Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige Luleå tekniska universitet Luleå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå"

Transkript

1 Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige Luleå tekniska universitet Luleå Mail: Tel: /31

2 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi och administration Kansli Löner och arvoden Attesträtt och firmateckning Ersättning av utlägg Indexuppräkningskompensation Internrevision Reglemente för fullmäktige Reglemente för kårstyrelsen och representation Kårstyrelsen Kårordförande Samarbeteskoordinator Vice kårordförande Utbildningsutskottets ordförande Ekonomisk koordinator Informationskoordinator Studiesocial koordinator Studiesociala utskottets ordförande Arbetsmarknadsutskottets ordförande Presidiet Kårstyrelsemöten Representation Intern representation Extern representation Logi Färdsätt Reglemente sektioner Institutionsfördelning Utbildningar Ekonomsektionen Sektionen för Hälsa och Lärande /31

3 4.2.4 Juridiska föreningen Psykologi- und Sociologisektionen Statsvetar- nationalekonom- och systemvetarsektionen Piteå Studentsektion Utbildningsbevakning Sektionsbidrag Verksamhetsuppdrag Verksamhetsuppdrag för SHL Verksamhetsuppdrag för, EkSek, JF, SNS och PuSS Verksamhetsuppdrag för PiSt Sektionsfond Reglemente för valberedningen Nolleperiodsgruppen Kårstyrelsen Delegering av ofullständiga val till kårstyrelsen Reglemente för grupperingar inom Ordförande- och förvaltningsutskottet Utbildnings-, studiesociala, informations- och arbetsmarknadsutskottet Nolleperiodsgruppen /31

4 1. Reglemente för ekonomi och administration 1.1 Kansli Kansliet vid Luleå Studentkår är kårens administrativa organ där man bl.a. förvaltar kårens ekonomi, handhar studentärenden i samband med kåravgift och intygsförfaranden. Kansliet är kårens kontinuitet, eftersom de i egenskap av sin anställning sitter under flera mandatperioder. 1.2 Löner och arvoden Luleå Studentkår har ett antal arvoderade förtroendevalda. Detta reglemente styr hur mycket arvode de ska ha för sina uppdrag. t med en arvodering är att se till att den förtroendevalde avsätter erforderlig tid på sitt uppdrag. De arvoderades uppdrag är i regel väldigt omfattande i tid och arbetsbelastning. Arvodering Arvode nedan anger månadsbelopp för ett års arvodering. Utbetalning sker enligt överenskommelse mellan den arvoderade och kansliet. Kårordförande 29 % av prisbasbeloppet Vice kårordförande 29 % av prisbasbeloppet Ekonomisk koordinator 29 % av prisbasbeloppet Studiesocial koordinator 29 % av prisbasbeloppet Informationskoordinator 29 % av prisbasbeloppet Utbildningsutskottets ordförande eventuell ersättning vid avgång, beslutas av kårstyrelsen Studiesociala utskottets ordförande eventuell ersättning vid avgång, beslutas av kårstyrelsen Samarbeteskoordinator eventuell ersättning vid avgång, beslutas av kårstyrelsen Arbetsmarknadsutskottets ordförande eventuell ersättning vid avgång, beslutas av kårstyrelsen Traktamente Traktamente utgår normalt inte när det handlar om ordinarie arbetstid vid Luleå Studentkårs sätesort. Däremot står Luleå Studentkår för eventuell kost- och logikostnad i samband med utbildning och konferens på annan ort. Regeln kan också tillämpas lokalt där möten generellt har ett arbetsrelaterat fokus och inkluderar flera personer. Löner Årligen har kansliet möjlighet att förhandla om lönepåökning gentemot Luleå Studentkårs ansvariga arbetsgivare. 4/31

5 1.3 Attesträtt och firmateckning Att reglera vilka förtroendevalda inom Luleå Studentkår som har firmateckningsrätt, attesträtt, samt attestförfarande. Firmateckning Kårens firma tecknas av minst två personer ur kårstyrelsen. Firman tecknas med fördel av kårordförande och ekonomisk koordinator. Kårstyrelsen beslutar vilka som tecknar kårens firma. Attesträttsinnehavare Kårstyrelsen beslutar om vilka som har attesträtt. Attesträtten fördelas med fördel i ett förhållande mellan kårens resultatenheter respektive ansvarsområden i kårstyrelsen. Attestförfarande Kansliet ska informeras om vilka som innehar attesträtt i kårstyrelsen. Faktura/räkning lämnas till kansliet. Faktura/räkning skall senast en vecka efter att den mottagits av kansliet attesteras av firmatecknare och lämnas till kansliet som bokför och sköter utbetalningar. Undantag görs för fakturor/räkningar som skall betalas inom en vecka. Dessa skall attesteras och lämnas till kansliet senast tre dagar före förfallodatum. 1.4 Ersättning av utlägg Att reglera hur ersättning betalas ut efter utlägg för Luleå Studentkårs räkning. Rapportering Person som lagt ut pengar för Luleå Studentkårs räkning ska kunna redovisa samtliga kvitton till kansliet. På kvittot ska det framgå vad utläggen omfattar. Betalning Utlägget attesteras enligt 1.3 Attesträtt och firmateckning och betalas därefter ut kontant eller enligt överenskommelse. 1.5 Indexuppräkningskompensation För att heltidsarvoderade i Luleå Studentkår ej ska gå med ekonomisk förlust på grund av indexuppräkning för tagna CSN-lån ska de kompenseras med ett belopp motsvarande indexuppräkningen. Kompensationen ska resultera i att den arvoderade inte ska ha en större skuld då ledamoten fullgjort sitt förtroendeuppdrag än vad densamma hade när den påbörjade sin mandatperiod. Kompensationen ska beräknas av CSN efter begäran om Intyg av indexuppräkning på studielån för 5/31

6 mandatperioden. Ersättning efter skatt ska motsvara det belopp CSN angivit. Återbetalning ska ske i samband med sista löneutbetalningen för mandatperioden. 1.6 Internrevision Att kontinuerligt under verksamhetsåret granska och stödja den verksamhet Luleå Studentkår bedriver. Ansvar Internrevisorn ska vid sista kårstyrelsemötet på våren avge en skriftlig revisionsberättelse. Det åligger internrevisorn att vid misstanke om oegentligheter ta upp detta till kommande kårfullmäktige. Den person kritik riktas mot skall till kårfullmäktige inkomma med en skriftlig redogörelse över den händelse vilken föranlett kritiken. Arbetssätt Internrevisor granskar kontinuerligt Luleå Studentkårs verksamhet samt kårstyrelsens arbete under året och kommer med synpunkter i de fall något organ eller kårstyrelsen tillfrågar internrevisor eller den själv känner sig manad att ingripa. Den ska då påpeka bristerna i verksamhetens förvaltning och föreslå eventuella åtgärder. Det åligger internrevisorn att utföra granskningen på ett lämpligt sätt. Stödjande och granskande verksamhet Det finns frågor som internrevisor bör ta ställning till i de fall där kårstyrelsens förvaltning av kårens verksamhet ter sig bristfällig, Finns det möjliga förbättringsåtgärder för att göra styrningen mer effektiv? Är dokumentation av möten gjord på ett tillfredsställande sätt i enlighet med gällande stadgar, reglemente och policydokument? Är den ekonomiska redovisningen korrekt upprättad i enlighet med gällande stadgar, reglemente och policydokument? Är alla transaktioner korrekta och följer de beslut som fattats? Hur ser det ekonomiska utfallet ut i förhållande till, av kårfullmäktige fastställda, budget? Internrevisor för en diskussion med förslag till förbättringar med den person som är ansvarig för det aktuella området. Vid ekonomiska avvikelser bör detta diskuteras med hela kårstyrelsen samt kansliet. De framförda förslagen dokumenteras och redovisas i revisionsberättelsen. Vid misstanke om oegentligheter skall detta rapporteras till kårfullmäktige. 6/31

7 2. Reglemente för fullmäktige t med fullmäktige är att ha ett visionärt och strategiskt organ som ger Luleå Studentkår en stabil färdriktning in i framtiden. Uppgift Fullmäktige har som uppgift att fatta de beslut som slås fast i stadga likväl som agera för Luleå studentkårs bästa i alla avseenden. Utformning Fullmäktige ska spänna över en vecka och vara förlagt till vårterminen. Talmanspresidiet utformar och genomför fullmäktige. Under veckan ska minst ett beslutsmöte, en utfrågning samt ett åsiktstorg hållas. Det rekommenderas att måndag och tisdag kväll vigs åt utfrågning av kandidater till förtroendeposter inom, fredag eftermidag/kväll används för åsiktstorg och lördag används för beslutsmötet. Överklagan av fullmäktigebeslut Vid överklagan av fullmäktigebeslut ska detta behandlas i enlighet med s stadga och inspektor ska ha utslagsröst. 7/31

8 3. Reglemente för kårstyrelsen och representation 3.1 Kårstyrelsen Kårstyrelsen är Luleå Studentkårs verkställande organ. I överensstämmelse med stadgar, befintliga reglementen samt av fullmäktige fattade beslut, leder kårstyrelsen Luleå Studentkårs verksamhet. Arbetsbeskrivningar Luleå Studentkårs styrelses arbete är uppdelat i ansvarsområden Kårordförande Denna arbetsbeskrivning behandlar Luleå Studentkårs ordförandes arbetsuppgifter. Den är baserad på att ordförande är arvoderad och arbetar heltid med kåren. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. Det finns flera syften med att ha en kårordförande. Det primära syftet är kårordförandens stödjande funktion. Genom det arbete kårordförande bedriver ska effektiviteten öka hos andra delar av kåren framför att direkt själv producera. Den andra delen av syftet är att fylla funktionen av studentkårens ledare och ta huvudansvar för kontinuitet och förnyelse inom det strategiska arbetet samt representera kåren i olika sammanhang. Uppgift Luleå Studentkårs ordförande har en mängd uppgifter som kan sammanfattas i de nedanstående områdena: Leda kårstyrelsens arbete Representera kåren Leda kårens påverkansarbete Leda ordförandeutskottet Arbetsgivaransvar Arbetsmiljöansvar Uppföljning och optimering Närpolitiskt påverkansarbete Sveriges Förenade Studentkårer Genomförande Här beskrivs några av målen med kårordförandens arbete och hur de ska genomföras. Leda kårstyrelsens arbete Luleå Studentkårs ordförande ansvarar för ledningen av kårstyrelsens arbete. I denna uppgift ingår bland annat att: agera arbetsledare för kårstyrelsen, göra löpande prioriteringar så att styrelsen håller fokus på den verksamhetsplan, och den vision och strategi som fullmäktige slagit fast. 8/31

9 Här ingår också att se till att medarbetarna har en rimlig arbetsbörda och gör det de har åtagit sig, men utan att de bränner ut sig i sitt arbete inom kåren vara stöd och bollplank för idéer och genom uppmuntran och kritisk granskning driva arbetet framåt. Ordförande ska dessutom vara en resurs när något arbetsområde behöver extra stöd för att arbetsuppgifterna ska kunna genomföras förbereda styrelsens möten. I detta ingår även att se till att relevanta problem och möjligheter inte missas utan hamnar på styrelsens bord. Det handlar också om att skapa ett arbets- och diskussionsklimat i styrelsen som gör att problem och konflikter förebyggs alternativt hanteras och löses ansvara för kårens långsiktiga och kontinuerliga arbete. Vid överlämning ska en konkret verksamhetsplan upprättas med tydliga och mätbara mål i så stor utsträckning som möjligt Medel för att uppfylla dessa mål är framförallt en kontinuerlig kontakt med styrelsens medlemmar och närvaro i deras arbete. Rent konkret kan det innebära att ha direkt kontakt med var och en av styrelsens medlemmar. Regelbundna styrelsemöten ska eftersträvas, men stor del av kontakten sker i andra sammanhang. Representera kåren Kårordförande är kårens ansikte utåt samt inåt mot medlemmar och aktiva inom kåren. Internt handlar det om att föra kårstyrelsens talan mot sektioner och aktiva. Det kan vara att delta på sektionsstämmor och sittningar Närvaro på större arrangemang utanför och innanför kåren. Målet är att entusiasmera medlemmar och aktiva, att kommunicera ut både vad kårstyrelsen gjort och ska göra samt kårens grundläggande studentpolitiska ställningstaganden Externt handlar det om att vara kårens primära språkrör vid kontakt med universitet, massmedia och myndigheter. Generellt gäller detta vid frågor av stor principiell eller strategisk betydelse. Det kan också handla om regelbunden kontakt med högre instanser, t.ex. genom rektorsluncher, möten med kommunalråd, näringsliv eller landshövding Kårordförande måste också synas i en mängd olika sammanhang, i internt och externt orienterade medier och på evenemang Leda kårens påverkansarbete Kårordförande leder kårens påverkansarbete. I detta ingår att identifiera de områden kåren vill förändra och ta fram strategi för hur detta ska genomföras. För att kunna genomföra detta arbete krävs att ordförande inte isolerar sig, utan deltar i olika delar av kårens arbete. Därigenom kan signaler och intryck fångas upp och hot och möjligheter uppfattas och mötas på rätt sätt. Leda ordförandeutskottet Kårordförande ska leda utskottets arbete. Denne ska förbereda möten och vara mötesordförande Denne ska även finna lämpliga frågor för utskottet att arbeta med. Utskottet är främst ett forum för diskussion, men ska kunna förbereda ärenden för kårstyrelsen Kårordförande ska även finnas till som stöd för utskottets medlemmar och hjälpa dem med ledningsfrågor när det behövs Arbetsgivaransvar 9/31

10 Personalområdet omfattar den mänskliga aspekten av relationen mellan arbetstagarna och arbetsgivarna, men även praktiska delar där ansvarig bör ta en direkt funktion. Områdets huvudfrågor är ledarskap, personalutveckling och kommunikation. Kårordförande ska hålla minst två utvecklingssamtal med studentkårens anställda och arvoderade, där åtminstone ett ska vara av utvärderingskaraktär. Arbetsmiljöansvar Arbetsmiljöområdet omfattar de fysiska och psykosociala aspekterna av arbete som bedrivs av avlönade och arvoderade inom Luleå Studentkår. Kårordförande ska ansvara för att ett skyddsombud väljs för kårstyrelsen. Utvärdera och förbättra kansliets effektivitet. Vid behov göra eventuella omprioriteringar och omstruktureringar av arbetsrutiner Verka för en god och utvecklande arbetsmiljö samt att förebygga utbrändhet Se till att det råder en god relation samt kommunikation mellan kårstyrelse och kansli Uppföljning och optimering Det åligger kårordförande att kontinuerligt följa upp och optimera de styrdokument som reglerar Luleå Studentkårs verksamhet samt utvärdera huruvida de följs och nyttjas på ett korrekt sätt. Närpolitiskt påverkansarbete Kårordförande ska kontinuerligt söka kontakt med grupper inom kommunalpolitik och andra närliggande politiska konstellationer där frågor som rör Luleå Studentkårs medlemmar lyfts. Kårordförande ska där så är möjligt framföra Luleå Studentkårs åsikter och utöva påverkansarbete i den riktning som mest gynnar Luleå Studentkårs medlemmar. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) Kårordförande ska hålla sig uppdaterad kring SFS ställningstaganden i relevanta politiska frågor och hålla kårstyrelsen uppdaterad på det studentpolitiska läget nationellt. Kårordförande ska även kontinuerligt söka relevanta utbildningar vilka kan erbjudas av SFS för Luleå Studentkårs medlemmar och engagerade. Övrigt Här beskrivs några av de övriga konkreta uppdrag som ingår i kårordförandes arbete: Ledamot i universitetsstyrelsen Äganderepresentant för Kårhusrestaurangen i Luleå AB Sitta med i Filosofiska fakultetsnämnden (FFN) som ordinarie studeranderepresentant och arbeta för att studenternas åsikter alltid tas i beaktande vid de beslut nämnden tar I samverkan med talmanspresidiet se till att övningsfullmäktige innehåller relevant information kring Luleå Studentkårs verksamhet och uppbyggnad. Huvudman i Stiftelsen Luleå Studentlokaler Rapportering och planering Kårordförande rapporterar om vad som hänt inom dennes område, och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Samarbeteskoordinator 10/31

11 Denna arbetsbeskrivning behandlar samarbeteskoordinatorns arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att samarbeteskoordinatorn är en ideell studeranderepresentant. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. t med samarbeteskoordinatorn är att utveckla och förstärka kontakten mellan kårstyrelsen och sektionerna. Uppgift Luleå Studentkårs samarbeteskoordinators uppgifter kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Positiv samverkan mellan Luleå Studentkårs sektioner Luleå Studentkårs upptaktsdag Genomförande Här beskrivs några av målen med samarbeteskoordinatorns arbete och hur de ska genomföras. Samverkan mellan sektioner Samarbeteskoordinatorn har till uppgift att se till att sektionerna samverkar på ett sätt som är fördelaktigt för alla medlemmar. Den skall vara ett stöd likväl som en kontaktperson mellan kårstyrelsen och sektionerna. För att utföra dessa uppgifter bör samarbeteskoordinatorn: Medverka på sektionernas respektive stämmor Hålla sig uppdaterad om vad som händer i sektionerna Ansvara för att en sektionsöverlämning existerar samt uppdatera denna vid behov Luleå Studentkårs upptaksdag För att utbilda engagerade inom Luleå Studentkårs många olika organ likväl som de programrådsrepresentanter som engagerar sig i sin utbildning så ska varje vår en upptaktsdag genomföras. På denna upptaktsdag ska engagerade och programrådsrepresentanter få möjligheten att lära sig vad Luleå Studentkår är och står för likväl som få en grundläggande inblick i dokumentet Studenters rättigheter och skyldigheter. Rapportering och planering Samarbeteskoordinatorn rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Vice kårordförande Denna arbetsbeskrivning behandlar vice kårordförandes arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att vice kårordförande är arvoderad och arbetar heltid med kåren. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. Utbildningsfrågor är grunden för kårens verksamhet och ska ständigt vara en del av kårens huvudsakliga arbete. t med en vice kårordförande är att ha en person i styrelsen med fokus på utbildningsfrågor. 11/31

12 Uppgift Luleå Studentkårs vice ordförande har en mängd uppgifter som kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Ansvara för fakultetsnämnden Arbeta för kvalitetssäkring i utbildningarna inom filosofisk fakultet Agera som stöd åt sektionerna i deras arbete mot universitet i utbildningsfrågor Vara ordinarie ledamot i utbildningsutskottet Revidera och uppdatera s åsiktsdokument Disciplin och anställningsnämnder Arbetslivsanknytning Genomförande Här beskrivs några av målen med vice kårordförandes arbete och hur de ska genomföras. Fakultetsnämnden Sitta med i Filosofiska fakultetsnämnden (FFN) som ordinarie studeranderepresentant och arbeta för att studenternas åsikter alltid tas i beaktande vid de beslut nämnden tar Sitta som ordinarie i dekanus beslutsmöte och andra möten knutna till FFN Kvalitetssäkring i utbildningen Vice kårordförande ska jobba för att alla utbildningar inom filosofisk fakultet på LTU ska nå god kvalitet, detta ska genomsyra hela vice ordförandes arbete Stöd åt sektionerna i sitt arbete mot universitet i utbildningsfrågor Vice kårordförande ska stödja och hjälpa sektionerna i deras arbete gentemot institutionerna, bland annat genom att delta på institutionernas ledningsgruppmöten när så behövs. Disciplin och anställningsnämnder Vice kårordförande ansvarar för att följa upp och stötta arbete som Luleå Studentkårs representanter gör i disciplin- och anställningsnämnden. Arbetslivsanknytning i utbildningen Arbetslivsanknytning i utbildningen är en viktig del av studierna då det dels är en chans för studenterna att få en inblick i hur kommande yrkesliv kan vara, dels är det en ypperlig chans för studenter att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare. Det åligger Vice kårordförande att ständigt arbeta för att alla utbildningar ska ha en naturlig arbetslivsanknytning under utbildningen. Övrigt Här beskrivs de övriga konkreta uppdrag som ingår i vice kårordförandes arbete: Delta på beslutsmöten rörande utbildningsfrågor Sitta med i utskott under FFN Ansvara för att det tillsätts studenter i tillfälliga utbildningsgrupper som universitetet skapar och behöver studeranderepresentanter till Finnas tillgänglig som stöd för utbildningsutskottets medlemmar och hjälpa dem med utbildningsfrågor när så behövs Representant i stiftelsen Seth M Kempes stipendiefond Rapportering och planering 12/31

13 Vice kårordförande rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Utbildningsutskottets ordförande Denna arbetsbeskrivning behandlar utbildningsutskottets ordförandes arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att utbildningsutskottets ordförande är en ideell studeranderepresentant. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. Att leda utbildningsutskottet i samarbete med vice kårordförande samt vara ett komplement till denne. Uppgift Luleå Studentkårs utbildningsutskottets ordförandes uppgifter kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Leder utbildningsutskottet Agera projektledare i utbildningsfrågor drivna av kåren Agerar som stöd åt sektionerna i deras arbete mot universitet i utbildningsfrågor Genomförande Här beskrivs några av målen med utbildningsutskottets ordförandes arbete och hur de ska genomföras. Ordförande i utbildningsutskottet Utbildningsutskottets ordförande ska leda utskottets arbete. Denne ska förbereda möten och vara mötesordförande Denne ska även finna lämpliga frågor för utskottet att arbeta med. Utskottet ska förbereda utbildningsrelaterade ärenden för kårstyrelsen Denne ska även finnas till som stöd för utskottets medlemmar och hjälpa dem med utbildningsfrågor när det behövs Agera projektledare i utbildningsfrågor drivna av kåren Utbildningsutskottets ordförande ska ansvara för att leda de utbildningsrelaterade projekt som startas av verksamhetens organ. Övrigt Här beskrivs några av de övriga konkreta uppdrag som ingår i utbildningsutskottets ordförandes arbete: Sitta som suppleant i filosofiska fakultetsnämnden (FFN) Ha reguljära möten med vice kårordförande och hålla sig uppdaterad inom dennes arbetsuppgifter Rapportering och planering Utbildningsutskottets ordförande rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte. 13/31

14 3.1.3 Ekonomisk koordinator Denna arbetsbeskrivning behandlar Luleå Studentkårs ekonomiska koordinators arbetsuppgifter. Den är baserad på att ekonomiska koordinatorn är arvoderad och arbetar heltid med kåren. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. t med ekonomiska koordinatorn är att ha någon i kårstyrelsen som förvaltar de resurser och avtal som Luleå Studentkår har. Ekonomiska koordinatorn ska arbeta långsiktigt med kårens ekonomi. Denna ska även arbeta för att knyta nya samarbetspartners till Luleå Studentkår samt odla organisationens kontakt med relevanta företag genom deltagande i branschråd. Uppgift Luleå Studentkårs ekonomiska koordinator har en mängd uppgifter som kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Finansansvar Förvaltning Förvaltningsansvarig för nolleperioden i Luleå Samarbetspartners Leda förvaltningsutskottet Branchråd Genomförande Här beskrivs några av målen med ekonomiska koordinatorns arbete och hur de ska genomföras. Finansansvar Ekonomiska koordinatorn ansvarar för att kontinuerligt presentera en omfattande ekonomisk helhetsbild för kårstyrelse och kårfullmäktige. Denne ska även ansvara för att korrekt ekonomiska dokumentation existerar för event som genomförs centralt eller av grupper utsedda av Luleå Studentkårs kårstyrelse, detta inkluderar men är ej begränsat till arbetsmarknadsevent och islossningen. Förvaltning Ekonomiska koordinatorn ansvarar för att i samarbete med kansliet se över Luleå Studentkårs ekonomiska situation i förhållande till staten, universitetet samt de starkaste bidragsgivarna och sponsorerna. Förvaltningsansvarig för nolleperioden i Luleå Ekonomiska koordinatorn ansvarar för att avtal blir korrekt bearbetade och ej strider mot andra direktiv för nolleperioden i Luleå. Ekonomiska koordinatorn ser också till att avtal blir undertecknade och realiserade. Ekonomiska koordinatorn ansvarar för att nolleperioden i Luleå:s budget beaktas och följer upp arbetet med en återkommande rapport till resterande delen av kårstyrelsen. Samarbetspartners Ekonomiska koordinatorn ska i samarbete med kansliet göra reguljär uppföljning på de avtal med samarbetspartners som existerar och vid behov förnya och revidera dessa. Det åligger även 14/31

15 den ekonomiska koordinatorn att kontinuerligt följa upp att Luleå Studentkår genomför sina åtaganden gentemot sina samarbetspartners. Den ekonomiska koordinatorn ska löpande knyta minst två nya samarbetspartners till Luleå Studentkår under verksamhetsåret. Leda förvaltningsutskottet Ekonomiska koordinatorn ska leda utskottets arbete. Denne ska förbereda möten och vara mötesordförande Denne ska även finna lämpliga frågor för utskottet att arbeta med. Utskottet är främst ett forum för avstämning och diskussion Ekonomiska koordinatorn ska även finnas till som stöd för utskottets medlemmar och hjälpa dem med ekonomifrågor när det behövs Branschråd I Luleå med omnejd finns branschråd för de flesta branscher där relevant information och kuriosa blandas om vartannat och där många personer med just de kontakter som ekonomiska koordinatorn behöver i sin dagliga verksamhet sitter med. Ekonomiska koordinatorn ska därför eftersträva att medverka på de för Luleå Studentkårs medlemmar relevanta branschråden. Övrigt Här beskrivs några av de övriga konkreta uppdrag som ingår i ekonomiska koordinatorns arbete: Representant i Esther Anderssons donationsfond Representant i Ekonomfonden Representant i arbetsgruppen inom kommunen Representant i Stiftelsen Luleå Studentbostäder, SLS Ledamot i LTU Karriärs styrelse Representant i ExJobb Luleås styrgrupp Medverkan på LNABs event och i LNABs olika grupperinger Deltagande på samt representation av Luleå Studentkår på företagsfrukostar o. dyl. aktiviteter Delta i arbetet med planering och genomförande av ett gemensamt arbetsmarknadsevent för studenter inom Luleå Studentkårs verksamhetsområde Rapportering och planering Ekonomiska koordinatorn rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Informationskoordinator Denna arbetsbeskrivning behandlar informationskoordinatorns arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att informationskoordinatorn är arvoderad och arbetar heltid med kåren. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. t med informationskoordinatorn är att denne ska förmedla Luleå Studentkårs information till medlemmarna och marknadsföra Luleå Studentkår gentemot medlemmar och intressenter. 15/31

16 Det är även informationskoordinatorns uppgift att vara den i styrelsen som hanterar och utvecklar Luleå Studentkårs centrala IT samt representerar medlemmarnas åsikter gentemot universitetet inom IT frågor. Uppgift Luleå Studentkårs informationskoordinator har en mängd uppgifter som kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Hemsida Informationsspridning Universitetstidningen Den grafiska profilen IT Marknadsföring Genomförande Här beskrivs några av målen med informationskoordinatorns arbete och hur de ska genomföras. Hemsida Informationskoordinatorn ska kontinuerligt arbeta med och uppdatera Luleå Studentkårs hemsida. Informationsspridning Informationskoordinatorn ska arbeta med informationsspridning i alla kanaler där Luleå Studentkår finns, detta inkluderar sociala medier, affischer, infomail o. dyl. Denne ska även arbeta aktivt för att Luleå Studentkårs medlemmar ska bli mer engagerade i studentfrågor och i de aktiviteter som Luleå Studentkår anordnar. Den grafiska profilen Informationskoordinatorn ska ansvara för att kårens grafiska profil används inom såväl extern som intern dokumentation. IT Informationskoordinatorns ska ansvara för att Luleå Studentkårs centrala IT-resurser fungerar och är säkrade mot externa angrepp. Denne är även ansvarig för att reguljärt se över IT strukturen och vid behov förbättra den. Informationskoordinatorn är även ansvarig för: Montania Mailinglistor Mapp- och filstruktur på common Handhavande av webhotell och potentiella servrar som nyttjas centralt Marknadsföring Informationskoordinatorn ska arbeta med att kontinuerligt marknadsföra Luleå Studentkår och dess arbete. Detta kan t.ex. göras genom att genomföra event som skapar en medlemsnytta eller medlemkontakt, exempel på sådana event är: Bokbytardagar Bostadsmingel Möjligheten att få fika och byta tankar med kårstyrelsen Informationstorg på de olika campus där studenter som Luleå Studentkår representerar finns 16/31

17 Övrigt Här beskrivs några av de övriga konkreta uppdrag som ingår i informationskoordinatorns arbete: Sitta med i universitetets olika IT-organ Medverka i studentrekryteringsprocessen på universitetet Medverka på LRC-rådets möten Ansvara för Luleå Studentkårs grafiska och informativa material för nolleperioden, kårerna informerar, arbetsmarknadsevent etc Delta i arbetet med planering och genomförande av ett gemensamt arbetsmarknadsevent för studenter inom Luleå Studentkårs verksamhetsområde Rapportering och planering Informationskoordinatorn rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Studiesocial koordinator Denna arbetsbeskrivning behandlar studiesociala koordinatorns arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att studiesociala koordinatorn är arvoderad och arbetar heltid med kåren. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. t med studiesociala koordinatorn är att tillvarata studenternas intressen i alla frågor som berör deras studiemiljö, studiepsykosociala miljö samt studiesociala miljö. Uppgifter Luleå Studentkårs studiesociala koordinator har en mängd uppgifter som kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Studenthälsan Studiemiljö Mångfaldsfrågor Bostadsfrågor Nolleperioden i Luleå Vara ordinarie ledamot i studiesociala utskottet Genomförande Här beskrivs några av målen med studiesociala koordinatorns arbete och hur de ska genomföras. Studenthälsan Studiesociala koordinatorn ska främja samarbetet med studenthälsan samt representera Luleå Studentkår i studentservice ledningsgrupp. Studiemiljö Studiesociala koordinatorn ska arbeta med frågor som berör studiemiljön på universitetet. Det inkluderar bland annat den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på och runt campus. Denne 17/31

18 ska sitta med som ledamot i studiemiljökommittén, arbetsmiljögruppen, arbetsmiljökommittén och restaurangrådet. Mångfaldsfrågor Studiesociala koordinatorn ska arbeta med frågor som rör rättvis behandling av studenter på skolan. Därmed ska denne sitta med i arbetsgruppen för funktionshinder, språkverkstadens arbetsgrupp och likabehandlingsgruppen. Bostadsfrågor Studiesociala koordinatorn ska arbeta med frågor som berör studentbostäder och arbeta för att alla studenter ska ha möjlighet att bo i studentbostäder. Nolleperioden i Luleå Studiesociala koordinatorn är kårstyrelsens kontaktperson gentemot nolleperiodsgruppen i Luleå och den som ansvarar för att arrangemanget sker i linje med vad Luleå Studentkår står för. Studiesociala koordinatorn ska delta i överläggningar med universitet samt andra parter rörande nolleperioden i Luleå:s utformning. I detta ingår att: Medverka i nolleperiodens samrådsgrupp Medverka i universitetets studiestartsgrupp Utvärdera nolleperioden och dess aktiviteter Se till att en överlämning görs mellan nya och gamla nolleperiodsgruppen Övrigt Här beskrivs de övriga konkreta uppdrag som ingår i studiesociala koordinatorns arbete: Vara med på arrangerandet och genomförandet av alkoholutbildningar Vara projektledare för Islossningen Representant i Academicagruppen Rapportering och planering Studiesociala koordinatorn rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Studiesociala utskottets ordförande Denna arbetsbeskrivning behandlar studiesociala utskottets ordförandes arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att studiesociala utskottets ordförande är en ideell studeranderepresentant. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. Att leda studiesociala utskottet i samarbete med studiesociala koordinatorn samt vara ett komplement till studiesociala koordinatorn. Uppgift Luleå Studentkårs studiesociala utskottets ordförandes uppgifter kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Leda studiesociala utskottet Anordna vårens nolleperiod Agerar som stöd åt sektionerna i deras arbete mot universitet i studiesociala frågor 18/31

19 Genomförande Här beskrivs målen med studiesociala utskottets ordförandes arbete och hur de ska genomföras. Leda studiesociala utskottet Studiesociala utskottets ordförande ska leda utskottets arbete. Denne ska förbereda möten och vara mötesordförande Denne ska även finna lämpliga frågor för utskottet att arbeta med. Utskottet ska förbereda studiesociala ärenden för kårstyrelsen Studiesociala utskottet är ett diskussionsforum där man diskuterar lösningar på studiesociala problem samt initierar projekt vid Luleå tekniska universitet Anordna vårens nolleperiod Studiesociala utskottets ordförande ska utse personer samt själv hjälpa till med att utföra aktiviteter under vårintagets nolleperiod i Luleå. Detta skall göras i samverkan med universitetets studiestartsgrupp. Rapportering och planering Studiesociala utskottets ordförande rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Arbetsmarknadsutskottets ordförande Denna arbetsbeskrivning behandlar arbetsmarknadsutskottets ordförandes arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att arbetsmarknadsutskottets ordförande är en studeranderepresentant. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. Att leda arbetsmarknadsutskottet i syfte att kontinuerligt utbyta tankar och tips kring arbetslivsanknytning. Arbetsmarknadsutskottets ordförande skall också agera projektledare och genom arbetsmarknadsutskottet planera och genomföra minst ett arbetsmarknadsevent för samtliga studenter inom Luleå Studentkårs verksamhetsområde. Uppgifter Luleå Studentkårs arbetsmarknadsutskottets ordförandes uppgifter kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Leder arbetsmarknadssutskottet Arbetsmarknadsevent Genomförande Här beskrivs målen med arbetsmarknadsutskottets ordförandes arbete och hur de ska genomföras. Ordförande i arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottets ordförande ska leda utskottets arbete. Denne ska förbereda möten och vara mötesordförande Denne ska även finna lämpliga frågor för utskottet att arbeta med 19/31

20 Denne ska även agera projektledare samt involvera utskottets medlemmar i planeringen och genomförandet av minst ett arbetsmarknadsevent för studenter inom Luleå Studentkårs verksamhetsområde. Arbetsmarknadsevent Arbetsmarknadsutskottets ordförande ska genomföra arbetsmarknadsevent för Luleå Studentkårs medlemmar där de kan komma i kontakt med arbetslivet och förberedas för detsamma. Det är av yttersta vikt att arbetsmarknadsutskottets ordförande ej utelämnar grupper av medlemmar utan aktivt verkar för att alla medlemmar under året har minst ett arbetsmarknadsevent där arbetsmarknadskontakt för deras ämnesområde existerar. Övrigt Här beskrivs de övriga konkreta uppdrag som ingår i arbetsmarknadsutskottets ordförandes arbete: Deltaga på arbetsmarknadsevent som genomförs av Luleå Studentkårs sektioner Rapportering och planering Arbetsmarknadsutskottets ordförande rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte. 20/31

Luleå Studentkårs reglementessamling

Luleå Studentkårs reglementessamling s reglementessamling -Fastslaget av s fullmäktige 2016-02- 13 - Reviderat av s fullmäktige 2017-12-07 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: styrelse@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/ 20

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se Fakta på fickan 2012 ltu.se LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 9,5 tim. Polcirkeln Luleå tekniska universitet omsätter 1,5 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 anställda och 17 000 studenter. Vår forskning bedrivs

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

1. KONSTITUTIONELLA STADGAR ORGANISATION SEKTIONSSTÄMMA SEKTIONSSTYRELSEN VALBEREDNING... 13

1. KONSTITUTIONELLA STADGAR ORGANISATION SEKTIONSSTÄMMA SEKTIONSSTYRELSEN VALBEREDNING... 13 Sektionsstadga 2 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR... 4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR... 4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION... 4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11

Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11 Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11 Utbildning Områdesbehörighet Behörighetskurser Teknik Civilingenjörsutbildning A9 Fysik 2 Matematik 4 Högskoleingenjörsutbildning

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Jan Nyström NSI -Nöjd Student Index, 2013 (NSI2013) No. of responses = Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Jan Nyström NSI -Nöjd Student Index, 2013 (NSI2013) No. of responses = Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Jan Nyström, NSI -Nöjd Student Index, 0 Jan Nyström NSI -Nöjd Student Index, 0 (NSI0) No. of responses = 9 Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole %

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar. Reviderade av Luleå Studentkårs fullmäktige 2014-11-25. Konsekvensändringar fastslagna av Luleå Studentkårs styrelse 2014-11-11

Stadgar. Reviderade av Luleå Studentkårs fullmäktige 2014-11-25. Konsekvensändringar fastslagna av Luleå Studentkårs styrelse 2014-11-11 Stadgar Reviderade av Luleå Studentkårs fullmäktige 2014-11-25 Konsekvensändringar fastslagna av Luleå Studentkårs styrelse 2014-11-11 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Befattningsbeskrivningar

Befattningsbeskrivningar Befattningsbeskrivningar Styrelsen Ordförande... 1 Förste vice ordförande och Utbildningsansvarig... 3 Andre vice ordförande... 5 Skattmästare... 6 Vice Skattmästare... 7 Näringslivsansvarig... 8 Marknadsföringsansvarig...

Läs mer

Stadgar. -senast fastställda på Luleå Studentkårs fullmäktige Luleå tekniska universitet Luleå

Stadgar. -senast fastställda på Luleå Studentkårs fullmäktige Luleå tekniska universitet Luleå Stadgar -senast fastställda på Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-05-22 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-493300 1/31 Innehållsförteckning 1. Konstitutionella

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Delegationsordning för Konstkåren

Delegationsordning för Konstkåren Delegationsordning för Konstkåren Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 I Konstkårens delegationsordning framgår uppgifter och befogenheter för Konstkårens organ. (Konstkårens stadga 3.2) Bärande tankar Konstkåren

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26

Stadgar för ISACA Sweden Chapter. Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Stadgar för ISACA Sweden Chapter Gäller fr.o.m. 2014/05/26 Artikel I. Namn och Säte Namnet på denna ideella organisation ska vara; ISACA Sweden Chapter, (Information Systems Audit and Control Association),

Läs mer

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS för Sjukgymnastsektionen, SGS Antaget: 2010-05-27 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Sjukgymnastsektionen är en sektion inom. Sektionen sammansluter de studerande vid Sjukgymnastprogrammet vid

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning...

Läs mer

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014.

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. Dessförinnan reviderade 2011-05-23, 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08,

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer