Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 Malmö stad Tekniska nämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid kl. 08:30-12:00 Plats Sessionssalen (S 7045), Stadshuset, August Palms plats 1 Förmöte för S & L äger rum den 20 januari klockan på kommunalrådsavdelningen. Förmöte för M & C äger rum den 20 januari klockan i rum 4436 på fastighets- och gatukontoret. Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Andréas Schönström (S) Per Håkan Linné (L), Vice ordförande Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande Yvonne Olsson (S) Stefan Pinjefors (S) Magdalena Beck (S) Stefana Hoti (MP) Susanna Lundberg (V) Lars-Göran Jönsson (M) Karin Elisabet Olsson (M) Henrik Malmberg (C) Stefan Robert Plath (SD) Anders Pripp (SD) Fehim Yilmaz (S) Shler Murad Bradostin (S) Roland Hejde (S) Teréz Palffy (S) Marja Harborn (L) Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) Mats Billberg Johansson (V) Niclas Röhr (M) Petter Naef (M) Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M) Peter Olsson (C) Ilvars Hansson (SD) Lars Hallberg (SD) Anna Bertilson, direktör Benny Nilsson, kanslichef Håkan Thulin, tf. avdelningschef Monica Johansson, avdelningschef Patrik Widerberg, avdelningschef Sarah von Liewen, avdelningschef Tobias Nilsson, avdelningschef Philip Lee, nämndsekreterare

2 Eventuellt förhinder anmäls snarast till 2

3 3 1. Val av justerare samt justeringsdag 2. Informationspunkter för tekniska nämnden 2020 muntliga TN a) Objektsgodkännande för projekt Trygghetsåtgärder (20 min) Tobias Nilsson, avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö Peter Nilsson, avdelningen för offentlig miljö Andy Roberts, Polismyndigheten b) Mer digitalisering av stadens tjänster (15 min) Monica Johansson, avdelningschef, avdelningen för struktur och stöd Måns Adler, stadskontoret/malmö Civic Lab c) Verksamhetsstöd för BID Möllan respektive BID Sofielund (10 min) Patrik Widerberg, avdelningschef, inriktningsavdelningen Jan Svärd, BID Möllan & BID Sofielund d) Linjenätsutredning i Malmö stad, Storstadspaketet (40 min) Håkan Thulin, tillförordnad avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen 3. Nämndsbudget 2020 Tekniska nämnden TN Fastighets- och gatukontoret har, enligt kommunfullmäktiges instruktioner, tagit fram ett förslag till nämndsbudget 2020 för tekniska nämnden. att fastställa nämndsbudget 2020 för tekniska nämnden enligt föreliggande förslag. G-Tjänsteskrivelse TN Nämndsbudget 2020 Tekniska nämnden Nämndsbudget 2020 Tekniska nämnden Bilaga Budget per projekt och kategori 4. Nämndsbudget 2020 Tekniska nämnden hamnanläggningar 014

4 4 TN Fastighets- och gatukontoret har, enligt kommunfullmäktiges instruktioner, tagit fram ett förslag till nämndsbudget 2020 för tekniska nämnden hamnanläggningar 014. att fastställa nämndsbudget 2020 för tekniska nämnden hamnanläggningar 014 enligt föreliggande förslag. G-Tjänsteskrivelse TN Nämndsbudget 2020 Tekniska nämnden - hamnanläggningar 014 Nämndsbudget 2020 Tekniska nämnden - hamnanläggningar Uppföljning av intern kontroll 2019 för tekniska nämnden TN Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet. Detta ger förutsättningar för en god service samt för att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Den interna kontrollen är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden. att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2019 för tekniska nämnden. G-Tjänsteskrivelse TN Uppföljning av intern kontroll 2019 Uppfoljning intern kontroll 2019 TN Gemensamma kriterier- självskattning intern kontroll TN Internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden TN Tekniska nämndens internkontrollplan 2020 omfattar fastighets- och gatukontorets verksamhet, inklusive förvaltningskod 014, hamnanläggningar.

5 5 Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet. Detta ger förutsättningar för en god service samt för att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Den interna kontrollen är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden. En riskanalys finns bilagd till internkontrollplanen. Riskanalysen redovisar risker som förvaltningen har identifierat och värderat. Det framgår också vilka riskområden som prioriterats för att tas upp i internkontrollplan för direktåtgärd eller granskning. att fastställa internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden enligt föreliggande förslag. G-Tjänsteskrivelse TN Internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden Internkontrollplan 2020 TN Riskanalys 2020 TN 7. Riktlinjer för att motverka mutor och jäv TN Som en del av det stadsövergripande arbetet med korruption, liksom med hänsyn till att anställda inom fastighets- och gatukontoret, såväl som ledamöter och ersättare i tekniska nämnden, arbetar och verkar i en verksamhet med många externa kontakter utsatta för påverkan av olika slag, har en översyn och genomgång av de tidigare förvaltningarnas befintliga rutiner gällande mutor och jäv gjorts. Då dessa tidigare rutiner inte längre bedöms vara ändamålsenliga, har nya riktlinjer tagits fram för antagande av tekniska nämnden. att fastställa riktlinjer för att förebygga mutor och jäv i enlighet med föreliggande förslag. G-Tjänsteskrivelse TN Riktlinjer för att motverka mutor och jäv Riktlinjer för att motverka mutor och jäv 8. Ny modell för lokal samverkan samt utbetalning avseende Boende, Integration och Dialog, BID Möllan respektive BID Sofielund

6 6 TN Tekniska nämnden föreslås stödja de två befintliga BID-processer som finns i Malmö, BID Sofielund respektive BID Möllan. Samtidigt pågår arbete med att utreda och definiera hur nämnden mer generellt kan stimulera, stötta och samordna samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden, till exempel BID. Teknisk nämnd föreslås besluta att till BID Möllan respektive BID Sofielund för 2020 utbetala ett verksamhetsstöd om kr vardera, samt att utbetalt verksamhetsstöd ska återredovisas till nämnden senast i april året efter det verksamhetsår som ansökan avser. G-Tjänsteskrivelse TN Ny modell för lokal samverkan samt utbetalning avseende Boende, Integration och Dialog, BID Möllan respektive BID Sofielund Ansökan verksamhetsstöd Fastighetsägare BID Möllevången 2020 Utkast Förslag Verkplan Möllan 2020, reviderad Budget Prel BID Möllevången 2020, reviderad Ansökan verksamhetsstöd Fastighetsägare BID Sofielund 2019 o 2020 Verkplan BID Sofielund 2020, reviderad Budget BID Sofielund 2020, reviderad BID fakta Stadgar för Fastighetsägare BID Möllan Stadgar för Fastighetsägare BID Sofielund Program för att motverka TN Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 om Malmö stads handlingsplan för bostadsförsörjning. I handlingsplanen finns uppdraget att ta fram en strategi för. Tekniska nämnden tog under våren 2019 fram en remissversion av Program för att motverka. I remissversionen föreslogs en mängd åtgärder för att motverka och förebygga samt förslag på hur arbetet mot dagens ska kunna hanteras bättre och mer effektivt. Remissen skickades till Malmö stads samtliga nämnder och en sammanställning av remissinstansernas synpunkter finns bifogad ärendet. Program för att motverka har uppdaterats utifrån och de inkomna synpunkterna. I avvaktan på kommunfullmäktiges nya mål för staden har arbetet med programmet varit vilande under hösten 2019.

7 7 I programmet finns övergripande målsättningar för stadens arbete för att motverka samt tre strategiska områden som var för sig har delmål. Kopplat till programmet finns en handlingsplan med konkreta åtgärder i arbetet med att minska och motverka en i Malmö. För varje åtgärd finns utpekad vilken nämnd eller bolag som föreslås vara huvudansvarig för just den åtgärden. att godkänna fastighets- och gatukontorets förslag till Program för att motverka, med tillhörande handlingsplan, och skicka densamma till kommunfullmäktige för beslut, samt att för egen del anta handlingsplanen under förutsättning att kommunfullmäktige antar Program för att motverka. G-Tjänsteskrivelse TN Program för att motverka Program för att motverka _antagandehandling Sammanställning av remissinstansers synpunkter på Program för att motverka Protokollsutdrag 92 HVO Remiss angående Program för att motverka Yttrande hälsa- vård- och omsorgsnämnden Remiss Program för att motverka Protokollsutdrag 157 SBN Remiss angående Program för att motverka Yttrande stadsbyggnadsnämnden Remiss Program för att motverka Protokollsutdrag 427 KSAU Remiss angående Program för att motverka Protokollsutdrag 243 ASN Remiss angående Program för att motverka Yttrande arbetsmarknad- och socialnämnden Remiss Program för att motverka Yttrande MKB Remiss Program för att motverka Protokollsutdrag 90 FSN Remiss angående Program för att motverka Yttrande funktionsstödsnämnden Remiss Program för att motverka Protokollsutdrag 79 GVN Remiss angående Program för att motverka Yttrande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Remiss Program för att motverka Protokollsutdrag 72 KN Remiss angående Program för att motverka Yttrande kulturnämnden Remiss Program för att motverka Protokollsutdrag 70 SEN Remiss om Program för att motverka Yttrande servicenämnden Remiss Program för att motverka

8 8 Protokollsutdrag 93 FRN Remiss angående Program för att motverka Yttrande fritidsnämnden reservation M Remiss Program för att motverka Yttrande fritidsnämnden särskilt yttrande SD Remiss Program för att motverka Yttrande fritidsnämnden Remiss Program för att motverka Protokollsutdrag 79 FSKN Remiss angående Program för att motverka Yttrande förskolenämnden Remiss Program för att motverka Protokollsutdrag 98 GRN Remiss Program för att motverka Yttrande grundskolenämnden Remiss Program för att motverka Protokollsutdrag 107 MN Remiss angående Program för att motverka Yttrande miljönämnden Remiss Program för att motverka Boplats Syds yttrande över program för att motverka Protokollsutdrag revisorskollegiet Program för att motverka Yttrande revisorskollegiet Remiss Program för att motverka 79 TN Program för att motverka - utskick av remiss Program för att motverka remissversion reviderad Stadsrevisionens verifikationsgranskning 2019 TN Stadsrevisionen har genomfört en granskning som avser hantering av inventarier samt redovisning av dessa. Den sammanfattande bedömningen är att tekniska nämnden dels säkerställer att räkenskaperna beträffande inventarier i allt är väsentligt är rättvisande, dels i huvudsak säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende inventarier. Bedömningen grundas på att huvuddelen av stickproven är korrekta. Avvikelser är med något undantag beloppsmässigt låga. Det är dock viktigt att räkenskaperna i sin helhet är korrekta, så att intressenter får korrekt information såväl på kontonivå som på övergripande nivå. Fastighets- och gatukontoret föreslår några förbättringsåtgärder med anledning av de iakttagelser, avvikelser och bedömningar som redovisas i rapporten, för att framöver kunna säkra att räkenskaperna i sin helhet blir korrekta. att till stadsrevisionen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att förklara paragrafen vara omedelbart justerad. G-Tjänsteskrivelse TN Stadsrevisionens verifikationsgranskningar 2019

9 9 Förslag till yttrande TN Stadsrevisionens verifikationsgranskningar 2019 Missiv till stadsrevisionens verifikationsgranskning 2019 Stadsrevisionens rapport från verifikationsgranskning Remiss från Miljödepartementet - Genomförande av reviderade EUdirektiv på avfallsområdet: rapportering och miljösanktionsavgifter TN Kommunstyrelsen har bett tekniska nämnden inkomma med yttrande över genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet: rapportering och miljösanktionsavgifter. Fastighets- och gatukontoret har förutom egen beredning också tagit del av VA SYDs respektive miljöförvaltningens synpunkter. att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag. G-Tjänsteskrivelse TN Remiss från Miljödepartementet - Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: rapportering och miljösanktionsavgifter Förslag till yttrande TN Remiss från Miljödepartementet - Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: rapportering och miljösanktionsavgifter Promemoria Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter, M2019/02091/R 12. Nämndinitiativ rörande uppdaterad cykelstrategi inom ramen för TROMP TN Ledamot Susanna Lundberg (V) har vid tekniska nämndens sammanträde den 22 november 2019 väckt initiativ rörande en uppdaterad cykelstrategi inom ramen för Malmö stads trafikoch mobilitetsplan (TROMP). Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet ifråga, 297, att överlämna initiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning. att bifalla initiativet, samt

10 10 att uppdra åt förvaltningen att, i enlighet med initiativets intention, uppdatera Malmö stads trafik- och mobilitetsplan med ett kapitel om samordnad cykelstrategi. 87 TNAU Nämndinitiativ rörande uppdaterad cykelstrategi inom ramen för TROMP TN Nämndinitiativ rörande uppdaterad cykelstrategi inom ramen för TROMP Nämndinitiativ rörande uppdaterad cykelstrategi inom ramen för TROMP 13. Motion från Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös parkeringsavgifter, STK TN Sverigedemokraterna har inlämnat en motion om en översyn av Malmös parkeringsavgifter. Förvaltningen har nyligen utfört olika översyner kopplade till parkering och taxa. Dessutom är en ny policy och norm för parkering och mobilitet på väg att behandlas i kommunfullmäktige. Den behandlar synen på hur den allmänna platsen ska regleras för att ordna trafiken. Förvaltningen har formulerat i sitt förslag till yttrande, att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. G-Tjänsteskrivelse TN Motion från Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös parkeringsavgifter, STK Förslag till yttrande TN Motion från Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös parkeringsavgifter, STK Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös parkeringsavgifter 14. Nedskrivning av anläggningstillgångar - investeringsprojekt TN I projekt 8027 Varvsparken etapp 4 och 9147 Fridhemstorget har utredningar genomförts och utgifterna för dessa anses vara förgävesutgifter och kan inte nyttjas i det framtida arbetet med projekten. Nedskrivningar föreslås därför göras på ,16 kr och ,94 kr i investeringsbidrag.

11 11 att skriva ner projekt 8027 Varvsparken etapp 4 och 9147 Fridhemstorget med ,16 kr avseende utgifter och ,94 kr avseende inkomster. G-Tjänsteskrivelse TN Nedskrivning av anläggningstillgångar - investeringsprojekt 15. Objektsgodkännande för ombyggnation av Mäster Johansgatan TN Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av Mäster Johansgatan, detta till en projektkalkyl om 2 mnkr. att godkänna investeringsutgift för projekt 9542 Ombyggnation av Mäster Johansgatan om 2 mnkr och driftkostnader om 260 tkr (kapitalkostnader) årligen, samt att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet. G-Tjänsteskrivelse TN Objektsgodkännande för projekt 9542 Ombyggnation av Mäster Johansgatan Underlag Objektsgodkännande för projekt 9542 Ombyggnation av Mäster Johansgatan 16. Objektsgodkännande för projekt Trygghetsåtgärder TN Syftet är i hög grad att öka trygghetskänslan för alla som vistas i den offentliga miljön i Malmö men åtgärderna har även visat sig vara till stor nytta för polisens utredningsarbete efter att brott har ägt rum. Förvaltningen utför olika trygghetsskapande åtgärder i Malmö i samråd med polis. Investeringen omfattar bland annat framdragning av el och bredband till kamerapunkter, byte och montering av stolpar, investering i påkörningsskydd på de platser som bedöms vid t.ex. arrangemang. Det kan även bli aktuellt med andra trygghetsskapande åtgärder under perioden. Investeringens kalkyl uppgår till 9 mnkr och fördelas över tre år. Inga intäkter finns i detta projekt. Driftskonsekvenser beräknas uppgå till 714 tkr och utökade driftskostnader till 80 tkr per år.

12 12 Åtgärder kommer att genomföras regelbundet under treårsperioden, utifrån de riskbedömningar som görs av polis. att godkänna investeringsutgift för projekt Trygghetsåtgärder om 9 mnkr, fördelat på åren och driftkostnader om 0,714 mnkr (brutto), samt att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet. G-Tjänsteskrivelse TN Objektsgodkännande för projekt Trygghetsåtgärder Underlag Objektsgodkännande för projekt Trygghetsåtgärder Objektsgodkännande för projekt 9010 Trädplantering och - vitalisering i befintlig miljö 2020 TN Stadens trädbestånd behöver utvecklas. Både genom plantering av nya träd och genom förbättringar för befintliga träd s.k. vitalisering. För dessa investeringar under 2020 föreslås härigenom 3 mkr för nyplantering och 2 mkr för vitaliseringsåtgärder. Investeringen förväntas bidra med viktiga ekosystemtjänster bland annat i form av förbättrad invånarhälsa, behagligare klimat genom att minska effekterna av värmeböljor, bättre luftkvalitet, ökad biologisk mångfald samt förbättrad dagvattenhantering. att godkänna investeringsutgift för projekt 9010 Trädplantering och -vitalisering i befintlig miljö 2020 om 5 mnkr (brutto) och driftkostnader om 291 tkr (brutto) årligen, samt att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet. G-Tjänsteskrivelse TN Objektsgodkännande för projekt 9010 Trädplantering och -vitalisering i befintlig miljö 2020 Underlag Objektsgodkännande för projekt 9010 Trädplantering och -vitalisering i befintlig miljö Ramavtal innefattande markanvisning för fastigheterna Bennet 2 m.fl., projekt 5332 Culture Casbah

13 13 TN Ramavtal innefattande markanvisning till Rosengård Fastighets AB inkl. dotterbolag, avseende fastigheterna Malmö Bennet 2 m.fl, projekt Culture Casbah. Projektområdet planeras för bland annat cirka 350 bostäder, lokaler och utveckling av allmän platsmark. att godkänna förslag till ramavtal innefattande markanvisning till och med , avseende fastigheterna Malmö Bennet 2 m.fl., samt att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget ramavtal innefattande markanvisning till och med , avseende fastigheterna Malmö Bennet 2 m.fl. G-Tjänsteskrivelse TN Ramavtal innefattande markanvisning för fastigheterna Bennet 2 med flera, projekt 5332 Culture Casbah Nämndskarta ramavtal innefattande markanvisning för fastigheterna Bennet 2 m fl Ramavtal innefattande markanvisning för Bennet 2 med flera inkl. bilagor 19. Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. TN Ramavtal avseende Hyllie 165:61 m.fl. i stadsdelen Holma har tagits fram i syfte att tillsammans med kommande detaljplaner och exploateringsavtal ange övergripande förutsättningar och principer för bland annat marköverlåtelser och projektkostnader inom projektområdet. Ramavtalet reglerar bland annat fördelning av nya byggrätter samt fördelning av de kostnader som krävs för att möjliggöra områdets utveckling. att godkänna förslag till ramavtal avseende del av Hyllie 165:61 m.fl., samt att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget ramavtal avseende del av Hyllie 165:61 m.fl. G-Tjänsteskrivelse TN Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. Ramavtal för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. Nämndskarta Hyllie 165:61 m.fl Bilaga 1.4 Bilaga 3.2 Bilaga 4.1a Bilaga 4.1b Bilaga 5.3

14 Överföring av ansvaret för fastigheter i Nyhamnen från hamnanläggningar (014) till fastighets- och gatukontoret (037) TN Nyhamnen har till och med 2019 ingått i hamnanläggningars (förvaltning 014) ansvar gentemot CMP (Copenhagen Malmo Port). Från 2020 ingår inte området som omfattar Nyhamnen längre hamnanläggningars (fv 014) ansvar gentemot CMP utan utgör ett exploateringsområde, vilket fastighets- och gatukontoret (fv 037) ansvarar för. Översiktsplanen för Nyhamnen antogs av kommunfullmäktige 19 december Nyhamnen definieras därmed som ett framtida och delvis pågående exploateringsområde. Ansvaret för fastigheterna i Nyhamnen överförs därför till fastighets- och gatukontoret (fv 037). Överföringen innebär att redovisningen och bokföringen av budgeterade intäkter, kostnader och kommunbidrag 2020 förs över till fastighets- och gatukontoret (fv 037) från hamnanläggningar (fv 014). Överföringen får inga ekonomiska konsekvenser för någon av förvaltningarna då kommunbidraget justeras. Intäkter tkr Kostnader tkr Internränta tkr Avskrivningar tkr Ovan nämnda innebär att kommunbidraget ska justeras med tkr för respektive förvaltning, varvid kommunbidrag för tekniska nämndens förvaltning fastighets- och gatukontoret (fv 037) sänks med tkr, från tkr till tkr, medan kommunbidrag för tekniska nämndens förvaltning hamnanläggningar (fv 014) ökar med tkr, från tkr till tkr. att att överföra ansvaret för de i bilagd sammanställning angivna fastigheterna, detta från förvaltningen hamnanläggningar (fv 014) till förvaltningen fastighets- och gatukontoret (fv 037), samt att hos kommunstyrelsen hemställa om justering avseende kommunbidrag för tekniska nämndens förvaltningar, hamnanläggningar (fv 014) respektive fastighets- och gatukontoret (fv 037), i enlighet med föreliggande förslag. G-Tjänsteskrivelse TN Överföring av ansvaret för fastigheter i Nyhamnen från hamnanläggningar (014) till fastighets- och gatukontoret (037) Fastigheter som överförs 21. Markreservation för fastigheten Balpressen 3, projekt 3004

15 15 TN Markreservation för cirka 10 radhus på fastigheten Balpressen 3. att godkänna markreservation för fastigheten Malmö Balpressen 3, åt Svensk Husproduktion Mark AB (org.nr ), detta till och med G-Tjänsteskrivelse TN Markreservation för fastigheten Balpressen 3, projekt 3004 Balpressen 3, nämndskarta Utvärderingsprotokoll markanvisning Elinelund 22. Markreservation för fastigheten Höbalen 2, projekt 3004 TN Markreservation för cirka 19 radhus och cirka 12 lägenheter i flerbostadshus på fastigheten Höbalen 2. att godkänna markreservation för fastigheten Höbalen 2, till Veidekke Eiendom AB (org.nr ), detta till och med G-Tjänsteskrivelse TN Markreservation för fastigheten Höbalen 2, projekt 3004 Utvärderingsprotokoll markanvisning Elinelund Höbalen 2, nämndskarta 23. Försäljning av fastigheten Bläckhornet 1, projektnummer 7343 TN Ärendet avser försäljning av fastigheten Bläckhornet 1, om cirka m 2 BTA kontor samt cirka m 2 BTA parkeringsanläggning i Hyllie, för uppförande av kontorsbyggnad respektive parkeringshus.

16 16 att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Malmö Bläckhornet 1, att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet, samt att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal. G-Tjänsteskrivelse TN Försäljning av fastigheten Bläckhornet 1, projektnummer 7343 Bläckhornet 1, nämndskarta Köpeavtal Överenskommelse om social hållbarhet 24. Försäljning av fastigheten Malmö Abborren 3, projekt 7038 TN Ärendet avser försäljning av fastigheten Malmö Abborren 3 i Västra Hamnen för uppförande av kontor. att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Malmö Abborren 3 att godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet, samt att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av föreslaget köpeavtal. G-Tjänsteskrivelse Tekniska nämnden Försäljning av fastigheten Malmö Abborren 3, Västra Hamnen Abborren 3, nämndskarta Abborren 3 köpeavtal Abborren 3 Ök om social hållbarhet 25. Försäljning av Grävstekeln 1 i Valdemarsro, projekt 6600 TN Ärendet avser försäljning av fastigheten Grävstekeln 1 i Valdemarsro för uppförande av kontor och lager. att godkänna upprättat avtalsförslag om försäljning av fastigheten Malmö Grävstekeln 1. G-Tjänsteskrivelse TN Försäljning av Grävstekeln 1 i Valdemarsro, projekt 6600

17 17 Nämndskarta, Grävstekeln 1 Köpeavtal, Grävstekeln 1, Bilaga 12.2 Köpeavtal, Grävstekeln Försäljning av Guldstekeln 4 i Valdemarsro, projekt 6600 TN Ärendet avser försäljning av fastigheten Guldstekeln 4 i Valdemarsro för uppförande av kontor och lager. att godkänna upprättat avtalsförslag om försäljning av fastigheten Malmö Guldstekeln 4. G-Tjänsteskrivelse TN Försäljning av Guldstekeln 4 i Valdemarsro, projektnummer 6600 Köpavtal, Guldstekeln 4 Nämndskarta, Guldstekeln 4 Bilaga 14.2, Guldstekeln Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö Spetsen 1 TN Fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö Spetsen 1 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf Viborg nr 1, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtterna för en total köpeskilling om kronor. att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö Spetsen 1, samt att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av försäljningen. G-Tjänsteskrivelse TN Försäljning (friköp) av fastigheterna Malmö Viborg 1 och Malmö Spetsen 1 Köpeavtal Viborg 1 och Spetsen 1 Viborg 1 och Spetsen 1 nämndskarta

18 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ribe 6 TN Fastigheten Malmö Ribe 6 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till HSB Brf Ribe i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling om kronor. att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Ribe 6, samt att hos kommunfullmäktige anhålla om godkännande av försäljningen. G-Tjänsteskrivelse TN Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ribe 6 Köpeavtal Ribe 6 Ribe 6 nämndskarta 29. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kanslern 2 TN Fastigheten Malmö Kanslern 2 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf Hästhagen, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling om kronor. att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Kanslern 2. G-Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kanslern 2 Köpeavtal Kanslern 2 Kanslern 2 nämndskarta 30. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Marskalken 6 TN Fastigheten Malmö Marskalken 6 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf Larsbo, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling om kronor.

19 19 att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Marskalken 6. G-Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Marskalken 6 Köpeavtal Marskalken 6 Marskalken 6 nämndskarta 31. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Jylland 6 TN Fastigheten Malmö Jylland 6 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf Cimbria, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling om kronor. att godkänna förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Jylland 6. G-Tjänsteskrivelse TN Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Jylland 6 Köpeavtal Jylland 6 Jylland 6 nämndskarta 32. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Vätet 7 TN Fastigheten Malmö Vätet 7 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Abdo's Fastighets AB, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling om kronor. att godkänna föreslaget köpeavtal avseende fastigheten Malmö Vätet 7. G-Tjänsteskrivelse TN Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Vätet 7 Köpeavtal Vätet 7

20 20 Vätet 7 nämndskarta 33. Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö, Dp samråd TN Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för hamnanknutna verksamheter, logistikföretag och verksamhetskopplad service inom området, som del av en fortsatt utbyggnad av Malmö Industrial Park i Norra hamnen. Detaljplanen ska också möjliggöra etablering av vindkraft inom området. att till stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag. G-Tjänsteskrivelse TN Dp 5625 Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen delområde 2) Förslag till yttrande TN Dp 5625 Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen delområde 2) Dp 5625 Följebrev till samrådshandlingar Dp 5625 Miljökonsekvensbeskrivning Dp 5625 Planbeskrivning Hamnen 22:164 m.fl Dp 5625 Plankarta Hamnen 22:164 Dp 5625 SBN Särskilt yttrande (SD) Dp 5625 SBN a Särskilt yttrande (SD) Dp 5625 SBN b Särskilt yttrande (M) och (C) Planprogram 4792 Norra Hamnen Logistikcentrum Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö (Dp 5625) SBN Särskilt yttrande SD 34. Detaljplan för del av fastigheten Sunnanå 5:16 m.fl. i Burlövs kommun, Dp samråd TN Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga ett område i Burlövs kommun sydväst om trafikplats Sunnanå med ny bebyggelse som kan innehålla logistikverksamhet med bland annat höglager samt kontor. Planen berör Malmö stad genom sin anslutning västerut till Toftanäsvägen vid trafikplats Flansbjer samt som fastighetsägare inom planområdet.

21 21 att till kommunstyrelsen i Burlövs kommun avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag. G-Tjänsteskrivelse TN Detaljplan för del av fastigheten Sunnanå 5:16 m.fl. i Burlövs kommun, Dp samråd Förslag till yttrande TN Detaljplan för del av fastigheten Sunnanå 5:16 m.fl. i Burlövs kommun, Dp samråd Dp 269 Planbeskrivning samråd Dp 269 Plankarta samråd Dp 269 Illustrationskarta samråd Dp 269 Trafikutredning samråd Dp 269 Dagvattenutredning samråd 35. Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2019 TN Anmälan om beslut enligt trafikdelegationen gällande vidaredelegering för trafikärenden Anmälan om beslut enligt trafikdelegationen gällande vidaredelegering för trafikärenden Anmälan om beslut enligt trafikdelegationen gällande vidaredelegering för trafikärenden Protokoll Trafikdelegationen Protokoll Trafikdelegationen Protokoll Trafikdelegationen Protokoll Trafikdelegationen Protokoll Trafikdelegationen Protokoll Trafikdelegationen Protokoll Trafikdelegationen Protokoll Trafikdelegationen Protokoll Trafikdelegationen Protokoll TNAU Protokoll TRU Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden - tekniska nämnden 2020

22 22 TN Fastighets- och gatudelegation nr Ordförandedelegation Beställning av turutbud för Malmöpendeln för trafikåret 2021, T21 återtag av ärende avseende kompensation för kostnader för tillköp Yttrande över remiss från Infrastrukturdepartementet angående förslag till uppdatering av förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 37. Anmälan av till tekniska nämnden inkomna skrivelser TN KF Budget 2020 med plan för åren , beslut KF Förslag till budget 2020 för revisorskollegiet KF Lärarförbundets synpunkter på budgetskrivelse för Budget 2020 KF Malmö stads budget 2020 KF Sacos synpunkter kring förslaget om Budget 2020 KF Skrivelse från Kommunal angående Budget för Malmö stad KF G-Tjänsteskrivelse KSAU Nämndövergripande styrdokument KF Nämndövergripande styrdokument, ny översyn och förslag KF Krisledning Malmö stad 2020 KF Central krisledningsplan för Malmö stad 2016 KF G-Tjänsteskrivelse KSAU Krisledning Malmö stad 2020 KF Instruktion central krisledning antagen i KSAU KF Reglemente för krisledningsnämnden KF Överenskommelse om kommuners krisberedskap KF G-Tjänsteskrivelse KSAU Utvärdering av de nya arvodesreglerna KF Ny förtydligad version Förändring av arvodesreglerna KF Utvärdering av de nya arvodesreglerna KF Bestämmelser om omställningsstöd och pension KF Förslag till bestämmelser om från SKL KF G-Tjänsteskrivelse KSAU KF Kommentar till Förslag till bestämmelser - SKL KF OPF-KL 14 Malmö stad KF OPF-KL 18 KF G-tjänsteskrivelse KSAU KF Övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt KS Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till TN

23 23 KSAGU Beslut Upphävning av riktlinjer för anställning efter 67 års ålder KSAGU Bilaga 1 Rutin vid anställning i Malmö stad efter 67 års ålder KSAGU Riktlinjer för anställning i Malmö stad efter 67 års ålder KSAGU Tjänsteskrivelse Riktlinjer för anställning i Malmö stad KSAU Beslut Översyn av parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy KSAU G-tjänsteskrivelse Översyn av parkeringsstrategi KSAU Policy och norm, reviderat förslag efter återremiss KSAU Sammanställning över ändringar KSAU G-Tjänsteskrivelse Anpassning av riktlinjer för informationssäkerhet KSAU Anpassning av riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad KSAU Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet KSAU Beviljat anslag för Undisputed tour 2019 SBN Yttrande över motion från Michael Hård af Segerstad SBN Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) Information från stadskontoret om Malmöpanelen våren 2020 Jul- och nyårshälsning samt uppskattande kommentar angående Seniorkortet

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Tekniska nämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-01-08 08:30-12:00 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 Gruppmöte M och C 2019-01-07 kl. 16.30

Läs mer

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter Malmö stad Tekniska nämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-01-08 kl. 08:30-11:20 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 ande ledamöter Andréas Schönström (S) (Ordförande) Per

Läs mer

Protokollsutdrag. Håkan Fäldt (M) Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter

Protokollsutdrag. Håkan Fäldt (M) Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter Malmö stad Tekniska nämnden 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-03-28 kl. 08:30-11:45 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats. Ev. förhinder anmäls snarast till kansliet, eva.kristiansson@malmo.se eller tel. 34 13 24

Plats. Ev. förhinder anmäls snarast till kansliet, eva.kristiansson@malmo.se eller tel. 34 13 24 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-02-25 13.00 Abboten lokal Framtiden, Rådmansgatan 9, vån. 4 (f.d. Magistratsskolan) Gruppmöte (M+FP) 2015-02-23 15.30 Rum 4436, August

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Tekniska nämndens delegation 1 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-02 09:00-10:00 Plats stadshuset, August Palms plats 1, rum 4287 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Andréas Schönström (S) (Ordförande) Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande) Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)

Andréas Schönström (S) (Ordförande) Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande) Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande) Malmö stad Tekniska nämndens delegation 1 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-04-02 kl. 09:00-10:15 Plats Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4287 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid onsdag 24 januari 2018 16:00 Plats Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Ulf Axel Olof Hägg (SD), Revisor

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-02-13 13:00-14:00 Plats Sessionssalen, stadshuset Ordförande Ledamöter Ersättare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Roko Kursar

Läs mer

Ingmar Simonson (direktör) Cecilia Antonsson (ekonomichef) Glenn Willman (personalchef) Anders Hultgren (affärsområdeschef Stadsfastigheter)

Ingmar Simonson (direktör) Cecilia Antonsson (ekonomichef) Glenn Willman (personalchef) Anders Hultgren (affärsområdeschef Stadsfastigheter) Nämndssammanträde 2010-02-23 Sammanträdestid kl 14.00 16.10 Protokoll 2010:2 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare Sara Fagnani-Nilsson (ordförande) Peter Lindqvist (vice ordförande)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-11-07 13:00-14:00 Plats Sessionssalen, stadshuset Ordförande Ledamöter Ersättare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Andréas

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Trafiknämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-02-11 10:15-12:00 Plats Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4287 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Andréas

Läs mer

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018)

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-01-14 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Tekniska nämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-24 13:00 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 Gruppmöten M + C 2019-04-23 kl. 09.30 i rum

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Tekniska nämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-02-20 08:30 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 Gruppmöten M + C 2019-02-18 kl. 16.00 i rum

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Tekniska nämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-10-23 08:30 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 Gruppmöten: S+MP 2018-10-22 kl. 16.00, M+L

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Funktionsstödsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-10-24 09:00-13:00 Plats Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-12-05 13:00-15:00 Plats Sessionssalen, stadshuset Ordförande Ledamöter Ersättare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Andréas

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-08-14 kl. 13:00-13:31 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Protokoll. Pelarrummet

Protokoll. Pelarrummet Malmö stad Revisorskollegiet 1 Protokoll Sammanträdestid 2016-08-30 kl. 15:00 Sluttid: 17:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Pelarrummet Sten Dahlvid

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

Protokoll. Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter. Malmö stad Revisorskollegiet

Protokoll. Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter. Malmö stad Revisorskollegiet Malmö stad Revisorskollegiet 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-01-24 kl. 16:00 Sluttid: 18:30 Plats Möllevången 2-4 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sten Dahlvid

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-24 10:00-11:45 Plats Möllevången 3-4 Ordförande Ledamöter Kent Andersson (S) Per Lilja (M), Vice ordförande Pia Landgren

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2011:7 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2011:7 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2011-08-23 Sammanträdestid kl 14.00 15.45 Protokoll 2011:7 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson (förste

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-09-26 16:00-18:00 Plats Triangeln 1-2 Ordförande Ledamöter Sten Dahlvid (S) Per Lilja (M), Vice ordförande Berit Söderholm

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Tekniska nämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-12-12 08:30-11:30 Plats Sessionssalen, stadshuset, August Palms plats 1 Gruppmöten: S+MP 2018-12-07 kl. 13.00, M+L 2018-12-07

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2014-01-23 Kl. 16.00 Plats Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13 Studion, våning 6 Kallelse och föredragningslista Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll. Per Lilja (M) Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Kent Andersson (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter

Protokoll. Per Lilja (M) Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Kent Andersson (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter Malmö stad Revisorskollegiet 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-04-24 kl. 10:00-11:45 Plats Möllevången 3-4 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kent Andersson (S) (Ordförande) Per Lilja (M)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 17 november 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 augusti 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Protokoll. George Smidlund. Jan-Åke Troedsson Samtliga sakkunniga. Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid (S) Justerande...

Protokoll. George Smidlund. Jan-Åke Troedsson Samtliga sakkunniga. Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid (S) Justerande... Malmö stad Revisorskollegiet 1 Protokoll Sammanträdestid 2016-03-30 kl. 13:00 Sluttid: 17:30 Plats Triangeln 1-2 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sten Dahlvid

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (8) 2017-08-16 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 24 augusti 2017 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), 08:30

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2010-02-11 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 343540 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anders

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kulturnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-24 14:30-17:00 Plats Sjöblads väg 4 (Apelgårdskolan) Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Frida Trollmyr (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-09-24 13:00 Plats Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Jan Olsson (S) Stefana

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 26 maj 2015 15:00 Plats Stadshusets KC, Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kulturnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-03-27 13:00-16:00 Plats Kulturförvaltingen, Baltzarsgatan 31 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Frida Trollmyr

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Väster 1 (5) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare 2014-06-19, kl.17.00 Hålsjögatan 8, Sessionssalen Jamal El Haj (S) ordförande Carlos

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-12-17 09:30-11:30 Plats Kungsgatan 13 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Carina Nilsson (S)

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-02-10 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-16 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94 Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 13.00 16.00 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 81-94 Närvarande: Protokoll 6/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-06-25 Ledamöter

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2012-04-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.40 Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare övriga Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Tekniska nämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-03-28 08:30 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 Gruppmöten M + C 2019-03-25 kl. 08.30 i rum

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2014-02-20 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2018-05-02 kl. 13:00-15:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Ajournering

Ajournering 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30-17.15 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Backa, stadshuset kl. 10:00-14:00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Marianne Hedkvist Justeringens plats och tid Fastighets-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Protokoll. Ann-Mari Ek (revisionsdirektör) Christin Menander (nämndsekreterare) Per Lilja (M) Sekreterare... Christin Menander

Protokoll. Ann-Mari Ek (revisionsdirektör) Christin Menander (nämndsekreterare) Per Lilja (M) Sekreterare... Christin Menander Malmö stad Revisorskollegiet 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-03-20 kl. 14:30-16:15 Plats Triangeln 1-2 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kent Andersson (S) (Ordförande) Per Lilja (M)

Läs mer

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter Malmö stad Tekniska nämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-10-23 kl. 08:30-11:00 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN TRN 2017-0052-183 Från: Pernilla Mesch Till: TRF Funk Registrator Kopia: Kristina Olsson Ärende: Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad TRN 2017-0052 Datum: den 9 november 2017 16:26:09 Bilagor:

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Tekniska nämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-11-28 08:30 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 Gruppmöten: S+MP 2018-11-26 kl. 15.30, M+L

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2018-09-17, kl. 18:34-19.27 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid (S) Monica Thomhave

Läs mer

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter Malmö stad Tekniska nämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-12-12 kl. 08:30-11:30 Plats Sessionssalen, stadshuset, August Palms plats 1 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Andréas

Läs mer

Protokoll. Per Lilja (M) Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Kent Andersson (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter

Protokoll. Per Lilja (M) Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Kent Andersson (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter Malmö stad Revisorskollegiet 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-06-17 kl. 14:30-16:50 Plats Triangeln 1-2 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kent Andersson (S) (Ordförande) Per Lilja (M)

Läs mer

Lantmäterinämnden 30 januari 2013

Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Sid Justering... 3 1 Bokslut 2012 - Lantmäterinämnden... 4 2 Överföring av resultat - lantmäterinämnden... 5 3 Svar på remiss angående revidering av

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Malmö stad Servicenämnden 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-15 Plats Paragrafer 1-9 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Petra Bergquist (S) Ordförande

Läs mer

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter Malmö stad Tekniska nämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-04-24 kl. 13:00-15:50 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 november 2015 kl. 08.00-12.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco

Läs mer

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Höken, vån 3, Folkets Hus, Ludvika, tisdagen den 15 maj 2018, kl 9.00-10.15 Beslutande ledamöter Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Funktionsstödsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-02-20 09:00-13:00 Plats Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Fritidsnämnden 1 (8) Sammanträdestid 2015-02-19, kl. 16.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Malmö Isstadion, konferensrum Icing Frida Trollmyr (S) Ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 december 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-25 13:00 Plats Rådhuset, Sessionssalen Ordförande Ledamöter Carina Nilsson (S) Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola

Läs mer

att utse Richard Karlsson att jämte ordföranden justera detta protokoll den 7 september 2010.

att utse Richard Karlsson att jämte ordföranden justera detta protokoll den 7 september 2010. Nämndssammanträde 2010-08-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.00 Protokoll 2010:7 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare Sara Fagnani Nilsson (ordförande) Peter Lindqvist (vice ordförande)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Funktionsstödsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-01-28 13:30-16:30 Plats Funktionsstödsförvaltningen, Fänrikgatan 1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Smidlund George revisionsdirektör Christin Menander sekreterare Ida Brorsson EY, tom 95 Fia Lindher sakkunnig, tom 96 Per Nilsson sakkunnig, tom 96

Smidlund George revisionsdirektör Christin Menander sekreterare Ida Brorsson EY, tom 95 Fia Lindher sakkunnig, tom 96 Per Nilsson sakkunnig, tom 96 Malmö stad Revisorskollegiet 2010-2014 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2014-11-26 klockan 16.00 18.05 Plats Stadshuset, konferenscenter Triangeln 1-2 Paragrafer 93-102 Ledamöter Övriga deltagare Ej närvarande

Läs mer

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L)

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L) Sida 1 (16) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 17 december 2018 kl 15:00-16:00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt

Läs mer

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad EN STAD I FÖRÄNDRING En bättre och effektivare organisation för Malmö stad F R A M T I D S PA R T I E T I M A L M Ö Bakgrund och syfte Malmö stad Kommu nstyrelsens ordförande L }versyn av den kommunala

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (6) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ann-Louise Molin Östling Sammanträdesdatum 29 januari 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid onsdag 15 juni 2016 16:00 Plats Triangeln 1-2 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice ordförande Berit

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

KALLELSE Datum OBS fredag

KALLELSE Datum OBS fredag KALLELSE Datum 2013-04-19 OBS fredag Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän

Läs mer

upf21.13, TNRAA,A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

upf21.13, TNRAA,A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 1 (9) upf21.13, Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala ldockan 13:15 15:25 ande: Övriga deltagare: Erik Pelling (S), Ordförande Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande Hanna Mörck (V) 18-24,

Läs mer

Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse

Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2015-03-16 Vår referens Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 08.00-09.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström (SD)

Läs mer

Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (8) Protokoll 2/2013 Tid Kl 15.00 18.30 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-02-19 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 12-35 Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2015

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2015-12-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2015 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Protokoll Tn 2351/2018

Protokoll Tn 2351/2018 Protokoll Tn 2351/2018 Tekniska nämnden Datum: 2018-08-23 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) 72-80 Ida Eklund (S) 72-80 Håkan Schultz (S)

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Miljönämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-01-22 13:00 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Simon Chrisander (L) Arwin

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-11.05 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer