Minnesanteckningar Loka Brunn augusti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Loka Brunn 29-30 augusti"

Transkript

1 Minnesanteckningar Loka Brunn augusti Dag 1 Magnus Persson, Regiondirektör, Regionala styrgruppen Magnus underströk att alla organisationer har möjlighet att ta på sig ledartröjan i det regionala utvecklingsarbetet. Magnus betonade vidare vikten av engagemang för att genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin ska förverkligas. Irén Lejegren, Ordförande i regionstyrelsen Irén poängterade i sitt tal att det är människor som formar framtiden; Ibland händer det oväntade saker men vi människor kan alltid göra skillnad. Ann-Lie Carlos Jeansson, Bankchef Swedbank AB, Regionala styrgruppen Ann-Lie berättade om sitt nätverk inom bankbranschen som genomfört en workshop med teman kring regionala frågor med lyckat resultat. I Svealandsposten redogörs bland annat för detta. På frågan hur ett företag som Swedbank kan bidra i det regionala utvecklingsarbetet framhöll Ann-Lie att det viktigaste är att man gör det man kan inom sitt eget område. Rikard Åslund, Målområdesansvarig, Sprudlande kulturliv Rikard berättade om sin roll som målområdesansvarig, där viktiga uppgifter är att hålla reda på innehållet i program och det som händer på den kommunala arenan. En svårighet och utmaning är att mycket inom kulturen sker i stuprör nationellt, regionalt och lokalt. Rikard lyfte även fram den unga kulturen som särskilt viktig, men också att det är svårt att få till ung kultur skapad av unga. Gunilla Rönnberg, Kultur- och fritidschef, Askersunds kommun Gunilla gav olika smakprov ur det framgångsrika kulturlivet i Askersund, särskilt nämndes det nätverk för tradjazz som skapats och Åsbrorocken som fått s.k. zenitpengar. Gunilla berättade också engagerat om de kurser i Bollywooddans som varit smärre succéer. Avslutningsvis underströk Gunilla att regioner som satsar på kultur är mer framgångsrika på grund av att det finns en större nyfikenhet i dessa regioner. Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum Pontus började sitt anförande med att redogöra för de strukturella globala förändringar vi måste förhålla oss till vare sig vi vill eller inte. De viktigaste globala strukturförändringarna är: Nya konkurrenskraftiga industriländer växer fram

2 Konkurrensen ökar mellan de gamla industriländerna Ekonomisk tyngdpunktsförskjutning mot de s.k. bric-länderna (Brasilien Ryssland, Indien, Kina) På den nya spelplanen som växer fram blir kunskap och kreativitet allt viktigare. För att hänga med i utvecklingen krävs smart specialisering, attraktivitet och utnyttjande av agglomerationseffekter (kluster). Efter att ha redogjort för de globala utmaningarna gick Pontus över till att fokusera på Örebroregionen. Örebroregionen är i mångt och mycket ett Sverige i miniatyr om man plockar bort Stockholm ur statistiken. Den specialisering som finns i regionen är inom tillverkningsindustrin. Örebro ligger dock något efter vad gäller den kunskapsintensiva sektorn. Framgångsfaktorer för Örebroregionen är enligt Braunerhjelm att utnyttja det centrala läget, förstärka kunskapsmiljöerna samt satsa på marknadsföring. Viktigt är också att få in intressanta aktörer till regionen som kan agera lok för utvecklingen. Jens Schollin, Rektor, Regionala styrgruppen Jens startade sitt anförande med att redogöra för universitetets uppdrag: Forskning Grundutbildning Samverkan med näringsliv och offentlig sektor Universitetet vill vara en aktiv del av den regionala utvecklingen, men vi måste samtidigt respektera att det tar tid. För att ge perspektiv på tidsaspekten lyfte Schollin fram att Uppsala universitet grundades redan 1477 och Lunds universitet En svårighet är också att regeringen tydligt prioriterar de äldre universiteten. Sammantaget går det dock bra för Örebro universitet, rankingen vad avser forskning är god (8:a) och söktrycket till programmen ökar successivt. Etableringsgraden för nyexaminerade på arbetsmarknaden blir också allt bättre. Stora satsningar som universitet gör just nu är holdingbolag, innovationssystem och uppbyggnaden av s.k. Grant s office. Som avslutning på sitt tal vädjade Jens om initiativ och idéer från den sittande församlingen i Victoriasalen. Mats Brantsberg, Örebro kommun Mats Brantsberg talade på temat hur man ur ett kommunalt perspektiv kan skapa verkstad avseende regionala utvecklingsstrategin. Nyckeln till framgång ligger i att rusen måste vara en del i kommunens ordinarie vp och budgetdirektiv. Brantsberg underströk också vikten av att ha ett bra stöd från de målområdesansvariga som en nyckelfaktor.

3 Dag 2 Lars Ekevärn, Näringslivschef, Örebro kommun Ekevärn redogjorde för det aktuella läget för Business region Örebro. Målen är bl.a. att förbättra näringslivsklimatet så att vi får fler nya företag och fler överlevande företag. I dagsläget har nio av länets tolv kommuner sagt ja till att ingå i partnerskapet. Verksamheten inom Bro kommer att bli väldigt bred med bl.a. etablerings- och investeringsservice, platsmarknadsföring, kompetensförsörjning m. m. Grundläggande för BRO är att man så långt som möjligt ska undvika byråkrati utan istället skapa verkstad. Morgonsoffa med Christina Hedberg, VD handelskammaren Mälardalen, Inge Blomberg, Länsidrottschef, Lena Sahrblom, kommunchef, Hällefors kommun, Magnus Persson, Regiondirektör Staffan Isling, Kommundirektör, Örebro Kommun Debatten gick stundtals het i soffan kring vad de olika organisationerna kan göra för att förverkliga intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin. Handelskammarens Christina Hedberg såg sin organisations främsta roll som brobyggare mellan det offentliga och det privata näringslivet. Inge Blomberg påpekade att det är viktigt att inte slå sig för bröstet; vi kan bli ännu bättre, trots att vi redan är jäkligt bra inom idrotten i Örebroregionen. Magnus Persson underströk vikten av att ha uthållighet i det regionala utvecklingsarbetet. Örebro kommuns Staffan Isling hävdade att öppenhet är den viktigaste byggstenen för att utveckla Örebroregionen: vi måste hela tiden vara öppna för nya möten och konstellationer. Lena Sahrblom lyfte fram framgångsrika företag från kommunen och deras bidrag till den regionala utvecklingen, bland annat Loka Brunn och Grythyttans stålmöbler. Gordon Hahn, Internationella frågor, Regionförbundet Örebro Gordon redogjorde för EU2020 som ersätter Lissabonstrategin. Grundstenarna i EU2020 är en smart och hållbar tillväxt som kommer alla tillgodo. Strategin har fem huvudmål; Ökad sysselsättningsgrad Mer satsning på FoU Energi och klimatsmartare samhälle Höjd utbildningsnivå Minskad fattigdom Styrkorna i Örebroregionen kopplat till EU2020 är enligt Gordon vår specialisering inom smart tillväxt och innovation, bl.a. Alfred Nobel och Grythyttan. Vid pennan Anders Niklasson

4 Sammanfattningar av workshoparna Kunskap och kompetens Utmaningarna inom kunskap och kompetensförsörjning är stora men på Loka-workshoparna var alla överens om att det också var den viktigaste att prioritera. Vi måste ha en bra grund för kunskap för att kunna bygga vidare och få till en hållbar tillväxtspiral. Många faktorer har betydelse för att vi får till en bra kompetensförsörjning. Många måste ta sitt ansvar. Ett viktigt arbete ligger framför oss att ytterligare tydliggöra vilka som måste ta ansvar för vilka processer. Skolcheferna presenterade sitt förslag för att skapa skolförbättringar i regionen. Alla är eniga om behovet av aktiva insatser för att höja elevernas måluppfyllelse inom regionen. Seminariedeltagarna gav konstruktiv kritik och synpunkter som kan vässa förslaget. De samlade signalerna från deltagarna var att gå vidare med arbetet. Se även presentation Maria Svensson och filen Kunskapslyft. Maria Svensson och Peter Morfeldt Förvaltningsstaden/Entreprenörskap och företagande Aktiva och engagerade deltagare som representerade många olika organisationer. Vi fick en överraskande aktiv diskussion kring Örebro som förvaltningsstad första dagen. Mycket beroende på att Kjell Unevik var med och satt inne med en hel kunskap och synpunkter. Vi behöver: hitta gemensamma lösningar för offentlig förvaltning för exempelvis data, upphandling, växel/telefoni, lönekontor. samla en operativ grupp för att utveckla Förvaltningsstaden. förbättra omvärldsbevakningen. Det kommer att bli svårare att få etableringar till Örebro om vi inte blir residensstad i ett nytt större län. Vi ska satsa på områden där vi kan plocka hem etableringar exempel den nya tolkmyndigheten som kanske inrättas. Planberedskap finns i Örebro kommun för etablering av myndigheter. Innovationer i offentlig verksamhet är ofta kvalificerade och kompetensen vid Örebro universitet är en styrka. När det gäller entreprenörskap och företagande: Göra = verkstad, Samarbeta, Fokusera på möjligheter. Det är viktigt att det finns tydliga mottagare och görare som känner och är beredda att ta ansvar. Det finns en förväntan på BRO och den handlingsplan som ska tas fram. Acceptens för att ta fram en aktivitetsplan/verkstadplan utifrån de områden som presenterades på mötet. Utformningen av den strategiska gruppen hann vi inte tyvärr diskutera. Marianne Karlsson och Sven-Erik Sahlén

5 Lustfyllda möten och upplevelser Loka 29-30/8 Attraktiva mötesplatser och dess förutsättningar var en central fråga för våra workshopdeltagare. Generellt finns ett stort problem för mindre kommuner att kunna få till attraktiva och nya mötesplatser, framför allt om det handlar om stora investeringar. Samverkan över kommungränserna blir alltså av mycket stor vikt. En allmän acceptans att Örebro är det primära skyltfönstret och därmed också ingången som kan spilla över även på mindre kommuner, men att detta görs mycket begränsat idag. Ett stort och viktigt utvecklingsområde, alltså. Till exempel skulle man till stora evenemang (Läkarkongresser, bridgefestivaler m m m) kunna koppla på paket/utflykter till oväntade/attraktiva platser/upplevelser i mindre kommuner. Det kan handla om alltifrån båtutflykter i Norra Vätterns skärgård till fiskeupplevelser i Bergslagen. Endast fantasin sätter gränser, men poängen är att en bussutflykt på 5-8 mil inte känns speciellt ansträngande för till exempel internationella besökare. Inte minst om attraktionen är något mer unik än att äta middag och ta en öl i stadsmiljö. Samtidigt finns stora utvecklingsmöjligheter även internt, d v s vad gäller mötesplatser för regionens invånare. TV-programmet Kobra gjorde ovärderlig reklam för Kumla, och mycket av det som togs upp är ju redan väl känt. Ett undantag var den livaktiga unga rockscenen där samverkan med civilsamhället skapat en nationell attraktion som tidigare inte var speciellt känd ens i Kumla, och än mindre i regionens kommuner. Att plocka fram goda exempel i ett regionalt perspektiv en viktig uppgift för MOA. Kopplingen mellan den offentliga arenan och näringsliv är viktig, men oerhört komplex. Besöksnäringen går inte in och investerar i anläggningar för att RUS:en sätter det som ett viktigt mål, utan gör det först när det börjar röra på sig i verkligheten. Hönan och ägget paradoxen är viktig att tänka på när vi lägger fram visioner och försöker vara förutsättningsskapande. Kopplingen mellan kultur och idrott är aningen knepig då den nationella nivån inte inkluderar idrottslivet i kulturpolitiken. Däremot är idrottsrörelsen, liksom civilsamhället i stort, en oerhört viktig del för ett sprudlande kulturliv på lokal nivå. Den delen får också stöd i både RUS, Kulturpolitiska programmet samt den Kulturplan som just arbetas fram. En allmän samsyn att gränsöverskridandet mellan kommuner och sektorer (riva stuprören) är mycket viktigt, men att det också kräver strukturellt utvecklingsarbete. Rikard Åslund, Toni Eriksson, Alf Lindblad Fler boende i Örebroregionen Ett intensivt konferensdygn. Workshopen besöktes av några fler personer än de som preliminärt anmält sig, bland annat deltog hälften av regionens kommunchefer. Workshopen fick ett lyft och ett något lite mer utifrånblick genom deltagande av Harbi Amir (resursperson) och Jacob Höglund (ordförande Örebro studentkår) i de relativt livliga diskussioner som workshoparna kom att präglas av.

6 På minussidan kan konstateras att några avgörande nya fakta eller argument knappas kom i dagen. Det mesta innehållet var känt för att inte säga välkänt av deltagarna men vissa perspektiv, skälen till stagnation respektive dynamik, var nya och spännande för de flesta. Att operationalisera resultatet av själva workshopen i det korta tidsintervallet är svårt. Ronnie Wirslund

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT ÖREBRO SLOTT/ELITE STORA HOTELLET 18-19 MARS 2015

SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT ÖREBRO SLOTT/ELITE STORA HOTELLET 18-19 MARS 2015 SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT ÖREBRO SLOTT/ELITE STORA HOTELLET 18-19 MARS 2015 SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT Swedish Entrepreneurship Summit 2015 Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer