Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008"

Transkript

1 Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2008 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Dalarna Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Småland Förvaltningsberättelse 2008 Räntefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008

2 Spiltan Fonder AB Utdrag från VD-brev till andelsägarna 2008, utsänt i januari Bästa andelsägare, Vad skall man göra som sparare idag? Här vill jag passa på att låna kloka ord både från USA:s nya president Barack Obama och från världens främste placerare Warren Buffett. Först Barack Obama och hans kommentar om den ekonomiska utvecklingen: Vi har gått igenom besvärliga tider förr, vi har gått igenom lågkonjunkturer förut. Vi kommer att klara även detta. Det kommer att bli bättre tider igen, det kommer att vända uppåt. Det finns hopp om att det blir bättre. Om inte annat är vi övertygade om att låga räntor, och för oss specifikt en svag krona, en alltmer uppdämd efterfrågan och massiva krispaket skapar förutsättningar för att få ekonomin att vända. Och i takt med allt lägre räntor framstår alternativen till aktiemarknaden som allt mindre intressanta och bara det skulle kunna leda till att börserna stiger igen. Därefter Warren Buffett som under hösten upprepat att: "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful". Warren Buffett har lyckat med att prestera en genomsnittlig avkastning på 21% per år mellan Det finns därför all anledning att lyssna på honom. Och kom ihåg att aktiemarknaderna, åtminstone så långt vi kan blicka tillbaks, kan reagera upp till ett år före en synbar vändning i ekonomin. Time to get greedy! Då ingen, inte ens Warren Buffett, tyvärr kan förutsäga aktiemarknadens kortsiktiga rörelser vill vi i detta läge argumentera för att hålla ut och om möjligt åtminstone återuppta eller påbörja ett månadssparande. Månadssparandet sprider riskerna över tiden och det är vår absoluta övertygelse, baserat på egen och andras erfarenhet, att det är ett mycket bra beslut. Årets stjärnförvaltare och årets fond för 2008 Under årens lopp har vi belönats med toppbetyg för våra fonder i flera utvärderingar och just nu är vi speciellt stolta över att Spiltan Aktiefond Stabil har högsta betyg "5 stjärnor" hos fondutvärderingsföretaget Morningstar och att vi den 19 januari 2009 dessutom blivit utnämnda till Årets stjärnförvaltare av dem tillsammans med Dagens Industri. Fondmarknaden har i sin tur valt ut fonden till Bästa Sverigefond. Även om vi i år självklart inte är tillfreds med den absoluta avkastningen är det till och med så att Spiltan Aktiefond Stabil är bäst i sin kategori Sverigefonder, förutom under 2008, även på 1, 3 och 5 år. Sedan start är fonden +68%. Samtidigt har Spiltan Aktiefond Sverige, trots en liksom för samtliga Sverigefonder tuff period, försvarat sin höga rating hos fondutvärderingsföretaget Wassum, som anlitas av bl a PPM, med "4 W" i deras 5-gradiga W-ratingskala i den senast publicerade genomgången. Sedan start är fonden +63%. Vi ser nu även fram emot att få betyg på vår räntefond, Spiltan Räntefond Sverige, vi vet redan att den är den korträntefond på marknaden med lägsta avgift (0,1%) och att den var allra bäst sett till fondens avkastning under 2008 och slutade året på plus 5,8%. Billigast var bäst! Glöm heller inte bort våra två regionfonder i Dalarna och Småland som rönt mycket stor uppmärksamhet och intresse. Läs mer om respektive fond i de utförliga kvartalsrapporterna. Fondrapporter Alla rapporter, både nya och gamla, för samtliga fonder finns dock som alltid att läsa på Vill du vara säker på att alltid vara uppdaterad? Skicka oss din e-postadress. Tack! Tack för din uthållighet och för förtroendet att vi får förvalta ditt kapital. Ingen kan garantera något för framtiden, däremot kan vi garantera att vi gör allt för att våra fonder även fortsatt skall ge en långsiktigt god avkastning. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på telefon eller på e-post Bästa sättet att ta vara på börsens svängningar? Börja månadsspara - Nu! Med vänliga hälsningar Erik Brändström VD, Spiltan Fonder AB

3 Årsberättelse för Spiltan Aktiefond Sverige Perioden

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB får härmed avge årsrapport för 2008 avseende Spiltan Aktiefond Sverige. Spiltan Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltad Sverigefond. Målsättningen är att uppnå en värdeutveckling som över tiden är högre än motsvarande för Stockholmbörsen. Fondens tillgångar skall placeras i olika branscher och marknader. Dock skall minst 90 % placeras på den svenska aktiemarknaden. Fonden är en aktivt förvaltad fond, i vilken placeringar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Bolag med goda tillväxtmöjligheter är givna favoriter under förutsättning att aktien bedöms rimligt värderad. Investeringar i bolag som inte redovisar vinst är sällsynta. Även nyintroduktioner och relativt unga bolag är lågt prioriterade placeringar. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter. Ekonomisk översikt Totalavkastning fonden, % -47,48-0,1 29,5 34,9 12,9 Sixprx -39,1-3,5 28,2 32,6 17,6 Utdelning kr/andel 9,65 0,29 2,88 3,86 5,71 Andelsvärde, kr 31/12 149,55 295,24 300,77 235,45 177,22 Fondförmögenhet, mkr 31/ Antal utelöpande andelar, st 31/ Courtage, kkr 127,3 73,3 157, ,4 Genomsnittlig fondförmögenhet, mkr 150,8 222, ,8 Courtage/genomsn fondförmögenhet, % 0,08 0,03 0,08 0,08 0,26 Omsättningshastighet 0,56 0,36 0,31 0,51 0,64 Totalkostnad (TKA) % 2,19 1,49 1,51 1,51 1,6 Total expenses ratio, (TER) % 2,1 1,46 1,43 1,43 1,3 Volatilitet 30,09 Sharpekvot -1,59 Value at risk, (VAR) % 15,08 Enligt gällande regelverk skall en redogörelse lämnas för de sammanlagda förvaltningskostnader som erlagts under året uttryckt i kronor för ett andelsinnehav som vid årets ingång antas vara värt kr. Dessa andelar skall ha behållits under hela året. För Spiltan Aktiefond Sverige uppgick den totala ersättningen till fondbolaget för ett sådant innehav till 114 kr och övriga kostnader till 52 kr. Marknadsvärdet var kr. Vid ett månadssparande om 100 kr per månad så uppgick ersättningen till fondbolaget till 7,80 kr och övriga kostnader till 2,40 kr. Marknadsvärdet var 798,73 kr. Beträffande fondens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter.

5 Resultaträkning Belopp i kr Not Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ersättning till fondbolaget Övriga kostnader Ersättning till förvaringsinstitut Årets resultat Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Kortfristiga skulder Fondförmögenhet 1, SUMMA SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga för en investeringsfond. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Kurserna hämtas dagligen vid respektive marknads stängning. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Noter Not 1 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Emitterade andelar per var ,3161 st. Värdet per andel var 58,22. Not 2 Finansiella Instrument Per den 31 december 2008 innehades positioner i följande finansiella instrument. Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ACAP INVEST B % ALFA LAVAL % AROS QUALITY GROUP % ATLAS COPCO A % DUROC B % ITAB SHOP CONCEPT % NFO DRIVES % REDERI TRANSATLANTIC % SANDVIK % SKANSKA B % SKF B % TRANSCOM SDB A % VBG B % XANO INDUSTRI % Industrivaror och tjänster %

7 Not 2 fortsättning Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ELECTROLUX B % HENNES O MAURITZ B % HUSQVARNA B % Sällanköpsvaror och tjänster % ACTIVE PROPERTIES B % AMHULT 2 B % AVANZA % GEVEKO B % KINNEVIK B % NORDNET B % SEB A % SWEDBANK AB A % Finans och fastighet % MILLICOM INTERNA.SDB % Telecom.serv % ERICSSON B % Information tech % PHONERA % Telecomm % Summa värdepapper % Övriga tillgångar och skulder % Förmögenhet % Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad 93,19% eller motsvarande marknad utanför EES kr Finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid 0,24% någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten kr

8 Not 3 Kortfristiga fordringar Ej likviderade sålda värdepapper Not 4 Övriga kortfristiga skulder Ej likviderade köpta värdepapper Övriga skulder Not 5 Specifikation av värdeförändring Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserat resultat Summa

9 Stockholm den Per Håkan Börjesson Styrelseordförande Erik Brändström Verkställande direktör Anders Bergholtz Styrelseledamot Staffan Olsson Styrelseledamot Stefan Öström Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den Thorbjörn Wängvik Auktoriserad revisor

10 Årsberättelse för Spiltan Aktiefond Stabil Perioden

11 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB får härmed avge årsrapport för 2008 avseende Spiltan Aktiefond Stabil. Spiltan Aktiefond Stabil är ett bra bassparande. Målsättningen är att i första hand skapa en stabil positiv avkastning (7 % per år) och att i andra hand gå bättre än jämförbara fonder/index. Fonden är ett bra bassparande med låg risk genom att den erbjuder en helhetslösning att investera i en bred och väldiversifierad portfölj med placeringar i flera olika sektorer. Dessa är; börsnoterade kvalitetsbolag med tyngdpunkt på s k värdeaktier, investmentbolag samt placeringar i andra fonder och penningmarknadsinstrument för att erhålla absolut/stabil avkastning som dessutom sänker fondens totala risknivå. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter Ekonomisk översikt Totalavkastning, fonden % -29,9-2,4 31,6 24,5 23,4 Sixprx -39,1-3,5 28,2 32,5 17,6 Utdelning Kr/andel 4,38 2,9 2,21 0,72 2,71 Andelsvärde, kr 157,09 228,83 237,13 182,05 146,85 Fondförmögenhet,mkr Antal utlöpande andelar Courtage, kkr 40,3 46,7 37,5 47,6 25,3 Genomsnittlig fondförmögenhet, mkr 43, ,5 25,9 12,2 Courtage/genomsn fondförmögnehet % 0,0,9 0,08 0,09 0,18 0,21 Omsättningshastighet 0,40 0,18 0,08 0,13 0,17 Totalkostnad (TKA) % 2,12 1,65 1,84 1,95 2,2 Total expenses ratio (TER) % 2,02 1,57 1,74 1,76 2 Volatilitet (standardavvikelse) 24,28 Sharpekvot -1,24 Value at risk (VAR) % 11,3 Enligt gällande regelverk skall en redogörelse lämnas för de sammanlagda förvaltningskostnader som erlagts under året uttryckt i kronor för ett andelsinnehav som vid årets ingång antas vara värt kr. Dessa andelar skall ha behållits under hela året. För Spiltan Aktiefond Stabil uppgick den totala ersättningen till fondbolaget för ett sådant innehav till 125kr och övriga kostnader till 52 kr. Marknadsvärdet var kr. Vid ett månadssparande om 100 kr per månad så uppgick ersättningen till fondbolaget till 8,59 kr och övriga kostnader till 2,05 kr. Marknadsvärdet var 976,93 kr. Beträffande fondens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till nedanstående resultat och balansräkningar jämte till dessa hörande noter.

12 Resultaträkning Belopp i kr Not Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Kortfristiga fordringar Bank och övriga likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Kortfristiga skulder Fondförmögenhet 1, SUMMA SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Inga Inga

13 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga för en investeringsfond. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Kurserna hämtas dagligen vid respektive marknads stängning. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Noter Not 1 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Emitterade andelar per var ,3726 st. Värdet per andel var 157,09. Not 2 Finansiella Instrument Per den 31 december 2008 innehades positioner uteslutande i finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel BERKSHIRE HATHAWAY B % Försäkring % GETINGE B % Q-MED % SECTRA B % Health Care %

14 Not 2 fortsättning Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ALFA LAVAL % AROS QUALITY GROUP % BEIJER B % INDUTRADE % NIBE INDUSTRIER B % SANDVIK % SVEDBERGS B % Industrivaror och tjänster % HENNES O MAURITZ B % HUSQVARNA B % KABE HUSVAGNAR B % SKISTAR B % SWEDISH MATCH % Sällanköpsvaror och tjänster % INDUSTRIVÄRDEN A % INVESTOR A % KINNEVIK B % LATOUR INVESTMENTB % LUNDBERGFÖRETAGEN B % TRACTION B % Finans och fastighet % XACT BEAR % Mutual Fund % Summa finansiella instrument % Övriga tillgångar och skulder % Förmögenhet %

15 Not 3 Övriga fordringar Ej likviderade sålda värdepapper Not 4 Övriga kortfristiga skulder Ej likviderade köpta värdepapper Övriga skulder Not 5 Specifikation av värdeförändring Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserat resultat Summa

16 Stockholm den Per Håkan Börjesson Styrelseordförande Erik Brändström Verkställande direktör Anders Bergholtz Styrelseledamot Staffan Olsson Styrelseledamot Stefan Öström Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den Thorbjörn Wängvik Auktoriserad revisor

17 Årsberättelse för Spiltan Aktiefond Dalarna Perioden

18 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB, får härmed avge årsrapport för 2008, avseende Spiltan Aktiefond Dalarna. Spiltan Aktiefond Dalarna är en aktivt förvaltad Sverigefond. Målsättningen för fonden är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än motsvarande för Stockholmbörsens OMXS-index. Fondens tillgångar skall placeras i olika branscher och marknader. Dock skall minst 90 % placeras på den svenska aktiemarknaden. Målsättningen är att till relativt stor del placera i företag med säte eller fasta driftsställen i Dalarna för att främja kapitalförsörjning och utveckling av företag i Dalaregionen. Ekonomisk översikt Totalavkastning, fonden % -38,48-4,1 Sixprx % -39,1-3,0 Utdelning kr andel 1,18 0 Andelsvärde 31/12 58,22 95,87 Fondförmögenhet mkr 5,0 7 Antal utlöpande andelar, st 31/ Corutage kkr 6,5 11,5 Genomsnittlig fondförmögenhet mkr 6,8 7,5 Courtage/genoms fondförmögenhet % 0,01 0,15 Omsättningshastighet 0,38 0,67 Totalkostnad, (TKA) % 1,89 Total expenses ratio, (TER) % 1,79 Volatilitet (standardavvikelse) 28,95 Sharpekvot -1,33 Value at risk (VAR) 13,78 Enligt gällande regelverk skall en redogörelse lämnas för de sammanlagda förvaltningskostnader som erlagts under året uttryckt i kronor för ett andelsinnehav som vid årets ingång antas vara värt kr. Dessa andelar skall ha behållits under hela året. För Spiltan Aktiefond Dalarna uppgick den totala ersättningen till fondbolaget för ett sådant innehav till 112 kr och övriga kostnader till 43 kr. Marknadsvärdet var kr. Vid ett månadssparande om 100 kr per månad så uppgick ersättningen till fondbolaget till 8,10 kr och övriga kostnader till 2,78 kr. Marknadsvärdet var 878,83 kr. Beträffande fondens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter.

19 Resultaträkning Belopp i kr Not Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Kortfristiga fordringar Bank och övriga likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Kortfristiga skulder Fondförmögenhet 1, SUMMA SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Inga Inga

20 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga för en investeringsfond. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Kurserna hämtas dagligen vid respektive marknads stängning. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Noter Not 1 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Emitterade andelar per var ,3161 st. Värdet per andel var 58,22. Not 2 Finansiella Instrument Per den 31 december 2008 innehades positioner i följande finansiella instrument. Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel BROSTROM B % DALA ENERGI AB A % Energi % SSAB SVENSKT STÅL A % STORA ENSO R SEK % Material %

21 Not 2 fortsättning Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ABB LTD % ALFA LAVAL % BE GROUP % REDERI TRANSATLANTIC % SANDVIK % SKANSKA B % SKF B % TRANSCOM SDB A % Industrivaror och tjänster % CLAS OHLSON B % ELECTROLUX B % HENNES O MAURITZ B % HUSQVARNA B % SKISTAR B % Sällanköpsvaror och tjänster % AVANZA % DIÖS FASTIGHETER AB % SV. HANDELSBANKEN A % Finans och fastighet % MILLICOM INTERNA.SDB % Telecomoperatörer % TRIONA AB % Informationsteknologi % HBDH EMISSION % ORSA GRÖNKLITT BTA % Övriga % Summa finansiella instrument % Övriga tillgångar och skulder % Fondförmögenhet % Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad 87,19% eller motsvarande marknad utanför EES kr Finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid 7,02% någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten kr

22 Not 3 Specifikation av värdeförändring Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserat resultat Summa

23 Stockholm den Per Håkan Börjesson Styrelseordförande Erik Brändström Verkställande direktör Anders Bergholtz Styrelseledamot Staffan Olsson Styrelseledamot Stefan Öström Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den Thorbjörn Wängvik Auktoriserad revisor

24 Årsberättelse för Spiltan Aktiefond Småland Perioden

25 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB, får härmed avge årsrapport för avseende Spiltan Aktiefond Småland. Spiltan Aktiefond Småland startade den 25 juni Fonden är en aktivt förvaltad Sverigefond. Målsättningen för fonden är att uppnå en värdeutveckling som över tiden är högre än motsvarande för Stockholmbörsens OMXS-index inklusive utdelning. Fondens tillgångar skall placeras i olika branscher och marknader. Dock skall minst 90 % placeras på den svenska aktiemarknaden. Målsättningen är att minst 50 % av fondens tillgångar skall placeras i företag med säte eller fasta driftsställen i Småland för att främja kapitalförsörjning och utveckling av företag i Smålandsregionen. Ekonomisk översikt Totalavkastning, fonden % -24,23 Sixprx -39,1 Utdelning kr andel 0 Andelsvärde 31/12 75,77 Fondförmögenhet mkr 30,5 Antal utlöpande andelar, st 31/ Courtage kkr 41,6 Genomsnittlig fondförmögenhet, mkr 17,1 Courtage/genoms fondförmögenhet % 2,4 Omsättningshastighet 0,54 Totalkostnad (TKA) % 1,84 Total expenses ratio (TER) % 1,59 Volatilitet (standardavvikelse) 33,18 Sharpekvot -1,25 Value at risk (VAR) % 15,67 Enligt gällande regelverk skall en redogörelse lämnas för de sammanlagda förvaltningskostnader som erlagts under året uttryckt i kronor för ett andelsinnehav som vid årets ingång antas vara värt kr. Dessa andelar skall ha behållits under hela året. För Spiltan Aktiefond Småland uppgick den totala ersättningen till fondbolaget för ett sådant innehav till 66 kr och övriga kostnader till 20 kr marknadsvärdet var kr. Vid ett månadssparande om 100 kr per månad så uppgick ersättningen till fondbolaget till 2,93 kr och övriga kostnader till 0,80 kr. Marknadsvärdet var 572,53 kr. Beträffande fondens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter.

26 Resultaträkning Belopp i kr Not Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Övriga intäkter 10 Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut Övriga kostnader -544 Summa kostnader Årets resultat Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Kortfristiga skulder Fondförmögenhet 1, SUMMA SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Inga

27 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga för en investeringsfond. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Kurserna hämtas dagligen vid respektive marknads stängning. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Noter Not 1 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början - Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid årets slut Emitterade andelar per var ,4127 st. Värdet per andel var 75,77. Not 2 Finansiella Instrument Per den 31 december 2008 innehades positioner i följande finansiella instrument. Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ELAJO INVEST AB B % Energi % GETINGE B % Health Care % BERGS TIMBER AB B % PROFILGRUPPEN B % RÖRVIKTIMBER % Materials %

28 Not 2 forts. Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ALFA LAVAL % AROS QUALITY GROUP % FAGERHULT % HEXPOL B % ITAB SHOP CONCEPT % LAMMHULTS B % NIBE INDUSTRIER B % OEM INT B % SANDVIK % SKANSKA B % SKF B % TRANSCOM SDB A % VOLVO B % XANO INDUSTRI % Industrivaror och tjänster % ELECTROLUX B % HENNES O MAURITZ B % HUSQVARNA B % KABE HUSVAGNAR B % NEW WAVE GROUP B % Sällanköpsvaror och tjänster % FORT NOX % Teknologi mjukvara % AVANZA % INDUSTRIVÄRDEN A % INVESTOR B % SV. HANDELSBANKEN A % Finans och fastighet % MILLICOM INTERNA.SDB % Telecomoperatörer % JLT MOBILE COMPUTERS % SENSYS TRAFFIC % Informationsteknologi % Summa finansiella instrument % Övriga tillgångar och skulder % Förmögenhet % Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad 93,26% eller motsvarande marknad utanför EES kr Finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid 0,11% någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten kr

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

SELECT BRASILIEN 2014

SELECT BRASILIEN 2014 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen

Investmentbolag med substans +38% Tokhausse på börsen Tokhausse på börsen Torsdagen bjöd på en riktig rökare med en uppgång på dryga 3 procent. Det var en välkommen återhämtning, men dylika spurter brukar sällan hålla i längden. sidan 22 +38% Hög rabatt på

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010 Du som vill läsa mer om vad som händer på Investment AB Spiltan går till www.spiltan.se/spiltan eller klicka på rutan Investment AB Spiltan på portalsidan www.spiltan.se. Där hittar du vår uppdaterade

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer