1. Allmänna riktlinjer för bidragsgivning i Landstinget Västernorrland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Allmänna riktlinjer för bidragsgivning i Landstinget Västernorrland"

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Regional utveckling (15) Distribution 1. Allmänna riktlinjer för bidragsgivning i Landstinget Västernorrland Landstinget Västernorrlands bidragsgivning utgörs av följande bidragsformer: organisationsbidrag för att landstinget anser det viktigt att organisationen finns och bidrar till samhällsutvecklingen. Bidraget är en form av villkorslöst administrationsstöd i allt väsentligt baserat på medlemsantal eller basbeloppsanknutet grundbidrag verksamhetsbidrag bidrag lämnas för verksamhet som beskrivs i verksamhetsplaner som är möjliga att följa upp som all annan verksamhet som landstinget finansierar. projektbidrag tidsbegränsade bidrag för viss specifik uppgift/verksamhet Ansökan om organisations- och verksamhetsbidrag ska ha kommit in till landstinget före 1 juni året före bidragsåret. För andra typer av bidrag kan gälla andra ansökningsrutiner. Som stöd för ansökan ska lämnas de uppgifter som krävs för att bidrag ska kunna ges: av styrelsen underskriven årsredovisning (verksamhetsberättelse) med resultat och balansräkning för föregående år av vilken framgår hur verksamheten genomförts utifrån de grunder på vilka landstingsbidrag erhållits. Om inte antalet medlemmar kan beräknas av resultaträkningen och verksamhetsberättelse ska särskilt revisionsintyg lämnas över antalet medlemmar. Medlemsantalet ska redovisa läget vid utgången av föregående år revisionsberättelse för föregående år verksamhetsplan för bidragsåret som beskriver den verksamhet som planeras genomföras projektbeskrivning om bidraget avser stöd till särskilt projekt Beslut om bidrag fattas senast under december månad. Bidrag betalas ut under januari månad förutom bidrag som överstiger två prisbasbelopp där bidrag betalas ut med hälften i januari och hälften i juli månad. All bidragsgivning ska ske med denna riktlinje som grund. Specifika tillämpningsregler finns inom respektive bidragsområde i form av bidragsrutiner.

2 (15) 2. Rutiner för organisationsstöd 2.1 Främjandeorganisationer Bidraget beviljas i form av allmänt organisationsstöd. Det allmänna organisationsbidraget är avsett som ett stöd till regional verksamhet i form av administration, samverkan, instruktionsverksamhet, ledarutveckling och utbildning av organisatörer och förtroendevalda. Organisationen ska ha minst 300 registrerade och inom landstingsområdet bosatta medlemmar som betalt stadgeenligt beslutad medlemsavgift. Organisationen ska ha verksamhet i minst tre kommuner inom landstingsområdet. Distriktsorganisation, vars verksamhetsområde innefattar mer än ett landstingsområde, får bidrag för de inom landstingsområdet bosatta medlemmarna samt för de inom landstingsområdet belägna lokalavdelningarna. Bidrag söks hos och utbetalas av respektive landsting. Av redovisningen skall tydligt framgå hur landstingsbidraget använts inom landstingsområdet. Bidragets konstruktion och fördelning Bidrag beräknas efter antalet registrerade medlemmar och antalet lokalavdelningar inom landstingsområdet. Bidragets storlek bestäms årligen av landstinget. Ansökan om organisationsbidrag ska ha inkommit till landstinget senast 1 juni, se särskild blankett. Beslut fattas senast under december månad. Bidrag betalas ut under januari månad förutom bidrag som överstiger två basbelopp, vilka fördelas till två tillfällen, i januari samt i juli månad.

3 (15) 2.2 Kvinnoorganisationer Bidraget beviljas i form av allmänt organisationsstöd Det allmänna organisationsbidraget är avsett som ett stöd till regional verksamhet i form av administration, samverkan, instruktionsverksamhet, ledarutveckling och utbildning av organisatörer och förtroendevalda. Organisationen ska ha minst 150 registrerade och inom landstingsområdet bosatta medlemmar som betalt stadgeenligt beslutad medlemsavgift. Organisationen ska ha verksamhet i minst tre kommuner inom landstingsområdet. Distriktsorganisation, vars verksamhetsområde innefattar mer än ett landstingsområde, får bidrag för de inom landstingsområdet bosatta medlemmarna samt för de inom landstingsområdet belägna lokalavdelningarna. Bidrag söks hos och utbetalas av respektive landsting. Av redovisningen skall tydligt framgå hur landstingsbidraget används inom landstingsområdet. Bidragets konstruktion och fördelning Bidrag beräknas efter antalet registrerade medlemmar och antalet lokalavdelningar inom landstingsområdet. Bidragets storlek bestäms årligen av landstinget. Ansökan om organisationsbidrag ska ha inkommit till landstinget senast 1 juni, se särskild blankett. Beslut fattas senast under december månad. Bidrag betalas ut under januari månad förutom bidrag som överstiger två basbelopp, vilka fördelas till två tillfällen, i januari samt i juli månad.

4 (15) 2.3 Nykterhetsorganisationer Bidraget beviljas i form av allmänt organisationsstöd. Det allmänna organisationsbidraget är avsett som ett stöd till regional verksamhet i form av administration, samverkan, instruktionsverksamhet, ledarutveckling och utbildning av organisatörer och förtroendevalda. Organisationen ska ha minst 150 registrerade och inom landstingsområdet bosatta medlemmar som betalt stadgeenligt beslutad avgift. Organisationen ska ha verksamhet i minst tre kommuner inom landstingsområdet. Distriktsorganisation, vars verksamhetsområde innefattar mer än ett landstingsområde, får bidrag för de inom landstingsområdet bosatta medlemmarna samt för de inom landstingsområdet belägna lokalavdelningarna. Bidrag söks hos och utbetalas av respektive landsting. Av redovisningen skall tydligt framgå hur landstingsbidraget används inom landstingsområdet. Bidragets konstruktion och fördelning Bidrag beräknas efter antalet registrerade medlemmar och antalet lokalavdelningar inom landstingsområdet. Bidragets storlek bestäms årligen av landstinget. Ansökan om organisationsbidrag ska ha inkommit till landstinget senast 1 juni, se särskild blankett. Beslut fattas senast under december månad. Bidrag betalas ut under januari månad förutom bidrag som överstiger två basbelopp, vilka fördelas till två tillfällen, i januari samt i juli månad.

5 (15) 2.4 Bidrag till pensionärsorganisationer Bidraget beviljas i form av allmänt organisationsstöd. Det allmänna organisationsbidraget är avsett som ett stöd till regional verksamhet i form av administration, samverkan, instruktionsverksamhet, ledarutveckling och utbildning av organisatörer och förtroendevalda. Landstingsbidrag ges till inom landstingsområdet verksam distriktsorganisation, som tillhör en riksorganisation vars verksamhet främjar pensionärers intressen och som är öppen för medlemskap för alla pensionärer. Som medlem räknas person som är förtids- eller ålderspensionär och maka/make/motsvarande till pensionär och under närmast föregående redovisningsår varit ansluten till distriktsorganisation och betalat stadgeenligt fastställd avgift och som har haft stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning. Organisationen skall ha minst 1000 medlemmar bosatta inom landstingsområdet och ha lokalavdelningar i minst tre av kommunerna inom landstingsområdet. Bidragets storlek och konstruktion Bidrag beräknas efter antalet registrerade medlemmar och antalet lokalavdelningar inom landstingsområdet. Bidragets storlek bestäms årligen av landstinget. Distriktsorganisation som beviljats bidrag till allmän verksamhet efter ett visst antal medlemmar kan enligt särskild prövning få oförändrat bidrag året närmast efter ifall medlemsantalet minskar.

6 (15) Ansökan om organisationsbidrag ska ha inkommit till landstinget senast 1 juni, se särskild blankett. Beslut fattas senast under december månad. Bidrag betalas ut under januari månad förutom bidrag som överstiger två basbelopp, vilka fördelas till två tillfällen, i januari samt i juli månad. 3. Rutiner för bidrag till ungdomsorganisationer Landstingsbidrag till ungdomsorganisationer består av bidrag till allmän verksamhet grundbidrag och medlemsbidrag samt projektbidrag. Landstingsbidraget ska användas till att täcka kostnader för den regionala verksamheten, för administration, ledarutbildning, utbildning av organisatörer och förtroendevalda samt ge möjligheter till utveckling av organisationens verksamhet. - Landstingsbidrag kan ges till inom landstingsområdet verksam distriktsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet av Statens Ungdomsstyrelse, Socialstyrelsen eller till annan ungdomsorganisation efter särskild prövning av landstinget. - För politiska ungdomsorganisationer gäller särskilda bidragsregler. - Landstingsbidrag ges endast till organisation som bedriver verksamhet bland barn och ungdom och vars medlemmar i åldern 6-25 år utgör minst 60 % av organisationens totala medlemsantal. - Organisationen ska ha minst 300 inom landstingsområdet bosatta och registrerade medlemmar i åldern 6-25 år och som betalat medlemsavgift enligt stadgarna. - Organisationen skall ha verksamhet i minst tre av kommunerna inom landstingsområdet. Bidragets storlek bestäms årligen av Landstinget Västernorrland inom anvisade bidragsramar.

7 (15) Bidragskonstruktion och fördelning Grundbidrag Bidraget skall organisationen använda för att täcka administrationskostnader för den regionala verksamheten, instruktions- och informationsverksamhet bland ungdomar i länet samt för utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda.. 30% av den totalt anslagna bidragsramen fördelas i form av ett grundbidrag per organisation. Dessutom utgår extra grundbidrag, värda hälften av ett grundbidrag, vid följande medlemsintervall: medlemmar medlemmar medlemmar Medlemsbidrag 25% av den totalt anslagna bidragsramen fördelas i form av ett medlemsbidrag räknat efter antalet medlemmar som redovisas från närmast föregående verksamhetsår upp till medlemmar. Inom denna ram ska även rymmas det mandatbaserade bidraget till politiska ungdomsorganisationer. Se särskilda rutiner för bidrag till politiska ungdomsorganisationer. Storlek på grundbidrag och medlemsbidrag fastställs årligen av Landstinget Västernorrland. Regional ungdomsorganisation som beviljats grundbidrag och medlemsbidrag utifrån visst antal medlemmar garanteras oförändrat bidrag utifrån redovisad verksamhet året närmast efter ifall medlemsantalet minskar. Garantiregeln gäller ett år. Grundbidrag utslaget per medlem får ej överstiga en summa motsvarande 1% av grundbidraget. (Kan gälla små organisationer som undantagits från regeln om 300 medlemmar.) Projektbidrag Projektbidrag kan beviljas i syfte att utveckla och vitalisera den egna organisationen samt att ge ungdomsorganisationerna möjlighet att pröva projektinriktad verksamhet som ligger utanför den ordinarie verksamheten. Projekt vars inriktning överensstämmer med landstingets kulturpolitiska målinriktning kommer att prioriteras. Landstingets handläggande förvaltning behandlar projektansökningar en gång per år. Projektansökan inlämnas senast den 1 november året innan projektet avser att starta.

8 (15) Projektredovisning/utvärdering ska lämnas senast 6 månader efter projekttidens slut. Ansökan om organisationsbidrag (undantaget projektbidrag vilka ska ansökas senast 1/11) ska ha inkommit till landstinget senast 1 juni, se särskild blankett. Beslut fattas senast under december månad. Bidrag betalas ut under januari månad förutom bidrag som överstiger två basbelopp, vilka fördelas till två tillfällen, i januari samt i juli månad. 3.1 Bidrag till handikapporganisationer med ungdomsverksamhet Distriktsorganisationer som är anslutna till följande riksorganisationer är bidragsberättigade även om medlemsantalet understiger 300. Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Hörselfrämjandet, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Sveriges Dövas Riksförbund och Synskadades Riksförbund (SRF) Som medlem i ungdomsorganisation räknas den som 31 december närmast föregående redovisningsår varit registrerad medlem. Medlemmen ska ha haft stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och inriktning. I organisationer som har anslutna medlemmar över 25 år, ska medlemmar i bidragsberättigad ålder ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är avsett för. Den, som endast deltar i s.k. öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att betala medlemsavgift eller fått medlemskap av en mer tillfällig natur exempelvis vid enstaka arrangemang, är inte bidragsgrundande. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår. Från kravet på erlagd avgift som villkor för att räknas som medlem kan undantas sådana ungdomsorganisationer som Ungdomsstyrelsen godkänt för bidrag eller dispens. Om distriktsorganisation omfattar flera landstingskommuner beräknas landstingsbidraget utifrån det bidragsunderlag som kan hänföras till Västernorrlands län. Medlemsantalet inom respektive landstingsområde måste uppgå till minst 150 för att regeln om fördelning vid samverkan ska kunna tillämpas.

9 (15) Medlemsantalet inom respektive landsting måste uppgå till 300 för att fullt bidrag ska utgå. I annat fall utgår 1/300 av grundbidraget för varje medlem inom landstingsområdet bosatta och registrerade medlemmar. Av redovisningen skall tydligt framgå hur landstingsbidraget använts inom landstingsområdet. Ansökan om organisationsbidrag ska ha inkommit till landstinget senast 1 juni, se särskild blankett. Beslut fattas senast under december månad. Bidrag betalas ut under januari månad förutom bidrag som överstiger två basbelopp, vilka fördelas till två tillfällen, i januari samt i juli månad. 3.2 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer För partipolitisk informationsverksamhet bland barn och ungdomar utgår landstingsbidrag till inom landstingsområdet verksam politisk ungdomsorganisation. Organisationen skall uppfylla samma krav och förutsättningar som gäller för regionala ungdomsorganisationer i övrigt. Undantag gäller från regeln om minst 300 redovisade medlemmar. Medlemsantal ska anges men utgör i övrigt inte underlag för bidrag. Bidragskonstruktion och fördelning Bidrag räknas per mandat som moderpartiet har i landstinget. Endast de politiska ungdomsorganisationer vars moderparti har landstingsmandat kan ges mandatbaserat bidrag och projektbidrag. Ansökan om organisationsbidrag ska ha inkommit till landstinget senast 1 juni, se särskild blankett, bidrag ungdomsorganisationer. Beslut fattas senast under december månad. Bidrag betalas ut under januari månad förutom bidrag som överstiger två basbelopp, vilka fördelas till två tillfällen, i januari samt i juli månad.

10 (15) 4. Verksamhetsbidrag Bidraget beviljas i form av ett årligt anslag som stöd till regional kulturverksamhet. Verksamhetsbidrag ges i syfte att ge ett basanslag till stöd för kontinuerligt pågående regional kulturverksamhet i länet. Verksamhetsbidrag lämnas för regional kulturverksamhet som beskrivs i verksamhetsplaner som är möjliga att följa upp. Verksamheten ska vara väl dokumenterad och ha bedrivits i minst tre års tid. Verksamheten kan bedrivas av organisation, stiftelse eller liknande. Ansökan om verksamhetsbidrag ska ha inkommit till landstinget senast 1 juni, se särskild blankett. Beslut fattas senast under december månad. Bidrag betalas ut under januari månad förutom bidrag som överstiger två basbelopp, vilka fördelas till två tillfällen, i januari samt i juli månad. Regional kulturverksamhet som erhåller statsbidrag inom ramen för Kultursamverkansmodellen ansöker om regionalt verksamhetsbidrag via särskild blankett senast 1 juni.

11 (15) 5. Bidrag till studieförbundens regionala verksamhet Bidraget beviljas i form av verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag. Syftet med anslaget är att den verksamhet det stödjer ska ge regionala effekter och stimulera utveckling av ny verksamhet och ny kompetens. De regionala insatserna ska påverka det lokala utbudet. Ett mål med den regionala verksamheten är att aktivt utveckla kvaliteten i studieförbundens kulturarrangemang och garantera god geografisk spridning i länet. Den regionala verksamheten ska också skapa bättre förutsättningar för en lokal verksamhet för barn och unga Regionanslag utgår och fördelas till samtliga inom landstingsområdet verksamma studieförbunds regionala verksamhet enligt gemensamt antagna anslagsregler. Landstingets anslag kan utgå till studieförbundens samarbetsorganisation, länsbildningsförbund, och fördelas mellan samtliga verksamma studieförbunds regionala verksamhet enligt gemensamt antagna anslagsregler. För att beviljas anslag ska studieförbundet vara godkänt av Folkbildningsrådet för statsbidrag enligt Folkbildningsförordningen. Studieförbundens verksamhet ska, i tillämpliga delar, följa de intentioner som framgår av aktuell kulturplan för Västernorrlands län. Den regionala verksamheten ska bidra till regional utveckling samt skapa förutsättningar för en lokal verksamhet för barn och ungdomar. Verksamheten ska bedrivas i mer än hälften av länets kommuner. Landstingets anslag ska garantera en rimlig spridning av studieförbundets verksamhet i länet, vilket innebär att en kommun inte får ha mer än 70 % av studieförbundets totala verksamhet i länet. Om en kommun har mer än 70% av studieförbundets totala verksamhet i länet så minskas regionanslaget med 20 procent. Verksamheten ska dokumenteras och redovisas så att det framgår på vilket sätt den bidrar till att landstingets syfte med anslaget uppfylls. Av redovisningen skall också framgå vilket kvalitetsarbete som genomförts.

12 (15) Måldokument för länsbildningsförbund och studieförbundens distrikt (eller motsvarande regional organisation) skall redovisas. Vidare skall statistik (inklusive deltagare) som visar studiecirklar, kulturarrangemang och övrig folkbildning fördelat per studieförbund och kommun redovisas. Anslag lämnas inom anslagsramar årligen fastställda i landstingets budget. Regional verksamhet kan ha följande innehåll: Pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete i syfte att finna nya verksamhetsformer och därigenom utveckla kvaliteten i befintlig och ny verksamhet Utveckling av medlems- och samverkansorganisationers verksamhet i regionen Utbildning av förbundets ledare, personal och förtroendevalda i regionen Opinionsbildning på regional nivå Utvärdering och uppföljning Verksamhetsbidrag Landstinget Västernorrland avsätter 90% av bidragsramen till studieförbundens regionala verksamhet till ett verksamhetsbidrag. Bidraget fördelas enligt en modell som antas gemensamt av studieförbunden i de båda länen, se fördelningsnyckel antagen av Bildningsförbundet Mittnorrland. Utvecklingsbidrag Landstinget Västernorrland avsätter 10 procent av bidragsramen till studieförbundens regionala verksamhet till ett utvecklingsbidrag. Bidraget får inte användas som förstärkning av ordinarie verksamhet. Bidraget får användas till utvecklingsarbete inom ramen för den ordinarie folkbildningsverksamheten som studieförbunden genomför. Det kan vara försöksverksamhet, utveckling av nya kurser, särskilda rekryteringsinsatser för särskilt prioriterade målgrupper samt satsning på barn och ungdom, internationella kontakter och läromedelsutveckling. Ansökningar som innebär möjligheter till uppväxling av anslaget genom statliga eller EU-medel kommer att prioriteras liksom ansökningar som följer intentioner i gällande Kulturplan, Regional utvecklingsstrategi (RUS) samt Regionalt tillväxtprogram (RTP).

13 (15) Ansökan om utvecklingsbidrag ska ha inkommit till landstinget senast 15/11, se särskild blankett. Beslut fattas senast under februari månad. Bidrag betalas ut under mars månad. Ansökan om verksamhetsbidrag söks via Bildningsförbundet Mittnorrland senast den 15/5. 6. Rutiner för övriga stödformer 6.1 Projektbidrag inom kulturområdet Beskrivning Rutinerna avser främst ansökningar inom kulturområdet. De projekt som får stöd ska anknyta till övergripande regionala styrdokument som Kulturpolicy för Västernorrlands län, Kulturplan för Västernorrlands län eller gällande regional utvecklingsstrategi för länet. Syfte Syftet med projektbidraget är att stödja och stimulera projekt som innehåller element av nytänkande och metodutveckling samt tidsbegränsade projekt med regional betydelse eller omfattning. Ett projekt/arrangemang räknas som regionalt ifall det omfattar minst tre kommuner. Möjligheten att ansöka om bidrag annonseras eller delges på annat sätt samt tillkännages på landstingets webbplats. Projekt/arrangemang som, utöver vad som anges under Syfte, riktar sig till eller engagerar barn, ungdom eller unga vuxna eller som innebär tvärkulturell samverkan, är ytterligare prioriterade liksom projekt/arrangemang som innehåller aspekter på tillgänglighet och mångfald. Landstinget svarar enbart för del av finansieringen av ett projekt eller arrangemang. Medfinansiering från parter som ingår i ett projekt förutsätts.

14 (15) Projekt eller arrangemang som är knutna till en viss kommun får i allmänhet bidrag endast om berörd kommun ger stöd i form av bidrag eller andra resurser. Bidrag ges inte 1. till ansökan om stöd till genomfört projekt/arrangemang, 2. till enskild persons kulturutövande, studieresa eller utbildning, 3. till investeringar i lokaler, 4. till produktionskostnader för böcker, cd-skivor eller filmer. 5. till regionala kulturinstitutioner som har årliga bidrag från landstinget, 6. till projekt/arrangemang som beviljats stöd genom Arrangörslyftet Ansökan Bidragsansökningar för projektbidrag kan lämnas fem gånger per år. Följande ansökningsdatum gäller: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/11, se särskild blankett. 6.2 Stöd till ungdomars initiativ inom kulturområdet Regionala nämnden avsätter inom kst årligen i samband i budget medel i syfte att stötta ungas idéer och projekt på kulturområdet samt att stimulera ungas arrangörskap och öka delaktigheten i kulturlivet. Stödet ges i form av stipendier. Stipendiet får ges till föreningar, grupper, nätverk eller enskilda mellan år som är folkbokförda i Västernorrlands län. Personer under 18 år ska ha förmyndares samtycke. Stipendiet ges inte till organisationer som får årligt organisations- eller verksamhetsbidrag från landstinget. Stipendiet får användas för projekt/arrangemang av konstnärlig eller kulturell karaktär. Projektet/arrangemanget skall vara publikt, d.v.s. vara riktat till och marknadsfört bland ungdomar samt äga rum inom Västernorrlands län. Stipendiet får inte gå till projekt/arrangemang som initierats eller drivs av vuxna, som genomförs för en sluten grupp, för inköp av inventarier samt till lön eller arvode till arrangörerna. Projektet/arrangemanget förutsätts vara alkohol- och drogfritt.

15 (15) Stödets konstruktion och fördelning Man kan söka om maximalt kr per projekt/arrangemang och stipendiet kan bara sökas en gång för samma eller motsvarande projekt. Stödets storlek bestäms årligen av landstinget. Stipendiet söks på särskild ansökningsblankett som finns att hämta på Landstinget Västernorrlands webbplats Redovisning av projekt/arrangemang sker genom årliga workshops eller liknande där samtliga stipendiemottagare förväntas delta. Ansökan Bidragsansökningar för ungdomars initiativ inom kulturområdet kan lämnas fem gånger per år. Följande ansökningsdatum gäller: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/11, se särskild blankett.

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER Antagna av landstingsfullmäktigen 2001-06-20- -21 Organisationsbidrag 2(19) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT...3 1 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER Fastställt av Regionstyrelsen 2011-12-19 2(21) Innehållsregister 1 ALLMÄNT 3 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Organisationsuppdrag i Halland

Organisationsuppdrag i Halland Organisationsuppdrag i Halland ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Regler för anslag till distriktsorganisationer Fastställd av Regionfullmäktige 24 november, 2004, 35 samt 4 juni 2008, 9.

Läs mer

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler

Region Blekinge. Stöd till ungdomsorganisationer. Bidragsregler Region Blekinge Stöd till ungdomsorganisationer Bidragsregler Mål Region Blekinges stöd till regionalt verksamma ungdomsorganisationer skall främja en demokratisk utveckling av ungdomar genom deras engagemang

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt

Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt 1 (11) Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, 2012-10-09 Landstingsstyrelsen 2012-12-17 326 Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden folkhälsa, utbildning och kultur

Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden folkhälsa, utbildning och kultur 2015-06-10 Regionledningskontoret Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden folkhälsa, utbildning och kultur Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-06-09 Tjänsteskrivelse 2015-05-27

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser.

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser. Bidragsregler Kriterier för handläggning av ansökningar rörande bidrag till rekreationsvistelser, lägervistelser, föreningsarrangemang, korta kurser samt organisationsbidrag Allmänt Ansökan skall vara

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser 1 Bidrag till kultur- och fritidsverksamhet i Upplands-Bro Allmänna bestämmelser Föreningar, sammanslutningar och enskilda som i demokratiska former bedriver verksamhet för kommunens invånare, med på prioritet

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsreglemente för Haninge kommun

Bidragsreglemente för Haninge kommun Bidragsreglemente för Haninge kommun Antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010. Bidragsreglemente Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer

Läs mer

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel

Bidragsregler 2016. Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Bidragsregler 2016 Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2015-06-16, 36, dnr KFN 2015/58 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Allmänna regler för erhållande av bidrag

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN

BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I ÄLMHULTS KOMMUN (gäller fr o m 2014-01-01) Bidragsbestämmelser för ideella föreningar i Älmhults kommun antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31, 30, reviderade

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 Regler och anslag för bidrag till föreningsverksamhet fastställs av Kommunfullmäktige. Inom ramen för givna regler beviljar

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering

Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Om projektbidrag (verksamhetsbidrag) till kvinnors organisering Detta projektbidrag beviljas endast till kvinnoorganisationer. Därför krävs ett revisorsintyg där det framgår hur stor andel av organisationens

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Riktlinje för bidrag till studieförbund

Riktlinje för bidrag till studieförbund Dnr KFN13/72 RIKTLINJE Riktlinje för bidrag till studieförbund Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-16 Dnr KFN13/72 2/6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer. för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer. för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund 1 2 Innehåll Syftet med landstingets bidragsgivning 4 Allmänna villkor 5 Krav

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET

REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET 021206 REGLER FÖR REGIONBIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDENS REGIONALA VERKSAMHET Regionen stödjer de fria och frivilliga bildningssträvandena. Folkbildningen är en del i samhällets demokratiska process och ger

Läs mer

Regler och riktlinjer för Åstorps kommuns Föreningsstöd

Regler och riktlinjer för Åstorps kommuns Föreningsstöd 1 Regler och riktlinjer för s Föreningsstöd Gäller fr o m 2008-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2008-02-25 2 Innehållsförteckning Sidan ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING...3-4 Stöd till Barn och ungdomsföreningar

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I HÖRBY KOMMUN Kultur och fritidsnämnden 2015-12-08 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I HÖRBY KOMMUN Antagen vid Kultur och fritidsnämndens sammanträde 2015-12-08 Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress:

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2011 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2011 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2010-02-07, p 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-01-31 KUN 2011/32 Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna KUN 2014-02-11 Enhetsnamn Handläggare: Margareta Wennerberg Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2015 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna Ärendebeskrivning

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2014-02-24, 7 2 1 (7) REGLER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Allmänt för

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Verksamhetsbidrag Cirka 60 procent av utgiftsramen fördelas som verksamhetsbidrag till organisation för att täcka del av kostnader för bland annat

Verksamhetsbidrag Cirka 60 procent av utgiftsramen fördelas som verksamhetsbidrag till organisation för att täcka del av kostnader för bland annat 2012-11-19 LJ 2012/378 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet Med organisation inom området funktionshinder

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Kommunalt föreningsbidrag

Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010 187 att fastställa bidragsnormerna Innehållsförteckning Sid Allämna bestämmelser...

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar

Bestämmelser för kommunala bidrag. Kulturföreningar Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-15 36 Syftet med bidrag Syftet med kultur- och fritidsnämndens föreningsstöd är att stimulera de kulturella sammanslutningarnas

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund 2006-10-20 Bidragsregler för föreningar och studieförbund. Antagna av Nämnden för Kultur och Fritid Grundvillkor - Bidragsberättigade är

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag 2008

Bestämmelser för kommunala bidrag 2008 Bestämmelser för kommunala bidrag 2008 GRUNDBESTÄMMELSER för bidrag ur Helsingborgs Stads anslag till ungdomsorganisationer gällande fr o m den 1 januari 2008 enligt Skol- och Fritidsnämndens beslut den

Läs mer

Innehållsförteckning. www.schack.se 1

Innehållsförteckning. www.schack.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Bakgrund och information... 2 När söks vad?... 3 Fadderbidrag... 4 Nyetableringsstöd... 5 Aktivitetsstöd... 6 Medlemsbidrag... 7 Projektbidrag... 8 www.schack.se

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer