Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platengymnasiet läsåret 2011/2012"

Transkript

1 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till

2 Platengymnasiets ABC Information För aktuell och uppdaterad information om rutiner, policy och övriga dokument hänvisas till Adressändringar. Vid byte av folkbokföringsadress ska detta meddelas skolans expedition snarast. Alkohol/Narkotika/Tobak. Platengymnasiet arbetar för en miljö fri från alkohol, narkotika och tobak. APL. Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet har arbetsplats förlagd utbildning. Betyg. Se info på sid 4. Brandlarm ges genom starka signaler. Utrymningsplan finns uppsatt i alla korridorer. Återsamling ska ske på de platser som finns angivna på utrymningsplanerna. Först när brandlamporna stängts av är det tillåtet att gå tillbaka in i skolan. Busskort får du som är under 20 år och har mer än 6 km resväg till skolan. Kortet är personligt och får inte lånas ut. För att busskortet ska vara giltigt måste du kunna visa upp fotolegitimation på bussen vid förfrågan. Det kostar 200 kr för en elev att få ett förlorat/obrukbart busskort ersatt. Böcker och läromedel lånas med ditt lånekort. Du är själv ansvarig för samtliga böcker som du lånar. Om böckerna kommer bort eller blir förstörda skickas räkning. Mediateksbok er sätts med 200 kronor, lärobok med 300 kr. CSN-rapportering. Elever med mer än 20% ogiltig frånvaro under en fyraveckorsperiod varnas via ett skriftligt brev hem. Har eleven på nytt över 20 % ogiltig frånvaro under en fyraveckorsperiod meddelas CSN, som fattar beslut om eventuell indragning av studiehjälp. En varning gäller hela läsåret. Det inne bär att om eleven höjt närvaron en månad efter varning men under läsåret återfaller i en ogiltig frånvaro överstigande 20 % skickas ett beslut om rapportering direkt. Ingen ny varning utfärdas. Indragen studie hjälp kan påverka familjens ekonomi vad gäller vissa andra bidrag som t.ex. bostadsbidrag och under hållsbidrag. Datorer. Skolans datorer är till för att underlätta skolarbetet och används enligt kommunens regler för skolnätet. Dexter är skolans elevrapporteringssystem. Här finner du bland annat din individuella studieplan, ditt schema och det är även här dina vårdnadshavare sjukanmäler dig om du är under 18 år. Vårdnadshavare ansöker själv om tillgång till Dexter på och behöver då E-legitimation, Net-id, eller Nordeakonto. Du som elev får inloggningsuppgifter till skoldatanätet och Dexter av din mentor vid skolstart. Elevhälsoarbete. Se info på sid 5. Elevinflytande. Se info på sid 5. Elevrådet. Se info på sid 5. Elevskåp. Varje elev på skolan får disponera ett eget skåp under de tre år utbildningen varar. Första skoldagen i åk 1 kvitterar du ut en nyckel för 100 kr som du får tillbaka när du återlämnar nyckeln. Om du slarvar bort nyckeln kan du få en ny genom att betala ytterligare 100 kr. Är nyckeln inte återlämnad när du slutar på skolan blir du debiterad 350 kr vilket täcker kostnaderna för byte av lås. Fronter är skolans intranät där du kan läsa vad som är aktuellt på skolan. Där finns ett kalendarium som alla på skolan bör bevaka kontinuerligt. Du kan också läsa t. ex. protokoll samt få information om skolans policy och rutiner. Platengymnasiets a B C 1

3 Frånvaro. Närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk. Giltiga skäl för frånvaro är elevrådsarbete, vård av barn, sjukdom/sjukskrivning (för rutin se Sjukanmälan ) och beviljad ledighet (se Ledighet för elev ). Fusk. Se info på sid 4. Förlorade och upphittade föremål. Kontakta expedition eller vaktmästare. Försäkringar. Du är försäkrad genom försäkringsbolaget Gjensidige. Information och anmälningsblankett finns att läsa på (sök på olycksfall). Blankett för skadeanmälan finns även hos skolsköterskorna. Hissnyckel. Om du är i behov av att använda hiss får du kvittera ut en hissnyckel hos skolsköterskorna. Du lägger då 100 kr i pant som du återfår när du återlämnar nyckeln. Individuell studieplan. Du kan hitta din individuella studieplan på Dexter. I den kan du se vilka kurser du kommer att läsa under din gymnasietid. Du kan också se när kurser läses och hur omfattande de olika kurserna är. Dina betyg förs in i studieplanen vartefter kurserna avslutas. Tänk på att betyg i avslutade kurser i åk 1 och 2 är en del av gymnasieexamen. Vid betyget F kan prövning ske för högre betyg (se under rubriken Betyg på sid 4). Studieplanens totalpoäng ska vara Intern-TV finns på strategiska platser på skolan. På dessa lämnas dagsaktuella meddelanden. Ta för vana att alltid kontrollera om det finns något meddelande på skärmen som berör dig, din grupp eller klass. Ledighet för elev. Ledighet från studier under läsåret beviljas endast om det föreligger särskilda skäl. Ansökan skall ske på särskild blankett som finns på expeditionen och på Fronter. Mentor kan bevilja högst tre dagars ledighet sammanlagt under läsåret; längre ledigheter kan bevil jas av skolledare. Motalas gymnasieskolor beviljar inte ledigt för semesterresor. Likabehandlingsplan. Planen ska främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, så att alla elever kan känna sig trygga, sedda och respekterade. Skolans Likabehandlingsplan finner du på Fronter. Lånekort. Kortet används när du lånar läromedel och böcker i Mediateket. Lånekortet är personligt och det är viktigt att du använder ditt eget. Mediateket har öppet dagligen Bibliotekarie finns tillgänglig hela dagen. Här finns böcker, tidskrifter och dagstidningar samt tillgång till datorer, studieplatser, grupprum och hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Mediateket är en plats för tyst arbete. Mentor. Varje klass har minst en mentor. Mentors uppgift är bl a att ge akt på elevernas hälsa och stu diesituation samt att hålla klassen informerad om sådant som rör arbetet på skolan. Som elev kan du alltid vända dig till mentor med frågor som rör din studiesituation. Ordningsregler. Se info på sid 5. Program, inriktningar och kurser. Se info på sid 3. Prövning. Se info på sid 4. Rökning och snus. Rökning är inte tillåten på skolans område. Skolan har drivit projektet Tobaksprevention Platengymnasiet och visionen är att uppnå en tobaksfri miljö. Under läsåret 2011/12 kommer vi aktivt att fortsätta med detta arbete. Schema finns att läsa på Fronter, Dexter och i pärmar på expeditionen. Tillfälliga förändringar i sche mat anslås på intern-tv. Sjukanmälan ska göras varje dag innan kl , i första hand via Dexter och i andra hand till skolans expedition på tel: Vårdnadshavare sjukanmäler sina barn tills det att de fyller 18 år. Sjukanmälan för del av dag görs i första hand till mentor, i andra hand till skolsköterska. Skollunch. Skollunchen är avgiftsfri. Studieavbrott/studieuppehåll. Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller rektor. 2 Platengymnasiets a B C

4 Studiehjälp. Alla studerande i åldrarna år, som studerar vid något av gymnasieskolans program, får under läsåret automatiskt studiehjälp från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ett läsår motsvarar 10 månader (höstterminen 4 månader och vårterminen 6 månader). Studiehjälpen är för närvarande 1050 kronor/månad och detta belopp sätts in på konto i Swedbank. Första utbetalningen sker sista bankdagen i september och därefter sker utbetalningarna sista bankdagen i varje månad. Sista utbetal ningen för läsåret sker sista bankdagen i juni månad. För att en studerande skall få studiehjälp kräver CSN att studierna bedrivs på heltid, dvs. att den studerande följer alla kurser som finns på schemat för det program som han eller hon valt. Heltidsstudier innebär också att den studerande har mycket god närvaro. Studie- och yrkesvägledning. Under din gymnasietid får du klassvis information och vägledning av studie- och yrkesvägledare. Du kan söka upp din studie- och yrkesvägledare för att få svar på kortare frågor eller boka tid för längre enskilt vägledningssamtal. Hit vänder du dig även när du vill göra någon förändring i din studiegång. Stödundervisning kan ges till elev som pga. elevrådsarbete, sjukdom, programbyte, otillräckliga förkun skaper eller liknande har svårigheter att följa undervisningen i ett eller flera ämnen. Vi erbjuder stöd och kompensatoriska hjälpmedel både för elever med läs- skrivsvårigheter/dyslexi och för elever med allmänna eller specifika matematiksvårigheter. Vi bedriver även svenskundervisning för elever med annat modersmål än svenska. Terminstider läsåret 2011/2012 Höstterminen: 22 augusti 22 december Lovdagar: v.44 Studiedagar: 19 sep, 13 okt Vårterminen: 9 januari 14 juni Studenten: 8 juni Lovdagar: v.8, v.15, 30 april, 18 maj Studiedagar: 30 jan, 22 mar, 8 maj Datum för studiedagar kan komma att ändras. Utvecklingssamtal. Varje elev har utvecklingssamtal med sin mentor två gånger per läsår. Omyndiga elever kallas tillsammans med vårdnadshavare. Vid utvecklingssamtalet går man igenom aktuella omdö men samt elevens studiesituation och utveckling. Vilrum för eleverna finns intill skolsköterskornas expedition. Vid behov, kontakta skolsköterska eller expeditionspersonal. Åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas då en elev har studiesvårigheter som föranleder särskilt stöd. Eleven bör medverka i utarbetandet av åtgärdsprogrammet och vårdnadshavare/föräldrar ska ges möjlighet att delta. Vårdnadshavare bör kontaktas per telefon för att informera om att åtgärdsprogrammet upprättas. Läs mer om åtgärdspro gram på Fronter. Öppettider: måndag-fredag Lördag och söndag är skolan stängd. Program, inriktningar och kurser Programmen är uppbyggda av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, inriktningskurser, programfördjupningar, individuella val och gymnasiearbete. Du läser ett antal kurser inom varje del och detta utgör din individuella studieplan. Ett fullständigt program omfattar gymnasiepoäng och du har eget ansvar för att du når den summan. Gymnasiegemensamma ämnen. Dessa kurser är obligatoriska för alla elever i gymnasieskolan. Gymnasiegemensamma ämnen är ett krav för att få en gymnasieexamen. Dessa ämnen är: Engelska, Historia, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap (vissa program), Biologi, Fysik och Kemi (Naturvetenskapsprogrammet), Fysik och Kemi (Teknikprogrammet), Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska eller Svenska som andraspråk. Programgemensamma karaktärsämnen. Varje program har kurser som ger programmet dess karaktär. Dessa är gemensamma för alla elever på programmet. Kurserna är ett krav för att få en gymnasieexamen från ett nationellt program. Platengymnasiets a B C 3

5 Inriktningskurser. Dessa kurser hör till den inriktning du valt och är en specialisering inom program met. Kurserna är ett krav för att få en gymnasieexamen från ett nationellt program. Gymnasiearbete. Detta är ett självständigt undersökande arbete som utförs under handledning. Det görs inom ett kunskapsområde som är centralt för ditt program eller din individuella studieinrikt ning. Det är ett krav för att få en gymnasieexamen. Programfördjupningar. Du ska också välja kurser som varierar i antal beroende på program. Det är ett begränsat antal kurser som valts av skolan. Individuella val. Du ska läsa 200 poäng inom individuellt val. Du kan välja kurser som intresserar dig, ökar din behörighet till högskolan, ger meritpoäng eller är en fördjupning inom ditt program. Val av kur ser görs inför åk 2 och 3. Du som valt att läsa någon av profilerna Idrott eller Musik har redan gjort detta val. Moderna språk. Moderna språk läses av eleverna på Ekonomi-, Humanistiska-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet. Språk är obligatoriska kurser på dessa program. Den som har betyg i ett språk från grundskolan har inte rätt att läsa samma språk på nybörjarnivå på gymnasiet. Individuell studieplan. Se sid 2. Betyg Gymnasieskolans betygsskala har 5 godkända steg E, D, C, B och A samt ett underkänt steg F. Lärare sätter betyg på elev som är inskriven på en kurs och deltar i undervisningen. Om en elev är inskriven på en kurs, men frånvaron är så hög och prestationerna så ringa att eleven inte kan bedömas mot betygs kriterierna har läraren rätt att, efter varning, avstå från att sätta betyg. Eleven blir då utan betyg och kan inte tillgodoräkna sig poängen på kursen, vilket innebär en risk för att inte uppnå målen för en gymnasieexamen. Betygen är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Varje lärare är skyldig att gå igenom målen och kriterierna för betygsättningen för sin kurs. Betyg sätts på avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Tänk på att betyg på avslutade kurser i åk 1 och 2 är en del av gymnasieexamen. Fusk hanteras enligt nya skollagens bestämmelser. Nationella prov. I vissa ämnen genomförs gemensamma prov för hela landet. Du får information om detta av dina lärare. Prövning. Elev som missat större delar av en kurs och/eller fått F på kurs kan göra prövning. För elev som vill läsa upp ett betyg kan prövning göras först efter avslutad gymnasietid (mot en kostnad på 500 kr). Prövningstillfällen läsåret 2011/2012 är 22 sep, 26 jan, 19 apr. Anmälan skall ske till expeditionen senast 4 veckor före provtillfället. Gymnasieexamen. För att få en gymnasieexamen från gymnasieskolan krävs att man har genomfört kurser omfattande 2500 poäng. De kurser som ingår i examen beror på vilket program du går. Betyg i gymnasiearbetet ingår i examen. Det är viktigt att eleven själv bevakar att han/hon får ihop sina poäng, särskilt vid byte av kurser/inriktning. Samlat betygsdokument. Den som inte når målen för en gymnasieexamen erhåller istället ett samlat betygsdo kument. Detta ger inte behörighet till högre studier. Möjlighet att komplettera för en gymnasieexamen finns, dels via prövning i enskilda ämnen på Platengymnasiet inom 3 år från det att du avslutat gymnasiet, dels via vuxenutbildningen och på folkhögskola. 4 Platengymnasiets a B C

6 Elevhälsoarbete Elevhälsovård. Under åk 1 erbjuds du ett hälsosamtal med din skolsköterska. Du kan också söka upp skolsköterskorna om du har frågor eller vill diskutera något som rör din hälsa. Det är också hit du anmä ler om du behöver specialkost. Skolsköterskorna har tystnadsplikt. Kurator. Med skolans kuratorer kan du samtala om frågor som påverkar dig och dina studier. Det kan handla om frågor av praktisk, ekonomisk eller personlig karaktär. Kuratorerna har tystnadsplikt. Skolläkare. Tidsbeställning via skolsköterska. Elevinflytande Elevernas rätt till inflytande över sin studiesituation fastslås såväl i gymnasieförordningen som i läropla nen och arbetsmiljölagen. Du har möjlighet att göra dig hörd via klassråd, elevråd, elevskyddsombud och skolkonferens. Elevrådet består av representanter för samtliga klasser och arbetar för elevernas gemensamma intressen. Elevrådsmöten hålls kontinuerligt. Elevrådsstyrelsen kan du söka upp i Elevcentrum intill cafeterian. Där anslås tider och dagordning för elevrådsmöten. Klassråd. För varje klass finns ett klassråd. I detta ingår samtliga elever i klassen och deras mentor/-er. Klassrådet ska behandla frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogisk verksamhet i allmänhet och skolans arbetsmiljö. Klassrådet utser representanter till elevrådet, elevskyddsombuden och matrådet. Tid för klassråd är utlagt på schemat minst varannan vecka och är obligatorisk schematid för eleverna. Skolkonferens. Här träffas representanter för elever, personal och skolledning för att diskutera och be handla frågor som är av stor betydelse för eleverna. Det kan röra t.ex. arbetsmiljöfrågor och policyfrå gor. Elevrådet och elevskyddsombuden väljer elevernas representanter, önskvärt är att en elev från varje program medverkar. Ordningsregler På Platengymnasiet värnar vi om vår arbetsmiljö och tar ansvar för allas trivsel. Utgångspunkten för vårt förhållningssätt grundar sig på likabehandlingsplanen. Det innebär att vi alltid utgår från grundförutsätt ningen att vi bemöter varandra med ömsesidig respekt och hänsyn. Elevskyddsombud. Eleverna har rätt till egna skyddsombud, helst ska det finnas minst ett ombud från varje klass. Elevskyddsombudsmöten hålls kontinuerligt under året. Via elevskyddsombuden kan frågor som berör t.ex. arbetsmiljö och psykosocial hälsa föras vidare till skol ledningen. Elevskyddsombudsstyrelsen finner du på vissa tider i Elevcentrum. Platengymnasiets a B C 5

7 Platengymnasiet Besöksadress Smålandsgatan Motala Postadress Box Motala Skolledare Verksamhetschef Johnny Thorén, tel: Rektor Christina Billemar (BF, SA, VO), tel: Rektor Per Linder (EK, NA), tel: Rektor Marcus Lindén (ES, Idrottsgymnasiet), tel: Skolsköterska Britt-Marie Ottosson, tel: Annette Karlsson, tel: Kurator Ros-Marie Stenström Korsgren, tel: Eva Pettersson, tel: Studie- och yrkesvägledare Mattias Nilsson, tel: Mediateket Bibliotekarie Marie Molander, tel: Bibliotekarie Carina Bergman, tel: Biblioteksassistent Anna-Karin Nystedt Johansson, tel: Expedition tel: Skolassistent Christina Karlsson, tel: Ekonomi-/ personalredogörare Helén Almqvist, tel: Vaktmästeri Tomas Persson, tel: Mats Lindén, tel: Dataansvarig Fredrik Carenborn, tel: Systemansvarig Extens/ Dexter Tuula Anttila, tel: Administrativ chef Eva Axelsson, tel:

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor:

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor: Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Välkommen till. Örebro

Välkommen till. Örebro Välkommen till Örebro Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Läsårstider 2014/2015 3 Skolans personal 3 Kontakt 4 Skolans öppettider 4 Material, utrustning och läroböcker 4 Instruktioner och information

Läs mer

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok 2015-08-21/BJ Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2015/2016 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. Mentorsuppdraget

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Välkommen till MILNERGYMNASIET Läsåret 2014/2015 Hantverksprogrammet Florist Hantverksprogrammet Frisör Vård- och Omsorgsprogrammet Att arbeta med och för människor

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

Elevinformation Läsåret 2014/15

Elevinformation Läsåret 2014/15 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11) 2012-08-09 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling.

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander, studievägledare Kvällens Agenda

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE)

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE) Välkommen till Nacka gymnasium Teknikprogrammet (TE) Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, bitr rektor Krister Bergström, bitr rektor Kvällens Agenda Hänt sedan senast och vad är på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Trygg på Vilunda gymnasium. Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga!

Trygg på Vilunda gymnasium. Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga! Trygg på Vilunda gymnasium Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga! På Vilunda gymnasium erbjuder vi alla elever en trygg miljö där ansvar, höga förväntningar och ordning och reda är självklarheter

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping

Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Birgittaskolan i Linköping Välkommen till Birgittaskolan i Linköping Besöksadress: Klostergatan 49, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. 2015-08-14 Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan!

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan! VÄLKOMMEN TILL BERZELIUSSKOLAN! Du ska nu börja ditt första läsår på ett treårigt gymnasieprogram vid Berzeliusskolan. Utbildningen du valt är en förberedelse inför fortsatta studier vid universitet/högskola

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst!

Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hästgymnasiet med ambitioner och visioner! Lev och lär med häst! Hos oss blir du sedd och får möjlighet att uppnå dina mål vare sig det är att komma vidare till högskoleutbildning eller att gå direkt ut

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG 2013-06-12 Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 8 Får verkligen alla andra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer