Elevinformation, läsåret 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevinformation, läsåret 2014/2015"

Transkript

1 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor. Inga anslag får finnas på dörrar, fönster, väggar eller skåp. Arbetsplatsförlagt lärande skall förekomma på alla nationella program utom ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall uppgå till minst 15 veckor. Om APL-platsen är belägen 6 km eller längre från hemmet får eleven ett busskort för dessa resor från skolans expedition. Om inte kollektivt färdmedel finns att tillgå och APL-platsen är belägen 6 km eller längre från hemmet och elever åker i egen bil eller elevens vårdnadshavare skjutsar med egen bil, kan kontant resebidrag sökas gäller elever från Borlänge, övriga söker i sina respektive hemkommuner. Ansökningsblanketter finns på skolexpeditionen och på Borlänge gymnasieskolas hemsida. Ansökan skickas till Gymnasieskolan, Bildningssektorn, Borlänge. Betyg sätts efter avslutad kurs och grundas på Ditt samlade studieresultat. Betyg sätts i avslutad kurs med betygsstegen A-F, där F är Icke godkänt. Om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper, sätts ett streck (-). Det är viktigt att Du känner till vad som gäller för gymnasieexamen. Studie- och yrkesvägledare informerar i klasser under gymnasiet, men tveka inte att boka in en egen tid för att ställa egna frågor om vad som krävs för att komma in på olika former av utbildningar eller krav för ett visst yrke i framtiden. BIBLIOTEK I biblioteket kan du: få hjälp att hitta information till skolarbeten t ex gymnasiearbete läsa dagstidningar och tidskrifter låna böcker få tillgång till datorer för skolarbete BUSSKORT Tillfälliga färdbevis som gäller de första 3 veckorna utlämnas av mentorn mot ansökan första skoldagen. Läsårskort lämnas ut inom några veckor efter skolstart. Borttappat kort ersätts inte av skolan, men förlusten skall anmälas till expeditionen.

2 CAFETERIA DROGER/RÖKNING ELEVHÄLSA ELEVHÄLSOTEAM ELEVRÅDET Erikslundsgymnasiet, öppen under skoltid. Hushagsgymnasiet, öppen under skoltid. Hagagymnasiet, öppen under skoltid. Soltorgsgymnasiet, öppen under skoltid. Ljungbergsgymnasiet, öppen under skoltid. Öl, sprit och narkotika är förbjudet inom skolans område. Kontakta mentor, kurator, skolsköterska eller rektor vid misstanke att droger förekommer. Rökning inom skolans område är förbjuden enligt lag. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsoteamet består av skolsköterska, studie- och yrkesvägledare (syv), kurator, specialpedagog/speciallärare och rektor. Ibland ingår ungdomskonsulent och/eller fältfritidsledare. Elevhälsoteamet är till för att hjälpa elever med svårigheter. Elevrådet består av två valda representanter för varje klass. Genom elevrådet kan Du aktivt påverka skolans arbetsmiljö och utöva elevinflytande. FRÅNVARO/NÄRVARO Elev i gymnasieskolan har skyldighet att infinna sig punktligt och närvara vid skolans alla aktiviteter enligt gällande schema. Skollagen 15 kapitlet 16 föreskriver "Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektor se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande". Kraven på närvaro gäller vid lektioner, studiebesök, gemensamma samlingar, friluftsverksamhet och annan verksamhet som är föreskriven för elev eller elevgrupp. Varje lärare registrerar elevernas frånvaro i sin kurs. Vid frånvaro p g a sjukdom och/eller elevdemokratiarbete kan stödundervisning övervägas för att kompensera lektionsbortfallet. Vid sjukdom görs anmälan enligt varje skolas anvisning. Mentor håller kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. FÖRSÄKRING INDIVIDUELL STUDIEPLAN LEKTIONSSTART Du är olycksfallsförsäkrad under skoltid genom försäkringsbolaget FOLKSAM. Även APL och studieresor innefattas, samt under resa till och från skolan. Försäkringen lämnar ersättning enligt försäkringsbesked som utdelas till samtliga elever under höstterminen. Tel Stöld av personliga ägodelar ersätts inte av skolans försäkring. Du följer en individuell studieplan enligt de mål som gäller för Ditt program. I samråd med lärare och studie- och yrkesvägledare (syv) gör Du de val som är möjliga inom Ditt program. Om lärare inte infunnit sig till lektion tio minuter efter lektionens början kontaktas rektorsexpeditionen.

3 KLASSRÅD KONFERENSER KURATOR KURSER LARM/BRANDLARM LEDIGHET LÄROMEDEL MENTOR Klassrådet består av mentor och samtliga elever i klassen. Mentorn ansvarar för att klassråd hålls. Klassrådet utser ledamöter till elevrådet. I klassrådet behandlas frågor som berör klassens verksamhet. Protokoll skrivs och följs upp på närmast följande sammanträde. Protokollet lämnas till expeditionen. Elevkonferens (el. möte om skolsituationen) behandlar frågor som berör enskild elev. Ledamöter från skolan kan vara: Rektor, skolsköterska, kurator, syv, berörd mentor ev. speciallärare. Berörd elev och vårdnadshavare för omyndig elev deltar. Rektor eller annan ledamot är ordförande. Protokoll förs. Kurator ger råd och stöd till elever som upplever svårigheter i skolan och under fritiden som påverkar måendet. informerar och hjälper Dig vid behov av extra tillägg och inackorderingsbidrag. Samtliga ämnen i gymnasieskolan är indelade i kurser. Undervisande lärare skall ge skriftlig och muntlig information om kursmål och betygskriterier. Hur stor en kurs är anges med poäng. Betyg sätts i varje kurs efter att kursen är avslutad. Du har rätt till muntligt omdöme under pågående kurs. Byte av kurs får ske först efter godkännande av rektor/bitr. rektor. Vid risk för betygssteget F eller streck skall eleven även meddelas muntligt eller skriftligt. Vid larm måste alla utrymma lärosalar, laboratorier, expeditioner och korridorer. Alla beger sig till närmaste uppsamlingsplats och stannar där tills besked kan erhållas att faran är över. Utrymningsövning äger rum minst en gång per läsår. Mentorn går igenom utrymningsplanen med eleverna vid terminsstart. Utlösning av falskt larm kostar upp till kr och bekostas av den som utlöst larmet. Händelsen polisanmäls alltid. Ledighet för högst tre dagar i följd och sammanlagt sex dagar/ läsår beviljas av mentorn. Blankett finns på expeditionen eller på skolans hemsida. Ledighet därutöver beviljas endast av rektor. OBS! Blanketten skall ifyllas (med kulspets) minst 14 dagar i förväg och mentorn skall alltid tillstyrka/avstyrka ledigheten. Ledighet för semesterresor o d beviljas inte. Kontakta alltid mentor innan Du planerar Din ledighet. Böcker utlämnas från skolan som lån, arbetshäften som gåva. Du är skyldig att ersätta borttappade läromedel. Skrivmateriel bekostas av eleven. Mentorn är den viktigaste personen i klassens elevvårdsarbete. Till sin hjälp har mentor elevhälsoteamet. Mentorn skall informera om programmet följa Dina studieresultat och Din trivsel på skolan samt Ditt uppförande

4 hjälpa Dig att gå igenom Din individuella studieplan meddela tillämpliga delar av informationsblad ha det övergripande ansvaret för att frånvaroregistreringen stämmer samt vid frånvaro kontakta hemmet/skolsköterska/kurator/rektor utdela och insamla material, blanketter t.ex. ansökan om ledighet kunna bevilja upp till tre dagars sammanhängande ledighet och sammanlagt sex dagars ledighet/läsår ansvara för klassråd gå igenom utrymningsplanen, likabehandlingsplan/plan för åtgärder mot kränkande behandling samt andra planer vid terminsstart hålla utvecklingssamtal minst 1 gång/termin hålla kontakt med vårdnadshavare angående studiesituation m.m. NATIONELLA PROV OLYCKSFALL ORDNINGSREGLER POLITISK INFORMATION PROGRAMRÅD PRÖVNING PUL Syftet med nationella prov är att ge en uppfattning om den allmänna standarden för en kurs. På varje skola finns information om olycksfall som ger information om hur man handlar vid olycksfall. Vid akut olycksfallsresa från skola till läkare/bostad kan taxi anlitas. Även resa till eller från skolan räknas som skoltid. Om eleven själv betalar resan skickas skadeanmälan, kvitto samt läkarintyg till skolans försäkringsbolag för ersättning. Vid olycksfall skall skadeanmälan göras omgående till FOLKSAM på telefon eller på Sedan läkarbehandlingen avslutats insänds även läkarintyg, räkningar och kvitton till försäkringsbolaget. Elever som enligt läkarintyg inte kan ta sig till skolan med annat färdmedel än bil kan beviljas taxiresor av försäkringsbolaget. OBS! Detta gäller inte olycksfall under fritid. Som ett komplement till denna information finns lokala ordningsregler på varje gymnasieskola som upprättas årligen vid varje gymnasieskola. Du har rätt att få politisk information från politiska partier och organisationer. Rektor och lärare bestämmer plats, på vilket sätt och tid för informationen. I de lokala programråden är branschen och skolan representerad. Programråden diskuterar frågor om arbetsmarknaden och gymnasieskolans utbildningar. Varje yrkesprogram ska ha ett programråd. Prövning omfattar hel gymnasiekurs i ett ämne. En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna gymnasieenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F (Gymnasieförordningen 8 kap 24 ). För din information i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) vill Barn- och bildningsnämnden meddela att dina personuppgifter kommer att behandlas för vår elevadministration, såsom ansökningshandlingar, APL, betyg, busskort, frånvaro/närvarorapportering, försäkring, hälsouppgifter, prov och studieplaner.

5 Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Borlänge kommun. Du kan vända dig till personuppgiftsombudet, kommunkansliet, telefon , för den information om och rättelse av personuppgifter om dig som du har rätt till enligt Personuppgiftslagen. REDUCERAT PROGRAM RESOR SAMVERKAN SKOLHÄLSOVÅRD SKOLSKÖTERSKA Reducerat program innebär att Du på grund av påtagliga studiesvårigheter, som inte kan lösas på något annat sätt. Observera att Du inte kan befrias från en kurs där undervisningen förts så långt att underlag för betygssättning finns. Efter avslutad gymnasieskola finns olika möjligheter att läsa igen de kurser, Du varit befriad från. Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram. Reducerat program innebär att Du ej har grundläggande behörighet till vidare studier vid högskola/universitet. Elever som reser dagligen och har minst 6 km resväg mellan hemmet och skolan är berättigad till resebidrag i form av läsårskort. Blankett för ansökan utdelas av skolan. Ansökningsblankett för vissa resor till och från APL och information finns på gymnasieskolans hemsida under rubriken Ekonomiskt stöd. I skolans samverkansgrupp ingår två elevrepresentanter som har närvaro och yttranderätt i frågor som rör arbetsmiljö. (Se skyddsarbete.) Med skolhälsovård menas insatser av skolsköterska och skolläkare för att främja elevers hälsa. Skolhälsovården beskrivs i Vårdguiden, är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolsköterskan ger råd och stöd i frågor som rör hälsan, genomför hälsosamtal i årskurs 1 samt förmedlar kontakt med annan hälso- och sjukvård vid behov. Arbetar förebyggande och hälsofrämjande. SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på skolan syftar till en säker och trivsam arbetsmiljö för alla i skolan. För varje klass/program utses elevskyddsombud med uppgift att medverka i skolans SAM. Bland dem utses två representanter som med närvaro- och yttranderätt skall ingå i skolans samverkansgrupp. Rektor är ansvarig för SAM. Om Du vill att ett ärende skall tas upp kan Du anmäla ärendet till Ditt skyddsombud. SPECIALKOST SPECIALPEDAGOG/ SPECIALLÄRARE STUDIEAVBROTT Vid behov av specialkost såsom laktosfri, glutenfri, fri från fläskkött ska blankett fyllas i. Blankett fylls i vid skolstart och lämnas till skolsköterska vid skolan. Specialpedagogen/speciallärare medverkar i utredningar, gör kartläggningar av elevers studiesituation, genomför läs-, skriv- utredningar och hjälper elever samt handleder personal. Om Du vill avbryta Ditt gymnasieprogram måste Du snarast kontakta din mentor eller syv. Mentor som antar att en elev tänker sluta ska kontakta syv. Vid avbrott inlämnar Du en undertecknad blankett till expeditionen.

6 Allt material som lånats ut av skolan såsom nycklar, dator, böcker ska återlämnas. Ej återlämnat material till skolan kan komma att debiteras. STUDIE- FINANSIERING STUDIERESOR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING (SYV) Se särskild sida i häftet Välkommen till BORLÄNGE GYMNASIESKOLA. All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN (Centrala Studiestödsnämnden) om Du skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om du exempelvis reser bort på semester utan att skolan godkänt det. Skolans rapport kan leda till att CSN ändrar sitt tidigare beslut och att de upphör med utbetalningarna. Du kan också bli återbetalningsskyldig. Förutom utebliven studiehjälp kan elevens familj då drabbas av indraget eller minskat flerbarnstillägg. En ensamstående förälder kan förlora rätten till förlängt bidragsförskott och barnet sin rätt till barnpension. Den unge räknas inte heller med i underlaget för beräkningen av ev. bostadsbidrag. Vid resor som ordnas på skoltid, där elever och lärare deltar, skall deltagarförteckning lämnas till expeditionen före resan. När resan startar skall expeditionen meddelas om vilka som verkligen åker med. SYV (Studie- och yrkesvägledare) vägleder i frågor som rör framtidsplaner inriktningar, individuella val, valbara kurser och programfördjupning omval. Ansökan till nytt program i årskurs 1 skall göras före 15 februari varje år studiesituation och yrkesval utbildningsvägar intagningsbestämmelser praktikfrågor arbetsmarknad Du skall alltid ta kontakt med Din syv före studieavbrott. STÖDUNDERVISNING UNGDOMS- MOTTAGNINGEN UTÖKAT PROGRAM Du har möjlighet att få stödundervisning om Du p g a sjukdom, programbyte, otillräckliga förkunskaper eller aktivt skoldemokratiarbete har svårigheter att följa undervisningen i en eller flera kurser. Kontakta rektor. Ungdomsmottagningen, Skomakargatan 18, är en rådgivningsbyrå som riktar sig till ungdomar under 20 år. Råd, stöd och hjälp ges i frågor som rör kroppsutveckling och sjukdom, sexualitet, samlevnad, preventivmedel, relationsproblem och sociala problem. Närmare upplysningar lämnas av kurator eller skolsköterska. Utökat program innebär att Du utöver Ditt normala studieprogram frivilligt kan välja kurser. Beslut om detta fattas av rektor. En elev på yrkesprogram har utan särskilt beslut rätt att som utökat program läsa de

7 kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. UTVECKLINGS- SAMTAL VFU ÅTGÄRDSPROGRAM ÖPPET HUS Utvecklingssamtal ska ske minst 1 gång/termin. Det innebär att Du som elev träffar din mentor i ett särskilt samtal där ni tillsammans kommer överens om hur Du ska arbeta vidare för att nå uppsatta mål. Din individuella studieplan ska ligga till grund för diskussionerna. För omyndig elev ska även vårdnadshavare bjudas in till dessa samtal. Borlänge gymnasieskola har skrivit avtal med Högskolan Dalarna om samarbete inom lärarutbildningen. Detta innebär att lärarstuderande gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i gymnasieskolan och medverkar i undervisningen. Åtgärdsprogram beslutas av rektor. Åtgärdsprogrammet är tidsbegränsat och utarbetas så snart en utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet ska det stå behov, mål och åtgärder samt vem som är ansvarig för åtgärden. Åtgärdsprogram ska också följas upp och utvärderas. Det ska framgå hur uppföljning och utvärdering ska ske samt resultat av utvärderingen då det görs. Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Öppet Hus är ett informationstillfälle om skolans utbildningar och äger rum under läsåret, oftast i november-december.

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer