Protokoll Sammanträdesdatum: Tid: 15: Plats: Burgårdens konferenscenter. Lokal: Bakre Foajén och på distans Paragrafer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum: Tid: 15: Plats: Burgårdens konferenscenter. Lokal: Bakre Foajén och på distans Paragrafer:"

Transkript

1 Tid: 15: Plats: Burgårdens konferenscenter. Lokal: Bakre Foajén och på distans Paragrafer: Närvarande Ledamöter Pär Gustafsson (L), ordförande Christina Hjort Bröndt (M) 1:e vice ordförande närvarar på distans Anna-Klara Behlin (V), 2:e vice ordförande Alfred Johansson (S) närvarar på distans Peter Borén (D) närvarar på distans Ulf Carlsson (MP) närvarar på distans Pija Ekström (S) närvarar på distans Daniel Havdelin (S) närvarar på distans Tjänstgörande ersättare Birgit Broddéus (M) närvarar på distans Övriga ersättare Milyon Tekle-Haile (S) närvarar på distans Susanna Arolin (V) närvarar på distans Michelle Plavsich (D) närvarar på distans Gabriella Toftered (L) närvarar på distans Britt Fornander (FI) närvarar på distans Övriga närvarande Tomas Berndtsson, utbildningsdirektör, föredragande Britta Ryding, nämndsekreterare Haris Huric, avdelningschef administration & ekonomi närvarar på distans Håkan Larsson, avdelningschef HR & kommunikation närvarar på distans Lars Hermansson, avdelningschef digitalisering och innovation närvarar på distans Maija Söderström, avdelningschef planering & utveckling närvarar på distans Malin Högstedt, utbildningschef Stadsgemensamt närvarar på distans Katarina Hjernestam, utbildningschef Vux/yh närvarar på distans Ann-Sofie Johansson, utbildningschef Vux/yh närvarar på distans Mona Göstasson, utbildningschef GS närvarar på distans Jonas Fransson, utbildningschef Skånegatan närvarar på distans Bo Drysén, utbildningschef Centrum närvarar på distans Stefan Öhman, utbildningschef Lindholmen närvarar på distans Personalföreträdare Ann-Britt Persson, LO närvarar på distans Ulrika Zakrisson, TCO närvarar på distans Göteborgs Stad snämnden, protokoll 1 (24)

2 Justeringsdag: Justeras digitalt. Underskrifter Sekreterare Britta Ryding Ordförande Pär Gustafsson Justerande Anna-Klara Behlin Göteborgs Stad snämnden, protokoll 2 (24)

3 222 Val av justerare Beslut Nämnden uppdrar åt 2:e vice ordförande Anna-Klara Behlin (V) att jämte ordförande Pär Gustafsson (L) justera dagens protokoll. 223 Anmälan av jäv Beslut Ingen i utbildningsnämnden anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling. 224 Yttranderätt Beslut Punkten utgår. Göteborgs Stad snämnden, protokoll 3 (24)

4 225 Anmälan av övriga frågor Alfred Johansson (S) anmäler nytt ärende och inkommer med yrkande med anledning av budget för Ärendet läggs till föredragningslistan i kronologisk ordning som nummer Godkännande av föredragningslista Beslut Föredragningslistan godkänns. 227 Information från utbildningsdirektören Nuläge Corona Förvaltningsdirektör Tomas Berndtsson, Avdelningschef personal och kommunikation, Håkan Larsson informerar utbildningsnämnden om nuläge. Förvaltningsdirektör Tomas Berndtsson beskriver beslutsläge och övergripande statistik kring smitta. Vidare informeras utbildningsnämnden om innehållet vid dagens pressträff och dess innebörd för de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg, bland annat att inga nationella prov äger rum under våren Förvaltningsdirektören lämnar lägesbild avseende distansundervisningen från Angeredsgymnasiet och Motorbranschens tekniska gymnasium enligt uppdrag från utbildningsnämnden Förvaltningsdirektör Tomas Berndtsson schef Bo Drysén informerar utbildningsnämnden om lägesbild kring distansundervisningen vid Angeredsgymnasiet. schef Jonas Fransson informerar utbildningsnämnden om lägesbild kring distansundervisningen vid Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG) Återkopplingen från Angeredsgymnasiet och Motorbranschens tekniska gymnasium antecknas till protokollet. Göteborgs Stad snämnden, protokoll 4 (24)

5 Månadsrapport per november Avdelningschef för administration och ekonomi, Haris Huric, ger utbildningsnämnden en muntlig månadsrapport per november. Information skolinspektionens beslut efter riktad tillsyn Lindholmens tekniska gymnasium1, Lindholmenstekniska gymnasium 2, Schillerska gymnasiet 3 (information inför beslutsärende utbildningsnämnden januari 2021) Cristine Lysell, verksamhetschef vid Lindholmens tekniska gymnasium, informerar utbildningsnämnden om genomförda åtgärder och hur planen ser ut framåt. schef Centrum Bo Drysén samt rektor Roger Engström informerar utbildningsnämnden om genomförda åtgärder och hur planen ser ut framåt. Angående Skolinspektionens beslut avseende Lindholmens tekniska gymnasium 1 och 2 samt Schillerska 3 så inkommer Peter Borén (D) med yrkande: - att förvaltningsdirektören återkommer till nämnden om hur huvudmannen kan arbeta förebyggande med aktuella ärenden - att förvaltningsdirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten att tillhandahålla en Första hjälpen-låda för framtida ärenden Yrkandet i sin helhet biläggs protokollet som bilaga 2. Ordförande föreslår att yrkandet hanteras vid nämndens sammanträde i januari då skolinspektionsärendena kommer upp för beslut. Beslut snämnden hanterar yrkandet från (D) vid sammanträdet i januari då skolinspektionsärendena kommer upp för beslut i nämnden. Ajournering av sammanträdet kl kl Aktuell information - Göteborgs Stad snämnden, protokoll 5 (24)

6 /20 snämndens budget 2021 Beslut I snämnden 1. att godkänna budget 2021 med bilagor. 2. att fastställa ersättning till de kommunala gymnasieskolorna och gymnasiesärskolan för att fastställa ersättning till de fristående skolorna för att paragrafen justeras omedelbart. Handling/ar Tjänsteutlåtande Facklig samverkansgrupp Yrkanden Ordförande Pär Gustafsson (L) yrkar bifall till att godkänna budget :e vice ordförande Anna-Klara Behlin (V) meddelar att (V) och (MP), med instämmande av (FI), ej deltar i beslutet. Alfred Johansson (S) meddelar att (S) ej deltar i beslutet. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att utbildningsnämnden godkänner budget 2021 och fattar beslut enligt tjänsteutlåtandet. Göteborgs Stad snämnden, protokoll 6 (24)

7 santeckning/ar 2:e vice ordförande Anna-Klara Behlin (V) antecknar som yttrande en skrivelse för V, MP och FI daterad Yttrande biläggs protokollet som bilaga 1. Alfred Johansson (S) antecknar till protokollet att (S) inte deltar i beslutet med hänvisning till inlämnat yrkande, Yrkande med anledning av beslutad budget för 2021, i annat nytt ärende som kronologiskt hanteras som ärende 22 vid dagens sammanträde. Justering Göteborgs Stad snämnden, protokoll 7 (24)

8 /20 snämndens delegationsordning - Angeredsgymnasiet Beslut Från och med byter utbildningsnämndens delegationsordning namn från snämndens delegationsordning (exkl IHGR och Angeredsgymnasiet) till snämndens delegationsordning (exkl IHGR). Från och med dag som ovan omfattas delegationsordningen för Angeredsgymnasiet i sin helhet av snämndens delegationsordning (exkl IHGR). Handling/ar Tjänsteutlåtande Facklig samverkansgrupp sutdrag skickas till schef Centrum, Skolledning Angeredsgymnasiet Göteborgs Stad snämnden, protokoll 8 (24)

9 /20 Yttrande avseende SLK remiss - Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad (SLK dnr 1396/17) Beslut I utbildningsnämnden. 1. Med utgångspunkt från att Göteborgs stad är en arbetsgivare föreslår utbildningsnämnden att kommunstyrelsen beslutar att utbudet av personalförmåner ska vara detsamma mellan förvaltningar och bolag. 2. snämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en harmonisering utifrån nuvarande nivå, 2100 kronor per år och medarbetare. Handling/ar Tjänsteutlåtande Facklig samverkansgrupp santeckning Ulf Carlsson (MP) antecknar för (MP), (V) och (Fi): - att det är bra med en harmonisering av personalförmåner, men vi menar att lägsta nivån i staden inte bör bli standard för alla förvaltningar och bolag samt att förmåner som tidigare har förhandlats fram mellan parterna inte ska tas bort. sutdrag skickas till Stadsledningskontoret Göteborgs Stad snämnden, protokoll 9 (24)

10 /20 Korrigerad tid- och arbetsplan för snämnden 2021 samt tillfällig möjlighet för ledamöter och ersättare att delta på distans Korrektur av datumangivelser genomförs i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslut I utbildningsnämnden 1. snämndens beslutar att sammanträden även fortsättningsvis kan genomföras delvis på distans från och med till och med snämnden förlänger tidigare fattat beslut och godkänner att ersättare och icke tjänstgörande ersättare som närvarar på distans har rätt till ersättning och arvode i enlighet med fastställda krav om ljud och bildöverföring. 3. Att utbildningsnämndens sammanträden är stängda för allmänheten förlängs från och med till och med med anledning av rådande pandemisituation. Om situationen förändras återkommer utbildningsnämnden med nytt beslut. 4. Nämndens sammanträden planeras ej äga rum på skolor under första halvåret snämndens planerade studiebesök 20 april 2021 skjuts upp och läggs till planeringen Planerade dialogmöten i anslutning till sammanträde med elever och skolledningar första halvåret 2021 skjuts upp och läggs till planeringen Förvaltningsdirektören får i uppdrag att se över möjligheterna till dialog på distans med elever/skolledning. Ett test kan förslagsvis genomföras i anslutning till sammanträdet i mars Göteborgs Stad snämnden, protokoll 10 (24)

11 Handling/ar Tjänsteutlåtande Facklig samverkansgrupp sutdrag skickas till Förvaltningsledning Göteborgs Stad snämnden, protokoll 11 (24)

12 /20 snämndens riktlinje om jäv och närstående transaktioner Beslut snämnden fastställer riktlinjen för jäv och näraståendetransaktioner. Handling/ar Tjänsteutlåtande Facklig samverkansgrupp sutdrag skickas till Förvaltningsledning, chefer Göteborgs Stad snämnden, protokoll 12 (24)

13 /20 Verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom psykoterapimottagningen Humlan Beslut 1) snämnden utser gruppchefen Mats Pihlgren för psykoterapimottagningen Humlan till verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom psykoterapimottagningen Humlan från ) Lena Simonsson Garsbo är verksamhetschef för snämndens verksamhet inom hälso- och sjukvård exklusive hälso- och sjukvård inom psykoterapimottagningen Humlan från Handling/ar Tjänsteutlåtande Facklig samverkansgrupp Yrkanden Peter Borén (D) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att: 1. förvaltningsdirektören ges i uppdrag att externt utvärdera verksamheten och deras resultat 2. förvaltningsdirektören bordlägger tillsättningen av verksamhetschefen Yrkandet i sin helhet biläggs protokollet som bilaga 3. Ordförande Pär Gustafsson (L) yrkar att utbildningsnämnden fattar beslut enligt tjänsteutlåtandet. 2:e vice ordförande Anna-Klara Behlin yrkar avslag på yrkande från (D). Göteborgs Stad snämnden, protokoll 13 (24)

14 Propositionsordning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden fattar beslut enligt tjänsteutlåtandet. sutdrag skickas till Förvaltningsledning, Verksamhetschef L Simonsson Garsbo, gruppchef M Pihlgren. Göteborgs Stad snämnden, protokoll 14 (24)

15 /20 Utvärdering av utbildningsnämndens arbete 2020 Beslut snämnden antecknar utvärderingen till protokollet. Handling/ar snämndens frågeställningar Sammanfattning snämnden diskuterar föreslagna frågeställningar. Sammanfattningsvis uppges att samtalsklimatet i nämnden uppfattas som gott, Underlag inför sammanträde samt information/underlag från förvaltningen uppfattas som bra. Vidare konstateras att det inte är idealiskt med utvärdering på distans utan samtal med parterna fysiskt närvarande i rummet. snämnden ser fram emot att vidare kunna arbeta med denna fråga när det åter medges att nämnden är fysiskt på plats. Göteborgs Stad snämnden, protokoll 15 (24)

16 /20 Yrkande angående Huvudmannabeslut om att bedriva undervisning på distans samt hantering av vissa frågor kopplat till Covid-19 (UBN ) Beslut 1. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att noga följa utvecklingen på skolorna utifrån närvaro, studieresultat, lärarnas arbetsbelastning och hur väl elevernas behov av stöd tillgodoses. Uppdraget ska redovisas på varje nämndsammanträde så länge undervisningen till någon del sker på distans. 2. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att utifrån slutsatserna i rapporten Att skapa närvaro på distans. Erfarenheter och framgångsfaktorer från distansundervisning på gymnasiet, gymnasiesärskolans nationella program och Studium i Göteborg vt 2020 förstärka arbetet med kompensatoriska insatser. 3. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att säkerställa att elever som inte har en tillräckligt god studiemiljö i hemmet får möjlighet att studera på lämplig plats under tiden som undervisningen sker helt eller delvis på distans. Tidigare behandling Tilläggsyrkande V, MP, daterat Handling/ar Tilläggsyrkande V MP, daterat Yrkanden 2:e vice ordförande Anna-Klara Behlin (V) tar tillbaka tidigare lagt yrkande daterat och inkommer med nytt yrkande för (V) och (MP): 4. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att noga följa utvecklingen på skolorna utifrån närvaro, studieresultat, lärarnas arbetsbelastning och hur väl elevernas behov av stöd tillgodoses. Uppdraget ska redovisas på varje nämndsammanträde så länge undervisningen till någon del sker på distans. Göteborgs Stad snämnden, protokoll 16 (24)

17 5. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att utifrån slutsatserna i rapporten Att skapa närvaro på distans. Erfarenheter och framgångsfaktorer från distansundervisning på gymnasiet, gymnasiesärskolans nationella program och Studium i Göteborg vt 2020 förstärka arbetet med kompensatoriska insatser. 6. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att säkerställa att elever som inte har en tillräckligt god studiemiljö i hemmet får möjlighet att studera på lämplig plats under tiden som undervisningen sker helt eller delvis på distans. Yrkandet i sin helhet biläggs protokollet som bilaga 4. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att yrkandet bifalles. sutdrag skickas till Förvaltningsledning Göteborgs Stad snämnden, protokoll 17 (24)

18 /20 Yrkande (V) (MP) (S) om att inhämta samtycke från friskolor (UBN ) Beslut 1. Direktören får i uppdrag att ta fram ett samtyckesavtal som syftar till att förbättra utbildningsnämndens insyn i enskilda huvudmäns verksamheter i enlighet med Skollagen. Avtalet ska inkludera de uppgifter förvaltningen bedömer är av särskild vikt för att kunna genomföra adekvat riskbedömning kring ekonomiska förhållanden på enheten eller andra omständigheter som kan leda till nedstängning. 2. Direktören får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur nämnden ska informeras löpande angående insynen och den statistik som inkommer från enskilda huvudmän. 3. Direktören får i uppdrag att föreslå hur, bland annat, strukturbelopp till enskilda huvudmän ska beräknas i de fall de av kommunen begärda uppgifterna inte överlämnats av den enskilde huvudmannen. Utredningen ska bland annat inkludera möjligheten att tillämpa ett tilläggsbelopp i nivå med den gymnasieskola i kommunen som har lägsta socioekonomiska viktningen. Men även ge förslag på andra åtgärder om avtal inte träffas. Med fördel kan resultatet från grundskoleförvaltningens utredning inväntas för att sedan kompletteras utifrån utbildningsförvaltningens perspektiv. Tidigare behandling Yrkande (V) (MP) (S) Handling/ar Yrkande (S), (V), (MP) Göteborgs Stad snämnden, protokoll 18 (24)

19 Yrkanden Alfred Johansson (S) tar tillbaka tidigare lagt yrkande och yrkar för (S), (V) och (MP) att: 1 direktören får i uppdrag att ta fram ett samtyckesavtal som syftar till att förbättra utbildningsnämndens insyn i enskilda huvudmäns verksamheter i enlighet med Skollagen. Avtalet ska inkludera de uppgifter förvaltningen bedömer är av särskild vikt för att kunna genomföra adekvat riskbedömning kring ekonomiska förhållanden på enheten eller andra omständigheter som kan leda till nedstängning. 2 direktören får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur nämnden ska informeras löpande angående insynen och den statistik som inkommer från enskilda huvudmän. 3 direktören får i uppdrag att föreslå hur, bland annat, strukturbelopp till enskilda huvudmän ska beräknas i de fall de av kommunen begärda uppgifterna inte överlämnats av den enskilde huvudmannen. Utredningen ska bland annat inkludera möjligheten att tillämpa ett tilläggsbelopp i nivå med den gymnasieskola i kommunen som har lägsta socioekonomiska viktningen. Men även ge förslag på andra åtgärder om avtal inte träffas. Med fördel kan resultatet från grundskoleförvaltningens utredning inväntas för att sedan kompletteras utifrån utbildningsförvaltningens perspektiv. Yrkandet i sin helhet biläggs protokollet som bilaga 5. Ordförande Pär Gustafsson (L) yrkar avslag på yrkande från (S), (V) och (MP) 1:e vice ordförande Christina Hjort Bröndt (M) yrkar avslag på yrkande från för (S), (V) och (MP) 2:e vice ordförande Anna Klara Behlin (V) yrkar bifall till yrkande från (S), (V) och (MP) Propositionsordning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att yrkandet avslås. Omröstning begärs och ska verkställas. Göteborgs Stad snämnden, protokoll 19 (24)

20 Omröstning Godkänd voteringsproposition: Ja för avslag till beslut på tilläggsyrkande avseende bilaga 5. Nej för bifall till yrkande från (S), (V) och (MP)avseende bilaga 5. Christina Hjort Bröndt (M), Peter Borén (D), Birgit Broddéus (M) och Pär Gustafsson (L) röstar Ja (4). Anna-Klara Behlin (V), Alfred Johansson (S), Ulf Carlsson (MP), Pija Ekström (S), Daniel Havdelin (S) röstar Nej (5) Ordförande finner att beslut fattas enligt yrkande från (S), (V) och (MP) sutdrag skickas till Förvaltningsledning Göteborgs Stad snämnden, protokoll 20 (24)

21 /20 Anmälan om kränkande behandling av elev till huvudman Beslut Huvudmannen informeras om 6 inkomna anmälningar om kränkande behandling av elev. Anmälningarna har diarienummer: 0873/20, 0863/20, 0848/20, 0847/20, 0836/20, 0834/ /20 snämndens uppdragslista Beslut Rubricerad sammanställning har upprättats till dagens sammanträde. Nämnden antecknar att följande uppdrag har återrapporterats och tas bort från uppdragslistan: Förvaltningsdirektören lämnar lägesbild avseende distansundervisningen från Angeredsgymnasiet och Motorbranschens tekniska gymnasium enligt uppdrag från utbildningsnämnden (dagens sammanträde 227) /20 Anmälan av delegationsbeslut Beslut En upprättad förteckning över på delegation fattade beslut anmäls. Delegationsbesluten antecknas till protokollet. Lista på delegationsbesluten biläggs protokollet som bilaga 6. Göteborgs Stad snämnden, protokoll 21 (24)

22 /20 Övriga ärenden - Göteborgs Stad snämnden, protokoll 22 (24)

23 /20 Yrkande med anledning av beslutad budget för 2021 Beslut snämnden bordlägger ärendet Yrkande Alfred Johansson (S) lyfter nytt ärende och inkommer med yrkande med anledning av beslutad budget för 2021 där utbildningsnämnden föreslås besluta: - att ge direktören i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivningar av besparingsåtgärder med anledning av budgetförslaget. Redovisningen ska formuleras på sådant sätt att nämnden ska kunna ta beslut om alternativa lösningar eller annan finansiering, exempelvis eget kapital, för att undvika vissa konsekvenser. Det ska även specificeras vilka kostnadsökningar eller besparingsåtgärder som har föranletts av pandemin eller engångskostnader i hyresmodellen. Yrkandet i sin helhet biläggs protokollet som bilaga 7. Ordförande Pär Gustafsson (L) föreslår att utbildningsnämnden beslutar att ärendet bordläggs. Göteborgs Stad snämnden, protokoll 23 (24)

24 Avslutning Med anledning av att Peter Borén (D) avgår från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden vid årsskiftet så tackar Ordförande Pär Gustafsson (L) Peter för gott bidrag i arbetet i utbildningsnämnden och önskar honom lycka till med framtida uppdrag. Ordförande Pär Gustafsson (L) önskar vidare samtliga förtroendevalda i utbildningsnämnden samt utbildningsförvaltningen en God Jul och ett Gott Nytt År samt passar på att tacka nämnd och förvaltning för ett gott samarbete. 2:e vice ordförande Anna-Klara Behlin (V) tackar ordförande för ett gott ledarskap och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. Göteborgs Stad snämnden, protokoll 24 (24)

25 Kommunstyrelsen Yttrande (Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ) Ärende 9 Yttrande angående snämndens budget 2021 Yttrandet Den borgerliga budgeten innebär fortsatta besparingar på gymnasieskolan i Göteborg. snämndens två största utgiftsposter är personal och lokaler. Lokalkostnaderna förväntas öka med 2,5% och personalkostnaden hamnar sannolikt över 1,52 %. Den borgerliga budgeten motsvarar en indexuppräkning med 1,5 % vilket betyder att budgeten redan från start innebär att nedskärningar behöver göras. Detta efter att gymnasieskolan började året med stora nedskärningar som drabbat alla våra skolor. Dessutom har den pågående pandemin inneburit stora påfrestningar för både personal och elever. Att i det läget förvänta sig effektiviseringar innebär att skolornas personal får en än mer ansträngd arbetsmiljö och eleverna riskerar att nå sämre måluppfyllelse och få sämre tillgång till stöd. Förvaltningen bedömer att det kommer finnas ett stort rekryteringsbehov de kommande åren, bland annat på grund av elevökningar. Samtidigt finns ett mål i den borgerliga budgeten om att samtliga nämnder och styrelser ska minska antalet anställda under mandatperioden. Givet den redan anstränga situationen för personalen så är detta mål uppseendeväckande. All personal i skolan är viktig och behöver bli fler, inte färre. Även personal som avlastar de som arbetar direkt med elever så som vaktmästare, måltidspersonal och administratörer behövs för att skolans verksamhet ska fungera. Vårt rödgrönrosa budgetförslag hade inneburit nästan 24 mkr mer till gymnasieskolan i Göteborg. Till skillnad från den borgerliga budgeten så inser vi att fortsatta nedskärningar inte är hållbara utan drabbar elever och personal. Vi kan inte stå bakom en sådan utveckling och väljer därför att inte delta i beslutet om utbildningsnämndens budget för Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1)

26 Yrkande (D) Angående Skolinspektions tillsyn av Lindholmens Tekniska Gymnasium 1, 2 och Schillerska gymnasiet 2; Ärende 7 Förslag till beslut: I snämnden 1. Förvaltningsdirektören återkommer till nämnden om hur huvudmannen kan arbeta förebyggande med aktuella ärenden 2. Förvaltningsdirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten att tillhandahålla en Första hjälpen-låda för framtida ärenden Skolinspektionen är en statlig tillsynsmyndighet som genomför ungefär 1000 inspektioner årligen. Majoriteten av de skolor som Skolinspektionen anmärker på rättar sig redan efter första påpekandet. Detta är inte fallet med dessa skolenheter. Till exempel fick Lindholmen 1 anmärkning redan i mars Huvudmannen är ytterst ansvarig för de påtalade bristerna och det är inte acceptabelt att de allvarliga bristerna som definierats inte har rättats till utan att ett andra vite utdelats vid en uppföljande inspektion. De brister som uppmärksammats på dessa skolor gäller extra anpassningar, trygghet och studiero. Det framgår tydligt i rapporterna vad bristerna består av mer specifikt men även de hinder som föreligger för att kunna avhjälpa dessa. Att elever inte får det stöd och den arbetsmiljö de har rätt till är anmärkningsvärt, särskilt som det tillåts fortgå. Vad angår Lindholmen 1 säger rektor att det inte tillskjutits extra resurser från huvudmannen. Vidare att rektor känner till vilka lärare som struntar i att arbeta med värdegrundsfrågor och att det inte finns någon plan få hur dessa ska förmås ändra inställning. På Lindolmen 2 vittnar Elevhälsan om att det finns lärare som fortfarande inte känner sig bekväma med att ta upp värdegrundsfrågor tillsammans med elever. På Schillerska 2 säger rektor att det

27 inte finns något system på skolenheten som innebär att rektor fattar beslut om utredning av särskilt stöd samt att rektor intygat att alla elever fått tillgång till studiehandledning på sitt modersmål. Detta inte stämmer enligt lärarna. Vidare på Schillerska 2 får eleverna på Introduktionsprogram (IA) inte sin lagstadgade undervisningstid på minst 23h/v utan endast 10h/v. (Med reservation för att detta åtgärdats nu). Vi menar att även om alla rektorer och lärare i gymnasieskolan gör sitt bästa för att tillhandahålla god undervisningskvalitet jämte trygghet och studiero, så är det angeläget att ta Skolinspektionens kritik på allvar eftersom nämnda brister drabbar elever på ett kännbart sätt. Enskilda rektorers och lärares tillkortakommanden och stolthet kan inte tillåtas gå före elevernas rätt till en fullgod, likvärdig och kompensatorisk utbildning. Underlåtelse att ta till kraftfulla åtgärder för att åtgärda bristerna skapar (och har skapat) en studieskuld av oroväckande proportioner.

28 Yrkande (D) angående Humlan, ärende 14 Förslag till beslut: snämnden 1. Förvaltningsdirektören ges i uppdrag att externt utvärdera verksamheten och deras resultat 2. Förvaltningsdirektören bordlägger tillsättningen av verksamhetschefen Verksamheten är, är vad vi vet, inte utvärderad av, som sig bör, av beställaren. Exempel på viktiga frågor att få svar på: 1. Hur ser kontraktet mellan beställaren och Humlan ut? 2. Vem betalar när eleven uteblir? 3. På vilket sätt är terapeuternas egen handledning organiserad? 4. Vilka kriterier har satts upp för den typ av terapi som erbjuds? 5. Vägarna in i systemet. Idag är det i huvudsak eleven själv eller förälder som väljer. Få genom elevhälsan. 6. Vem gör en första bedömning? 7. Många elever hoppar av innan terapin är slut. Fattas tydlig struktur om start och slut 8. Varför väljer man inte att jobba med korttidspsykoterapi, 12ggr? 9. Varför väljer välutbildade terapeuter att jobba med tonåringar där stödsamtal tycks vara en lämpligare ingång? 10. Skapar snarare behov av framtida terapi i stället för att jobba fokuserat med ett avgränsat problem

29 Kommunstyrelsen Yrkande (Vänsterpartiet, Miljöpartiet) Ärende 16 Reviderat yrkande angående Huvudmannabeslut om att bedriva undervisning på distans samt hantering av vissa frågor kopplat till Covid-19 Förslag till beslut I utbildningsnämnden: 1. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att noga följa utvecklingen på skolorna utifrån närvaro, studieresultat, lärarnas arbetsbelastning och hur väl elevernas behov av stöd tillgodoses. Uppdraget ska redovisas på varje nämndsammanträde så länge undervisningen till någon del sker på distans. 2. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att utifrån slutsatserna i rapporten Att skapa närvaro på distans. Erfarenheter och framgångsfaktorer från distansundervisning på gymnasiet, gymnasiesärskolans nationella program och Studium i Göteborg vt 2020 förstärka arbetet med kompensatoriska insatser. 3. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att säkerställa att elever som inte har en tillräckligt god studiemiljö i hemmet får möjlighet att studera på lämplig plats under tiden som undervisningen sker helt eller delvis på distans. Yrkandet Smittspridningen har under hösten ökat mycket i Göteborg och ett ordförandebeslut om distansundervisning på heltid (för de allra flesta eleverna) har fattats efter rekommendation från regeringen och folkhälsomyndigheten. Erfarenheterna från i våras gör att vi inför denna period med distansundervisning har mer kunskap kring vilka svårigheter det medför. En rapport från Center för skolutveckling ( Att skapa närvaro på distans, Göteborgs Stad 2020) visar att arbetsbelastningen för lärare ökade kraftigt och att de var oroliga för elevernas möjligheter att klara målen. Slutsatsen som beskrivs i rapporten föranleder att extra fokus på skolans kompensatoriska uppdrag är nödvändigt: Både vår studie och andra liknande undersökningar som genomförts under våren 2020 visar att distansundervisningen har försvårat för lärarna att förverkliga skolans kompensatoriska uppdrag Denna undersökning tyder på att distansundervisning fungerar olika väl i olika skolor beroende på de stora skillnader som finns mellan skolor vad gäller elevers socioekonomiska bakgrund och deras levnadsvillkor. Utan att ta hänsyn till likvärdighetsaspekter riskerar distansundervisning att öka den digitala klyftan mellan Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2)

30 såväl elever som skolor. I underprivilegierade förortsskolor förefaller socialt ledarskap och tillhörighet vara nyckelfaktorer för att lyckas med undervisning, och detta behöver distansundervisningen också lyckas med. Resultatdelen om likvärdighet pekar mot att när villkor och elevunderlag ser olika ut krävs, såväl på strategisk som på lokal nivå, medvetenhet och kompensatoriska insatser för att inte social bakgrund och socioekonomiska faktorer ska påverka måluppfyllelsen och förstärka digitala klyftor i samhället. Förhoppningsvis kommer distansundervisning på heltid inte behöva bedrivas längre än nuvarande beslut, som innebär att skolorna övergår till delvis distansundervisning efter jullovet. Men även om undervisningen endast är delvis på distans så kvarstår svårigheterna med att kompensera för elevernas skilda förutsättningar. Dessutom kommer även Angeredsgymnasiet ha undervisning delvis på distans, till skillnad från hur det varit under hösten. Det gör det extra angeläget att fokusera på de elever med störst behov av stöd. Vi rödgrönrosa anser att även nämnden behöver ges möjlighet att följa utvecklingen på skolorna på en mer verksamhetsnära nivå än vad som har varit fallet under detta år. Detta eftersom nämnden behöver kunna väga nyttan av distansundervisning för att minska smittspridningen gentemot de negativa effekterna som distansundervisning kan ha för eleverna inför eventuella beslut. Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (2)

31 snämnden Yrkande (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet) Ärende 17 Reviderat yrkande om att inhämta samtycke från friskolor Förslag till beslut I utbildningsnämnden: 1. Direktören får i uppdrag att ta fram ett samtyckesavtal som syftar till att förbättra utbildningsnämndens insyn i enskilda huvudmäns verksamheter i enlighet med Skollagen. Avtalet ska inkludera de uppgifter förvaltningen bedömer är av särskild vikt för att kunna genomföra adekvat riskbedömning kring ekonomiska förhållanden på enheten eller andra omständigheter som kan leda till nedstängning. 2. Direktören får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur nämnden ska informeras löpande angående insynen och den statistik som inkommer från enskilda huvudmän. 3. Direktören får i uppdrag att föreslå hur, bland annat, strukturbelopp till enskilda huvudmän ska beräknas i de fall de av kommunen begärda uppgifterna inte överlämnats av den enskilde huvudmannen. Utredningen ska bland annat inkludera möjligheten att tillämpa ett tilläggsbelopp i nivå med den gymnasieskola i kommunen som har lägsta socioekonomiska viktningen. Men även ge förslag på andra åtgärder om avtal inte träffas. Med fördel kan resultatet från grundskoleförvaltningens utredning inväntas för att sedan kompletteras utifrån utbildningsförvaltningens perspektiv. Yrkandet Sedan 1 september 2020 går det inte längre att få ut statistik från SCB angående fristående skolors betygssättning, lärartäthet och sammansättning av elever då den statistiken nu räknas som sekretessbelagda uppgifter. Detta skedde efter att SCB under 2019 gjorde en förändring i vad som skulle tolkas som sekretessbelagda uppgifter till skydd för den enskilde huvudmannen i en ny sekretesspolicy. Att nu information från SCB inte längre går att få ut om enskilda skolor gör det besvärligt för såväl föräldrar, beslutsfattare, forskare som skolhuvudmän som vill ha mer information om skolor. Arbete kring vilka författningsförändringar och beslut som behövs för att uppgifterna skall bli tillgängliga igen är på gång, men till det arbetet är klart och nya beslut har tagits råder de nya tolkningarna av sekretess. Detta har gjort att frågan om kommunens insyn i fristående huvudmäns verksamhet har gjort sig påmind. Då friståendehuvudmän inte lyder enligt offentlighetsprincipen och att en högermajoritet i riksdagen konsekvent motsätter sig en lagförändring så lär det även i 1 (2)

32 framtiden uppstå situationer där kommunens möjligheter till insyn blir godtycklig. För att förebygga liknande situationer framöver, öka transparensen och samarbetet och möjliggöra en demokratisk insyn behövs ett samtyckesavtal tas fram. Med detta yrkande vill vi också att nämnden ska få bättre kunskap kring våra friståendehuvudmän i kommunen med en redovisning som är fastlagd. Tidigare års sätt att redovisa denna insyn fokuserade inte på enheterna som återfinns i kommunen och dessutom har förändrats. Utöver principiella skäl finns det också rent praktiska. Kommunen har enligt lagen ett större ansvar än vad friståendehuvudmän har att tillgodose medborgares efterfrågan på utbildning. Dessutom, pga politikens vilja i Göteborg, vill vi garantera att alla i gymnasieålder ska få slutföra en utbildning även om deras fristående skola lägger ner. Detta skapar självfallet konsekvenser för förvaltningen vad gäller planeringen av organisationens dimensioner. För att underlätta detta arbete bör samtyckesavtalet innehålla information om huvudmannen som inte regleras av lag för att bättre kunna förbereda den kommunala organisationen för mottagandet av elever från nedlagda skolor. 2 (2)

33 sförvaltningen BILAGA 6 snämnden Enhet Delegat Sammanställning anmälda delegationsbeslut Dnr Del.pkt Ärende Beslutsdatum Ordförande 0870/ Eleven stängs av från utbildningen fr.o.m och t.o.m Beslutet fattas enligt skollagen (2010:800) 5 kap och ska gälla omedelbart. (5) / Beslut om distansundervisning Gymnasieskolor genomför undervisning på distans under perioden t. o. m Från återgår utbildningen till det beslut som fattades av utbildningsnämnden (17) Avdelningschef Digitalisering och innovation 0871/ Avdelningschefen undertecknar personuppgiftsavtal med Kairos Future AB samt lämnar över tillhörande instruktion till biträdet. För IT-tjänsten Co:tunity (2) Gymnasieområ de Skånegatan schef 0782/ Beslut och utredning av kränkande behandling av elev. Rektor har vidtagit åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt skollagen (2010:800) 6 kapitlet 10. Katrinelundsgymnasiet (3) Uppföljning / Beslut och utredning av kränkande behandling av elev. Rektor har vidtagit åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt skollagen (2010:800) 6 kapitlet 10. Katrinelundsgymnasiet (3) Uppföljning / /20 sförvaltningen Skånegatan Göteborg Beslut och utredning av kränkande behandling av elev. Rektor har vidtagit åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt skollagen (2010:800) 6 kapitlet 10. Katrinelundsgymnasiet (3) Beslut och utredning av kränkande behandling av elev. Rektor har vidtagit åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt skollagen (2010:800) 6 kapitlet 10. Katrinelundsgymnasiet (3) Uppföljning Uppföljning Telefon

34 0836/ Beslut och utredning av kränkande behandling av elev. Rektor har vidtagit åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt skollagen (2010:800) 6 kapitlet 10. Motorbranschens tekniska gymnasium MTG (3) Gymnasieområ de Lindholmen schef 0863/ Beslut och utredning av kränkande behandling av 2 elever. Rektor har vidtagit åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt skollagen (2010:800) 6 kapitlet 10. Lindholmens tekniska gymnasium (3) / Beslut och utredning av kränkande behandling av 2 elever. Rektor har vidtagit åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt skollagen (2010:800) 6 kapitlet 10. Lindholmens tekniska gymnasium (3) / Beslut och utredning av kränkande behandling av 2 elever. Rektor har vidtagit åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt skollagen (2010:800) 6 kapitlet 10. Bräckegymnasiet (3) Utredning avslutad: / Beslut och utredning av kränkande behandling av 2 elever. Rektor har vidtagit åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt skollagen (2010:800) 6 kapitlet 10. Bräckegymnasiet (3) Utredning avslutad: / Beslut och utredning av kränkande behandling av 2 elever. Rektor har vidtagit åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt skollagen (2010:800) 6 kapitlet 10. Bräckegymnasiet (3) Utredning avslutad: / Beslut och utredning av kränkande behandling av 2 elever. Rektor har vidtagit åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Enligt skollagen (2010:800) 6 kapitlet 10. Bräckegymnasiet (3) Område Stadsgemensamt schef 0009/ / /20 sförvaltningen Skånegatan Göteborg 1.12b 1.12b 1.12b Ansökan beviljas med tilläggsbelopp för elevassistent för elev under läsåret 2020/21. Bräckegymnasiet (62) Ansökan beviljas helt med tilläggsbelopp för resurspedagog för elev under läsåret 2020/21. LBS Kreativa gymnasiet (63) Ansökan beviljas helt med tilläggsbelopp för elevassistent för elev under läsåret 2020/21. LBS Kreativa gymnasiet (64) Telefon

35 0112/ Ansökan beviljas gällande tillfällig elevresa med taxi för elev under perioden Burgårdens gymnasium (9) Tjänsteresor utanför Norden enligt punkt 3.5 i delegationsordning Nr/ Datum Skola/ Enhet Sökande namn Resmål/Syfte/ Kostnad Tid Beslut Beslutsfattare/ datum 9/20 Hvitfeldtska 4 personal Elever 10/20 Hvitfeldtska 3 personal Elever Bryssel, Belgien Studiebesök på olika EU-institutioner. Kostnad för enheten kronor Prag Internationell mässa för övningsföretag. Ingen kostnad för enheten Beviljas Förvaltningsdirektör Beviljas schef Centrum sförvaltningen Skånegatan Göteborg Telefon

36 Yrkande (S) snämnden Nytt ärende (S) Yrkande med anledning av beslutad budget för 2021 Socialdemokraterna är djupt kritiska mot högerstyrets budget för Mitt i rådande pandemi väljer högerstyret att lägga en underfinansierad budget som inte tar höjd för förväntade årliga hyreshöjningar. Framförallt tar inte högerstyret höjd för att skapa ett utrymme för att tacka personalen med mer än applåder för deras hårda arbeta att möjliggöra en omställning under kristider. Det minsta politiken och samhället hade kunnat göra är att skapa utrymme i budgeten så att en löneförhandling kan i minsta laget landa i att märket nås. Men det är föga förvånade att så är fallet. I stadens budget anger högerstyret att hela staden ska arbeta för att tillfredsställa Svenskt Näringslivs intressen. För att inte ytterligare svika elever och personal bedömer vi Socialdemokrater att det är av yttersta vikt att ge direktören i uppdrag att ta fram ett förslag som tar av eget kapital för att finansiera åtgärder för att hantera den uppkomna studieskulden. Under våren, genom coronasamarbetet mellan de styrande högerpartierna och Socialdemokraterna, vidtogs en rad åtgärder. Nu när pandemin sträcker sig in i nästa år måste mer göras. Annars kommer pandemin även förstöra en hel årskulls möjlighet att uppfylla sina drömmar och möjlighet att förverkliga sig själv samt pressa personal till bristningsgränsen. I högerstyrets budget för staden ligger ett uppdrag till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att minska andelen egenregi för SFI, något som också påverkar snämndens organisation. Med det faktum att det finns oseriösa utbildningsanordnare inom SFI väljer högerstyret att den seriösa egenregin ska ta ett steg tillbaka och lämna fältet fritt. Fritt till aktörer som utnyttjar en grupp som ännu inte har lärt sig svenska som dessutom med stor sannolikhet inte heller har referensramar vad som är en bra utbildning. Att tala om valfrihet istället för en verksamhet som ser till att nyanlända lär sig god svenska är helt fel prioritering. Det visar också att högerstyret prioriterar oseriösa utbildningsföretag istället för att exempelvis se till att de som kanske senare hade arbetat i Göteborgs välfärd talar god svenska. Utöver felprioriteringen avslöjar detta också högerstyrets kortsiktiga styrning där de för endast några månader sedan gav NAV uppdrag att utöka egenregi men nu vill backa tillbaka till 25%. Detta resulterar i en orimlig ryckighet, osäkerhet för personal och otrygghet i hela organisationen.

37 I det socialdemokratiska budgetförslaget för Göteborgs Stad ville vi inleda en unik omfördelning från byråkrati och interna processer, till välfärden och välfärdspersonalen. Detta hade möjliggjort bland annat satsningar på välfärdspersonalens löner, ett särskilt låglönelyft, bättre välfärdslokaler, satsningar på ett hållbart arbetsliv och en kommunal organisation som syftar till att stärka mötet med medborgarna och den första linjens välfärd. För att göra detta ville vi genomföra preciserade besparingar på den administrativa apparaten. Tyvärr vann inte vårt budgetförslag stöd. Istället gick högerstyrets budget igenom som bland annat inkluderade den lilla satsningen på studie- och yrkesvägledning. Summan är inte stor men det är än dock skattekronor som hade kunnat nå ut till våra skolor. Pengar som kanske hade gjort att skolorna faktiskt ens har råd att använda sig av den befintliga studie- och yrkesvägledningen. Kommunfullmäktiges budget står i direkt motsats till det socialdemokratiska förslaget. Under 2021 genomför högerstyret en historiskt stor nedskärning på stadens samlade verksamhet. Bristen på styrning och precision i sparbetingen gör det mycket svårt för Socialdemokraterna att förutspå hur nämndens verksamhet kommer att drabbas under året. Högerstyret väljer att ta fram en rejäl osthyvel och skära rätt av vilket skapar enorm press på rektorer och i förlängningen på övrig personal för att enheternas budget ska gå ihop. Men en sak är säker: Nämnden riskerar till följd av den centrala budgeten att stå med urholkad kvalitet i sina uppdrag och sämre villkor för personalen. Detta utgör en ohållbar situation, och vi socialdemokrater kan inte ta ansvar för vilka konsekvenser detta kan komma att få. Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet om nämndbudget med hänvisning till det socialdemokratiska förslaget till budget i fullmäktige. Resultatet för det övergripande målet att vi ska öka andelen elever i egenregi går åt hel fel håll vilket återigen avslöjar högerstyret oförmåga att styra utefter sina mål. Vi avser därför återkomma till verksamhetsplanen med hur vi uppfattar att nämndens verksamhet bör prioriteras, styras och implementeras. snämnden föreslås besluta att ge direktören i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivningar av besparingsåtgärder med anledning av budgetförslaget. Redovisningen ska formuleras på sådant sätt att nämnden ska kunna ta beslut om alternativa lösningar eller annan finansiering, exempelvis eget kapital, för att undvika vissa konsekvenser. Det ska även specificeras vilka kostnadsökningar eller besparingsåtgärder som har föranletts av pandemin eller engångskostnader i hyresmodellen.

38 Detta dokument är elektroniskt signerat. Signed by: PÄR GUSTAFSSON Date: :13:09 BankID refno: 4c64eb91-25f5-4fef a81981c1f61 Signed by: ANNA-KLARA BEHLIN Date: :33:29 BankID refno: b79043c2-a796-45ad-804d-1b2b2646edcf Ordförande: Pär Gustafsson 2:e vice ordförande: Anna-Klara Behlin Signed by: BRITTA HÖGSVED RYDING Date: :35:21 BankID refno: 78059da7-90bf-4e8b-a887-75e47f5bb599 Nämndsekreterare: Britta Ryding Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Yrkande V Kommunstyrelsen 2018-08-22 Ärende 2.2.21 Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Utbildningsnämnden har begärt igångsättningsbeslut för ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Protokoll 2015:5 Sammanträdesdatum Tid: 16: Plats: Burgårdens utbildningscentrum. Paragrafer:

Protokoll 2015:5 Sammanträdesdatum Tid: 16: Plats: Burgårdens utbildningscentrum. Paragrafer: Tid: 16:00 17.30 Plats: Burgårdens utbildningscentrum Paragrafer: 79-91 Närvarande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Karin Pleijel (MP), ordförande Linus Glanzelius (S), 1:e vice ordförande Helene

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(21) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00 15.25 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 1(19) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Justeringens

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för Gunilla Palmgren (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare för Gunilla Palmgren (S) Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 20:30 Plats och tid 71-78 Angela Fasth (M) Bengt Odeholm (S) Otto Natt och Dag (M) Eva Persson (M) Jan Nyström (L) Anders Midby (KD) Marlene Segersson (S) Daniel

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 1(14) Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 Beslutande Ledamöter Allan Cederborg (M), Ordförande Nathalie Häll (M) Suzanne Blomqvist (L) Mikael Andersson Sellberg

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(19) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 15.45 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-08-31 Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Välfärd och Utbildning Sven Höper Telefon 031-3680113 E-post: sven.hoper@stadshuset.goteborg.se Utredning av skolverksamheten

Läs mer

Protokoll SDN AFH Sammanträdesdatum Tid: 17:00-18:20. Plats: Granlidens äldreboende. Paragrafer:

Protokoll SDN AFH Sammanträdesdatum Tid: 17:00-18:20. Plats: Granlidens äldreboende. Paragrafer: Tid: 17:00-18:20 Plats: Granlidens äldreboende Paragrafer: 279-303 Närvarande Beslutande Camilla Widman (S) ordförande tjg. ej p.g.a jäv 282 Peter Hermansson (M) andre vice ordförande Christian Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Yttrande över ansökan från American International School of Sweden AB

Yttrande över ansökan från American International School of Sweden AB Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-04-19 Diarienummer 0854/18 Handläggare Jonas Österberg Telefon: E-post: jonas.osterberg@stadshuset.goteborg.se Yttrande över ansökan från American International

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Blomskogs skola, kl 15.30-19.30 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Ronald Caous bredbandskoordinator 4

Ronald Caous bredbandskoordinator 4 Tid: 17:00-18:20 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 1-13 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) Ida Balog (M) Michael Törnqvist (MP) Mathias Wrångelin (M) Adriana Aires (V) Kent Wetterskog (L) Ronnie

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stiftsgården Åkersberg, Höör, kl 16:00-16:45 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Axelsson Karl Axel (M) Ledamöter: Alfredsson Bo (M) Gribel Laila (M) Wallström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2017-10-03, kl. 18:30-20:07 Ajournering: 19:00-19:15 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist

Läs mer

Protokoll 1 (8) Se nästa sida. Sandra Larsson. Åsa Ekblad (M) Lena Axelsson (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (8) Se nästa sida. Sandra Larsson. Åsa Ekblad (M) Lena Axelsson (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (8) Plats och tid Akka, kommunhuset i Skurup, 2019-04-23, kl. 16.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Anders Grundberg, förvaltningschef Sandra Larsson, sekreterare Ulrika Fridh,

Läs mer

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Sunnanåsrummet, Kommunhuset Ljusdal, måndagen den 29 april 2019 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Kristina Bolin (S), ordförande Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande Kristoffer Kavallin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 18 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 18 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsnämnden (9) Utbildningsnämnden 2013-08-28 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 11.50 med ajournering klockan 11.05 11.18. Bodil

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden Plats och tid Asarumssalen, klockan 13: , ajournering

PROTOKOLL Gymnasienämnden Plats och tid Asarumssalen, klockan 13: , ajournering sid 1 av 15 Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 15.40, ajournering 14.40 15.00 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice ordförande (S) Fredrik Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Tisdagen den 14 maj 2019 klockan 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Norr ande Ledamöter Patrik Harrysson (S), ordförande Torsten Lindh (S) Ann Wallnedal (LPo) Louise Björkman (M) Urban

Läs mer

Datum Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken

Datum Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-10-05 1 (2) 206 Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken Diarienummer 1701719 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Tjänsteutlåtande nummer: Utfärdat: Reviderat: Diarienummer: 0399/18. Utbildningskansliet Joacim Englund

Tjänsteutlåtande nummer: Utfärdat: Reviderat: Diarienummer: 0399/18. Utbildningskansliet Joacim Englund Tjänsteutlåtande nummer: 2018-41 Utfärdat:2018-04-19 Reviderat: Diarienummer: 0399/18 Utbildningskansliet Joacim Englund Yttrande: Skolinspektionens remiss dnr 32-2018:545 Ansökan från Tegnestrand Konsult

Läs mer

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott 1(16) Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, våning 3 kl.08.30 10.05.. Beslutande ledamöter Thomas Näsholm (S) ordf. Jon Björkman (V) Siw Sachs (S) Inga-Britt Andersson (C) Anna Strandh Proos (M) Ej beslutande

Läs mer

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041

Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige 16 (60) Kf 140 Förändrad nämndorganisation Dnr 2011/47-041 Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25 122 bland annat om förändringar i kommunens nämndorganisation. Förändringarna avsåg antalet

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(12) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) 28-33 Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2017-06-28 Ärendelista 51 Dnr 2017-000061 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2017 52 Dnr 2017-000126 Skolskjutsplan 2017/2018 53 Dnr 2013-000246 Avbeställning

Läs mer

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15

Eva Wetterstrand, förvaltningsdirektör Agneta Brus, nämndsekreterare Malin Jonsson, controller Danny Stacey, skolstrateg 14-15 1(11) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.55 Beslutande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Sven-Olov Jansson (S) Sara Hansson

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundskola

Beslut efter uppföljning för grundskola Landskrona School of Sports AB Org.nr. 556720-6239 Beslut efter uppföljning för grundskola efter tillsyn i Landskrona School of Sports belägen i Landskrona kommun 2 (11) Uppföljning av tillsyn i Landskrona

Läs mer

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden Tid Plats 13:30-16:00 Vargavidderna ande ledamöter Arne Augustsson (C) (ordförande) Thorbjörn Bäckrud (KD) (vice ordförande) Nea Mustonen (KD) Ylva von Schéele (M) Maud Pettersson (MP) Kenth Gustafsson

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för utbildningsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet med

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Barn- och utbildningsnämnden BUN 2018/ Malin Norrman. Barn- och utbildningsnämnden

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Barn- och utbildningsnämnden BUN 2018/ Malin Norrman. Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 (8) Sammanträdesdatum Diarienummer Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03 BUN 2018/0092-600 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Tingssalen, Tingshuset, kl 08.30 10.15 Ledamöter Se nästa

Läs mer

REGISTER. Torsdagen den 13 juni, kl. 09:00. Gullmarssalen på kommunhuset Forum , kl 08:00. Leif Karlsson (S) Karin Blomstrand (L)

REGISTER. Torsdagen den 13 juni, kl. 09:00. Gullmarssalen på kommunhuset Forum , kl 08:00. Leif Karlsson (S) Karin Blomstrand (L) REGISTER Datum 1(1) Tid: Plats: Justeringsdatum: Justeringsperson: Ordförande: Sekreterare: Torsdagen den 13 juni, kl. 09:00 Gullmarssalen på kommunhuset Forum 2019-06-17, kl 08:00 Leif Karlsson (S) Karin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Svarvaren, onsdagen den 28 mars 2018 kl 16:00-16.35 Beslutande Anne-Marie Wahlström S) Ordförande Ann-Britt Danielsson (M) Vice ordförande Andreas Rännare (S) Christoffer Johansson (S) Ersätter

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för utbildningsnämnden Fastställt av kommunfullmäktige 2003-12-15 106. Senast reviderat 2016-09-12 131 1. Övergripande uppgifter Utbildningsnämnden ska: - fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 40-47

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 40-47 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN - HÄRRYDA, KUNGSBACKA, MÖLNDAL OCH PARTILLE

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN - HÄRRYDA, KUNGSBACKA, MÖLNDAL OCH PARTILLE Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Nämndsekreterare Beslutad av Kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner Gäller för Nämnden för överförmyndare i samverkan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Maria Rydén Karin Pleijel 20-24

Maria Rydén Karin Pleijel 20-24 Närvarande Ledamöter Ordföranden Tord Karlsson (S) 12-19, samt Maria Rydén (M), Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V), Ann Catrine Fogelgren (L) 12-18, David Lega (KD) Övriga närvarande Ingrid Andreae,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Agneta Brus. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(21) Plats och tid Grindskolan, Timotejgatan 4, Norrtälje kl. 14.00 15.45 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Marita Jeansson (S) Conny Andersson (S) Anders Leander (S), tjg. ersättare Emelie

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.15 Beslutande Annika Holmstrand (c) Ordförande Karl-Erik Andersson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp)

Läs mer

bitr förvaltningschef/verksamhetschef

bitr förvaltningschef/verksamhetschef Tid: 17:00-19:10 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 14 29 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) ordförande Ida Balog (M) 2: e vice ordförande till och med 23 Michael Törnqvist (MP) 1: e vice ordförande

Läs mer

62 Justering och fastställande av föredragningslistan 63 Delårsbokslut augusti 2017 med helårsprognos Yttrande till Mål och budget

62 Justering och fastställande av föredragningslistan 63 Delårsbokslut augusti 2017 med helårsprognos Yttrande till Mål och budget Protokoll 2 av 2 Innehåll 62 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 63 Delårsbokslut augusti 2017 med helårsprognos 4 64 Yttrande till Mål och budget 2018-2020 5 65 Förskolan Nalle Puh byter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Förskolenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Sammanträdesdatum 26 april 2016 Ordförande Amanda Agestav Plats och tid Stadshuset, rum E454, kl 10:00 Förmöten Majoriteten i F481 09:30

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 67 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 68 Delårsbokslut augusti 2015, med helårsprognos (Tertial 2) 4 69 Yttrande till mål och budget 2016-2018 5 70 Undervisningstid

Läs mer

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-03-07 Handläggare Peter Fahlander Telefon: 08-50833062 Till Utbildningsnämnden 2018-04-19 Nya regler för lovskola

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 1-6 2 1 Information och överläggningar...5 2 Val av Utbildningsnämndens arbetsutskott...6 3 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2017-2019...7 4 Digital agenda för utbildningsnämnden...9

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) 99-106 Kl. 13:00-16:15 Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 (10) Plats och tid: Konferensrum Glan, den 30 oktober 2017, kl. 13:00-14:00 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Ulrika Jeansson (S) Herman

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden 1 (13) Plats och tid Travmuseet, 16.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Lena Svensson (S) Thord Andersson (C) Anneli Elovsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt svarar för sådan hälso- och sjukvård som erbjuds i särskilt boende

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt svarar för sådan hälso- och sjukvård som erbjuds i särskilt boende F 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 276 Reviderat 1993-05-10, 128 Reviderat 1995-02-27, 44 Reviderat 1997-06-16, 158 Reviderat 1998-12-07, 265 Reviderat 1999-02-15,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Upprättad Antagen Kf , 27 Senast reviderad Kf , 125. Reglemente för socialnämnden

Upprättad Antagen Kf , 27 Senast reviderad Kf , 125. Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Kommunkontoret Upprättad Antagen Kf 1991-12-09, 27 Senast reviderad Kf 2018-12-10, 125 Dokumentet gäller för Socialnämnden Reglemente för socialnämnden VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Reglemente för Hälsorådet

Reglemente för Hälsorådet Reglemente för Hälsorådet Gäller fr o m 2015-01-01, rev 2017-12-07 Fastställt av Kommunfullmäktige 2014-11-27, dnr KA 2014/846 Reviderat av Kommunfullmäktige 2017-12-07 146 dnr KA 2017/1624 Utgångspunkter

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2015. Dnr /2016

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2015. Dnr /2016 Sida 35 (53) 10 Remiss av Vision 2040 Ett Stockholm för alla Remiss från kommunstyrelsen, dnr 119-1401/2015 Dnr 150-792/2016 Äldrenämndens beslut Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande

Läs mer

Vissa skollagsfrågor - del 4

Vissa skollagsfrågor - del 4 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-01-03 Handläggare Johan Adolfsson Telefon: 08-508 33 926 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02 Vissa skollagsfrågor

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Dnr 2016/269/003, Id 51286 Reglemente för valnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-27, KF 170 2 3 INNEHÅLL VALNÄMNDENS UPPGIFTER 4 Sakområden 4 Processbehörighet 4 Rätt att ingå avtal 4 Rätt att

Läs mer

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m)

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) PM 2004 RIV (Dnr 323-3049/2003) Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Mikael Söderlund

Läs mer

Beslut för förskdoklass och grundskob

Beslut för förskdoklass och grundskob Beslut Skolinspektionen Friskolan Öland AB anki@olandsfriskola.net Beslut för förskdoklass och grundskob efter tillsyn i Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping Beslut

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Utbildningsnämnden (13)

Utbildningsnämnden (13) Utbildningsnämnden 2016-06-15 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 juni kl.8.30 11.10. Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Kent Ballovarre

Läs mer

regel modell plan policy program riktlinje rutin strategi taxa reglemente för interna myndighetsnämnden ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program riktlinje rutin strategi taxa reglemente för interna myndighetsnämnden ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel reglemente för interna myndighetsnämnden program riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2018-12-17 216 Ansvarig:

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(14) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.20 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Sara Hansson (S), tjänstgörande ers. Katrine Mattsson

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOLL 2017-03-13 Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Utemiljö Tallkottens förskola... 36 29 Delgivningar... 37 30 Anmälan av delegationsbeslut... 38 31 Statusrapport över pågående

Läs mer

Bildningsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Bildningsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Martin Rosdahl (C) Kim Hellström (SD) Èmilie Lundgren (S), vice

Läs mer

Tid: kl Utbildning (obligatorisk) kl 13.00

Tid: kl Utbildning (obligatorisk) kl 13.00 KALLELSE 1(2) Sida 2019-01-02 Sammanträde med: Barn-, utbildings- och kulturnämnden Tid: 2019-01-10 kl 09.00-12.00 Utbildning (obligatorisk) kl 13.00 Plats: Peter Munter Ordförande Stadshuset Flen, sal

Läs mer

Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån. 1. Val av justerare samt bestämmande av tid för justering I tur att justera är Helena Heintz (MP)

Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån. 1. Val av justerare samt bestämmande av tid för justering I tur att justera är Helena Heintz (MP) Utbildningsnämnden Kallelse och föredragningslista 1 (18) Utbildningsnämnden 2017-05-17 Tid 17.00 Plats Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån Följande ärende ska behandlas: 1. Val av justerare

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Skolnämndens reglemente

Skolnämndens reglemente Reglemente Datum Antagen av Kf 2013-12-19 Referens Sida 1(7) Skolförvaltningen Daana Kaipainen, 0550-88 250 Skolnämndens reglemente d:\skolnämndens reglemente 2014 antagen av kf dec 2013.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND

REGLEMENTE FÖR BARN- UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND REGLEMENTE FÖR BARN- UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-29, 81 Dnr: KS 2015/84 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360

Läs mer

bitr förvaltningschef/verksamhetschef

bitr förvaltningschef/verksamhetschef Tid: 17:00-17:45 Plats: Nämndrummet vån 1 Paragrafer: 71-86 Närvarande Ledamöter Tord Karlsson (S) Fredrik Lindqvist (M) Michael Törnqvist (MP) Ida Balog (M) Filippa Lund (S) Kent Wetterskog (L) Mathias

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

KALLELSE OBS! Allmänhetens frågestund är kl 10:00-10:30.

KALLELSE OBS! Allmänhetens frågestund är kl 10:00-10:30. 1 (19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 2018-01-09 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid tisdagen den 16 januari 2018 kl. 08:00 Plats Sessionssalen OBS! Allmänhetens frågestund är kl 10:00-10:30. Är Du

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 december 2018 kl. 08:15-09:30, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 december 2018 kl. 08:15-09:30, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort KONTAKT Annika Hejde Palm 087372160 Annika.HejdePalm@familjebostader.com Protokoll 7/2018 fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 december 2018 kl. 08:15-09:30, Hammarby Allé 150, Lokal

Läs mer

Ajournering

Ajournering 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30-17.15 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson

Läs mer

Datum Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne

Datum Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-06-05 1 (2) 84 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2014-2025 Diarienummer 1202805 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Datum: 2019-04-04 Tid: 08:45-09:00 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Roland Gustbée (M) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande)

Läs mer

Margareta Warnholtz (M) Margareta Gustavsson (S) Anna Andersson (C) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M)

Margareta Warnholtz (M) Margareta Gustavsson (S) Anna Andersson (C) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M) Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sammanträdestid 13.15-16.40 Ajournering 14.20-14.50 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice

Läs mer

Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Anders Malmgren (M) Maria Truedsson

Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Anders Malmgren (M) Maria Truedsson 2019-10-09 1 (14) Plats och tid Beslutande Höörs kommun, Kommunhuset, Konferensrum Backasalen Onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 14:00 16:00 Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Lars Ingvarsson ers. Monica Lundin (L) Anna Granlund ers. Peter Henriksson (M) Patricia Hansén ers. Peter Henriksson (M) 248

Lars Ingvarsson ers. Monica Lundin (L) Anna Granlund ers. Peter Henriksson (M) Patricia Hansén ers. Peter Henriksson (M) 248 1 (7) Plats och tid Hotell Galaxen Borlänge kl. 08:00-08:15 Beslutande ledamöter Jan Bohman Karin Örjes Agneta Nyvall 249-250 Mari Jonsson Anita Nordström Lena Hjort Hultqvist Elina Brodén Nicole Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Utgiven av kommunledningskontoret Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-11, 67 Reglemente för utbildningsnämnden Ansvarsområde och uppgifter 1 Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer