sina fastigheter, att beräkna kapitalutgifterna för investeringen. Beräkningen avser de fem första åren. Företaget beräknar att man behöver låna kr till investeringen och banken har då gett dig följande alternativa lånekonstruktioner: alt 1 Rakt lån till 5 % ränta med 40 års löptid. alt 2 Annuitetslån med 5 % ränta och 40 års löptid. Beräkna kapitalutgifterna för de 5 första åren för de två alternativen och jämför dessa. Vilka blir de totala kapitalutgifterna under de 5 första åren för respektive alternativ? Om man ser till de totala kapitalutgifterna under hela löptiden (40 år), kommer alt 1 att vara fördelaktigast. Förklara varför! 3(15)

4 Del B: Investeringsbedömning B1. jan08 Du funderar på att byta ut hissen i en gammal hyresfastighet. Du har fått in en offert på den nya hissen inklusive arbetskostnader som uppgår till kr. Genom bytet skulle man göra en årlig besparing i driftskostnader på uppskattningsvis kr. Efter 10 år måste man dock göra en större service som kostar Den ekonomiska livslängden bedöms till 20 år. Restvärdet efter kalkylperiodens slut beräknas till kr. Företagets förräntningskrav för denna typ av investering är 8 %. a) Prova genom nuvärdeskalkyl om denna investering är lönsam? b) Prova genom annuitetskalkyl om denna investering är lönsam? B2. apr08 Du är anställd på ekonomiavdelningen i ett tillverkningsföretag. Företaget avser att byta ut sin gamla maskin på grund av att den ger för dålig lönsamhet. Produktionschefen har tagit fram förslag på en ersättningsmaskin. Maskinen kostar kr i inköp. Förväntad livslängd är 12 år, och då betingar den ett restvärde på kr. Driftskostnaderna bedöms bli kr/år de första 8 åren, därefter ökar de till kr/år. Maskinen kräver också ett större underhåll vart fjärde år för en kostnad av kr. Maskinens tillverkningskapacitet är st/år av en produkt som man kan sälja för 125 kr/st. Du har nu fått i uppdrag att göra en lönsamhetsbedömning av de två maskinerna. Gör först en nuvärdesberäkning. Kontrollera sedan ditt resultat genom att göra en annuitetsberäkning. Är den föreslagna maskinen lönsam om kalkylräntan sätts till 10%? 4(15)

5 B3. aug10 Gör investeringsbedömningar med hjälp av kapitalvärdemetoden. Kalkylräntan är 8 %. a) AB Sommarprodukter anskaffade år 2009 ett antal maskiner för att ersätta manuella arbetsmoment. Man förväntade sig då att följande effekter skulle uppstå: - Besparingar i arbetskostnader kr/år - Ökning i elkraft kr/år - Inköpskostnad för maskiner kr - Beräknad livslängd 10 år - Restvärde kr Gör en investeringsbedömning med det underlag som företaget hade när de tog beslutet. b) I början av 2010 finner man att de verkliga effekterna hade blivit följande under det första året: - Besparingar i arbetskostnader kr/år - Underhållskostnader (tidigare bortglömda) år 1-5: år 6-10: kr/år kr/år - Ökning i elkraft och indirekt material per år kr/år - Inköpskostnad (installationskostnader kr bortglömda) - Dessutom har man räknat fram restvärde till 0 kr Gör nu en investeringsbedömning med facit i hand. (Räkna år 2009 som år 0 även i detta fall.) c) Jämför kapitalvärdeskvoterna för de två investeringsbedömningarna. Vilken av beräkningarna ger bäst lönsamhet? 5(15)

6 Del C: Resultatplanering och produktkalkylering C1. aug08 Ett företag tillverkar produkten EcoType och behöver lite hjälp med sin resultatplanering. Följande uppgifter finns för produkten: Försäljningspris (kr/st) 240 Rörlig kostnad (kr/st) 80 Fast kostnad (kr) Aktuell försäljningsvolym (st) a) Gör ett resultatdiagram för en totalanalys där kritisk punkt, säkerhetsmarginal och resultat framgår. Beräkna den kritiska volymen, säkerhetsmarginal i procent och vinst i kronor. b) Gör ett resultatdiagram för en bidragsanalys där kritisk punkt, säkerhetsmarginal och resultat framgår. Beräkna den kritiska volymen, täckningsgrad och vinst i kronor. C2. aug07 Företaget Trycke AB tillverkar två typer av dörrhandtag för ytterdörrar, Entré och Veranda. Beslaget Entré innehåller 200 g stål och använder 6 minuter i specialmaskinen. Ett exemplar av Veranda kräver 150 hg stål och tar 15 minuter i specialmaskinen. Följande produktionskostnader gäller för Entré och Veranda: kostnad enhet Material (rörlig) 4:00 kr/kg Lön (rörlig) 15:00 kr/tim TO (rörlig) 5:00 kr/tim Per produkttyp gäller också: TO (fast) kr/månad Affo (fast) kr/månad Försäljningspriset för Entré är 39 kr och för Veranda 52 kr. Den totala mängden stål som är företaget har tillgänglig under det kommande kvartalet (3 månader) är 2,4 ton och tillgänglig maskintid är timmar. Beräkna det optimala tillverkningsprogrammet och maximalt TTB. Hur stor blir vinsten i detta fall? Ovanstående uppgift är ett exempel på bidragskalkylering. I vilka situationer kan det vara lämpligt att använda bidragskalkylering? 6(15)

7 C3. aug10 I budgeten för produktserien Bird har man identifierat de gemensamma kostnaderna Materialomkostnader, MO = kr Tillverkningsomkostnader, TO = kr Administrations- och försäljningsomkostnader, Affo = kr För de enskilda produkterna i serien gäller följande: Eagle Swan Colobri Tillverkningsvolym (st) Intäkt (kr/st) Direkta kostnader (kr/st) Materialorder (st) Lagerfrakter (st) Maskintid (h) Kontroller (st) Administration (h) Försäljning (h) Gör en analys av kostnaderna genom ABC-kalkylering. Ta reda på självkostnaden/styck för de fyra olika produkterna. Utgå från att de gemensamma kostnaderna kan delas upp på aktiviteterna enligt tabellen: Del av gemensam kostnad: Aktivitet: Aktivitetsdrivare: 25% av MO Orderhantering Materialorder 75% av MO Lagerhantering Lagerfrakter 60% av TO Bearbetning Maskintid 40% av TO Kontroller Kontroller 30% av Affo Administration Administration 70% av Affo Försäljning Försäljning Vilken produkt är mest lönsam? Vilken produkt är minst lönsam? Ge förslag på förändringar man bör göra för att öka lönsamheten på produktserien. Avrunda gärna till heltal kronor i beräkningarna. C4. aug08 Det finns tre huvudmetoder för självkostnadskalkylering; periodkalkylering, orderkalkylering och ABC-kalkylering. I både orderkalkylering och ABC-kalkylering fördelar man de gemensamma kostnaderna, men på vilket sätt skiljer sig de två metoderna åt? När bör man välja ABC-kalkylering? 7(15)

8 Del D: Årsredovisning D1. aug08 En årsredovisning består av resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse. Förklara vad de olika delarna innehåller. D2. jan08 Det finns många olika begrepp inom årsredovisningen. Vilka begrepp passar in på följande förklaringar? Åtta av begreppen 1-12 har förklarats under punkterna A-L. Para ihop begrepp och förklaring. 13. finansiell analys 14. eget kapital 15. anläggningstillgångar 16. likvida medel 17. balansräkning 18. resultaträkning 19. avsättningar 20. avskrivningar 21. räntabilitet 22. skulder 23. årsbokslut 24. intäkter A. kontanter, banktillgångar B. främmande kapital C. insatt kapital samt resultat D. ränteintäkter och räntekostnader beroende på finansieringen E. värdeminskningar av tillgångar F. visar periodens resultat G. visar företagets finansiella ställning vid en bestämd tidpunkt H. revisorernas rapport över företaget I. betalningsförmåga på lång sikt J. lönsamheten K. företagets interna redovisning enligt bokföringslagen L. företagets externa redovisning enligt bokföringslagen 8(15)

9 D3. apr08 Ställ upp en balansräkning per den 31/ utifrån följande information. Företagets ursprungliga insatta aktiekapital på kr har inte ändrats sedan företaget startades. Under åren har man gjort avsättningar i form av en reservfond på kr och en periodiseringsfond på kr. Under 2007 har företaget ökat värdet av sina andelar i intresseföretag till kr. I början av 2004 tog företaget ett rakt femårigt banklån på kr för inköp av ny varubil värderas företagets varubil till kr. I januari 2005 köptes nya kontorsinventarier för kr. Dessa beräknas ha en avskrivning, jämnt fördelad över tiden, på fem år. Normalt brukar företaget hålla ett produktlager på kr, men efter en rekordförsäljning sista kvartalet, ligger nu värdet på hälften av normallagret. Den stora försäljningen i slutet av året har dock inneburit en del obetalda kundkrediter. Vid årsskiftet var värdet av dessa kr. Försäljningsökningen har också medfört en ökning av råvaruleveranser, vilket i sin tur har medfört att företaget har dragit på sig skulder hos leverantörerna på kr. Utifrån föregående års resultat och balanserade vinst, har man ökat den balanserade vinsten till kr. Kontanta medel i kassa och bank beräknas till kr. Skatten för 2007 ska betalas in i mars Skatteskulden är beräknad till kr. Årets resultat ligger som en post under eget kapital. Hur stort är årets resultat? 9(15)

10 D4. mar07 Utgå från föregående års balansräkning samt årets resultaträkning och likviditetsräkning. Upprätta årets balansräkning. Förklara hur du bestämmer varje post, även de som ej ändras. Anta att årets balanserade vinst = föregående års (balanserad vinst+årets resultat). Föregående års balansräkning TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Materiella anläggningstillgångar Aktiekapital Finansiella anläggningstillgångar Andra fonder Omsättningsstillgångar Balanserad vinst Varulager Årets resultat Kundfordringar SKULDER Kassa och bank Banklån Leverantörsskulder Skatteskuld SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA EK OCH SKULDER Årets resultaträkning 1. Nettoomsättning Inköp av varor Hyra Löner Avskrivningar av materiella tillgångar RÖRELSERESULTAT Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt ÅRETS RESULTAT Årets likviditetsräkning Inbetalningar Ingående värde 1/1 Betalningar 1/1-31/12 Utgående värde 31/12 Kundfordran Försäljning, 1200 st Σin Utbetalningar Inköp av material, 1200 st Hyra Ränta Amortering Lön Föregående års skatt Leverantörsskuld Σut kassa (15)

11 Del E: Ekonomi i byggprojekt och förvaltning E1. aug10 I en byggdelskalkyl räknar man oftast på en kvadratmeter. Hur bestämmer man mängden träregel på en kvadratmeter? Utgå från en träregelstomme med 45x95 stående träreglar c 600, samt syll + hammarband, höjden E2. aug07 Gör en byggdelskalkyl för en yttervägg till en hallbyggnad. På en stomme av betongpelare, monteras liggande 145 mm U-profiler med c/c 900 mm. Mellan U-profilerna används 145 mineralull som isoleringsmaterial. På utsidan skyddas mineralullen med 9 mm utegips. Både insida och utsida täcks med 45 mm profilerad plåt. Höjden på väggen är 4500 mm. Vid montering behövs ställning på både utsidan och insidan av väggen. Utfack.stomme U-profil 145mm m 0,14 57,30 kr 1,05 Min.ullskiva 145 m2 0,10 45,55 kr 1,05 Gipsskivor 9 mm GU m2 0,14 16,10 kr 1,10 Stålplåt TRP 45, lackerad, galv m2 0,20 112,30 kr 1,05 Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 Invändig ställning m2 0,20 16,80 kr 1,00 Använd följande värden för arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader och entreprenörarvoden: Direkt arbetskostnad 105 kr/tim Direkt påslag arbetskostnad 82 % (sociala avgifter) på direkt arbetskostnad Arbetsplatsomkostnader (APO): Arbetsledning (AL) 30 kr/tim Bodar och förråd (BF) 18 kr/tim Maskiner (M) 10 % på total arbets-och materialkostnad Övriga APO (Ö) 8 % på total arbets-och materialkostnad Entreprenörsarvode Eget (EA) 8 % på tot. arbets- och materialkostnad och APO Underentreprenader (EAU) 5 % på kostnaden för underentreprenaden Bestäm kvadratmeterpriset för väggen. OBS! Kostnaden för betongpelarna ska ej tas med vid beräkningen. 11(15)

12 E3. jan10 Genomför en beräkning av självkostnaden för 1m2 yttervägg till en förrådsbyggnad. Förrådsbyggnaden är 2200 mm hög och har endast en dörröppning och inga fönster, vilket betyder att du inte behöver räkna med extra material för avväxlingar. Räkna med konstruktionslösning (utifrån räknat) och resursförbrukning enligt tabellen nedan: Enhet Tid Material Åtgång (h/enhet) (kr/enhet) 22x120 stående träpanel m2 0,30 10,85 1,10 28x70 liggande spikläkt c400 m 0,09 8,75 1,05 9 mm utegips m2 0,14 23,70 1,10 45x95 stående träreglar c 600, samt syll + m 0,12 13,65 1,10 hammarband 95 mineralull mellan träreglar m2 0,10 37,95 1,05 Ångspärr av plastfolie 0,2 mm m2 0,04 4,90 1,40 13 mm gipsskiva m2 0,22 20,75 1,20 Använd följande värden för arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader och entreprenörarvoden: Direkt arbetskostnad Direkt påslag arbetskostnad Arbetsplatsomkostnader (APO) Arbetsledning (AL) Bodar och förråd (BF) Maskiner (M) Övriga APO (Ö) Entreprenörsarvode Eget (EA) Underentreprenader (EAU) 105 kr/tim 82 % (sociala avgifter) på direkt arbetskostnad 30 kr/tim 18 kr/tim 10 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på tot. arbets- och materialkostnad och APO 5 % på kostnaden för underentreprenaden 12(15)

13 E4. aug07 Du äger en nyrenoverad fastighet och vill ställa upp en cash-flow för de kommande tre åren. För den aktuella fastigheten gäller följande grunddata för år 0: Hyra 890 kr/m2bra + 2 % /år Drift 210 kr/m2bra + 3 %/år Underhåll 70 kr/m2bra + 1 % /år Administrationskostnader exkl fastighetsskatt kr/år Fastighetsskatt 1,0 % på taxeringsvärdet. Taxeringsvärde kr konstant under år 1-3 Area m2bra Efter renoveringen har du lagt om dina lån och har nu ett nytt annuitetslån på med 40 års löptid och 3 % ränta. Gör en cash-flow för tre år. Hur förändras driftsnettot och betalningsnettot under dessa år? E5. aug10 Du funderar på att köpa en liten hyresfastighet och har gjort en prognos i form av en cash-flow för tio år framåt ner till driftsnettonivån. Just nu är fastigheten i bra skick, men du tror att det kan vara lönsamt att göra en större renovering om några år för att minska underhållskostnaderna längre fram. Köpeskillingen ligger på 12 milj kr. Du bedömer att en renovering år 4 kommer att kosta 1 milj kr. Alla summor i 1000-tal kr: år Hyra Drift Underhåll Driftsnetto För att finansiera köpet har du möjlighet att ta ett annuitetslån med 30 års löptid och amortering en gång per år på hela köpeskillingen. Årsräntan är 3%. För att finansiera renoveringen år 4 har du blivit erbjuden att komplettera med ett rakt lån med 5 års löptid (löptiden startar vid upplåningen i början av år 4) och amortering två gånger per år. Årsräntan bedöms i dagsläget att bli 4%. Du vill nu ta reda på hur renoveringen påverkar fastighetens ekonomi. Beräkna därför betalningsnettot för år 3, 4 och 5, dvs perioden ett år före till ett år efter renoveringen. 13(15)

14 Svar DelA: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering A1. 2D, 3F, 5B, 6C, 8G, 9L, 11I, 12K A : ränta= = kr, 2010: ränta= = kr 2009: skuld= = kr 2010: skuld= = kr A3. Alt1: kapitalutgift= = kr Alt2: kapitalutgiften=annuiteten= kr varje år; totalt= kr För alt1 sjunker skulden snabbast -> räntan sjunker snabbare -> räntan=kostnaden för lånet blir mindre om man ser till hela lånetiden Del B: Investeringsbedömning B1. a) C=59,7 kr > 0; lönsam b) ann=6,1 kr/år > 0 kan också uttryckas g=51,9 < a=58 ; lönsam B2. C= > 0; lönsam, kontroll: g= kr/år < både a(1-8)= resp a(9-12)= ; lönsam B3. a) C= kr b) C= kr c) C/G för a)=2,44 C/G för b)=2,37 a) mest lönsam Del C: Resultatplanering och produktkalkylering C1. a) KP: m=1125st, säk: 77,5%, V= kr b) KP: m=1125st, TG=66,7%, V= kr C2. V= kr för 9429st Entré st Veranda Bidragskalkylering är lämplig vid kortsiktiga beslut, då ledig kapacitet finns i produktionen. C3. Eagle=39kr/st; totv=29.250kr Swan=190kr/st; totv= kr Colibri=98kr/st; totv= kr Swan är mest lönsam både om ser till resultat/styck och totala resultatet. Eagle är på samma sätt minst lönsam. Förslag: öka priset på Eagle eller lägga ner tillverkningen av Eagle. C4. Orderkalkylering: fördelning genom kostnadsslag ABC-kalkylering: fördelning genom aktiviteter ABC-kalkylering lämplig vid stora gemensamma kostnader att fördela på många olika produkter. Vid tillverkning med upprepande aktiviteter för många olika produkter. 14(15)

15 Del D: Årsredovisning D1. Balansräkning: visar företagets finansiella ställning redovisningsdagen, TK=EK+FK Resultaträkning: visar de intäkter och kostnader företaget haft under året En rättvisande översikt över företagets utveckling Förvaltningsberättelse: ska innehålla upplysningar om förhållanden som är viktiga för bedömningen av företaget och ej lämnas på annat vis Revisionsberättelse: revisorernas rapport avseende företagets årsredovisning och förvaltning. Bifogas årsredovisningen D2. 2C, 4A, 5G, 6F, 8E, 9J, 10B, 11K D3. Balansomslutning= kr = årets resultat; Årets resultat= kr D4. Ny balansomslutning= kr Del E: Ekonomi i byggprojekt och förvaltning E1. 2,47 löpmeter/m2 E2. 877,46 kr/m2 E3. 622,56 kr/m2 (eller 602,54 kr/m2 om man räknar med 5 liggande spikläkt) E4. DN1= kr, BN1= kr DN2= kr, BN2= kr DN3= kr, BN3= kr E5. BN3= kr BN4=69.769kr BN5= kr 15(15)

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04 Ekonomi 1( 62) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A www.profitgames.com A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé

Läs mer

Produktkalkylering för varor och tjänster

Produktkalkylering för varor och tjänster 1 Extra övningar, Block 3 Produktkalkylering för varor och tjänster Självkostnadskalkylering och bidragskalkylering 3:1 Företaget Sista Tentafrågan AB tillverkar och säljer tre slag av s k partylådor benämnda

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer