Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6"

Transkript

1 Regler för automatisk brandlarmanläggning SBF 110:6 OBS! Detta dokument anger de regler som gäller vid utgivningen Regelverket uppdateras regelbundet genom tolkningar och/eller kompletteringar. Dessa finns tillgängliga genom utskick till abonnenter på pärmen BRANDLARM och utgör en integrerad del av regelverket. Förord Allmänt 1.1 Giltighetsområde Uppgift Definitioner Principbeskrivning Larmorganisation Utförande, allmänt Materiel 2.1 Allmänt Detektorer Larmknappar Centralutrustning Larmdon Larmöverföring Skylt Planering 3.1 Brandlarmanläggningens omfattning Indelning i sektioner och detektorkretsar Val av detektortyp Detektorplacering Centralutrustningens placering Strömförsörjning Larm- och felsignaler Särskilda regler för datorutrymmen och andra el- eller elektronikutrymmen med hög lufthastighet etc Särskilda regler för höglager...36 Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 1

2 3.10 Tvådetektorsberoende/tvåsektionsberoende larm Åtgärder mot onödiga larm Släckanläggningar Särskilda regler för samplingdetektorer Installation 4.1 Allmänt Ledningsnät Detektorer, centralutrustning och larmknappar Anläggarfirma, anläggarintyg, besiktning och provning 5.1 Allmänt Leveransbesiktning Revisionsbesiktning Brandprov i anläggning Underhåll 6.1 Allmänt Behörighet Omfattning och intervall för underhåll Enkla underhålls- och reparationsarbeten Större underhålls- och reparationsarbeten Reservdelar Skötsel 7.1 Allmänt Säkerhetsföreskrifter Kontrolljournal Kontroller och skötsel som anläggningsinnehavaren skall svara för Övriga skötselanvisningar...57 Bilagor Bilaga 1. Anvisningar för orienterings- och serviceritningar...59 Bilaga 2. Ledningstyper för brandlarmanläggning...60 Bilaga 3. Skylt angående anläggningsskötare mm...62 Bilaga 4. Referenser...63 Bilaga 5. Detektorplacering i höglager...66 Bilaga 6 Principbild - larmlagring...67 Bilaga 7 Krav för larmlagringstablå...68 Bilaga A Anvisningar för automatiskt brandlarm i mindre objekt... se Flik 10 Alfabetiskt register...70 Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 2

3 Förord Svenska Brandförsvarsföreningen är en ideell förening vars vision är att brandskador inte ska uppstå på grund av människors beteenden eller av tekniska orsaker. Svenska Brandförsvarsföreningens strategi för att uppnå visionen är att påverka : - privatpersoner, - företag, organisationer m.m., - tillverkare, konsulter, entreprenörer m.fl., - regelsystem, såsom lagstiftning, försäkringsvillkor, normer, rekommendationer m.m. så att brandrisker elimineras och brandsäkerheten ökar. Svenska Brandförsvarsföreningen ger ut regelverk avseende olika brandskyddsanordningar. Regelverken anger egenskaper som anses vara av betydelse för funktion och tillförlitlighet. Avsikten med regelverken är att lägga fast kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt av berörda parter. Tillämpningen är emellertid frivillig. Regelverken har tidigare utgivits av försäkringsbranschen, de så kallade RUS-reglerna. Genom ett avtal mellan Svenska Brandförsvarsföreningen och Sveriges Försäkringsförbund har huvudmannaskapet för dessa regelverk fr.o.m övergått till Svenska Brandförsvarsföreningen. Detta har inte inneburit någon förändring av den tekniska kravnivån. Ett uppfyllande av ett RUS-regelverk i december 2000 är därför att anse som likvärdigt ett uppfyllande av motsvarande regelverk utgivet av Svenska Brandförsvarsföreningen. Kraven för utförandet av brandlarmanläggninar är nu uppdelade i flera delar vilka fastställts och utges av Svenska Brandförsvarsföreningen under följande benämningar : - SBF 110 Regler för automatisk brandlarmanläggning - SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordning - SBF 1007 Norm för behörig ingenjör brandlarm - SBF 1008 Norm för anläggarfirma brandlarm - SBF 1010 Norm för centralutrustning - SBF 1011 Norm för detektorer - SBF 1021 Anvisningar för orienterings- och serviceritningar för brandlarm Ett regelverk eller norm avser inte att inkludera alla nödvändiga förbehåll eller bestämmelser som kan förekomma i en överenskommelse eller i ett kontrakt. Överensstämmelse med ett regelverk eller norm medför inte i sig själv att krav eller skyldigheter enligt lag, förordning eller offentlig föreskrift automatiskt uppfylls. Stockholm i Januari 2001 Svenska Brandförsvarsföreningen Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 3

4 1 Allmänt 1.1 Giltighetsområde Dessa regler gäller för elektrisk automatisk brandlarmanläggning fast installerad i byggnad. Om automatisk brandlarmanläggning skall användas för att utlösa fast släckanläggning eller annan automatisk brandskyddsutrustning skall för sådana gällande regler också beaktas. Reglerna är baserade på den teknik som var allmänt tillämpad vid utarbetandet. För annan teknik kan de användas i tillämpliga delar. Kompletterande fordringar kan därvid ställas t ex i samband med intygande/certifiering av materiel. 1.2 Uppgift Det är en automatisk brandlarmanläggnings uppgift att upptäcka begynnande brand (med beaktande av skyddsåtgärder för att undvika onödiga larm) så tidigt att verksamma räddnings- och brandsläckningsåtgärder kan vidtagas. 1.3 Definitioner Detta avsnitt upptar begrepp som användes i reglerna och inte definieras på annan plats. Anläggarfirma En firma som har intyg eller certifikat enligt Norm för anläggarfirma Brandlarm, SBF Anläggarintyg Ett intyg där anläggarfirman efter egenkontroll verifierar att installerad anläggning uppfyller aktuellt regelverk. Anläggningsskötare Person som utsetts av anläggningsinnehavaren som ansvarig för skötsel av brandlarmsystemet och vilken har erhållit adekvat utbildning för detta. Automatisk brandskyddsutrustning Anordningar för begränsning av rök- och brandspridning eller brandsläckning, som utlöses från centralutrustningen (t ex automatisk släckanläggning, branddörr-/brandluckstängning etc). Biledning Del av detektorkrets, innehållande detektorer utan egen adress som anslutes till adressenhet på detektorledning. (Se 1.4.2). Behörig ingenjör brandlarm Person som har certifikat enligt Norm för behörig ingenjör brandlarm, SBF Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 4

5 Besiktningsintyg Ett dokument där besiktningsfirma efter opartisk tredjepartskontroll verifierar att installerad anläggning uppfyller kraven i aktuellt regelverk. Besiktningsman Behörig ingenjör som är tillsvidareanställd på certifierad besiktningsfirma för brandskyddsanordning och av denna utsetts till besiktningsman. Brandförsvarstablå (BFT) Del av centralutrustningen som främst är avsedd för utryckningspersonalen. Denna del kan placeras på annan plats än centralutrustning och endast innehålla begränsade möjligheter till manövrering och indikering. Centralutrustning (CU) Centralutrustning för brandlarmanläggning med övervaknings-, indikerings-, larmförmedlings- och manövreringsfunktioner. Centralutrustning kan även innehålla strömförsörjningsutrustning eller delar av denna. Vissa funktioner kan separeras från centralutrustningen till en brandförsvarstablå. Detektorkrets Media som förbinder detektorer, larmknappar och andra komponenter med centralutrustningen (se 1.4.2). Detektorledning Ledning för en detektorkrets ansluten till centralutrustning direkt eller via matarledning (se 1.4.2). Flamdetektor (FD) Detektor som reagerar för strålning som uppstår vid brand. Flamdetektorer kan indelas i följande: a) UV-typ (FDu) som reagerar för ultraviolett strålning. b) IR- typ (FDi) som reagerar för oscillerande infraröd strålning inom visst våglängdsområde. Flödesvakt Givare som reagerar då t ex vattensprinkler öppnat så att vattenflöde uppstår i huvud- eller grenledning. Jordtag Jordtag i brandlarmanläggning är avsett att utgöra referens för jordfelsavkännande utrustning och/eller potentialutjämning för överspänningar. Jordtaget kan utgöras av: a) Anslutning till elnätets skyddsledarsystem. b) Separat jordtag i form av jordlinor, spett och/eller plåtar. Kompletterande larmadress Adressangivelse på centralutrustning som vid utlöst larm med ett signifikativt larmnummer kompletterar och närmare preciserar den larminformation som erhålls genom sektionsangivelsen. En kompletterande larmadress kan utgöras av enstaka eller grupp av detektor (er), larmknapp(ar), släckanläggning(ar) m.m. En kompletterande larmadress skall på centralutrustningen anges som t.ex. Detektor xx, Adress xx eller Zon xx. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 5

6 Kortslutningsskydd Anordning i detektorkrets, ingående i adresserbart system som automatiskt frånkopplar del av detektorkrets vid fel. Kravställare Den som krävt eller begärt installationen av brandlarmanläggningen t.ex. försäkringsbolag, myndighet eller ägare/beställare av anläggningen. Det kan också vara den som via avtal ställer krav på anläggningens utförande t.ex. ett försäkringsbolag som ställer krav för att premierabatt skall utgå eller en larmmottagare som ställer krav för larm skall mottagas och föranleda åtgärd. Larmcentral Plats där larmmottagare är placerad och varifrån räddningstjänsten kan tillkallas. Larmcentral förutsättes ständigt bemannad. Larmdon Apparat för akustisk respektive optisk larmgivning, t.ex.: a) Larmklockor och högtalare b) Sirener och motsvarande c) Signallampor d) Blixtljus e) Rotationslampor (s k saftblandare) Larmknapp Don för manuell larmutlösning. Larmmottagare Mottagningsutrustning för larm och felsignaler överförda från larmsändare via överföringsmedia och eventuella koncentratorer eller dylikt. Mottagningsutrustningen övervakar även överföringsmediet. Larmsändare Utrustning för överföring av larm och felsignaler via överföringsmedia (t ex ledning) till mottagare eventuellt via koncentrator eller annan mellanutrustning. Larmsändaren utgör en del av larmöverföringen. Larmsändaren kan ingå i centralutrustning eller inrymmas i denna. Larmtryckvakt Pressostat/tryckströmställare som påverkas och ger larm till centralutrustning vid utlöst vattensprinkler. Normalt anslutes denna via fördröjningskärl eller elektronisk fördröjning. Matarledning Ledning från centralutrustning till spridningsplint gemensam för en eller flera detektorkretsar och eventuella andra funktioner enligt 4.2 (se 1.4.2). Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 6

7 Rökdetektor (RD) Detektor som reagerar för förbränningspartiklar eller förbränningsgaser, varvid larm ges då viss partikel- respektive gaskoncentration uppnås. Rökdetektorer kan indelas i följande grupper: a) Joniserande rökdetektor (RDj) där luften i en mätkammare joniseras genom en strålkälla. Detektorn kan genom kompensationskammare eller motsvarande lösning göras mindre känslig för förändringar i temperatur, luftfuktighet och lufttryck. b) Optisk rökdetektor (RDo) som i regel har mätkammaren utförd som en labyrint där partikeltätheten mätes genom reflektions- eller genomsiktsmätning. c) Linjerökdetektor (RDL) som reagerar på den fördunklingseffekt som uppstår av brandrök. Samplingdetektor (SD) (även kallad aspirationsdetektor) Detektor som med fläkt eller liknande via ett rörsystem samlar in luft från det övervakade området och detekterar/ analyserar förekomsten av förbränningspartiklar. Sektion Ett geografiskt område i ett övervakat objekt med gemensam indikering vid brandlarm (se även 3.2.1). Strömförsörjningsutrustning Denna kan uppdelas i följande huvudenheter: a) Laddningslikriktare eller nätaggregat, som utgör ordinarie strömförsörjning då nätspänning finnes. b) Ackumulatorbatteri som inkopplas vid nätavbrott eller arbetar parallellt med nätaggregat/laddningsriktare. Ackumulatorbatteri underhållsladdas normalt från laddningslikriktare. Utrymningslarm En anläggning som har till uppgift att varna människor som finns i en byggnad för att brand eller annan nödsituation har uppstått och att byggnaden därför ska utrymmas. Ett utrymningslarm kan aktiveras via en automatisk brandlarm-anläggning. Anmärkning: Utförandet av utrymningslarm behandlas inte i dessa regler. Krav för utrymningslarm anges i Boverkets Byggregler och i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Se bilaga 4 beträffande standarder och rekomendationer om utförande av utrymningslarm. Ventilvakt Kontakt (gränsläge- eller mikrobrytare) som övervakar ventilläge i sprinkleranläggning. Ger felsignal vid onormalt läge. Värmedetektor (VD) Detektor som reagerar vid temperaturökning, varvid larm ges: a) Då viss temperaturgräns passeras s k maximalvärmedetektor (VDm). b) Vid viss temperaturökning inom bestämd tid eller då viss temperaturgräns passeras s.k. värmedetektor med differentialfunktion. (VDdm). Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 7

8 Överföringsmedia Överföringsmedia kan vid larmöverföringssystem utgöras av (galvanisk) ledning (egen eller förhyrd), bärfrekvenssystem på annat ledningssystem, radiolänk eller optisk förbindelse. Begreppet överföringsmedia omfattar även eventuella terminal- och mellanutrustningar vid t.ex. optisk förbindelse. Övervakad yta Med övervakad yta avses utrymmen som övervakas med branddetektorer enligt dessa regler. Övervakat system Brandlarmsystem där ledningar och för funktionen viktiga komponenter övervakas kontinuerligt eller periodiskt så att felsignal erhålles vid avbrott eller annat fel. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 8

9 1.4 Principbeskrivning Kort beskrivning Upptäckten av brand genom automatisk brandlarmanläggning utföres genom mätning av brandparametrar i det övervakade området. Larm ges om brandparametrarna överstiger ett givet värde. Exempel på principuppbyggnaden av en brandlarmanläggning visas i följande figur. M C A B E F J K D G H L A Branddetektor B Centralutrustning C Larmdon D Larmknapp E Brandlarmöverföring F Larmmottagare för brandlarm G Kontrollutrustning för brandskyddsutrustning H Automatisk brandskyddsutrustning J Felsignalöverföring K Larmmottagare för felsignal L Strömförsörjning M Brandförsvarstablå Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 9

10 1.4.2 Detektorkrets Principskiss för definitionerna detektorkrets, matar-, detektor- och biledning i en brandlarmanläggning. Detektorkrets CU A Matarledning Detektorledning Biledning 1.5 Larmorganisation Varje anläggningsinnehavare bör upprätta en larmorganisation där utbildad och instruerad personal har följande uppgifter: fastställa platsen varifrån larmet uppkommit och orsaken till larmet, underrätta berörda personer inom objektet om en eventuell brand, initiera utrymning av de personer som vistas i byggnaden, svara för tillgängligheten till larmade utrymmen t.ex. upplåsning av dörrar, vidta åtgärder avsedda att begränsa branden, förbereda räddningstjänstens ankomst I de fall larmlagring enligt används skall en larmorganisation alltid finnas. Se 7.2 beträffande utbildning av personal. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 10

11 1.6 Utförande, allmänt För att brandlarmanläggningar skall uppfylla dessa regler skall de vara planerade och installerade enligt dessa regler och uppbyggda av materiel som uppfyller reglerna. Anläggningarna skall vidare skötas och underhållas regelbundet samt besiktigas. Ett anläggarintyg skall utfärdas av en anläggarfirma. Anläggningen skall normalt projekteras av anläggarfirma eller av certifierad behörig ingenjör för brandlarm. Om detta inte kan uppfyllas skall projektören i ett tidigt skede vända sig till en anläggarfirma eller till en behörig ingenjör för rådgivning och för granskning av projekteringen. Är installatören inte anläggarfirma skall arbetet utföras under överinseende av den anläggarfirma som skall utfärda anläggarintyget. Anläggarfirman skall innan kanalisationen respektive ledningsförläggningen påbörjas granska installationsritningarna (se även 4.1). Utlösningssystem för släckanläggningar skall planeras i samråd med anläggarfirman för släcksystemet. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 11

12 2 Materiel 2.1 Allmänt Det är av stor betydelse för en brandlarmanläggnings riktiga och säkra funktion att ingående materiel har avsedda prestanda och bibehåller sin funktionsduglighet i aktuell användningsmiljö. Centralutrustning, brandförsvarstablå, strömförsörjningsutrustning, detektorer och larmknappar skall vid provning ha uppfyllt kraven enligt SBF 1010 respektive SBF Materiel skall ha kapslingsklass för användning i aktuell miljö enligt ELSÄKER- HETSVERKETS gällande föreskrifter. 2.2 Detektorer Beträffande definitioner av respektive detektortyp hänvisas till 1.3. Detektorer skall uppfylla fordringarna i SBF Tillsatsutrustning och kompletteringsdetaljer till detektor såsom vindskydd, filter, ventilationsmätkammare etc avsedda att förbättra detektors funktion i speciella miljöer måste vara utförda så att de inte väsentligt försämrar detektors normala funktion. Detektorer som innehåller radioaktiv strålkälla skall vara godkända av STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT. 2.3 Larmknappar Larmknapp skall uppfylla kraven i SBF Larmknapp skall vara försedd med texten BRANDLARM (på eller vid knappen). 2.4 Centralutrustning Centralutrustning och strömförsörjning skall uppfylla kraven i SBF För centralutrustning som saknar individuell optisk sektionsindikering krävs speciell brandförsvarstablå (BFT). Denna kan vara integrerad i centralapparaten eller separat enhet. Brandförsvarstablå skall uppfylla kraven i SS Centralutrustning skall vara utförd så att orienteringsritningar, skötselanvisning och kontrolljournal kan förvaras i centralutrustningen eller i kompletterande skåp. Anvisning om åtgärder vid brand- och felsignaler samt plats för uppgift om anläggningsskötare skall finnas i eller på centralutrustning alternativt tillhörande kompletteringsskåp (se även 3.5). Då centralutrustningen är uppdelad i flera enheter skall förbindelsen mellan enheterna vara övervakad (se definition under 1.3). Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 12

13 2.5 Larmdon Larmdon i brandlarmanläggning bör avge larmsignal enligt svensk standard, SS En brandlarmanläggning kan användas för aktivering av larmdon för utrymningslarm. Utförande av larmdon för utrymningslarm behandlas inte i dessa regler. 2.6 Larmöverföring 2.7 Skylt Överföringsutrustning skall medge överföring av brandlarm- och felsignaler. Brandlarm skall kunna överföras automatiskt från anläggningens centralutrustning till mottagaren och där indikeras inom 15 sekunder. Utrustningen skall vara så utförd att vitala delar inklusive överföringslinjen (eller överföringsmediet) är övervakade. Avbrott eller annat fel som kan hindra larmsignal att överföras skall signaleras vid larmmottagaren efter högst 100 sekunder. Detta gäller även felsignal från brandlarmanläggningen. Larm från flera larmsändare samtidigt får inte medföra att informationsförluster uppstår. Brandlarm skall alltid ha företräde framför fel- och övervakningssignaler och oavsett eventuell annan informationsöverföring indikeras vid mottagaren inom 15 sekunder. Tillförlitligt överspänningsskydd skall finnas för inkommande linje vid larmsändare och larmmottagare. (Se även 4.2.8). Där reglerna föreskriver skylt ska denna vara utförd i beständigt material och med beständig text. Skylt skall vara fastsatt på underlaget på ett beständigt sätt med en för underlaget lämplig fastsättningsmetod. Texten och/eller symbolen ska vara vit text på röd botten alternativt röd text på vit botten (detta krav gäller dock inte skylt enligt bilaga 3). Skylt vid eller på larmdon skall vara utförd enligt vedertagen standard och läsbar med normal syn från närmaste ståplan. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 13

14 3 Planering 3.1 Brandlarmanläggningens omfattning Detektorövervakningens omfattning skall uppfylla ett av nedanstående tre alternativ: 1. Fullständig övervakning av byggnad. Detta alternativ innebär att samtliga utrymmen i byggnaden är försedda med detektorer med endast de undantag som anges i och Fullständig övervakning av en eller flera brandceller. Detta alternativ innebär att samtliga utrymmen i de övervakade brandcellerna är försedda med detektorer med endast de undantag som anges i och De övervakade brandcellerna skall vara avskilda i minst brandteknisk klass EI 60 mot de delar av byggnaden som saknar övervakning. 3. Övervakning med omfattning enligt bilaga A. Detta alternativ innebär en förenklad detektorövervakning för mindre objekt. Kraven enligt avsnitt 1.1 och 1.6 i bilaga A skall vara uppfyllda för att denna omfattning skall få användas. Brandlarmanläggning med en omfattning som inte uppfyller något av alternativen ovan är att betrakta som en anläggning med ofullständig övervakning enligt dessa regler. En brandlarmanläggning enligt alternativ 1-3 ovan där det finns mindre avvikelser i omfattningen behöver i anläggarintyget inte anges som en anläggning med ofullständig övervakning under förutsättning att avvikelserna är beslutade vid projekteringen och godkända av (den blivande) anläggningsinnehavaren. Avvikelserna skall dock alltid vara preciserade i anläggarintyget. För en anläggning med ofullständig övervakning skall principerna för den valda omfattningen vara beskrivna i anläggarintyget I den övervakade byggnaden respektive brandcellen skall, med undantag av vad som anges i 3.1.3, samtliga utrymmen - även dolda - vara helt över-vakade. Anmärkning Exempel på utrymmen som speciellt skall uppmärksammas (jfr undantag enligt och detektorplacering enligt 3.4) - Hiss-, transport-, transmissions- och ljusschakt. - Kanaler och schakt (för EL, VVS m.m.). - Luftbehandlingsanläggningar. (se 3.1.4). - Kanaler för material och avfall och tillhörande behållare. - Utrymmen ovanför undertak och under förhöjt golv. - Utrymmen i rum som skapas genom hyllsektioner eller motsvarande. - Utrymmen under entresoler, läktare och liknande. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 14

15 - Alla typer av inbyggnader. - Utrymmen under utvändiga skärmtak m.m Följande utrymmen behöver inte förses med detektorer: Utrymme för elutrustning t ex nischer (för mindre gruppcentraler) slitsar, kanaler med ett tvärsnitt maximalt 0,25 x 0,5 m om det direkt ansluter till övervakat utrymme och är brandtekniskt avskilt lägst EI 60 i varje bjälklags-genomgång Slutna VVS-schakt med tvärsnitt maximalt 0,25 x 0,5 m och avskilda i lägst EI 30 mot angränsande övervakat utrymme eller med lägst EI 60 i varje bjälklagsgenomgång Andra utrymmen med högst 1 m² golvyta per enhet ingående i fast inredning (t ex toaletter och garderober) under förutsättning att utrymmet inte används för förvaring av lätt brännbart material eller avfall Utrymme under skärmtak helt utfört av obrännbart material som går ut från väggen mindre än 2,5 m eller utrymme under andra takutsprång eller dylikt (t ex av arkitektoniska skäl) med högst 1,5 m djup. För båda gäller förut-sättningen att utrymmet inte används för lagring av brännbara varor eller brännbart emballage Slutna "oanvända" utrymmen där öppningarna mot underliggande övervakad lokal inte överstiger 5 % av ytan om höjden är maximalt 1,5 m och utrymmet saknar träreglar, annat brännbart material eller större mängd ledningar än vad som erfordras för enbart belysningsarmaturer och teleanläggningar i direkt underliggande respektive överliggande lokal. Förekommer annan elutrustning, andra ledningar, ledningsstegar och/eller ledningsrännor erfordras detektorer vid dessa delar av utrymmet Utrymme (lokal) under undertak om utrymmet ovan undertaket är övervakat och öppningarna i denna utgör minst 25 % av ytan och jämnt fördelade samt så utformade att passage av värme respektive rök till ovanförliggande detektorer säkerställes. Dessutom skall eventuell ventilationsfrånluft tagas i övre utrymmet. Utrymme under förhöjt golv behöver inte heller förses med detektorer om golvet och lokalen ovanför uppfyller dessa krav Oanvändbart och svårtillgängligt utrymme mellan innertak av minst brandteknisk klass EI 60 och yttertak Luftbehandlingsinstallationer Detektorer i luftbehandlingsinstallationer är avsedda att upptäcka begynnande brand i installationen och kan inte ersätta rumsövervakning. Kanaler för till- och frånluft behöver normalt inte förses med detektorer. Nedan uppräknade luftbehandlingsvägar skall dock förses med detektorer Evakueringskanal från yrkesmässigt använd grill, stekbord, flottyrgryta eller liknande. Detektorn placeras i kanalens början alternativt i sugkåpa eller liknande. Vid detektorplaceringen måste hänsyn tagas till rensningsmöjlighet av kanalen. Vidare skall detektorn vara anpassad till placeringen och klara mekaniska påfrestningar vid rensning av kanalen. Då så erfordras av rensningsskäl skall detektorn vara lätt demonterbar Evakueringskanaler från dragskåp, då detektor inte kan placeras i dragskåpet eller då placering i skåpet inte bedöms ge tillräckligt snabbt larm. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 15

16 I de fall dragskåp användes uteslutande för våthantering eller hantering av icke brännbara föremål erfordras inte detektor Luftbehandlingsenhet ansluten till kanalsystem för tilluft förses med detektor i de fall enheten innehåller elmotor och/eller elvärmebatteri. Detektorn placeras i samma utrymme som elmotorn eller efter eventuellt värmebatteri. Avskiljningar i form av värme-/kylbatterier och torrfilter betraktas inte som väggar. Hänsyn behöver inte tagas till enstaka reglermotorer eller givare även om dessa är placerade i luftbehandlingsväg Luftbehandlingsenhet för frånluft behöver endast förses med detektor i de fall lokalerna varifrån luften hämtas inte är övervakade och/eller lokalen där enheten är uppställd inte är övervakad. I de fall lokalerna varifrån luften hämtas är klassade som brand- eller explosionsfarliga skall detektor med erforderlig kapslingsklass placeras även i de delar av luftbehandlingsvägen där motorer är placerade Större luftbehandlingssystem där varje del består av ett rum förses med detektorer enligt de regler som gäller för andra utrymmen. Dock behöver utrymme med golvyta < 4 m² inte förses med egen detektor under förut-sättning att avskiljning mot övervakad del endast utgöres av torrfilter eller värme- /kylbatteri för genomströmning samt att ingen del av taket ligger på ett större horisontellt avstånd från en detektor än 5 m. Dock skall varje samman-byggt system vara försett med minst en detektor I första hand placeras detektorer i eventuell blandningskammare och i tillluftsutrymme efter eller vid eventuell fläkt. Mindre utrymme (högst 1 m² golvyta) som användes enbart för VV-installationer (även mindre pumpar, reglermotorer och givare) i anslutning till luftbehandlingsutrustning förses med detektorer endast i följande fall: - om avskiljningen mot luftväg och omkringliggande byggnadsdelar är av brännbart material. - om i utrymmet finns el- och/eller reglercentral med kapslingsklass lägre än IP 54 enligt ELSÄKERHETSVERKETS gällande föreskrifter Beträffande sektionsindelning se Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 16

17 3.2 Indelning i sektioner och detektorkretsar Den övervakade ytan skall uppdelas i sektioner (gäller oavsett om det finns en kompletterande larmadress eller inte). Sektion kan utgöras av ett rum, flera rum eller del av ett rum. Övervakningen kan ske med en eller flera detektorer Syftet med att indela en brandlarmanläggning i sektioner är att snabbt kunna lokalisera den eller de detektor(er) som larmar Sektionsgränser bör sammanfalla med brandcellsgränser. Undantag utgör små, enstaka brandceller exempelvis soprum, mindre arkiv. Brandceller bestående av rum överstigande m² måste uppdelas i flera sektioner En sektion får omfatta högst 1600 m². Vid beräkningen av sektionsytan skall alla plan som är försedda med detektorer sammanräknas. Yta ovan undertak och/eller i undergolv behöver inte medräknas En sektion får omfatta flera rum/utrymmen i de fall de gränsar till varandra och en naturlig gångväg finns mellan dem. Sektionens totala yta får inte överskrida i nedanstående tabell angivna värden för respektive antal rum/utrymmen. Största sektionsyta (m²) Antal rum Normalt Om uppfylls Antal rum Normalt Om uppfylls Ej tillåtet Under förutsättning att ett av nedanstående alternativ uppfylls får den högra kolumnen i tabell användas för att bestämma största sektionsyta Alternativ 1: Utöver sektionsangivelse skall även en kompletterande larmadress (se 1.3) visas på CU/BFT vid brandlarm. Den kompletterande larmadressens yta får inte vara större än de värden som anges i kolumnen "Normalt" i tabell Alternativ 2: Extra indikering från samtliga detektorer inom sektionen skall finnas i gemensamt utrymme, t ex korridor. Indikeringarna skall placeras så att de är väl synliga och försedda med skylt märkt BRANDDETEKTOR. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 17

18 Svårtillgängliga utrymmen, t ex värdevalv, transformator- och ställverksrum, skall ha extra indikering utanför rummet i korridor eller förrum. Vid beräkning av högsta tillåtna sektionsstorlekar tillämpas kolumnen "Normalt" i tabellen i Alternativt kan maximalt 5 sådana rum utgöra egen sektion Sektion bör normalt omfatta samma våningsplan. Undantag härifrån kan vara ljus- eller hisschakt samt trapphus. Vid goda interna kommunikationer får högst 2 plan ingå i samma sektion. Dock skall pkt beaktas. Luftbehandlingsutrymmen ovan yttertak skall utgöra egen sektion. Sådan sektion får omfatta högst 20 rumsenheter/ utrymmen med naturlig gångväg emellan Detektorer installerade under förhöjt golv och över undertak, i kabelkanaler eller luftbehandlingssystem skall markeras med extra indikeringslampa signerad med lämplig text (Se skyltkrav i 2.7) Larmknappar i industrilokal eller annan lokal där frånkoppling av rökdetektorer återkommande sker får inte anslutas så att frånkoppling av rökdetektorer förhindrar larm från larmknapparna. Sektion för enbart larmknappar får omfatta flera plan och högst 10 knappar. Det sammanlagda gångavståndet mellan knapparna får vara högst 200 m. För hotell och motsvarande, se bestämmelser utfärdade av respektive myndighet Varje släckanläggning som är ansluten för att ge brandlarm via centralutrustningen skall utgöra egen sektion. Dessa sektioner skall märkas/anges på lämpligt sätt med klartext på eller vid CU/BFT, alternativt i textdisplay Indelning i detektorkretsar Detektorkrets skall vara så utförd att kortslutning eller avbrott inte kan orsaka bortfall av mer än del av anläggningen som övervakar högst m² dock högst 50 rum. Under förutsättning av att erforderligt antal kortslutningsskydd användes får övervakad yta för en detektorkrets omfatta högst m² dock högst 100 rum. I de fall detektorkrets omfattar mer än m² eller mer än 50 rum får framoch återledning i en detektorkrets inte ske i samma ledningshölje. Detta krav gäller inte för matarledning (se 1.3 och Bilaga 2) I de fall detektorkrets omfattar mer än m² eller mer än 50 rum skall det inte vara möjligt för anläggningsskötaren att genom en enkel manuell manöver orsaka bortkoppling av mer än del i anläggningen som övervakar högst m² dock högst 50 rum Generellt gäller att detektorkrets inklusive biledning(ar) skall uppfylla och En biledning får inte avgrenas med adressenhet så att en ny biledning uppstår. Biledning får maximalt omfatta område enligt kolumnen "Normalt" i tabellen i Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 18

19 Biledning innehållande "äldre" detektor(er) som saknar egen optisk indikering får dock maximalt omfatta 5 st detektorer monterade i samma lokal eller i rum på samma våningsplan med direkt dörranslutning till varandra. I detta fall skall en separat röd optisk larmindikering placeras väl synligt och vara försedd med skylt "SUMMAINDIKERING - GRUPP AV BRANDDETEKTORER". Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 19

20 3.3 Val av detektortyp Detektortyp skall väljas så att bästa möjliga detektering erhålles med beaktande av pkt 1.2 och med hänsyn till den sannolika brandutvecklingen i begynnelsefasen, rumshöjd, och omgivningsförhållandena enligt De störningar som vid normala driftförhållanden kan ge upphov till onödiga larm skall beaktas vid val av detektortyp (se 3.11) Detektorval med hänsyn till verksamhet och förväntat brandförlopp Rökdetektor (RD). Rökdetektorer skall normalt användas i alla utrymmen, där andra detektortyper inte ger bättre detektering. Typen av rökdetektorer skall väljas med hänsyn till typ av brännbart material och detektorns känslighetsområde. Olika rökdetektortyper kan behöva kombineras för att optimal effekt skall erhållas. Beträffande datorhallar m.m. se Värmedetektor (VD). Värmedetektorer får användas i utrymmen där man alltid kan räkna med en mycket snabb värmeutveckling vid brand. I mindre lokaler ( 12 m²) får värmedetektorer användas i de fall direkt dörranslutning finns till närliggande utrymme/korridor, som är försedd med rökdetektorer. Detta gäller dock inte el- och elektronikutrymme samt utrymme där batterier laddas Flamdetektor (FD). Flamdetektor kan användas för snabb detektering i utrymmen där öppen låga erhålles redan i begynnelsefasen (t.ex. utrymmen med brandfarliga varor). I utrymmen där man kan räkna med att det vid brandutbrott bildas stora mängder rök skall flamdetektorer antingen inte användas eller användas i kombination med rökdetektorer Linjerökdetektor (RDL). Linjerökdetektorer kan användas i höga lokaler och i lokaler där vanliga rökdetektorer inte kan användas av miljöskäl. När man kan räkna med att det vid brandutbrott snabbt bildas kraftiga mängder rök skall detektorn inte användas, eftersom detta kan uppfattas som ett ogenomträngligt hinder som endast utlöser felsignal Samplingdetektor (SD) kan vara ett alternativ eller komplement till rökdetektorer i utrymmen med svåra detekteringsförhållanden och i utrymmen där ett mycket tidigt larm är önskvärt. Detektorn får endast användas i utrymmen som uppfyller applikationskrav enligt tillverkarens anvisningar Specialdetektor. Specialdetektorer (se SBF 1011) kan vara ett alternativ eller komplement till vanliga detektorer. Detektorn får endast användas i utrymmen som uppfyller applikationskrav enligt tillverkarens anvisningar. Januari 2001 Brandförsvarsföreningens Service AB 20

Förebyggandekonferens 2011

Förebyggandekonferens 2011 Förebyggandekonferens 2011 Skötsel och underhåll av en automatisk brandlarmanläggning - Vad säger SBF 110? Jens Hjort, Brandskyddsföreningen 1. 2011-04-14 Vad är SBF 110? Beskriver utförande och skötsel,

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm

Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm Vägledning till ifyllande av SBF 103:8 Anläggarintyg brandlarm Denna vägledning riktar sig till dig som ska fylla i anläggarintyg SBF 103:8. Anläggarintyget ska endast användas av företag som är certifierade

Läs mer

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll

Svenska SBF 110:6 Brandförsvarsföreningen (tidigare RUS 110:6) 6.3 Omfattning och intervall för underhåll 6 Underhåll 6.1 Allmänt Brandlarmanläggningens effektivitet skall alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är underhålls- och reparationsarbeten nödvändiga. Ett riktigt utförande av dessa

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt Anläggningens effektivitet ska alltid upprätthållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt med regelbunden skötsel. Detta kapitel anger de minimikrav

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

11 Användning och skötsel

11 Användning och skötsel SBF 110:7 Utgåva 2 Brandskyddsföreningen 11 Användning och skötsel 11.1 Allmänt 11.1.1 Brandlarmanläggningens effektivitet ska alltid upprätt hållas. För att säkerställa avsedd funktion är det nödvändigt

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR 1(9) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV BRANDLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 BRANDLARM 2 Skolor utan eller med inkvartering 2 Detektorval-detektorplacering 3 Larmtryckknappar

Läs mer

Brandlarm. Riktlinje. Utgåva 3: Järfälla kommun JÄRFÄLLA Växel:

Brandlarm. Riktlinje. Utgåva 3: Järfälla kommun JÄRFÄLLA Växel: Riktlinje Brandlarm Utgåva 3: 2018-06-04 Järfälla kommun 177 80 JÄRFÄLLA Växel: 08-580 285 00 E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se Hemsida: www.jarfalla.se Organisationsnummer: 212000-0043 Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Hur säkerställer man funktionen hos ett brandlarm över tid?

Hur säkerställer man funktionen hos ett brandlarm över tid? Hur säkerställer man funktionen hos ett brandlarm över tid? Lars Hellman Räddningstjänsten 1990 Brandskyddskonsult 2007 Brand- och utrymningslarm SBF regelgrupp brandlarm 2012 2015 SBF 110:8 SBF 502:1

Läs mer

Vägledning till ifyllande av SBF 179:1 Anläggarintyg utrymningslarm med talat meddelande

Vägledning till ifyllande av SBF 179:1 Anläggarintyg utrymningslarm med talat meddelande Vägledning till ifyllande av SBF 179:1 Anläggarintyg utrymningslarm med talat meddelande Denna vägledning riktar sig till dig som ska fylla i anläggarintyg SBF 179:1. Anläggarintyget ska endast användas

Läs mer

Larmpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 20.

Larmpolicy. Antagen av kommunfullmäktige , 20. Larmpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-27, 20. 1. INLEDNING 2. BRANDLARM 2.1 Definitioner 2.2 Larmobjekt 2.3 Krav på anläggning för brand- och utrymningslarm 3. INBROTTSLARM 3.1 Definitioner 3.2

Läs mer

Utförandespecifikation BRANDLARM - Underlag för projektering SBF 110:8

Utförandespecifikation BRANDLARM - Underlag för projektering SBF 110:8 Sid 1 (9) Utförandespecifikation BRANDLARM - Underlag för projektering SBF 110:8 Utförandespecifikationen anger de krav på omfattning och funktioner som kravställare och/eller anläggningsägaren ställer

Läs mer

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm

Kvalitetsplan Automatiska Brandlarm 2014-08-22 Automatiska Brandlarm Innehåll 1 Syfte och Mål... 3 2 Bakgrund... 3 3 Åtgärder för att minska antalet onödiga larm... 4 3.1 Larmorganisation... 4 3.2 Larmlagring... 5 Timer på vidarekopplingen...

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 127:1 - Brandlarm - rabatt Zurich Global Corporate UK ZS 127:1 - Särskilt villkor - Klausul för brandlarm För att rabatt på brandförsäkring skall kunna medges för automatisk brandlarmanläggning

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som övernattar: Åldersgrupp:

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Bilaga 3. Anvisning för orienterings-, serviceritningar, Skapad: Senast ändrad:

Bilaga 3. Anvisning för orienterings-, serviceritningar, Skapad: Senast ändrad: Anvisning för orienterings-, serviceritningar, brandlarmanläggning Skapad: 2016-04-28 Senast ändrad: 2017-12-12 Tf Vd Gunnel Forsberg Magnus Eriksson Karin Sjöndin 2016-04-28 2017-12-12 2017-12-12 2(7)

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

6 Dokumentation och besiktning

6 Dokumentation och besiktning 6 Dokumentation och besiktning 6100 Anläggarintyg För anläggning som skall vara utförd enligt dessa regler skall anläggarfirman utfärda anläggarintyg. Anläggarintygets uppgift är att ge information om

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 KOMBILARM 2 Funktioner 2 Centralutrustning 3 Detektorprovare 3 Detektorer för inbrottslarm 3 Detektorer

Läs mer

Emmaboda-Torsås 2009-09-20. Avtal. Automatiska brandlarm

Emmaboda-Torsås 2009-09-20. Avtal. Automatiska brandlarm Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2009-09-20 Avtal Automatiska brandlarm Mellan Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås och: org nr: har följande avtal träffats om utryckning till anläggningens

Läs mer

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument Kravspecifikation Dokument Utgåva Benämning SSF 130 Maj 2006 Regler för projektering och installation av inbrottslarmanläggning en i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt. Innehåll

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 1(7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR BRANDLARM I VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 Bakgrund Brandlarm skall i första hand ses som en skadeförebyggande

Läs mer

Trapphus skall vara fria från föremål (t ex kläder, skor och möbler) som kan brinna eller som kan försvåra utrymningen.

Trapphus skall vara fria från föremål (t ex kläder, skor och möbler) som kan brinna eller som kan försvåra utrymningen. Sida 1 (8) utrymning Utrymningsväg Korridorer och övriga stråk som används som gångväg till utrymningsvägar får inte möbleras eller i övrigt blockeras så att den fria bredden understiger 0,9 meter. Trapphus

Läs mer

SBF UTRYMNINGSLARM 2015. Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB

SBF UTRYMNINGSLARM 2015. Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB SBF UTRYMNINGSLARM 2015 Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB SBF REK UTRYMNINGSLARM 2015 - bakgrund Statens Brandnämnds meddelande 1983 (RUS 110:5 /SBF 110:6) SBF REK 2003 svensk lagscdning

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Råd och anvisningar för solcellsanläggningar

Råd och anvisningar för solcellsanläggningar Råd och anvisningar 2018-05-16 Sida 1 av 5 Råd och anvisningar för solcellsanläggningar Sida 2 av 5 Bakgrund I den lagstiftning som finns för solcellsanläggningar beaktas inte räddningstjänstens säkerhet

Läs mer

PM 1 Tillfällig övernattning

PM 1 Tillfällig övernattning 1 (7) PM 1 Tillfällig övernattning Avser Nyttjande av skolor, fritidsgårdar, föreningslokaler eller liknande för tillfällig övernattning Gäller fr.o.m. 2017-06-12 Inledning Följande dokument redovisar

Läs mer

Remisskommentarer avseende förslag till: Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning

Remisskommentarer avseende förslag till: Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning Remisskommentarer avseende förslag till: Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning Arbetsmiljöverkets beteckning: 2014/116773 Vi godkänner det lämnade förslaget Ja Ja, med kommentarer Nej,

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Villa Maritime, Kungälvs kommun Bakgrund Byggnaden ligger på ön Marstrand och är i fyra våningsplan med 69 lägenheter/hotellrum och ett antal konferensrum. På

Läs mer

Lämplig brandskyddsnivå för hotell eller liknande verksamhet

Lämplig brandskyddsnivå för hotell eller liknande verksamhet Lämplig brandskyddsnivå för hotell eller liknande verksamhet Bakgrund På Orust finns ett flertal hotell/pensionat/vandrarhem och privata uthyrare med mer än 5 rum eller fler än 9 bäddar för korttidsuthyrning.

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10

Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 1/19 Tekniska anvisningar Brand 2012-10-10 Sida 2/19 Bilaga 1 RAMBESKRIVNING FÖR BRANDLARMANLÄGGNING ALLMÄNT...... 3 TEKNISK DOKUMENTATION... 3 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING... 3 BRANDLARMETS OMFATTNING...

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter om rökdetektorer som innehåller

Läs mer

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm

Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Kvalitetsplan för Automatiskt Brandlarm Anslutet till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2016-01-01 Sida 2 av 13 BAKGRUND En tredjedel av Räddningstjänsten SÖRF:s

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Tomas Godby. Behövs brandskydd? Brandskyddsbesiktning T Godby AB. Besiktningsman och konsult inom brandskydd. BRANDSKYDDSBESIKTNING T Godby AB

Tomas Godby. Behövs brandskydd? Brandskyddsbesiktning T Godby AB. Besiktningsman och konsult inom brandskydd. BRANDSKYDDSBESIKTNING T Godby AB Besiktningsman och konsult inom brandskydd Tomas Godby Av Sprinkler Brandlarm Gassläcksystem SBSC certifierad besiktningsman för Av Entreprenadbesiktningar SP/SITAC certifierad besiktningsman för Brandskyddsbesiktning

Läs mer

Tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning Upprättad av: DR, TU, KH, HR Godkänd av: TU Råd och anvisningar Dokumentnamn: Tillfällig övernattning i lokaler avsedda för andra ändamål Tillfällig övernattning Utgåva 1.1 Sida: 1(4) Giltig från: 2018-02-22

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Bilaga 5 Anvisning för styrmatris

Bilaga 5 Anvisning för styrmatris Skapad: 2017-01-26 Senast ändrad: 2017-12-12 Tf Vd Gunnel Forsberg Magnus Eriksson Karin Sjöndin 2017-01-26 2017-12-12 2017-12-12 2(5) INNEHÅLL 1 Bakgrund... 3 2 Anvisningar för utförande av styrmatris...

Läs mer

Bilaga 3. Anvisning för orienterings-, serviceritningar, sprinklersystem. Version 1.0 Datum Mall reviderad:

Bilaga 3. Anvisning för orienterings-, serviceritningar, sprinklersystem. Version 1.0 Datum Mall reviderad: Bilaga 3 Anvisning för orienterings-, Version 1.0 Mall reviderad: 2018-02-07 Anvisning för orienterings-, Processägare Uppdateringsansvarig Kvalitetssamordnare Skapat Senast ändrat Godkänt Sida VD Strateg

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

8 Kontrollsystem - 1 -

8 Kontrollsystem - 1 - 8 Kontrollsystem Checklista för brandskydd 2 Uppföljningsrutiner 3 Brandfilt 4 Brandlarm, centralapparat 5 Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare 6 Handbrandsläckare 7 Inomhusbrandpost 8 Brandlarmsknapp

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 M Drift & Underhåll www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 1 M Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI60.

Läs mer

God skyddsnivå Checklista för brandskyddskontroll

God skyddsnivå Checklista för brandskyddskontroll God skyddsnivå Checklista för brandskyddskontroll Fastighet: Byggnad: Kontrollintervall: Annat Utförd av: Skydd mot brandspridning Brandcellsgränser (Gäller för samtliga brandcellsavskiljande byggnadsdelar)

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

Rapport om Brandskydd för projekt Kv. Gångaren 10

Rapport om Brandskydd för projekt Kv. Gångaren 10 Rapport om Brandskydd för projekt Kv. Gångaren 10 stockholm.se Utredning om Brandskydd för projekt Kv Gångaren10, Stockholm är beställd av stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad Kontaktperson: Suzanna

Läs mer

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Datum senast reviderat: 2011-12-01 Bakgrund och syfte Det blir allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och liknande objekt används vid tillfällig övernattning.

Läs mer

SiXteso släckstyrning med branddetektering

SiXteso släckstyrning med branddetektering s SiXteso släckstyrning med branddetektering Systemöversikt Släckstyrsystemet SiXteso är systemet för styrning av släckanläggningar där kraven på säker detektering med optimala släckstyrfunktioner krävs.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Regler vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar, samlingslokaler m.m. i Hagfors Kommun

Regler vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar, samlingslokaler m.m. i Hagfors Kommun Regler vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar, samlingslokaler m.m. i Hagfors Kommun Inledning Detta PM redovisar vilka krav som ställs i samband med tillfällig övernattning i lokaler som

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Delta brandlarmcentral. Skötsel- och underhållsanvisning

Delta brandlarmcentral. Skötsel- och underhållsanvisning Delta brandlarmcentral Skötsel- och underhållsanvisning Informationen i detta dokument kan ändras utan att Honeywell Life Safety /Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Automatiska brandlarm- och släckanläggningar BAKGRUND. Vilka är regelverken?

Automatiska brandlarm- och släckanläggningar BAKGRUND. Vilka är regelverken? Automatiska brandlarm- och släckanläggningar Bo Hjorth, AlbaCon AB BAKGRUND Gemensamt för alla dessa områden: SBF-regler Särskilda aktörer: projektering, installation, kontroll Kravställare: försäkringsgivare

Läs mer

Delta brandlarmcentral. Skötsel- och underhållsanvisning

Delta brandlarmcentral. Skötsel- och underhållsanvisning Delta brandlarmcentral Skötsel- och underhållsanvisning 1. Underhåll Utöver denna instruktion skall anläggningsskötaren och dess ersättare vara väl förtrogen med innehållet i SBF 110 och då med tyngdpunkten

Läs mer

Riktlinjer för tillfällig övernattning

Riktlinjer för tillfällig övernattning Inledning Inom s område, som består av Sundsvall, Timrå och Ånge kommun, förekommer det ofta att sker i byggnader som normalt inte är avsedda för. Exempel på sådana byggnader är skolor, idrottshallar,

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2006-09-30 info@hagabindustri.se Styr- och övervakningsenhet Apparatskåp av plast, kapslingsklass IP 66. ax omgivningstemperatur +

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor på fastigheten Öregrund 25:13, Hotell Floras Trädgård

Föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor på fastigheten Öregrund 25:13, Hotell Floras Trädgård Datum: Diarienummer: 2017-09-07 2016-000766 (RÄN 2017-0124) Räddningsnämnden Föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor på fastigheten Öregrund 25:13, Hotell Floras Trädgård Förslag till beslut

Läs mer

Installation rökdetektor ELQZ

Installation rökdetektor ELQZ Installation rökdetektor ELQZ-2-428-2 Allmänt Rökdetektor ELQZ-2-428-2 används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler. Den består av en joniserande detektor monterad i ett adaptersystem där både rör

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Inspektion av arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

Inspektion av arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa Inspektionsrapport 1 (5) Inspektion av arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa Riksarkivet har den 19 januari 2010 genomfört en inspektion av en tilltänkt arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

Läs mer