Energimyndigheten Box Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimyndigheten Box Eskilstuna"

Transkript

1 Energimyndigheten Box Eskilstuna Vindkraftverk och fladdermöss en pilotundersökning Slutrapport Dnr 5210P , P-nr P Ingemar Ahlén Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Box 7002, Uppsala Vindkraftverk och fladdermöss en pilotundersökning. Fladdermöss som dödats av ett vindkraftverk hittades på Gotland En pilotundersökning utfördes under 2002 och 2003 med syftet att se närmare på problemet, föreslå forskning och åtgärder samt ge rekommendationer. Fältstudierna inriktades på orsakerna till olyckorna och vad vindmöllornas läge i landskapet betyder. Hypotesen att rotorbladen genom ljudproduktion attraherar fladdermöss testades men experiment gav ej stöd åt hypotesen. Jagande fladdermöss var däremot tydligt attraherade av ansamlingar av insekter. Observationer med värmekamera vid vindkraftverk visade att fladdermöss flög mycket nära rotorbladen. Marken under 160 vindkraftverk på Gotland, Öland, i Blekinge och Skåne avsöktes en gång för döda fladdermöss och fåglar. Resultatet blev 17 fladdermöss av 6 arter och 33 fåglar av 17 arter. Ungefär hälften av fladdermössen tillhörde stationära arter, medan resten var flyttare. Alla tillhörde den grupp fladdermöss som huvudsakligen jagar i fritt luftrum. Nästan en tredjedel av fåglarna utgjordes av tornseglare och svalor, d.v.s. arter som liksom fladdermössen jagar flygande insekter. Vindkraftverkens läge i landskapet visades ha betydelse för olycksrisken. Rekommendationer ges för vilka undersökningar som bör föregå beslut om lokalistering. Fortsatt forskning föreslås om fladdermössens migration, flygvägar, ansamlingar och platser längs kusterna där utsträck sker. Vidare behövs bättre kunskaper om läget av de kritiska områdena för den stationära fladdermusfaunan. Förslag ges att med praktiska försök med modifikationer av vindkraftverken minska attraktionen av insekter. Wind turbines and bats a pilot study. Bats killed by wind turbines were detected in Sweden in A pilot study to examine the problem was conducted in 2002 and 2003 to suggest further research, actions, and recommendations. Field studies were focused on causes of fatalities and importance of location in the landscape. Acoustic attraction of bats was studied by experiments but results did not support the hypothesis. Attraction of insects was found to cause concentration of hunting bats. Observations with heat image camera at the towers showed that bats frequently hunted insects close to the rotors. The ground under 160 turbines in the provinces Gotland, Öland, Blekinge and Skåne was searched once for killed bats and birds. The result was 17 bats of 6 species and 33 birds of 17 species. Around half of the bats belonged to resident species, while the rest were migrants. All were in the group aerial hawking bats. Almost one third of the birds were swallows and swifts, species that like bats hunt flying insects. The location of the turbines in the landscape was evidently important for the risk of fatalities. Investigations needed prior to planning and locating turbines are recommended. Further research is suggested on bat migration, flyways, accumulations, and coastal points where bats leave and migrate across the sea. More knowledge is also needed about critical areas for the resident bat fauna. Experiments are suggested to test how modifications of turbines can minimize the attraction of insects. Inledning I september 1999 rapporterade en person fynd av flera tiotal dödade fladdermöss under ett vindkraftverk på Gotlands västkust. Vid den tiden var fenomenet helt okänt i Sverige och med litteratursökning kunde jag inte få fram någonting publicerat om saken. Brevkontakter med forskare som jag känner i olika länder visade dock att man nyligen konstaterat dödade fladdermöss av flera olika arter vid vissa vindkraftverk i U.S.A., Spanien, Tyskland och Australien. Ännu ej publicerade fakta tydde på att problemet kan vara allvarligt och att man borde skaffa mer kunskaper innan man hunnit besluta om alltför många nya lokaliseringar av vindkraftverk. Tillsammans med Sten Ljunggren, professor i akustik vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm, skrev jag en ansökan om medel för att genomföra en pilotundersökning. Ansökan sändes in den 2 maj Den 18 februari 2002 kom besked om att kronor av sökta kronor hade beviljats. Vi bedömde det ändå som meningsfullt att genomföra en pilotundersökning, även om det självklart inte blev möjligt att med endast 35 % av den beräknade kostnaden genomföra exakt allt vi planerat från början. Sten Ljunggrens roll har främst gällt planeringen av den akustiska delen men även medverkan när det gäller tolkning av de övriga resultaten. Av medverkande kan jag främst nämna tekn.dr Olivier Fégeant, KTH, Stockholm, Lothar Bach, Bremen, Tyskland och Johan Ahlén, Stenungsund.

2 Frågeställningar Eftersom alla arter av fladdermöss i Europa använder ekon av egna ultraljud (sonar) för att undvika hinder och för att hitta och fånga flygande byten (mest insekter) hade man inte väntat sig att vindkraftverk skulle erbjuda några problem. Det behövs förklaringar till varför de dödas för att man skall kunna göra något åt saken. Vidare kan man fråga sig om vindmöllornas placering i landskapet påverkar risken för olycksfall. Tänkbara åtgärder är alltså dels om vindkraftverkens konstruktion behöver modifieras, dels om man kan undvika placeringar där risken är stor. Syftet med denna pilotundersökning har varit att se närmare på denna problematik. Man borde kunna vänta sig att några frågor blir besvarade, medan andra kanske kräver fortsatta undersökningar. Genomförande Pilotundersökningen genomfördes i fält med hjälp av ultraljudsdetektorer, kraftig strålkastare och värmekamera. Arbetet utfördes i huvudsak under eftersommaren och hösten 2002 med vissa kompletteringar hösten Fladdermössens beteenden studerades vid vindkraftverk och i experiment för att testa hypotesen om akustisk attraktion. Marken under 160 vindkraftverk avsöktes för att finna dödade fladdermöss och fåglar. Erfarenheter från andra länder studerades genom brevväxling, litteratur, samt genom diskussioner med experter i några andra länder, bl.a. vid besök i U.S.A våren Slutsatser från undersökningen har formulerats och mynnat ut i några rekommendationer och förslag till forskning. Orsaker till kollisioner med vindkraftverk Det har framkastats ett antal olika hypoteser om varför fladdermöss kolliderar med vindkraftverken. Om man betänker hur fåtaliga fladdermössen är, i genomsnitt några få individer per km 2, borde det vara ganska liten sannolikhet för kollision med vindkraftverk. För att förklara varför man ändå hittat ganska många dödade fladdermöss på vissa ställen, behöver man tänka sig att de har koncentreras till vissa platser t.ex. genom näringssök eller genom att de under flyttningen följer ledlinjer i landskapet och då passerar vissa punkter. När de väl är i närheten av vindkraftverk har man också funderat på om de kan attraheras av ljuden från rotorbladen eller om turbulensen i luften kan orsaka olyckorna. Det har också framkastats en teori om att uttröttade flyttare betraktar vindkraftverk som träd där de kan sätta sig för att vila. En vanlig uppfattning är också att fladdermössen under flyttningen inte använder sonaren och därför lättare kolliderar med onaturliga hinder. Hypotesen om akustisk attraktion Rotorbladen från vissa vindkraftverk frambringar ljud som påminner om vinare, d.v.s. redskap som förr i tiden användes för att fånga fladdermöss. Akustiska studier av ljud från rotorbladen visar att dessa främst ger upphov till lågfrekventa amplitudmodulerade ljud som hörs på ganska stort avstånd. Jag har under gynnsamma betingelser kunnat höra ljud från vindkraftverk på mer än 2 km avstånd. Det är därför helt naturligt att vi först av allt tänkte på att testa hypotesen om akustisk attraktion. Pilotundersökningen inleddes därför med att testa om flygande fladdermöss reagerade eller kunde attraheras av sådana ljud som vissa vindkraftverk producerar. Inspelningar av ljud spelades upp genom kraftiga högtalare på några platser där fladdermöss jagar och där det var tillräckligt öppet för att kunna se reaktionerna. Senare på säsongen gjordes likartade uppspelningar när migrerande fladdermöss passerade. Vi försökte också med rekonstruktioner av vinare. Det är dock oklart om vinare har verkat genom ljud eller rörelse. Våra observationer var svårtolkade i synnerhet som jagande fladdermöss normalt gör många tvärvändningar. Vi kunde inte vid något tillfälle se någon reaktion som tveklöst kunde tolkas som attraktion. Det är emellertid mycket svårt att arrangera helt invändningsfria försök. Jag kunde alltså inte finna något stöd för akustisk attraktion, men kan därför inte avvisa möjligheten att viss attraktion kan förekomma. Efter

3 pilotundersökningen bedömer jag det dock som mindre sannolikt och i varje fall inte den främsta förklaringen till olycksfallen. Vid flera tillfällen, både 2002 och 2003, såg jag hur ansamlingar av fladdermöss flög helt nära rotorbladen även nätter utan vind då bladen stod stilla och således inte frambringade några ljud. Hypotesen att fladdermöss inte använder eko-orientering under migration Det finns inga säkra kunskaper om hur fladdermöss orienterar fram och tillbaka mellan sommar- och vintertillhåll. Under alla förhållanden kan man utesluta att de orienterar med normala ekon av egna ultraljud när de flyger på hög höjd. För att spara energi har man också menat att de borde vara sparsamma med att utslunga ljud eller åtminstone göra det mindre ofta och därför lättare kolliderar med onaturliga hinder där de flyger fram. Saken är mycket svår att undersöka. Mina observationer vid Sydsvenska kuster under flyttningstiden visar att passerande exemplar av migrerande arter låter normalt men med långsam rytm. Det gäller alltså de som bara flugit förbi utan att stanna för insektjakt eller vila. Vad de som flyger högt gör vet vi alltså inte mer än att det förekommer att vissa arter kan flyga mycket högt. Vi vet nu att stor fladdermus vid Falsterbo regelbundet flyger ända upp till 1200 m höjd och även jagar insekter på den höjden. Hypotesen att uttröttade fladdermöss tror att de funnit träd för att vila Det måste vara mycket svårt att testa denna hypotes. Av olika skäl tror jag den är mindre sannolik och kan knappast ge huvudförklaringen till olycksfallen vid landbaserade vindkraftverk där det oftast finns träd i närheten. Risken för att detta kan ske borde vara större vid havsbaserade vindkraftverk eftersom fladdermössen kan vara utmattade efter flygning över havet. Hypotesen om attraktion av insekter Observationer vid vindkraftverk där flera döda fladdermöss hittats gjordes för att studera aktiviteten och vad som hände. Studierna gav omedelbart resultat. I områdena förekom en tydlig koncentration av jagande fladdermöss. Det handlade dels om stationära arter som efter tiden vid yngelkolonier sökt sig ut till kusten med insektrika biotoper, dels migrerande arter som passerade eller stannade till för att jaga insekter. Tidvis jagade de insekter mycket nära rotorbladen och sågs flera gånger passera mellan dem. Vissa nätter var det också en mycket tydlig koncentration av flygande insekter kring vindkraftverken. En orsak till detta kan vara värmeutstrålningen från vindkraftverken. Med värmekamera kunde man se att tornens övre del, liksom bladen och generatorn var varmare än omgivningen under kvällen och förnatten. Därtill är det sedan länge känt att vissa grupper av flygande insekter, t.ex. fjärilar, vid vissa tillfällen samlas vid höga punkter i landskapet, s.k. hilltopping. Observationerna visade att attraktion av insekter kring vindkraftverk ledde till ansamlingar av jagande fladdermöss, både flyttare och stationära arter. Det var samma arter som vi senare fann dödade vid vindkraftverken. Fladdermöss dödade av vindkraftverk Vid de vindkraftverk där vi funnit fladdermöss som jagade farligt nära rotorbladen sökte vi av marken och fann ett flertal nyligen dödade fladdermöss. Under några veckors tid gjorde vi därför en avsökning av marken under 160 vindkraftverk på Gotland, Öland, i Blekinge och Skåne. Sammanlagt hittade vi 17 fladdermöss av 6 arter och 33 fåglar av 17 arter. För detaljer se Ahlén (2002). Som redovisas här kan man inte uttala sig om problemets omfattning på grundval av en sådan undersökning, men däremot ger resultaten en uppfattning om vilka arter som är inblandade och var i landskapet det kan ske. Det handlar uteslutande om arter som jagar i fritt luftrum och inte sådana som jagar mot substrat eller inne i lövverk. Vidare står det klart att både stationära och flyttande arter drabbas. Tidigare har man från U.S.A. hävdat att det nästan uteslutande är flyttare som drabbas. Så är det alltså inte i

4 Sverige. De aktuella platserna ligger i stråk för förbiflyttande arter och/eller är s.k. kritiska områden för stationära arter (biotoper med rik insekttillgång tidigt och sent på säsongen), d.v.s. i båda fallen områden där fladdermöss tidvis koncentreras till små ytor eller passager. Slutsatser Denna pilotundersökning har klart bekräftat att vindkraftverk kan vara ett allvarligt problem för fladdermöss i Sverige, liksom i ett flertal andra länder. De har en långsam reproduktion (honan får oftast en unge per år) och lång livslängd (maxålder kan vara över 30 år). En ny mortalitetsfaktor kan därför inte lätt kompenseras med ökad reproduktion eller överlevnad som hos många smådäggdjur eller många fågelgrupper med stora och ibland flera kullar. Internationellt bedömer man nu att problemen för fladdermöss troligen är större än för fåglar. Pilotstudierna tyder på att den största risken med vindkraftverk i Sverige uppstår när fladdermöss, stationära och flyttare, lockas att jaga insekter som ansamlats kring vindkraftverk. För att minska risken för dödsfall borde man undvika lokalisering av vindkraftverk i områden med koncentrationer av fladdermöss, d.v.s. utefter flygvägar för flyttare och i kritiska områden för stationära arter. Vidare borde man pröva förändringar av vindkraftverkens konstruktion som kan minska attraktionen av insekter. Rekommendationer innan ytterligare kunskaper finns För planering och tillståndsgivning av nya vindkraftverk är det alltid nödvändigt att bedöma riskerna för fladdermöss. Störst risker verkar det vara längs vissa kuster och i andra områden som också har rik tillgång på insekter, speciellt under hösten. En hel del kunskaper om migration och flygvägar finns nu, liksom vilka naturtyper som kan fungera som kritiska områden. I dag är det omöjligt att exakt förutsäga hur rörelsemönster och biotoputnyttjande ser ut i ännu icke undersökta områden. Det innebär att man måste planera för minst en säsong för fältundersökningar innan man kan göra en riskbedömning för ett område. Skyldigheten att göra sådana undersökningar följer klart av Överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa (UNEP/EUROBATS) som sorterar under Bonn-konventionen. Den undertecknades av Sverige 1992 och trädde i kraft 16 januari För havsbaserade vindkraftsparker bör tills vidare gälla att de inte skall ligga i linje med kända migrationsstråk, d.v.s. i sträckriktningen från uddar där utsträck sker. För lokalisering på land bör man undvika placering nära stränder vid kuster och större sjöar. I jordbrukslandskap måste man se till att verken inte står i linje med trädridåer, alléer, diken, kanaler, åar eller sjöstränder. Kritiska områden för fladdermöss är sådana biotoper där traktens fladdermöss sent på säsongen (augusti-september, ev. början av oktober) ansamlas på grund av lokal insektrikedom vid en tid då det i övrigt är tomt på flygande insekter i omgivningen. Motsvarande fenomen förekommer på våren. Exempel på kritiska områden är våtmarker och lövskogsdungar invid sjöar och vattendrag, samt kärr och laguner på havsstrandängar. Vindkraftverk bör alltså inte lokaliseras vid kritiska biotoper för fladdermöss. Fastställande av sådana biotoper kan endast ske genom inventeringar med ultraljudsdetektorer. Förslag till forskning och praktiska försök Mera kunskaper och erfarenheter behövs för att bemästra problematiken på ett bra sätt. De två viktiga uppgifterna att arbeta vidare med är betydelsen av vindkraftverkens läge i landskapet och eventuell modifiering av dem för att minska risken. Läget i landskapet är helt avgörande för riskerna. Det är viktigt att pågående inventeringar av fladdermusfaunan i länen (sommartid) kan få resurser att fullföljas. Vidare behövs ytterligare studier av migrationen i delar av Sydsverige, d.v.s. undersökningar av var de viktiga flygvägarna är, med koncentrationer, ansamlingar och platser med utsträck över havet. Ett samarbete om detta i länderna runt Östersjön diskuterades nyligen på ett möte i Finland och kan under 2004 mynna ut i ett förslag till projekt där Sverige förutsätts medverka i planering och genomförande.

5 Experimentell modifiering av vindkraftverk skulle kunna ge svar på frågan om attraktion av insekter kan reduceras, t.ex. genom att pröva torn med nakna stålskelett (typ Eiffeltornet) i jämförelse med nuvarande modeller som har heltäckande vita plåtar. Försök med andra färger än vitt kunde också vara intressant. Referenser om fladdermöss och vindkraftverk Ahlén, I Fladdermuskollisioner med vindkraftverk. Pp i: Vindkraftverk till havs. Naturvårdsverket, Rapport Stockholm. Ahlén, I Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk. Fauna och flora 97:3: [Summary: Bats and birds killed by wind power turbines]. Finns som pdf-fil. Ahlén, I Vindkraftverk dödsfällor för fladdermöss. Vindbladet. Information från VindForsk. Nr. 41, sid 2. Bach, L. & Brinkmann, R., Dense, C., Limpens, H., Mescher G., Reichenbach, M. & Roschen, A Bewertung und planerische Umsetzung von Fledermausdaten im Rahmen der Windkraftplanung. - Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz 4: de Jong, J. & Ahlén, I Factors affecting the distribution pattern of bats in Uppland, central Sweden. - Holarctic Ecology 14: Dürr, T Fledermäuse als Opfer von Windkraftanlagen in Deutschland. - Nyctalus 8(2): Erickson, W. P., Johnson, G. D., Strickland, M. D., Young, Jr. D. P., Sernk, K. J. & Good, R. E Avian collisions with wind turbines: a summary of existing studies and comparisons to other sources of avian collision mortality in the Unites States. West. Inc. & NWCC-report, 62 pp. Karlsson, J Fågelkollisioner med master och andra byggnadsverk. - Anser 16: Keeley, B Bat ecology and wind turbine considerations. Pp i: Proceedings of the National Avian-Wind Power Planning Meeting IV, Carmel, California. Washington. Lekuona, J. M Uso del espacio por la avifauna y control de la mortalidad de aves y murciélagos en los parques eólicos de Navarra durante un ciclo anual. - Direccion General de Medio Ambiente, Gobierno de Navarra. Naturvårdskonsult Gerell Analys av fladdermössens migrationsrörelser i södra Öresund. Konsekvenser av placeringen av en vindkraftpark vid Södra Lillgrund. Rapport till Örestads vindkraftpark. 11 pp. Osborn, R. G., Higgins, K. F., Dieter, C. D., and Usgaard, R. E Bat collisions with wind turbines in southwestern Minnesota. - Bat Research News 37: Referenser om fladdermössens migration i Sverige Gerell, R Flyttar svenska fladdermöss? Skånes Natur 82: Ahlén, I Bat migrations. p. 120 in: Geography of Plants and Animals. National Atlas of Sweden. Stockholm. Ahlén, I Migratory behaviour of bats at south Swedish coasts. Zeitschrift für Säugetierkunde 62: Ahlén, I Ölands fladdermusfauna. Länsstyrelsen Kalmar län, Meddelanden 1997:7. Kalmar. 26 pp. Ahlén, I Avsnitt om flyttande fladdermöss (p. 94) i: Ekstam, U., Forshed, N. och Johansson, O. Ottenby - naturen och historien. Triandrum, Skövde. Ahlén, I Gotlands fladdermusfauna Länsstyrelsen i Gotlands län. Livsmiljöenheten Rapport Nr pp. Ahlén, I., och Bach, L. Opublicerade data.

9.3 Fladdermuskollisioner med vindkraftverk

9.3 Fladdermuskollisioner med vindkraftverk 9.3 Fladdermuskollisioner med vindkraftverk Tills nyligen har man inte känt till att vindkraftanläggningar skulle kunna utgöra problem för fladdermöss. Professor Ingemar Ahlén vid institutionen för naturvårdsbiologi,

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun

Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun Planerade vindkraftverk vid Ruuthsbo, Ystad kommun En analys av effekterna på fladdermusfaunan Rapport 2009-05-28 Tågratorp 0416-151 20 070-6360917 karin.gerell@sjobo.nu 275 92 Sjöbo www.naturvardskonsult-gerell.se

Läs mer

Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark vid Skottarevet, Falkenbergs kommun

Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark vid Skottarevet, Falkenbergs kommun Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark vid Skottarevet, Falkenbergs kommun Rapport 005-09-01 Naturvårdskonsult Gerell Sträck av fladdermöss i relation till en planerad vindkraftpark

Läs mer

Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur

Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur Vindkraft kräver hänsyn till fauna och känslig natur Ingemar Ahlén, professor emeritus Vindkraften kan påverka känslig natur. Ifråga om större vindparker är detta påtagligt genom anläggning av vägnät,

Läs mer

Bilaga 7: Fladdermusinventering

Bilaga 7: Fladdermusinventering Bilaga 7: Fladdermusinventering Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun 6 Juli 2012 Planerad vindkraftspark vid Lönnstorp, Svalövs kommun En analys av effekterna på fladdermusfaunan

Läs mer

Rapport Fladdermus (Grouseexpeditions)

Rapport Fladdermus (Grouseexpeditions) Pöyry SwedPower AB Sida 1 Bilaga 7 till MKB Hälsingeskogens vindkraftpark Rapport Fladdermus () Studien omfattar området i samråd Steg 1. Det är ett större område än vad Ansökningsområdet avser men slutsatserna

Läs mer

Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27. Naturvårdsverket Alexandra Norén

Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27. Naturvårdsverket Alexandra Norén Vindkraftdialogen i Stockholm 2011-10-27 Naturvårdsverket Alexandra Norén Syntesstudier 2009-2012 sammanfattar och generaliserar tillgänglig nationell och internationell forskning och kunskap; sammanvägd

Läs mer

Rapport rörande fladdermöss i Ödmården

Rapport rörande fladdermöss i Ödmården Rapport rörande fladdermöss i Ödmården På uppdrag av Bergvik Skog AB Martin Rydberg Hedén 072-2477160 1 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning och syfte 3 Sida 2. Metod 4-6 3. Resultat 7-8 4. Slutsats

Läs mer

Bilaga 5 Utredning fladdermöss

Bilaga 5 Utredning fladdermöss Bilaga 5 Utredning fladdermöss Bakgrund PM angående påverkan på fladdermusfaunan till följd av etablering av en vindkraftspark vid Kriegers flak Grundområdet Kriegers flak är beläget i södra Östersjön

Läs mer

Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport från förstudien 2005 (Projektnr 22316-1)

Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport från förstudien 2005 (Projektnr 22316-1) Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport från förstudien 2005 (Projektnr 22316-1) Sammanfattning på svenska: Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft En pilotundersökning 2002-2003

Läs mer

Döda fladdermöss funna under ett vindkraftverk

Döda fladdermöss funna under ett vindkraftverk Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk En pilotundersökning i sydöstra Sverige visar att såväl fladdermöss som fåglar av ett flertal arter omkommer vid landbaserade vindkraftverk. För att så långt

Läs mer

Analys av fladdermössens migrationsrörelser i södra Öresund

Analys av fladdermössens migrationsrörelser i södra Öresund Analys av fladdermössens migrationsrörelser i södra Öresund Konsekvenser av placeringen av en vindkraftpark vid Södra Lillgrund Rapport 2003-10-01 Naturvårdskonsult Gerell Analys av fladdermössens migrationsrörelser

Läs mer

Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning

Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning MAGNUS GELANG Fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd i Munkedals kommun en skrivbordsutredning.

Läs mer

Reviderad rapport rörande fladdermöss i Ödmården

Reviderad rapport rörande fladdermöss i Ödmården Reviderad rapport rörande fladdermöss i Ödmården På uppdrag av Bergvik Skog AB 2013-03-22 Reviderad 2014-02-07 Martin Rydberg Hedén 1 Innehållsförteckning: Sida 1. Bakgrund 3-4 2. Metod och genomförande

Läs mer

Vindkraftens effekter på fladdermöss

Vindkraftens effekter på fladdermöss Vindkraftens effekter på fladdermöss Jens Rydell, Biologiska Institutionen, Lunds Universitet i samarbete med Vindvals Syntespanel Olycksfallsfrekvens vid vindkraftverk i Nordamerika Delstat Vindpark Läge

Läs mer

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Fåglar och vindkraft. Martin Green. Biologiska institutionen, Lunds Universitet Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Fladdermöss och vindkraft

Fladdermöss och vindkraft Fladdermöss och vindkraft Jens Rydell Naturvårdsverket Vindval Nattens insekter finns inte jämnt fördelade i landskapet, utan de samlas på vissa platser, ex. vid ljus många svärmar över vatten eller vid

Läs mer

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 11 - Fladdermusinventering av Naturvårdskonsult Gerell 30 April 2013 Planerad vindkraftspark

Läs mer

Planerad vindkraftspark vid Vaggeryd, Vaggeryds kommun

Planerad vindkraftspark vid Vaggeryd, Vaggeryds kommun Planerad vindkraftspark vid Vaggeryd, Vaggeryds kommun En analys av effekterna på fladdermusfaunan Rapport 2013-08-30 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151

Läs mer

Inventeringen av barbastell (Barbastella barbastellus) 2004 i Sverige

Inventeringen av barbastell (Barbastella barbastellus) 2004 i Sverige Inventeringen av barbastell (Barbastella barbastellus) 2004 i Sverige Rapport 2004-12-14 till Naturvårdsverket (Dnr 301-930-04) Ingemar Ahlén Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Box 7002, 750 07 Uppsala

Läs mer

Fladdermusfaunan i Kronetorps park, Burlövs kommun

Fladdermusfaunan i Kronetorps park, Burlövs kommun , Burlövs kommun Rapport 2014-05-08 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu karin.gerell@sjobo.nu Uppdragsgivare: Kronetorp Park AB Cecilia Lyddby Kartmaterial:

Läs mer

Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien rapport 5748 september 2007 Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Ingemar Ahlén Lothar Bach

Läs mer

Fågelundersökningar vid Lillgrund. Martin Green & Leif Nilsson Ekologihuset, Lunds universitet

Fågelundersökningar vid Lillgrund. Martin Green & Leif Nilsson Ekologihuset, Lunds universitet Fågelundersökningar vid Lillgrund Martin Green & Leif Nilsson Ekologihuset, Lunds universitet Fågelundersökningar vid Lillgrund Vad vi har gjort Vad vi ska göra Vad vi vet från andra studier? Huvudfrågor

Läs mer

Fåglar, fladdermöss och vindkraft. Richard Ottvall Martin Green Jens Rydell Foton: Fåglar Åke Lindström om inget annat anges Fladdermöss Jens Rydell

Fåglar, fladdermöss och vindkraft. Richard Ottvall Martin Green Jens Rydell Foton: Fåglar Åke Lindström om inget annat anges Fladdermöss Jens Rydell Fåglar, fladdermöss och vindkraft Richard Ottvall Martin Green Jens Rydell Foton: Fåglar Åke Lindström om inget annat anges Fladdermöss Jens Rydell Vem är Richard Ottvall? Ekolog, tidigare forskare vid

Läs mer

Fladdermusinventering med fokus på barbastellförekomst i samband med vindkraftsutredning i Bruzaholm, Eksjö kommun.

Fladdermusinventering med fokus på barbastellförekomst i samband med vindkraftsutredning i Bruzaholm, Eksjö kommun. Graptolit ord & natur 20-16 08 28 www.graptolit.com Fladdermusinventering med fokus på barbastellförekomst i samband med vindkraftsutredning i Bruzaholm, Eksjö kommun. Fil dr Johan Eklöf, Graptolit ord

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr 22514-1) 15 december 2006

Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr 22514-1) 15 december 2006 Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft Slutrapport för 2006 till Energimyndigheten (Projektnr 22514-1) 15 december 2006 Bakgrund Mångåriga studier av fladdermössens migration vid sydsvenska kuster

Läs mer

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien rapport 5748 september 2007 Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Ingemar Ahlén Lothar Bach

Läs mer

Inventering av fladdermusfaunan inom fastigheten Åkarp 1:57, Burlövs kommun

Inventering av fladdermusfaunan inom fastigheten Åkarp 1:57, Burlövs kommun Inventering av fladdermusfaunan inom fastigheten Åkarp 1:57, Burlövs kommun Rapport 2017-05-30 På uppdrag av Burlövs kommun Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Inventering av fladdermusfaunan vid Rödene, Alingsås kommun -inför planerad vindkraftspark

Inventering av fladdermusfaunan vid Rödene, Alingsås kommun -inför planerad vindkraftspark Inventering av fladdermusfaunan vid Rödene, Alingsås kommun -inför planerad vindkraftspark Boxlokal 5. Nordisk fladdermus. Foto Jens Rydell Eidolon ekologi 2013-10-24 Stefan Pettersson Böletvägen 22 42835

Läs mer

FLADDERMUS- INVENTERING HÖGSBO INDUSTRIOMRÅDE 2015 GÖTEBORGS STAD, UNDERLAG FÖR PÅ UPPDRAG AV STADSBYGGNADSKONTORET DETALJPLAN

FLADDERMUS- INVENTERING HÖGSBO INDUSTRIOMRÅDE 2015 GÖTEBORGS STAD, UNDERLAG FÖR PÅ UPPDRAG AV STADSBYGGNADSKONTORET DETALJPLAN FLADDERMUS- INVENTERING HÖGSBO INDUSTRIOMRÅDE 2015 GÖTEBORGS STAD UNDERLAG FÖR DETALJPLAN PÅ UPPDRAG AV GÖTEBORGS STAD, STADSBYGGNADSKONTORET 2015-10-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444

Läs mer

Av världens ca 5000 däggdjursarter är ca 925

Av världens ca 5000 däggdjursarter är ca 925 Fladdermusfaunan i Sverige Arternas utbredning och status. Kunskapsläget 2004. I Sverige har 18 arter fladdermöss påträffats. I denna efterfrågade faktasammanställning ges kort information om alla arters

Läs mer

Fyledalens fladdermusfauna

Fyledalens fladdermusfauna 6 YstadNatur Fyledalens fladdermusfauna Text och foto: Ingemar Ahlén Fladdermössen i Skåne har sedan 1978 undersökts med ultraljudsteknik. Kunskaperna är idag mycket goda genom forskning och olika inventeringar

Läs mer

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun. Rapport: PF:111221 Författare:

Läs mer

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo

Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Miljöanmälan Sidan 15 av 15 Upplo Bilagor 1. Registreringsbevis 2. Karta 3a. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 3b. Prospekt på tänkbara vindkraftverk 4. Bullerberäkning 5. Skuggberäkning 6. Annons informationsmöte

Läs mer

Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land

Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land Fåglar och fladdermöss med fyra gånger mer vindkraft på land Jens Rydell, Richard Ottvall, Stefan Pettersson & Martin Green Lunds universitet Vem är Richard Ottvall? Doktor i zooekologi Bakgrund som forskare

Läs mer

Fladdermusinventering inför etablering av vindkraft i Fagerberg, Nässjö kommun.

Fladdermusinventering inför etablering av vindkraft i Fagerberg, Nässjö kommun. Graptolit ord & natur 20 16 09 07 www.graptolit.com Fladdermusinventering inför etablering av vindkraft i Fagerberg, Nässjö kommun. Rapport till Ramström Vind AB Uppdrag utfört av: Johan Eklöf, Graptolit

Läs mer

Gunnarp 1:3. Sammanfattning

Gunnarp 1:3. Sammanfattning Gunnarp 1:3 Sammanfattning Det är sannolikt att det finns ett stort mångfald både när det gäller fåglar och fladdermus. Vidare så är området skyddsvärt vilket det bör tas hänsyn till vid väg- och kabeldragning.

Läs mer

Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302. Fladdermöss i Skåne

Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302. Fladdermöss i Skåne Emelie Nilsson Naturvårdskonsult 076-17 50 302 Fladdermöss i Skåne Verksamhet Inventeringar, MKB, informationsmaterial, GIS analyser, vatten, Utför uppdrag i hela Sverige Kontor i Kalmar (HK), Malmö, Göteborg,

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad

Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Rapport 2008-07-07 Naturvårdskonsult Gerell Inventering av fladdermöss inom Malmö Stad Sammanfattning et noterade arter och individer av fladdermöss är överraskande

Läs mer

Inventering av fladdermusfaunan vid Trysslinge, Laxå och Degerfors kommuner -inför planerad vindkraftspark

Inventering av fladdermusfaunan vid Trysslinge, Laxå och Degerfors kommuner -inför planerad vindkraftspark Inventering av fladdermusfaunan vid Trysslinge, Laå och Degerfors kommuner -inför planerad vindkraftspark Bolokal. Nordisk fladdermus. Foto Jens Rydell Eidolon ekologi Stefan Pettersson Böletvägen Kållered

Läs mer

KvarkenBats KVARKENBATS NICLAS R. FRITZÉN

KvarkenBats KVARKENBATS NICLAS R. FRITZÉN KvarkenBats Inledning De flesta europeiska fladdermusarter övervintrar genom att falla i dvala (Fig. 1). I söder är tiden djuren är i dvala betydligt kortare än i norr. För flertalet arter är vintern i

Läs mer

Fladdermusfaunan vid Virsehatt och Sennan 2016

Fladdermusfaunan vid Virsehatt och Sennan 2016 Fladdermusfaunan vid Virsehatt och Sennan 2016 Ingemar Ahlén 1 & Johan Ahlén 2 1 Inst.f.ekologi, Box 7044, 750 07 Uppsala, 2 Naturcentrum, Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

Vindkraft och fåglar Martin Green Biologiska i institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Ingemar Ahlén Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Box 7002, Uppsala

Ingemar Ahlén Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU Box 7002, Uppsala Inventering av barbastell (Barbastella barbastellus) 2006 Med notiser om andra ovanliga arter under året Rapport 2006-12-04 till Naturvårdsverket (Dnr 301-6799-05) Med några tillägg gjorda i februari 2007

Läs mer

Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell vindkraftsetablering

Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell vindkraftsetablering Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell vindkraftsetablering MAGNUS GELANG Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell

Läs mer

FORSKNINGSPROGRAM OM VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN PÅGÅENDE PROJEKT

FORSKNINGSPROGRAM OM VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN PÅGÅENDE PROJEKT FORSKNINGSPROGRAM OM VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN PÅGÅENDE PROJEKT 2015-2018 Vindkraftens påverkan på människors intressen Människors upplevelser av ljud från vindkraft i kuperad terräng relaterat till ljudmätning

Läs mer

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien rapport 5748 september 2007 Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien Ingemar Ahlén Lothar Bach

Läs mer

Fåglar, fladdermöss och vindkraft

Fåglar, fladdermöss och vindkraft Foto: Espen Lie Dahl Fåglar, fladdermöss och vindkraft Martin Green & Jens Rydell Biologiska institutionen, Lunds Universitet Foto: fåglar Åke Lindström, fladdermöss Jens Rydell Fåglar, fladdermöss & vindkraft

Läs mer

Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun

Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun Tillägg: Fladdermusinventering vid Alster, Karlstad kommun 2013-09-05 Sofia Gylje Blank Klerebo Bergsäter 2 564 91 Bankeryd Tel: +46(0)70-3112204 E-post: sofia@noctula.se Innehåll Sammanfattning... 1 1.

Läs mer

Inventering av rovfågel vid Örum Sida 2 av 10

Inventering av rovfågel vid Örum Sida 2 av 10 2011-07-22 Inventering av rovfågel vid Örum i Ystad kommun Ecocom har på uppdrag av Ramström Vind AB, genomfört en översiktlig inventering av rovfågel i etableringsområdet för vindkraft vid Örum i Ystad

Läs mer

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 6 Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Vattenfall Vindkraft

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

MÖJLIG PÅVERKAN PÅ FÅGELFAUNAN AV EN VINDKRAFTPARK PÅ LILLGRUND, SÖDRA ÖRESUND

MÖJLIG PÅVERKAN PÅ FÅGELFAUNAN AV EN VINDKRAFTPARK PÅ LILLGRUND, SÖDRA ÖRESUND Leif Nilsson Martin Green Ekologihuset 223 62 Lund 046 2223709 (LN) 070-5255709 (LN) leif.nilsson@zooekol.lu.se martin.green@zooekol.lu.se Lund 2005-04-07 REVIDERAD ARBETSPLAN MÖJLIG PÅVERKAN PÅ FÅGELFAUNAN

Läs mer

Vindkraft och naturvärden

Vindkraft och naturvärden Vindkraft och naturvärden Stockholm 2011-02-17 alexandra.noren@naturvardsverket.se 2011-02-22 2011-02-22 1 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Perspektiv! Naturpåverkan från andra

Läs mer

Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön

Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön Rapport 2005-08-15 Naturvårdskonsult Gerell Inventering av fladdermöss kring Svaneholmssjön Bakgrund Svaneholmssjön och dess omgivningar har varit en av

Läs mer

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun MAGNUS GELANG Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun.

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun En analys av effekterna på fågelfaunan PM 2014-10-08 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Naturvårdskonsult Gerell Tomelillavägen 456-72 275

Läs mer

Kontrollprogram för sträckande fåglar vid Granberget, Sikeå

Kontrollprogram för sträckande fåglar vid Granberget, Sikeå Kontrollprogram för sträckande fåglar vid Granberget, Sikeå Pilotstudie Enetjärn Natur AB på uppdrag av Stefan Widén AB 2009-01-21 Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 5 Antal fåglar... 5 Fåglar inom

Läs mer

Slutförda uppdrag. Uppdrag Uppdragsgivare Län År. Ledande vindkraftsbolag. Ledande vindkraftsbolag. Länsstyrelsen i Skåne län. Ledande vindkraftsbolag

Slutförda uppdrag. Uppdrag Uppdragsgivare Län År. Ledande vindkraftsbolag. Ledande vindkraftsbolag. Länsstyrelsen i Skåne län. Ledande vindkraftsbolag Slutförda uppdrag Uppdrag Uppdragsgivare Län År Naturvårdsunderlag Grönstruktur- och naturvårdsplan, Sjöbo kommun. Sjöbo kommun Skåne 2014 2014 2013 Naturvårdsunderlag för skötselplaner för naturreservaten

Läs mer

Vindkraft - forskningsresultat. Sara Fogelström

Vindkraft - forskningsresultat. Sara Fogelström Vindkraft - forskningsresultat Sara Fogelström 2016-11-02 Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, Chalmers sara.fogelstrom@chalmers.se Regional översikt - Vindbrukskollen Vindbrukskollen Vindkraftsforskning

Läs mer

Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns kommun

Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns kommun Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Inventering av fladdermöss inför eventuell vindkraftsetablering vid Gustavstorp i Karlshamns

Läs mer

Barley yellow dwarf virus and forecasting BYDV using suction traps

Barley yellow dwarf virus and forecasting BYDV using suction traps Barley yellow dwarf virus and forecasting BYDV using suction traps Associate Professor Roland Sigvald Swedish University of Agricultural Sciences Department of Ecology, Uppsala Workshop at SLU, Alnarp

Läs mer

VINDKRAFT i Eskilstuna kommun

VINDKRAFT i Eskilstuna kommun VINDKRAFT i Eskilstuna kommun RIKTLINJER för placering av vindkraftverk Version 2012-12-04 Målsättning för vindkraft i Eskilstuna Eskilstuna kommun har som mål att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser,

Läs mer

Vindforsk IV update of ongoing projects

Vindforsk IV update of ongoing projects Vindforsk IV update of ongoing projects A collaborative program between the Swedish Energy Agency and Energiforsk , Vindforsk IV shall strengthen the knowledge and competence needed to build, integrate

Läs mer

Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ JP Fågelvind

Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ JP Fågelvind Fåglar och vindkraft Jan Pettersson/ Jan Pettersson/ Färjestaden på Öland --- Hela mitt arbetsverksamma liv har jag sysslat med fåglar --- Chef vid Ottenby fågelstation mellan 1981-1999 --- 35 internationella

Läs mer

Från skyddszoner till livskraftiga bestånd Det senaste om vindkraft, fladdermöss och fåglar

Från skyddszoner till livskraftiga bestånd Det senaste om vindkraft, fladdermöss och fåglar Från skyddszoner till livskraftiga bestånd Det senaste om vindkraft, fladdermöss och fåglar Martin Green Biologiska institutionen Lunds universitet Foton: Åke Lindström & Jens Rydell Fåglar påverkas av

Läs mer

Fladdermusinventering inför eventuell vindkraftsetablering vid Gunboröd i Munkedals kommun

Fladdermusinventering inför eventuell vindkraftsetablering vid Gunboröd i Munkedals kommun Fladdermusinventering inför eventuell vindkraftsetablering vid Gunboröd i Munkedals kommun MAGNUS GELANG Fladdermusinventering inför eventuell vindkraftsetablering vid Gunboröd i Munkedals kommun. Rapport:

Läs mer

Flyginventering av grågås

Flyginventering av grågås Flyginventering av grågås i Hammarsjön 5 maj 2004 Inventeringen är utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, som del av verksamheten inom ramen för Förvaltningsplan för grågås under 2004 Patrik Olofsson

Läs mer

Caspar Håkansson BIOK01 HT16. Fladdermusfaunan i Höganäs kommun Inventering och utvärdering 2016

Caspar Håkansson BIOK01 HT16. Fladdermusfaunan i Höganäs kommun Inventering och utvärdering 2016 Caspar Håkansson CasparHG@hotmail.com BIOK01 HT16 Fladdermusfaunan i Höganäs kommun Inventering och utvärdering 2016 Abstract: Fladdermöss är en betydelsefull del i många ekosystem. Trots detta är kännedomen

Läs mer

Nya bostäder i Läckeby

Nya bostäder i Läckeby Nya bostäder i Läckeby Arkeologisk utredning Läckeby 2:4, Åby 6:2, Åby socken, Kalmar kommun, Småland Kenneth Alexandersson KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:20 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum

Läs mer

Landskapsförändring och fragmentering Simon Jakobsson

Landskapsförändring och fragmentering Simon Jakobsson Landskapsförändring och fragmentering Simon Jakobsson simon.jakobsson@natgeo.su.se Landskapsekologigruppen Stockholms Universitet Landskapsförändring och fragmentering Teorier: - (ö)biogeografi och metapopulationsteori

Läs mer

Inventering av fladdermusfaunan i Hällevik

Inventering av fladdermusfaunan i Hällevik Inventering av fladdermusfaunan i Hällevik Text, foto och copyright: Mikael Gustafsson www.skogsfru.se Bakgrund Med anledning av planarbete av ett område SV Hällevik har en inventering av fladdermusfaunan

Läs mer

Fladdermusinventering i Stora Sköndal, Stockholms kommun.

Fladdermusinventering i Stora Sköndal, Stockholms kommun. Graptolit ord & natur 20-16 08 25 www.graptolit.com Fladdermusinventering i Stora Sköndal, Stockholms kommun. Uppdrag utfört av Johan Eklöf Graptolit ord & natur för Ekologigruppen AB Uppdrag Fladdermöss

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO Pär Eriksson KARTOR Lantmäteriet 2006, SGU Länsstyrelsen

Läs mer

Lärarhandledning. Vad gör jag innan, under och efter lektionen?

Lärarhandledning. Vad gör jag innan, under och efter lektionen? Lärarhandledning Lilla Kotts djuräventyr. Från förskolan till årskurs 3 Inledning Lilla Kotts djuräventyr är en lektion som bygger på att barnen ska lära sig mer om djur och natur. Här får barnen träffa

Läs mer

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Vasagatan - fladdermöss

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Vasagatan - fladdermöss Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Vasagatan - fladdermöss 2 (10) Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Vasagatan - fladdermöss. 2013. Diarienummer:

Läs mer

Aborter i Sverige 2008 januari juni

Aborter i Sverige 2008 januari juni HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:9 Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälsa och Sjukdomar Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning

Läs mer

Yttrande om uppförande av 6 st vindkraftverk på fastigheten Östkinds häradsallmänning S:1 Morkulleberget

Yttrande om uppförande av 6 st vindkraftverk på fastigheten Östkinds häradsallmänning S:1 Morkulleberget Norrköpings kommun Bygg och miljökontoret Jenny Andersson 601 81 Norrköping jenny.a.andersson@norrkoping.se 13 april 2015 Yttrande om uppförande av 6 st vindkraftverk på fastigheten Östkinds häradsallmänning

Läs mer

Gotlands fladdermöss. Ingemar Ahlén text & foto

Gotlands fladdermöss. Ingemar Ahlén text & foto Gotlands fladdermöss Ingemar Ahlén text & foto Foto: Jens Rydell Ingemar Ahlén är professor emeritus vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Han är zoolog med forskningsprojekt

Läs mer

FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013

FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013 FISKEVÅRDSPLAN VEGEÅ 2013 Ett samarbete mellan Findus Sverige AB, Vegeåns Vattendragsförbund & lokala fiskeriintressen Förslag på åtgärder i samband med donation från Findus för restaureringsprojekt i

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation

Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation Startår: 2012 (En mindre ringmärkningsverksamhet gjordes 2011 och dessa siffror har vanligen lagts till 2012 års siffror.) Verksamheten leds av

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Övningen är hämtad från www.friluften.se där du själv kan bidra med övningar och inspireras av andra utomhuspedagoger.

Övningen är hämtad från www.friluften.se där du själv kan bidra med övningar och inspireras av andra utomhuspedagoger. Ämne: Biologi Författare: Linda Karlsson Årskurs: 4-9 Gruppstorlek: Helklass som delas in i smågrupper Svarar mot kursmål: Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven - utvecklar

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

Kristina Säfsten. Kristina Säfsten JTH

Kristina Säfsten. Kristina Säfsten JTH Att välja metod några riktlinjer Kristina Säfsten TD, Universitetslektor i produktionssystem Avdelningen för industriell organisation och produktion Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) Det finns inte

Läs mer

PM Fåglar Stävlö Revsudden

PM Fåglar Stävlö Revsudden PM Fåglar Stävlö Revsudden Förnyad koncession för två befintliga 130 kv ledningar mellan Stävlö och Revsudden 2017-09-28 och, Enetjärn Natur Uppdraget I samband med att E.ON Elnät Sverige AB ansöker om

Läs mer

Göteborgs Naturhistoriska Museum. INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010

Göteborgs Naturhistoriska Museum. INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010 Göteborgs Naturhistoriska Museum INVENTERING AV SANDÖDLA (Lacerta agilis) UTMED RÅÖVÄGEN (N946) I KUNGSBACKA KOMMUN 2010 1 Inventering av sandödla (Lacerta agilis) utmed Råövägen (N946) Göteborgs Naturhistoriska

Läs mer

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2005

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2005 Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2005 2 Innehåll 1. INLEDNING...4 2. METOD...4 2.1. ORGANISATION...4 2.2. ROVDJURSFORUM...5 3. RESULTAT...5 3.1 HÄCKNINGAR...5 4. LITTERATUR...8 Utgivningsdatum:

Läs mer

Inventering av fladdermöss vid Selkävaara och Käymävaara i Pajala kommun (Norrbottens län) inför vindkraftsutbyggnad

Inventering av fladdermöss vid Selkävaara och Käymävaara i Pajala kommun (Norrbottens län) inför vindkraftsutbyggnad 1 Inventering av fladdermöss vid Selkävaara och Käymävaara i Pajala kommun (Norrbottens län) inför vindkraftsutbyggnad Vattenfall Vindkraft AB Att: RU 2769 962 80 Jokkmokk Fig. 1. Gammal tallskog vid Selkävaara,

Läs mer

Vi kommer inte acceptera en jakt som syftar till att minska sälpopulationen

Vi kommer inte acceptera en jakt som syftar till att minska sälpopulationen Konkurrens om Östersjöns fisk mellan fiske, säl och fågel Sture Hansson (professor emeritus) Institutionen för ekologi, miljö och botanik Stockholms universitet Vi kommer inte acceptera en jakt som syftar

Läs mer

Innehållsförteckning 1 INLEDNING ORIENTERING BAKGRUND OCH SYFTE NULÄGESBESKRIVNING... 6

Innehållsförteckning 1 INLEDNING ORIENTERING BAKGRUND OCH SYFTE NULÄGESBESKRIVNING... 6 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 1.1 ORIENTERING... 4 1.2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 1.3 NULÄGESBESKRIVNING... 6 2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFTUTBYGGNAD... 7 2.1 KRAFTVERKSTEKNIK... 7 2.2 HÄLSA OCH

Läs mer