EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C(2014) 2241 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende Statligt stöd nr SA (2014/N) Finland Regionalstödskarta Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 28 juni 2013 antog kommissionen Riktlinjer för statligt regionalstöd för (nedan kallade riktlinjerna). Enligt punkt 178 i riktlinjerna bör varje medlemsstat till kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallad EUF-fördraget) anmäla en regionalstödskarta för perioden 1 juli december Enligt punkt 179 i riktlinjerna kommer den godkända regionalstödskartan att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och utgöra en oskiljaktig del av riktlinjerna. (2) Genom elektronisk anmälan av den 20 februari 2014, registrerad hos kommissionen den 20 februari 2014 (2014/019154), har de finska myndigheterna anmält ett förslag till regionalstödskarta för perioden 1 juli december (3) Den 14 mars 2014 begärde kommissionen kompletterande information (2014/029294), som de finska myndigheterna lämnade den 19 mars 2014 (2014/031739). 1 EUT C 209, , s. 1. Utrikesminister Erkki Tuomioja Sjöekipaget PL 176 FIN Helsingfors Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel Belgien Europeiska kommissionen, B-1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn:

2 2. BESKRIVNING AV DEN ANMÄLDA REGIONALSTÖDSKARTAN (4) I sin anmälan föreslår de finska myndigheterna en förteckning över regioner berättigade till regionalstöd i enlighet med undantaget i artikel c i EUF-fördraget under perioden 1 juli december Den anmälda förteckningen omfattar förhandsdefinierade c-områden och ett icke-förhandsdefinierat c-område. 2.1 Förhandsdefinierade områden som omfattas av artikel c (5) I sin anmälan föreslår de finska myndigheterna sju NUTS 3-områden som ska vara förhandsdefinierade områden (glest befolkade områden) berättigade till statligt regionalstöd enligt undantaget i artikel c i EUF-fördraget för perioden 1 juli december 2020, i enlighet med bilaga I till riktlinjerna. En högsta tillåtna stödnivå på 15 % bruttobidragsekvivalent föreslås för stora företag i de områden som förtecknas i tabell 1 nedan. Tabell 1: Av Finland föreslagna områden som ska omfattas av artikel c i EUFfördraget Glest befolkade områden Områden som föreslås bli stödberättigade enligt artikel c Procentandel av landets befolkning 2 FI1D1 Södra Savolax 2,89 % FI1D2 Norra Savolax 4,63 % FI1D3 Norra Karelen 3,09 % FI1D4 Kajanaland 1,54 % FI1D5 Mellersta Österbotten 1,27 % FI1D6 Norra Österbotten 7,34 % FI1D7 Lappland 3,42 % 2.2 Icke-förhandsdefinierat område som omfattas av artikel c (6) De finska myndigheterna föreslår även att ett icke-förhandsdefinierat område ska betecknas som berättigat till statligt regionalstöd enligt undantaget i artikel c i EUF-fördraget för perioden 1 juli december (7) Det icke-förhandsdefinierade c-området föreslås i enlighet med kriterium 5 i punkt 168 i riktlinjerna. I tabell 2 nedan anges det föreslagna icke-förhandsdefinierade c- området och den högsta tillåtna stödnivå som ska tillämpas i det området: Tabell 2: Av Finland i enlighet med kriterium 5 föreslaget icke-förhandsdefinierat c- område Nuts-kod Namn på LAU 1-underområdet Befolkning 3 Högsta tillåtna stödnivå FI Salo % BBE Totalt Enligt Eurostats befolkningsstatistik för 2010 (se fotnot 2 i bilaga I till riktlinjerna) Befolkningsstatistiken i det följande bygger på uppgifter från Statistikcentralen per den 31 december Bestående av de två LAU 2-kommunerna Salo FI och Somero FI som har gemensam administrativ gräns. 2

3 2.3 Befolkningsreserv (8) I sin anmälan föreslår de finländska myndigheterna att det upprättas en reserv för nationell befolkningsandel i enlighet med punkt 180 i riktlinjerna. Enligt de finska myndigheterna motsvarar befolkningsreserven 0,669 % av landets befolkning ( invånare) baserat på de senaste uppgifter om den fast bosatta befolkningen som offentliggjorts av Statistikcentralen Högsta tillåtna stödnivåer för små och medelstora företag (9) I överensstämmelse med punkt 177 i riktlinjerna föreslår de finska myndigheterna att den högsta tillåtna stödnivå som är tillämplig på stora företag kan höjas med upp till 20 procentenheter för små företag och med upp till 10 procentenheter för medelstora företag. De höjda högsta tillåtna stödnivåerna för små och medelstora företag kommer dock inte att tillämpas på stöd som beviljats för stora investeringsprojekt med stödberättigande utgifter som överstiger 50 miljoner euro. 3. BEDÖMNING 3.1 Förslagen förteckning över förhandsdefinierade områden som omfattas av artikel c (glest befolkade områden) (10) I bilaga I till riktlinjerna föreskrivs att Finland har möjlighet att beteckna områden med 24,18 % av landets befolkning som förhandsdefinierade områden (glest befolkade områden) berättigade till statligt regionalstöd enligt undantaget i artikel c i EUFfördraget för perioden 1 juli december (11) Enligt punkterna 158 b och 160 i riktlinjerna kan en medlemsstat som förhandsdefinierade c-områden beteckna NUTS 2-regioner med färre än 8 invånare per km² (glest befolkade områden). NUTS 2-regionen Pohjois-ja i östra Finland (FI1D) har en befolkningstäthet på 6,4 invånare per km². Förteckningen över NUTS 3- regionerna inom denna NUTS 2-region anges i bilaga I till riktlinjerna, i enlighet med punkt 159 i riktlinjerna. I överensstämmelse med bilaga I till riktlinjerna bebos dessa NUTS 3-regioner av 24,18 % av Finlands befolkning. (12) De sju NUTS 3-områden som enligt Finlands förslag ska vara förhandsdefinierade områden (glest befolkade områden) berättigade till statligt regionalstöd enligt undantaget i artikel c i EUF-fördraget för perioden 1 juli december 2020, förtecknas i bilaga I till riktlinjerna. Kriterierna i punkterna 158 b och 160 i riktlinjerna är därmed uppfyllda. 3.2 Föreslagen förteckning över icke-förhandsdefinierade områden som omfattas av artikel c (13) I enlighet med bilaga I till riktlinjerna kan Finland utse områden med en befolkning på högst 1,85 % av landets befolkning som icke-förhandsdefinierade c-områden. Utifrån de uppgifter som lämnats av Finland motsvarar 1,85 % av den nationella befolkningen invånare. 5 Uppgifter per den 31 december 2012 från Statistikcentralen. 3

4 3.2.1 Icke-förhandsdefinierat c-område i enlighet med kriterium 5 i punkt 168 i riktlinjerna (14) Finland föreslår endast ett icke-förhandsdefinierat område med en total befolkning på invånare, vilket motsvarar 1,181 % av landets befolkning. (15) Enligt kriterium 5 i punkt 168 i riktlinjerna får medlemsstaterna till c-områden utse angränsande områden med minst 50,000 invånare 6 som genomgår en omfattande strukturomvandling eller som är på kraftig tillbakagång relativt sett, förutsatt att sådana områden inte ligger i hela NUTS 2- eller NUTS 3-regioner eller angränsande områden som uppfyller villkoren för att utses till c-områden i enlighet med kriterierna 1 4. (16) Vid tillämpningen av de kriterier som anges i punkt 168 avses enligt punkt 169 i riktlinjerna med begreppet angränsande områden hela LAU 2-områden eller en grupp av hela LAU 2-områden. En grupp LAU 2-områden kommer att anses utgöra ett angränsande område om vart och ett av områdena inom gruppen har en gemensam administrativ gräns med ett annat område inom gruppen. (17) Kommissionen anser att det föreslagna delområdet Salo uppfyller villkoren i kriterium 5 av följande skäl: - Det föreslagna området är belägen inom en Nuts 3-region (Egentliga Finland FI183) som inte uppfyller villkoren i kriterium 1 4 och själv inte heller uppfyller villkoret för att anses som ett c-område enligt kriterierna Finland använder följande socioekonomiska indikatorer för att välja ut ett berört område: arbetslöshetsnivå och BNP per capita (jämförelse med Finland som helhet), BNP per capita (index i förhållande till Finland som helhet = 100 %). - Kommissionen anser att dessa indikatorer är lämpliga indikatorer för att mäta relativa problem rörande strukturell förändring eller nedgång. De tillgängliga uppgifterna för dessa indikatorer lämnades dessutom av Finlands nationella statistikbyrå och andra erkända källor. 7 Var och en av dessa indikatorer visar att resultaten i det föreslagna området ligger under det nationella genomsnittet. - Det föreslagna området består av två angränsande LAU 2-områden (Salo och Somero) som har en gemensam administrativ gräns och en sammanlagd befolkning på , vilket ligger långt över tröskeln på invånare. (18) Mot bakgrund av ovanstående uppfyller det föreslagna området samtliga de villkor för stödberättigande som icke-förhandsdefinierat c-område enligt kriterium 5, och det är förenligt med punkt 169 i riktlinjerna med avseende på begreppet angränsande områden Iakttagande av befolkningstaket för icke-förhandsdefinierade c-områden (19) Befolkningstaket för icke-förhandsdefinierade c-områden fastställdes i bilaga I till riktlinjerna till 1,85 % av Finlands totala befolkning. Det icke-förhandsdefinierade c- 6 7 Kommissionen konstaterar att, i enlighet med fotnot 71 i riktlinjerna, befolkningströskeln på invånare är nedsatt till invånare i Finland, eftersom denna medlemsstat har en ickeförhandsdefinierad c-befolkningsandel på mindre än 1 miljon invånare. Uppgifterna tillhandahölls av Statistikcentralen och Arbets- och näringsministeriet. 4

5 område som föreslås av Finland har en total bosatt befolkning på Det utgör 1,181 % av den totala bosatta befolkningen i Finland och är betydligt lägre än det befolkningstak som fastställs i bilaga I till riktlinjerna (dvs invånare eller 1,85 % av landets totala befolkning) Befolkningsreserv (20) Enligt punkt 180 i riktlinjerna kan en medlemsstat på eget initiativ besluta att upprätta en reserv för nationell befolkningsandel bestående av skillnaden mellan det tak för befolkningsandel för den medlemsstaten som kommissionen har tilldelat, och den befolkningsandel som används för a- och c-områden som utsetts i regionalstödskartan för den medlemsstaten. (21) Enligt de finska myndigheterna uppgår befolkningsreserven till 0,669 % ( invånare) av landets befolkning. Den föreslagna befolkningsreserven beräknas som skillnaden mellan befolkningsandelens tak för Finland för icke-förhandsdefinierade c- områden 8 och den andel som används för det icke-förhandsdefinierade c-området (Salo). 9 Den befolkningsreserv som upprättats av de finska myndigheterna är förenlig med punkt 180 i riktlinjerna. (22) Kommissionen erinrar om att det i punkterna 181 och 182 i riktlinjerna föreskrivs att om en medlemsstat beslutar att använda reserven till att lägga till nya c-områden till sin karta, är detta möjligt till dess att taket för nationell befolkningsandel har nåtts. För detta ändamål kan medlemsstaten använda de mest aktuella socioekonomiska uppgifterna från Eurostat eller sin nationella statistikbyrå eller andra erkända källor. Befolkningen i det berörda c-området bör beräknas på grundval av de befolkningsuppgifter som använts för att upprätta den ursprungliga regionalstödskartan. Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen varje gång den har för avsikt att använda sin befolkningsreserv till att lägga till nya c- områden innan sådana ändringar sätts i kraft. 3.3 Förslag på högsta tillåtna stödnivåer i c-områden (23) I punkt 174 a och b i riktlinjerna anges att stödnivån för investeringar av stora företag i c-områden inte bör överskrida följande procentsatser: - 10 % bruttobidragsekvivalenter i icke-förhandsdefinierade c-områden % bruttobidragsekvivalenter i förhandsdefinierade c-områden (glest befolkade områden). (24) Mot bakgrund av ovanstående överensstämmer den högsta tillåtna stödnivån för regionalt investeringsstöd till stora företag i de c-områden som anmälts av Finland för perioden 1 juli december 2020 med den högsta tillåtna stödnivån enligt riktlinjerna. 8 9 Enligt bilaga I till riktlinjerna får upp till 1,85 % av Finlands befolkning betecknas som ickeförhandsdefinierat c-området. Den 31 december 2012 motsvarades 1,85 % av landets befolkning ( invånare) av invånare. Den 31 december 2012 uppgick befolkningen i Salo till , dvs. 1,181 % av landets befolkning. 5

6 3.4 Höjda högsta tillåtna stödnivåer för små och medelstora företag (25) I överensstämmelse med punkt 177 i riktlinjerna kan de högsta tillåtna stödnivåerna för stora företag höjas med upp till 20 procentenheter för små företag och med upp till 10 procentenheter för medelstora företag. De höjda högsta tillåtna stödnivåerna för små och medelstora företag kommer dock inte att vara tillämpliga på stöd till stora investeringsprojekt enligt definitionen i punkt 20.l i riktlinjerna. 3.5 Övriga åtagande som de finska myndigheterna har gjort (26) Kommissionen noterar följande åtaganden som de finska myndigheterna gör i sin anmälan: a) De finska myndigheterna har bekräftat att alla avsikter att bevilja regionalstöd kommer att anmälas till kommissionen i enlighet med artikel i EUFfördraget, antingen som en stödordning eller som en individuell anmälan, om inte en gruppundantagsförordning ska tillämpas. b) De finska myndigheterna bekräftar att allt regionalt investeringsstöd kommer att motsvara de högsta tillåtna stödnivåerna i berörd region i enlighet med definitionen i den regionalstödskarta som godkänts av kommissionen och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. c) De finska myndigheterna bekräftade att stödtaken för stora investeringsprojekt (enligt definitionen i punkt 20 i riktlinjerna) i den berörda regionen, enligt avgränsning i den regionalstödskarta som kommissionen godkänt och offentliggjort, kommer att justeras i enlighet med punkt 20 c i riktlinjerna. 3.6 Slutsats (27) Mot bakgrund av ovanstående drar kommissionen slutsatsen att den regionalstödskarta som Finland har anmält för perioden 1 juli december 2020 överensstämmer med riktlinjerna. (28) Kommissionen påminner om att de högsta tillåtna stödnivåer som anges i regionalstödskartan endast är tillämpliga på investeringar som gjorts i sektorer som omfattas av riktlinjerna, enligt definition i punkt 10. Först och främst är dessa stödtak tillämpliga på bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter endast i den omfattning som fastställts i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 10, eller i eventuella riktlinjer som ersätter dessa. 4. BESLUT (29) Kommissionen har följaktligen beslutat - att godkänna regionalstödskartan för Finland, enligt bilagan, för perioden 1 juli december 2020 då den uppfyller villkoren i riktlinjerna för statligt regionalstöd för , 10 EUT C319, , s. 1. 6

7 - att offentliggöra denna regionalstödskarta som återfinns i bilagan till detta beslut i Europeiska unionens officiella tidning. Den fullständiga texten till denna skrivelse på det giltiga språket kommer att offentliggöras på följande webbplats: (30) Varje begäran som rör denna skrivelse bör skickas i ett rekommenderat brev eller faxas till: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens State Aid Registry B-1049 Bruxelles/Brussel Fax Högaktningsfullt På kommissionens vägnar Joaquín ALMUNIA Vice ordförande 7

8 BILAGA till beslutet i ärende SA38359 Riktlinjer för statligt regionalstöd för EUT C 209, , s. 1. Finland regionalstödskarta tillämplig 1 juli december 2020 Zonkod Område Högsta tillåtna stödnivåer för regionalt stöd till stora företag 11 Regioner berättigade till stöd enligt artikel c i EUF-fördraget fram till den 31 december 2020 FI FI1D1 FI1D2 Finland Etelä-Savo Pohjois-Savo 15 % 15 % FI1D3 Pohjois-Karjala 15 % FI1D4 Kainuu 15 % FI1D5 Keski-Pohjanmaa 15 % FI1D6 Pohjois-Pohjanmaa 15 % FI1D7 Lappi 15 % FI Salo 10 % 11 För investeringsprojekt med stödberättigande utgifter på högst 50 miljoner euro höjs detta tak med 10 procentenheter för medelstora företag och 20 procentenheter för små företag enligt definitionerna i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, , s. 36). För stora investeringsprojekt med stödberättigande utgifter som överstiger 50 miljoner euro justeras taket i enlighet med punkt 20 c i riktlinjerna för statligt regionalstöd för

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2015/N) Finland Ändring av regionalstödskartan användning av befolkningsreserven EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.05.2015 C(2015) 3104 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

1. FÖRFARANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN

1. FÖRFARANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2016 C(2016) 7554 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.03.2014 C(2014) 1823 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.01.2012 K(2012) 495 slutlig Ärende: Statligt stöd SA.33609 (2011/N) Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister! 1. FÖRFARANDE OCH BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN (1) Den 9 november

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.XII.2006 K (2006) 6719 slutlig Ärende: Statligt stöd N 431/2006 Sverige Regionalstödskarta 2007 2013 Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en elektronisk anmälan

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.05.2014 C(2014) 3309 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

Statligt stöd - Finland Stöd nr N 238/99 Regionalstödskartor för perioden FINLAND

Statligt stöd - Finland Stöd nr N 238/99 Regionalstödskartor för perioden FINLAND EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den SG(99) D/ Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 238/99 Regionalstödskartor för perioden 2000 2006 - FINLAND Fru Minister, Som svar på kommissionens skrivelse SG(98)

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BAKGRUND

RÄTTSLIG GRUND BAKGRUND STATLIGT REGIONALSTÖD Syftet med det statliga regionalstödet är att stödja ekonomisk utveckling och skapandet av arbetstillfällen i EU:s mest missgynnade regioner. RÄTTSLIG GRUND Artikel 107 i fördraget

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.06.2004 C (2004)/ 2028 fin Ärende: Statligt stöd N 58/2004 och N 60/2004 - Finland Undsättnings- och omstruktureringsstöd till små och medelstora företag i Finland

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.01.2013 C(2013) 266 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. Ärende: Statligt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 08.09.2004 C(2004)3346fin Ärende: Statligt stöd N 203/2004 Sverige Volvo regionalstöd till transport utvidgning av stödordningen till att även omfatta färdiga förarhytter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.03.2002 C(2002)930fin Ärende: Statligt stöd nr N 801/2001 Finland Stöd till passagerarfartyg FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 22 oktober 2001, som registrerades

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 Ärende: Statligt stöd nr. N 588/2005 - Sverige Förlängning av tillverkningsindustrins skattelättnader nedsättning av koldioxidskatt och befrielse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23-07-2003 C(2003)2533fin Ärende : Statligt stöd N 164/2003 - Sverige Stöd för TSE- och BSE-test Fru Minister, Kommissionen önskar genom denna skrivelse informera Sverige

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2017 C(2017) 2348 final I den offentliggjorda versionen av detta beslut har vissa upplysningar utelämnats i enlighet med artiklarna 30 och 31 i rådets förordning

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.2.2019 L 51 I/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/316 av den 21 februari 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2002 C(2002) 4257 Ärende: Statligt stöd nr N 469/02 Finland Stöd för flisning av energivirke Herr Minister, 1. Förfarande: I en skrivelse av den 1 juli 2002, som

Läs mer

Offentligt samråd om översyn av Europeiska unionens regler om statligt regionalstöd

Offentligt samråd om översyn av Europeiska unionens regler om statligt regionalstöd Offentligt samråd om översyn av Europeiska unionens regler om statligt regionalstöd Som ett undantag från det allmänna förbudet mot att bevilja stöd kan statligt stöd för att främja regional utveckling

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.V.2006 K(2006)1854 slutlig Ärende: Statligt stöd N 408/2005 Finland Ändring av två befintliga stöd för sjötransporter Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en skrivelse

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET ENV 383 CODEC 955

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET ENV 383 CODEC 955 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 22 juli 2003 (OR. en) 2001/0277 (COD) LEX 460 ENV 383 CODEC 955 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/65/EG OM ÄNDRING AV RÅDETS DIREKTIV 86/609/EEG

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU)

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna om regionalpolitiken och konkurrenspolitiken

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna om regionalpolitiken och konkurrenspolitiken 26.3.98 SV C 90/3 Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna om regionalpolitiken och konkurrenspolitiken STÄRKT KONCENTRATION OCH ÖVERENSSTÄMMELSE (98/C 90/03) År 1996 antog kommissionen sin första

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT. Europeiska kommissionen. mottagen den: 4 mars 2013

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT. Europeiska kommissionen. mottagen den: 4 mars 2013 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT från: mottagen den: 4 mars 2013 till: Komm. dok. nr: D025460/01 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/NN) Finland Omstruktureringsstöd till Air Åland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd SA (2011/NN) Finland Omstruktureringsstöd till Air Åland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.02.2012 C (2012) 931 final Ärende: Statligt stöd SA. 32698 (2011/NN) Finland Omstruktureringsstöd till Air Åland Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut (EG) 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut (EG) 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.7.2011 KOM(2011) 443 slutlig 2011/0192 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut (EG) 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid SV SV MOTIVERING 1.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den K (2011) 8954 slutlig

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den K (2011) 8954 slutlig EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 07.12.2011 K (2011) 8954 slutlig Ärende: Statligt stöd SA. 32118 (2011/N) - Finland Stödprogrammet om allmänna villkor för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.VI.2005 K(2005) 1943 Ärende: Statligt stöd nr N 220/2005 Sverige Ändring av den svenska stödordningen för regionalpolitiskt transportbidrag (f.d. N 146/1999) Fru

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn

Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.XI.2007 K(2007)6085 Ärende: Statligt stöd N 359/07 Finland Förlängning och ändring av stödordning N 75/02 för energisektorn Herr minister, Kommissionen önskar härmed

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.8.2017 C(2017) 5635 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 16.8.2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1240 vad gäller avsättning av

Läs mer

Plenarhandling ADDENDUM. till betänkandet. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019

Plenarhandling ADDENDUM. till betänkandet. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019 Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 ADDENDUM till betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013

Läs mer

L 165 I officiella tidning

L 165 I officiella tidning Europeiska unionens L 165 I officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning sextioförsta årgången 2 juli 2018 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter BESLUT Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en)

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en) EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 31 maj 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 RÄTTSAKTER Ärende: UTKAST TILL EUROPEISKA RÅDETS BESLUT om Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.V.28 K(28)1917 Ärende: Statligt stöd nr N /28 - Sverige Nedsättning av koldioxidskatten för bränsle som används i anläggningar som omfattas av EU:s system för handel

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.6.2011 KOM(2011) 358 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 11 juni 2019 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 11 juni 2019 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 11 juni 2019 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2019/0085 (NLE) 9579/19 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: ACP 66 WTO 148 RELEX 530 COASI 82 RÅDETS BESLUT om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2001 C (2001) 3289fin Ärende: Statligt stöd nr N 542/2001 Sverige Skatteåtgärder för sjöfarten Fru Minister, Förfarande 1. I en skrivelse av den 4 juli 2001 anmälde

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.5.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 126/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 440/2010 av den 21 maj 2010 om de avgifter som ska betalas till Europeiska

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland

KOMMISSIONENS BESLUT. av den om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2016 C(2016) 8419 final KOMMISSIONENS BESLUT av den 15.12.2016 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700) 1, P5_TA(2004)0361 Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FÖLJENOT från: inkom den: 4 maj 2016 till: Komm. dok. nr: D044599/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

L 337/100 Europeiska unionens officiella tidning DIREKTIV

L 337/100 Europeiska unionens officiella tidning DIREKTIV L 337/100 Europeiska unionens officiella tidning 21.12.2007 DIREKTIV KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/76/EG av den 20 december 2007 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa fludioxonil, klomazon

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Europeiska unionens ståndpunkt i associeringskommittén EU Algeriet beträffande genomförandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Ärende : Bryssel den 10-06-2003 C(2003)1872 Statligt stöd/finland - Stöd nr N 679/2002 - Ändring av stödordningar för landsbygdens utveckling Kommissionen önskar genom denna skrivelse

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 mars 2012 (OR. en) 6444/2/12 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2009/0127 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 mars 2012 (OR. en) 6444/2/12 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2009/0127 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 mars 2012 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2009/0127 (COD) 6444/2/12 REV 2 ASILE 26 CADREFIN 84 PARLNAT 134 CODEC 368 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende:

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 15 september 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 15 september 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 15 september 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0156 (NLE) 11213/15 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: WTO 158 SERVICES 26 COMER 105 RÅDETS BESLUT

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COM(2018) 398 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att giltighetstiden

Läs mer

6952/2/12 REV 2 KSM/AKI/jas/je DG G 1

6952/2/12 REV 2 KSM/AKI/jas/je DG G 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 mars 2012 (OR. en) Inte rinstitutionellt ärende: 2012/0034 (NLE) 6952/2/12 REV 2 ECOFIN 198 FSTR 14 FC 9 REGIO 29 CADREFIN 111 OC 90 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2017 C(2017) 5516 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 9.8.2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 611/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/ Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11-05-2005 K(2005) 1466 Ärende: Statligt stöd / Sverige - Stöd nr N 593/2004 - Stöd för att främja utvecklingen av ekologiskt lantbruk Fru Minister, Kommissionen önskar

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 juli 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 juli 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 juli 2017 (OR. en) 11042/17 FÖLJENOT från: inkom den: 5 juli 2017 till: Komm. dok. nr: D050682/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat CLIMA 210

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1055 av den 29 juni 2016 om fastställande av tekniska standarder vad gäller de tekniska villkoren för lämpligt offentliggörande av insiderinformation

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet

EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet EUROPEISKA UNIONEN Gemenskapens växtsortsmyndighet BESLUT AV GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHETS FÖRVALTNINGSRÅD av den 25 mars 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 april 2019 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 april 2019 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 april 2019 (OR. en) 8709/19 NOT från: till: Föreg. dok. nr: 7763/19 Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté/rådet SPORT 47 DOPAGE 12

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS BESLUT om bemyndigande av ett fördjupat

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 28/31

Europeiska unionens officiella tidning L 28/31 1.2.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 28/31 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 171/2005 av den 31 januari 2005 om ändring och avbrytande av tillämpningen av förordning (EG) nr 2193/2003 om införande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 77/6 20.3.2018 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/456 av den 19 mars 2018 om stegen i samrådsförfarandet för fastställande av status som nytt livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

Modernisering av mervärdesskattesystemet vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (B2C) Förslag till

Modernisering av mervärdesskattesystemet vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (B2C) Förslag till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering av mervärdesskattesystemet vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (B2C) Förslag till

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) L 181/74 SV Europeiska unionens officiella tidning 20.6.2014 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 641/2014 av den 16 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 20 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0233 (NLE) 12446/15 LIMITE PUBLIC CORLX 94 CFSP/PESC 573 RELEX 754 COAFR 276 COARM 217 FIN 642

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 8.5.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 106/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) YTTRANDEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 20 april 2009 om ett

Läs mer

Yttrande nr 7/2015. (i enlighet med artikel andra stycket och artikel i EUF-fördraget)

Yttrande nr 7/2015. (i enlighet med artikel andra stycket och artikel i EUF-fördraget) Yttrande nr 7/2015 (i enlighet med artikel 287.4 andra stycket och artikel 322.2 i EUF-fördraget) över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 om metoder och

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Ärende : Statligt stöd N 179/20 04 Finland Systemet med en garanticentral för kommunerna i Finland Herr minister, 1. Förfarande (1) Genom en skrivelse

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer