Övningshäfte inför tentamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningshäfte inför tentamen"

Transkript

1 VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi i byggprojekt och förvaltning Svar till uppgifterna 1(15)

2 Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering A1. aug08 Det finns många olika begrepp inom företagsekonomin. Vilka begrepp passar in på följande förklaringar? 8 stycken av begreppen 1-12 har förklarats under punkterna A-L. Para ihop dessa 8 begrepp och förklaringar. 1. Intäkt 2. Kostnad 3. Utbetalning 4. Inbetalning 5. Utgift 6. Inkomst 7. Räntabilitet 8. Soliditet 9. Resultat 10. Likviditet 11. Amortering 12. Avskrivning A. Hushållning med begränsade eller knappa resurser B. Uppstår vid affärstransaktionen, inköpstillfället C. Uppstår vid affärstransaktionen, försäljningstillfället D. Värdet av förbrukade resurser under en period E. Summan av de inbetalningar som sker vid slutet av investeringsobjektets ekonomiska livslängd F. Köparens överföring av betalning till säljaren G. Betalningsförmåga på lång sikt H. Ersättning till kreditgivaren I. Återbetalning av lån J. Alternativkostnad för kapital K. Ett objekts värdeminskning under en period L. Skillnaden mellan intäkter och kostnader under en period A2. aug08 Du funderar på att köpa en villa med tillträde 1/ och gör en bedömning över kommande räntekostnader utifrån de villkor du fått från din bank. Beräkna totala räntekostnaderna för 2009 resp Bestäm också hur stor total skuld du har kvar 31/12 varje år. Villkor för lån: lånetyp löptid datum för amortering helårsränta % lånebelopp Topplån, rakt lån 15 år 30/6 och 31/12 varje år 6, Annuitetslån 30 år 31/12 varje år 5, Amorteringsfritt lån 5 år (15)

3 A3. jan09 Du sitter som fastighetsekonom i ett större konsultföretag. Du har fått i uppdrag av ett företag, som skall göra en större investering i en av sina fastigheter, att beräkna kapitalutgifterna för investeringen. Beräkningen avser de fem första åren. Företaget beräknar att man behöver låna kr till investeringen och banken har då gett dig följande alternativa lånekonstruktioner: alt 1 Rakt lån till 5 % ränta med 40 års löptid. alt 2 Annuitetslån med 5 % ränta och 40 års löptid. Beräkna kapitalutgifterna för de 5 första åren för de två alternativen och jämför dessa. Vilka blir de totala kapitalutgifterna under de 5 första åren för respektive alternativ? Om man ser till de totala kapitalutgifterna under hela löptiden (40 år), kommer alt 1 att vara fördelaktigast. Förklara varför! 3(15)

4 Del B: Investeringsbedömning B1. jan08 Du funderar på att byta ut hissen i en gammal hyresfastighet. Du har fått in en offert på den nya hissen inklusive arbetskostnader som uppgår till kr. Genom bytet skulle man göra en årlig besparing i driftskostnader på uppskattningsvis kr. Efter 10 år måste man dock göra en större service som kostar Den ekonomiska livslängden bedöms till 20 år. Restvärdet efter kalkylperiodens slut beräknas till kr. Företagets förräntningskrav för denna typ av investering är 8 %. a) Prova genom nuvärdeskalkyl om denna investering är lönsam? b) Prova genom annuitetskalkyl om denna investering är lönsam? B2. apr08 Du är anställd på ekonomiavdelningen i ett tillverkningsföretag. Företaget avser att byta ut sin gamla maskin på grund av att den ger för dålig lönsamhet. Produktionschefen har tagit fram förslag på en ersättningsmaskin. Maskinen kostar kr i inköp. Förväntad livslängd är 12 år, och då betingar den ett restvärde på kr. Driftskostnaderna bedöms bli kr/år de första 8 åren, därefter ökar de till kr/år. Maskinen kräver också ett större underhåll vart fjärde år för en kostnad av kr. Maskinens tillverkningskapacitet är st/år av en produkt som man kan sälja för 125 kr/st. Du har nu fått i uppdrag att göra en lönsamhetsbedömning av de två maskinerna. Gör först en nuvärdesberäkning. Kontrollera sedan ditt resultat genom att göra en annuitetsberäkning. Är den föreslagna maskinen lönsam om kalkylräntan sätts till 10%? 4(15)

5 B3. aug10 Gör investeringsbedömningar med hjälp av kapitalvärdemetoden. Kalkylräntan är 8 %. a) AB Sommarprodukter anskaffade år 2009 ett antal maskiner för att ersätta manuella arbetsmoment. Man förväntade sig då att följande effekter skulle uppstå: - Besparingar i arbetskostnader kr/år - Ökning i elkraft kr/år - Inköpskostnad för maskiner kr - Beräknad livslängd 10 år - Restvärde kr Gör en investeringsbedömning med det underlag som företaget hade när de tog beslutet. b) I början av 2010 finner man att de verkliga effekterna hade blivit följande under det första året: - Besparingar i arbetskostnader kr/år - Underhållskostnader (tidigare bortglömda) år 1-5: år 6-10: kr/år kr/år - Ökning i elkraft och indirekt material per år kr/år - Inköpskostnad (installationskostnader kr bortglömda) - Dessutom har man räknat fram restvärde till 0 kr Gör nu en investeringsbedömning med facit i hand. (Räkna år 2009 som år 0 även i detta fall.) c) Jämför kapitalvärdeskvoterna för de två investeringsbedömningarna. Vilken av beräkningarna ger bäst lönsamhet? 5(15)

6 Del C: Resultatplanering och produktkalkylering C1. aug08 Ett företag tillverkar produkten EcoType och behöver lite hjälp med sin resultatplanering. Följande uppgifter finns för produkten: Försäljningspris (kr/st) 240 Rörlig kostnad (kr/st) 80 Fast kostnad (kr) Aktuell försäljningsvolym (st) a) Gör ett resultatdiagram för en totalanalys där kritisk punkt, säkerhetsmarginal och resultat framgår. Beräkna den kritiska volymen, säkerhetsmarginal i procent och vinst i kronor. b) Gör ett resultatdiagram för en bidragsanalys där kritisk punkt, säkerhetsmarginal och resultat framgår. Beräkna den kritiska volymen, täckningsgrad och vinst i kronor. C2. aug07 Företaget Trycke AB tillverkar två typer av dörrhandtag för ytterdörrar, Entré och Veranda. Beslaget Entré innehåller 200 g stål och använder 6 minuter i specialmaskinen. Ett exemplar av Veranda kräver 150 hg stål och tar 15 minuter i specialmaskinen. Följande produktionskostnader gäller för Entré och Veranda: kostnad enhet Material (rörlig) 4:00 kr/kg Lön (rörlig) 15:00 kr/tim TO (rörlig) 5:00 kr/tim Per produkttyp gäller också: TO (fast) kr/månad Affo (fast) kr/månad Försäljningspriset för Entré är 39 kr och för Veranda 52 kr. Den totala mängden stål som är företaget har tillgänglig under det kommande kvartalet (3 månader) är 2,4 ton och tillgänglig maskintid är timmar. Beräkna det optimala tillverkningsprogrammet och maximalt TTB. Hur stor blir vinsten i detta fall? Ovanstående uppgift är ett exempel på bidragskalkylering. I vilka situationer kan det vara lämpligt att använda bidragskalkylering? 6(15)

7 C3. aug10 I budgeten för produktserien Bird har man identifierat de gemensamma kostnaderna Materialomkostnader, MO = kr Tillverkningsomkostnader, TO = kr Administrations- och försäljningsomkostnader, Affo = kr För de enskilda produkterna i serien gäller följande: Eagle Swan Colobri Tillverkningsvolym (st) Intäkt (kr/st) Direkta kostnader (kr/st) Materialorder (st) Lagerfrakter (st) Maskintid (h) Kontroller (st) Administration (h) Försäljning (h) Gör en analys av kostnaderna genom ABC-kalkylering. Ta reda på självkostnaden/styck för de fyra olika produkterna. Utgå från att de gemensamma kostnaderna kan delas upp på aktiviteterna enligt tabellen: Del av gemensam kostnad: Aktivitet: Aktivitetsdrivare: 25% av MO Orderhantering Materialorder 75% av MO Lagerhantering Lagerfrakter 60% av TO Bearbetning Maskintid 40% av TO Kontroller Kontroller 30% av Affo Administration Administration 70% av Affo Försäljning Försäljning Vilken produkt är mest lönsam? Vilken produkt är minst lönsam? Ge förslag på förändringar man bör göra för att öka lönsamheten på produktserien. Avrunda gärna till heltal kronor i beräkningarna. C4. aug08 Det finns tre huvudmetoder för självkostnadskalkylering; periodkalkylering, orderkalkylering och ABC-kalkylering. I både orderkalkylering och ABC-kalkylering fördelar man de gemensamma kostnaderna, men på vilket sätt skiljer sig de två metoderna åt? När bör man välja ABC-kalkylering? 7(15)

8 Del D: Årsredovisning D1. aug08 En årsredovisning består av resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse. Förklara vad de olika delarna innehåller. D2. jan08 Det finns många olika begrepp inom årsredovisningen. Vilka begrepp passar in på följande förklaringar? Åtta av begreppen 1-12 har förklarats under punkterna A-L. Para ihop begrepp och förklaring. 13. finansiell analys 14. eget kapital 15. anläggningstillgångar 16. likvida medel 17. balansräkning 18. resultaträkning 19. avsättningar 20. avskrivningar 21. räntabilitet 22. skulder 23. årsbokslut 24. intäkter A. kontanter, banktillgångar B. främmande kapital C. insatt kapital samt resultat D. ränteintäkter och räntekostnader beroende på finansieringen E. värdeminskningar av tillgångar F. visar periodens resultat G. visar företagets finansiella ställning vid en bestämd tidpunkt H. revisorernas rapport över företaget I. betalningsförmåga på lång sikt J. lönsamheten K. företagets interna redovisning enligt bokföringslagen L. företagets externa redovisning enligt bokföringslagen 8(15)

9 D3. apr08 Ställ upp en balansräkning per den 31/ utifrån följande information. Företagets ursprungliga insatta aktiekapital på kr har inte ändrats sedan företaget startades. Under åren har man gjort avsättningar i form av en reservfond på kr och en periodiseringsfond på kr. Under 2007 har företaget ökat värdet av sina andelar i intresseföretag till kr. I början av 2004 tog företaget ett rakt femårigt banklån på kr för inköp av ny varubil värderas företagets varubil till kr. I januari 2005 köptes nya kontorsinventarier för kr. Dessa beräknas ha en avskrivning, jämnt fördelad över tiden, på fem år. Normalt brukar företaget hålla ett produktlager på kr, men efter en rekordförsäljning sista kvartalet, ligger nu värdet på hälften av normallagret. Den stora försäljningen i slutet av året har dock inneburit en del obetalda kundkrediter. Vid årsskiftet var värdet av dessa kr. Försäljningsökningen har också medfört en ökning av råvaruleveranser, vilket i sin tur har medfört att företaget har dragit på sig skulder hos leverantörerna på kr. Utifrån föregående års resultat och balanserade vinst, har man ökat den balanserade vinsten till kr. Kontanta medel i kassa och bank beräknas till kr. Skatten för 2007 ska betalas in i mars Skatteskulden är beräknad till kr. Årets resultat ligger som en post under eget kapital. Hur stort är årets resultat? 9(15)

10 D4. mar07 Utgå från föregående års balansräkning samt årets resultaträkning och likviditetsräkning. Upprätta årets balansräkning. Förklara hur du bestämmer varje post, även de som ej ändras. Anta att årets balanserade vinst = föregående års (balanserad vinst+årets resultat). Föregående års balansräkning TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Materiella anläggningstillgångar Aktiekapital Finansiella anläggningstillgångar Andra fonder Omsättningsstillgångar Balanserad vinst Varulager Årets resultat Kundfordringar SKULDER Kassa och bank Banklån Leverantörsskulder Skatteskuld SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA EK OCH SKULDER Årets resultaträkning 1. Nettoomsättning Inköp av varor Hyra Löner Avskrivningar av materiella tillgångar RÖRELSERESULTAT Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt ÅRETS RESULTAT Årets likviditetsräkning Inbetalningar Ingående värde 1/1 Betalningar 1/1-31/12 Utgående värde 31/12 Kundfordran Försäljning, 1200 st Σin Utbetalningar Inköp av material, 1200 st Hyra Ränta Amortering Lön Föregående års skatt Leverantörsskuld Σut kassa (15)

11 Del E: Ekonomi i byggprojekt och förvaltning E1. aug10 I en byggdelskalkyl räknar man oftast på en kvadratmeter. Hur bestämmer man mängden träregel på en kvadratmeter? Utgå från en träregelstomme med 45x95 stående träreglar c 600, samt syll + hammarband, höjden E2. aug07 Gör en byggdelskalkyl för en yttervägg till en hallbyggnad. På en stomme av betongpelare, monteras liggande 145 mm U-profiler med c/c 900 mm. Mellan U-profilerna används 145 mineralull som isoleringsmaterial. På utsidan skyddas mineralullen med 9 mm utegips. Både insida och utsida täcks med 45 mm profilerad plåt. Höjden på väggen är 4500 mm. Vid montering behövs ställning på både utsidan och insidan av väggen. Utfack.stomme U-profil 145mm m 0,14 57,30 kr 1,05 Min.ullskiva 145 m2 0,10 45,55 kr 1,05 Gipsskivor 9 mm GU m2 0,14 16,10 kr 1,10 Stålplåt TRP 45, lackerad, galv m2 0,20 112,30 kr 1,05 Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 Invändig ställning m2 0,20 16,80 kr 1,00 Använd följande värden för arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader och entreprenörarvoden: Direkt arbetskostnad 105 kr/tim Direkt påslag arbetskostnad 82 % (sociala avgifter) på direkt arbetskostnad Arbetsplatsomkostnader (APO): Arbetsledning (AL) 30 kr/tim Bodar och förråd (BF) 18 kr/tim Maskiner (M) 10 % på total arbets-och materialkostnad Övriga APO (Ö) 8 % på total arbets-och materialkostnad Entreprenörsarvode Eget (EA) 8 % på tot. arbets- och materialkostnad och APO Underentreprenader (EAU) 5 % på kostnaden för underentreprenaden Bestäm kvadratmeterpriset för väggen. OBS! Kostnaden för betongpelarna ska ej tas med vid beräkningen. 11(15)

12 E3. jan10 Genomför en beräkning av självkostnaden för 1m2 yttervägg till en förrådsbyggnad. Förrådsbyggnaden är 2200 mm hög och har endast en dörröppning och inga fönster, vilket betyder att du inte behöver räkna med extra material för avväxlingar. Räkna med konstruktionslösning (utifrån räknat) och resursförbrukning enligt tabellen nedan: Enhet Tid Material Åtgång (h/enhet) (kr/enhet) 22x120 stående träpanel m2 0,30 10,85 1,10 28x70 liggande spikläkt c400 m 0,09 8,75 1,05 9 mm utegips m2 0,14 23,70 1,10 45x95 stående träreglar c 600, samt syll + m 0,12 13,65 1,10 hammarband 95 mineralull mellan träreglar m2 0,10 37,95 1,05 Ångspärr av plastfolie 0,2 mm m2 0,04 4,90 1,40 13 mm gipsskiva m2 0,22 20,75 1,20 Använd följande värden för arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader och entreprenörarvoden: Direkt arbetskostnad Direkt påslag arbetskostnad Arbetsplatsomkostnader (APO) Arbetsledning (AL) Bodar och förråd (BF) Maskiner (M) Övriga APO (Ö) Entreprenörsarvode Eget (EA) Underentreprenader (EAU) 105 kr/tim 82 % (sociala avgifter) på direkt arbetskostnad 30 kr/tim 18 kr/tim 10 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på tot. arbets- och materialkostnad och APO 5 % på kostnaden för underentreprenaden 12(15)

13 E4. aug07 Du äger en nyrenoverad fastighet och vill ställa upp en cash-flow för de kommande tre åren. För den aktuella fastigheten gäller följande grunddata för år 0: Hyra 890 kr/m2bra + 2 % /år Drift 210 kr/m2bra + 3 %/år Underhåll 70 kr/m2bra + 1 % /år Administrationskostnader exkl fastighetsskatt kr/år Fastighetsskatt 1,0 % på taxeringsvärdet. Taxeringsvärde kr konstant under år 1-3 Area m2bra Efter renoveringen har du lagt om dina lån och har nu ett nytt annuitetslån på med 40 års löptid och 3 % ränta. Gör en cash-flow för tre år. Hur förändras driftsnettot och betalningsnettot under dessa år? E5. aug10 Du funderar på att köpa en liten hyresfastighet och har gjort en prognos i form av en cash-flow för tio år framåt ner till driftsnettonivån. Just nu är fastigheten i bra skick, men du tror att det kan vara lönsamt att göra en större renovering om några år för att minska underhållskostnaderna längre fram. Köpeskillingen ligger på 12 milj kr. Du bedömer att en renovering år 4 kommer att kosta 1 milj kr. Alla summor i 1000-tal kr: år Hyra Drift Underhåll Driftsnetto För att finansiera köpet har du möjlighet att ta ett annuitetslån med 30 års löptid och amortering en gång per år på hela köpeskillingen. Årsräntan är 3%. För att finansiera renoveringen år 4 har du blivit erbjuden att komplettera med ett rakt lån med 5 års löptid (löptiden startar vid upplåningen i början av år 4) och amortering två gånger per år. Årsräntan bedöms i dagsläget att bli 4%. Du vill nu ta reda på hur renoveringen påverkar fastighetens ekonomi. Beräkna därför betalningsnettot för år 3, 4 och 5, dvs perioden ett år före till ett år efter renoveringen. 13(15)

14 Svar DelA: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering A1. 2D, 3F, 5B, 6C, 8G, 9L, 11I, 12K A : ränta= = kr, 2010: ränta= = kr 2009: skuld= = kr 2010: skuld= = kr A3. Alt1: kapitalutgift= = kr Alt2: kapitalutgiften=annuiteten= kr varje år; totalt= kr För alt1 sjunker skulden snabbast -> räntan sjunker snabbare -> räntan=kostnaden för lånet blir mindre om man ser till hela lånetiden Del B: Investeringsbedömning B1. a) C=59,7 kr > 0; lönsam b) ann=6,1 kr/år > 0 kan också uttryckas g=51,9 < a=58 ; lönsam B2. C= > 0; lönsam, kontroll: g= kr/år < både a(1-8)= resp a(9-12)= ; lönsam B3. a) C= kr b) C= kr c) C/G för a)=2,44 C/G för b)=2,37 a) mest lönsam Del C: Resultatplanering och produktkalkylering C1. a) KP: m=1125st, säk: 77,5%, V= kr b) KP: m=1125st, TG=66,7%, V= kr C2. V= kr för 9429st Entré st Veranda Bidragskalkylering är lämplig vid kortsiktiga beslut, då ledig kapacitet finns i produktionen. C3. Eagle=39kr/st; totv=29.250kr Swan=190kr/st; totv= kr Colibri=98kr/st; totv= kr Swan är mest lönsam både om ser till resultat/styck och totala resultatet. Eagle är på samma sätt minst lönsam. Förslag: öka priset på Eagle eller lägga ner tillverkningen av Eagle. C4. Orderkalkylering: fördelning genom kostnadsslag ABC-kalkylering: fördelning genom aktiviteter ABC-kalkylering lämplig vid stora gemensamma kostnader att fördela på många olika produkter. Vid tillverkning med upprepande aktiviteter för många olika produkter. 14(15)

15 Del D: Årsredovisning D1. Balansräkning: visar företagets finansiella ställning redovisningsdagen, TK=EK+FK Resultaträkning: visar de intäkter och kostnader företaget haft under året En rättvisande översikt över företagets utveckling Förvaltningsberättelse: ska innehålla upplysningar om förhållanden som är viktiga för bedömningen av företaget och ej lämnas på annat vis Revisionsberättelse: revisorernas rapport avseende företagets årsredovisning och förvaltning. Bifogas årsredovisningen D2. 2C, 4A, 5G, 6F, 8E, 9J, 10B, 11K D3. Balansomslutning= kr = årets resultat; Årets resultat= kr D4. Ny balansomslutning= kr Del E: Ekonomi i byggprojekt och förvaltning E1. 2,47 löpmeter/m2 E2. 877,46 kr/m2 E3. 622,56 kr/m2 (eller 602,54 kr/m2 om man räknar med 5 liggande spikläkt) E4. DN1= kr, BN1= kr DN2= kr, BN2= kr DN3= kr, BN3= kr E5. BN3= kr BN4=69.769kr BN5= kr 15(15)

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Trång sektor Byggdelskalkyl ABC - Aktivitetsbaserad kalkylering Självkostnadskalkylering: Periodkalkylering (processkalkylering) Orderkalkylering (påläggskalkylering)

Läs mer

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p)

Fråga 6.. poäng (4p) Fråga 3.. poäng (3p) Fråga 5.. poäng (2p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 161102 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Vad det gäller matematiken, så minns att den egentligen inte är alltför svår.

Vad det gäller matematiken, så minns att den egentligen inte är alltför svår. SVECASA Mindre simulerat prov 2 Företagsekonomi Henri (Hema) Virkkunen Alla frågor är flervalsfrågor. Endast ett alternativ är rätt. Har man rätt får man ett (1) poäng, har man fel förlorar man ett halvt

Läs mer

VBE 013 Byggprocessen och företagsekonomi. Avdelningen för byggnadsekonomi

VBE 013 Byggprocessen och företagsekonomi. Avdelningen för byggnadsekonomi VBE 013 Byggprocessen och företagsekonomi Kursmål Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten kunna: beskriva byggprocessens olika skeden utifrån ett byggherreperspektiv identifiera och definiera

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p)

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 170529 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde. Minimikrav. Skeden. Program Byggdelskalkyl 1 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden 2 Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram 3 Söka Ram Typ av projekt

Läs mer

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys

Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastighetsekonomi Cash Flow-analys Fastigheter Viktig produktionsfaktor Landets största enskilda fysiska tillgångar Mycket kapitalkrävande och kapitalintensiv marknad Lägesfixerade Långlivade Genomgår

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

B5 - Systemskisser och alternativval

B5 - Systemskisser och alternativval Byggprocessen 1 (3) Övning B5 12-03-09 B5 - Systemskisser och alternativval Mål med övningen Syftet med övningen är att utifrån kännedom om byggdelars sammansättning kunna upprätta och beräkna byggdelskalkyler.

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Begrepp Organisation Byggproduktion 1 Ekonomiska grundbegrepp Byggproduktion 2 Kostnads och intäkts analys Huvudområden Budgetering / redovisning Produktkalkylering Investeringsbedömning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

VBEA15 Företagsekonomidelen

VBEA15 Företagsekonomidelen 1(16) Övningstenta VBEA15 Företagsekonomidelen Tentamenstid: 4 timmar Tentamen är indelad i två huvuddelar: Huvuddel Maximalt möjlig poäng Minimipoäng för att bli godkänd A Teorifrågor 16 poäng Utredande

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E

IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E IEK102 Industriell ekonomi M IEK 415 Industriell ekonomi E Fredagen den 23e augusti em (tre timmar) 2013 Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation

Läs mer

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni

Inbetalning = 300 000 kr den 30 juni Intäkt = 300 000 / 3 månader = 100 000 kr per månad mellan 1 mars och 1 juni Fråga 1 Den 1 juni köpte företag A en maskin för 300 000 kr som levererades direkt den 1 juni. Produkten hade producerats mellan 1 mars och 1 juni. Den 30 juni betalade företag A fakturan. Efter att maskinen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Självkostnadskalkylering Resultatplanering- ett exempel Kalkylering s 27-42. Construction Management

Självkostnadskalkylering Resultatplanering- ett exempel Kalkylering s 27-42. Construction Management Självkostnadskalkylering Resultatplanering- ett exempel Kalkylering s 27-42 Självkostnadskalkylering (Produktkalkylering) Resultatplanering - ett exempel Agenda Självkostnadskalkylering Resultatplanering-

Läs mer

SVECASA Simulerat prov

SVECASA Simulerat prov SVECASA Simulerat prov 18.5.2017 Ditt namn: Din grupp (för- eller intensivgruppen): Redovisning / Finansiell ekonomi Alla frågor är flervalsfrågor. Endast ett alternativ är rätt. Har man rätt får man två

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader

Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Kalkylmodeller baserade på direkta och indirekta kostnader Uppgift 2.0: Resultatplanering Företaget Aha tillverkar produkten Skyar. Företaget har kalkylerat med fasta kostnader på 936 000 kr och rörliga

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi Investeringsbedömning Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringar TILLVÄXT Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare investeringar, morgondagens välfärd beror på dagens investeringar Varför

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

6 uppgifter och totalt 70 poäng

6 uppgifter och totalt 70 poäng Luleå tekniska universitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursnamn: Modeller för intern styrning Tentamensdatum: 2015-08-26 Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Penna, suddgummi och Miniräknare som rensats

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, Sid 1 (6)

Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, Sid 1 (6) Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, 2011-08-19 Sid 1 (6) För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (tidigare än höstterminen 2011) på någon av följande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015.

Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Tentamen i företagsekonomi för diverse program den 16 oktober 2015. Hjälpmedel: Kalkylator Instruktioner: 1. Dina svar lämnas på svarsblanketten som finns sist i skrivningen. Kladdar får (och bör) lämnas

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer