Examensarbete. Patientinformationens betydelse: En kvalitativ studie om information vid hjärtinfarkt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete. Patientinformationens betydelse: En kvalitativ studie om information vid hjärtinfarkt"

Transkript

1 Examensarbete Patientinformationens betydelse: En kvalitativ studie om information vid hjärtinfarkt The importance of patient information: A qualitative study on information in myocardial infarction Examensarbete för sjuksköterskeexamen och kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2022 Student: Annica Ericsson & Charlotta Lundberg Handledare: Karin Bergman Examinator: Elisabeth Hertfelt Wahn

2 SAMMANFATTNING Titel: Författare: Institution: Program/kurs: Handledare: Examinator: Sidor: Nyckelord: Patientinformationens betydelse: En kvalitativ studie om information vid hjärtinfarkt. Ericsson, Annica; Lundberg, Charlotta Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad, OM525G, 15 hp Bergman, Karin Hertfelt Wahn, Elisabeth 29 sidor. Erfarenhet, Hjärtinfarkt, Information, Lidande, Patient. Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de vanligaste hjärt-kärlsjukdomarna i världen, i Sverige drabbas ungefär personer varje år. En av orsakerna är åderförkalkning. Behandlingsmetoderna Percutan coronar intervention (PCI) och Coronary artery bypass grafting (CABG) är de vanligaste. Hjärtinfarkt förändrar patientens livsvärld och skapar lidande. Via information blir patienten delaktig i vården. Att tillgodose patientens behov av information är en del av sjuksköterskans profession. Syfte: Att ur ett patientperspektiv undersöka upplevelser av informationens betydelse i samband med hjärtinfarkt. Metod: Litteraturstudie baserad på elva kvalitativa artiklar Resultat: Det framkom tre teman; Akuta fasen - känslan av kontrollförlust, Sjukhusvistelsen/Utskrivningen- trygghet blir till en osäkerhet och Rehabiliteringsfasen- oro inför framtiden. Konklusion: Information är viktigt i alla faserna av en hjärtinfarkt. I början bör informationen vara kortfattad då mottagligheten är begränsad. Ges information redan från början leder det till att patienten får en högre compliance, blir mer delaktig och utför bättre egenvård. Den givna informationen anses vara tillräcklig, dock finns en önskan om mer individanpassning. Sjuksköterskans förmåga att ge information är väsentlig för patientens välbefinnande och livskvalité.

3 ABSTRACT Title: Author: Department: The importance of patient information: A qualitative study of information in myocardial infraction. Ericsson, Annica; Lundberg, Charlotta School of Health sciences, University of Skövde Course: Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 ECTS Supervisor: Examiner: Pages: Keywords: Bergman, Karin Hertfelt Wahn, Elisabeth 29 pages. Experience, Information, Myocardial Infraction, Patient, Suffering Background: Myocardial infarction (MI) is one of the most common cardiovascular diseases in the world, in Sweden approximately 40,000 people are affected every year. One of the causes is atherosclerosis. Treatment like PCI and CABG are the most common. MI changes the patient's life and creates suffering. Through information, the patient becomes involved in the care. Meeting the patient's need for information is part of the nurse's profession. Aim: To examine from a patient perspective experience of the importance of information in relation to a myocardial infraction. Method: Literature study based on eleven qualitative articles. Findings: Three themes emerged; The acute phase - the feeling of loss of control, the hospital stay / discharge - security becomes an uncertainty and the rehabilitation phase - worries about the future. Conclusion: Information is important in all phases of a MI. In the beginning, the information should be concise as the susceptibility is limited. Early given information leads to a higher level of trust, more involvement and better self-care. The given information is considered sufficient, however, there is a desire for more individualization. Nurse's ability to provide information is essential for the patient's wellbeing and quality of life.

4 Ordlista - definition av ord i bakgrunden. EKG Elektrokardiografi, registrerar elektrisk aktivitet från hjärtmuskelcellerna uppe på huden ( EKG, 2022). Ischemi För låg syretillförsel till vävnaden ( Ischemi, 2022). Mediastinum Myokardceller Bröstskiljeväggen, område mellan bröstbenet och ryggraden (Sand et al., 2006/2007). Specifika celler i hjärtat som är en del av hjärtats kontrahering (Ericsson & Ericsson, 2013). Myokardiet Hjärtmuskulatur ( Myokard, 2022). Nekrotiseras Plackruptur Septum Vävnad som har dött på grund av yttre påverkan, till exempel ischemi ( Nekros, 2022). Förkalkning i en artär som brister och bildar en propp (Ericsson & Ericsson, 2013). Skiljevägg i hjärtat som ett tunt membran mellan hjärtats två förmak och som en muskelvävnad mellan hjärtats två kamrar ( Septum, 2022). Trombos Blodpropp ( Trombos, 2022).

5 INNEHÅLL Sammanfattning... 2 Abstract INLEDNING Bakgrund Hjärtats struktur och anatomi Definition hjärtinfarkt Bakomliggande faktorer som kan orsaka hjärtinfarkt Behandlingsmetoder vid hjärtinfarkt PCI CABG Förekomst och prevalens Sjuksköterskans betydelse Information och riktlinjer Egenvård Compliance Livskvalité och minskat lidande Problemformulering Syfte Metod Urval Datainsamling Analys Etiska överväganden RESULTAT Akuta fasen Känslan av kontrollförlust Sjukhusvistelsen/Utskrivningen -Trygghet blir till osäkerhet Rehabiliteringsfasen Oro inför framtiden Resultatsammanfattning Diskussion Metoddiskussion Resultatdiskussion Konklusion Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet Referenser... 21

6 BILAGOR Bilaga 1: Resultat artikelsökning Bilaga 2: Granskningsmall (Friberg, 2017) Bilaga 3: Översiktstabell analyserat material

7 1 INLEDNING När en person går från att vara frisk till att bli en patient blir det en påfallande förändring av personens liv (Ekebergh, 2015). Det är därför viktigt att vara noga med informationen som ges, samt att informationen som givits har blivit förstådd av mottagaren (Kneck, 2018). Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och det drabbar kvinnor och män i varierande åldrar. Många som drabbas upplever ångest, depression och en förändrad vardag. Med denna litteraturstudie är syftet att undersöka hur och på vilket sätt informationen gällande diagnos och behandling som ges har för betydelse för patienter som drabbats av hjärtinfarkt. 2 Bakgrund 2.1 Hjärtats struktur och anatomi Hjärtat är ett muskulärt organ hos människan som ingår i cirkulationssystemet vilket innefattar lungkretsloppet och systemkretsloppet (Byrne, 2021). Hjärtat ombesörjer att organ och vävnader får syre och näring och är placerat i mediastinum i bröstkorgen. Muskeln är uppbyggd av två halvor som binds ihop av septum och halvorna i sin tur består av två hålrum vardera; höger och vänster förmak samt höger och vänster kammare. Hjärtmuskeln innehar förmågan att kunna kontrahera spontant och kontinuerligt genom elektriska impulser som utgår från sinusknutan som är lokaliserad uppe vid höger förmak, vilket leder till att hjärtmuskeln fungerar som en pump för blodet (Persson & Stagmo, 2017). Unikt för hjärtat är att det innehar ett slutet kärlsystem, höger och vänster koronarkärl-kranskärl. Kranskärlens funktion är att enbart tillgodose hjärtat med blod (Persson & Stagmo, 2017). 2.2 Definition hjärtinfarkt Hjärtinfarkt definieras som en akut skada på myokardiet orsakat av ischemi (Dworeck, 2021). Denna definition av hjärtinfarkt är framtagen av European Society of Cardiology (2021) vilket består av experter inom kardiologi. Vid en ST-höjningsinfarkt- ST-elevation myocardial infraction (STEMI) sker en trombos eller plackruptur i ett av de större kranskärlen i hjärtat. När det sker kommer kärlets blodflöde helt stanna av. I kärlet finns myokardceller, dessa kommer att ta skada och nekrotiseras till följd av att de är beroende av det syre som på grund av ocklusionen ej längre når ut i kärlet. När myokardceller nekrotiseras leder det till att hjärtats pumpförmåga försämras (Smit et al., 2020). Vid STEMI kommer det finnas avvikelser på elektrokardiografiet (EKG) (Ericsson & Ericsson, 2013). Vid en icke ST-höjningsinfarkt- non ST-elevation myocardial infraction (NSTEMI) finns det fortfarande passage i kranskärlen dock blir den begränsad. Det kan bero på ateroskleros (åderförkalkning). En annan orsak till NSTEMI är när det blir en total tromb i ett kranskärl men blodflödet kan fortgå eftersom det finns välutvecklad kollateralcirkulation. Kollateralcirkulation innebär att mindre kärl ersätter det större kärlet i det 1

8 drabbade området där tromben har uppstått (Ericsson & Ericsson, 2013). Vid dessa infarkter ses ingen förändring på EKG. Även då det förekommer flertal kärlförändringar i kranskärlen men ingen total ocklusion kan NSTEMI uppstå, på grund av att hjärtats blodtillförsel ej helt kan tillgodoses. Detta kan inträffa vid exempelvis kärlförändringar tillsammans med en infektion eller ett blodtrycksfall (Ericsson & Ericsson, 2013). 2.3 Bakomliggande faktorer som kan orsaka hjärtinfarkt Till viss del finns det ärftliga faktorer, såsom förhöjd produktion av dåliga blodfetter. Även risk för fetma eller högt blodtryck kan ses som ärftliga faktorer. Blodsockeromsättningen är även den till viss del ärftlig och kan vara en riskfaktor för att drabbas av hjärtinfarkt (Folkhälsomyndigheten, 2021). Rökare löper en dubbelt så hög risk att drabbas av sjukdom i kranskärlen än vad en icke-rökare gör. Effekten av att sluta röka märks snabbt av i kroppen. Efter fem år är en före detta rökare nere på samma risknivåer som en icke-rökare (Folkhälsomyndigheten, 2021). Ett normalt blocktryck definieras under 140/90 mmhg ( Blodtrycksmätning, 2017) Vid ett blodtryck över referensvärdet kommer hjärtats pumpfunktion att försvåras och det kommer uppstå förändringar i hjärtats muskulatur. Vid en längre tids högt blodtryck kommer kärlväggarna att mista en del av sin elasticitet vilket gör dem stelare. Vid höga halter av kolesterol finns en ökad risk för ateroskleros, vilket leder till förträngningar i kärlen. Playford et al. (2021) skriver att vid obduktioner av tonåringar vid dödsfall som orsakats av olyckor, mord eller självmord i Australien finns ateroskleros hos över hälften av individerna. I samma kategori fast för de i åldrarna år var det näst intill alla som hade ateroskleros. Detta visar att det inte bara är äldre som har ateroskleros utan det finns förkalkningar i kärlen även hos yngre individer. Även vid diabetes är en av följderna ateroskleros. 2.4 Behandlingsmetoder vid hjärtinfarkt Vid en hjärtinfarkt är det viktigt att snabbt påbörja behandling, detta för att lösa upp den tromb som orsakat stoppet i kranskärlet. Ericsson & Ericsson (2013) skriver att det initialt är viktigt att även behandla smärta och ångest. När patienten upplever svår smärta och ångest aktiveras det sympatiska nervsystemet vilket ger en negativ stress för det redan hårt belastade hjärtat. Morfin är den vanligaste medicineringen som inte bara hjälper mot smärta och ångest utan även reducerar aktiveringen av sympatikus samt minskar adrenalinfrisättningen. Morfin har en kärlvidgande effekt som underlättar hjärtats arbete. Nitroglycerin som ges sublingualt (under tungan) kan hjälpa mot ihållande bröstsmärta. Det har även en dilaterande effekt på kroppens vener vilket ger ett minskat venåterflöde vilket även leder till minskad belastning på hjärtat. Behandling med läkemedel med antitrombotisk effekt skall ges så tidigt som möjligt vid en hjärtinfarkt, läkemedlet hämmar blodplättarnas arbete med koagulationen. Vården av patienter som drabbats av hjärtinfarkt har effektiviserats genom snabbare diagnostiska och interventionella behandlingsstrategier vilket i sin tur har lett till att vårdtiderna 2

9 2.4.1 PCI CABG har förkortats, trots att patientgruppens ålder har ökat vilket statistiskt borde antyda på längre vårdtider (Stenestrand, 2010). Den vanligaste behandlingen vid en hjärtinfarkt är perkutan coronar intervention (PCI). En PCI innebär en form av kateterinläggning (Ericsson & Ericsson, 2013). Ofta i form av en ballongdilatation där en ballong gjord av stark plast blåses upp för att öppna upp där tromben har satt sig i kärlet. Oftast läggs en stent i form av ett metallnät för att stärka upp området i det drabbade kärlet. Vid användning av stenten minskar risken för nya förträngningar och komplikationer (Fabris et al. 2021). Efter en genomgången PCI kommer patienten att behandlas med läkemedel i förebyggande syfte för att förebygga ytterligare hjärtinfarkter (Ericsson & Ericsson, 2013). Coronary artery bypass grafting (CABG) är en annan behandlingsmetod som innebär kranskärlskirurgi. Vid detta ingrepp skapas en ny förbindelse i kranskärlet som går vid sidan om det partiet i kärlet som drabbats av förträngning. Den nya förbindelsen skapas av patientens egna vener (Oliveira et al. 2021). Denna behandling ges i de fall då PCI inte går att genomföra (Ericsson & Ericsson, 2013). 2.5 Förekomst och prevalens I Sverige är hjärt-kärlsjukdom den vanligaste orsaken till dödsfall. Hjärtinfarkt är en av de vanligaste diagnoserna inom hjärt-kärlsjukdom med sina 30%, dock har mortaliteten minskat betydligt de senaste decennierna för både kvinnor och män i alla åldersgrupper (Person & Stagmo, 2017). Cirka infarkter inträffar varje år i Sverige och av dessa så avlider cirka 30% inom 28 dagar och de flesta av dessa dödsfall sker utanför sjukhus. Det finns en skillnad mellan könen. Innan 45 års ålder är dödligheten låg och förhållandevis ovanlig. Förekomsten ökar sedan gradvis, de flesta hjärtinfarkter sker hos män när de är runt år. För kvinnor är den vanligaste åldern att drabbas av hjärtinfarkt runt år (Person & Stagmo, Ett okomplicerat förlopp vid en hjärtinfarkt har goda chanser inför framtiden och innebär en procentuellt liten mortalitetsrisk det första året i jämförelse med patienter som har en kranskärlssjukdom utan en fullbordad hjärtinfarkt (Persson & Stagmo, 2017). Det är inte bara i Sverige som hjärt-kärlsjukdom är den främsta orsaken till dödsfall utan detta är ett globalt problem (World Health Organization, 2019). 2.6 Sjuksköterskans betydelse Sjuksköterskans arbete idag är inom flera olika verksamhetsområden och olika vårdinrättningar med flertalet arbetsuppgifter som innefattar både unga som 3

10 gamla. Hälso- och sjukvårdens tillsynsenhet Socialstyrelsen (2019) har till uppgift att tillgodose hela befolkningens behov av god vård och omsorg genom att tillföra riktlinjer, metoder, rekommendationer och kompetensbeskrivningar; det sistnämnda för att tydliggöra sjuksköterskans profession och yrkesutövning för att ge patienten så god, säker och evidensbaserad vård som möjligt (Klang Söderkvist & Thorell-Ekstrand,2014). Udo (2020) skriver att sjuksköterskans roll vid bemötande av patienter med långvariga sjukdomar innebär att jobba sekundärpreventivt, att utbilda och påvisa de riskfaktorer som finns för ett eventuellt återinsjuknande. Det är också sjuksköterskans roll att få patienten delaktig i sin egenvård, vilket är grunden för god omvårdnad. Eide och Eide (2017/2019) skriver: God professionell kommunikation är personcentrerad. Det betyder att man inte ser den andre endast som patient eller brukare, utan som en hel person. En person med inneboende resurser och möjligheter, egna värderingar, prioriteringar, individuella önskningar och mål när det gäller den egna hälsan och livssituationen för övrigt (s. 24). Svensk sjuksköterskeförenings (2010) definierar personcentrerad vård som en vårdform där vården runt patienten ska uppmärksammas och prioriteras på ett sätt så att sjuksköterskan strävar efter att tillgodose patientens alla behov. Detta innebär att patientens existentiella, psykiska, andliga och sociala behov är lika viktiga som de fysiska behoven. Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver vidare att personcentrerad vård innebär att patienten ska respekteras och bekräftas utifrån patientens egen tolkning och upplevelse av sjukdom och ohälsa för att på det viset främja den personliga tolkningen av hälsa. Vad innebär då personcentrerad vård i kombination med information och kommunikation? Öhlén (2017) skriver att det som är gemensamt för alla inom hälso- och sjukvård är den personcentrerade kommunikationen som har fokus på samtal som inkluderar berättandet om sjukdom, lidande och hälsa. 2.7 Information och riktlinjer När en person går från att vara frisk till att bli patient blir det en påfallande förändring av personens liv (Ekebergh, 2015). Det är därför viktigt att vara noga med informationen som ges av sjuksköterskan, samt att informationen som givits har blivit förstådd av mottagaren. För att informationen som ges skall bli så givande som möjligt vill många patienter att den skall vara specifikt anpassad just för dem (Kneck, 2018). Ges informationen på detta sätt, där svar ges på eventuella frågor ifrån mottagaren så blir informationen mer betydelsefull och det underlättar för patientens lärande. Det finns forskning som visar på att patienter har svårt att komma ihåg information som ges av sjuksköterskan (Josephson, 2018). När en patient nyligen genomgått en större livsförändring som vid exempelvis besked om en allvarlig sjukdom kan det vara svårt för denne att ta till sig information. Här är det viktigt att sjuksköterskan känner av om patienten är redo för information. Är upplevelsen att patienten verkar vara okoncentrerad eller distraherad bör sjuksköterskan avvakta med att ge viktig information alternativt ge den vid fler tillfällen. Det är viktigt att anpassa det 4

11 språk som används, att använda sig av korta meningar med lätta ord för att underlätta för patienten (Kneck, 2018). Det finns i Sverige riktlinjer för hur vård skall ges vid hjärt-kärlsjukdom. Dessa är framtagna av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. De innefattar riktlinjer både på regional och kommunal nivå och är framtagna för hälso-och sjukvårdspersonal. Här står vilken information som bör ges till patienterna, olika behandlingsinsatser som bör utföras samt när detta skall ske (Socialstyrelsen, 2019). Bland annat finns råd att ge för att stötta en patient som vill sluta röka. Genom att ge råd och arbeta med stöttning kan sjuksköterskan hjälpa patienten med att bedriva en god egenvård. 2.8 Egenvård Hur patientens liv efter en hjärtinfarkt kommer att arta sig är till stor del upp till patienten själv. Genom att sjuksköterskan använder sig av utbildningsmetoder som har sitt ursprung i Orems omvårdnadsteorier (Orem et al., 2001) kan de främja patienternas egenvårds beteende. Orems definition om egenvård innebär att de flesta människor har goda förutsättningar till att bedriva en god egenvård (Mohammadpour et al., 2015). Via samtal med patienten kan sjuksköterskan få en förståelse för vilket behov den enskilde patienten har av information samt råd och stöd för att kunna bedriva god egenvård efter en hjärtinfarkt. Begreppet egenvård kan ha olika betydelse beroende på vilket perspektiv det studeras från. Ur ett biomedicinskt perspektiv innebär egenvård att hantera de fysiska konsekvenser och medicinska behandlingar som en sjukdom för med sig (Kneck, 2018). Begreppet egenvård ur ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär det hur det dagliga livet kan upprätthållas efter sjukdom. Hur livet ska kunna fortsätta så normalt som möjligt efter förändringen. Där innefattas också hur patienten kan uppleva en god hälsa trots sjukdomen. Genom att skapa rutiner och egna strategier för att hantera det som sjukdomen innebär för den enskilde patienten. Patienter med liknande diagnos och symtom kan ha vitt skilda upplevelser. Innebörden av egenvård är därför unik för varje enskild patient även om många delar kan se liknande ut. En stor del av egenvård innefattar att fatta beslut, där vissa val som kommer att göras leder till förändringar som kan ge konsekvenser längre fram. Detta kan leda till att den beslutsfattande delen upplevs som jobbig, eftersom det hela tiden behöver göras överväganden om vilka val som i längden blir de mest gynnsamma (Kneck, 2018). Jaarsma et al. (2020) skriver att alla människor, friska som sjuka bedriver egenvård dagligen. Dock ökar behovet av egenvård och specifik vägledning när sjukdom uppstår. Det går att se ett tydligt samband mellan god egenvård och ett positivt resultat rörande hälsan. Trots detta har många svårt att följa de egenvårdsråd som ges. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att stötta och ge anpassad informationen. Detta kan leda till att patienten känner sig mer motiverad och kommer följa de råd som tagits fram. Insulander & Björvell (2018) skriver att om sjuksköterskan ses som en informationskälla blir patienterna mer verbalt öppna med hur sjukdomen påverkat livet i sin helhet. I Sverige erbjuds de personer som drabbas av hjärt-kärlsjukdom att få gå hjärtskola ( Hjärtskola, 2020). Denna skola hålls oftast på sjukhusen i grupp där patienterna får tips och råd till egenvård. Uppslutningen på dessa har varit relativt låg därför 5

12 erbjuds numer även kurserna i digital form från vissa av landets sjukhus för att lättare kunna nå ut till fler. På hjärtskolan tas ämnen som kost, träning, läkemedel och psykiskt välbefinnande upp (Innovationsplattformen Västra Götalands Regionen, 2020). 2.9 Compliance Definitionen av ordet compliance går att förklara med att patienten följer de rekommendationer som ges av vårdgivaren, samt hur patienten anpassar sig till de givna råden (Cramer, 2008). Compliance innebär att en person utför det som denne har ombetts att utföra, att de råd som blivit givna efterlevs. Personen besitter förmågan att göra förändringar för att följa givna råd ( Compliance, 2022). Forskning visar att om patienten är delaktig i sin vård kommer det leda till ett positivt utfall i den behandling som ges (Faskunger, 2019). Vården har utvecklats, nu är patienterna mer delaktiga i de beslut som tas angående deras vård. Tidigare var det mer uppdelat där patienten förklarade sina symtom och sjuksköterskan svarade med information och vilka behandlingar som skulle utföras. I dagens vård i samband med hjärtinfarkt blir det mer en dialog mellan patient och sjuksköterskan vilket leder till att patienten blir mer delaktig i den egna vården. Nu läggs det även ökade resurser på att arbeta hälsofrämjande och preventivt för att förebygga ohälsa. (Faskunger, 2019). Kvalsund Bårdsgjerde et al. (2020) skriver att forskning visar att patienter som drabbas av sjukdom upplever svårigheter med att helt förstå hur råden om egenvård skall efterlevas. De upplever att all information som ges om medicinerna blir svåra att ta in och att det känns övermäktigt. Sjuksköterskorna i samma studie upplevde att informationen de gav uppfattades och förstods av patienten. Detta belyser hur patient och sjuksköterskor kan ha olika uppfattning om hur den individanpassade informationen når fram Livskvalité och minskat lidande Livskvalité har olika innebörd för varje individ. Det som gör livet gott, det som får personen att må bra. När en människa drabbas av sjukdom och blir patient är det inte ovanligt att det finns känslor av rädsla och vilsenhet (Ekebergh, 2015). Det kan också leda till en motivation att ta tag i och förverkliga de saker som tidigare bara stannat vid en tanke. Vad som ger kvalité för en person i livet varierar. För en del är det sociala livet absolut viktigast medan det för en annan kan vara en kopp kaffe och en bra bok som innebär livskvalité. Whalley et al. (2014) skriver att när någon drabbats av någon form av hjärtsjukdom är det vanligt att de upplever depression och ångest. Det är viktigt att patienten får stöttning och hjälp med sitt psykiska mående för att kunna uppleva ett minskat lidande. Efter en hjärtinfarkt kan både sjukdomslidande och livslidande uppstå. Arman (2015) skriver om de olika typerna av lidande. Sjukdomslidande är det lidande en person upplever i form av sjukdom och ohälsa. Det kan innebära fysiska begränsningar i vardagen och obehag eller rädsla kopplat till sjukdomen. Med livslidande menas att en person kan mista sin tidigare roll i livet efter sjukdom, att personen kanske måste byta arbetsuppgifter eller inte längre kan upprätthålla det sociala liv som tidigare fanns till följd av den sjukdom som personen drabbats av. Fredriksson-Larsson (2015) skriver att studier som utförts på patienter fyra månader efter genomgången hjärtinfarkt visar att 6

13 hälften lider av trötthet. Denna trötthet finns i de flesta fall även kvar efter ett år. Tröttheten är både fysisk och psykisk. Att uppleva denna trötthet leder till minskad livskvalité och att patienterna upplever begränsningar i det vardagliga livet. Här är det viktigt att se till helheten, vilken hjälp och vilka råd är patienterna i behov av samt när skall informationen ges. 3 Problemformulering 4 Syfte Hur en hjärtinfarkt upplevs är individuellt. Upplevelsen påverkas av informationen som tillhandahålls och hur individen tolkar information som blivit given av sjuksköterskan. Stödet från vårdpersonal, anhöriga och omgivningen har också stor betydelse på upplevelsen. Avsaknaden av relevant information eller om dialogen mellan den drabbade och sjuksköterskan brister leder ofta till ökat lidande för den drabbade. Personen som har drabbats av en hjärtinfarkt kommer att behöva göra förändringar i sin vardag för att i preventivt syfte hindra att det sker igen. I denna litteraturstudie är syftet att undersöka hur patienter som drabbats av hjärtinfarkt upplever informationen som givits vid insjuknandet och efterförloppet. Att ur ett patientperspektiv undersöka upplevelser av informationens betydelse i samband med hjärtinfarkt. 7

14 5 Metod 5.1 Urval I denna studie användes en metod för en allmän litteraturstudie som enligt Friberg (2017b) innebär att det skapas en översikt på redan befintliga studier i hälso- och sjukvård inom sjuksköterskans kompetensområde, för att det sedan skall kunna användas i omvårdanden av patienter. Examenarbeten som är litteraturbaserade syftar till att öka, fördjupa och utveckla kunskaper inom omvårdnad för att öka den egna förståelsen (Dahlborg Lyckhage, 2017). I denna studie användes och analyserades kvalitativa artiklar som enligt Friberg (2017a) har sitt främsta mål i att öka den subjektiva förståelsen runt patienters erfarenheter och upplevelser i processerna av sina hälsotillstånd. Att studera kvalitativ forskning ger en ökad förståelse i hur livet kan formas för patienter och hur behoven kan mötas bästa sätt (Friberg, 2017a). Valet anses lämplig då syftet är att ur ett patientperspektiv undersöka upplevelser av informationens betydelse i samband med hjärtinfarkt. Artiklarna analyserades och de delar som innehöll patienters upplevelser av information markerades av författarna. Dessa markerade delar i de olika artiklarna sammanställdes för att på så sätt nå nya helheter som svarar på arbetets syfte och leder till ett resultat för arbetet (Friberg, 2017a) Artiklarna i urvalet var kvalitativ forskning som var inriktade på att svara på studiens syfte. För att göra sökningskriterierna så relevanta som möjligt valdes artiklar ut som var publicerade mellan åren , både manliga och kvinnliga patienter och alla åldersgrupper inkluderades. Artiklarna var skrivna på engelska och peer reviewed (Östlundh,2017) vilket innebar att de var publicerade i vetenskapliga tidningar, samt granskade etiskt och godkända. I denna litteraturstudie ingår det elva vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar som inriktade sig enbart inom biomedicin exkluderades då dessa ej tog upp upplevelser kopplat till information. Artiklar ur enbart vårdgivarens perspektiv exkluderades. En artikel hade både patient och anhörig perspektiv, dock användes enbart delarna ur patientperspektivet. 5.2 Datainsamling Insamlingen av artiklar till studien skedde via databaserna Cinahl och Medline. De är inriktade på hälso- och vårdvetenskap och innehar många vetenskapliga artiklar som tar upp det subjektiva (Östlundh, 2017) Specifika sökord relevanta för syftet användes vid sökningen; patient, experience, information, myocardial infraction, patient perspective, patient attitude och patient satisfaction. För att få så många träffar som möjligt så använde författarna sig av Boolesk sökteknik. Med Boolesk sökteknik kunde författarna kombinera sökorden relevanta för syftet med begreppen AND och OR. AND användes för att minska sökträffarna och OR användes för att öka sökträffarna och dessa kombinerades även tillsammans (Östlundh, 2017). Resultatet av sökningarna och de vetenskapliga artiklar som användes i resultat redovisas i bilaga 1 och markerades med prefix i referenslistan. De vetenskapliga artiklarna som valdes ut analyserades utifrån Fribergs (2017c) granskningsmall (Bilaga 2) som är utformad för att användas 8

15 5.3 Analys vid kvalitativa forskningar. I mallen ingår 14 granskningsfrågor för kvalitativa studier (Friberg, 2017). Författarna ansåg att artiklar som svarade på 1 5 frågor ansågs ha låg kvalitet, artiklar som svarade på 6 9 frågor ansågs ha mellan kvalitet och de artiklar som svarade på ansågs vara av hög kvalitet. En översikt över artiklarna sammanställdes sedan i en tabell (bilaga 3). För att fördjupa förståelsen beträffande personers subjektiva upplevelser användes kvalitativ forskning i ämnet som var relevant för den specifika studien (Segesten, 2017). De utvalda artiklarna granskades enligt Fribergs (2017) granskningsmall. Först läste författarna artiklarna flertalet gånger var för sig för att skapa en djupare förståelse över innehållet. Nästa steg i analysen var att urskilja de olika huvudfynden i artiklarnas resultat, dessa färgmarkerades för att tydliggöras. Därefter gjorde författarna tillsammans en sammanställning över fynden för att skapa en bild över artiklarnas resultat (Friberg, 2017a). Sedan diskuterades fyndens likheter och olikheter och utifrån detta skapades tre teman som redovisades i resultatet. 5.4 Etiska överväganden Kjellström (2017) skriver att för att värna om alla människors rättigheter och lika värde är det viktigt med forskningsetik. Då de personer som ingår i studier skall mötas med respekt och skall tas på allvar samt bli informerade om studiens syfte. De som medverkar ska även själva avgöra hur länge de vill vara med i studien och därmed även kunna avbryta deltagandet i studien när helst de önskar. Etiska riktlinjer finns för att förebygga så att deltagarna inte kommer till skada, såras eller blir utnyttjade. Svaren som fås skall enbart användas som resultat i den aktuella studien. De vanligaste riktlinjerna som finns inom medicinsk klinisk forskning i dag är Helsingforsdeklarationen. Den senaste versionen av denna är från 2013, den har uppdaterats vid flertalet tillfällen sedan den kom till 1964 (Kjellström, 2017). I Helsingsforsdeklarationen (2013) framgår att ett av de främsta syftena med forskning inom medicin är att förstå orsaker till sjukdom och att förbättra preventiva åtgärder. I denna litteraturstudie kontrollerades alla artiklarna att de var etiskt granskade genom att de hade godkänts av etiska kommittéer. Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra olika etiska principer som tydliggör hur individen skall skyddas vid forskning. Den första av dessa är informationskravet. Det innebär att alla som på något sätt ingår i forskningen skall bli informerade om vad forskningen kommer att gå ut på. Forskaren skall även informera om eventuella obehag och risker som forskningen kan medföra. Vid valet av artiklar kontrollerades att deltagarna blivit informerade om studien. Den andra principen är samtyckeskravet vilket innebär att forskaren skall be om deltagarens samtycke till forskningen. Deltagarna har även rätt att dra sig ur pågående forskning. I alla de studier som valdes framkom det att deltagarna informerats om att de kunde avsluta deltagandet. Ångrar deltagaren sin medverkan kan det insamlade materialet om denne ändå användas, personen skall då helt anonymiseras. Den tredje principen är konfidentialitetskravet. Det innebär att ingen utomstående skall kunna 9

16 identifiera vilka personer det är som ingått i forskningen. Det är enbart de som bedriver forskningen som vet från vem av deltagarna materialet till forskningen kommer ifrån. Detta för att skydda de deltagande samt deras anhöriga från eventuellt obehag eller förhindra att de känner sig kränkta. Enbart forskning där patienterna som deltog var anonyma valdes ut. Den fjärde principen är nyttjandekravet. Den för forskningen insamlade individrelaterade data får endast användas i forskningsändamål. Den fakta som samlas in kan användas till annan forskning. Den nya forskningen måste dock beakta och följa de bestämmelser som gjorts mellan de första forskarna och de deltagande i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). I och med att artiklarna som valdes ut till studien hade genomgått granskning av etiska kommittéer kan slutsatsen antas att de enbart använts i forskningens syfte och ej på ett felaktigt sätt. 10

17 6 RESULTAT Efter att ha läst och analyserat elva artiklar som belyser vilken effekt informationen har vid och efter en hjärtinfarkt valdes tre teman dessa presenteras i tabell 1. Dessa valdes ut då näst intill alla lästa artiklar påvisar hur upplevelsen av den givna informationen kan variera beroende på i vilken fas av sjukdomsförloppet patienten befinner sig. Tabell 1. Teman Den akuta fasen - Känslan av kontrollförlust Sjukhusvistelsen/Utskrivningen Trygghet blir till osäkerhet Rehabiliteringsfasen Oro inför framtiden 6.1 Akuta fasen Känslan av kontrollförlust Akuta fasen definieras från det att patienten upplevde symtom till dess att patienten inkommer till sjukhus och genomgår behandling vilket kan vara allt från några timmar vid STEMI upp vid till tre dygn vid NSTEMI (Kvalslund Bårdsgjerde et al., 2018). Den kännetecknas också som en period där patienten inte har full kontroll av situationen på grund av det akuta läget. Där informationens betydelse är väsentlig för att patienten ska känna trygghet, men även för att patienten ska känna sig mer delaktig i vad som händer och sker precis där och då. Hjärtinfarkt upplevdes av patienterna i den akuta fasen oftast som ett livshotande tillstånd som kom plötsligt och oväntat (Bäck et al. 2020; Salminen- Tuomaala, 2013). I denna fas prioriteras att diagnosen fastställs snarast så att behandling kan sättas in på patienten. I en studie om PCI behandling framkom det att patienterna upplevde utmaningar i involveringen kring sin sjukdom beroende på hur informationen framställdes (Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018). Många patienter upplevde smärta i den akuta fasen och detta ledde ofta till känsla av stress både fysiskt och psykiskt (Junehag et al., 2013; Olsson et al., 2020). Genom att vårdpersonalen agerade lugnt, kunnigt och informativt kände patienterna ändå att situationen var under kontroll (Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018). Behandling sätts snabbt in på dessa patienter vilket resulterade i att patienterna upplevde en känsla av smärtlindring och allmän förbättring i måendet. Patienterna upplevde då en känsla av välbefinnande trots den allvarliga situationen (Iles-Smith et al., 2017). Förstår patienten sin diagnos i den akuta fasen kommer de bli mer involverade i de efterföljande behandlingar, de kommer få en bättre compliance. Ökar kunskapen om diagnosen så ökar patienten självförtroende och blir då mer deltagande i beslutsfattande angående behandlingar (Frohmader et al., 2018). Forskning visar på att många patienter har svårt att ta till sig den givna informationen i det akuta skedet. Patienterna uppgav att de upplevde information given i den akuta fasen som positiv, speciellt om den hölls tydlig och kortfattad, trots detta så delgav patienterna att 11

18 de saknade information som var specifikt anpassad för dem (Kvalslund Bårdsjerde et al., 2018; Olsson et al., 2020). Patienterna önskade att bli mer involverade i vården genom att få mer information för att kunna ge sitt godkännande till de behandlingsstrategier som föreslogs i det akuta skedet. De flesta uppgav att de ville få informationen muntligt. Patienterna ratade oftast den skriftliga informationen vid den akuta fasen och de allra flesta ansågs sig vara kapabla till att vara involverade i beslut (Olsson et al. 2020). Att som person drabbas av en hjärtinfarkt innebär ofta stora effekter på livet, därför är det viktigt att redan i den akuta fasen engagera patienten genom information. Patienter uppgav en högre grad av tillfredställelse på rehabiliteringen när de blev delaktiga redan i det akuta skedet (Nunes et al. 2015). Iles-Smith et al. (2017) belyser att patienter upplevde vården i den akuta fasen effektiv och snabb. Dock så upplevde patienterna samtidigt en viss förvirring på grund av bristen av information kring deras diagnos vilket ledde till funderingar och traumatiska upplevelser (Kvalslund Bårdsjerde et al., 2018). Ges patienten information redan från start kan det hjälpa till att minska den upplevda stressen i det akuta skedet (Salminen-Tuomaala, 2013). 6.2 Sjukhusvistelsen/Utskrivningen -Trygghet blir till osäkerhet Definitionen av denna fas innefattar tiden efter behandlingen till utskrivningen från sjukhuset (Kvalsund Bårdsgjerde et al., 2018). Denna fas kännetecknas också av period där patienterna beskriver en känsla av lugn och trygghet när de befinner sig i på sjukhus i direkt anslutning efter den akuta situationen. Dock skiftar tryggheten till en osäkerhet när utskrivningen är nästa steg i vårdplanen. Vid tiden för utskrivning upplever många patienter en känsla av oro och rädsla inför framtiden (Junehag et al., 2013; Kvalslund Bårdsjerde et al., 2018). Här visar forskning på att om informationen som ges av vårdpersonalen är ärlig, lätt att förstå, metodisk och skräddarsydd så uppskattades detta av patienten, dessutom så uppskattades enbart närvaron av vårdpersonal högt (Kvalslund Bårdsjerde et al., 2018). De som erhåller adekvat information om sin diagnos upplever viss minskning av oroskänslor. Forskning visar dock på brister i information i detta skede (Nunes et al., 2016). Enligt Iles-Smith et al. (2017) och Kvalslund Bårdsjerde et al. (2018) beror det på att patienterna känslotillstånd, korta sjukhusvistelse och den snabba genomströmningen av patienter idag kan påverka patientens förmåga att absorbera och ta in information. I samband med sjukhusvistelsen delgav patienterna att de fick omväxlande allmän information om bland annat fortsatt rehabilitering. Detta togs emot på ett positivt sätt och speciellt om informationen hade givits både verbalt och via ett informationsformulär. Dock så infann sig en önskan om att vilja få informationen mer skräddarsydd för att undvika frågetecken om till exempel medicinering och dess biverkningar eller angående fysisk aktivitet på hemmaplan (Kvalslund Bårdsjerde et al., 2018). Nunes et al. (2016) belyser att det måste spenderas mer tid och ges mer information till patienterna i samband med utskrivningen. Hilt et al. (2020) skriver att patienterna hade en önskan om mer kunskap om vad de upplevt samt deras aktuella hälsotillstånd. Den trygghet som patienterna upplevt på sjukhuset omgiven av vårdpersonalen byts i samband med utskrivningen till en osäkerhet och ett tvivel på vad kroppen 12

19 klarar av (Bäck et al., 2020). Bristen på information visar på att patienterna upplevde mer oro, rädsla, ökat lidande och sämre livskvalité om de inte fick tillräckligt med undervisade information kopplat till den nya diagnosen. Merparten av patienterna ansåg dock att informationen som givits i samband med utskrivningen var tillräcklig, men att bristen på information gällande utskrivningsplanen och dess innehåll som till exempel hjärtats anatomi, riskfaktorer, livsstil, samliv och fysiologi kunde undvikits med hjälp av sedvanlig kommunikation (Kvalslund Bårdsjerde et al., 2018; Nunes et al 2016). López-Medina et al. (2016) belyser att informationen om det sexuella samlivet inte lyfts i utskrivningssamtalet. Den enda information som gavs om ämnet gjordes då patienten själv efterfrågade det. Hilt et al. (2020) uppmärksammar att patienterna ibland upplever att informationen vid utskrivningen är för omfattande, de har svårt att ta till sig all information. Vidare belyser Hilt et al. (2020) att patienter berättar om en ökad förståelse för sin diagnos samt behandlingar om de informerats med hjälp av komplettering till den verbala informationen med exempelvis bilder eller anatomiska modeller. 6.3 Rehabiliteringsfasen Oro inför framtiden Fasen definieras från utskrivningen till flera månader efter hjärtinfarkten (Kvalslund Bårdsjerde et al., 2018). Rehabiliteringsfasen innebär för patienterna tiden hemma efter sin hjärtinfarkt och innefattar både frågetecken kring sin diagnos, och klarheter hur livet ska te sig i relation beroende på hur mycket och hur lite information patienterna fick innan utskrivningen. Patienter som upplevde oklar information delger att det har lett till en rädsla för döden, svårigheter i livsstilsförändringar, sociala och kognitiva stressfaktorer och störningar i det dagliga livet, vilket har lett till depression, tvivel, ångest och psykosomatiska symtom (Bäck et al., 2020; Salminen-Tuomaala, 2013). Iles- Smith et al., (2017) belyser att patienter som inte får tillräckligt med information relaterat till sin nya diagnos upplever förvirring, speciellt om informationen kommer från flera olika instanser inom sjukvården. Generellt delgav patienterna att de fick väldigt lite eller ingen utbildning eller information om sin nya sjukdom. Patienterna upplevde att de levde ett mer hälsosammare liv sex månader efter sin hjärtinfarkt, trots detta uppger cirka tre fjärdedelar att de känner oro för sin hälsa (Nunes et al., 2016). De flesta kände oro och rädsla att drabbas igen. Vissa försökte undvika att vara ensamma, för när de blev ensamma kom tankarna på vad som kunde ske och då ökade oron (Iles-Smith et al., 2017; Junehag et al., 2014). Många hade ett minskat sexuellt samliv efter sin hjärtinfarkt, det förklarades med rädsla för fysisk aktivitet (López-Medina et al., 2016). Detta skapade ångest och oro en lång tid efter hjärtinfarkten (Junehag et al., 2014). Bristen på information ledde till att patienterna inte blev införstådda i sin sjukdom och vad som behövdes förändras hemma trots de uppenbara riskfaktorerna i deras livsstil (Nunes et al., 2016). En stor del av patienterna upplevde en rädsla för fysisk aktivitet i direkt anknytning till hjärtinfarkten, rädslan fanns även kvar hos patienterna en längre tid efteråt. Patienterna upplevde begränsningar i det dagliga livet, vilket kopplades till att patienterna inte ville anstränga hjärtat genom fysisk aktivitet för risken för att få en ny 13

20 hjärtinfarkt (Bäck et al., 2020; Junehag et al., 2014). Mycket av denna oro skulle ha undvikits om patienterna hade fått mer undervisande information kopplat till hjärtinfarkten (Junehag et al., 2014). Patienterna berättade att de kom ihåg mer av informationen de fick efter ett halvår än den information de fick strax efter den genomgångna hjärtinfarkten (Doyle et al., 2011). Frohmader et al. (2018) skriver att om patienterna i rehab fasen blir uppringda av en sjuksköterska som ger information och råd samt svarar på eventuella frågor patienten har bidrog detta till en ökad livskvalité och minskad oro. Information har visat sig vara en nyckelfaktor i rehabiliteringsfasen. Kvalslund Bårdsjerde et al., (2018) och Nunes et al., (2016) visar på att en ökad patientdelaktighet under rehabiliteringen ger en ökad förståelse för deras diagnos vilket ledde till en högre motivation för livsstilsförändringar. Patienterna hade ibland svårt att ta till sig informationen och helt förstå varför det var viktig att göra livsstilsförändringar (Doyle et al., 2011) I västvärlden erbjuder de flesta sjukhus ett hjärtrehabiliteringsprogram. Att delta i en hjärtskola, samt att träffa andra som är i liknande situationer var uppskattat då det kan lindra ångesten och lidandet (Junehag et al.,2013; Kvalslund Bårdsgjerde et al., 2018). Patienter uppgav att under dessa träffar så lärde de sig mer om sambandet mellan sin sjukdom och levnadssätt. Informationen under träffarna hade varit mer innehållsrika vilket resulterade i att kunskapen ökade i jämförelse med vad den gjort om patienterna enbart hade levt efter den information som vårdpersonalen på sjukhuset delgav vid utskrivningen; det var lättare att få relevant information på rehab (Kvalslund Bårdsjerde et al., 2018). De positiva reflektionerna angående hjärtrehabiliteringen kan vara en effekt av att vårdpersonal från rehabiliteringsavdelningen redan på avdelningen besökte patienterna och informerade om denna möjlighet att deltaga (Kvalslund Bårdsjerde et al., 2018). Junehag et al. (2014) har utfört forskning i hur information upplevdes när den gavs av en person som befunnit sig i en likvärdig situation som den de informerar befann sig i. De patienter som fick prata med en person som hade egna erfarenheter av hjärtinfarkt uttryckte att de hade lättare att återgå till vardagen. De tyckte det var skönt att få prata med någon som varit med om liknande upplevelser och känslor (Junehag et al. 2014). 6.4 Resultatsammanfattning Att drabbas av en hjärtinfarkt får en stor inverkan på den drabbades liv. Rädsla och oro som många gånger leder till depression blir en del av vardagen. Behovet efter väsentlig information är stor även om den ofta kan upplevas som skrämmande och svår att ta in. Hur mycket och hur ingående information som bör förmedlas beror på i vilket stadie av hjärtinfarkten patienten befinner sig och hur mottaglig personen är. Forskning visar tydliga fördelar att få patienten införstådd i vad som sker redan i den akuta fasen. 14

21 7 Diskussion 7.1 Metoddiskussion För att undersöka informationens betydelse för patienten valdes metoden litteraturstudie. Att valet hamnade på information i samband med hjärtinfarkt var dels egna erfarenheter inom det kliniska arbetet, dels då hjärt-kärlsjukdom är en av de största folksjukdomarna runt om i världen. Artiklarna som valdes ut var kvalitativa eftersom kvalitativa artiklar svarar på det subjektiva, patienternas känslor och upplevelser. Segesten (2017) skriver att kvalitativa studier ger en tydligare bild över patienters behov, förväntningar, erfarenheter och upplevelser inom det område som studien utförs. Eftersom syftet med denna studie är att ur ett patientperspektiv undersöka upplevelser av information i samband med hjärtinfarkt så ansågs därför kvalitativa studier vara mest lämpade för denna litteraturstudie. De kvalitativa artiklarna gav en uppfattning om hur patienter kände för den information de blivit givna angående hjärtinfarkt och dess inverkan på livet. Genom att göra en litteraturstudie bildas en uppfattning om hur kunskapen ser ut inom det valda området (Friberg, 2017). Från början var tanken med studien att studera hur utformningen av given information uppfattades av patienterna. När sökningar började göras upptäcktes dock att det syftet var för smalt, svårigheter uppstod med att hitta artiklar där olika informationstekniker redovisades. Det blev dock tydligt att informationen som gavs upplevades olika beroende på i vilken fas av livet med eller efter en hjärtinfarkt som patienten befann sig. Det upplevdes som intressant och syftet skrevs om. Syftet blev i stället att undersöka upplevelser av informationens betydelse i samband med hjärtinfarkt. Studien avgränsade sig inom en specifik diagnos. Sökningar gjordes sedan inom denna diagnos i kombination med information. Endast artiklar som genomgått en vetenskaplig granskning och blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter valdes då de ansågs vara av god kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). För att fastställa god vetenskaplig kvalitet i ett arbete som bygger på kvalitativa artiklar finns det begrepp som bör beaktas. Trovärdigheten för arbetet ökar om pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarheten styrks. Pålitlighet är ett av dessa begrepp, som kunde påverkas av författarnas förförståelse (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna har tidigare skrivit om olika informationstekniker och en författare är hjärtopererad vilket resulterade i viss förförståelse. Det fanns ingen tidigare erfarenhet till specifikt hjärtinfarkt vilket gjorde det enklare för författarna att förhålla sig neutrala till studien. Vidare beskriver Mårtensson och Fridlund (2017) begreppet bekräftelsebarhet. Begreppet innebär att författarna under arbetet kan kunna styrka sina ställningstagande, vilket gjordes genom en grundligt framtagen och bearbetad analysprocess. Under arbetes gång blev studien vid flertalet tillfällen granskad av handledare och studiekamrater. Granskningarna bidrog till att studien inte 15

22 präglades av författarnas förförståelse utan förhöll sig neutral. Vilket ökade bekräftelsebarheten och trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det sista begreppet är överförbarhet. Det var viktigt att resultatet i arbetet var beskrivet med tydlighet. Pålitligheten och bekräftelsebarheten skulle vara säkerställda för att arbetets resultat skulle vara överförbart. Slutligen var således överförbarheten till andra grupper eller situationer beroende på tydligheten i resultatet och hur pass styrkt pålitligheten och bekräftelsebarheten var (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna ansåg därför att överförbarhet om informationens betydelse för patienter är av nytta för alla sjuksköterskor inom andra liknande grupper och situationer. För att hitta artiklar som var aktuella för studien användes inklusions- och exklusitionskriterier. Artiklarna var skrivna på engelska. Det var ett språk som författarna behärskade och engelska ses som det officiellt vetenskapliga språket (Segersten, 2017), dock användes engelsk-svenskt lexikon när behovet fanns. Databaserna var dessutom ofta grundade i det engelska språket (Östlundh, 2017). Alla åldrar och alla kön inkluderades samt alla delar av världen. En nackdel med det breda urvalet var att författarna inte tog hänsyn till vare sig kulturella, religiösa eller psykosociala olikheter som kunde ha påverkat resultatet. Hjärtinfarkt är ett globalt problem och behovet av information finns, oberoende på hur gammal, vilket kön eller var i världen patienten befann sig. Artiklarna skulle blivit publicerade någon gång mellan åren 2010 och Studier bedrivna de senaste åren ger aktuella forskningresultat vilket stärkte trovärdigheten. Att begränsa åldersspannet för forskningen inom de senaste elva åren gjorde att äldre forskning och kunskap inom ämnet relevant för syftet gick förlorat. Hjärtinfarkt var en diagnos som det förekom stora mängder forskning om och rekommendationer om information ändras över tid. Artiklar som exkluderades hade enbart inriktning på biomedicinsk kunskap och de svarade inte på syftet. Hade valet att göra en empirisk studie gjorts så kunde mer utförliga svar angående patienternas upplevelse av given information inhämtats. Frågorna hade kunnat anpassats efter syftet för studien. Dock upplevdes tiden för given uppgift för kort. När sökningarna sedan genomfördes upptäcktes det att det redan fanns många studier inom information inriktat på patienten under och efter hjärtinfarkt. Även om syftet var olika i de artiklar som granskades sågs liknande resultat i vad informationen betyder för patienterna. Vilket föranledde till att valet av syfte i denna litteraturstudie kändes adekvat. Samt en vilja att fördjupa kunskapen om patienters upplevelser av information, eller brist på information i samband med en hjärtinfarkt. 7.2 Resultatdiskussion Det som framkommit i resultatet är att patientens behov av information varierar beroende på i vilken fas i sjukdomsförloppet patienten befinner sig i. I temat Akuta fasen framkommer det i resultatet att patienter vill ha informationen trots att situationen är skrämmande och traumatisk. Det framkom också att patienter uppskattar att de gjordes delaktiga i behandlingen redan från start, trots att de i den akuta fasen oftast inte ger uttryck för behov 16

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

Mängden utslag kan avgöra risken. Den som har psoriasis har en ökad risk för hjärtkärlsjukdomar.

Mängden utslag kan avgöra risken. Den som har psoriasis har en ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. HJÄRTAT Mängden utslag kan avgöra risken Den som har psoriasis har en ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Det är känt att hälsosamma levnadsvanor minskar risken. Men mycket tyder på att även valet av behandling

Läs mer

Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS?

Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS? Ischemisk Hjärtsjukdom Riskbedömning SYNTAX score Hur och när behandlar vi enligt SoS? Regionmöte i Kardiologi och Klinisk fysiologi Jönköping 2015-03-19 Jörg Lauermann Hur behandlar vi? Hur behandlar

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

PERSONCENTRERAD VÅRD. Åsa Andersson

PERSONCENTRERAD VÅRD. Åsa Andersson PERSONCENTRERAD VÅRD Åsa Andersson Leg. sjuksköterska, doktorand Strategisk rådgivare Svensk sjuksköterskeförening asa.andersson@swenurse.se 24.10.2014 Centrum för personcentrerad vård, Tvärvetenskapligt

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

En ny modell för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

En ny modell för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom Utskrivning En ny modell för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom Efter 1-2 veckor Efter 6-10 veckor Efter 3-4 månader Catrin Henriksson Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset Efter 6 och/eller

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

TILL DIG SOM VILL VETA MER OM FÖRMAKSFLIMMER FÖRMAKSFLIMMER

TILL DIG SOM VILL VETA MER OM FÖRMAKSFLIMMER FÖRMAKSFLIMMER TILL DIG SOM VILL VETA MER OM FÖRMAKSFLIMMER FÖRMAKSFLIMMER INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Vad är förmaksflimmer? 3 3 Sambandet mellan förmaksflimmer och stroke 6 4 Hur behandlas förmaksflimmer? 8 5 Blodförtunnande

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Bedömningsunderlag verksamhetsförlagd utbildning, Delaktighet och lärande 4, 5 hp, OM325G

Bedömningsunderlag verksamhetsförlagd utbildning, Delaktighet och lärande 4, 5 hp, OM325G Bedömningsunderlag verksamhetsförlagd utbildning, Delaktighet och lärande 4, 5 hp, OM325G Studentens namn: Studentens personnr: Utbildningsplats: Handledares namn: Kursansvariga: Joanne Wills: joanne.wills@his.se

Läs mer

Fakta om stroke. Pressmaterial

Fakta om stroke. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om stroke Stroke (hjärnblödning, slaganfall) är den främsta orsaken till svåra funktionshinder hos vuxna och den tredje största dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer. Omkring 30

Läs mer

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt?

Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Vad händer vid kärlkramp och hjärtinfarkt? Hjärtat är en pump (stor som en knuten hand) som försörjer kroppens organ med syrerikt blod. Själva hjärtmuskulaturen behöver också syrerikt blod för sitt ständiga

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG

Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Paradigmskifte? ANNA FORSBERG Hur utmanar vi det biomedicinska paradigmet? Läkaren har fokus på sjukdomen och refererar till ett biomedicinskt paradigm i mötet med patienten. Hela traditionen av naturvetenskaplig

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Titel: KOMMUNICERAR VI SEX OCH SAMLEVNAD EFTER HJÄRTINFARKT?

Titel: KOMMUNICERAR VI SEX OCH SAMLEVNAD EFTER HJÄRTINFARKT? XIV Svenska KardiovaskuläraVårmötet 25-27 april2012,stockholm Namn:Bodil Ivarsson Titel: KOMMUNICERAR VI SEX OCH SAMLEVNAD EFTER HJÄRTINFARKT? Ingen intressekonfikt 1 Saxat ur Status 2001, Hjärt- och lungsjukas

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Att leva med en person med kronisk hjärtsvikt

Att leva med en person med kronisk hjärtsvikt Att leva med en person med kronisk hjärtsvikt Tiden före och efter dödsfallet Maria Liljeroos Leg sjuksköterska, medicine doktor Hjärtsvikt innebär Hög mortalitet, 50% avlider inom 5 år Hög symtombörda

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen. Hälsopepp

Hållbar stad öppen för världen. Hälsopepp Hälsopepp Anna Jensen, skolsköterska och MLA Nina Åkeson, Processledare Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor, Jämlikt Göteborg (fd. Utvecklingsledare folkhälsa) Stadsdelsförvaltningen Västra

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III - Öppna vårdformer och psykiatrisk vård, 15 hp

Omvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III - Öppna vårdformer och psykiatrisk vård, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III - Öppna vårdformer och psykiatrisk vård, 15 hp Nursing Science BA (B), Primary Health Care III - Psychiatric Nursing Practice, 15

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Evidensbaserad omvårdnad

Inledning. Kapitel 1. Evidensbaserad omvårdnad Kapitel 1 Inledning Utgångspunkten för denna kunskapssammanställning har varit SBU:s tidigare publicerade rapport om behandling av psykoser och andra psykiska sjukdomar med hjälp av neuroleptika [53].

Läs mer

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap Demenssjukdom Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap 1 NATIONELLA RIKTLINJER Hur kan de nationella riktlinjerna hjälpa

Läs mer

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle 2012 Omvårdnad Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och forskningsområde. Inom forskningsområdet omvårdnad

Läs mer

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Patientutbildning vid prediabetes Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Varför patientutbildning? Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature.

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Litteraturstudier Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Bakgrund/inledning Vi tycker att bakgrunden i artikeln

Läs mer

Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll? pkc.sll.se

Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll? pkc.sll.se Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll? Välkomna till seminarium! Program 12.45 13.00 Registrering 13.00 14.00 Ett palliativt förhållningssätt 14.00 14.30 FIKA 14.30 15.30 Symtom och vård i

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/adm

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/adm Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 25880 su/adm 2018-05-16 3 Innehållsansvarig: Sara Bentzel, Underläkare, ST, Läkare (sarmo4) Godkänd av: Jerker Persson, Verksamhetschef, Gemensamt (jerpe3)

Läs mer

SEAM Stöd till chefer om psykisk ohälsa

SEAM Stöd till chefer om psykisk ohälsa SEAM Stöd till chefer om psykisk ohälsa Temadagen Psykisk ohälsa och arbetsliv, mars 2018 ANNIKA LEXÉN, Dr med vet, Lunds universitet Bakgrund till stödpaketet Psykisk ohälsa: o Ett växande problem i vårt

Läs mer

Inkomna synpunkter till patientnämnden Registrerade ärenden tom

Inkomna synpunkter till patientnämnden Registrerade ärenden tom Inkomna synpunkter till patientnämnden Registrerade ärenden 2018-01-01 tom 2018-03-31 Analys framtagen av patientnämnden i Region Kronoberg Varför en analys från Patientnämnden i Region Kronoberg? Patientnämnden

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Anita Johansson Med. dr. Hälso- och vårdvetenskap FoU-enheten Skaraborg Sjukhus Nka Anörigkonferens, Göteborg

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Specialist Nursing Programme 60 högskolepoäng Programkod: MSJ2Y Fastställd: 2009-09-16 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen.

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Kapitel 1 Inledning Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Det framhåller SBU i en omfattande kunskapssammanställning av de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om diagnostik

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Camilla Engrup & Sandra Eskilsson Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap vid institutionen

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Information och undervisning i omvårdnad, 7,5 hp

Omvårdnad GR (B), Information och undervisning i omvårdnad, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Information och undervisning i omvårdnad, 7,5 hp Nursing Science Ba (B), Information and Eduction in Nursing, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Förmaksflimmer 1 (10) Hjärtrytmrubbningar SÄS Utgåva 3. Fastställandedatum Dokument-id 27416

Förmaksflimmer 1 (10) Hjärtrytmrubbningar SÄS Utgåva 3. Fastställandedatum Dokument-id 27416 Medicinsk Patientinformation patientinformation Förmaksflimmer Hjärtrytmrubbningar SÄS Utgåva 3. Fastställandedatum 2017-12-20. Dokument-id 27416 1 (10) Om förmaksflimmer i korthet Förmaksflimmer är den

Läs mer

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Resultat från patient- och närståendeenkät 2010 Utvecklingsavdelningen 08-123 132 00 Datum: 2011-08-31 Riitta Sorsa Sammanfattning Patienter inom avancerad sjuvård i

Läs mer

Sjuksköterskedagarna. Vad letar vi efter i sjukvården? Varför?

Sjuksköterskedagarna. Vad letar vi efter i sjukvården? Varför? Sjuksköterskedagarna Cecilia Enockson specialist i allmänmedicin Medicinsk rådgivare Hälsoval Vad letar vi efter i sjukvården? Varför? Riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom Orsakar stor sjuklighet och lidande

Läs mer

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov

Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen för Urologiska sjukdomar September 2004 1 Att leva med godartad förstorad prostata konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen inom det medicinska programmet benigna urologiska

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Kommittédirektiv. Beslut vid regeringssammanträde den 15 augusti 2019

Kommittédirektiv. Beslut vid regeringssammanträde den 15 augusti 2019 Dir. 2019:49 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Beslut vid regeringssammanträde den 15 augusti 2019 Utvidgning och förlängd tid Regeringen

Läs mer

Mät ditt blodtryck enkelt hos oss. En tjänst för dig som är mån om din hälsa.

Mät ditt blodtryck enkelt hos oss. En tjänst för dig som är mån om din hälsa. Mät ditt blodtryck enkelt hos oss. En tjänst för dig som är mån om din hälsa. Många som har högt blodtryck märker ingenting. Just därför är det så viktigt att mäta det. Här på Apotek Hjärtat kan vi hjälpa

Läs mer

Patientlagen och informationsplikten 2014:821

Patientlagen och informationsplikten 2014:821 Patientlagen och informationsplikten 2014:821 141117 Informationsplikten utvidgas och förtydligas Patienten ska få relevant information om sitt hälsotillstånd de metoder som finns för undersökning, vård

Läs mer

Närstående STÖD TILL DIG MED EN HJÄRT-, KÄRL- ELLER LUNGSJUK NÄRSTÅENDE TEMA NÄRSTÅENDE

Närstående STÖD TILL DIG MED EN HJÄRT-, KÄRL- ELLER LUNGSJUK NÄRSTÅENDE TEMA NÄRSTÅENDE Närstående STÖD TILL DIG MED EN HJÄRT-, KÄRL- ELLER LUNGSJUK NÄRSTÅENDE TEMA NÄRSTÅENDE 2 HJÄRT-LUNGFONDEN Att vara närstående eller anhörig När en person i din närmaste omgivning får besked om sjukdom

Läs mer

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Mötet Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Allt verkligt liv är möte Den kände filosofen Martin Buber ägnade sitt liv åt att påvisa den

Läs mer

STUDIE AV UNGA VUXNA CANCER

STUDIE AV UNGA VUXNA CANCER unga canceröverlevare STUDIE AV UNGA VUXNA CANCER Många unga canceröverlevare brottas med känslan av att inte vara attraktiva och de är i många fall också missnöjda med sin sexuella förmåga. Vi som arbetar

Läs mer

Dödshjälp. En kunskapssammanställning. (Smer 2017:2)

Dödshjälp. En kunskapssammanställning. (Smer 2017:2) Dödshjälp. En kunskapssammanställning. (Smer 2017:2) Rapport från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) Sammanfattning i fråga-svar-form Vad är skillnaden mellan dödshjälp, eutanasi och assisterat döende?

Läs mer

Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa

Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa Kardiovaskulär primärprevention Vården kan förhindra ohälsa Ronnie Willenheimer Docent i kardiologi, Lunds Universitet Medicinsk chef, Hjärtkärl-kliniken Potentiell intressekonflikt: Försörjning huvudsakligen

Läs mer

I ett sammanhang. Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykiska sjukdom. Psykisk ohälsa. Psykisk hälsa

I ett sammanhang. Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykiska sjukdom. Psykisk ohälsa. Psykisk hälsa I ett sammanhang Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykiska sjukdom Psykisk hälsa Psykisk ohälsa 1 Ingen hälsa utan psykiska hälsa (World Federation on Mental Health) För den enskilde är psykisk hälsa

Läs mer

Min vårdplan introduktion och manual

Min vårdplan introduktion och manual Min vårdplan introduktion och manual Nationella cancerstrategin lyfter i många stycken fram sådant som stärker patientens ställning. Ett kriterium för en god cancervård är att varje cancerpatient får en

Läs mer

Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll?

Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll? AL81 Undersköterska i palliativ vård vilken är din roll? Lärandemål för dagen Att kunna reflektera över den palliativa vårdens mål och förhållningssätt Att lära sig om hur smärta och andra symtom och obehag

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

Anhörigperspektiv och Anhörigstöd Tina Hermansson, anhörigkonsulent

Anhörigperspektiv och Anhörigstöd Tina Hermansson, anhörigkonsulent Anhörigperspektiv och Anhörigstöd 180315 Tina Hermansson, anhörigkonsulent Vad menas med anhörigperspektiv? Göteborgs stads riktlinje för anhörigperspektiv: Att uppmärksamma brukarens/klientens behov av

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2015/16:RFR13. Cancervården utmaningar och möjligheter

Sammanfattning av rapport 2015/16:RFR13. Cancervården utmaningar och möjligheter Sammanfattning av rapport 2015/16:RFR13 Cancervården utmaningar och möjligheter 2 Sammanfattning av rapport 2015/16:RFR13 Förord Ungefär varannan människa som är ung i dag kommer någon gång under sin livstid

Läs mer

Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar, 15 hp

Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar, 15 hp Nursing Science BA (A) Nursing, health, environment and nursing actions 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Det Europeiska Hjärthälsofördraget

Det Europeiska Hjärthälsofördraget Det Europeiska Hjärthälsofördraget Förord Sjuk- och dödlighet Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos Europeiska kvinnor och män (1). Sådan sjukdom förorsakar nära hälften av alla dödsfall

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer

Hur ska bra vård vara?

Hur ska bra vård vara? Hur ska bra vård vara? God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk värdegrund med vårdtagaren i centrum Hålla sig uppdaterad vad som händer

Läs mer

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Spelar det någon roll vad doktorn/sköterskan säger om levnadsvanor och matvanor?

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Vilka regelverk gäller? Vad är nytt? Vad är

Läs mer

Medicinsk vetenskap GR (B), Medicinsk vetenskap (GR) B, Vård vid ohälsa och sjukdom III, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap GR (B), Medicinsk vetenskap (GR) B, Vård vid ohälsa och sjukdom III, 7,5 hp 1 (6) Kursplan för: Medicinsk vetenskap GR (B), Medicinsk vetenskap (GR) B, Vård vid ohälsa och sjukdom III, 7,5 hp Medical Science Ba (B), Care within Ill-health and Disease III, 7,5 credits Allmänna

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsutbildning vuxna

Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsutbildning vuxna Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsutbildning vuxna APL - arbetsplatsförlagt lärande Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar

Läs mer

Blod och blodomloppet

Blod och blodomloppet Blod och blodomloppet Blodets delar En vuxen människa har ca 4-6 liter blod. Blodet består till ca 45 % av röda och mindre än 1 % vita blodkroppar samt mindre än 1 trombocyter, s.k. blodplättar. Resten

Läs mer

Projekt Hälsa och livsstil. Susanne Persson Sally Hultsjö

Projekt Hälsa och livsstil. Susanne Persson Sally Hultsjö Projekt Hälsa och livsstil Susanne Persson Sally Hultsjö Hälsoproblem Personer med psykos sjukdom, bipolär sjukdom och allvarlig depression har hög förekomst av somatisk ohälsa. Överdödlighet 2-3 ggr högre

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Patienters upplevelse av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt

Patienters upplevelse av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:108 Patienters upplevelse av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt Johan Englund Dennis

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, GRUPPCHEF ÄLDRES HÄLSA OCH PERSONCENTRERAD VÅRD

Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, GRUPPCHEF ÄLDRES HÄLSA OCH PERSONCENTRERAD VÅRD Introduktion till etik i omvårdnaden GERD AHLSTRÖM, PROFESSOR I OMVÅRDNAD, GRUPPCHEF ÄLDRES HÄLSA OCH PERSONCENTRERAD VÅRD Våra fyra grundpelare: Svensk sjuksköterskeförening http://www.swenurse.se All

Läs mer

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Kärlkirurgi En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Denna folder är en sammanfattning av den vård som ingår i begreppet kärlkirurgi - de olika kärlsjukdomarna

Läs mer

Ljuset På! Riksförbundet HjärtLungs kampanj om tre dolda folksjukdomar. Drygt svenskar har hjärtsvikt. Ungefär svenskar har KOL

Ljuset På! Riksförbundet HjärtLungs kampanj om tre dolda folksjukdomar. Drygt svenskar har hjärtsvikt. Ungefär svenskar har KOL Riksförbundet HjärtLungs kampanj om tre dolda folksjukdomar Drygt 400 000 svenskar har hjärtsvikt 200 000 vet inte om det Mer än 300 000 svenskar har förmaksflimmer 100 000 vet inte om det Ungefär 500

Läs mer

Tema 2 Implementering

Tema 2 Implementering Tema 2 Implementering Författare: Helena Karlström & Tinny Wang Kurs: SJSE17 Sjuksköterskans profession och vetenskap 2 Termin 4 Skriftlig rapport Våren 2016 Lunds universitet Medicinska fakulteten Nämnden

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Hälsa och ohälsa III, 7,5 hp

Omvårdnad GR (B), Hälsa och ohälsa III, 7,5 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Hälsa och ohälsa III, 7,5 hp Nursing Science Ba (B), Health and Ill-health III Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2017

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2017 SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2017 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion se tid och lokal i schemat Välkommen

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Kranskärlskliniken SUS

Kranskärlskliniken SUS Kranskärlskliniken SUS Information till dig som skall genomgå kranskärlsingrepp KRANSKÄRLSRÖNTGEN OCH BALLONGVIDGNING patientinformation Hjärtat är en muskel som genom regelbundna sammandragningar pumpar

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Dagverksamhet

VÄGLEDNING. Checklista demens. Dagverksamhet VÄGLEDNING Checklista demens Dagverksamhet Checklistan är ett arbetsredskap och ett hjälpmedel för att arbeta efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Samtidigt leder den till ett lärande genom att

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p 1. Introduktion, (2 poäng) - redogöra för utbildningens uppläggning, innehåll, genomförande, - kunna tillämpa problembaserat lärande

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancervård Uppsala-Örebroregionen

Kontaktsjuksköterska i cancervård Uppsala-Örebroregionen Kontaktsjuksköterska i cancervård Uppsala-Örebroregionen Kaisa Bjuresäter Sjuksköterska, filosofie doktor, universitetslektor i omvårdnad Karlstads universitet Maria Larsson Specialistsjuksköterska i onkologi,

Läs mer

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2016

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2016 SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), ht 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen den 29/8 kl. 14.45,

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), vt 2016

SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), vt 2016 SJSD13, V Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 5 (1 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen den 18/1 kl. 14.45

Läs mer

Vad är följsamhet? Varför gör dom inte som vi säger? Agenda. Det handlar egentligen om samma sak... Patientlag (2014:821)

Vad är följsamhet? Varför gör dom inte som vi säger? Agenda. Det handlar egentligen om samma sak... Patientlag (2014:821) Varför gör dom inte som vi säger? Agenda Inledning Vad är följsamhet? Olika hinder för god följsamhet Tips och råd för att öka följsamhet Aron Sjöberg STP-psykolog Rehabcentrum Gotland/Minnesmottagningen

Läs mer

Patientens upplevelser och erfarenheter efter att ha drabbats av hjärtinfarkt: En litteraturöversikt

Patientens upplevelser och erfarenheter efter att ha drabbats av hjärtinfarkt: En litteraturöversikt Neveen Butrus och Melissa Inza Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGT13, 2018 Nivå: Grundnivå Handledare: Monica Rydell- Karlsson

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer