Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Platengymnasiet läsåret 2015/2016"

Transkript

1 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till

2

3 Platengymnasiets ABC Information För aktuell och uppdaterad information om rutiner, policy och övriga dokument hänvisas till Adressändringar. Vid byte av folkbokföringsadress ska detta meddelas skolans expedition snarast. Alkohol/Narkotika/Tobak. Platengymnasiet arbetar för en miljö fri från alkohol, narkotika och tobak. APL. Gymnasiesärskolan har arbetsplats förlagt lärande i sin utbildning. Betyg. Se info på sid 4. Brandlarm ges genom starka signaler. Utrymningsplan finns uppsatt i alla korridorer. Återsamling ska ske på de platser som finns angivna på utrymningsplanerna. Först när brandlamporna stängts av är det tillåtet att gå tillbaka in i skolan. Busskort får du som är under 20 år och har mer än 6 km resväg till skolan. Kortet är personligt och får inte lånas ut. För att busskortet ska vara giltigt måste du kunna visa upp fotolegitimation på bussen vid förfrågan. Det kostar 200 kr för en elev att få ett förlorat/obrukbart busskort ersatt. Böcker och läromedel lånas med ditt lånekort. Du är själv ansvarig för samtliga böcker som du lånar. Om böckerna kommer bort eller blir förstörda skickas räkning. Mediateksbok er sätts med 200 kronor, lärobok med 300 kr. CSN-rapportering. Elever med ogiltig frånvaro mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen varnas via ett skriftligt brev hem. Har eleven fortsatt ogiltig frånvaro under en fyraveckorsperiod meddelas CSN, som fattar beslut om eventuell indragning av studiehjälp. En varning gäller hela läsåret. Det inne bär att om eleven höjt närvaron en månad efter varning men under läsåret återfaller i en ogiltig frånvaro, skickas ett beslut om rapportering direkt. Ingen ny varning utfärdas. Indragen studie hjälp kan påverka familjens ekonomi vad gäller vissa andra bidrag som t.ex. bostadsbidrag, flerbarnstillägg och underhållsbidrag. Datorer. Skolans datorer är till för att underlätta skolarbetet och används enligt kommunens regler för skolnätet. (Se blankett Information om hantering av personuppgifter samt dataregler och kontaktuppgifter för vårdnadshavare som skickas hem i välkomstbrev för åk 1) Dexter är skolans elevrapporteringssystem. Här finner du bland annat din individuella studieplan, ditt schema, underlag för utvecklingssamtal och det är även här dina vårdnadshavare anmäler din frånvaro om du är under 18 år. Vårdnadshavare ansöker själv om tillgång till Dexter på och behöver då E-legitimation, Bank-ID, eller Nordeakonto. Du som elev får inloggningsuppgifter till skoldatanätet och Dexter av din mentor vid skolstart. Egenvårdsplan. Alla som av någon orsak behöver hjälp eller stöd med att sköta sin medicin eller andra medicinska hjälpmedel i skolan, behöver en egenvårdsplan enligt socialstyrelsens föreskrifter. När en elev kommer till skolan och har behov av hjälp berättar vårdnadshavare/myndig elev detta för rektor/ lärare. Rektor ansvarar för att berörd personal får kännedom om egenvårdsplanen. Elevhälsoarbete. Se info på sid 5. Elevinflytande. Se info på sid 5. Elevkår. Se info på sid 5. Elevskåp Varje elev på skolan får disponera ett eget skåp under de år utbildningen varar. Elev Platengymnasiets A B C 1

4 er som startar åk 1 ht 2014 kommer att få skåp som låses med hänglås. Någon av de första skoldagarna kommer du av vaktmästarna få veta vilket skåp som är ditt. Hänglås av bra kvalité som passar till skåpen kommer att säljas på skolan till ett lågt pris. Fronter är skolans lärplattform där du kan läsa vad som är aktuellt på skolan. Där finns ett kalendarium som alla på skolan bör bevaka kontinuerligt. Du kan också läsa t. ex. protokoll samt få information om skolans policyer och rutiner. Frånvaro. Närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk. Giltiga skäl för frånvaro kan till exempel vara elevkårsmöte, elevskyddsombudsmöte, vård av barn, sjukdom/sjukskrivning (för rutin se frånvaronmälan ) och beviljad ledighet (se Ledighet för elev ). Frånvaroanmälan ska göras varje dag innan kl , i första hand via Dexter se/dexter och i andra hand till skolans expedition på tel: Vårdnadshavare frånvaronamäler sina barn tills det att de fyller 18 år. Frånvaroanmälan för del av dag görs i första hand till mentor, i andra hand till skolans expedition. Vid oanmäld frånvaro skickas sms eller till vårdnadshavare samma dag. Fusk. Se info på sid 4. Förlorade och upphittade föremål. Kontakta expedition eller vaktmästare. Försäkringar. Du är försäkrad genom försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Information och anmälningsblankett finns att läsa på (sök på olycksfall). Blankett för skadeanmälan finns även hos skolsköterskorna. Hissnyckel. Om du är i behov av att använda hiss får du kvittera ut en hissnyckel. Du lägger då 100 kr i pant som du återfår när du återlämnar nyckeln. Individuell studieplan. Du kan hitta din individuella studieplan på Dexter. I den kan du se vilka kurser du kommer att läsa under din gymnasietid. Du kan också se när kurser läses och hur omfattande de olika kurserna är. Dina betyg förs in i studieplanen vartefter kurserna avslutas. Tänk på att betyg i avslutade kurser i åk 1 och 2 är en del av gymnasieexamen. Elev som saknar godkända betyg i flera kurser riskerar att inte flyttas upp till nästa årskurs. Vid betyget F kan prövning ske för högre betyg (se under rubriken Betyg på sid 4). Studieplanens totalpoäng ska vara Intern-TV finns i entrén på skolan. På dessa lämnas dagsaktuella meddelanden. Ta för vana att alltid kontrollera om det finns något meddelande på skärmen som berör dig, din grupp eller klass. Kontaktuppgifter för vårdnadshavare. Vid terminsstart får eleven ett inlogg till Dexter. Med hjälp av det fyller vårdnadshavaren i sina kontaktuppgifter med bland annat mobilnummer och adress. De uppgifterna krävs för att vårdnadshavaren smidigt ska kunna få information om t.ex. frånvaro. Ledighet för elev. Ledighet från studier under läsåret beviljas endast om det föreligger särskilda skäl. Ansökan skall ske på särskild blankett som finns på expeditionen och på Fronter. Mentor kan bevilja högst tre dagars ledighet sammanlagt under läsåret. Längre ledigheter kan bevil jas av rektor. Motalas kommunala gymnasieskolor beviljar inte ledigt för semesterresor. Likabehandlingsplan. Planen ska främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, så att alla elever kan känna sig trygga, sedda och respekterade. Skolans Likabehandlingsplan finner du på Fronter. Lånekort. Kortet används när du lånar läromedel och böcker i Mediateket. Lånekortet är personligt och det är viktigt att du använder ditt eget. Mediateket har öppet dagligen Bibliotekarie finns tillgänglig hela dagen. Här finns böcker, tidskrifter och dagstidningar samt tillgång till datorer, studieplatser, grupprum och hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Mediateket är en plats för tyst arbete. Mentor. Varje klass har minst en mentor. Mentors uppgift är bl. a. att hålla kontakt med vårdnadshavare, följa upp elevernas studiesituation och informera klassen om sådant som rör arbetet på 2 Platengymnasiets A B C

5 skolan. Som elev eller vårdnadshavare kan du alltid vända dig till mentor med frågor som rör elevens studiesituation. Modersmålsundervisning. Om du talar ett annat språk hemma kan du få modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Mera information om det hittar du på motala.se. Ordningsregler. Se info på sid 5. Program, inriktningar och kurser. Se info på sid 4. Prövning. Se info på sid 4. Rökning och snus. Rökning är förbjuden på skolans område. Platengymnasiet arbetar aktivt för att uppnå en tobaksfri miljö. Schema finns att läsa på Fronter, Dexter och i pärmar på expeditionen. Läsåret är uppdelat på två perioder med skifte vecka 3. Skollunch. Skollunchen är avgiftsfri. Studieavbrott/studieuppehåll. Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller rektor. Studiehjälp. Alla studerande i åldrarna år, som studerar vid något av gymnasieskolans program, får under läsåret automatiskt studiehjälp från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Ett läsår motsvarar 10 månader (höstterminen 4 månader och vårterminen 6 månader). Studiehjälpen är för närvarande 1050 kronor/månad och detta belopp sätts in på konto i Swedbank. Första utbetalningen sker sista bankdagen i september och därefter sker utbetalningarna sista bankdagen i varje månad. Sista utbetal ningen för läsåret sker sista bankdagen i juni månad. För att en studerande skall få studiehjälp kräver CSN att studierna bedrivs på heltid, dvs. att den studerande följer alla kurser som finns på schemat för det program som han eller hon valt. Heltidsstudier innebär också att den studerande har mycket god närvaro och ingen ogiltig frånvaro. Studie- och yrkesvägledning. Under din gymnasietid får du klassvis information och vägledning av studie- och yrkesvägledare. Du kan söka upp din studie- och yrkesvägledare för att få svar på kortare frågor eller boka tid för längre enskilt vägledningssamtal. Hit vänder du dig även när du vill göra någon förändring i din studiegång. Stödundervisning kan ges till elev som har otillräckliga förkunskaper eller liknande och har svårigheter att följa undervisningen i ett eller flera ämnen. Dessutom erbjuder vi särskilt ämnesstöd. Vi erbjuder stöd och alternativa lärverktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller specifika matematiksvårigheter/ dyskalkyli. Terminstider läsåret 2015/2016 Höstterminen: 17 augusti 18 december Lov: v.44 Studiedagar: 1 oktober, 17 november Vårterminen: 7 januari 10 juni Studenten: 3 juni Lov: v.8, v.13, 16 maj Studiedagar: 7 januari, 14 mars, 9 maj Datum för studiedagar kan komma att ändras. Utvecklingssamtal. Varje elev har utvecklingssamtal med sin mentor två gånger per läsår. Omyndiga elever kallas tillsammans med vårdnadshavare. Vid utvecklingssamtalet går man igenom aktuella omdö men samt elevens studiesituation och utveckling. Vilrum för eleverna finns intill skolsköterskornas expedition. Vid behov, kontakta skolsköterska eller expeditionspersonal. Åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas då en elev har studiesvårigheter som föranleder särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet föregås av en kartläggning, vilken utgör grund för rektors beslut om åtgärdsprogram. Eleven bör medverka i utarbetandet av åtgärdsprogrammet och vårdnadshavare/föräldrar ska ges möjlighet att delta. Vårdnadshavare kontaktas för att informera om att åtgärdsprogrammet upprättas. Läs mer om åtgärdspro gram på Fronter. Öppettider. Måndag-fredag Lördag och söndag är skolan stängd. Platengymnasiets A B C 3

6 Program, inriktningar och kurser Programmen är uppbyggda av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningskurser, programfördjupningar, individuella val och gymnasiearbete. Du läser ett antal kurser inom varje del och detta utgör din individuella studieplan. Ett fullständigt program omfattar gymnasiepoäng och du har eget ansvar för att du når den summan. Slutligt inriktningsval görs till åk 2. Gymnasiegemensamma ämnen. Dessa ämnen är obligatoriska för alla elever i gymnasieskolan. Gymnasiegemensamma ämnen är ett krav för att få en gymnasieexamen. Dessa ämnen är: Engelska, Historia, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap (vissa program), Biologi, Fysik och Kemi (Naturvetenskapsprogrammet), Fysik och Kemi (Teknikprogrammet), Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska eller Svenska som andraspråk. Programgemensamma ämnen. Varje program har kurser som ger programmet dess karaktär. Dessa är gemensamma för alla elever på programmet. Kurserna är ett krav för att få en gymnasieexamen från ett nationellt program. Inriktningskurser. Dessa kurser hör till den inriktning du valt och är en specialisering inom program met. Kurserna är ett krav för att få en gymnasieexamen från ett nationellt program. Gymnasiearbete. Detta är ett självständigt undersökande arbete som utförs under handledning. Det görs inom ett kunskapsområde som är centralt för ditt program eller din individuella studieinrikt ning. Ett godkänt gymnasiearbete är ett krav för att få en gymnasieexamen. I kursen gymnasiearbete utdelas endast betyg E eller F. Betyg E är ett krav för gymnasieexamen. Programfördjupningar. Du ska också välja kurser som varierar i antal beroende på program ur ett begränsat antal kurser som valts av skolan. Individuella val. Du ska läsa 200 poäng inom individuellt val. Du kan välja kurser som intresserar dig, ökar din behörighet till högskolan, ger meritpoäng eller är en fördjupning inom ditt program. Val av kur ser görs inför åk 2 och 3. Du som valt att läsa någon av profilerna Idrott eller Musik har redan gjort ditt individuella val. Moderna språk. Moderna språk läses av eleverna på Ekonomi-, Humanistiska, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet. Språk är obligatoriska kurser på dessa program. Den som har betyg i ett språk från grundskolan har inte rätt att läsa samma språk på nybörjarnivå på gymnasiet. Individuell studieplan. Se sid 2. Betyg Gymnasieskolans betygsskala har 5 godkända steg E, D, C, B och A samt ett underkänt steg F. Lärare sätter betyg på elev som är inskriven på en kurs och deltar i undervisningen. Om en elev är inskriven på en kurs, men frånvaron är så hög och prestationerna så ringa att eleven inte kan bedömas mot betygs kriterierna har läraren rätt att, efter varning, avstå från att sätta betyg. Eleven blir då utan betyg och kan inte tillgodoräkna sig poängen på kursen, vilket innebär en risk för att inte uppnå målen för en gymnasieexamen. Betygen är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Varje lärare är skyldig att gå igenom målen och kriterierna för betygsättningen i sin kurs. Betyg sätts på avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Tänk på att betyg på avslutade kurser i åk 1 och 2 är en del av gymnasieexamen. Ett satt betyg går inte att ändra med undantag för betyget F som kan höjas. Se prövning nedan. Fusk hanteras enligt nya skollagens bestämmelser. Nationella prov. I vissa ämnen genomförs gemensamma prov för hela landet. Du får information om detta av dina lärare. Prövning. Elev som missat större delar av en kurs och/eller fått F på kurs kan göra prövning. För elev som vill läsa upp ett betyg kan prövning göras först efter avslutad gymnasietid (mot en kostnad på 500 kr). Prövningstillfällen läsår 4 Platengymnasiets A B C

7 et 2015/2016 är planerade till 17 september, 21 januari, 21 april. Anmälan skall ske till expeditionen senast 3 veckor före provtillfället. Gymnasieexamen. För att få en gymnasieexamen från gymnasieskolan krävs att man har genomfört kurser omfattande 2500 poäng. De kurser som ingår i examen beror på vilket program du går. Betyg i gymnasiearbetet ingår i examen. Det är viktigt att du som elev själv bevakar att du får ihop dina poäng, särskilt vid byte av kurser/inriktning. Studiebevis. Den som inte når målen för en gymnasieexamen men har betyg A-F i 2500 poäng erhåller istället ett studiebevis. Detta ger inte behörighet till högre studier. Möjlighet att komplettera för en gymnasieexamen finns, dels via prövning i enskilda ämnen på Platengymnasiet inom tre år från det att du avslutat gymnasiet, dels via vuxenutbildningen och på folkhögskola. Elevhälsoarbete Skolsköterska. Under åk 1 erbjuds du ett hälsosamtal med skolsköterska. Du kan också söka upp skolsköterskan om du har frågor eller vill diskutera något som rör din hälsa. Det är också hit du anmä ler om du behöver specialkost. Skolsköterskan har tystnadsplikt och dokumentationsskyldighet. Kurator. Med skolans kuratorer kan du samtala om frågor som påverkar dig och dina studier. Det kan handla om frågor av praktisk, ekonomisk eller personlig karaktär. Kuratorerna har tystnadsplikt och dokumenterar. Elevkåren består av representanter för eleverna vilka arbetar för elevernas gemensamma intressen. Elevkårsstyrelsen kan du söka upp i Elevcentrum intill cafeterian. Där anslås tider och dagordning för elevkårsmöten. Elevskyddsombud. Eleverna har rätt till egna skyddsombud. Det ska finnas minst ett ombud från varje klass. Via elevskyddsombuden kan frågor som berör t.ex. arbetsmiljö och psykosocial hälsa föras vidare till skol ledningen. Elevskyddsombudsstyrelsen finner du på vissa tider i Elevcentrum. Klassråd. För varje klass finns ett klassråd. I detta ingår samtliga elever i klassen och deras mentor/-er. Klassrådet ska behandla frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogisk verksamhet i allmänhet och skolans arbetsmiljö. Klassrådet utser elevskyddsombud. Tid för klassråd är utlagt på schemat och är obligatorisk schematid för eleverna. Skolkonferens. Här träffas representanter för elever, personal och skolledning för att diskutera och be handla frågor som är av stor betydelse för eleverna. Det kan röra t.ex. arbetsmiljöfrågor och policyfrå gor. Elevskyddsombuden väljer elevernas representanter, önskvärt är att en elev från varje program medverkar. Ordningsregler På Platengymnasiet värnar vi om vår arbetsmiljö och tar ansvar för allas trivsel. Utgångspunkten för vårt förhållningssätt grundar sig på likabehandlingsplanen. Det innebär att vi alltid utgår från grundförutsätt ningen att vi bemöter varandra med ömsesidig respekt och hänsyn. Se dokument på Fronter. Skolläkare. Tidsbeställning via skolsköterska. Elevinflytande Elevernas rätt till inflytande över sin studiesituation fastslås såväl i gymnasieförordningen som i läropla nen och arbetsmiljölagen. Du har möjlighet att göra dig hörd via klassråd, elevkår, elevskyddsombud och skolkonferens. Platengymnasiets A B C 5

8 Platengymnasiet Besöksadress Smålandsgatan Motala Postadress Box Motala Skolledare Verksamhetschef Lena Åberg, tel: Rektor Christina Billemar (EK, HU,SA), tel: Rektor Lars-Erik Gustafsson (gymnasiesärskolan), tel: Rektor (under tillsättning) (NA, TE, Idrottsgymnasiet), tel: Skolsköterska Britt-Marie Ottosson, tel: Kurator Elin Borg, tel: Eva Pettersson, tel: Studie- och yrkesvägledare Mattias Nilsson, tel: Ibrahim Beganovic, tel: Mediateket Bibliotekarie Marie Molander, tel: Bibliotekarie Carina Bergman, tel: Biblioteksassistent Anna-Karin Nystedt Johansson, tel: Expedition Ulrika Wånggren, tel: Skolassistent Christina Karlsson, tel: Ekonomi-/ personalredogörare Helén Almqvist, tel: Vaktmästeri Tomas Persson, tel: Jari Matalalampi, tel: Dataansvarig Goran Rakic` tel: Systemansvarig Extens/ Dexter Enhetschef verksamhetsstöd Susanna Palmén, tel: Kersti Beck Larssontel:

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer