Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platengymnasiet läsåret 2015/2016"

Transkript

1 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till

2

3 Platengymnasiets ABC Information För aktuell och uppdaterad information om rutiner, policy och övriga dokument hänvisas till Adressändringar. Vid byte av folkbokföringsadress ska detta meddelas skolans expedition snarast. Alkohol/Narkotika/Tobak. Platengymnasiet arbetar för en miljö fri från alkohol, narkotika och tobak. APL. Gymnasiesärskolan har arbetsplats förlagt lärande i sin utbildning. Betyg. Se info på sid 4. Brandlarm ges genom starka signaler. Utrymningsplan finns uppsatt i alla korridorer. Återsamling ska ske på de platser som finns angivna på utrymningsplanerna. Först när brandlamporna stängts av är det tillåtet att gå tillbaka in i skolan. Busskort får du som är under 20 år och har mer än 6 km resväg till skolan. Kortet är personligt och får inte lånas ut. För att busskortet ska vara giltigt måste du kunna visa upp fotolegitimation på bussen vid förfrågan. Det kostar 200 kr för en elev att få ett förlorat/obrukbart busskort ersatt. Böcker och läromedel lånas med ditt lånekort. Du är själv ansvarig för samtliga böcker som du lånar. Om böckerna kommer bort eller blir förstörda skickas räkning. Mediateksbok er sätts med 200 kronor, lärobok med 300 kr. CSN-rapportering. Elever med ogiltig frånvaro mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen varnas via ett skriftligt brev hem. Har eleven fortsatt ogiltig frånvaro under en fyraveckorsperiod meddelas CSN, som fattar beslut om eventuell indragning av studiehjälp. En varning gäller hela läsåret. Det inne bär att om eleven höjt närvaron en månad efter varning men under läsåret återfaller i en ogiltig frånvaro, skickas ett beslut om rapportering direkt. Ingen ny varning utfärdas. Indragen studie hjälp kan påverka familjens ekonomi vad gäller vissa andra bidrag som t.ex. bostadsbidrag, flerbarnstillägg och underhållsbidrag. Datorer. Skolans datorer är till för att underlätta skolarbetet och används enligt kommunens regler för skolnätet. (Se blankett Information om hantering av personuppgifter samt dataregler och kontaktuppgifter för vårdnadshavare som skickas hem i välkomstbrev för åk 1) Dexter är skolans elevrapporteringssystem. Här finner du bland annat din individuella studieplan, ditt schema, underlag för utvecklingssamtal och det är även här dina vårdnadshavare anmäler din frånvaro om du är under 18 år. Vårdnadshavare ansöker själv om tillgång till Dexter på och behöver då E-legitimation, Bank-ID, eller Nordeakonto. Du som elev får inloggningsuppgifter till skoldatanätet och Dexter av din mentor vid skolstart. Egenvårdsplan. Alla som av någon orsak behöver hjälp eller stöd med att sköta sin medicin eller andra medicinska hjälpmedel i skolan, behöver en egenvårdsplan enligt socialstyrelsens föreskrifter. När en elev kommer till skolan och har behov av hjälp berättar vårdnadshavare/myndig elev detta för rektor/ lärare. Rektor ansvarar för att berörd personal får kännedom om egenvårdsplanen. Elevhälsoarbete. Se info på sid 5. Elevinflytande. Se info på sid 5. Elevkår. Se info på sid 5. Elevskåp Varje elev på skolan får disponera ett eget skåp under de år utbildningen varar. Elev Platengymnasiets A B C 1

4 er som startar åk 1 ht 2014 kommer att få skåp som låses med hänglås. Någon av de första skoldagarna kommer du av vaktmästarna få veta vilket skåp som är ditt. Hänglås av bra kvalité som passar till skåpen kommer att säljas på skolan till ett lågt pris. Fronter är skolans lärplattform där du kan läsa vad som är aktuellt på skolan. Där finns ett kalendarium som alla på skolan bör bevaka kontinuerligt. Du kan också läsa t. ex. protokoll samt få information om skolans policyer och rutiner. Frånvaro. Närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk. Giltiga skäl för frånvaro kan till exempel vara elevkårsmöte, elevskyddsombudsmöte, vård av barn, sjukdom/sjukskrivning (för rutin se frånvaronmälan ) och beviljad ledighet (se Ledighet för elev ). Frånvaroanmälan ska göras varje dag innan kl , i första hand via Dexter se/dexter och i andra hand till skolans expedition på tel: Vårdnadshavare frånvaronamäler sina barn tills det att de fyller 18 år. Frånvaroanmälan för del av dag görs i första hand till mentor, i andra hand till skolans expedition. Vid oanmäld frånvaro skickas sms eller till vårdnadshavare samma dag. Fusk. Se info på sid 4. Förlorade och upphittade föremål. Kontakta expedition eller vaktmästare. Försäkringar. Du är försäkrad genom försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Information och anmälningsblankett finns att läsa på (sök på olycksfall). Blankett för skadeanmälan finns även hos skolsköterskorna. Hissnyckel. Om du är i behov av att använda hiss får du kvittera ut en hissnyckel. Du lägger då 100 kr i pant som du återfår när du återlämnar nyckeln. Individuell studieplan. Du kan hitta din individuella studieplan på Dexter. I den kan du se vilka kurser du kommer att läsa under din gymnasietid. Du kan också se när kurser läses och hur omfattande de olika kurserna är. Dina betyg förs in i studieplanen vartefter kurserna avslutas. Tänk på att betyg i avslutade kurser i åk 1 och 2 är en del av gymnasieexamen. Elev som saknar godkända betyg i flera kurser riskerar att inte flyttas upp till nästa årskurs. Vid betyget F kan prövning ske för högre betyg (se under rubriken Betyg på sid 4). Studieplanens totalpoäng ska vara Intern-TV finns i entrén på skolan. På dessa lämnas dagsaktuella meddelanden. Ta för vana att alltid kontrollera om det finns något meddelande på skärmen som berör dig, din grupp eller klass. Kontaktuppgifter för vårdnadshavare. Vid terminsstart får eleven ett inlogg till Dexter. Med hjälp av det fyller vårdnadshavaren i sina kontaktuppgifter med bland annat mobilnummer och adress. De uppgifterna krävs för att vårdnadshavaren smidigt ska kunna få information om t.ex. frånvaro. Ledighet för elev. Ledighet från studier under läsåret beviljas endast om det föreligger särskilda skäl. Ansökan skall ske på särskild blankett som finns på expeditionen och på Fronter. Mentor kan bevilja högst tre dagars ledighet sammanlagt under läsåret. Längre ledigheter kan bevil jas av rektor. Motalas kommunala gymnasieskolor beviljar inte ledigt för semesterresor. Likabehandlingsplan. Planen ska främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, så att alla elever kan känna sig trygga, sedda och respekterade. Skolans Likabehandlingsplan finner du på Fronter. Lånekort. Kortet används när du lånar läromedel och böcker i Mediateket. Lånekortet är personligt och det är viktigt att du använder ditt eget. Mediateket har öppet dagligen Bibliotekarie finns tillgänglig hela dagen. Här finns böcker, tidskrifter och dagstidningar samt tillgång till datorer, studieplatser, grupprum och hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Mediateket är en plats för tyst arbete. Mentor. Varje klass har minst en mentor. Mentors uppgift är bl. a. att hålla kontakt med vårdnadshavare, följa upp elevernas studiesituation och informera klassen om sådant som rör arbetet på 2 Platengymnasiets A B C

5 skolan. Som elev eller vårdnadshavare kan du alltid vända dig till mentor med frågor som rör elevens studiesituation. Modersmålsundervisning. Om du talar ett annat språk hemma kan du få modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Mera information om det hittar du på motala.se. Ordningsregler. Se info på sid 5. Program, inriktningar och kurser. Se info på sid 4. Prövning. Se info på sid 4. Rökning och snus. Rökning är förbjuden på skolans område. Platengymnasiet arbetar aktivt för att uppnå en tobaksfri miljö. Schema finns att läsa på Fronter, Dexter och i pärmar på expeditionen. Läsåret är uppdelat på två perioder med skifte vecka 3. Skollunch. Skollunchen är avgiftsfri. Studieavbrott/studieuppehåll. Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller rektor. Studiehjälp. Alla studerande i åldrarna år, som studerar vid något av gymnasieskolans program, får under läsåret automatiskt studiehjälp från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ett läsår motsvarar 10 månader (höstterminen 4 månader och vårterminen 6 månader). Studiehjälpen är för närvarande 1050 kronor/månad och detta belopp sätts in på konto i Swedbank. Första utbetalningen sker sista bankdagen i september och därefter sker utbetalningarna sista bankdagen i varje månad. Sista utbetal ningen för läsåret sker sista bankdagen i juni månad. För att en studerande skall få studiehjälp kräver CSN att studierna bedrivs på heltid, dvs. att den studerande följer alla kurser som finns på schemat för det program som han eller hon valt. Heltidsstudier innebär också att den studerande har mycket god närvaro och ingen ogiltig frånvaro. Studie- och yrkesvägledning. Under din gymnasietid får du klassvis information och vägledning av studie- och yrkesvägledare. Du kan söka upp din studie- och yrkesvägledare för att få svar på kortare frågor eller boka tid för längre enskilt vägledningssamtal. Hit vänder du dig även när du vill göra någon förändring i din studiegång. Stödundervisning kan ges till elev som har otillräckliga förkunskaper eller liknande och har svårigheter att följa undervisningen i ett eller flera ämnen. Dessutom erbjuder vi särskilt ämnesstöd. Vi erbjuder stöd och alternativa lärverktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller specifika matematiksvårigheter/ dyskalkyli. Terminstider läsåret 2015/2016 Höstterminen: 17 augusti 18 december Lov: v.44 Studiedagar: 1 oktober, 17 november Vårterminen: 7 januari 10 juni Studenten: 3 juni Lov: v.8, v.13, 16 maj Studiedagar: 7 januari, 14 mars, 9 maj Datum för studiedagar kan komma att ändras. Utvecklingssamtal. Varje elev har utvecklingssamtal med sin mentor två gånger per läsår. Omyndiga elever kallas tillsammans med vårdnadshavare. Vid utvecklingssamtalet går man igenom aktuella omdö men samt elevens studiesituation och utveckling. Vilrum för eleverna finns intill skolsköterskornas expedition. Vid behov, kontakta skolsköterska eller expeditionspersonal. Åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas då en elev har studiesvårigheter som föranleder särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet föregås av en kartläggning, vilken utgör grund för rektors beslut om åtgärdsprogram. Eleven bör medverka i utarbetandet av åtgärdsprogrammet och vårdnadshavare/föräldrar ska ges möjlighet att delta. Vårdnadshavare kontaktas för att informera om att åtgärdsprogrammet upprättas. Läs mer om åtgärdspro gram på Fronter. Öppettider. Måndag-fredag Lördag och söndag är skolan stängd. Platengymnasiets A B C 3

6 Program, inriktningar och kurser Programmen är uppbyggda av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningskurser, programfördjupningar, individuella val och gymnasiearbete. Du läser ett antal kurser inom varje del och detta utgör din individuella studieplan. Ett fullständigt program omfattar gymnasiepoäng och du har eget ansvar för att du når den summan. Slutligt inriktningsval görs till åk 2. Gymnasiegemensamma ämnen. Dessa ämnen är obligatoriska för alla elever i gymnasieskolan. Gymnasiegemensamma ämnen är ett krav för att få en gymnasieexamen. Dessa ämnen är: Engelska, Historia, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap (vissa program), Biologi, Fysik och Kemi (Naturvetenskapsprogrammet), Fysik och Kemi (Teknikprogrammet), Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska eller Svenska som andraspråk. Programgemensamma ämnen. Varje program har kurser som ger programmet dess karaktär. Dessa är gemensamma för alla elever på programmet. Kurserna är ett krav för att få en gymnasieexamen från ett nationellt program. Inriktningskurser. Dessa kurser hör till den inriktning du valt och är en specialisering inom program met. Kurserna är ett krav för att få en gymnasieexamen från ett nationellt program. Gymnasiearbete. Detta är ett självständigt undersökande arbete som utförs under handledning. Det görs inom ett kunskapsområde som är centralt för ditt program eller din individuella studieinrikt ning. Ett godkänt gymnasiearbete är ett krav för att få en gymnasieexamen. I kursen gymnasiearbete utdelas endast betyg E eller F. Betyg E är ett krav för gymnasieexamen. Programfördjupningar. Du ska också välja kurser som varierar i antal beroende på program ur ett begränsat antal kurser som valts av skolan. Individuella val. Du ska läsa 200 poäng inom individuellt val. Du kan välja kurser som intresserar dig, ökar din behörighet till högskolan, ger meritpoäng eller är en fördjupning inom ditt program. Val av kur ser görs inför åk 2 och 3. Du som valt att läsa någon av profilerna Idrott eller Musik har redan gjort ditt individuella val. Moderna språk. Moderna språk läses av eleverna på Ekonomi-, Humanistiska, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet. Språk är obligatoriska kurser på dessa program. Den som har betyg i ett språk från grundskolan har inte rätt att läsa samma språk på nybörjarnivå på gymnasiet. Individuell studieplan. Se sid 2. Betyg Gymnasieskolans betygsskala har 5 godkända steg E, D, C, B och A samt ett underkänt steg F. Lärare sätter betyg på elev som är inskriven på en kurs och deltar i undervisningen. Om en elev är inskriven på en kurs, men frånvaron är så hög och prestationerna så ringa att eleven inte kan bedömas mot betygs kriterierna har läraren rätt att, efter varning, avstå från att sätta betyg. Eleven blir då utan betyg och kan inte tillgodoräkna sig poängen på kursen, vilket innebär en risk för att inte uppnå målen för en gymnasieexamen. Betygen är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Varje lärare är skyldig att gå igenom målen och kriterierna för betygsättningen i sin kurs. Betyg sätts på avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Tänk på att betyg på avslutade kurser i åk 1 och 2 är en del av gymnasieexamen. Ett satt betyg går inte att ändra med undantag för betyget F som kan höjas. Se prövning nedan. Fusk hanteras enligt nya skollagens bestämmelser. Nationella prov. I vissa ämnen genomförs gemensamma prov för hela landet. Du får information om detta av dina lärare. Prövning. Elev som missat större delar av en kurs och/eller fått F på kurs kan göra prövning. För elev som vill läsa upp ett betyg kan prövning göras först efter avslutad gymnasietid (mot en kostnad på 500 kr). Prövningstillfällen läsår 4 Platengymnasiets A B C

7 et 2015/2016 är planerade till 17 september, 21 januari, 21 april. Anmälan skall ske till expeditionen senast 3 veckor före provtillfället. Gymnasieexamen. För att få en gymnasieexamen från gymnasieskolan krävs att man har genomfört kurser omfattande 2500 poäng. De kurser som ingår i examen beror på vilket program du går. Betyg i gymnasiearbetet ingår i examen. Det är viktigt att du som elev själv bevakar att du får ihop dina poäng, särskilt vid byte av kurser/inriktning. Studiebevis. Den som inte når målen för en gymnasieexamen men har betyg A-F i 2500 poäng erhåller istället ett studiebevis. Detta ger inte behörighet till högre studier. Möjlighet att komplettera för en gymnasieexamen finns, dels via prövning i enskilda ämnen på Platengymnasiet inom tre år från det att du avslutat gymnasiet, dels via vuxenutbildningen och på folkhögskola. Elevhälsoarbete Skolsköterska. Under åk 1 erbjuds du ett hälsosamtal med skolsköterska. Du kan också söka upp skolsköterskan om du har frågor eller vill diskutera något som rör din hälsa. Det är också hit du anmä ler om du behöver specialkost. Skolsköterskan har tystnadsplikt och dokumentationsskyldighet. Kurator. Med skolans kuratorer kan du samtala om frågor som påverkar dig och dina studier. Det kan handla om frågor av praktisk, ekonomisk eller personlig karaktär. Kuratorerna har tystnadsplikt och dokumenterar. Elevkåren består av representanter för eleverna vilka arbetar för elevernas gemensamma intressen. Elevkårsstyrelsen kan du söka upp i Elevcentrum intill cafeterian. Där anslås tider och dagordning för elevkårsmöten. Elevskyddsombud. Eleverna har rätt till egna skyddsombud. Det ska finnas minst ett ombud från varje klass. Via elevskyddsombuden kan frågor som berör t.ex. arbetsmiljö och psykosocial hälsa föras vidare till skol ledningen. Elevskyddsombudsstyrelsen finner du på vissa tider i Elevcentrum. Klassråd. För varje klass finns ett klassråd. I detta ingår samtliga elever i klassen och deras mentor/-er. Klassrådet ska behandla frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogisk verksamhet i allmänhet och skolans arbetsmiljö. Klassrådet utser elevskyddsombud. Tid för klassråd är utlagt på schemat och är obligatorisk schematid för eleverna. Skolkonferens. Här träffas representanter för elever, personal och skolledning för att diskutera och be handla frågor som är av stor betydelse för eleverna. Det kan röra t.ex. arbetsmiljöfrågor och policyfrå gor. Elevskyddsombuden väljer elevernas representanter, önskvärt är att en elev från varje program medverkar. Ordningsregler På Platengymnasiet värnar vi om vår arbetsmiljö och tar ansvar för allas trivsel. Utgångspunkten för vårt förhållningssätt grundar sig på likabehandlingsplanen. Det innebär att vi alltid utgår från grundförutsätt ningen att vi bemöter varandra med ömsesidig respekt och hänsyn. Se dokument på Fronter. Skolläkare. Tidsbeställning via skolsköterska. Elevinflytande Elevernas rätt till inflytande över sin studiesituation fastslås såväl i gymnasieförordningen som i läropla nen och arbetsmiljölagen. Du har möjlighet att göra dig hörd via klassråd, elevkår, elevskyddsombud och skolkonferens. Platengymnasiets A B C 5

8 Platengymnasiet Besöksadress Smålandsgatan Motala Postadress Box Motala Skolledare Verksamhetschef Lena Åberg, tel: Rektor Christina Billemar (EK, HU,SA), tel: Rektor Lars-Erik Gustafsson (gymnasiesärskolan), tel: Rektor (under tillsättning) (NA, TE, Idrottsgymnasiet), tel: Skolsköterska Britt-Marie Ottosson, tel: Kurator Elin Borg, tel: Eva Pettersson, tel: Studie- och yrkesvägledare Mattias Nilsson, tel: Ibrahim Beganovic, tel: Mediateket Bibliotekarie Marie Molander, tel: Bibliotekarie Carina Bergman, tel: Biblioteksassistent Anna-Karin Nystedt Johansson, tel: Expedition Ulrika Wånggren, tel: Skolassistent Christina Karlsson, tel: Ekonomi-/ personalredogörare Helén Almqvist, tel: Vaktmästeri Tomas Persson, tel: Jari Matalalampi, tel: Dataansvarig Goran Rakic` tel: Systemansvarig Extens/ Dexter Enhetschef verksamhetsstöd Susanna Palmén, tel: Kersti Beck Larssontel:

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET!

VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! VÄLKOMMEN TILL SCHILLERSKA GYMNASIET! Skolledning Kristina Bergman Alme Estetiska programmet (ES) Sanna Ingelstam-Duregård Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapsprogrammen (SA) Olof Gårdstedt Introduktionsprogrammet(IM)

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program:

FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: FÖRÄLDRARMÖTE PÅ HAHRSKAGYMNASIET. Program: Vilka som jobbar på Hahrska Information om Hahrska, de olika inriktningarna. Programmens upplägg enl GY11. Ledighet, Frånvaro, olovlig frånvaro. Utvecklingssamtal/

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET

VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET VÄLKOMNA TILL BÄCKÄNGSGYMNASIET FÖRÄLDRAMÖTE 17 SEPTEMBER 2014 NATURVETENSKAPLIGA PROGRAMMET - Åk1 EERO JENSHOLM - REKTOR PÅ VÄG ATT BLI VUXEN Ni föräldrar är fortsatt ett viktigt stöd för era ungdomar!

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Kungsgårdshandboken 2015/16

Kungsgårdshandboken 2015/16 Kungsgårdshandboken 2015/16 Innehåll 1. Inledning 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Gymnasieexamen 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen till Kungsgårdsgymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Välkomna till information om gymnasiet!

Välkomna till information om gymnasiet! Välkomna till information om gymnasiet! Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor:

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor: Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Naturvetargymnasiet läsår 2007/08

Naturvetargymnasiet läsår 2007/08 Elevinformation Naturvetargymnasiet läsår 2007/08 Viktig information till Dig som studerar på Naturvetargymnasiet Adressändring Anmäls snarast till expeditionen och handledaren. Affischering För att få

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Elevhandbok Läsåret

Elevhandbok Läsåret Elevhandbok Läsåret 2016 2017 www.partillegymnasium.se Varmt välkommen till Partille Gymnasium På Partille Gymnasium vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Elevhandbok Läsåret

Elevhandbok Läsåret Elevhandbok Läsåret 2015 2016 www.partillegymnasium.se Varmt välkommen till Partille Gymnasium På Partille Gymnasium vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Elev- och föräldrainformation

Elev- och föräldrainformation Elev- och föräldrainformation Läsåret 2016/17 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, biträdande rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander,

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Nacka gymnasium Ekonomi och samhälle Samhälle och medier Natur och Teknik Ekonomi och samhälle Ekonomiprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

Välkomna! Gymnasieinformation ht16

Välkomna! Gymnasieinformation ht16 Välkomna! Gymnasieinformation ht16 Gymnasieinformation Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande program Högskoleförberedande program

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander, studievägledare Kvällens Agenda

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Program för kvällen (1) Information om: - Nacka gymnasium - Enheten Samhälle - Betygssystemet - Individuella valet Hur vi följer upp elevernas studieresultat Hur vi samarbetar

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE)

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE) Välkommen till Nacka gymnasium Teknikprogrammet (TE) Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, bitr rektor Krister Bergström, bitr rektor Kvällens Agenda Hänt sedan senast och vad är på

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Individuell och stöttande gymnasietid

Individuell och stöttande gymnasietid Individuell och stöttande gymnasietid AST-programmen är för dig som har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat och vill studera vidare på högskola eller universitet. Här läser du antingen naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURPARK OCH TROPISK ANLÄGGNING

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURPARK OCH TROPISK ANLÄGGNING Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURPARK OCH TROPISK ANLÄGGNING Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst

Läs mer

Studie- och Yrkesvägledare SYV

Studie- och Yrkesvägledare SYV Studie- och Yrkesvägledare SYV Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet annika.lind@lund.se 046-35 77 57 Presentationen läggs ut på Spykens hemsida under SYV En del av det som SYV gör på Spyken

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst på sidan och skriv

Läs mer