T E N T A M E N S S K R I V N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T E N T A M E N S S K R I V N I N G"

Transkript

1 Apotekarprogrammet (MAPTY / F2 APO), T5-6 Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi FSL 561, HT 2011 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Tisdag 14 februari 2012, kl Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30 Namn: Person-nr: Kod: Tentamensskrivningen består av fyra delar motsvarande Delkurserna 1-4. För varje del anges antal frågor resp poäng: Delkurs 1: 7 st frågor, 14 p Delkurs 2: 16 st frågor, 32 p Delkurs 3: 12 st frågor, 24 p Delkurs 4: 13 st frågor, 26 p Frågorna är av korta-svars-typ och ger 2 p per fråga. Aktuell frågeställare / rättare anges med namn vid resp fråga. Totalt antal frågor: 48 st Total maxpoäng: 96 p Preliminärt krävs 65%, d v s 62 p för GK (godkänt) och 85%, d v s 81 p för VGK (väl godkänt). TILLÅTNA HJÄLPMEDEL: - Ordlistor: finska, tyska, engelska, ryska, arabiska, spanska, kurdiska etc... - Miniräknare av standardtyp (OBS! - grafritarfunktion ej tillåten). OBS! - OM DU EV FÅR ONT OM SVARSPLATS : - FORTSÄTT DITT SVAR PÅ BAKSIDAN AV SAMMA BLAD! LYCKA TILL! 1

2 Område: Delkurs 1 (7 st frågor, 14 p) 1.) Förklara kort följande begrepp: a.) Farmakokinetik b.) Farmakognosi (2 p) (Christer Nilsson) 2.) Ange ett exempel på intranasal administration för a.) lokal effekt b.) effekt efter systemiskt upptag (2 p) (Christer Nilsson) 3.) Beträffande kliniska läkemedelsprövningar - Förklara kortfattat vad som menas med följande begrepp: a.) Fas I-studie b.) Etikprövningsnämnd (2 p) (Elias Eriksson) 4.) Är följande påstående rätt eller fel?: Det finns ett samband mellan CL och V så att ju högre CL desto lägre V. - Motivera ditt svar! (2 p) Angela Äbelö 5.) Påverkas potensen och efficacyn för en full agonist vid tillägg av en reversibel kompetetiv antagonist och i så fall hur? och i så fall hur? (2 p) Agneta Ekman 6.) Vad kallas ett receptoraktivt läkemedel som inte binder till samma bindningsställe som den endogena agonisten och som påverkar det uppkomna svaret av agonisten? Ge exempel på en sådan läkemedelsgrupp. (2 p) Agneta Ekman 7.) Varför är det så viktigt att anpassa läkemedel och dosering till ett visst djurslag? (2 p) Lars Ewaldsson) 2

3 Område: Delkurs 2 (16 st frågor, 32 p) 8.) Var påträffas och vad kallas den struktur som producerar liquor cerebrospinalis? (2 p) Claes-Henric Berthold 9.) Beskriv vilka olika typer av synaptisk inhibition som kan förmedlas av GABA ((2 p) Bengt Gustafsson 10.) Överdriven sekretion från de sympatiskt innerverade svettkörtlarna i armhålorna kan behandlas på farmakologisk väg genom att interferera med den nervösa transmissionen. Ange två behandlingsalternativ och deras föroch nackdelar. (2 p) Jörgen Ekström 11.) Beskriv kortfatta Huntingtons sjukdom. Ange orsak, några typiska symptom samt vilken farmakologisk behandling man kan ge. (2 p) Hans Nissbrandt 12.) Perorala acetylkolinesterashämmare användes vid behandling av Alzxheimerdemens. Vilka positiva effekter ser man framförallt hos patienterna och vilka är de vanligaste biverningarna? (2 p) Hans Nissbrandt 13.) Beträffande sekalealkaloider och triptaner vid farmakologisk behandling av migränattacker: a.) Varför är det olämpligt att kombinera dessa? b.) Vad gäller vid graviditet? (2 p) Christer Nilsson 14.) Farmakologisk behandling av ADHD: Ange ett läkemedel som fungerar vid detta tillstånd och vilket/vilka signalämnen som detta medel påverkar. (2 p) Elias Eriksson 15.) Ange en psykiatrisk indikation för behandling med litium, och en biverkan av denna behandling? (2 p) Elias Eriksson 3

4 16.) Aripiprazol är ett atypiskt antipsykotiskt farmakon som vad avser verkningsmekanism skiljer sig både från de traditionella antipsykotiska medlen och från andra atypiska medel (som t ex clozapin). Vilken är den förmodade verkningsmekanismen hos aripiprazol? (2 p) Elias Eriksson 17.) a.) Disulfiram är ett läkemedel som förskrivs vid alkoholberoende. Vilken är dess verkeningsmekanism? b.) Vilka symptom får en person om den dricker alkohol då den även äter disulfiram? (2 p) Elisabet Jerlhag Holm 18.) Vad innebär begreppet sensitisering? Ange ett exempel på detta i relation till beroendeframkallande droger. (2 p) Elisabet Jerlhag Holm 19.) Beskriv kortfattat de 2 vanligaste förloppstyperna vid MS. (2 p) Clas Malm eström 20.) Beskriv verkningsmekanismen för lokalanestetika. (2 p) Camilla Fardell 21.) Ange tre möjliga orsaker till sensorineural hörselnedsättning (2 p) Gunhildur Gudnadottir 4

5 22.) Ange vilken klass av GPCR som ovan substansen ovan kan tänkas binda till, motivera ditt svar. Evaluera substansens möjligheter till att ha oral tillgänglighet, motivera ditt svar. (2 p) Johan Gottfries 23.) F O N OH Vilken farmakologisk effekt kan förväntas av läkemedlet ovan? Läkemedlet administreras ofta i form av ett depåpreparat, rita strukturen för ett sådant preparat. (2 p) Kristina Luthman Cl 5

6 Område: Delkurs 3 (12 st frågor, 24 p) 24.) Vilken är den vanligaste typen av biverkningar av resiner? Varför tror man denna praparatgrupp ger upphov till desssa? (2 p) Christer Nilsson 25.) Om man till en tidigare obehandlad patient med hjärtsvikt tillför en substans som ökar inotropin, vad förväntar man sig då ske (ökar, minskar, förändras ej) med: a.) hjärtats slagvolym b. ) hjärtats preload (2 p) Holger Nilsson 26.) Vilken är orsaken till/mekanismen bakom att en patient som står på ACE-hämmare ibland måste byta till angiotensinreceptorblockerare? (2 p) Christer Nilsson 27.) Ett av de vanligaste antikoagulatoriska preparaten är heparin. Många patienter behandlas med heparin omedelbart efter en diagnosticerad lungemboli, men bara i ca 5-7 dagar. Hur kommer det sig? Och vad är en lungemboli? (2 p) Michael Andersson 28.) Vilken anses vara den viktigaste mekanismen bakom den blodtryckssänkabnde effekten av betablockerare? (2p) Christer Nilsson 29.) Diskutera kortfattat vad man numera menar med begreppet stress. (2 p) Dick Delbro 30.) Ange kortfattat och översiktligt Singh-Vaughan Williams klassificering av antiarytmika. (2 p) Christer Nilsson 31.) Om njurarna inte fungerar normalt kan anemi uppkomma. Varför? Hur behandlas denna typ av anemi? ( (2 p) Jonas Melke 6

7 32.) Salbutamol och liknande preparat ska förskrivas med försiktighet till ffa en riskgrupp patienter, vilken och varför? (2 p) Erik Studer 33.) Vilken typ av medicinering måste ges efter ballongvidgning med stent? Varför? (2 p) (Per Ladenvall) 34.) HS S N H NH Hur kan strukturen ovan modifieras för att ge ökad diures och natrium- och kloridjonutsöndring? (2 p) Morten Grøtli 7

8 35.) Eptifibatid (ovan) är en trombocytaggregationshämmare. Vilken verkningsmekanism har eftifibatid? Vilka strukturelement i molekylen är viktigast för aktivitet? (2 p) Kristina Luthman Område: Delkurs 4 (12 st frågor, 24 p) 36.) Syftet med tillförsel av estrogen till menopausala kvinnor är dels att lindra pågående symptom och dels att förebygga framtida ohälsa. Ange tre akuta symptom man på detta sätt kan lindra, och ett tillstånd man anser sig kunna förebygga på sikt. (2 p) Lars Westberg 37.) Vad menas med a) malabsorption? b) maldigestion? (2 p) Dick Delbro 38.) Prostaglandiner påverkar sekretionen i magsäcken. Vilka effekter utlöses av prostglandinerna? Hur kan prostaglandin-effekterna i magsäcken påverkas farmakologiskt? (2 p) Gunnar Tobin 8

9 39.) Cisplatin är ett av världens mest använda cytostatika. Beskriv dess verkningsmekanism. (2 p) Daniel Giglio 40.) Vilket preparat är förstahandsmedel för farmakologisk behandling av typ 2-diabetes? Vilken - hos typ 2-diabetiker kraftigt uppreglerad - fysiologisk process hämmas av preparatet? Och vilken fruktad biverkan kan preparatet ge hos patienter med försämrad njurfunktion? (2 p) Jakob Näslund 41.) Ange minst två skillnader i verkningsmekanism och/eller behandlingsstrategi mellan antihistaminer och natriumkromoglikat (2 p) Agneta Ekman 42.) Ange några symptom vid hypothyreos samt den substans man i första hand behandla patienten med. (2 p) Hans Nissbrandt 43.), Beskriv kortfattat varför antibiotikaresistens uppstår. (OBS! - ej på molekylnivå!) (2 p) Daniel Bremell 44.) 3. GH-sekretion hämmas av somatostatin och IGF-1. Varifrån kommer dessa två hormoner? (2 p). John-Olov Jansson 9

10 45) To facilitate the examination process, we suggest that you try your best to answer in English. Marks will not be lost for incorrect grammar, spelling or for inserting occasional Swedish words within the text. What happens to circulating plasma levels of the following hormones after weight loss caused by (A) dieting (caloric restriction)(1 p) or (B) gastric bypass surgery (1p). Answer by placing one of the following statements in each box: increased, decreased or unchanged. (2 p) Suzanne Dickson Hormone (A) Dietary weight loss (B) gastric bypass surgery Leptin Ghrelin Peptide YY (3-36) (PYY (3-36) ) 46.) Varför erhålles ofta binjurebarksatrofi vid systemisk glukokortikoidbehandling? Vilka åtgärder behöver vidtas när glukokortikoidbehandling utsättes? (2 p) Gunnar Tobin 47.). O O O Pt O NH 3 NH 3 a.) Förklara verkningsmekanismen för läkemedlet ovan? b.) Visa strukturen för den aktiva formen av läkemedlet. (2 p) Kristina Luthman 10

11 48.) Samtliga strukturer nedan binder till samma receptor a.) Föreslå farmakologisk effekt b.) Ange vilken receptor som är involverad (2 p) Johan Gottfries 11

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

adhd Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Genetiska faktorer orsakar upp till 80 procent av all adhd. Andra orsaker är relaterade till rökning, alkohol- eller narkotikaintag under graviditeten, för tidig förlossning och komplikationer

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014-2015

Rekommenderade läkemedel 2014-2015 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING NR 191 MARS 2014 Rekommenderade läkemedel 2014-2015 Ny reviderad upplaga Boken Rekommenderade läkemedel kommer nu ut i sin 22:a version och vänder sig som

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

B) Området för handens innervation är betydligt mindre än området för bålens innervation

B) Området för handens innervation är betydligt mindre än området för bålens innervation ÖVNINGSDUGGA DELKURS 2 Question 1 / 25 För primärt motoriskt centrum i cortex cerebri gäller A) Ligger i gyrus postcentralis B) Området för handens innervation är betydligt mindre än området för bålens

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Master thesis in Pharmaceutical Bioscience Sofia Björkdahl The Pharmaceutical

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem nationell satsning för ökad patientsäkerhet Läkemedelsrelaterade problem åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Är piller lösningen?

Är piller lösningen? Är piller lösningen? - En studie om ADHD-medicineringens möjligheter och hinder för personer med både en ADHD-diagnos och ett beroende av alkohol eller narkotika. Av: Camilla Lindblom, Caroline Paulsson

Läs mer

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar!

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar! Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild Uppgifterna kan ge max 10p vardera. Hjälpmedel: Formelblad "Radiometriska och fotometriska storheter." (bifogad med tentamen) Räknedosa Observera:

Läs mer

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika Illamående vid cancerbehandling Information till dig som behandlas med cytostatika Broschyren är framtagen med stöd av Swedish Orphan Biovitrum. Faktagranskad av dr Katarina Öhrling, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L nr 2 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é o c h m e d i c i n s k t k u n s k a p s c e n t r u m TEMA Ansiktsdermatoser

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 27.9.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 338/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer

Läs mer