Visuella berättelser från overkligheten...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visuella berättelser från overkligheten..."

Transkript

1 Visuella berättelser från overkligheten... Therese Norrmén Konstfördjupning med examensarbete, 30 hp Kursledare: Helen Vigil, Kenneth Karlsson och Ewa Aagborg BI åk 4 Konstfack

2 Bakgrund Vi människor har ständigt berättat historier och använt oss av dem för att förstå verkligheten, skapa struktur och ge mening åt tillvaron. Berättelserna ger därför inte bara underhållning utan fyller även en viktig funktion för vår syn på världen och oss själva.vi försöker förstå det som händer utifrån den bild av världen som berättelserna ger oss. Dessutom speglar berättelserna rådande värderingar, könsroller, etiska regler om vad som är rätt och vad som är fel. 1 Redan från början när jag intresserade mig för konst fascinerades jag av bilder som innehöll någon form av berättelse. Jag drogs till berättelser för de var inblickar i en annan värld. Framförallt gällde det samtida berättande måleri. Att i en enda bild kunna ana en berättelse, där det var något som pågick och att man fick se en ögonblickbild av detta skeende. Något hade hänt eller skulle komma att hända. Förutom berättande måleri har jag också haft ett starkt intresse för serieteckning, som till sin karaktär just är narrativt. Berättelser är också intressanta eftersom de är ett så starkt inslag i vårt samhälle och ungdomars liv, genom film, tv-program, tv-serier, tecknade eller animerade serier, dataspel etc. Jag tycker därför det skulle vara intressant att undersöka hur man kan arbeta med visuella berättelser med elever. Syfte I skolverkets lärandemål för bildämnet i årskurs 9 framhålls att eleverna ska ha förmåga att kommunicera med egna och andras bilder. 2 Betoningen på kommunikation är stark. Det finns flera vägar att gå för att lära sig kommunicera i bild och kommunikationen ser väldigt olika ut beroende på vad det är som ska sägas. Det kan handla om att kommunicera ett uttryck, sälja en vara, berätta en historia etc. Min ambition är att undersöka hur elevers arbete med visuella berättelser kan vara ett led i att de lär sig kommunicera med bild. Frågeställning Min frågeställning är: Hur kan man arbeta med visuella berättelser i undervisningen för att elever ska lära sig att kommunicera med bild? Material och metod Mitt empiriska material kommer att bestå av elevbilder som skapas i undervisningssituationer och fältanteckningar från observationer. Materialet kommer att vara från en grundskola belägen i söderort, där jag tidigare har haft VFU-praktik och idag är anställd för att undervisa en klass i årskurs 7. Min metod kommer att bestå i att genomföra olika lektionsupplägg med mina elever. Jag kommer att låta dem göra visuella gestaltningar av berättelser på olika sätt, som till exempel genom serieteckning, foto och skulptur. Deras resultat kommer jag sedan att analysera med hjälp av teorier som ryms inom narratologi. Förutom elevbilder från min klass i årskurs 7 hoppas jag även kunna analysera filmer från en årskurs 9 på samma grundskola. 1 Högberg, Åke (2005): Homo Narrans. Den berättande människan eller Vem äger historien?. Göteborg. Fabel Förlag, s

3 Jag kommer även att göra observationer under arbetet gång och föra informella samtal med mina elever i årskurs 7. De fältanteckningar jag gör från lektionerna kommer att vara minnesanteckningar som jag skriver ned efter lektionstid, eftersom jag som lärare inte har utrymme att skriva anteckningar under det att lektionerna pågår. Observationerna kompliceras till viss del av att jag är deras lärare och inte kan inta en roll som forskare. Liksom i många klasser förekommer det en del konflikter i klassen, med bland annat två fall av mobbning. Detta påverkar arbetsklimatet i klassen och mina möjligheter att göra observationer under lektionstid. En annan faktor som kan komma att påverka resultatet är att det är väldigt få tjejer i klassen, endast 7 elever av 27 är tjejer. Teori Vad är en visuell berättelse? Med en visuell berättelse avser jag en berättelse som framförallt består av bilder och inte det skrivna eller talade språket, vilket kan innebära allt från måleri, skulptur, performance, serieteckning, film etc. Men vad är då en berättelse? En möjlig definition av en berättelse är att den uppfyller följande villkor: 1) den skildrar ett tidsförlopp 2) den skildrar ett handlingsförlopp, med mänskliga (eller antropomorfa) agenter, som strävar efter mål, övervinner hinder etc. 3) den skildrar ett enhetligt förlopp Men tyvärr är det inte så enkelt att dessa villkor är en slutgiltig definition av en berättelse, eftersom allt som kan kallas berättelser inte uppfyller alla tre. Men tillsammans säger de något om vad en typisk berättelse är, dvs en enhetlig skildring av ett enhetligt händelseförlopp som involverar mänskliga agenter, deras handlingar och strävanden. 3 Man kan även besvara frågan om vad en visuell berättelse är genom att säga vad som inte är det. Bland annat kan man se att en berättelse kan ställas i motsats till en beskrivning. Även gengrer som är demonstrativa och argumenterande i sina framställningar kan inte räknas som narrativa. 4 Tydligast kan man säga att formalistisk konst inte innehåller någon berättelse. Men även bilder på bruksanvisningar, många reklambilder och propagandabilder, stillebenmålningar innehåller till exempel sällan berättelser. Narratologi I min undersökning kommer jag framförallt att använda mig av teorier som ryms inom narratologi för att analysera elevers bilder. Narratologi är den vetenskap som ägnar sig åt att studera berättelsers struktur och förlopp. 5 Vad som kännetecknar merparten av traditionellt berättad fiktionsfilm är att 3 Carlshamre, Staffan (2005): På spaning efter berättelsen. Om narratologi, Propp och undersagans morfologi. Göteborg. Fabel Förlag, s Carlshamre, Staffan, s 10 5 Drotner, Kirsten mfl (1996): Medier och kultur. En grundbok i medieanalys och medieteori. Lund. Studentlitteratur, s 238

4 den har formats efter samma berättarmodell där betoningen ligger på yttre händelser och vars struktur förenklat är anslag, upptrappning med stigande uttrycksintensitet till dess att klimax nås för att avslutas med avtoning. 6 Men det finns även andra berättarformer, som till exempel stream-ofconsciousness, där det inte finns en handlingsmässig plotstyrning, utan enbart de tankar som infinner sig hos huvudpersonerna. I dessa produktioner löses skillnaden mellan den yttre och inre världen upp och det är svårt att orientera tid, rum och personer i relation till varandra. 7 I den traditionella narratologin skiljer man på utsaga och framställning. Med utsaga menas vad som berättas, dvs skeenden, personer och miljöer. Med framställning menas det sätt som historien berättas på, dvs hur utsagan uttrycksmässigt iscensätts. Två andra begrepp som används inom narratologin är mimetisk och diegetisk, där mimetisk hänvisar till replikskiften mellan de inbegripna karaktärerna och diegetisk är en historia där en berättare leder åhörarna fram genom skeendet. Klassisk spelfilm är oftast till sin karaktär mimetisk. 8 Greimas aktantmodell Då eleverna bland annat kommer att få göra en tecknad serie över en valfri saga/berättelse tror jag att Greimas aktantmodell kommer att vara till användning. Givare Objekt Mottagare Hjälpare Subjekt Motståndare Figur1 Greimas aktantmodell. I sagan om till exempel Robin Hood är han subjektet och hans objekt är att avhjälpa social nöd och orättfärdighet. Han hjälpare är Little John, broder Tuck och de andra rövarna. Sheriffen i Nottingham är hans motståndare och står för en brutal och illegitim regim. Givaren är lagen och moralen och personiferas av den gode men frånvarande kung Richard. Mottagare är det lidande folket. Greimas aktantmodell har blivit skapad för folksagor, men fungerar även för till exempel action, äventyrs- och westernfilmer. Modellen har emellertid brister när den ställs inför berättelser med mer sammansatta karaktärer, som till exempel melodramer eller romantiska berättelser. 9 Greimas menade att modellen inte bara återfinns i faktiskt existerande berättelser, utan att vi också har en tendens att tolka all vår erfarenhet så att den förvandlas till berättelser. Han menade vidare att han beskriver hur den mänskliga fantasin organiserar sin bild av verkligheten, snarare än verkligheten själv. En nackdel med Greimas modell är att den inte är en metod för tolkning av en 6 Drotner, Kirsten mfl, s Drotner, Kirsten mfl, s Drotner, Kirsten mfl, s Drotner, Kirsten mfl, s

5 berättelse. Man får veta hur berättelsen är ihopsatt, men inte vad den betyder. 10 Platta och runda karaktärer Först med moderniteten utvecklas en mer individualiserad personteckning. Innan var personer på scenen mer typer eller schabloner. I sagor som Robin Hood, men även i actionfilm, dataspel och westernfilmer, är karaktärerna ofta typer och inte individer och de är redskap i ett handlingsförlopp. Inom narratologin skiljer man därför mellan platta och runda karaktärer. Platta karaktärer har en eller ett fåtal dominerande egenskaper och är som sådana förutsägbara i det de tar sig för. De förändrar sig inte annat än i mycket begränsad omfattning. Deras beteende bestäms utifrån den funktion de har i berättelsen. Runda karaktärer är däremot mer öppna och sammansatta av olika och delvis motstridande egenskaper, vilket innebär att de är mer oförutsägbara. Melodramen innehåller vanligtvis fler runda karaktärer än till exempel en western. Det avgörande är i vilken grad som en handlingsdominerad plot styr. Ju mer en sådan plot styr, desto fler platta karaktärer hittar vi. 11 Om vi tar analysen till serieteckningens värld kan man se att till exempel Spiderman är en mer platt karaktär där han har rollen att vara den gode. Medan i serien Rocky har huvudpersonen en sammansatt karaktär, där han är en individ som är mer nyckfull och oförutsägbar. Intertextualitet Ingen berättelse existerar i ett tomrum och ingen berättelse förstås och upplevs utanför en kontext. Det innebär att en text förstås genom vetande om eller erfarenhet av andra texter. 12 Det innebär att när jag analyserar elevernas bilder kommer jag att ha mina textreferenser som påverkar min tolkning. Även eleverna själva har textreferenser när de gör sina visuella berättelser och kommer med stor sannolikhet göra referenser till produktioner som de är vana vid att konsumera. Konstnärlig gestaltning Min gestaltning kommer att bestå i att jag gör en visuell berättelse. De olika delarna, eller scenerna, i berättelsen kommer att utföras i olika material, såsom måleri, teckning, skulptur, artist book och foto. Den kommer att påminna om en klassisk serie som man finner i ett album, men min visuella berättelse kommer istället för att vara i ett pappersalbum vara i ett större fysiskt format och i olika material. Dessutom kommer den inte att innehålla någon text utan vara helt visuell. I min slutpresentation avser jag att installera de olika bilderna till en sammanhängande bildserie. 10 Carlshamre, Staffan, s Drotner, Kirsten mfl, s Drotner, Kirsten mfl, s 237

6 Litteraturförteckning Carlshamre, Staffan (2005): På spaning efter berättelsen. Om narratologi, Propp och undersagans morfologi. Göteborg. Fabel Förlag. Drotner, Kirsten mfl (1996): Medier och kultur. En grundbok i medieanalys och medieteori. Lund. Studentlitteratur. Högberg, Åke (2005): Homo Narrans. Den berättande människan eller Vem äger historien?. Göteborg. Fabel Förlag. Internetkällor

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning

Dramats form Var sak har sin tid. anslag presentation fördjupning Dramats form Var sak har sin tid. På samma sätt som det är viktigt i vilken ordning bilderna i en scen klipps efter varan- dra, så är det av betydelse också i vilken ordning saker händer i filmen. För

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Högläsning som pedagogiskt redskap

Högläsning som pedagogiskt redskap Högläsning som pedagogiskt redskap Fem lärares tankar och erfarenheter Caroline Anderson Erika Andersson Examensarbete 15hp Inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Catarina Schmidt

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Brott och Straff Nu och då

Brott och Straff Nu och då LÄRARPROGRAMMET Brott och Straff Nu och då En studie av hur elever i årskurs åtta upplever en historisk upplevelsedag Författare: David Gustafsson & Linda Pros Examensarbete 15 hp Avancerad nivå Höstterminen

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Bild som samtal bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering Författare Lisa Carlsson Christina Lantz Handledare Elisabet Malmström Ewa Gislèn

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Bilden i ett vidgat textbegrepp

Bilden i ett vidgat textbegrepp d qb_lodp=rkfsbopfqbq= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå=ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= i ê~êéêçöê~ããéíi=éñ~ãéåë~êäéíé=nm=éç åö= Bilden i ett vidgat textbegrepp Samspel mellan bild och text Linda Graas, Therese

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

De har ingen koll på dem

De har ingen koll på dem De har ingen koll på dem Ett undervisningsexperiment om de och dem Cornelia Bagler Caroline Standar Examensarbete 15 hp Inom Lärande 3 Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Agneta Nordén Examinator

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

Varför modersmålsundervisning?

Varför modersmålsundervisning? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Varför modersmålsundervisning? - Elever och lärare berättar Why mother-tongue education? - Pupils and teachers tellings

Läs mer