Elevinformation, läsåret 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevinformation, läsåret 2015/2016"

Transkript

1 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor. Inga anslag får finnas på dörrar, fönster, väggar eller skåp. APL Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i samtliga yrkesprogram vid Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska uppgå till minst 15 veckor. Om APL-platsen är belägen 6 km eller längre från hemmet får eleven ett busskort för dessa resor från skolans expedition. Om inte kollektivt färdmedel finns att tillgå och APL-platsen är belägen 6 km eller längre från hemmet och elever åker i egen bil eller elevens vårdnadshavare skjutsar med egen bil, kan kontant resebidrag sökas. Detta gäller elever från Borlänge - övriga söker i sina respektive hemkommuner. Ansökningsblanketter finns på skolexpeditionen och på Borlänge gymnasieskolas hemsida. Ansökan ska lämnas till skolans expedition för godkännande av rektor. APL-tider, Erikslundsgymnasiet Samtliga klasser i åk 2 och 3 har rullande APL, vilket inte påverkar de gymnasiegemensamma ämnena. APL-tider, Hushagsgymnasiet BAHUS2 Rullande, påverkar inte de gymnasiegemensamma ämnena BAMAL2 Rullande, påverkar inte de gymnasiegemensamma ämnena BAMAL BAMAR2A, 2B BAMAR3A, 3B INDRI2, INSVE2, INPRK INDRI2 6-8 INDRI3, INPRK3, INSVE INDRI RLBAG2,RLFAR2, RLKOK RLBAG3, RLKOK VFVVS VFVVS Avgång Vid avgång måste kontakt tas med studie- och yrkesvägledare eller rektor. Blankett om avgång lämnas ifylld och undertecknad till expeditionen eller mentor. Böcker, kläder, utrustning, nycklar samt ev. busskort ska lämnas innan du slutar.

2 Betyg och behörighet Betyg grundas på ditt samlade studieresultat och sätts med betygsstegen A-F efter avslutad kurs. F innebär icke godkänt. Om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper, sätts ett streck (-). Det är viktigt att du känner till vad som gäller för att få ut din yrkesexamen från gymnasiet. Studie- och yrkesvägledaren informerar i klasser under gymnasiet, men tveka inte att boka in en egen tid för att ställa dina frågor om vad som krävs för att komma in på olika former av utbildningar eller krav för ett visst yrke i framtiden. Bibliotek Bibliotek finns både på Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet och som elev på någon av skolorna får du nyttja bägge biblioteken. I biblioteket kan du: låna böcker jobba med skolarbeten, samt få hjälp att hitta information till dessa läsa dagstidningar och tidskrifter Busskort Cafeteria Dator Tillfälliga färdbevis som gäller de första 3 veckorna utlämnas av mentorn första skoldagen. Läsårskort lämnas ut inom några veckor efter skolstart, efter inlämnad och godkänd ansökan. Den som tappar bort eller förlorar sitt busskort på annat sätt, kan mot ersättning få ut ett nytt kort på skolexpeditionen. Cafeteria finns både på Erikslundsgymnasiet och Hushagsgymnasiet. Alla elever får från och med åk 1 låna en dator för att använda i skolarbetet. Datorn ska ses som ett arbetsredskap och Office 365 finns förinstallerat. Som elev får du skriva på ett kontrakt som intyg på att du förstått att du ansvarar för att datorn förvaras på ett säkert sätt samt behandlas med aktsamhet och därmed hålls i gott skick. När du lämnar skolan ska datorn lämnas tillbaka. Om din dator gått sönder eller försvunnit på grund av oaktsamhet, kan du bli ersättningsskyldig. Droger/Rökning Elevhälsa Elevhälsoteam Elevrådet Alkohol och narkotika är förbjudet inom skolans område. Kontakta mentor, kurator, skolsköterska eller rektor vid misstanke att droger förekommer. Rökning inom skolans område är förbjuden enligt lag. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet består av skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog/speciallärare och rektor. Elevhälsoteamet bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevrådet består av valda representanter för varje klass. Genom elevrådet kan du aktivt påverka skolans arbetsmiljö och utöva elevinflytande.

3 Fotografering Frånvaro/närvaro Frånvaroanmälan Skolfotografering sker varje läsår för samtliga elever. Elev i gymnasieskolan har skyldighet att infinna sig punktligt och närvara vid skolans alla aktiviteter enligt gällande schema. Skollagen 15 kapitlet 16 föreskriver "Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektor se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande". Kraven på närvaro gäller vid lektioner, studiebesök, gemensamma samlingar, friluftsverksamhet och annan verksamhet som är föreskriven för elev eller elevgrupp. Varje lärare registrerar elevernas närvaro/frånvaro i sin kurs. Enligt skollagen och gymnasieförordningen ska du anmäla frånvaro till skolan. Du ska anmäla din frånvaro till mentor. Vid sjukdom ska anmälan göras dagligen före kl Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro för omyndig elev. Om du måste lämna skolan under pågående skoldag av annan orsak än sjukdom (t ex läkarbesök) fordras mentors medgivande. Om du tvingas lämna skolan under pågående skoldag p g a sjukdom anmäls detta till den lärare under vars lektion du lämnar skolan, samt till mentor. Som vårdnadshavare eller myndig elev kan du också få inloggningskonto till frånvarosystemet Skola24 som nås via webbläsare. Blankett för aktiveringskod erhålls av mentor. Vid olovlig frånvaro ska mentor informera elevens vårdnadshavare samma dag. Försäkring Idrottsprofil Individuell studieplan Individuellt val Intern-TV Du är olycksfallsförsäkrad under skoltid genom försäkringsbolaget FOLKSAM. Även APL och studieresor innefattas, samt under resa till och från skolan. Försäkringen lämnar ersättning enligt försäkringsbesked som utdelas till samtliga elever under höstterminen. Tel Stöld av personliga ägodelar ersätts inte av skolans försäkring. Borlänge gymnasieskola erbjuder lokal idrottsutbildning (LIU) för alla som är intresserade. Kontakta din idrottslärare eller studie- och yrkesvägledaren för mer information. Du följer en individuell studieplan enligt de mål som gäller för ditt program. I samråd med lärare och studie- och yrkesvägledare gör du de val som är möjliga inom ditt program. När individuella valet startar för just dig kan du se på ditt personliga schema. På intern-tv (finns i cafeterian) visas information om skolans dagliga verksamhet. Ta del av den information som visas på intern-tv varje dag!

4 Klassikern, Stora/Lilla Klassråd Klädskåp Kostersättning Kurator Kurser Larm/brandlarm Ledighet Lektionsstart En frivillig idrottsaktivitet som våra skolor erbjuder varje läsår. Minst tre av följande aktiviteter ska genomföras: Stora:15 km löpning, 20 km skidor, 30 km skridskor, 2 km simning, 40 km cykling. Lilla: 10 km löpning, 10 km skidor, 15 km skridsko, 1 km simning, 20 km cykling. Diplom utdelas i samband med skolavslutningen till dem som genomfört klassikern. Klassrådet består av mentor och samtliga elever i klassen. Mentorn ansvarar för att klassråd hålls regelbundet. Klassrådet utser ledamöter till elevrådet. I klassrådet behandlas frågor som berör klassens verksamhet. Protokoll ska skrivas och kopia lämnas till rektor. Klädskåpen betraktas som skolans egendom, vilket innebär att de på förekommen anledning kan öppnas av behörig personal. Elever som inte kan äta på någon gymnasieskola i Borlänge under APL-tiden kan ansöka om att få kostersättning med 25 kr/dag. Prata med din mentor för att få blankett till ansökan. Kurator ger råd och stöd till elever som upplever svårigheter i skolan och under fritiden som påverkar måendet ger handledning och konsultation kring psykosociala frågor till skolans övriga personal samarbetar med bland annat psykiatri och socialtjänst Samtliga ämnen i gymnasieskolan är indelade i kurser. Undervisande lärare ska ge skriftlig och muntlig information om kursmål och kunskapskrav. Hur stor en kurs är anges med poäng. Betyg sätts i varje kurs efter att kursen är avslutad. Du har rätt till muntligt omdöme under pågående kurs. Byte av kurs får ske först efter godkännande av rektor/bitr. rektor. Vid risk för betygssteget F eller streck ska eleven meddelas muntligt och skriftligt. Vid larm måste alla utrymma lärosalar, laboratorier, expeditioner och korridorer. Alla beger sig till närmaste uppsamlingsplats och stannar där tills besked kan erhållas att faran är över. Utrymningsövning äger rum minst en gång per läsår. Mentorn går igenom utrymningsplanen med eleverna vid terminsstart. Utlösning av falskt larm kostar mycket och bekostas av den som utlöst larmet. Händelsen polisanmäls alltid. Ledighet för högst tre dagar i följd och sammanlagt sex dagar/läsår kan beviljas av mentor. Ledighet därutöver beviljas endast av rektor. Blankett finns på expeditionen och på skolans hemsida. OBS! Blankett för ledighetsansökan ska ifyllas (med kulspets) minst 14 dagar i förväg och mentorn ska alltid tillstyrka/avstyrka ledigheten. Ledighet för semesterresor o d beviljas i allmänhet inte. Kontakta alltid mentor innan du planerar din ledighet. Om lärare inte infunnit sig till lektion tio minuter efter lektionens början ska ni kontakta rektorsexpeditionen för information.

5 Lunch Läromedel Mentor Lunch äter du i Erikslundsgymnasiets eller Kråktorps matsal. Även Hushagsgymnasiets matsal är öppen vissa dagar. Matsedeln finns även som kostnadsfri mobil-app (Aivo Menu). Böcker utlämnas från skolan som lån, arbetshäften som gåva. Du är skyldig att ersätta borttappade läromedel. Skrivmateriel bekostas av eleven. Mentorn är den viktigaste personen i klassens elevvårdsarbete. Till sin hjälp har mentor elevhälsoteamet. Mentorn ska: informera om programmet följa dina studieresultat och din trivsel på skolan samt ditt uppförande hjälpa dig att gå igenom din individuella studieplan meddela tillämpliga delar av informationsblad ha det övergripande ansvaret för att frånvaroregistreringen stämmer samt vid frånvaro kontakta hemmet/skolsköterska/kurator/rektor utdela och insamla material och blanketter t.ex. ansökan om ledighet kunna bevilja upp till tre dagars sammanhängande ledighet och sammanlagt sex dagars ledighet/läsår ansvara för klassråd gå igenom utrymningsplanen, likabehandlingsplan/plan för åtgärder mot kränkande behandling samt andra planer vid terminsstart hålla utvecklingssamtal minst 1 gång/termin hålla kontakt med vårdnadshavare angående studiesituation m.m. Mobiltelefon Möte om skolsituationen Nationella prov Ogiltig Frånvaro Ska vara avstängd/ljudlös och får ej användas under lektionstid om läraren ej godkänt detta. Vid missbruk har läraren rätt att beslagta mobilen under lektionen. Behandlar frågor som berör enskild elev. Ledamöter från skolan kan vara: rektor, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, berörd mentor och speciallärare. Berörd elev och vårdnadshavare för omyndig elev deltar. Ibland deltar även externa aktörer. Rektor eller annan ledamot är ordförande. Protokoll förs. Genomförs i kurserna Svenska 1, Engelska 5, och Matematik 1a samt i vissa frivilliga fortsättningskurser. Vårdnadshavare meddelas om du har ogiltig frånvaro. Vid upprepad eller omfattande ogiltig frånvaro kopplas elevhälsan in. Du riskerar även att förlora ditt studiebidrag och eventuella övriga bidrag. Om ingen förbättring sker efter skriftlig varning skickas frånvarounderlaget till CSN för beslut. Elev som påbörjat utbildning och sedan uteblir från skolan under mer än en månad i följd (och detta inte beror på sjukdom eller beviljad ledighet) anses ha avslutat utbildningen.

6 Olycksfall Ordningsregler Parkering Politisk information Programråd Prövning PUL Reducerat program Resor På varje skola finns information om hur man handlar vid olycksfall. Vid akut olycksfallsresa från skola till sjukvård/bostad kan taxi anlitas. Även resa till eller från skolan räknas som skoltid. Om eleven själv betalar resan skickas skadeanmälan, kvitto samt läkarintyg till skolans försäkringsbolag för ersättning. Vid olycksfall skall skadeanmälan göras omgående till FOLKSAM på telefon eller på Sedan läkarbehandlingen avslutats insänds även läkarintyg, räkningar och kvitton till försäkringsbolaget. Elever som enligt läkarintyg inte kan ta sig till skolan med annat färdmedel än bil kan beviljas taxiresor av försäkringsbolaget. OBS! Detta gäller inte olycksfall under fritid. Som ett komplement till denna information finns lokala ordningsregler på varje gymnasieskola. Parkering av elevers fordon får endast ske på anvisad parkering. Om du parkerar på annan plats riskerar du parkeringsböter. Cyklar ställs i cykelställ. Du har rätt att i skolan få information om och från politiska partier och organisationer. Rektor och lärare bestämmer var, när och hur. I de lokala programråden är branschen och skolan representerad. Programråden diskuterar frågor om arbetsmarknaden och gymnasieskolans utbildningar. Varje yrkesprogram ska ha ett programråd. Prövning omfattar hel gymnasiekurs i ett ämne. En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna gymnasieenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F (Gymnasieförordningen 8 kap 24 ). För din information i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) vill Barn- och bildningsnämnden meddela att dina personuppgifter kommer att behandlas för vår elevadministration, såsom ansökningshandlingar, APL, betyg, busskort, frånvaro/närvarorapportering, försäkring, hälsouppgifter, prov och studieplaner. Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Borlänge kommun. Du kan vända dig till personuppgiftsombudet, kommunkansliet, telefon , för den information om och rättelse av personuppgifter om dig som du har rätt till enligt Personuppgiftslagen. Vid svårigheter som inte kan lösas på något annat sätt, kan reducerat program bli aktuellt. Observera att du inte kan befrias från en kurs där undervisningen förts så långt att underlag för betygssättning finns. Efter avslutad gymnasieskola finns olika möjligheter att läsa igen de kurser, du varit befriad från. Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram. Reducerat program innebär att du ej får ut en yrkesexamen och inte heller får grundläggande behörighet till vidare studier vid högskola/universitet. Elever som ej fyllt 20 år, har minst 6 km resväg mellan hemmet och skolan och ej uppbär inackorderingstillägg är berättigade till resebidrag i form av läsårskort. Blankett för ansökan utdelas av skolan. Ansökningsblankett och information om vissa resor till och från APL finns på gymnasieskolans hemsida under rubriken Ekonomiskt stöd.

7 Rökning Samverkan Schema Skolhälsovård Skolsköterska Skyddskläder Specialkost Specialpedagog/ Speciallärare Studieavbrott Studiefinansiering Studieresor Studie- och Yrkesvägledning (SYV) Rökning är förbjudet inom skolområdet. I skolans samverkansgrupp ingår två elevrepresentanter som har närvaro och yttranderätt i frågor som rör arbetsmiljö. Schemalänk finns på din skolas webbsida som nås via borlange.se. Där kan du se både ditt personliga och klassens schema. Skolhälsovårdens främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Skolsköterska och skolläkare ingår i skolhälsovården. Skolsköterskan ger råd och stöd i frågor som rör hälsan, genomför hälsosamtal i årskurs 1 samt genomför riktade hälsokontroller. Medvetet förstörda skyddskläder som erhållits av skolan ska ersättas av eleven. Vid behov av specialkost som exempelvis laktosfri och glutenfri kost eller kost fri från fläskkött ska blankett fyllas i och lämnas till personalen i matsalen. Blankett och information finns under Barn och utbildning/kostservice på borlange.se. Specialpedagog/speciallärare medverkar i utredningar, gör kartläggningar av elevers studiesituation, genomför läs- och skrivutredningar och hjälper elever samt handleder personal. Om du vill avbryta ditt gymnasieprogram måste du snarast kontakta din mentor samt studie- och yrkesvägledare. Vid avbrott inlämnar du en undertecknad blankett till din studie- och yrkesvägledare. Allt material som lånats ut av skolan såsom nycklar, dator, böcker ska återlämnas. Ej återlämnat material till skolan kan komma att debiteras. Som heltidsstuderande på gymnasiet får du studiebidrag från CSN. Från och med höstterminen det år du fyller 20 måste du själv ansöka om studiemedel från CSN. Skolans kurator kan hjälpa dig med detta. Vid resor som ordnas på skoltid, där elever och lärare deltar, ska deltagarförteckning lämnas till expeditionen före resan. När resan startar ska expeditionen meddelas om vilka som verkligen åker med. SYV (studie- och yrkesvägledare) vägleder i frågor som rör exempelvis: framtidsplaner inriktningar, individuella val, valbara kurser och programfördjupning omval till gymnasieskolan studiesituation och yrkesval utbildningsvägar antagningsbestämmelser arbetsmarknad

8 Stöd Systematiskt Arbetsmiljöarbete Ungdomsmottagningen Utvecklingssamtal Utökat program Verktyg VFU Åtgärdsprogram Öppet Hus Extra anpassningar är en stödinsats som normalt genomförs inom ramen för den ordinarie undervisningen. Inget formellt beslut krävs. Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på skolan syftar till en säker och trivsam arbetsmiljö för alla i skolan. För varje klass/program utses elevskyddsombud med uppgift att medverka i skolans SAM. Bland dem utses två representanter som med närvaro- och yttranderätt ska ingå i skolans samverkansgrupp. Rektor är ansvarig för SAM. Om du vill att ett ärende ska tas upp kan du anmäla ärendet till ditt skyddsombud. Ungdomsmottagningen (Skomakargatan 18, Borlänge)är en rådgivningsbyrå som riktar sig till ungdomar. Råd, stöd och hjälp ges i frågor som rör kroppsutveckling och sjukdom, sexualitet, samlevnad, preventivmedel, relationsproblem och sociala problem. Närmare upplysningar lämnas av kurator eller skolsköterska. Utvecklingssamtal ska ske minst 1 gång/termin. Det innebär att du som elev träffar din mentor i ett särskilt samtal där ni tillsammans kommer överens om hur du ska arbeta vidare för att nå uppsatta mål. Din individuella studieplan ska ligga till grund för diskussionerna. För omyndig elev ska även vårdnadshavare bjudas in till dessa samtal. Utökat program innebär att du utöver ditt normala studieprogram frivilligt kan välja till kurser. Beslut om detta fattas av rektor. En elev på yrkesprogram har utan särskilt beslut rätt att som utökat program läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Lämnas alltid kvar på programmet under fikarast och lunch. Borlänge gymnasieskola har skrivit avtal med Högskolan Dalarna om samarbete inom lärarutbildningen. Detta innebär att lärarstuderande ibland gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i gymnasieskolan och medverkar i undervisningen. Åtgärdsprogram beslutas av rektor. Åtgärdsprogrammet är tidsbegränsat och utarbetas så snart en utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet ska det stå behov, mål och åtgärder samt vem som är ansvarig för åtgärden. Åtgärdsprogram ska också följas upp och utvärderas. Det ska framgå hur uppföljning och utvärdering ska ske samt resultat av utvärderingen då sådan görs. Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. Öppet Hus är ett informationstillfälle om skolans utbildningar och äger rum under läsåret, oftast i november-december.

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen.

Information till skolans personal. Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. Information till skolans personal A Aulan Vid bokning av aulan, kontakta någon av teknikerna, Lars Borgström eller Peder Andersen. AV-vagn En vagn med projektor, DVD-spelare och ljudanläggning finns att

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer: KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ln rd Andersson 2014-02- 1 3 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 12 februari 2014 12:27 lngegerd Andersson VB: Remiss dn 32-2014:756 Ansökan

Läs mer