Övningshäfte inför tentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningshäfte inför tentamen"

Transkript

1 VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi i byggprojekt och förvaltning Svar till uppgifterna 1(15)

2 Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering A1. aug08 Det finns många olika begrepp inom företagsekonomin. Vilka begrepp passar in på följande förklaringar? 8 stycken av begreppen 1-12 har förklarats under punkterna A-L. Para ihop dessa 8 begrepp och förklaringar. 1. Intäkt 2. Kostnad 3. Utbetalning 4. Inbetalning 5. Utgift 6. Inkomst 7. Räntabilitet 8. Soliditet 9. Resultat 10. Likviditet 11. Amortering 12. Avskrivning A. Hushållning med begränsade eller knappa resurser B. Uppstår vid affärstransaktionen, inköpstillfället C. Uppstår vid affärstransaktionen, försäljningstillfället D. Värdet av förbrukade resurser under en period E. Summan av de inbetalningar som sker vid slutet av investeringsobjektets ekonomiska livslängd F. Köparens överföring av betalning till säljaren G. Betalningsförmåga på lång sikt H. Ersättning till kreditgivaren I. Återbetalning av lån J. Alternativkostnad för kapital K. Ett objekts värdeminskning under en period L. Skillnaden mellan intäkter och kostnader under en period A2. aug08 Du funderar på att köpa en villa med tillträde 1/ och gör en bedömning över kommande räntekostnader utifrån de villkor du fått från din bank. Beräkna totala räntekostnaderna för 2009 resp Bestäm också hur stor total skuld du har kvar 31/12 varje år. Villkor för lån: lånetyp löptid datum för amortering helårsränta % lånebelopp Topplån, rakt lån 15 år 30/6 och 31/12 varje år 6, Annuitetslån 30 år 31/12 varje år 5, Amorteringsfritt lån 5 år (15)

3 A3. jan09 Du sitter som fastighetsekonom i ett större konsultföretag. Du har fått i uppdrag av ett företag, som skall göra en större investering i en av sina fastigheter, att beräkna kapitalutgifterna för investeringen. Beräkningen avser de fem första åren. Företaget beräknar att man behöver låna kr till investeringen och banken har då gett dig följande alternativa lånekonstruktioner: alt 1 Rakt lån till 5 % ränta med 40 års löptid. alt 2 Annuitetslån med 5 % ränta och 40 års löptid. Beräkna kapitalutgifterna för de 5 första åren för de två alternativen och jämför dessa. Vilka blir de totala kapitalutgifterna under de 5 första åren för respektive alternativ? Om man ser till de totala kapitalutgifterna under hela löptiden (40 år), kommer alt 1 att vara fördelaktigast. Förklara varför! 3(15)

4 Del B: Investeringsbedömning B1. jan08 Du funderar på att byta ut hissen i en gammal hyresfastighet. Du har fått in en offert på den nya hissen inklusive arbetskostnader som uppgår till kr. Genom bytet skulle man göra en årlig besparing i driftskostnader på uppskattningsvis kr. Efter 10 år måste man dock göra en större service som kostar Den ekonomiska livslängden bedöms till 20 år. Restvärdet efter kalkylperiodens slut beräknas till kr. Företagets förräntningskrav för denna typ av investering är 8 %. a) Prova genom nuvärdeskalkyl om denna investering är lönsam? b) Prova genom annuitetskalkyl om denna investering är lönsam? B2. apr08 Du är anställd på ekonomiavdelningen i ett tillverkningsföretag. Företaget avser att byta ut sin gamla maskin på grund av att den ger för dålig lönsamhet. Produktionschefen har tagit fram förslag på en ersättningsmaskin. Maskinen kostar kr i inköp. Förväntad livslängd är 12 år, och då betingar den ett restvärde på kr. Driftskostnaderna bedöms bli kr/år de första 8 åren, därefter ökar de till kr/år. Maskinen kräver också ett större underhåll vart fjärde år för en kostnad av kr. Maskinens tillverkningskapacitet är st/år av en produkt som man kan sälja för 125 kr/st. Du har nu fått i uppdrag att göra en lönsamhetsbedömning av de två maskinerna. Gör först en nuvärdesberäkning. Kontrollera sedan ditt resultat genom att göra en annuitetsberäkning. Är den föreslagna maskinen lönsam om kalkylräntan sätts till 10%? 4(15)

5 B3. aug10 Gör investeringsbedömningar med hjälp av kapitalvärdemetoden. Kalkylräntan är 8 %. a) AB Sommarprodukter anskaffade år 2009 ett antal maskiner för att ersätta manuella arbetsmoment. Man förväntade sig då att följande effekter skulle uppstå: - Besparingar i arbetskostnader kr/år - Ökning i elkraft kr/år - Inköpskostnad för maskiner kr - Beräknad livslängd 10 år - Restvärde kr Gör en investeringsbedömning med det underlag som företaget hade när de tog beslutet. b) I början av 2010 finner man att de verkliga effekterna hade blivit följande under det första året: - Besparingar i arbetskostnader kr/år - Underhållskostnader (tidigare bortglömda) år 1-5: år 6-10: kr/år kr/år - Ökning i elkraft och indirekt material per år kr/år - Inköpskostnad (installationskostnader kr bortglömda) - Dessutom har man räknat fram restvärde till 0 kr Gör nu en investeringsbedömning med facit i hand. (Räkna år 2009 som år 0 även i detta fall.) c) Jämför kapitalvärdeskvoterna för de två investeringsbedömningarna. Vilken av beräkningarna ger bäst lönsamhet? 5(15)

6 Del C: Resultatplanering och produktkalkylering C1. aug08 Ett företag tillverkar produkten EcoType och behöver lite hjälp med sin resultatplanering. Följande uppgifter finns för produkten: Försäljningspris (kr/st) 240 Rörlig kostnad (kr/st) 80 Fast kostnad (kr) Aktuell försäljningsvolym (st) a) Gör ett resultatdiagram för en totalanalys där kritisk punkt, säkerhetsmarginal och resultat framgår. Beräkna den kritiska volymen, säkerhetsmarginal i procent och vinst i kronor. b) Gör ett resultatdiagram för en bidragsanalys där kritisk punkt, säkerhetsmarginal och resultat framgår. Beräkna den kritiska volymen, täckningsgrad och vinst i kronor. C2. aug07 Företaget Trycke AB tillverkar två typer av dörrhandtag för ytterdörrar, Entré och Veranda. Beslaget Entré innehåller 200 g stål och använder 6 minuter i specialmaskinen. Ett exemplar av Veranda kräver 150 hg stål och tar 15 minuter i specialmaskinen. Följande produktionskostnader gäller för Entré och Veranda: kostnad enhet Material (rörlig) 4:00 kr/kg Lön (rörlig) 15:00 kr/tim TO (rörlig) 5:00 kr/tim Per produkttyp gäller också: TO (fast) kr/månad Affo (fast) kr/månad Försäljningspriset för Entré är 39 kr och för Veranda 52 kr. Den totala mängden stål som är företaget har tillgänglig under det kommande kvartalet (3 månader) är 2,4 ton och tillgänglig maskintid är timmar. Beräkna det optimala tillverkningsprogrammet och maximalt TTB. Hur stor blir vinsten i detta fall? Ovanstående uppgift är ett exempel på bidragskalkylering. I vilka situationer kan det vara lämpligt att använda bidragskalkylering? 6(15)

7 C3. aug10 I budgeten för produktserien Bird har man identifierat de gemensamma kostnaderna Materialomkostnader, MO = kr Tillverkningsomkostnader, TO = kr Administrations- och försäljningsomkostnader, Affo = kr För de enskilda produkterna i serien gäller följande: Eagle Swan Colobri Tillverkningsvolym (st) Intäkt (kr/st) Direkta kostnader (kr/st) Materialorder (st) Lagerfrakter (st) Maskintid (h) Kontroller (st) Administration (h) Försäljning (h) Gör en analys av kostnaderna genom ABC-kalkylering. Ta reda på självkostnaden/styck för de fyra olika produkterna. Utgå från att de gemensamma kostnaderna kan delas upp på aktiviteterna enligt tabellen: Del av gemensam kostnad: Aktivitet: Aktivitetsdrivare: 25% av MO Orderhantering Materialorder 75% av MO Lagerhantering Lagerfrakter 60% av TO Bearbetning Maskintid 40% av TO Kontroller Kontroller 30% av Affo Administration Administration 70% av Affo Försäljning Försäljning Vilken produkt är mest lönsam? Vilken produkt är minst lönsam? Ge förslag på förändringar man bör göra för att öka lönsamheten på produktserien. Avrunda gärna till heltal kronor i beräkningarna. C4. aug08 Det finns tre huvudmetoder för självkostnadskalkylering; periodkalkylering, orderkalkylering och ABC-kalkylering. I både orderkalkylering och ABC-kalkylering fördelar man de gemensamma kostnaderna, men på vilket sätt skiljer sig de två metoderna åt? När bör man välja ABC-kalkylering? 7(15)

8 Del D: Årsredovisning D1. aug08 En årsredovisning består av resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse. Förklara vad de olika delarna innehåller. D2. jan08 Det finns många olika begrepp inom årsredovisningen. Vilka begrepp passar in på följande förklaringar? Åtta av begreppen 1-12 har förklarats under punkterna A-L. Para ihop begrepp och förklaring. 13. finansiell analys 14. eget kapital 15. anläggningstillgångar 16. likvida medel 17. balansräkning 18. resultaträkning 19. avsättningar 20. avskrivningar 21. räntabilitet 22. skulder 23. årsbokslut 24. intäkter A. kontanter, banktillgångar B. främmande kapital C. insatt kapital samt resultat D. ränteintäkter och räntekostnader beroende på finansieringen E. värdeminskningar av tillgångar F. visar periodens resultat G. visar företagets finansiella ställning vid en bestämd tidpunkt H. revisorernas rapport över företaget I. betalningsförmåga på lång sikt J. lönsamheten K. företagets interna redovisning enligt bokföringslagen L. företagets externa redovisning enligt bokföringslagen 8(15)

9 D3. apr08 Ställ upp en balansräkning per den 31/ utifrån följande information. Företagets ursprungliga insatta aktiekapital på kr har inte ändrats sedan företaget startades. Under åren har man gjort avsättningar i form av en reservfond på kr och en periodiseringsfond på kr. Under 2007 har företaget ökat värdet av sina andelar i intresseföretag till kr. I början av 2004 tog företaget ett rakt femårigt banklån på kr för inköp av ny varubil värderas företagets varubil till kr. I januari 2005 köptes nya kontorsinventarier för kr. Dessa beräknas ha en avskrivning, jämnt fördelad över tiden, på fem år. Normalt brukar företaget hålla ett produktlager på kr, men efter en rekordförsäljning sista kvartalet, ligger nu värdet på hälften av normallagret. Den stora försäljningen i slutet av året har dock inneburit en del obetalda kundkrediter. Vid årsskiftet var värdet av dessa kr. Försäljningsökningen har också medfört en ökning av råvaruleveranser, vilket i sin tur har medfört att företaget har dragit på sig skulder hos leverantörerna på kr. Utifrån föregående års resultat och balanserade vinst, har man ökat den balanserade vinsten till kr. Kontanta medel i kassa och bank beräknas till kr. Skatten för 2007 ska betalas in i mars Skatteskulden är beräknad till kr. Årets resultat ligger som en post under eget kapital. Hur stort är årets resultat? 9(15)

10 D4. mar07 Utgå från föregående års balansräkning samt årets resultaträkning och likviditetsräkning. Upprätta årets balansräkning. Förklara hur du bestämmer varje post, även de som ej ändras. Anta att årets balanserade vinst = föregående års (balanserad vinst+årets resultat). Föregående års balansräkning TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Materiella anläggningstillgångar Aktiekapital Finansiella anläggningstillgångar Andra fonder Omsättningsstillgångar Balanserad vinst Varulager Årets resultat Kundfordringar SKULDER Kassa och bank Banklån Leverantörsskulder Skatteskuld SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA EK OCH SKULDER Årets resultaträkning 1. Nettoomsättning Inköp av varor Hyra Löner Avskrivningar av materiella tillgångar RÖRELSERESULTAT Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt ÅRETS RESULTAT Årets likviditetsräkning Inbetalningar Ingående värde 1/1 Betalningar 1/1-31/12 Utgående värde 31/12 Kundfordran Försäljning, 1200 st Σin Utbetalningar Inköp av material, 1200 st Hyra Ränta Amortering Lön Föregående års skatt Leverantörsskuld Σut kassa (15)

11 Del E: Ekonomi i byggprojekt och förvaltning E1. aug10 I en byggdelskalkyl räknar man oftast på en kvadratmeter. Hur bestämmer man mängden träregel på en kvadratmeter? Utgå från en träregelstomme med 45x95 stående träreglar c 600, samt syll + hammarband, höjden E2. aug07 Gör en byggdelskalkyl för en yttervägg till en hallbyggnad. På en stomme av betongpelare, monteras liggande 145 mm U-profiler med c/c 900 mm. Mellan U-profilerna används 145 mineralull som isoleringsmaterial. På utsidan skyddas mineralullen med 9 mm utegips. Både insida och utsida täcks med 45 mm profilerad plåt. Höjden på väggen är 4500 mm. Vid montering behövs ställning på både utsidan och insidan av väggen. Utfack.stomme U-profil 145mm m 0,14 57,30 kr 1,05 Min.ullskiva 145 m2 0,10 45,55 kr 1,05 Gipsskivor 9 mm GU m2 0,14 16,10 kr 1,10 Stålplåt TRP 45, lackerad, galv m2 0,20 112,30 kr 1,05 Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 Invändig ställning m2 0,20 16,80 kr 1,00 Använd följande värden för arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader och entreprenörarvoden: Direkt arbetskostnad 105 kr/tim Direkt påslag arbetskostnad 82 % (sociala avgifter) på direkt arbetskostnad Arbetsplatsomkostnader (APO): Arbetsledning (AL) 30 kr/tim Bodar och förråd (BF) 18 kr/tim Maskiner (M) 10 % på total arbets-och materialkostnad Övriga APO (Ö) 8 % på total arbets-och materialkostnad Entreprenörsarvode Eget (EA) 8 % på tot. arbets- och materialkostnad och APO Underentreprenader (EAU) 5 % på kostnaden för underentreprenaden Bestäm kvadratmeterpriset för väggen. OBS! Kostnaden för betongpelarna ska ej tas med vid beräkningen. 11(15)

12 E3. jan10 Genomför en beräkning av självkostnaden för 1m2 yttervägg till en förrådsbyggnad. Förrådsbyggnaden är 2200 mm hög och har endast en dörröppning och inga fönster, vilket betyder att du inte behöver räkna med extra material för avväxlingar. Räkna med konstruktionslösning (utifrån räknat) och resursförbrukning enligt tabellen nedan: Enhet Tid Material Åtgång (h/enhet) (kr/enhet) 22x120 stående träpanel m2 0,30 10,85 1,10 28x70 liggande spikläkt c400 m 0,09 8,75 1,05 9 mm utegips m2 0,14 23,70 1,10 45x95 stående träreglar c 600, samt syll + m 0,12 13,65 1,10 hammarband 95 mineralull mellan träreglar m2 0,10 37,95 1,05 Ångspärr av plastfolie 0,2 mm m2 0,04 4,90 1,40 13 mm gipsskiva m2 0,22 20,75 1,20 Använd följande värden för arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader och entreprenörarvoden: Direkt arbetskostnad Direkt påslag arbetskostnad Arbetsplatsomkostnader (APO) Arbetsledning (AL) Bodar och förråd (BF) Maskiner (M) Övriga APO (Ö) Entreprenörsarvode Eget (EA) Underentreprenader (EAU) 105 kr/tim 82 % (sociala avgifter) på direkt arbetskostnad 30 kr/tim 18 kr/tim 10 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på tot. arbets- och materialkostnad och APO 5 % på kostnaden för underentreprenaden 12(15)

13 E4. aug07 Du äger en nyrenoverad fastighet och vill ställa upp en cash-flow för de kommande tre åren. För den aktuella fastigheten gäller följande grunddata för år 0: Hyra 890 kr/m2bra + 2 % /år Drift 210 kr/m2bra + 3 %/år Underhåll 70 kr/m2bra + 1 % /år Administrationskostnader exkl fastighetsskatt kr/år Fastighetsskatt 1,0 % på taxeringsvärdet. Taxeringsvärde kr konstant under år 1-3 Area m2bra Efter renoveringen har du lagt om dina lån och har nu ett nytt annuitetslån på med 40 års löptid och 3 % ränta. Gör en cash-flow för tre år. Hur förändras driftsnettot och betalningsnettot under dessa år? E5. aug10 Du funderar på att köpa en liten hyresfastighet och har gjort en prognos i form av en cash-flow för tio år framåt ner till driftsnettonivån. Just nu är fastigheten i bra skick, men du tror att det kan vara lönsamt att göra en större renovering om några år för att minska underhållskostnaderna längre fram. Köpeskillingen ligger på 12 milj kr. Du bedömer att en renovering år 4 kommer att kosta 1 milj kr. Alla summor i 1000-tal kr: år Hyra Drift Underhåll Driftsnetto För att finansiera köpet har du möjlighet att ta ett annuitetslån med 30 års löptid och amortering en gång per år på hela köpeskillingen. Årsräntan är 3%. För att finansiera renoveringen år 4 har du blivit erbjuden att komplettera med ett rakt lån med 5 års löptid (löptiden startar vid upplåningen i början av år 4) och amortering två gånger per år. Årsräntan bedöms i dagsläget att bli 4%. Du vill nu ta reda på hur renoveringen påverkar fastighetens ekonomi. Beräkna därför betalningsnettot för år 3, 4 och 5, dvs perioden ett år före till ett år efter renoveringen. 13(15)

14 Svar DelA: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering A1. 2D, 3F, 5B, 6C, 8G, 9L, 11I, 12K A : ränta= = kr, 2010: ränta= = kr 2009: skuld= = kr 2010: skuld= = kr A3. Alt1: kapitalutgift= = kr Alt2: kapitalutgiften=annuiteten= kr varje år; totalt= kr För alt1 sjunker skulden snabbast -> räntan sjunker snabbare -> räntan=kostnaden för lånet blir mindre om man ser till hela lånetiden Del B: Investeringsbedömning B1. a) C=59,7 kr > 0; lönsam b) ann=6,1 kr/år > 0 kan också uttryckas g=51,9 < a=58 ; lönsam B2. C= > 0; lönsam, kontroll: g= kr/år < både a(1-8)= resp a(9-12)= ; lönsam B3. a) C= kr b) C= kr c) C/G för a)=2,44 C/G för b)=2,37 a) mest lönsam Del C: Resultatplanering och produktkalkylering C1. a) KP: m=1125st, säk: 77,5%, V= kr b) KP: m=1125st, TG=66,7%, V= kr C2. V= kr för 9429st Entré st Veranda Bidragskalkylering är lämplig vid kortsiktiga beslut, då ledig kapacitet finns i produktionen. C3. Eagle=39kr/st; totv=29.250kr Swan=190kr/st; totv= kr Colibri=98kr/st; totv= kr Swan är mest lönsam både om ser till resultat/styck och totala resultatet. Eagle är på samma sätt minst lönsam. Förslag: öka priset på Eagle eller lägga ner tillverkningen av Eagle. C4. Orderkalkylering: fördelning genom kostnadsslag ABC-kalkylering: fördelning genom aktiviteter ABC-kalkylering lämplig vid stora gemensamma kostnader att fördela på många olika produkter. Vid tillverkning med upprepande aktiviteter för många olika produkter. 14(15)

15 Del D: Årsredovisning D1. Balansräkning: visar företagets finansiella ställning redovisningsdagen, TK=EK+FK Resultaträkning: visar de intäkter och kostnader företaget haft under året En rättvisande översikt över företagets utveckling Förvaltningsberättelse: ska innehålla upplysningar om förhållanden som är viktiga för bedömningen av företaget och ej lämnas på annat vis Revisionsberättelse: revisorernas rapport avseende företagets årsredovisning och förvaltning. Bifogas årsredovisningen D2. 2C, 4A, 5G, 6F, 8E, 9J, 10B, 11K D3. Balansomslutning= kr = årets resultat; Årets resultat= kr D4. Ny balansomslutning= kr Del E: Ekonomi i byggprojekt och förvaltning E1. 2,47 löpmeter/m2 E2. 877,46 kr/m2 E3. 622,56 kr/m2 (eller 602,54 kr/m2 om man räknar med 5 liggande spikläkt) E4. DN1= kr, BN1= kr DN2= kr, BN2= kr DN3= kr, BN3= kr E5. BN3= kr BN4=69.769kr BN5= kr 15(15)

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Trång sektor Byggdelskalkyl ABC - Aktivitetsbaserad kalkylering Självkostnadskalkylering: Periodkalkylering (processkalkylering) Orderkalkylering (påläggskalkylering)

Läs mer

VBEA15 Företagsekonomidelen

VBEA15 Företagsekonomidelen 1(16) Övningstenta VBEA15 Företagsekonomidelen Tentamenstid: 4 timmar Tentamen är indelad i två huvuddelar: Huvuddel Maximalt möjlig poäng Minimipoäng för att bli godkänd A Teorifrågor 16 poäng Utredande

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastigheter Viktig produktionsfaktor Landets största enskilda fysiska tillgångar Mycket kapitalkrävande och kapitalintensiv marknad Lägesfixerade Långlivade Genomgår

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Kostnads- och intäktsanalys. Ekonomi. Kostnads- och intäktsanalys. Historik. Kap 15 Kostnads- & intäktsanalysens grundbegrepp Kap 16 Resultatplanering

Kostnads- och intäktsanalys. Ekonomi. Kostnads- och intäktsanalys. Historik. Kap 15 Kostnads- & intäktsanalysens grundbegrepp Kap 16 Resultatplanering Kostnads- och intäktsanalys Kap 15 Kostnads- & intäktsanalysens grundbegrepp Kap 16 Resultatplanering ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Ekonomi Företagsekonomi Ekonomi OIKONOMIA

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi Investeringsbedömning Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringar TILLVÄXT Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare investeringar, morgondagens välfärd beror på dagens investeringar Varför

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Uppgift 2.0: Resultatplanering Företaget Aha tillverkar produkten Skyar. Företaget har kalkylerat med fasta kostnader på 936 000 kr och rörliga

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel ABC-kalkylering (Activity Based Costing) HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Activity Based Costing Utvecklades på 70-talet i USA i samband med utvecklingen av massproduktion av Ford. Robert S. Kaplan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi

Föreläsning. Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering. Byggnadsekonomi Föreläsning Fastighetsekonomiska grundbegrepp och finansiering Byggnadsekonomi Fastighetsmarknaden Trög marknad Varje komponent har lång livslängd Litet tillskott varje år

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Thomas Rosenfall, tfn 013-28 25 23 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Thomas Rosenfall DEN 28 AUGUSTI KL.14-18 SAL: Antal uppgifter: 7 Antal sidor:

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Sammanfattning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel

Sammanfattning. HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Sammanfattning HT-2012 Louise Bildsten & Sofia Pemsel Definitionen av företagsekonomi Företags hushållning med begränsade resurser Grunden för ett företags affärsidé -att sälja varor eller tjänster Varor

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Självkostnadskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Självkostnadskalkylering HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Budgetering Uppskattning av kostnader Fördelning av kostnader över tid Bedömning av åtgärdens lönsamhet Uppföljning av kostnader Vad ska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP.

KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) DISPOSITION PRODUKT - DEFINITION PRODUKT (KAP. 7) SJÄLVKOSTNAD (KAP. 8) BIDRAG (KAP. KALKYL - PRODUKT, SJÄLVKOSTNAD & BIDRAG (KAP. 7-8 & 10) Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomiska institutionen 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer