Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige Luleå tekniska universitet Luleå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå"

Transkript

1 Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige Luleå tekniska universitet Luleå Mail: Tel: /31

2 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi och administration Kansli Löner och arvoden Attesträtt och firmateckning Ersättning av utlägg Indexuppräkningskompensation Internrevision Reglemente för fullmäktige Reglemente för kårstyrelsen och representation Kårstyrelsen Kårordförande Samarbeteskoordinator Vice kårordförande Utbildningsutskottets ordförande Ekonomisk koordinator Informationskoordinator Studiesocial koordinator Studiesociala utskottets ordförande Arbetsmarknadsutskottets ordförande Presidiet Kårstyrelsemöten Representation Intern representation Extern representation Logi Färdsätt Reglemente sektioner Institutionsfördelning Utbildningar Ekonomsektionen Sektionen för Hälsa och Lärande /31

3 4.2.4 Juridiska föreningen Psykologi- und Sociologisektionen Statsvetar- nationalekonom- och systemvetarsektionen Piteå Studentsektion Utbildningsbevakning Sektionsbidrag Verksamhetsuppdrag Verksamhetsuppdrag för SHL Verksamhetsuppdrag för, EkSek, JF, SNS och PuSS Verksamhetsuppdrag för PiSt Sektionsfond Reglemente för valberedningen Nolleperiodsgruppen Kårstyrelsen Delegering av ofullständiga val till kårstyrelsen Reglemente för grupperingar inom Ordförande- och förvaltningsutskottet Utbildnings-, studiesociala, informations- och arbetsmarknadsutskottet Nolleperiodsgruppen /31

4 1. Reglemente för ekonomi och administration 1.1 Kansli Kansliet vid Luleå Studentkår är kårens administrativa organ där man bl.a. förvaltar kårens ekonomi, handhar studentärenden i samband med kåravgift och intygsförfaranden. Kansliet är kårens kontinuitet, eftersom de i egenskap av sin anställning sitter under flera mandatperioder. 1.2 Löner och arvoden Luleå Studentkår har ett antal arvoderade förtroendevalda. Detta reglemente styr hur mycket arvode de ska ha för sina uppdrag. t med en arvodering är att se till att den förtroendevalde avsätter erforderlig tid på sitt uppdrag. De arvoderades uppdrag är i regel väldigt omfattande i tid och arbetsbelastning. Arvodering Arvode nedan anger månadsbelopp för ett års arvodering. Utbetalning sker enligt överenskommelse mellan den arvoderade och kansliet. Kårordförande 29 % av prisbasbeloppet Vice kårordförande 29 % av prisbasbeloppet Ekonomisk koordinator 29 % av prisbasbeloppet Studiesocial koordinator 29 % av prisbasbeloppet Informationskoordinator 29 % av prisbasbeloppet Utbildningsutskottets ordförande eventuell ersättning vid avgång, beslutas av kårstyrelsen Studiesociala utskottets ordförande eventuell ersättning vid avgång, beslutas av kårstyrelsen Samarbeteskoordinator eventuell ersättning vid avgång, beslutas av kårstyrelsen Arbetsmarknadsutskottets ordförande eventuell ersättning vid avgång, beslutas av kårstyrelsen Traktamente Traktamente utgår normalt inte när det handlar om ordinarie arbetstid vid Luleå Studentkårs sätesort. Däremot står Luleå Studentkår för eventuell kost- och logikostnad i samband med utbildning och konferens på annan ort. Regeln kan också tillämpas lokalt där möten generellt har ett arbetsrelaterat fokus och inkluderar flera personer. Löner Årligen har kansliet möjlighet att förhandla om lönepåökning gentemot Luleå Studentkårs ansvariga arbetsgivare. 4/31

5 1.3 Attesträtt och firmateckning Att reglera vilka förtroendevalda inom Luleå Studentkår som har firmateckningsrätt, attesträtt, samt attestförfarande. Firmateckning Kårens firma tecknas av minst två personer ur kårstyrelsen. Firman tecknas med fördel av kårordförande och ekonomisk koordinator. Kårstyrelsen beslutar vilka som tecknar kårens firma. Attesträttsinnehavare Kårstyrelsen beslutar om vilka som har attesträtt. Attesträtten fördelas med fördel i ett förhållande mellan kårens resultatenheter respektive ansvarsområden i kårstyrelsen. Attestförfarande Kansliet ska informeras om vilka som innehar attesträtt i kårstyrelsen. Faktura/räkning lämnas till kansliet. Faktura/räkning skall senast en vecka efter att den mottagits av kansliet attesteras av firmatecknare och lämnas till kansliet som bokför och sköter utbetalningar. Undantag görs för fakturor/räkningar som skall betalas inom en vecka. Dessa skall attesteras och lämnas till kansliet senast tre dagar före förfallodatum. 1.4 Ersättning av utlägg Att reglera hur ersättning betalas ut efter utlägg för Luleå Studentkårs räkning. Rapportering Person som lagt ut pengar för Luleå Studentkårs räkning ska kunna redovisa samtliga kvitton till kansliet. På kvittot ska det framgå vad utläggen omfattar. Betalning Utlägget attesteras enligt 1.3 Attesträtt och firmateckning och betalas därefter ut kontant eller enligt överenskommelse. 1.5 Indexuppräkningskompensation För att heltidsarvoderade i Luleå Studentkår ej ska gå med ekonomisk förlust på grund av indexuppräkning för tagna CSN-lån ska de kompenseras med ett belopp motsvarande indexuppräkningen. Kompensationen ska resultera i att den arvoderade inte ska ha en större skuld då ledamoten fullgjort sitt förtroendeuppdrag än vad densamma hade när den påbörjade sin mandatperiod. Kompensationen ska beräknas av CSN efter begäran om Intyg av indexuppräkning på studielån för 5/31

6 mandatperioden. Ersättning efter skatt ska motsvara det belopp CSN angivit. Återbetalning ska ske i samband med sista löneutbetalningen för mandatperioden. 1.6 Internrevision Att kontinuerligt under verksamhetsåret granska och stödja den verksamhet Luleå Studentkår bedriver. Ansvar Internrevisorn ska vid sista kårstyrelsemötet på våren avge en skriftlig revisionsberättelse. Det åligger internrevisorn att vid misstanke om oegentligheter ta upp detta till kommande kårfullmäktige. Den person kritik riktas mot skall till kårfullmäktige inkomma med en skriftlig redogörelse över den händelse vilken föranlett kritiken. Arbetssätt Internrevisor granskar kontinuerligt Luleå Studentkårs verksamhet samt kårstyrelsens arbete under året och kommer med synpunkter i de fall något organ eller kårstyrelsen tillfrågar internrevisor eller den själv känner sig manad att ingripa. Den ska då påpeka bristerna i verksamhetens förvaltning och föreslå eventuella åtgärder. Det åligger internrevisorn att utföra granskningen på ett lämpligt sätt. Stödjande och granskande verksamhet Det finns frågor som internrevisor bör ta ställning till i de fall där kårstyrelsens förvaltning av kårens verksamhet ter sig bristfällig, Finns det möjliga förbättringsåtgärder för att göra styrningen mer effektiv? Är dokumentation av möten gjord på ett tillfredsställande sätt i enlighet med gällande stadgar, reglemente och policydokument? Är den ekonomiska redovisningen korrekt upprättad i enlighet med gällande stadgar, reglemente och policydokument? Är alla transaktioner korrekta och följer de beslut som fattats? Hur ser det ekonomiska utfallet ut i förhållande till, av kårfullmäktige fastställda, budget? Internrevisor för en diskussion med förslag till förbättringar med den person som är ansvarig för det aktuella området. Vid ekonomiska avvikelser bör detta diskuteras med hela kårstyrelsen samt kansliet. De framförda förslagen dokumenteras och redovisas i revisionsberättelsen. Vid misstanke om oegentligheter skall detta rapporteras till kårfullmäktige. 6/31

7 2. Reglemente för fullmäktige t med fullmäktige är att ha ett visionärt och strategiskt organ som ger Luleå Studentkår en stabil färdriktning in i framtiden. Uppgift Fullmäktige har som uppgift att fatta de beslut som slås fast i stadga likväl som agera för Luleå studentkårs bästa i alla avseenden. Utformning Fullmäktige ska spänna över en vecka och vara förlagt till vårterminen. Talmanspresidiet utformar och genomför fullmäktige. Under veckan ska minst ett beslutsmöte, en utfrågning samt ett åsiktstorg hållas. Det rekommenderas att måndag och tisdag kväll vigs åt utfrågning av kandidater till förtroendeposter inom, fredag eftermidag/kväll används för åsiktstorg och lördag används för beslutsmötet. Överklagan av fullmäktigebeslut Vid överklagan av fullmäktigebeslut ska detta behandlas i enlighet med s stadga och inspektor ska ha utslagsröst. 7/31

8 3. Reglemente för kårstyrelsen och representation 3.1 Kårstyrelsen Kårstyrelsen är Luleå Studentkårs verkställande organ. I överensstämmelse med stadgar, befintliga reglementen samt av fullmäktige fattade beslut, leder kårstyrelsen Luleå Studentkårs verksamhet. Arbetsbeskrivningar Luleå Studentkårs styrelses arbete är uppdelat i ansvarsområden Kårordförande Denna arbetsbeskrivning behandlar Luleå Studentkårs ordförandes arbetsuppgifter. Den är baserad på att ordförande är arvoderad och arbetar heltid med kåren. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. Det finns flera syften med att ha en kårordförande. Det primära syftet är kårordförandens stödjande funktion. Genom det arbete kårordförande bedriver ska effektiviteten öka hos andra delar av kåren framför att direkt själv producera. Den andra delen av syftet är att fylla funktionen av studentkårens ledare och ta huvudansvar för kontinuitet och förnyelse inom det strategiska arbetet samt representera kåren i olika sammanhang. Uppgift Luleå Studentkårs ordförande har en mängd uppgifter som kan sammanfattas i de nedanstående områdena: Leda kårstyrelsens arbete Representera kåren Leda kårens påverkansarbete Leda ordförandeutskottet Arbetsgivaransvar Arbetsmiljöansvar Uppföljning och optimering Närpolitiskt påverkansarbete Sveriges Förenade Studentkårer Genomförande Här beskrivs några av målen med kårordförandens arbete och hur de ska genomföras. Leda kårstyrelsens arbete Luleå Studentkårs ordförande ansvarar för ledningen av kårstyrelsens arbete. I denna uppgift ingår bland annat att: agera arbetsledare för kårstyrelsen, göra löpande prioriteringar så att styrelsen håller fokus på den verksamhetsplan, och den vision och strategi som fullmäktige slagit fast. 8/31

9 Här ingår också att se till att medarbetarna har en rimlig arbetsbörda och gör det de har åtagit sig, men utan att de bränner ut sig i sitt arbete inom kåren vara stöd och bollplank för idéer och genom uppmuntran och kritisk granskning driva arbetet framåt. Ordförande ska dessutom vara en resurs när något arbetsområde behöver extra stöd för att arbetsuppgifterna ska kunna genomföras förbereda styrelsens möten. I detta ingår även att se till att relevanta problem och möjligheter inte missas utan hamnar på styrelsens bord. Det handlar också om att skapa ett arbets- och diskussionsklimat i styrelsen som gör att problem och konflikter förebyggs alternativt hanteras och löses ansvara för kårens långsiktiga och kontinuerliga arbete. Vid överlämning ska en konkret verksamhetsplan upprättas med tydliga och mätbara mål i så stor utsträckning som möjligt Medel för att uppfylla dessa mål är framförallt en kontinuerlig kontakt med styrelsens medlemmar och närvaro i deras arbete. Rent konkret kan det innebära att ha direkt kontakt med var och en av styrelsens medlemmar. Regelbundna styrelsemöten ska eftersträvas, men stor del av kontakten sker i andra sammanhang. Representera kåren Kårordförande är kårens ansikte utåt samt inåt mot medlemmar och aktiva inom kåren. Internt handlar det om att föra kårstyrelsens talan mot sektioner och aktiva. Det kan vara att delta på sektionsstämmor och sittningar Närvaro på större arrangemang utanför och innanför kåren. Målet är att entusiasmera medlemmar och aktiva, att kommunicera ut både vad kårstyrelsen gjort och ska göra samt kårens grundläggande studentpolitiska ställningstaganden Externt handlar det om att vara kårens primära språkrör vid kontakt med universitet, massmedia och myndigheter. Generellt gäller detta vid frågor av stor principiell eller strategisk betydelse. Det kan också handla om regelbunden kontakt med högre instanser, t.ex. genom rektorsluncher, möten med kommunalråd, näringsliv eller landshövding Kårordförande måste också synas i en mängd olika sammanhang, i internt och externt orienterade medier och på evenemang Leda kårens påverkansarbete Kårordförande leder kårens påverkansarbete. I detta ingår att identifiera de områden kåren vill förändra och ta fram strategi för hur detta ska genomföras. För att kunna genomföra detta arbete krävs att ordförande inte isolerar sig, utan deltar i olika delar av kårens arbete. Därigenom kan signaler och intryck fångas upp och hot och möjligheter uppfattas och mötas på rätt sätt. Leda ordförandeutskottet Kårordförande ska leda utskottets arbete. Denne ska förbereda möten och vara mötesordförande Denne ska även finna lämpliga frågor för utskottet att arbeta med. Utskottet är främst ett forum för diskussion, men ska kunna förbereda ärenden för kårstyrelsen Kårordförande ska även finnas till som stöd för utskottets medlemmar och hjälpa dem med ledningsfrågor när det behövs Arbetsgivaransvar 9/31

10 Personalområdet omfattar den mänskliga aspekten av relationen mellan arbetstagarna och arbetsgivarna, men även praktiska delar där ansvarig bör ta en direkt funktion. Områdets huvudfrågor är ledarskap, personalutveckling och kommunikation. Kårordförande ska hålla minst två utvecklingssamtal med studentkårens anställda och arvoderade, där åtminstone ett ska vara av utvärderingskaraktär. Arbetsmiljöansvar Arbetsmiljöområdet omfattar de fysiska och psykosociala aspekterna av arbete som bedrivs av avlönade och arvoderade inom Luleå Studentkår. Kårordförande ska ansvara för att ett skyddsombud väljs för kårstyrelsen. Utvärdera och förbättra kansliets effektivitet. Vid behov göra eventuella omprioriteringar och omstruktureringar av arbetsrutiner Verka för en god och utvecklande arbetsmiljö samt att förebygga utbrändhet Se till att det råder en god relation samt kommunikation mellan kårstyrelse och kansli Uppföljning och optimering Det åligger kårordförande att kontinuerligt följa upp och optimera de styrdokument som reglerar Luleå Studentkårs verksamhet samt utvärdera huruvida de följs och nyttjas på ett korrekt sätt. Närpolitiskt påverkansarbete Kårordförande ska kontinuerligt söka kontakt med grupper inom kommunalpolitik och andra närliggande politiska konstellationer där frågor som rör Luleå Studentkårs medlemmar lyfts. Kårordförande ska där så är möjligt framföra Luleå Studentkårs åsikter och utöva påverkansarbete i den riktning som mest gynnar Luleå Studentkårs medlemmar. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) Kårordförande ska hålla sig uppdaterad kring SFS ställningstaganden i relevanta politiska frågor och hålla kårstyrelsen uppdaterad på det studentpolitiska läget nationellt. Kårordförande ska även kontinuerligt söka relevanta utbildningar vilka kan erbjudas av SFS för Luleå Studentkårs medlemmar och engagerade. Övrigt Här beskrivs några av de övriga konkreta uppdrag som ingår i kårordförandes arbete: Ledamot i universitetsstyrelsen Äganderepresentant för Kårhusrestaurangen i Luleå AB Sitta med i Filosofiska fakultetsnämnden (FFN) som ordinarie studeranderepresentant och arbeta för att studenternas åsikter alltid tas i beaktande vid de beslut nämnden tar I samverkan med talmanspresidiet se till att övningsfullmäktige innehåller relevant information kring Luleå Studentkårs verksamhet och uppbyggnad. Huvudman i Stiftelsen Luleå Studentlokaler Rapportering och planering Kårordförande rapporterar om vad som hänt inom dennes område, och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Samarbeteskoordinator 10/31

11 Denna arbetsbeskrivning behandlar samarbeteskoordinatorns arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att samarbeteskoordinatorn är en ideell studeranderepresentant. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. t med samarbeteskoordinatorn är att utveckla och förstärka kontakten mellan kårstyrelsen och sektionerna. Uppgift Luleå Studentkårs samarbeteskoordinators uppgifter kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Positiv samverkan mellan Luleå Studentkårs sektioner Luleå Studentkårs upptaktsdag Genomförande Här beskrivs några av målen med samarbeteskoordinatorns arbete och hur de ska genomföras. Samverkan mellan sektioner Samarbeteskoordinatorn har till uppgift att se till att sektionerna samverkar på ett sätt som är fördelaktigt för alla medlemmar. Den skall vara ett stöd likväl som en kontaktperson mellan kårstyrelsen och sektionerna. För att utföra dessa uppgifter bör samarbeteskoordinatorn: Medverka på sektionernas respektive stämmor Hålla sig uppdaterad om vad som händer i sektionerna Ansvara för att en sektionsöverlämning existerar samt uppdatera denna vid behov Luleå Studentkårs upptaksdag För att utbilda engagerade inom Luleå Studentkårs många olika organ likväl som de programrådsrepresentanter som engagerar sig i sin utbildning så ska varje vår en upptaktsdag genomföras. På denna upptaktsdag ska engagerade och programrådsrepresentanter få möjligheten att lära sig vad Luleå Studentkår är och står för likväl som få en grundläggande inblick i dokumentet Studenters rättigheter och skyldigheter. Rapportering och planering Samarbeteskoordinatorn rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Vice kårordförande Denna arbetsbeskrivning behandlar vice kårordförandes arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att vice kårordförande är arvoderad och arbetar heltid med kåren. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. Utbildningsfrågor är grunden för kårens verksamhet och ska ständigt vara en del av kårens huvudsakliga arbete. t med en vice kårordförande är att ha en person i styrelsen med fokus på utbildningsfrågor. 11/31

12 Uppgift Luleå Studentkårs vice ordförande har en mängd uppgifter som kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Ansvara för fakultetsnämnden Arbeta för kvalitetssäkring i utbildningarna inom filosofisk fakultet Agera som stöd åt sektionerna i deras arbete mot universitet i utbildningsfrågor Vara ordinarie ledamot i utbildningsutskottet Revidera och uppdatera s åsiktsdokument Disciplin och anställningsnämnder Arbetslivsanknytning Genomförande Här beskrivs några av målen med vice kårordförandes arbete och hur de ska genomföras. Fakultetsnämnden Sitta med i Filosofiska fakultetsnämnden (FFN) som ordinarie studeranderepresentant och arbeta för att studenternas åsikter alltid tas i beaktande vid de beslut nämnden tar Sitta som ordinarie i dekanus beslutsmöte och andra möten knutna till FFN Kvalitetssäkring i utbildningen Vice kårordförande ska jobba för att alla utbildningar inom filosofisk fakultet på LTU ska nå god kvalitet, detta ska genomsyra hela vice ordförandes arbete Stöd åt sektionerna i sitt arbete mot universitet i utbildningsfrågor Vice kårordförande ska stödja och hjälpa sektionerna i deras arbete gentemot institutionerna, bland annat genom att delta på institutionernas ledningsgruppmöten när så behövs. Disciplin och anställningsnämnder Vice kårordförande ansvarar för att följa upp och stötta arbete som Luleå Studentkårs representanter gör i disciplin- och anställningsnämnden. Arbetslivsanknytning i utbildningen Arbetslivsanknytning i utbildningen är en viktig del av studierna då det dels är en chans för studenterna att få en inblick i hur kommande yrkesliv kan vara, dels är det en ypperlig chans för studenter att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare. Det åligger Vice kårordförande att ständigt arbeta för att alla utbildningar ska ha en naturlig arbetslivsanknytning under utbildningen. Övrigt Här beskrivs de övriga konkreta uppdrag som ingår i vice kårordförandes arbete: Delta på beslutsmöten rörande utbildningsfrågor Sitta med i utskott under FFN Ansvara för att det tillsätts studenter i tillfälliga utbildningsgrupper som universitetet skapar och behöver studeranderepresentanter till Finnas tillgänglig som stöd för utbildningsutskottets medlemmar och hjälpa dem med utbildningsfrågor när så behövs Representant i stiftelsen Seth M Kempes stipendiefond Rapportering och planering 12/31

13 Vice kårordförande rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Utbildningsutskottets ordförande Denna arbetsbeskrivning behandlar utbildningsutskottets ordförandes arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att utbildningsutskottets ordförande är en ideell studeranderepresentant. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. Att leda utbildningsutskottet i samarbete med vice kårordförande samt vara ett komplement till denne. Uppgift Luleå Studentkårs utbildningsutskottets ordförandes uppgifter kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Leder utbildningsutskottet Agera projektledare i utbildningsfrågor drivna av kåren Agerar som stöd åt sektionerna i deras arbete mot universitet i utbildningsfrågor Genomförande Här beskrivs några av målen med utbildningsutskottets ordförandes arbete och hur de ska genomföras. Ordförande i utbildningsutskottet Utbildningsutskottets ordförande ska leda utskottets arbete. Denne ska förbereda möten och vara mötesordförande Denne ska även finna lämpliga frågor för utskottet att arbeta med. Utskottet ska förbereda utbildningsrelaterade ärenden för kårstyrelsen Denne ska även finnas till som stöd för utskottets medlemmar och hjälpa dem med utbildningsfrågor när det behövs Agera projektledare i utbildningsfrågor drivna av kåren Utbildningsutskottets ordförande ska ansvara för att leda de utbildningsrelaterade projekt som startas av verksamhetens organ. Övrigt Här beskrivs några av de övriga konkreta uppdrag som ingår i utbildningsutskottets ordförandes arbete: Sitta som suppleant i filosofiska fakultetsnämnden (FFN) Ha reguljära möten med vice kårordförande och hålla sig uppdaterad inom dennes arbetsuppgifter Rapportering och planering Utbildningsutskottets ordförande rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte. 13/31

14 3.1.3 Ekonomisk koordinator Denna arbetsbeskrivning behandlar Luleå Studentkårs ekonomiska koordinators arbetsuppgifter. Den är baserad på att ekonomiska koordinatorn är arvoderad och arbetar heltid med kåren. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. t med ekonomiska koordinatorn är att ha någon i kårstyrelsen som förvaltar de resurser och avtal som Luleå Studentkår har. Ekonomiska koordinatorn ska arbeta långsiktigt med kårens ekonomi. Denna ska även arbeta för att knyta nya samarbetspartners till Luleå Studentkår samt odla organisationens kontakt med relevanta företag genom deltagande i branschråd. Uppgift Luleå Studentkårs ekonomiska koordinator har en mängd uppgifter som kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Finansansvar Förvaltning Förvaltningsansvarig för nolleperioden i Luleå Samarbetspartners Leda förvaltningsutskottet Branchråd Genomförande Här beskrivs några av målen med ekonomiska koordinatorns arbete och hur de ska genomföras. Finansansvar Ekonomiska koordinatorn ansvarar för att kontinuerligt presentera en omfattande ekonomisk helhetsbild för kårstyrelse och kårfullmäktige. Denne ska även ansvara för att korrekt ekonomiska dokumentation existerar för event som genomförs centralt eller av grupper utsedda av Luleå Studentkårs kårstyrelse, detta inkluderar men är ej begränsat till arbetsmarknadsevent och islossningen. Förvaltning Ekonomiska koordinatorn ansvarar för att i samarbete med kansliet se över Luleå Studentkårs ekonomiska situation i förhållande till staten, universitetet samt de starkaste bidragsgivarna och sponsorerna. Förvaltningsansvarig för nolleperioden i Luleå Ekonomiska koordinatorn ansvarar för att avtal blir korrekt bearbetade och ej strider mot andra direktiv för nolleperioden i Luleå. Ekonomiska koordinatorn ser också till att avtal blir undertecknade och realiserade. Ekonomiska koordinatorn ansvarar för att nolleperioden i Luleå:s budget beaktas och följer upp arbetet med en återkommande rapport till resterande delen av kårstyrelsen. Samarbetspartners Ekonomiska koordinatorn ska i samarbete med kansliet göra reguljär uppföljning på de avtal med samarbetspartners som existerar och vid behov förnya och revidera dessa. Det åligger även 14/31

15 den ekonomiska koordinatorn att kontinuerligt följa upp att Luleå Studentkår genomför sina åtaganden gentemot sina samarbetspartners. Den ekonomiska koordinatorn ska löpande knyta minst två nya samarbetspartners till Luleå Studentkår under verksamhetsåret. Leda förvaltningsutskottet Ekonomiska koordinatorn ska leda utskottets arbete. Denne ska förbereda möten och vara mötesordförande Denne ska även finna lämpliga frågor för utskottet att arbeta med. Utskottet är främst ett forum för avstämning och diskussion Ekonomiska koordinatorn ska även finnas till som stöd för utskottets medlemmar och hjälpa dem med ekonomifrågor när det behövs Branschråd I Luleå med omnejd finns branschråd för de flesta branscher där relevant information och kuriosa blandas om vartannat och där många personer med just de kontakter som ekonomiska koordinatorn behöver i sin dagliga verksamhet sitter med. Ekonomiska koordinatorn ska därför eftersträva att medverka på de för Luleå Studentkårs medlemmar relevanta branschråden. Övrigt Här beskrivs några av de övriga konkreta uppdrag som ingår i ekonomiska koordinatorns arbete: Representant i Esther Anderssons donationsfond Representant i Ekonomfonden Representant i arbetsgruppen inom kommunen Representant i Stiftelsen Luleå Studentbostäder, SLS Ledamot i LTU Karriärs styrelse Representant i ExJobb Luleås styrgrupp Medverkan på LNABs event och i LNABs olika grupperinger Deltagande på samt representation av Luleå Studentkår på företagsfrukostar o. dyl. aktiviteter Delta i arbetet med planering och genomförande av ett gemensamt arbetsmarknadsevent för studenter inom Luleå Studentkårs verksamhetsområde Rapportering och planering Ekonomiska koordinatorn rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Informationskoordinator Denna arbetsbeskrivning behandlar informationskoordinatorns arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att informationskoordinatorn är arvoderad och arbetar heltid med kåren. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. t med informationskoordinatorn är att denne ska förmedla Luleå Studentkårs information till medlemmarna och marknadsföra Luleå Studentkår gentemot medlemmar och intressenter. 15/31

16 Det är även informationskoordinatorns uppgift att vara den i styrelsen som hanterar och utvecklar Luleå Studentkårs centrala IT samt representerar medlemmarnas åsikter gentemot universitetet inom IT frågor. Uppgift Luleå Studentkårs informationskoordinator har en mängd uppgifter som kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Hemsida Informationsspridning Universitetstidningen Den grafiska profilen IT Marknadsföring Genomförande Här beskrivs några av målen med informationskoordinatorns arbete och hur de ska genomföras. Hemsida Informationskoordinatorn ska kontinuerligt arbeta med och uppdatera Luleå Studentkårs hemsida. Informationsspridning Informationskoordinatorn ska arbeta med informationsspridning i alla kanaler där Luleå Studentkår finns, detta inkluderar sociala medier, affischer, infomail o. dyl. Denne ska även arbeta aktivt för att Luleå Studentkårs medlemmar ska bli mer engagerade i studentfrågor och i de aktiviteter som Luleå Studentkår anordnar. Den grafiska profilen Informationskoordinatorn ska ansvara för att kårens grafiska profil används inom såväl extern som intern dokumentation. IT Informationskoordinatorns ska ansvara för att Luleå Studentkårs centrala IT-resurser fungerar och är säkrade mot externa angrepp. Denne är även ansvarig för att reguljärt se över IT strukturen och vid behov förbättra den. Informationskoordinatorn är även ansvarig för: Montania Mailinglistor Mapp- och filstruktur på common Handhavande av webhotell och potentiella servrar som nyttjas centralt Marknadsföring Informationskoordinatorn ska arbeta med att kontinuerligt marknadsföra Luleå Studentkår och dess arbete. Detta kan t.ex. göras genom att genomföra event som skapar en medlemsnytta eller medlemkontakt, exempel på sådana event är: Bokbytardagar Bostadsmingel Möjligheten att få fika och byta tankar med kårstyrelsen Informationstorg på de olika campus där studenter som Luleå Studentkår representerar finns 16/31

17 Övrigt Här beskrivs några av de övriga konkreta uppdrag som ingår i informationskoordinatorns arbete: Sitta med i universitetets olika IT-organ Medverka i studentrekryteringsprocessen på universitetet Medverka på LRC-rådets möten Ansvara för Luleå Studentkårs grafiska och informativa material för nolleperioden, kårerna informerar, arbetsmarknadsevent etc Delta i arbetet med planering och genomförande av ett gemensamt arbetsmarknadsevent för studenter inom Luleå Studentkårs verksamhetsområde Rapportering och planering Informationskoordinatorn rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Studiesocial koordinator Denna arbetsbeskrivning behandlar studiesociala koordinatorns arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att studiesociala koordinatorn är arvoderad och arbetar heltid med kåren. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. t med studiesociala koordinatorn är att tillvarata studenternas intressen i alla frågor som berör deras studiemiljö, studiepsykosociala miljö samt studiesociala miljö. Uppgifter Luleå Studentkårs studiesociala koordinator har en mängd uppgifter som kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Studenthälsan Studiemiljö Mångfaldsfrågor Bostadsfrågor Nolleperioden i Luleå Vara ordinarie ledamot i studiesociala utskottet Genomförande Här beskrivs några av målen med studiesociala koordinatorns arbete och hur de ska genomföras. Studenthälsan Studiesociala koordinatorn ska främja samarbetet med studenthälsan samt representera Luleå Studentkår i studentservice ledningsgrupp. Studiemiljö Studiesociala koordinatorn ska arbeta med frågor som berör studiemiljön på universitetet. Det inkluderar bland annat den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på och runt campus. Denne 17/31

18 ska sitta med som ledamot i studiemiljökommittén, arbetsmiljögruppen, arbetsmiljökommittén och restaurangrådet. Mångfaldsfrågor Studiesociala koordinatorn ska arbeta med frågor som rör rättvis behandling av studenter på skolan. Därmed ska denne sitta med i arbetsgruppen för funktionshinder, språkverkstadens arbetsgrupp och likabehandlingsgruppen. Bostadsfrågor Studiesociala koordinatorn ska arbeta med frågor som berör studentbostäder och arbeta för att alla studenter ska ha möjlighet att bo i studentbostäder. Nolleperioden i Luleå Studiesociala koordinatorn är kårstyrelsens kontaktperson gentemot nolleperiodsgruppen i Luleå och den som ansvarar för att arrangemanget sker i linje med vad Luleå Studentkår står för. Studiesociala koordinatorn ska delta i överläggningar med universitet samt andra parter rörande nolleperioden i Luleå:s utformning. I detta ingår att: Medverka i nolleperiodens samrådsgrupp Medverka i universitetets studiestartsgrupp Utvärdera nolleperioden och dess aktiviteter Se till att en överlämning görs mellan nya och gamla nolleperiodsgruppen Övrigt Här beskrivs de övriga konkreta uppdrag som ingår i studiesociala koordinatorns arbete: Vara med på arrangerandet och genomförandet av alkoholutbildningar Vara projektledare för Islossningen Representant i Academicagruppen Rapportering och planering Studiesociala koordinatorn rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Studiesociala utskottets ordförande Denna arbetsbeskrivning behandlar studiesociala utskottets ordförandes arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att studiesociala utskottets ordförande är en ideell studeranderepresentant. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. Att leda studiesociala utskottet i samarbete med studiesociala koordinatorn samt vara ett komplement till studiesociala koordinatorn. Uppgift Luleå Studentkårs studiesociala utskottets ordförandes uppgifter kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Leda studiesociala utskottet Anordna vårens nolleperiod Agerar som stöd åt sektionerna i deras arbete mot universitet i studiesociala frågor 18/31

19 Genomförande Här beskrivs målen med studiesociala utskottets ordförandes arbete och hur de ska genomföras. Leda studiesociala utskottet Studiesociala utskottets ordförande ska leda utskottets arbete. Denne ska förbereda möten och vara mötesordförande Denne ska även finna lämpliga frågor för utskottet att arbeta med. Utskottet ska förbereda studiesociala ärenden för kårstyrelsen Studiesociala utskottet är ett diskussionsforum där man diskuterar lösningar på studiesociala problem samt initierar projekt vid Luleå tekniska universitet Anordna vårens nolleperiod Studiesociala utskottets ordförande ska utse personer samt själv hjälpa till med att utföra aktiviteter under vårintagets nolleperiod i Luleå. Detta skall göras i samverkan med universitetets studiestartsgrupp. Rapportering och planering Studiesociala utskottets ordförande rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte Arbetsmarknadsutskottets ordförande Denna arbetsbeskrivning behandlar arbetsmarknadsutskottets ordförandes arbetsuppgifter i Luleå Studentkår. Den är baserad på att arbetsmarknadsutskottets ordförande är en studeranderepresentant. Arbetsbeskrivningen gäller på lång sikt tills annat anges. Den ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. Att leda arbetsmarknadsutskottet i syfte att kontinuerligt utbyta tankar och tips kring arbetslivsanknytning. Arbetsmarknadsutskottets ordförande skall också agera projektledare och genom arbetsmarknadsutskottet planera och genomföra minst ett arbetsmarknadsevent för samtliga studenter inom Luleå Studentkårs verksamhetsområde. Uppgifter Luleå Studentkårs arbetsmarknadsutskottets ordförandes uppgifter kan sammanfattas i följande nedanstående områden: Leder arbetsmarknadssutskottet Arbetsmarknadsevent Genomförande Här beskrivs målen med arbetsmarknadsutskottets ordförandes arbete och hur de ska genomföras. Ordförande i arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottets ordförande ska leda utskottets arbete. Denne ska förbereda möten och vara mötesordförande Denne ska även finna lämpliga frågor för utskottet att arbeta med 19/31

20 Denne ska även agera projektledare samt involvera utskottets medlemmar i planeringen och genomförandet av minst ett arbetsmarknadsevent för studenter inom Luleå Studentkårs verksamhetsområde. Arbetsmarknadsevent Arbetsmarknadsutskottets ordförande ska genomföra arbetsmarknadsevent för Luleå Studentkårs medlemmar där de kan komma i kontakt med arbetslivet och förberedas för detsamma. Det är av yttersta vikt att arbetsmarknadsutskottets ordförande ej utelämnar grupper av medlemmar utan aktivt verkar för att alla medlemmar under året har minst ett arbetsmarknadsevent där arbetsmarknadskontakt för deras ämnesområde existerar. Övrigt Här beskrivs de övriga konkreta uppdrag som ingår i arbetsmarknadsutskottets ordförandes arbete: Deltaga på arbetsmarknadsevent som genomförs av Luleå Studentkårs sektioner Rapportering och planering Arbetsmarknadsutskottets ordförande rapporterar om vad som hänt inom dennes område inför kårstyrelsen och presenterar en översiktlig planering för perioden till nästa styrelsemöte. 20/31

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra.

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra. Ekonomisk policy 1. Inledning Denna policy är skapad för att användas som ett stöd i den dagliga verksamheten och hanteringen av Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (Samhällsvetarkåren) ekonomi.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer