Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar"

Transkript

1 Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1

2 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program, ämnen, kurser sid 8 Betyg... sid 9 Att tänka på om du vill plugga vidare. sid 11 Trivsel för alla - allas ansvar. sid 11 Åtgärdstrappa vid olämpligt uppträdande/beteende.. sid 11 Rutiner vid stor frånvaro... sid 12 Regler för datoranvändning. sid 12 Arbetsmiljöfrågor. sid 13 Kalendarium. sid 14 När du vill kontakta oss.. sid 16 Sjukanmälan (se sid 6) Sjukanmälan görs alla sjukdagar. Sjukanmälan görs på tfn

3 Välkommen! Vi hoppas att Du skall trivas hos oss och få möjligheter att utvecklas både kunskapsmässigt och personligen. Vi vill att Du tar en aktiv del i ditt lärande och är med och påverkar din studiesituation. Din kontaktlärare kommer att stötta dig i upprättandet av din individuella utvecklingsplan. Vi tror att du kan ta stort eget ansvar och att du vill lyckas med dina studier. För detta krävs en del arbete. Mycket görs i skolan men du behöver arbeta med din inlärning även hemma. Se till att du inte missar lärarnas hjälp under lektionernas arbetspass. Du kan också få stöd av vårt elevvårdsteam. Vi vet att du har erfarenheter som vi vill ta del av. Engagera dig gärna i vårt elevråd eller som klassrepresentant/elevskyddsombud. Vi vill gärna att du kommer med synpunkter och tar aktiv del i dina studier och personliga utveckling. Än en gång varmt välkommen önskar Rektor Annika Sandgren och medarbetare 3

4 Information Adressbyte Byte av mantalsskrivningsadress sker automatiskt via folkbokföringen. Bibliotek Skolan har ett omfattande bibliotek med såväl fack- som skönlitteratur, tidningar och tidskrifter. I biblioteket finns arbetsplatser och studierum. Studierummen har datorer där du har möjlighet till datasökning och utskrift. Vid lånedisken får du även hjälp med sökningar i flera olika databaser. Borttappade och upphittade saker Vänd dig till biblioteket eller till administrationen på Widénska. Det som lämnats in förvaras, längst till läsårets slut. Busskort Du är berättigad till busskort om du är folkbokförd på en adress som ligger minst 6 km gång- eller cykelväg från skolan. Frågor gällande busskort hänvisas till VL, Västmanlands Lokaltrafik, tfn Cafeteria Cafeterian är vanligtvis öppen måndag-fredag kl måndag-torsdag kl , fredag kl Se anslag. Här kan du köpa kaffe, dricka, smörgåsar och frukt till ett rimligt pris. Elevfoto Individuella foton tas på alla elever varje år och klassfoton tas i samband med läsårsstart. Elevskåp Under din studietid har du möjlighet att låna ett elevskåp. Lås till skåpet får eleven tillhandahålla själv. Frånvaro Gymnasiekolan är inte obligatorisk, men läser man på gymnasiet är närvaron obligatorisk. Föräldrarna underrättas samma dag man har ogiltig frånvaro. Nytt från och med 1 januari 2012 är att skolan är skyldig att rapportera till CSN om någon elev har ogiltig frånvaro. Nytt är också att det idag kan räcka med några timmars ogiltig frånvaro för att CSN ska dra in studiebidraget. Mer information går att läsa på Försäkring Västerås stad har tecknat olycksfallsförsäkring hos Protector som gäller alla gymnasieelever under skoltid samt till och från skolan. Om du på grund av sjukdom/olycksfall fått rörelsehinder bekostar inte skolan/kommunen transport (taxi) mellan hem och skola, eftersom gymnasiet inte är en obligatorisk skolform. Se därför över ditt försäkrings-skydd. Om olycksfall sker under skoltid skall vårdnadshavaren anmäla detta till Protector på tel.nr Idrott På Widénska finns en skolidrottsförening. Träningslokal finns att tillgå för Widénskas elever. Lärare måste kontaktas för att få tillgång till lokalen. 4

5 Individuell studieplan En individuell studieplan upprättas när du börjar dina gymnasiestudier. Den innehåller alla de kurser du ska läsa under din studietid. Individuell utvecklingsplan En individuell utvecklingsplan upprättas i samband med det första utvecklingssamtalet. Den ska vara framåtsyftande och ge dig ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet. Den ska konkret beskriva ditt långsiktiga mål och de delmål som du skall göra för att nå fram till målet. Kalendarium Ett kalendarium med uppgifter om lovdagar och nationella prov m.m. hittar du i slutet av denna skrift. Klassrum I klassrummen har alla elever ansvar för att bänkar står i ordning samt att, stolarna ställs på bänkarna, fönstren stängs och ljuset släcks. Ledighet Om du behöver vara ledig från skolarbetet måste du, senast två veckor före önskad ledighet, lämna in en skriftlig ansökan till din kontaktlärare, som kan bevilja ledighet, 3 skoldagar. Ansökningsblankett finns i biblioteket eller på administrationen på Widénska. Längre ledighet beviljas i undantagsfall av rektor. Tänk på att kursens mål och olika moment måste uppnås även om du beviljats ledighet. Ansvar för konsekvenserna av ledigheten utöver lov och ferier ligger hos elev och föräldrar. Likabehandlingsplan Lagen ska främja barns och elevers lika rättigheter, motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt motverka annan kränkande behandling. Lån av utrustning För lån av utrustning som skolan äger är du som elev personligen ansvarig. En särskild låneförbindelse ska skrivas under. Var rädd om utrustningen, för om du tappar, förstör eller inte återlämnar utrustningen måste du ersätta densamma. Läroböcker Du får låna dina läroböcker av skolan under studietiden. Var rädd om böckerna, för om du tappar bort, förstör eller inte återlämnar en bok måste du ersätta den. Läs- och skrivsvårigheter dyslexi Det finns en läs- och skrivstudio. Du som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi blir erbjuden individuellt anpassad specialundervisning. Vid behov kan du få kompensatorisk hjälp i klassrummet, till exempel längre tid på skrivningar eller läromedel inlästa på band. Nationella prov För vissa kurser, engelska 5-6, svenska 1 och 3/svenska som andra språk 1 och 3 och matematik 1a- 4, genomförs nationella prov. Dessa prov ska vara ett hjälpmedel för att elever vid betygssättning ska bedömas så lika som möjligt över landet. 5

6 Personregister Datainspektionen har utfärdat licens nr för Västerås stad. Det berättigar staden att föra personregister över elever, vårdnadshavare/kontaktpersoner och personal inom grund-, gymnasie- och kulturskolan. Eventuella frågor om registerinnehåll besvaras av skolans expedition. Reception I den gemensamma receptionen som ligger i biblioteket kan du köpa pennor och block. Övriga ärenden hänvisas till administrationen på Widénska. Rökning Rökning inom skolans område är i lag förbjudet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kräver ett rökfritt skolområde och har ställt som krav att skolan verkar för en rökfri miljö. Sjukanmälan Om du måste stanna hemma från skolan p.g.a. sjukdom ska anmälan göras varje sjukdag. Alla elever över 18 år kan själva anmäla frånvaro och för elever under 18 år måste vårdnadshavarens personnummer anges. Det går både att Anmäla och ta bort anmäld frånvaro. Ringer man in till tjänsten och redan har giltig frånvaro får man en fråga om man vill ta bort giltiga frånvaron. Ett SMS går alltid ut till vårdnadshavaren för att bekräfta frånvaron och så att eleven inte kan registrera frånvaro i sin förälders ställe. Sjukanmälan ska göras alla sjukdagar. Sjukanmälan görs på tfn Om du insjuknar under dagen, ta kontakt med din kontaktlärare/mentor. Vid upprepad korttidsfrånvaro och efter 1 veckas frånvaroperiod kan studiebidrag och andra studiesociala förmåner (ex bostadsbidrag) dras in om du inte har sjukintyg. Om du har bankgirokonto kan du göra sjukanmälan via webben. Skadegörelse Om du med uppsåt eller genom oaktsamhet skadar skolans egendom är du skyldig att ersätta skadan till dess fulla värde. Klotter och annan skadegörelse polisanmäls. Skolrestaurang Skolrestaurangen är öppen mellan kl och Varje dag serveras en huvudrätt, ett vegetariskt alternativ samt salladsbord med bröd och smör. Varje elev har ansvar för att ordningen i matsalen är god och att själv bära bort sin tallrik med mera från bordet. Vid allergi eller överkänslighet kontaktas skolsköterskan. Studiebidrag Studiebidrag utgår med 1050 kr/mån till elev under 10 månader per år (ej juli, aug). Ansökan behöver inte göras. Möjlighet finns att ansöka om extra tillägg om familjens inkomst är lägre än kr/år före skatt. Om du studerar utanför din hemkommun kan du ansöka om bidrag till inackorderingskostnader. Vänd dig till kurator om du har frågor om studieekonomi och stipendier. Stödundervisning Din skola tillhandahåller stödundervisning till dig som har behov av extra stöd. Tillsammans med kontaktläraren bestäms under vilka former det ska ske. 6

7 Säkerhet Din skola har ett automatiskt brandlarm. Runt om i skolan finns utrymningsplaner anslagna och utrymningsvägar markerade. Försäkra dig om att du känner till utrymningsvägarna. Utvecklingssamtal Varje termin erbjuds du utvecklingssamtal med din kontaktlärare. Samtalet är till för att du som elev ska lyckas så bra som möjligt med dina studier. Vi ser gärna att förälder/vårdnadshavare är med vid utvecklingssamtalen. Vaktmästeri Vaktmästarna sköter underhållet av våra lokaler och ställer alltid upp när du behöver hjälp med elevskåp och mycket annat. Värdesaker Varje elev disponerar ett skåp för förvaring av ytterkläder och läroböcker. Lås köps av eleven själv. Tyvärr förekommer stöld även ur låsta skåp, så tag inte med värdesaker till skolan. Eventuell stöld polisanmäls av eleven. Du får ingen ersättning vid eventuell förlust. Skolan förbehåller sig rätten att visitera skåp. Webbplats Aktuell information om skolans verksamhet finner du på Där hittar du även aktuella scheman. Elevhälsa och vägledning På din skola finns skolkurator, skolsköterska, skolläkare och studie- och yrkesvägledare för att hjälpa dig med speciella behov. Kurator Vill du ha information om studieekonomi och studiesociala frågor, vissa stipendieansökningar och, kanske allra viktigast, vill du ha någon att tala med om din studie- och/eller familjesituation vänder du dig till din kurator. Kurator ger dig stöd och hjälp med att reda ut och bearbeta problem som t. ex rör personliga problem, livsfrågor, kamratrelationer, samlevnadsfrågor. Kuratorn kan ge dig information och hjälp i kontakter med andra myndigheter och organisationer i samhället. Hos kuratorn kan du hämta ansökningsblanketter till bl. a extra tillägg och till vissa stipendier. Skolkurator har tystnadsplikt. Skolhälsovård Alla elever på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal under år 1. Hälsokontroll är obligatorisk för alla elever på Widénska. Möjlighet finns att boka tid hos skolsköterska för rådgivning. Skolsköterskan har tystnadsplikt. Om du behöver kontakt med skolläkaren ska du söka upp din skolsköterska för att få besökstid. Studie- och yrkesvägledning Under dina 3 år på gymnasiet får du information och vägledning av studie- och yrkesvägledaren. Vägledningen sker både i grupp och individuellt. 7

8 Den gemensamma studievägledningen ger dig information och kunskaper om olika studie- och utbildningsvägar samt information om arbetslivet. Du får även information om antagningsbestämmelser, utbildningskrav och framtidsutsikter. Den individuella studievägledningen är till för att hjälpa dig att göra så genomtänkta val som möjligt. Vägledningen kan även innefatta hjälp vid eventuellt felval av studieväg. Kontaktlärare Varje klass har minst en kontaktlärare. Deras uppgift är bland annat att ge akt på elevernas hälsa, studiesituation och allmänna uppförande samt att hålla klassen informerad om sådant som direkt påverkar arbetet i skolan. Som elev kan du alltid vända dig till din kontaktlärare då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Elevdemokrati Elevorganisationen har till uppgift att föra fram elevernas synpunkter och åsikter på förändringar i skolan. Det kan gälla frågor angående arbetsmiljön, studiemetoder, regler och förordningar på skolan. I praktiken tar elevorganisationen upp allt som eleverna vill. För den som deltagit i skolkonferensen, elevrådet eller som elevskyddsombud under studietiden, utfärdas ett diplom som bevis för visat engagemang. Elevråd Elevrådet består av representanter som är valda av skolans elever. Elevskyddsombud Varje klass utser elevskyddsombud. Elevskyddsombudens roll är att företräda eleverna i arbetsmiljöarbetet bland annat genom deltagande i skyddsronder och verka för en god arbetsmiljö i skolan. Bland elevskyddsombuden utses ett elevhuvudskyddsombud som deltar i skolans samverkansgrupp. Klassråd Varje klass har ett eget klassråd. I detta ingår samtliga elever i klassen och deras kontaktlärare. Klassrådet ska behandla frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogisk verksamhet i allmänhet och skolans arbetsmiljö. Klassrådet utser representant(er) till klassrepresentantskap. Varje program avsätter tid för klassråd som är obligatoriskt. Programråd Några elevrepresentanter träffar rektor och ansvariga lärare för programmet. Här ges tillfälle till information och att ta upp frågor som har stor betydelse för programmet. Skolkonferens Klassrepresentantskapsmötet utser representanter till skolkonferensen. Skolkonferensen behandlar frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan skolledare, personal och elever. Program, ämnen och kurser Programmen är uppbyggda av sex delar: Gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, gymnasiearbete och individuellt val. Ett fullständigt program omfattar minst gymnasiepoäng och du har eget ansvar för att du når den summan. 8

9 Gymnasiegemensamma ämnen I gymnasieskolan finns det åtta olika ämnen som är obligatoriska för samtliga program. Dessa ämnen är: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Programgemensamma ämnen Varje program har ämnen som är karaktäristiska för just det programmet man har valt att gå. Dessa ämnen är gemensamma för alla elever på programmet. Inriktningar Gymnasieprogrammen har nationella inriktningar. Dessa inriktningar börjar man läsa andra eller tredje läsåret. Programfördjupningar Här ges det utrymme att kunna fördjupa sig i de kurser och ämnen som är speciellt framtaget för det program man har valt. Gymnasiearbete Under åk 3 gör du ett gymnasiearbete som omfattar 100 poäng. Gymnasiearbetet är obligatoriskt på alla program. Individuellt val På gymnasieskolan läser man 200 poäng individuellt val oberoende på vilket program du har valt. Det är dock rektorn som beslutar vilka kurser som kan erbjudas när det gäller individuellt val. Betyg Gymnasiepoängen anger omfattningen av studierna. Hela utbildningen är på poäng. Betygen finns på en sexsiffrig skala från A-F. A-E: Är godkänt (inom olika nivåer där A är det högsta betyg man kan uppnå). F: Är icke godkänt Anser läraren att det inte finns några underlag för att kunna sätta ut betyg så markeras detta med ett streck. Meritvärdering A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0. Meritvärdet är ett värde som används vid intagningen till högskolan/universitetet. Läraren sätter betyg på dig som är inskriven på kurs och deltar i undervisningen. Om du är inskriven på en kurs men frånvaron är så hög och prestationerna så ringa att du inte kan bedömas mot betygskriterierna har läraren rätt att, efter varning, avstå från att sätta betyg. Du får då streck och kan inte tillgodoräkna dig poängen på kursen och riskerar då att inte få ett slutbetyg. Alla betyg är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Varje lärare är skyldig att före sin kurs gå igenom målen och kriterierna för betygsättningen. Betyg sätts på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Behörighet För att vara behörig att söka till högskola/universitet krävs det att du har godkända betyg i minst gymnasiepoäng utav

10 Man måste ha lägst E i ämnena: Svenska 1-3 eller svenska som andra språk 1-3. Engelska 5 och 6 Matematik 1 Gymnasiearbetet Vissa program på högskola/universitet kräver även att man skall vara godkänd i specifika ämnen. Därför kan det vara bra att gå in och läsa på just det programmet man är intresserad av för att se vad som krävs för att vara behörig. Det kan vara skillnad från program till program. Se vidare information på Betygsunderlag Vid betygsättningen sammanväger läraren dina samtliga prestationer, både skriftliga, muntliga och praktiska. Ditt ansvar är att redovisa dina kunskaper och därmed delta i bedömningstillfällena. Är du frånvarande vid något av dessa tillfällen och det resterande bedömningsunderlaget är osäkert, så avgör läraren vid slutet av kursen om du behöver komplettera underlaget. Se vidare information på Fusk Ertappas du med att fuska på ett prov eller annan uppgift anmäls fusket enligt rutin till rektor som agerar enligt åtgärdstrappa. Plagiering Plagiering eller kopiering av hela eller delar av texter och arbeten från t.ex. internet är inte tillåtet och betraktas som fusk. Prövning Det finns tre prövningsperioder per läsår, i augusti före skolstart, i november samt i mars-april. Av kalendariet framgår när dessa inträffar. Det är inte tillåtet att pröva i pågående kurs. Det är heller inte tillåtet att under gymnasietiden pröva i kurs som du redan har betyget E i. Inför varje prövningsperiod ska du själv, på särskild blankett, kontakta lärare. Du kan endast pröva i två ämnen per prövningsperiod. Vid anmälan betalas en avgift på 100 kr, som återfås efter det att prövningen genomförts. Prövningar som utförs efter det att gymnasiestudierna avslutats kostar 500 kr per prövning. Reducerat program Rektor kan besluta om att du får ta bort en kurs om du har uppenbara studiesvårigheter som inte kan lösas på annat sätt. Högst 10 % (250 poäng) kan reduceras. Detta innebär att du inte får grundläggande behörighet till högskolan. Reducering kan endast göras under första halvan av kursen. Studiebevis Du får ett studiebevis och inte ett examensbevis om: a) du saknar poäng som gör att du inte uppnått poäng b) du saknar betyg på någon gymnasiegemensam kurs eller på gymnasiearbetet Examensbevis Efter avslutat program, med betygsatta poäng uppgående till minst poäng, får du ett examensbevis. Examensbevis utgör en sammanställning av betygen i samtliga kurser och på gymnasiearbetet. 10

11 Utökat program Du beviljas läsa en kurs utöver ditt fullständiga program efter en bedömning av dina studieresultat och i mån av plats. Rektor beslutar. Sommarskola Sommarskola arrangeras under två veckor i början av augusti. Elever som ej uppnått betyget E i avslutad kurs i Svenska 1, Matematik 1 eller Engelska 1 ges möjlighet att delta. Det finns även möjlighet delta i sommarskola om du behöver stärka dina kunskaper i något av dessa ämnen för att klara högre kurs. Omgång av kurs Du har rätt att gå om icke godkänd kurs en gång som alternativ till prövning. Ofta är detta inte möjligt utan att gymnasietiden förlängs. Omgång av skolår Har du inte lägst betyget E i alla kurser, kan rektor efter samråd med lärare och elev besluta att du ska gå om ett helt läsår. Förlängd undervisningstid På grund av särskilda skäl kan det finnas en möjlighet att få förlängd undervisning för dig som har studiesvårigheter. Det innebär bland annat att programmets kurser läses på fyra år istället för tre. Alla dessa beslut tas av rektor. Att tänka på om du vill plugga vidare Från och med antagningen till höstterminen 2010 gäller nya regler för vidare studier vid högskola och universitet. För att bli antagen till högre utbildning krävs det att sökanden uppfyller kraven för grundläggande behörighet samt går ut med en gymnasieexamen. Genom att läsa fördjupningskurser i matematik och språk så finns det möjlighet att få upp till 2,5 extra poäng - så kallade meritpoäng. För att ta reda på vad som är bäst för just dig vänd dig till din studie- och yrkesvägledare! Trivsel för alla allas ansvar Vi vill att vår skola skall vara en bra och trivsam arbetsplats. Vårt gemensamma förhållningssätt betyder att du tar ansvar för och respekterar skolans värderingar och är en god kamrat att du visar hänsyn och respekterar dig själv och andra att du bidrar till en god skolmiljö att du tar med arbetsmateriel (dator, penna, anteckningsblock, läroböcker med mera) till alla lektioner att du är aktsam om lokaler, möbler, maskiner etcetera att du gör sjukanmälan senast kl alla skoldagar att du dukar av efter dig i elevrestaurangen att du använder papperskorgarna för att slänga skräp att du inte röker inom skolans område att du parkerar motorfordon och cyklar på anvisad plats 11

12 Åtgärdstrappa vid olämpligt uppträdande/beteende 1. Du uppmanas av skolans personal att ändra beteende Den lärare eller annan skolpersonal som iakttar ett dåligt uppträdande hos dig ska ingripa och informera din kontaktlärare. 2. Kontaktlärare samtalar med dig och din vårdnadshavare Är du myndig kan samtal ske med din vårdnadshavare efter ditt samtycke. 3. Kontaktlärare kontaktar elevvården Elevvårdspersonal samtalar med dig för att klargöra situationen. 4 Avstängning Rektor kan avstänga dig interimistiskt under högst två veckor. Ärendet lämnas under tiden till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som fattar beslut. 5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan förvisa dig från skolan Du kan förvisas från gymnasieskolan under högst tre terminer, inklusive den innevarande. Rutiner vid stor frånvaro 1. Kontaktlärare samtalar med dig Orsaken till den stora frånvaron utreds och du informeras om dess konsekvenser. 2. Kontaktlärare kontaktar dig och din vårdnadshavare Om ingen förbättrad närvaro sker kallar kontaktlärare till samtal med dig och din vårdnadshavare (gäller om du är omyndig). 3. Studiebidraget dras in CSN beslutar om indragning av studiebidraget sedan skolan rapporterat att studierna inte bedrivs på heltid. Regler för datoranvändning För att du som elev vid skolan skall få så bra och säker IT-miljö som möjligt så finns det regler för hur du skall använda din lånedator från skolan. Datorn används för arbeten som har med skolarbetet att göra. Datorn får inte användas i ett kränkande syfte. Du får till exempel inte: o besöka webbplatser med rasistiskt eller på annat sätt kränkande innehåll. o skicka e-post eller spara filer som kan anses stötande. o förstöra/förändra andras filer. Alla former av spel som genererar nätverkstrafik (intranet/internet) och netsend är förbjudna. Du får inte ladda ner eller spara material som är olagligt. Vid misstanke om brott har skolan rätt att undersöka materialet på din hemkatalog. Användarkonton och lösenord får inte lånas ut till andra. Du är personligen ansvarig för det som sker på den dator där du loggat in. Tror du att dina lösenord kommit i händerna på obehöriga så kontakta din lärare eller administratör. 12

13 För e-post som du skickar för skolarbeten skall du använda din Live-adress = Om du upptäcker virus eller andra problem med din dator, kontakta omedelbart din lärare eller administratör. Gör inte utskrifter i onödan. Innan du skriver ut, kontrollera utskriftens omfattning. Om ovanstående regler inte följs kan du som bryter mot reglerna få ditt konto avstängt under en kortare tid. Vid upprepad förseelse stängs kontot av för resten av läsåret. Arbetsmiljöfrågor Arbetsmiljölagen omfattar även elever. Arbetstagare kan nedan översättas med elever. Arbetsmiljölagen Rättigheter/Skyldigheter Kap 3 1a Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 4 Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Samverkan Kap 6 17 De som genomgår utbildning skall av huvudmannen (det vill säga rektor) för utbildningen ges tillfälle att genom elevskyddsombud medverka i skyddsverksamheten på arbetsstället. 18 Elevskyddsombuden utses av eleverna. Huvudmannen för utbildningen skall se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget. Elevskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget med undantag av information om uppgifter som är föremål för tystnadsplikt eller sekretess. 13

14 Kalendarium Under ett läsår är det mycket som händer. Läsåret är indelat i två terminer. Här ser du en del av vad som är klart när denna broschyr går i tryck hösten Hösten 2015 Augusti 24 Höstterminen startar September 15 Fotografering WD ALLA ELEVER. Schema kommer senare 17 Fotografering WD ALLA ELEVER. Schema kommer senare Oktober 7 ORKA-mässan Kl Åk 1 V44 Höstlov (26/10--30/10) November V45 Prövning 4 Gymnasiemässa 24 NP-prov, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Del B 25 NP-prov, Engelska 6, Del C 25 Öppet Hus Kl NP-prov, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Del C December 1 NP-prov, Engelska 6, Del B 4 SACO-mässan 8 NP-prov, Matematik 1c, Del B+C+D 10 NP-prov, Matematik 4, Del B+C+D 18 Julavslutning 14

15 Våren 2016 Januari 7 Skolan startar Information om inriktningsval för åk 1 20 Öppet Hus Kl Februari V9 Sportlov (29/2--4/3) Mars V13 Påsklov (29/3--1/4) April V14 Prövning 20 NP-prov, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, Del A 26 NP-prov, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Del B 28 NP-prov, Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Del C Maj 3 NP-prov, Engelska 6, Del C 4 NP-prov, Engelska 5, Del C 5 Kristi himmelsfärds dag 6 Lovdag 10 NP-prov, Engelska 5, Del B 10 NP-prov, Engelska 6, Del C 12 NP-prov, Engelska 6, Del B 24 NP-prov, Matematik 3c, Del B+C+D 25 NP-prov, Matematik 1a, 1b, Del B+C+D 26 NP-prov, Matematik 2b, Del B+C+D Juni 9 Avslutning åk 1 och 2 10 Avslutning åk 3 - studenten 15

16 När du vill kontakta oss Besöksadress: Vedbovägen 1, Västerås Postadress: Västerås stad, Widénska gymnasiet, Västerås Tfn, reception: Telefax: E-post: (ex. Internet: (ex. Rektor Kurator Skolsköterska Studievägledare Assistent Annika Sandgren Anna Flamborg Pia Stark Kristina Grimestad Sundmark Berit Persson Asisstent Laura Persson Tekniker/Fotograf Lokalsamord/Vaktm Here 4U Bibliotekarie Stefan Borg Bengt Eskilsson Erik Nilsson Per-Olof Berghard

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer