vid varje ny människa ställs man inför ett nytt dilemma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vid varje ny människa ställs man inför ett nytt dilemma"

Transkript

1 Kandidatuppsats vid varje ny människa ställs man inför ett nytt dilemma Professionsetiska dilemman i mötet med biblioteksanvändaren. Författare: Samuel Sickeldal Malin Thorell Handledare: Sara Ahlryd Examinator: Joacim Hansson Termin: VT20 Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap Nivå: Kandidat Kurskod: 2BO02E

2

3 Abstract This bachelor's thesis aims to shed light on the professional ethical dilemmas that may arise in public libraries, what tools the librarians use, and what role experience plays in ethical thinking. With a theoretical framework based on Dreyfus and Dreyfus, as well as Säljö, we paint a picture of how ethical learning takes place in accordance with the five-step model, as well as how different tools can be used at the different levels of learning. Our findings suggest that experience is not equal to be an ethical expert, and that the tools that the librarians uses are useful on the lower levels of awareness, but that the librarians tends to act with more intuition when he/she grows more in their experience, although there are some cases where the expert still uses rules. English title: "... with every new person, you are faced with a new dilemma..." Professional ethical dilemmas in meeting with the library user. Nyckelord biblioteksprofession, professionsetik, etiska dilemman, folkbibliotek, fem-stegsmodellen, librarians, professional ethics, Tack Vi vill först och främst tacka bibliotekarierna som medverkat i intervjuerna. Sedan vill vi rikta ett stort tack till Sara Ahlryd för god handledning. Slutligen vill vi tacka våra nära för att de stått ut med oss under dessa intensiva veckor, och sist men inte minst, varandra för ett gott samarbete.

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Frågeställningar Avgränsningar Disposition 2 2 Tidigare forskning Etiska dilemman Problemanvändare och rätten till rummet Tillgång till information Neutralitet Verktyg i det etiska tänkandet Etiska riktlinjer och bibliotekslagen Organisationens riktlinjer Den inre etiska kompassen Professionsetik -utbildning & erfarenhet Konkreta lösningar på etiska dilemman 9 3 Metod och material Val av metod Urval av intervjupersoner Intervjuguide Intervjuernas genomförande Metod för tematisering av materialet Analysmetod 13 4 Teori Fem-stegs-modellen enligt Dreyfus & Dreyfus Appropriering 18 5 Resultat Presentation av informanterna Etiska dilemman Medieinköp Problemanvändare Tillgång till information Privat information Rätten till rummet Verktyg i det etiska tänkandet Etiska riktlinjer och bibliotekslagen Organisationens riktlinjer Kollegor Den inre etiska kompassen Erfarenhet Studieerfarenhet Yrkeserfarenhet Konkreta lösningar på etiska dilemman 32

5 5.5.1 Förbud Externa resurser 33 6 Analys Verktyg Nybörjare Avancerad nybörjare Kompetent Skicklig Expert Erfarenhet Nybörjare Avancerad nybörjare Kompetent Skicklighet Expert 40 7 Diskussion och slutsatser Arbetsuppgifter som inte tillhör bibliotekarierna Avsaknad av upphovsrätt som etiskt dilemma Olika bibliotekarier har olika lösningar på samma etiska dilemma Riktlinjer gör skillnad, ibland Hur fattas beslut i etiska dilemman? Konkreta åtgärder eller problembibliotekarier? Erfarenhet som verktyg Professionsetisk utbildning är viktigt, men för vem? Vidare forskning 47 Sammanfattning 48 Referenser 49 Bilagor Intervjuguide Mejlkontakt 1

6 1 Inledning Bemötande och relationen med användarna är en central del av det dagliga arbetet hos de allra flesta bibliotekarier. Bibliotekarien, inte minst folkbibliotekarien ställs ofta inför dilemman i mötet med användarna som är etiskt utmanande och svåra att lösa. Etiska dilemman kan dagligen uppstå i varierande storlek och bibliotekarien förväntas lösa dem. Dreyfus och Dreyfus (2004, s. 254) påpekar svårigheterna i att veta om beslutet som fattats för att lösa ett etiskt dilemma var det rätta, oftast är konsekvenser inte tydliga eller direkta då beslutet främst påverkar användaren på individnivå. Vi har intervjuat sju yrkesverksamma folkbibliotekarier från olika delar av Sverige för att ta reda på hur de upplever och hanterar etiska dilemman. Bibliotekariernas utsagor undersöks med hjälp av Dreyfus och Dreyfus (2004) fem-stegs-modell som kan appliceras på och förklara individers utveckling av det etiska tänkandet. Hur gör bibliotekarierna när de försöker lösa de problem som uppstår? Vilka verktyg finns det att ta hjälp av? Likt flera andra professioner har även biblioteksprofessionen olika etiska koder och riktlinjer som bland annat ska verka för att hjälpa yrkesverksamma att fatta beslut i dessa lägen. Riktlinjerna finns på olika nivåer inom professionen, där den mest etablerade och internationellt utbredda är IFLA: Professional Codes of Ethics for Librarians (IFLA, 2012), som har översatts till flera olika språk, däribland även svenska (IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister). Utöver etiska riktlinjer finns även Bibliotekslagen (2013) som berör bibliotekets uppdrag och lokala policys som innehåller mer specifika riktlinjer för varje bibliotek. Det går dock att diskutera kring vad de etiska riktlinjerna kan bidra med till professionen. I Bibliotekariens praktiska kunskap om kunskap, etik och yrkesrollen (Schwarz, 2016) vittnar en lång rad bibliotekarier om olika former av möten som har ställt etiska principer i konflikt med verkligheten. Många återkommer till att de etiska riktlinjer som finns är bra, men inte tillräckliga för att kunna hantera vissa situationer. Fallis (2006) skrev om att de etiska riktlinjerna är bra som just riktlinjer, men att det krävs mer av dem om de ska vara användbara i praktiken. Kanske finns det andra verktyg som bibliotekarierna utvecklar och använder sig av? Hur ska bibliotekarien göra när de etiska riktlinjerna eller bibliotekets grundvärden ställs emot varandra? Det finns ingen handbok eller prioritetslista som går att applicera i alla lägen. Bibliotekarien måste själv göra en bedömning av varje enskild situation där hen ska förhålla sig till de etiska riktlinjerna som finns, organisationens egna riktlinjer och policys, bibliotekslagen och under de byråkratiska aspekterna står individen och samhällsmedborgaren som biblioteket ska stötta och hjälpa. Problematiken i att bibliotekarien står ensam inför de etiska dilemman som uppstår på biblioteket måste lyftas inom professionen och samhället. 1.1 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur folkbibliotekarien hanterar professionsetiska dilemman som kan uppstå i mötet med biblioteksanvändaren. 1(51)

7 Därigenom blir det även intressant att undersöka vilken typ av etiska dilemman de olika bibliotekarierna upplever att de utsätts för. Vi är intresserade av att ta reda på hur bibliotekarierna tänker i det etiska beslutsfattandet och vad de grundar sina beslut i. Vi vill även finna svar på hur bibliotekarierna själva upplever att deras förmåga att fatta etiska beslut har förändrats i takt med att de har fått mer arbetslivserfarenhet. Detta för att skapa en bättre förståelse för de etiska utmaningar som folkbibliotekarier ställs inför i arbetet med användarna. 1.2 Frågeställningar Detta är de forskningsfrågor som vi har arbetat utifrån. Vilken typ av etiska dilemman upplever folkbibliotekarierna att de ställs inför i mötet med biblioteksanvändaren? Vilka verktyg använder bibliotekarierna sig av för att lösa etiska dilemman som uppstår? Vilken betydelse anser bibliotekarierna att deras erfarenhet spelar för roll vid beslutsfattande i etiska dilemman? 1.3 Avgränsningar I denna uppsats har vi valt att fokusera på utbildade och yrkesverksamma folkbibliotekarier med olika mycket yrkeserfarenhet. Geografiskt har vi begränsat oss till Sverige, med stor spridning inom landets gränser. Vi har valt att endast undersöka temat ur folkbibliotekariernas perspektiv och kommer därför inte att ta reda på hur användarna upplever de möten och dilemman som uppstår. Arbetet utgår ifrån professionsetiska dilemman främst i det fysiska mötet med biblioteksanvändaren, med undantag för inköpsförslag som i vissa fall lämnas via mejl. 1.4 Disposition I kapitel två presenteras den litteratur och forskning som vi finner intressant i relation till detta arbete. Forskningen presenteras utefter olika teman som samtliga berör olika aspekter av bibliotekariers professionsetik. Kapitel tre består av en ingående förklaring av studiens metod och genomförande. Där förklaras hur de semistrukturerade intervjuerna har gått till, hur intervjupersonerna valdes ut och hur intervjuguiden utformades. Kapitlet innehåller även en förklaring av de metoder som har använts vid tematisering och analys av materialet. Kapitel fyra inleds med en förklaring av Dreyfus och Dreyfus (2004) fem-stegsmodell och dess etiska aspekter som används som teoretiskt ramverk i detta arbete, vidare presenteras även Säljös (1992) teori om appropriering som även den fyller en funktion i studien. Kapitel fem består av studiens resultat i form av sammanfattningar och citat från intervjuerna med bibliotekarierna. Resultatet är indelat efter de teman som framkom under intervjuerna. 2(51)

8 Kapitel sex innehåller en analys av informanternas verktyg och erfarenhet i relation till professionsetik, detta utifrån Dreyfus och Dreyfus (2004) fem-stegs-modell och Säljös (1992) approprieringsteori. Kapitel sju består av en diskuterande del där resultatet och analysen kopplas ihop med den tidigare forskningen och vi besvarar frågeställningarna. Här presenteras även de slutsatser som vi har kunnat göra utifrån studiens resultat. Kapitlet avslutas med en kort presentation av vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av undersökningen och texten, framförallt sammanfattas svaren på de forskningsfrågor som vi har ställt i kapitel ett. 3(51)

9 2 Tidigare forskning Inom forskningsområdet bibliotekariers professionsetik finns det många intressanta frågeställningar att undersöka. Det är ett brett område som kan innefatta allt från copyright och yttrandefrihet till professionsetiska riktlinjer och bibliotekariens möte med användaren, som vi har valt att fokusera på i denna uppsats. Vi har arbetat med den tidigare forskningen parallellt med bearbetningen av intervjumaterialet, och har därför haft möjligheten att söka efter och innefatta forskning som berör de teman som under intervjuerna visat sig vara centrala för studien. En viktig del av forskningen kring bibliotekariers professionsetik berör informationsetiska frågor. Fallis (2007, s. 32) argumenterar för hur kunskap om informationsetik kan hjälpa bibliotekarier och andra anställda inom B&I att fatta beslut när de står inför etiska dilemman. Hen menar att delar av de etiska dilemman som bibliotekarier upplever idag har trätt fram hand i hand med ny teknologi, men att den största diskussionen rör sig kring tillgång till information, konstnärlig frihet, privatliv, rättvis tillgång till information samt rätten att skydda sitt verk. När det handlar om etiskt beslutsfattande i biblioteksarbete så menar McMenemy, Poulter och Burton (2007, s. 11) att det främst finns fyra olika faktorer som spelar in och påverkar beslutsfattandet. Dessa menar de skulle vara employers ethical code, professional association s ethical code, personal ethical beliefs och society s ethical norms. McMenemy et al. (2007, s. 111) klargör att beslut alltid ska fattas med servicen i bästa intresse och samtidigt vara etiskt förankrade. De forskare som vi valt att inkludera är till största del aktiva i västvärlden, och då främst ur en amerikansk kontext. Fördelaktigt hade varit att enbart redovisa forskning som gjorts i en svensk kontext, då uppsatsens fokus ligger på just svenska folkbibliotekarier. Eftersom flera aspekter av forskningen, så som riktlinjer, etiskt tänkande och bemötande är uttryck som används av bibliotekarier jorden runt, ser vi dock inte urvalet som en nackdel. Kapitlet tar sin början i en översikt av forskning om etiska dilemman som kan uppstå på bibliotek, detta är indelat i olika teman som är: problemanvändare och rätten till rummet, tillgång till fri information och neutralitet. Sedan följer forskning om verktyg som används i det etiska tänkandet indelat under temana: etiska riktlinjer och bibliotekslagen, organisationens riktlinjer och den inre etiska kompassen. Detta följs upp av forskning om professionsetik i utbildningar inom B&I samt professionsetisk yrkeserfarenhet. Slutligen berör vi forskning som handlar om mer konkreta lösningar på de problem som kan uppstå på bibliotek. 2.1 Etiska dilemman Många forskare har genom åren skrivit om de etiska dilemman som bibliotekarier ställs inför. Luos artikel (2016) visar varför det är ett så angeläget område att forska kring. Artikelns undersökning innehåller förvisso svar från både folk- och universitetsbibliotek, men det är ändå relevant forskning. Resultatet visade att närmare 81 % av de etiska tveksamheter som inträffar sker i det direkta mötet med användarna och att de två ämnen som återkommer mest handlar om privata angelägenheter och copyrightfrågor (Luo, 2016, s. 191). Bibliotekarierna i undersökningen beskriver hur användare kräver hjälp med olika former av 4(51)

10 ekonomisk rådgivning, assistans för att fylla i myndighetspapper och mycket mer som inte kan anses tillhöra professionen (Luo, 2016, s. 193). Artikeln visar även att tillgången till biblioteket och de tjänster som förknippas med det, ofta är källan till att etiska dilemman uppstår (2016, s. 195) Problemanvändare och rätten till rummet Det som i litteraturen, bland annat av Calmer Chattoo (2002), beskrivs som problemanvändare är något som inte enbart bibliotekarier möter, utan de förekommer inom alla yrken där någon form av service förekommer. Chatto (2002, s. 14) menar att de användare som stämplas som problemanvändare inte går att generalisera, utan att det bakom varje problemanvändare finns en riktig människa vars beteende kan identifieras och att det då blir lättare att möta det behov som individen har. Hen ställer sig även frågan om problemanvändarna alltid är de som orsakar problem, eller om det är problempersonalen som gör det till ett problem (Chattoo, 2002, s. 20). Pressley (2017, s. 74) är även hen inne på samma spår och menar att det är viktigt att alla användare, oavsett om de har ett synligt, eller dolt handikapp, har rätt att bemötas med respekt, och att det ligger i allas, inte minst bibliotekariernas intresse att utbilda sig i bemötande. Real, Bertot och Jaeger (2014) har forskat kring hur den digitala klyftan påverkar folkbiblioteks arbete, som är en av de största utmaningarna som folkbiblioteken står inför. Inom samma område har Lenstra och Mathiasson (2020) undersökt skillnaden på hur bibliotek har valt att hantera avgifter vid olika aktiviteter som arrangeras i bibliotekens regi, inte minst olika typer av kurser som syftar till att minska den digitala klyftan Tillgång till information Brett och Campbell (2016) skriver (ur en nordamerikansk synvinkel) om hur synen på vad som är kontroversiell litteratur har förändrats mellan 1972 och De menar att vad som anses vara kontroversiellt av användarna skiljer sig åt. Det beror dels om det är en van biblioteksbesökare som uttalar sig om bibliotekets utbud, då de anser att en sådan har mer förståelse för hur bibliotekets samling är utformade Men de menar även att det finns samhällsgrupperingar som på varierande sätt försöker påverka litteraturutbudet i olika riktningar (Brett & Campbell, 2016, s. 34). Tillgång till fri information har lett till att många etiska dilemman har uppstått på biblioteken genom åren. Redan 1976 genomförde Hauptman (1976) ett numera klassiskt försök, där hen besökte 13 olika bibliotek, och helt enkelt ställde frågan om hen kunde få information om hur man byggde en bomb. Inga av biblioteken nekade hen informationen. Philip Barnett (2014) lyfter frågan in i den digitala tidsåldern och frågar sig hur bibliotekarier skall agera om en användare, i hens specifika fall, söker explosiva ämnen eller illegala droger. Barnett menar att biblioteken inte skall agera som en betjänt till samhället, utan hen skall arbeta för att driva samhällsutvecklingen framåt. Barnett menar att trots detta får inte bibliotekarier agera naivt och tro att all information som efterfrågas kommer användas på ett icke harmfullt sätt, men att de måste ha en neutral utgångspunkt och agera därefter (Barnett, 2014, ss ). En annan sida av forskningen kring tillgång till information, handlar om upphovsrättsliga aspekter. Aulisio (2013) visar i sin forskning hur de etiska 5(51)

11 riktlinjerna utgivna av ALA, om de efterföljs, helt skulle kunna motverka att etiska dilemman gällande upphovsrätt uppstår. Hen påpekar även att det är varje (amerikansk) medborgares plikt att vara medveten om vad som är lagligt och inte, samtidigt som de amerikanska upphovsrättslagarna är mycket komplicerade. Något som även visar sig i Estell och Saunders (2016) artikel, som undersökte hur goda kunskaper biblioteks- och informationsexperter hade om upphovsrätt. De visar att bibliotikarier, oavsett inriktning, är högst medvetna om hur viktig frågan är, samtidigt som deras egna kunskap är begränsad. Estell och Saundes (2016, s. 225) undersökning visar även att ämnet förekommer i begränsad utsträckning inom biblioteks- och informationsutbildningar, samt att bibliotekariena har en begränsad kunskap om vilka utbildningsmöjligheter som finns inom ämnet Neutralitet Det är inte ovanligt att diskussioner kring påstådd censur blossar upp på biblioteken idag. Dock är det ett faktum att allt material i hela världen av uppenbara skäl inte kan ingå i alla samlingar, allt material lämpar sig inte heller i alla bibliotekssamlingar. Bibliotekarierna måste därför göra ett aktivt urval. Även vid referenssamtal påverkar bibliotekarien vilken information användaren får i slutändan. Bibliotekarien gör i dessa fall och många andra gånger ett val, som många menar ska vara neutralt eller opartiskt. Neutralitet är inte nödvändigtvis något bra eller dåligt i sig, det beror mycket på kontexten och därför bör alltid en aktiv diskussion hållas kring konceptet (Macdonald & Birdi, 2020, s. 347). Macdonald och Birdi (2020, s. 333) har utfört en studie med syftet att undersöka bibliotekariers syn på neutralitet för att sedan jämföra resultatet med litteratur som behandlar konceptet neutralitet. De vill föra fram en ny syn på neutralitet som mångdimensionell då intervjuerna de genomfört tydde på ett bredare och mer dynamiskt neutralitets-koncept än det som idefinierats i tidigare forskning (2020, s. 348). De nämner att det kan vara en bra idé att arbeta fram ett ramverk för neutralitet och att många inom biblioteksprofessionen skulle ha användning för det (Macdonald och Birdi, 2020, s. 348). De föreslår att forskare i framtiden ska utarbeta ett ramverk för hur och när neutralitet bör användas och prioriteras. Detta främst för att kunna hjälpa bibliotekarier att bedöma vad som är ett neutralt eller opartiskt uppträdande och därmed hjälpa dem i sin yrkesutövning. 2.2 Verktyg i det etiska tänkandet Etiska riktlinjer och bibliotekslagen En form av professionsetiskt verktyg som bibliotekarierna har att tillgå är etiska riktlinjer, koder och regler. Relativt många av studierna som gjorts på detta område är genomförda i en amerikansk kontext, men det kan ändå vara av intresse att undersöka dessa. Flera av studierna är också mer generella för västvärlden. Den första etiska koden som berör B&I-fältet skapades år 1938 av American Library Association (ALA), vilket var sent i jämförelse med professionens grundande (Foster & Mcmenemy, 2012, s. 250). Fallis (2007) menar att riktlinjerna, eller de etiska koderna som kanske är en mer korrekt översättning, är viktiga för biblioteket som institution. De syftar till att dels ge stöd till bibliotekariens agerande och beslut, men också att visa samhällets medborgare vad de kan förvänta sig av bibliotekarien. Professionsetiska riktlinjer kan vara formulerade på lite olika sätt, men de grundas 6(51)

12 oftast i informationsetikens kärna och är populära forskningsobjekt (Fallis, 2007, s. 25). Luo (2016, s. 197) menar att två viktiga förutsättningar som krävs för att bibliotekarierna ska kunna fatta etiska beslut är tydliga etiska riktlinjer och fortbildning i ämnet, vilket även yrkesverksamma bibliotekarier har framfört. Trots detta är det inte många bibliotekarier som faktiskt använder sig av etiska riktlinjer i praktiken, endast 25,9 % av de tillfrågade bibliotekarierna i Luos (2016, s. 197) amerikanska studie hävdade att de använder sig av ALAs Code of Ethics. Ferguson, Thornley och Gibb (2016, s. 549) har genom en undersökning funnit att de flesta bibliotekarier arbetar utefter en medvetenhet kring professionsetik, men utan någon större kunskap kring specifika etiska riktlinjer. Riktlinjerna är oftast övergripande och svårapplicerade i praktiken och kan anses vara av större värde för professionens community (Ferguson et al., 2016, 550) och för samhället än för de yrkesverksamma då de talar mer om professionens skyldigheter gentemot användaren. Ferguson et al. anser dock att riktlinjerna fyller en funktion på en mer generell professionsnivå, likt Fallis (2007, s. 25) påpekande. McMenemy et al. (2007, s. 125) framhåller att bibliotekarien alltid måste göra en egen bedömning av situationen för att kunna avgöra vad som är rätt handling i just det specifika fallet när hen fattar ett etiskt beslut. Ferguson et al. (2016, s. 550) nämner även att det kan finnas ett intresse av att utveckla verktyg som kan vara till hjälp i beslutsfattande inom professionen, samt att revidera de etiska riktlinjer som redan finns då de inte är anpassade till den digitala nutiden. Foster och McMenemy (2012, s. 252) har studerat biblioteksförbundens nationella etiska riktlinjer i 36 olika länder och jämfört detta med Gormans enduring values för att försöka hitta likheter och skillnader i vilka värden som prioriteras. Studien visar att fem av Gormans värden återkom lite oftare än de andra i de nationella etiska riktlinjerna (Foster & McMenemy, 2012, s. 259). Dessa var service, förvaltarskap (stewardship), integritet, intellektuell frihet och lika tillgång till information. Trots att det finns vissa likheter mellan de etiska riktlinjerna i olika länder är det dock svårt att tala om en delad värdegrund då värdenas uttryck och vikt ser olika ut på grund av kulturella och politiska skillnader (Foster & McMenemy, 2012, s. 261) Organisationens riktlinjer En yrkesverksam bibliotekarie måste utöver de etiska riktlinjerna även förhålla sig till bland annat organisationens direktiv samt lagar om exempelvis upphovsrätt och integritet. Ferguson et al. (2016, s. 548) har utfört en studie där det framgår att ett av de vanligaste etikrelaterade problemen som kan uppstå inom professionen är när organisationens direktiv står i konflikt mot den etiska professionaliteten. Om etiska dilemman uppstår på grund av konflikter i bibliotekariens värden går de dock oftast att lösa med kompromisser. McMenemy et al. (2007, s. 125) menar att bibliotekarien ibland tvingas fatta beslut som går emot den egna etiken på grund av organisationens regler. Barsh och Lisewski (2008, s. 35) grundar sin forskning i företagsetik, som de applicerar på B&I-ämnet och talar om att etiska riktlinjer inom organisationer är bra för bland annat arbetsklimatet, organisationens kultur och som stöd i det praktiska arbetet. Barsh och Lisewski (2008, s. 44) skriver också att det utöver riktlinjerna är 7(51)

13 organisationens föreståndare som sätter den etiska tonen i organisationen, det finns dock inte mycket forskning om föreståndarens roll i etiken inom B&I Den inre etiska kompassen Även när bibliotekarien är i sin professionella roll är hen fortfarande bara människa och ibland kan personliga åsikter eller inre moral hjälpa till att fatta beslut. Macdonald och Birdi (2020, s. 348) talar om en neutralitet på ett mångdimensionellt och nytänkande sätt där det kan ha både för- och nackdelar beroende på sammanhanget. Barsh och Lisewski (2008, s. 32) menar att en av faktorerna som kan komplicera och påverka det etiska beslutsfattandet är att olika individer har olika etiska principer och värden, men också motiv. Vi förställer oss att vi har som en inre etisk kompass som påverkar bibliotekariernas etiska beslut, något som dock är relativt outforskat inom B&I. Det finns desto mer forskning om detta inom ämnena psykologi och företagsetik. Cohen och Morse (2014, s. 45) talar om individens moraliska karaktär och menar att det handlar om förmågan att tänka, känna och handla etiskt eller oetiskt i olika situationer. Den moraliska karaktären avgörs av individens motivation (till att göra gott eller ont), förmåga (att handla gott eller ont) och identitet, vilket baseras på vissa personliga egenskaper exempelvis ansvarskänsla och förmågan att känna skuld (Cohen & Morse, 2014, s. 44). Winston (2015, s. 49) föreslår istället att varje individ utvecklar en kunskapsbas inom ett visst ämne som sedan påverkar det etiska tänkandet och står till grund för etiska beslut. I denna teori behandlar individen varje ny bit av information med hjälp av den kunskap som individen redan hade och sätter den i relation till tidigare kunskapen (Winston, 2015, s. 55). Winston poängterar att individen ofta är ovetandes om kunskapsbasen och om processen som sker när det etiska beslutet fattas. Beslutet tas ofta utan att personen behöver tänka närmare på det etiska dilemmat om hens kunskapsbas är tillräckligt stor (Winston, 2015, s. 56). 2.3 Professionsetik -utbildning & erfarenhet En aspekt i denna undersökning som kan ha påverkat hur bibliotekarierna tänker kring etiska dilemman är den utbildning de har fått i ämnet. Professionsetik förtjänar enligt många forskare en större plats i bibliotekariernas utbildning. Luo (2016, s. 197), Barsh och Lisewski (2008, s. 62), Fallis (2007, s. 26) och Ferguson et al. (2016, s. 550) nämner alla att bibliotekarieprofessionen skulle behöva mer professionsetik i utbildningen, trots att majoriteten av forskningen baseras på en amerikansk kontext så är det rimligt att tänka att så även är fallet i Sverige. Ferguson et al. (2016, s. 550) poängterar även vikten av fallstudier i etik-baserade ämnen, då de menar att teorier och teoristudier inte är tillräckliga på grund av de dynamiska och kontextbaserade aspekterna av professionsetiken. Etikens föränderlighet är också en viktig anledning till att hålla diskussionen om professionsetik vid liv (Ferguson et al., 2016, s. 549), inte minst i utbildningen. McMenemy et. al (2007, s. 24) skriver dock att det inte räcker med endast grundutbildningen för att göra en bibliotekarie professionell. De menar att den etiska kompetensen kräver underhåll och kontinuerlig utveckling genom exempelvis kurser, litteratur och konferenser (McMenemy et al., 2007, s. 108). De anser att den 8(51)

14 yrkesverksamma bibliotekarien har en skyldighet att hålla sig uppdaterad, att fortbildning är en nödvändighet snarare än en lyx (McMenemy et al., 2007, s. 110). Det finns få yrken som har förändrats så mycket som bibliotekarieyrket har gjort på relativt kort tid, vilket gör det extra viktigt för yrkesverksamma att uppdatera sina kunskaper kontinuerligt (McMenemy et al., 2007, s. 110). Digitaliseringen är en av de största faktorerna som har påverkat branschen och krävt kunskapsutveckling hos bibliotekarierna. McMenemy et al. (2007, s. 109) nämner att det i vissa fall kan finnas en ovilja att kompetensutvecklas eller att bibliotekarierna kan ha svårt för att ta utbildningstillfällen på allvar. De poängterar även att det finns mer att lära sig än vad som går att studera under utbildningen innan man kan räknas som professionell när det handlar om etiskt tänkande (McMenemy et al., 2007, s. 107). Erfarenhet kan inte fås genom studier, utan byggs upp under en flera år lång lärandeprocess (McMenemy et al., 2007, s. 108). 2.4 Konkreta lösningar på etiska dilemman Som tidigare nämnts så handlar en del av forskningen om hur flera av de etiska dilemman som uppstår utgår från just problemanvändare. Att trygghet och säkerhet på bibliotek är och har varit viktigt syns inte minst på att det under närmare 40 år fanns en tidskrift med namnet Library & Archival Security. Tidskriften införlivades 2014 i Journal of Archival Organization. Wong (2009) beskriver hur biblioteken många gånger väljer att hantera problemanvändare genom mer konkreta lösningar med olika former av säkerhetspersonal och ofta handgripligen avvisar dessa från biblioteken just för att de upplevs störande för bibliotekarierna eller övriga besökare. Ett annat sätt att möta den här formen av dilemma är genom skyltning, men hur väl det fungerar råder det delade meningar om. Stempler och Polger (2013) tar i sin artikel Do You See the Signs? Evaluating Language, Branding, and Design in a Library Signage Audit upp om, och i vilken grad användarna faktiskt noterar skyltarna och om de då uppfyller sitt syfte. Även Warren och Epp (2016) skriver om skyltning, men ur ett användarperspektiv och hur användarna upplever dess existens. I det här kapitlet har vi gjort en kartläggning över hur forskningen kring de olika aspekterna av biblioteksprofessionen ser ut, och då framför allt professionsetiken. Vi har presenterat artiklar som syftar till att visa på problematiken kring olika former av etiska dilemman rörande problemanvändare (Chattoo, 2002), (Pressley, 2017), (Wong, 2009), men även olika aspekter av informationstillgång (Brett & Campbell, 2016), (Hauptman, 1976), (Barnett, 2014). Vi har även visat på hur forskningen kring hur olika former av verktyg kan användas i det professionsetiska arbetet, bland annat i form av riktlinjer (Fallis, 2007), policys (Ferguson et al, 2016) och moral (Macdonald & Birdi, 2020). Sammantaget visar kapitel två att forskningen kring biblioteksprofessionen och dess etiska aspekter är mångfacetterat och att det är ett högst aktuellt ämne, vilket var både till för och nackdel för oss. Ett rikt utbud av forskning gjorde att vi var tvungna att sålla i materialet, men vi anser ändå att de artiklar som kom med är relevanta för det forskningsområde vi valt att fokusera på. 9(51)

15 3 Metod och material Detta kapitel inleds med en beskrivning av den semistrukturerade intervjun som metod samt hur och varför den har använts i detta arbete. Efter det följer en kort redovisning av urval av informanter och bredden på materialet följt av intervjuguidens upplägg, intervjuernas format samt hur vi har gått tillväga för att tematisera materialet. Avslutningsvis beskrivs hur intervjumaterialet har analyserats med hjälp av valda teorier. 3.1 Val av metod Vi har i detta arbete valt att ta fram vårt material genom att arbeta med semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju följer en intervjuguide, men den som intervjuar har även möjligheten att anpassa frågorna och samtalet (Luo & Wildemuth, 2017, s. 249). Målet var att få intervjupersonerna att berätta om sina egna upplevelser och erfarenheter av etiska dilemman i arbetet, och då vi inte på förhand kunde veta vilken typ av svar vi skulle få av de olika individerna kändes det nödvändigt att ha den semistrukturerade intervjuns möjligheter att formulera om, anpassa och ställa nya frågor. Raka och avskalade svar på raka frågor var inget som eftersträvades i det här fallet då vi ville hitta temats hela spektra och olikheter, därav uteslöts den strukturerade intervjun (Luo & Wildemuth, 2017, s. 249) ur metodvalet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) poängterar att det i en intervjustudie endast går att få information om informanternas bild av problemet vid en viss tidpunkt. Vi kan alltså inte få information om exakt hur bibliotekarierna gör eller vad som har hänt, utan vi kan genom denna undersökning endast ta reda på hur bibliotekarierna upplever att de gör, och deras upplevelse av vad som har hänt. Detta är även syftet med uppsatsen, att undersöka bibliotekariernas upplevelser av och syn på professionsetiska dilemman. Vi ville genom intervjuerna ta del av bibliotekariernas egna berättelser om hur det är att navigera i de etiskt utmanande delarna av arbetet. Intervjustudie som metod gör det möjligt för oss att gå djupare in på varje intervjupersons berättelse och ger oss en bättre inblick i bibliotekariernas perspektiv än vad andra metoder skulle ha gjort. 3.2 Urval av intervjupersoner Till denna kandidatuppsats har vi enskilt intervjuat sju yrkesverksamma bibliotekarier med relevant utbildning. Samtliga bibliotekarier arbetar vid studiens utförande på folkbibliotek i Sverige. Dessa informanter hittades genom mejlkontakt med bibliotekets chefer som i sin tur delade vidare informationen och i ett av fallen genom direkt telefonkontakt med informanten. Vi eftersträvade ett så brett material som möjligt med så skilda informanter som möjligt. Samtliga sju informanter kommer från olika bibliotek som är utspridda över hela Sverige. Biblioteken varierar i storlek och är belägna i både större och mindre städer. Det finns en bredd även bland informanterna i form av varierande arbetslivserfarenhet, både nyare och äldre utbildning, samt olika stor erfarenhet avoch intresse för etiska dilemman och bibliotekariers professionsetik som ämne. Vi har valt att inte skriva ut vilket kön informanterna definierar sig som då detta inte tillför något till undersökningen. 10(51)

16 Det är troligt att vi till dessa intervjuer har lyckats hitta de bibliotekarier som är mer engagerade i dessa frågor än vad en genomsnittlig bibliotekarie är, detta på grund av sättet vi sökte informanter på. När vi kontaktade bibliotekscheferna svarade flera av dem att de skulle fundera över om de hade någon som skulle passa, eller att de skulle vidarebeordra förfrågan öppet. Detta öppnar upp för att det i huvudsak blir de som är mer intresserade av ämnet som hör av sig. Trots detta har vi bland våra informanter kunnat urskilja en skillnad i intresse, engagemang och erfarenhet i dessa frågor. Då antalet intervjuade bibliotekarier är för få för att dra några större generella slutsatser kring hela professionen är dock denna eventuella påverkan av mindre betydelse. För övrigt ser vi det som positivt att vi har fått tag på de som är engagerade i temat då de förmodligen har gett oss intressantare svar. Bibliotekarier som visar intresse för temat professionsetik har troligtvis reflekterat över denna typ av frågor i arbetet, kanske har de själva upplevt svårlösta etiska situationer. Flera av bibliotekarierna vi intervjuade nämnde under intervjuerna att de tycker att ämnet är viktigt och att det borde lyftas mer inom professionen då det ligger en viss problematik bakom den typen av bedömningsansvar som läggs på varje enskild bibliotekarie. Rådande omständigheter med viruset covid-19 kan ha influerat resultatet i denna undersökning då det dels har påverkat vilka bibliotekarier som kunde ställa upp. Flera av de tillfrågade biblioteken tackade nej till en intervju och hänvisade till hög frånvaro i personalen på grund av sjukdom. 3.3 Intervjuguide När vi arbetade fram intervjuguiden som har legat till grund för alla intervjuer så utgick vi ifrån de huvudteman som vår undersökning består av, som Luo och Wildemuth (2017, s. 249) beskriver. Våra huvudteman kan identifieras som verktyg i det etiska tänkandet, olika typer av etiska dilemman och erfarenhetens påverkan på det etiska tänkandet, utifrån dessa utformade vi sedan de frågor vi var tvungna att ställa för att få svar på våra forskningsfrågor, de nödvändiga frågorna (Luo & Wildemuth, 2017, s. 250). Dessa tre teman utgör varsina delar i intervjuguiden, utöver dem finns det även en inledande del före inspelningen där vi informerade bibliotekarierna om deras rättigheter och våra intentioner med intervjuerna och arbetet, samt en mjukstartsdel med syftet att värma upp informanterna. Utöver de nödvändiga frågorna formulerade vi även extrafrågor som angriper ämnet från ett annat håll samt det som Berg (Berg 2001 i Luo & Wildemuth, 2017, s. 250) kallar throw-away questions. Efter första intervjun utvecklade vi intervjuguiden och la till några fler frågor som framkommit under intervjuns gång, däribland frågor om organisationens riktlinjer, IFLA som verktyg och om informanten saknar några verktyg i beslutsfattandet. Den slutgiltiga versionen av intervjuguiden finns bifogad i slutet av uppsatsen. 3.4 Intervjuernas genomförande Sex av de sju intervjuerna genomfördes via videoverktyget Zoom, en intervju gjordes över Skype efter informantens önskemål om detta. Vid varje intervju deltog vi (två studenter) och en informant i taget. Detta skedde under arbetstid mellan datumen och (51)

17 Innan intervjun började frågade vi informanterna om vi fick spela in intervjun, vilket samtliga deltagare godkände. Intervjuerna spelades därmed in med hjälp av videoverktygets egna inspelningsfunktion. De genomförda intervjuerna varade i totalt 3 timmar och 50 minuter, medan längden på de enskilda intervjuerna låg mellan 18 och 40 minuter, vilket var något kortare än de 50 minuterna vi hade avsatt för varje intervju. Att genomföra intervjuerna på distans genom videosamtal kan ha medfört både positiva och negativa konsekvenser. Till de positiva hör att vi på detta sätt fick en större bredd i materialet. Digitala intervjuer möjliggjorde ett sökande efter informanter över hela Sverige (eller ett ännu större upptagningsområde om vi hade önskat det), något som inte hade varit möjligt om vi genomfört intervjuerna på plats. Utöver detta kändes inspelningen mer naturlig då digital utrustning redan var inblandad. Till de negativa konsekvenserna hör att ett digitalt möte potentiellt sett inte medför samma känsla av kontakt, tillit och relationsbyggande som påbörjas vid ett fysiskt möte. Detta kan eventuellt ha lett till att informanterna inte har delgett oss känsligare information, men det är omöjligt att veta om vi hade fått andra svar om hade genomfört intervjuerna i ett fysiskt rum. Covid-19 var en av anledningarna till att vi valde att utföra intervjuerna digitalt. Några av informanterna gav svar som relaterade till viruset och de dilemman som kommer med kravet att hålla avstånd, men i övrigt har vi valt att inte beröra detta då vi i denna uppsats är intresserade av bibliotekariers professionsetik i det vardagliga arbetet och inte under kristider. Tekniken spelar en viktig funktion i denna typ av metod, vilket även blir ett orosmoment dels för oss som intervjuade men också för våra informanter. Zoom och Skype visade sig vara relativt smidiga och lättanvända videoverktyg, men det medförde ändå en utökad mejlkontakt med bland annat tekniska instruktioner inför intervjuerna. Vid en av intervjuerna upplevde informanten störande ljud i sin omgivning, vilket ibland försvårade för hen att höra oss. Under en av de andra intervjuerna hade en informant problem med internetanslutningen, vilket ledde till att bilden stundvis frös och att hens ljud och bild hackade. Dessa problem resulterade i att vi fick upprepa frågan, vilket i sin tur kunde innebära att informanten formulerade sig annorlunda, men detta medförde tillsynes inga väsentliga förändringar i svaren. Intervjuerna gick i övrigt bra och det var i de flesta fall lätt att prata med informanterna. Vi har haft som mål att intervjuerna ska upplevas som ett samtal där bibliotekarierna känt att de kan dela med sig av sin berättelse. Vi fick ta del av intressanta historier och svar under de samtal vi förde med bibliotekarierna. Stämningen var ur vår synvinkel avslappnad och trygg, vilket även avspeglades i de flesta av samtalen, medan andra var något stelare. Flera av bibliotekarierna delade med sig av konkreta berättelser utan någon som helst påverkan från vår sida, det var dock några enstaka informanter som var mer beroende av frågorna i samtalet. Under intervjuernas gång upptäckte vi att flera av informanterna tolkade en av frågorna på ett helt annat sätt än vad som från början var vår intention. Det handlar om frågorna som berör verktyg i det etiska tänkandet. Flera av informanterna 12(51)

18 fokuserade då på mer konkreta lösningar som kanske leder till att problemet försvinner i sig, såsom extern hjälp från väktare eller polis, larmknappar, bra bemötande och förbud av olika slag. Detta var oväntat då de verktyg vi efterfrågade var verktyg som hjälper bibliotekarierna att fatta beslut i det etiska tänkandet, men informanternas egna tolkningar är intressant och kommer att diskuteras närmare senare i uppsatsen. 3.5 Metod för tematisering av materialet Efter att ha slutfört intervjuerna hade vi producerat totalt 3 timmar och 50 minuter ljud- och videoinspelningar. För att bringa ordning i detta transkriberade vi först samtliga inspelningar så korrekt som möjligt, materialet anonymiserades dock redan i detta skede. Med utgångspunkt i tre huvudteman, baserade på syftet, etiska dilemman, verktyg, erfarenhet, lästes samtliga transkriberingar igenom för att kunna få en uppfattning över hur ofta dessa teman återkom. Detta är något som Rennstam och Wästerfors menar hjälper till för att kunna få en klarare bild över vad materialet egentligen innehåller (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 222) I takt med att vi gick igenom materialet upptäckte vi att ytterligare ett tema återkom. Lösningen blev att införa konkreta lösningar som tema. Konkreta lösningar syftade till att visa på förekomsten av de tillfällen då informanterna berättade om exempelvis förbud eller väktare för att etiska dilemman inte skulle uppstå. Efter att upprepade gånger läst igenom materialet och färgkodat de styckena utefter de teman vi identifierat gjordes en sista ansats för att kunna hitta de eventuella delar vi missat. Utifrån de olika teman som vi redan redovisat tillägnades relaterade ord. Sedan gjordes en enkel sökning av de olika orden i ordbehandlingsprogrammet. De delar som ansågs relevanta markerades och nästa fas inleddes. Genom det som i litteraturen benämns som reducering (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 228) så beslutades vilka delar som var mest lämpade att representera de olika ståndpunkterna som framfördes hos informanterna, för att i slutändan kunna svara på de forskningsfrågor som arbetet koncentrerats runt. 3.6 Analysmetod Rennstam och Wästerfors (2015, s. 235) beskriver hur de anser att det är av yttersta vikt att möta sin analys med ett kreativt och öppet sinne. Att enbart återge materialet leder till att någon ny information inte kommer att bli tillgänglig, utan det är först när vi bearbetat materialt genom analysen som vi kommer att få fram något som kan bidra till forskningen (2015, s. 236). Den teori som vi har valt att anamma, har redan från starten av insamlingen av materialet påverkat hur vi behandlat de svar vi fått och hjälpt oss att på ett tidigt stadie börja analysera materialet, om än enbart i tanken. Analysen av vårt resultat kommer att ha två utgångspunkter. Det första och i viss mån det allra viktigaste, är att det teoretiska ramverket vi kommer presentera inte kommer användas för att på något sätt betygsätta informanternas etiska beslutsförmåga, då detta inte är syftet med uppsatsen. Det kommer istället syfta till att besvara de forskningsfrågor vi framställde i inledningen, att se vilka verktyg som bibliotekarierna använder, samt hur erfarenheten spelar in på det etiska agerandet. Vi återkopplar återigen till Rennstam och Wästerfors (2015) som menar att kvalitativ analys inte innebär ett arbete som följer en mall till punkt och pricka, utan 13(51)

19 att det skall vara öppet för förändringar, utan att för den skull ge avkall på den empirin som inhämtats. Analysen kommer att i första hand delas in i två huvudrubriker som har sin grund i de forskningsfrågor vi arbetat efter, Verktyg samt Erfarenhet. Varje huvudtema kommer i sin tur att ha fem underrubriker som baseras på de olika nivåerna i femstegs-modellen (Dreyfus & Dreyfus, 2004) som presenteras i teoriavsnittet. Teorin kommer att användas genom att informanternas utsagor får representera det sätt att agera och resonera som är förknippat med de olika nivåerna i fem-stegs-modellen, utan att för den skull betygsätta deras handlande. 14(51)

20 4 Teori Kapitlet inleds med en förklaring av bröderna Dreyfus och Dreyfus fem-stegsmodell med en kort utläggning om samtliga steg i modellen och en beskrivning av hur etiken kan tillämpas i denna modell. Slutligen förklaras även Säljös kompletterande teori om appropriering i lärandet och på vilket sätt det är relevant i det här arbetet. 4.1 Fem-stegs-modellen enligt Dreyfus & Dreyfus Som utgångspunkt för vår teori har vi valt bröderna Stuart and Hubert Dreyfus modell om hur utvecklingen av förmågor sker hos människor. Enligt deras modell sker utvecklingen av en färdighet hos en individ i fem steg, novice, advanced beginner, competence, proficiency, expert. Vi har valt att översätta dessa steg till de mest närliggande svenska orden, nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Dreyfus och Dreyfus skrev sin ursprungliga artikel 1980 och modellen har sedan dess använts för att bland annat förklara lärandeprocessen hos studenter inom sjuksköterskeutbildning (Monahan, 1991) utkom bröderna med en ny artikel som utgår från deras ursprungsmodell, men med utgångspunkten att etik kan ses som en färdighet hos en individ (Dreyfus & Dreyfus, 2004). Nedan sammanfattas de olika stegen av färdigheter i Dreyfus och Dreyfus femstegs-modell. Nybörjare: Enligt Dreyfus och Dreyfus (2004, s. 251) innebär första steget i utvecklingen att individen kräver någon form av instruktör som på ett enkelt och tydligt sätt redogör för hur arbetet går till, utan att för den skull utsätta individen för några verkliga situationer, som hen kan dra lärdom av. Riktlinjer och regler används här för att instruera hur en situation ska hanteras. Avancerad nybörjare: I det andra steget har individen praktiskt börjat erfara vilka situationer som kan uppstå, samt börjat koppla ihop dem med de riktlinjer och regler som finns. Individen har även börjat inse att de riktlinjer som hen tidigare blev instruerad att följa inte alltid går att applicera på de situationer som uppstår (Dreyfus & Dreyfus, 2004, ss ). Kompetent: I takt med att individen hamnar i allt fler situationer ökar hens erfarenhet. Samtidigt som valmöjligheterna blir fler ökar även mängden information som individen måste kunna hantera. Individen lär sig här att dels bättre kunna särskilja situationen och anpassa sitt agerande efter det genom att använda de rätta verktygen de fått med sig från tidigare steg. Det här steget kan enligt Dreyfus och Dreyfus innebära en stor emotionell påfrestning, då det inte är en enkel uppgift att kombinera de tidigare nämnda faktorerna. Främst kan individen ofta råka ut för att det inte finns någon korrelation mellan beslut och utgång från en gång till en annan. Trots detta måste individen lära sig att ta ett beslut (Dreyfus & Dreyfus, 2004, s. 252). Skicklig: När individen slutar att oroa sig för utgången som beskrevs i föregående steg och efter att ha upplevt tillräckligt många situationer och där blivit varse om hur väl ens agerande utföll, så hamnar individen i ett läge där hen förknippar ett visst agerande med ett specifikt utfall. Individen agerar omedvetet, enbart för att det 15(51)

21 har fungerat tidigare. Dreyfus och Dreyfus menar dock att individen måste kunna reflektera över varför hen agerade så och inte enbart hur (2004, s. 253). Expert: Individen är nu fullt medveten om hur en situation bör lösas, och tar ett intuitivt beslut om hur hen skall gå till väga. Genom att upprepade gånger ha ställts inför situationer, och varit tvungen att ta olika beslut i dessa, så har hen skapat verktyg för att direkt kunna kategorisera dem. Baserat på vilka beslut som användes samt utfallet av dem så har individen fått en förmåga att intuitivt fatta ett beslut som hen känner sig förnöjd med (Dreyfus & Dreyfus, 2004, s. 253). Dreyfus och Dreyfus menar alltså att den som är nybörjare inom ett område använder sig av regler och andra funktioner för att kunna fatta sina beslut, men att det med hjälp av en stor mängd självupplevda erfarenheter (och en dos fallenhet för området) går att förvandla nybörjaren till expert. De menar att alla människor är experter inom flera olika vardagliga områden. Utan att vara en expert skulle det innebära svårigheter att enkelt kunna utföra de mest simpla aktiviteter om en är i behov att ta ett aktivt beslut utifrån regler och andras inverkan (Dreyfus & Dreyfus, 2004, s. 253). Vidare menar de att det är av denna anledning som det ej tidigare funnits en distinktion mellan nybörjare och expert, och ingen tydlig definition av vad en expert är, då en expert oftast inte är medveten om att den är just det. John Dewey (i Dreyfus & Dreyfus 2004) kom dock med en definition som går att applicera: att veta hur, och att veta varför. Att veta varför, menar Dewey innebär den typen av dagliga handlingar vi utför utan att tänka på hur vi gör dem. Att veta hur, är de handlingar vi utför med någon form av medvetenhet om vad handlingen beror på, individen vet varför hen gör på ett visst sätt. Att skilja på varför en utförd handling utförs, anser vi ligger närmare nybörjarstadiet än att veta hur, där det krävs mer erfarenhet för att kunna förstå varför den handlingen gjordes. Vi har därför valt att i vårt teoretiska ramverk dela in de olika stegen i två nivåer, för att ytterligare tydliggöra var vi anser att gränsen mellan det mer regeltrogna agerandet och det mer intuitiva. Nedan visas en enkel illustration av modellen. 16(51)

22 Det finns flera olika exempel på hur fem-stegsmodellen kan visualiseras. Vi väljer att inspireras av pyramiden (Banerjee, 2013), men anpassar den efter vårt syfte. Bilden illustrerar hur de olika stegen kräver olika mycket kraft hos individen. Från att ha varit nybörjare utan någon som helst kunskap eller erfarenhet, så kämpar sig individen hela tiden längre upp i pyramiden, och blir samtidigt allt mindre beroende av att följa regler och råd. Individen blir i slutändan en expert som kan ta intuitiva beslut med grund i de olika steg som hen genomgått. Dreyfus och Dreyfus menar att på samma sätt som en nybörjare inom schack inte kan förväntas slå en expert utan att upprepade gånger själv utsatts för åtskilliga nederlag, så kan inte någon förväntas bli expert utan att själv ha ställts inför de situationer som experter ställs inför (Dreyfus & Dreyfus, 2004, s. 254). Det är nu viktigt att ha i åtanke att det faktum att en individ befinner sig på expertnivå är inte likställt med att hen, dels alltid kommer befinna sig på den nivån, dels inte heller att det gäller samtliga situationer som kan uppstå utan bara de situationer som hen ställts inför. Men eftersom hen befinner sig på expertnivå så har hen lättare att ta till sig ny kunskap och erfarenhet som kan vara lämplig. Detta leder också till slutsatsen att om individen ska kunna uppnå expertnivå, så kräver det en personlig vilja att utvecklas. Dreyfus och Dreyfus menar med utgångspunkt i fem-stegs-modellen att etiken kan ses som en färdighet som går att utveckla i de fem stegen. På samma sätt som med vilken färdighet som helst, så krävs det, för att bli expert, att individen genomgår samtliga steg och ställs inför de situationer som experterna ställs inför (2004, s. 255). De identifierar dock en aspekt som skiljer sig från andra typer av situationer. I exempelvis schack, så blir spelaren direkt varse om vilken effekt ett beslut har. När det gäller etiska dilemman så är utgången av ett beslut och agerande oftast inte synlig direkt, utan kan framkomma långt senare. Det händer också att resultatet av agerandet aldrig blir synligt, och individen blir ensam kvar med blandade känslor inför hur hens agerande utföll. Dreyfus och Dreyfus menar att det finns två skäl till att en expert inte kan utnyttja sina tidigare erfarenheter (2004, s. 255). För det första så är omständigheterna kring varje etiskt dilemma som uppstår unika och att i efterhand minnas alla detaljer, både fysiska och abstrakta, är mycket svårt. För det andra, även om experten i detalj minns varje händelse som ledde fram till dilemmat, så kan utfallet i en liknande situation bli ett helt annat än det förväntade, helt enkelt på grund av att det inte går att utgå från att varje enskild individ kommer att reagera på samma sätt som i tidigare situationer. Vidare menar Dreyfus och Dreyfus att vid de tillfällen som en etisk expert ställs inför ett dilemma så återgår inte hen till att applicera abstrakta etiska principer, utan ser till hur lämpligt hens agerande kommer vara i den aktuella situationen. De nämner också att två etiska experter kan ha ställts inför samma dilemman, men trots det beslutat sig för olika lösningar på problemet (Dreyfus & Dreyfus, 2004, s. 256). Trots dessa svårigheter och skillnader menar Dreyfus och Dreyfus (2004, s. 258) att etiska färdigheter och verktyg enbart kan förmedlas av andra som själva varit i samma situation, då dessa inte går att finna i några riktlinjer. 17(51)

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Handledning UMEÅ UNIVERSITET. Tips och råd till dig som ska leda diskussioner om värdegrunden vid Umeå universitet. Handledning Personalenheten

Handledning UMEÅ UNIVERSITET. Tips och råd till dig som ska leda diskussioner om värdegrunden vid Umeå universitet. Handledning Personalenheten Sid 1 (5) Tips och råd till dig som ska leda diskussioner om värdegrunden vid Umeå universitet Sid 2 (5) Inledning Som statligt anställda vid Umeå universitet ska vi i det dagliga arbetet följa de lagar

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som tas upp i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om kunskaper och värden som

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Litteraturstudie Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Vad är en litteraturstudie? Till skillnad från empiriska studier söker man i litteraturstudier svar på syftet

Läs mer

KOPPLING TILL KURS- OCH ÄMNESPLANER

KOPPLING TILL KURS- OCH ÄMNESPLANER TIDNINGSVECKAN 2019 ALLA ÅRSKURSER KOPPLING TILL KURS- OCH ÄMNESPLANER ÅRSKURS 1 3 analys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar. Historiska och samtida bilder

Läs mer

Handen på hjärtat självbestämmande, delaktighet och inflytande. Bara ord, eller?

Handen på hjärtat självbestämmande, delaktighet och inflytande. Bara ord, eller? Handen på hjärtat självbestämmande, delaktighet och inflytande. Bara ord, eller? Handen på hjärtat Kan metoden reflekterande samtal medverka till en högre grad av brukarnas upplevelse av självbestämmande,

Läs mer

Titel Mall för Examensarbeten (Arial 28/30 point size, bold)

Titel Mall för Examensarbeten (Arial 28/30 point size, bold) Titel Mall för Examensarbeten (Arial 28/30 point size, bold) SUBTITLE - Arial 16 / 19 pt FÖRFATTARE FÖRNAMN OCH EFTERNAMN - Arial 16 / 19 pt KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ELEKTROTEKNIK OCH DATAVETENSKAP

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna

Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna Lärarnas Riksförbund Studie- och Yrkesvägledarna Studie- och yrkesvägledares yrkesetik Studie- och yrkesvägledare har en allt viktigare roll i samhället. Behovet av professionell vägledning är stort i

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Sammanfattning av rapporten Språkombudet som resurs på arbetsplatser

Sammanfattning av rapporten Språkombudet som resurs på arbetsplatser 2019 Sammanfattning av rapporten Språkombudet som resurs på arbetsplatser En uppföljning av språkombudsfunktionen på äldreboenden och hemtjänsten i fyra kommuner. AINA BIGESTANS Sammanfattning av rapporten:

Läs mer

Datainsamling Hur gör man, och varför?

Datainsamling Hur gör man, och varför? Datainsamling Hur gör man, och varför? FSR: 2 Preece et al.: Interaction design, kapitel 7 Översikt Att kunna om datainsamlingsmetoder Observationstekniker Att förbereda Att genomföra Resultaten och vad

Läs mer

Utmaningar i fo rskolan

Utmaningar i fo rskolan Studiematerial Utmaningar i fo rskolan Att förebygga problemskapande beteenden Utgiven av Gothia Fortbildning, 2015 Författare: David Edfelt, leg. psykolog, provivus.se Handledning, utbildning och utveckling

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

Vi arbetar i medborgarnas tjänst

Vi arbetar i medborgarnas tjänst Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av bibliotekens mediestrategiska arbete utifrån normerande dokument Uppdrag Svensk biblioteksförening 2014 Åsa Söderlind Gullvor Elf Högskolan i Borås Bibliotekshögskolan

Läs mer

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod Föreläsning kvalitativ metod, Jonas Axelsson Jag skall ha detta upplägg: - Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod - Exempel på olika kvalitativa metoder - Något

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Handledning till att läsa och lyssna på skönlitteratur

Handledning till att läsa och lyssna på skönlitteratur Handledning till att läsa och lyssna på skönlitteratur av Anna Karlsson LÄSHANDLEDNING Om litteraturläsning Språket är en nyckel till världen runt omkring oss. Att som samhällsmedborgare behärska konsten

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Ingrid Liljeroth. Från antroposofi till intuitiv metod: Några teoretiska aspekter

Ingrid Liljeroth. Från antroposofi till intuitiv metod: Några teoretiska aspekter Artikel till LäS Mars 2008 Ingrid Liljeroth Från antroposofi till intuitiv metod: Några teoretiska aspekter Från antroposofi till metod en process i flera steg Temat "Vägar till en intuitiv metodik - Hur

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om betygskriterier i svenskundervisning för invandrare; SKOLFS 2009:22 Utkom från trycket den 28 maj 2009 beslutade den 15

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Att lära sig jobbet på jobbet

Att lära sig jobbet på jobbet Att lära sig jobbet på jobbet En intervjustudie med yrkesintroduktionsanställda Ulrika Berg Olofson på uppdrag av YA-delegationen 2018-06-20 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Bakgrund... 2 Studiens

Läs mer

Kvalitativa metoder II. 4.

Kvalitativa metoder II. 4. Kvalitativa metoder II. 4. Ann-Sofie Smeds-Nylund annssmed@abo.fi Åbo Akademi Strandgatan 2 65100 Vasa 9.11.2015 1 Kvalitet Etik God kvalitet och god etik vid kvalitativa studier KVALITET qualitas (lat)

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

ALLA BARN ÄR STORA NOG FÖR FAMILJETERAPI Det är upp till oss som terapeuter

ALLA BARN ÄR STORA NOG FÖR FAMILJETERAPI Det är upp till oss som terapeuter ALLA BARN ÄR STORA NOG FÖR FAMILJETERAPI Det är upp till oss som terapeuter BARNS BESKRIVNINGAR AV FAMILJETERAPI: Barnen kan visa oss vägen ÖVERSIKT 1. Varför är ämnet intressant och angeläget 2. Kunskapsläget

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

Att sträva efter en konfliktfri arbetsplats är en fullständig utopi

Att sträva efter en konfliktfri arbetsplats är en fullständig utopi Pm avseende examensarbetet; Att sträva efter en konfliktfri arbetsplats är en fullständig utopi -En kvalitativ undersökning om hur enhetschefer inom människovårdande organisationer ser på konflikter på

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Fältstudier och analys

Fältstudier och analys Fältstudier och analys Jan Gulliksen Människa-datorinteraktion IT-institutionen Uppsala universitet http://www.it.uu.se Övningsuppgift I grupper om tre personer Låna ut en mobiltelefon till den som sitter

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation

Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Lägga pussel och se helhetsbilden - Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation Camilla Engrup & Sandra Eskilsson Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap vid institutionen

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Vad motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken?

Vad motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken? Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa Och Samhälle Arbetsvetenskapligt Program 120 p Sociologi C 41-60 p Vad motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken? En studie om snickare

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar

Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar 2015-10-26 1 (12) Intervjuer i granskning av skolans arbete med extra anpassningar Innehåll Innehållet i detta dokument... 2 Allmänt om intervjuerna... 3 Vad är en intervju?... 3 Syfte med intervjuer i

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Studieplan för ämne på forskarnivå

Studieplan för ämne på forskarnivå Studieplan för ämne på forskarnivå Ämne Fastställd Diarienummer Ks-kod Matematik 2017-04-05 V-2017-0042 3.2.3 1 (1) Kommentar om förändringar Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget till allmän studieplan

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Vad är problemet? Vad är utmaningen i att få till långsiktiga avtryck i vardagen?

Vad är problemet? Vad är utmaningen i att få till långsiktiga avtryck i vardagen? Vad är problemet? Vad är utmaningen i att få till långsiktiga avtryck i vardagen? Vilka avtryck kan ni se i vardagsarbetet som ett resultat från era lärgrupper (kollegiala lärande) motsv.? Vad var förutsättningen

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FILOSOFI Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

STUDIEGUIDE. Socionomprogrammet B-nivå REFELEKTIONSGRUPPER. Malmö högskola Hälsa och samhälle Enheten för socialt arbete

STUDIEGUIDE. Socionomprogrammet B-nivå REFELEKTIONSGRUPPER. Malmö högskola Hälsa och samhälle Enheten för socialt arbete Malmö högskola Hälsa och samhälle Enheten för socialt arbete Socionomprogrammet B-nivå STUDIEGUIDE REFELEKTIONSGRUPPER Inriktning SP,MK,SO,VU terminerna 4,5,6. Martina Campart Tina Eriksson-Sjöö Innehåll

Läs mer

Jämförelserapport. För Christina Jonsson som samarbetar med Lars Andersson Denna rapport tillhandahålls av:

Jämförelserapport. För Christina Jonsson som samarbetar med Lars Andersson Denna rapport tillhandahålls av: Jämförelserapport För Christina Jonsson som samarbetar med Andersson 07.09.2018 Denna rapport tillhandahålls av: Lambertson Consulting Riddarvägen 42 184 51 Österskär E-mail: urban@u-lab.se Mobil: +46

Läs mer

Uppföljning av projektet Spontana boksamtal: Om att arbeta läsfrämjande under bemannad tid

Uppföljning av projektet Spontana boksamtal: Om att arbeta läsfrämjande under bemannad tid Aseel Abbas informatör på SHK visar biblioteket för nyanlända. Foto: Nils Bergendahl Uppföljning av projektet Spontana boksamtal: Om att arbeta läsfrämjande under bemannad tid på ett meröppet bibliotek

Läs mer

Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger

Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger Professionsutvecklande grupphandledning för pedagoger En intervjustudie om hur pedagoger beskriver sin erfarenhet av professionsutvecklande grupphandledning Christina Almqvist Anna Holmberg Vår presentation

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2018/2019 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 6 (5 hp), vt 2016

SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 6 (5 hp), vt 2016 SJSD13, VI Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 6 (5 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Välkommen till PEH-kursens sjätte och sista termin.

Läs mer

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Intervjuer: konsten att lyssna och fråga 2010-04-26 Ferdinando Sardella, Fil. dr., VT10 ferdinando.sardella@lir.gu.se Översikt Vad är en intervju Intervjuandets

Läs mer

Vad? Hur? Varför? Varför skiljer sig dessa handlingar och ritualer åt mellan olika delar av kristendomen?

Vad? Hur? Varför? Varför skiljer sig dessa handlingar och ritualer åt mellan olika delar av kristendomen? Hur och varför utför man vissa ritualer och handlingar inom kristendomen? Varför skiljer sig dessa handlingar och ritualer åt mellan olika delar av kristendomen? Det här ska vi lära oss i det här arbetsområdet

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret Mediepolicy

Kultur- och fritidskontoret Mediepolicy Kultur- och fritidskontoret Mediepolicy Biblioteken i Södertälje Telefon (direkt): 08-523 02080 E-post: stadsbiblioteket@sodertalje.se 2 (6) Innehållsförteckning Mediepolicy... 3 Bibliotekens uppdrag och

Läs mer

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER LIKABEHANDLINGSPLAN VINTERGATAN 2013 / 2014 BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER INTE ANDRA

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014 Crossmedia design Crossmedia design (27311VT14) Results of survey Startade: den 21 juni 2014 Avslutad: den 22 augusti 2014 Svarsfrekvens: 26 ( 8 / 31 ) Elektroniskt utvärderingssystem Crossmedia*design*

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012

Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012 Arbetsordning för kursen Arbetsvetenskaplig introduktion ht 2012 Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar fem veckors heltidsarbete. Nedan beskrivs kursens mål, arbetsformer och examination

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Volontärpolicy. Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i. Uppdateras av: HR

Volontärpolicy. Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i. Uppdateras av: HR Volontärpolicy Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i sitt arbete med volontärer. Den är skriven för internt bruk. (Information riktad till volontärer

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Föreställningskarta - ett verktyg för lärande

Föreställningskarta - ett verktyg för lärande Föreställningskarta - ett verktyg för lärande Per Fagerström per.fagerstrom@kau.se 1. Tydlig med vad det är för möte Olika möten eller delar i ett möte Ett möte blir inte meningsfullt bara av det som sägs,

Läs mer