Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platengymnasiet läsåret 2011/2012"

Transkript

1 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till

2 Platengymnasiets ABC Information För aktuell och uppdaterad information om rutiner, policy och övriga dokument hänvisas till Adressändringar. Vid byte av folkbokföringsadress ska detta meddelas skolans expedition snarast. Alkohol/Narkotika/Tobak. Platengymnasiet arbetar för en miljö fri från alkohol, narkotika och tobak. APL. Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet har arbetsplats förlagd utbildning. Betyg. Se info på sid 4. Brandlarm ges genom starka signaler. Utrymningsplan finns uppsatt i alla korridorer. Återsamling ska ske på de platser som finns angivna på utrymningsplanerna. Först när brandlamporna stängts av är det tillåtet att gå tillbaka in i skolan. Busskort får du som är under 20 år och har mer än 6 km resväg till skolan. Kortet är personligt och får inte lånas ut. För att busskortet ska vara giltigt måste du kunna visa upp fotolegitimation på bussen vid förfrågan. Det kostar 200 kr för en elev att få ett förlorat/obrukbart busskort ersatt. Böcker och läromedel lånas med ditt lånekort. Du är själv ansvarig för samtliga böcker som du lånar. Om böckerna kommer bort eller blir förstörda skickas räkning. Mediateksbok er sätts med 200 kronor, lärobok med 300 kr. CSN-rapportering. Elever med mer än 20% ogiltig frånvaro under en fyraveckorsperiod varnas via ett skriftligt brev hem. Har eleven på nytt över 20 % ogiltig frånvaro under en fyraveckorsperiod meddelas CSN, som fattar beslut om eventuell indragning av studiehjälp. En varning gäller hela läsåret. Det inne bär att om eleven höjt närvaron en månad efter varning men under läsåret återfaller i en ogiltig frånvaro överstigande 20 % skickas ett beslut om rapportering direkt. Ingen ny varning utfärdas. Indragen studie hjälp kan påverka familjens ekonomi vad gäller vissa andra bidrag som t.ex. bostadsbidrag och under hållsbidrag. Datorer. Skolans datorer är till för att underlätta skolarbetet och används enligt kommunens regler för skolnätet. Dexter är skolans elevrapporteringssystem. Här finner du bland annat din individuella studieplan, ditt schema och det är även här dina vårdnadshavare sjukanmäler dig om du är under 18 år. Vårdnadshavare ansöker själv om tillgång till Dexter på och behöver då E-legitimation, Net-id, eller Nordeakonto. Du som elev får inloggningsuppgifter till skoldatanätet och Dexter av din mentor vid skolstart. Elevhälsoarbete. Se info på sid 5. Elevinflytande. Se info på sid 5. Elevrådet. Se info på sid 5. Elevskåp. Varje elev på skolan får disponera ett eget skåp under de tre år utbildningen varar. Första skoldagen i åk 1 kvitterar du ut en nyckel för 100 kr som du får tillbaka när du återlämnar nyckeln. Om du slarvar bort nyckeln kan du få en ny genom att betala ytterligare 100 kr. Är nyckeln inte återlämnad när du slutar på skolan blir du debiterad 350 kr vilket täcker kostnaderna för byte av lås. Fronter är skolans intranät där du kan läsa vad som är aktuellt på skolan. Där finns ett kalendarium som alla på skolan bör bevaka kontinuerligt. Du kan också läsa t. ex. protokoll samt få information om skolans policy och rutiner. Platengymnasiets a B C 1

3 Frånvaro. Närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk. Giltiga skäl för frånvaro är elevrådsarbete, vård av barn, sjukdom/sjukskrivning (för rutin se Sjukanmälan ) och beviljad ledighet (se Ledighet för elev ). Fusk. Se info på sid 4. Förlorade och upphittade föremål. Kontakta expedition eller vaktmästare. Försäkringar. Du är försäkrad genom försäkringsbolaget Gjensidige. Information och anmälningsblankett finns att läsa på (sök på olycksfall). Blankett för skadeanmälan finns även hos skolsköterskorna. Hissnyckel. Om du är i behov av att använda hiss får du kvittera ut en hissnyckel hos skolsköterskorna. Du lägger då 100 kr i pant som du återfår när du återlämnar nyckeln. Individuell studieplan. Du kan hitta din individuella studieplan på Dexter. I den kan du se vilka kurser du kommer att läsa under din gymnasietid. Du kan också se när kurser läses och hur omfattande de olika kurserna är. Dina betyg förs in i studieplanen vartefter kurserna avslutas. Tänk på att betyg i avslutade kurser i åk 1 och 2 är en del av gymnasieexamen. Vid betyget F kan prövning ske för högre betyg (se under rubriken Betyg på sid 4). Studieplanens totalpoäng ska vara Intern-TV finns på strategiska platser på skolan. På dessa lämnas dagsaktuella meddelanden. Ta för vana att alltid kontrollera om det finns något meddelande på skärmen som berör dig, din grupp eller klass. Ledighet för elev. Ledighet från studier under läsåret beviljas endast om det föreligger särskilda skäl. Ansökan skall ske på särskild blankett som finns på expeditionen och på Fronter. Mentor kan bevilja högst tre dagars ledighet sammanlagt under läsåret; längre ledigheter kan bevil jas av skolledare. Motalas gymnasieskolor beviljar inte ledigt för semesterresor. Likabehandlingsplan. Planen ska främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, så att alla elever kan känna sig trygga, sedda och respekterade. Skolans Likabehandlingsplan finner du på Fronter. Lånekort. Kortet används när du lånar läromedel och böcker i Mediateket. Lånekortet är personligt och det är viktigt att du använder ditt eget. Mediateket har öppet dagligen Bibliotekarie finns tillgänglig hela dagen. Här finns böcker, tidskrifter och dagstidningar samt tillgång till datorer, studieplatser, grupprum och hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Mediateket är en plats för tyst arbete. Mentor. Varje klass har minst en mentor. Mentors uppgift är bl a att ge akt på elevernas hälsa och stu diesituation samt att hålla klassen informerad om sådant som rör arbetet på skolan. Som elev kan du alltid vända dig till mentor med frågor som rör din studiesituation. Ordningsregler. Se info på sid 5. Program, inriktningar och kurser. Se info på sid 3. Prövning. Se info på sid 4. Rökning och snus. Rökning är inte tillåten på skolans område. Skolan har drivit projektet Tobaksprevention Platengymnasiet och visionen är att uppnå en tobaksfri miljö. Under läsåret 2011/12 kommer vi aktivt att fortsätta med detta arbete. Schema finns att läsa på Fronter, Dexter och i pärmar på expeditionen. Tillfälliga förändringar i sche mat anslås på intern-tv. Sjukanmälan ska göras varje dag innan kl , i första hand via Dexter och i andra hand till skolans expedition på tel: Vårdnadshavare sjukanmäler sina barn tills det att de fyller 18 år. Sjukanmälan för del av dag görs i första hand till mentor, i andra hand till skolsköterska. Skollunch. Skollunchen är avgiftsfri. Studieavbrott/studieuppehåll. Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller rektor. 2 Platengymnasiets a B C

4 Studiehjälp. Alla studerande i åldrarna år, som studerar vid något av gymnasieskolans program, får under läsåret automatiskt studiehjälp från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ett läsår motsvarar 10 månader (höstterminen 4 månader och vårterminen 6 månader). Studiehjälpen är för närvarande 1050 kronor/månad och detta belopp sätts in på konto i Swedbank. Första utbetalningen sker sista bankdagen i september och därefter sker utbetalningarna sista bankdagen i varje månad. Sista utbetal ningen för läsåret sker sista bankdagen i juni månad. För att en studerande skall få studiehjälp kräver CSN att studierna bedrivs på heltid, dvs. att den studerande följer alla kurser som finns på schemat för det program som han eller hon valt. Heltidsstudier innebär också att den studerande har mycket god närvaro. Studie- och yrkesvägledning. Under din gymnasietid får du klassvis information och vägledning av studie- och yrkesvägledare. Du kan söka upp din studie- och yrkesvägledare för att få svar på kortare frågor eller boka tid för längre enskilt vägledningssamtal. Hit vänder du dig även när du vill göra någon förändring i din studiegång. Stödundervisning kan ges till elev som pga. elevrådsarbete, sjukdom, programbyte, otillräckliga förkun skaper eller liknande har svårigheter att följa undervisningen i ett eller flera ämnen. Vi erbjuder stöd och kompensatoriska hjälpmedel både för elever med läs- skrivsvårigheter/dyslexi och för elever med allmänna eller specifika matematiksvårigheter. Vi bedriver även svenskundervisning för elever med annat modersmål än svenska. Terminstider läsåret 2011/2012 Höstterminen: 22 augusti 22 december Lovdagar: v.44 Studiedagar: 19 sep, 13 okt Vårterminen: 9 januari 14 juni Studenten: 8 juni Lovdagar: v.8, v.15, 30 april, 18 maj Studiedagar: 30 jan, 22 mar, 8 maj Datum för studiedagar kan komma att ändras. Utvecklingssamtal. Varje elev har utvecklingssamtal med sin mentor två gånger per läsår. Omyndiga elever kallas tillsammans med vårdnadshavare. Vid utvecklingssamtalet går man igenom aktuella omdö men samt elevens studiesituation och utveckling. Vilrum för eleverna finns intill skolsköterskornas expedition. Vid behov, kontakta skolsköterska eller expeditionspersonal. Åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas då en elev har studiesvårigheter som föranleder särskilt stöd. Eleven bör medverka i utarbetandet av åtgärdsprogrammet och vårdnadshavare/föräldrar ska ges möjlighet att delta. Vårdnadshavare bör kontaktas per telefon för att informera om att åtgärdsprogrammet upprättas. Läs mer om åtgärdspro gram på Fronter. Öppettider: måndag-fredag Lördag och söndag är skolan stängd. Program, inriktningar och kurser Programmen är uppbyggda av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, inriktningskurser, programfördjupningar, individuella val och gymnasiearbete. Du läser ett antal kurser inom varje del och detta utgör din individuella studieplan. Ett fullständigt program omfattar gymnasiepoäng och du har eget ansvar för att du når den summan. Gymnasiegemensamma ämnen. Dessa kurser är obligatoriska för alla elever i gymnasieskolan. Gymnasiegemensamma ämnen är ett krav för att få en gymnasieexamen. Dessa ämnen är: Engelska, Historia, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap (vissa program), Biologi, Fysik och Kemi (Naturvetenskapsprogrammet), Fysik och Kemi (Teknikprogrammet), Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska eller Svenska som andraspråk. Programgemensamma karaktärsämnen. Varje program har kurser som ger programmet dess karaktär. Dessa är gemensamma för alla elever på programmet. Kurserna är ett krav för att få en gymnasieexamen från ett nationellt program. Platengymnasiets a B C 3

5 Inriktningskurser. Dessa kurser hör till den inriktning du valt och är en specialisering inom program met. Kurserna är ett krav för att få en gymnasieexamen från ett nationellt program. Gymnasiearbete. Detta är ett självständigt undersökande arbete som utförs under handledning. Det görs inom ett kunskapsområde som är centralt för ditt program eller din individuella studieinrikt ning. Det är ett krav för att få en gymnasieexamen. Programfördjupningar. Du ska också välja kurser som varierar i antal beroende på program. Det är ett begränsat antal kurser som valts av skolan. Individuella val. Du ska läsa 200 poäng inom individuellt val. Du kan välja kurser som intresserar dig, ökar din behörighet till högskolan, ger meritpoäng eller är en fördjupning inom ditt program. Val av kur ser görs inför åk 2 och 3. Du som valt att läsa någon av profilerna Idrott eller Musik har redan gjort detta val. Moderna språk. Moderna språk läses av eleverna på Ekonomi-, Humanistiska-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet. Språk är obligatoriska kurser på dessa program. Den som har betyg i ett språk från grundskolan har inte rätt att läsa samma språk på nybörjarnivå på gymnasiet. Individuell studieplan. Se sid 2. Betyg Gymnasieskolans betygsskala har 5 godkända steg E, D, C, B och A samt ett underkänt steg F. Lärare sätter betyg på elev som är inskriven på en kurs och deltar i undervisningen. Om en elev är inskriven på en kurs, men frånvaron är så hög och prestationerna så ringa att eleven inte kan bedömas mot betygs kriterierna har läraren rätt att, efter varning, avstå från att sätta betyg. Eleven blir då utan betyg och kan inte tillgodoräkna sig poängen på kursen, vilket innebär en risk för att inte uppnå målen för en gymnasieexamen. Betygen är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Varje lärare är skyldig att gå igenom målen och kriterierna för betygsättningen för sin kurs. Betyg sätts på avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Tänk på att betyg på avslutade kurser i åk 1 och 2 är en del av gymnasieexamen. Fusk hanteras enligt nya skollagens bestämmelser. Nationella prov. I vissa ämnen genomförs gemensamma prov för hela landet. Du får information om detta av dina lärare. Prövning. Elev som missat större delar av en kurs och/eller fått F på kurs kan göra prövning. För elev som vill läsa upp ett betyg kan prövning göras först efter avslutad gymnasietid (mot en kostnad på 500 kr). Prövningstillfällen läsåret 2011/2012 är 22 sep, 26 jan, 19 apr. Anmälan skall ske till expeditionen senast 4 veckor före provtillfället. Gymnasieexamen. För att få en gymnasieexamen från gymnasieskolan krävs att man har genomfört kurser omfattande 2500 poäng. De kurser som ingår i examen beror på vilket program du går. Betyg i gymnasiearbetet ingår i examen. Det är viktigt att eleven själv bevakar att han/hon får ihop sina poäng, särskilt vid byte av kurser/inriktning. Samlat betygsdokument. Den som inte når målen för en gymnasieexamen erhåller istället ett samlat betygsdo kument. Detta ger inte behörighet till högre studier. Möjlighet att komplettera för en gymnasieexamen finns, dels via prövning i enskilda ämnen på Platengymnasiet inom 3 år från det att du avslutat gymnasiet, dels via vuxenutbildningen och på folkhögskola. 4 Platengymnasiets a B C

6 Elevhälsoarbete Elevhälsovård. Under åk 1 erbjuds du ett hälsosamtal med din skolsköterska. Du kan också söka upp skolsköterskorna om du har frågor eller vill diskutera något som rör din hälsa. Det är också hit du anmä ler om du behöver specialkost. Skolsköterskorna har tystnadsplikt. Kurator. Med skolans kuratorer kan du samtala om frågor som påverkar dig och dina studier. Det kan handla om frågor av praktisk, ekonomisk eller personlig karaktär. Kuratorerna har tystnadsplikt. Skolläkare. Tidsbeställning via skolsköterska. Elevinflytande Elevernas rätt till inflytande över sin studiesituation fastslås såväl i gymnasieförordningen som i läropla nen och arbetsmiljölagen. Du har möjlighet att göra dig hörd via klassråd, elevråd, elevskyddsombud och skolkonferens. Elevrådet består av representanter för samtliga klasser och arbetar för elevernas gemensamma intressen. Elevrådsmöten hålls kontinuerligt. Elevrådsstyrelsen kan du söka upp i Elevcentrum intill cafeterian. Där anslås tider och dagordning för elevrådsmöten. Klassråd. För varje klass finns ett klassråd. I detta ingår samtliga elever i klassen och deras mentor/-er. Klassrådet ska behandla frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogisk verksamhet i allmänhet och skolans arbetsmiljö. Klassrådet utser representanter till elevrådet, elevskyddsombuden och matrådet. Tid för klassråd är utlagt på schemat minst varannan vecka och är obligatorisk schematid för eleverna. Skolkonferens. Här träffas representanter för elever, personal och skolledning för att diskutera och be handla frågor som är av stor betydelse för eleverna. Det kan röra t.ex. arbetsmiljöfrågor och policyfrå gor. Elevrådet och elevskyddsombuden väljer elevernas representanter, önskvärt är att en elev från varje program medverkar. Ordningsregler På Platengymnasiet värnar vi om vår arbetsmiljö och tar ansvar för allas trivsel. Utgångspunkten för vårt förhållningssätt grundar sig på likabehandlingsplanen. Det innebär att vi alltid utgår från grundförutsätt ningen att vi bemöter varandra med ömsesidig respekt och hänsyn. Elevskyddsombud. Eleverna har rätt till egna skyddsombud, helst ska det finnas minst ett ombud från varje klass. Elevskyddsombudsmöten hålls kontinuerligt under året. Via elevskyddsombuden kan frågor som berör t.ex. arbetsmiljö och psykosocial hälsa föras vidare till skol ledningen. Elevskyddsombudsstyrelsen finner du på vissa tider i Elevcentrum. Platengymnasiets a B C 5

7 Platengymnasiet Besöksadress Smålandsgatan Motala Postadress Box Motala Skolledare Verksamhetschef Johnny Thorén, tel: Rektor Christina Billemar (BF, SA, VO), tel: Rektor Per Linder (EK, NA), tel: Rektor Marcus Lindén (ES, Idrottsgymnasiet), tel: Skolsköterska Britt-Marie Ottosson, tel: Annette Karlsson, tel: Kurator Ros-Marie Stenström Korsgren, tel: Eva Pettersson, tel: Studie- och yrkesvägledare Mattias Nilsson, tel: Mediateket Bibliotekarie Marie Molander, tel: Bibliotekarie Carina Bergman, tel: Biblioteksassistent Anna-Karin Nystedt Johansson, tel: Expedition tel: Skolassistent Christina Karlsson, tel: Ekonomi-/ personalredogörare Helén Almqvist, tel: Vaktmästeri Tomas Persson, tel: Mats Lindén, tel: Dataansvarig Fredrik Carenborn, tel: Systemansvarig Extens/ Dexter Tuula Anttila, tel: Administrativ chef Eva Axelsson, tel:

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer