Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmäklarinspektionens avgörande"

Transkript

1 Beslutet i webbversion 1 (12) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, omsorgsplikt, förtroende för mäklaren och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens åtagande att beställa den besiktning som köparna enligt köpekontraktet skulle utföra med stöd av en besiktningsklausul. Även mäklarens ansvar för tidsfristen i klausulen har prövats. Dessutom har bedömningen omfattat frågan om mäklarens betalning av besiktningen kan anses utgöra en förtroenderubbande verksamhet. Uppgifterna i objektsbeskrivningen om inteckningar, byggnadssättet och om en gemensamhetsanläggning har också granskats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en varning. Ärendet Fastighetsmäklarinspektionen har tagit emot en anmälan från köparna av en fastighet som NN har haft i uppdrag att förmedla. Han har yttrat sig i ärendet och skickat in kopior av uppdragsavtalet, en visnings folder, köpekontraktet, den skriftliga informationen om köparens undersök-ningsplikt, protokollet från en överlåtelsebesiktning, dokumentation från Lantmäteriet, handlingar som har använts för att uppnå kundkännedom om parterna samt utdrag från en kommunikation via e-post med parterna och andra. POSTADRESS TELEFON EPOST Fastighetsmäklarinspektionen Box 22034, Stockholm BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBPLATS Fleminggatan

2 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 2 (12) Anmälan Anmälarna har sammanfattningsvis anfört följande. De accepterade säljarnas krav på tillträdesdag med villkoret att säljarna stod för besiktningskostnaden. Det ville inte säljarna, varvid NN utlovade att han skulle stå för denna kostnad. Senare meddelade mäklaren att besiktningen skulle genomföras veckan därpå och att den skulle bokas av honom. Kontraktet skrevs under den 13 oktober Två dagar senare frågade de mäklaren om de skulle anlita besiktningsmannen eller om han skulle göra det. De fick till svar att han skulle anlita någon. Banken behövde kompletterande dokument och de kontaktade därför NN om detta. De fick ett besked från mäklaren den 22 oktober 2014 om att besiktningen var bokad till den 27 oktober Förseningen förklarades med att det hade varit svårt för säljarna och besiktningsmannen att hitta en gemensam tid. Besiktningsprotokollet kom till dem via e-post den 27 oktober 2014 kl Dagen efter läste de igenom protokollet. De reagerade på riskanalysen, som innehöll en kommentar om att fasaden var enstegstätad och ansågs vara en riskkonstruktion. De ringde då besiktningsmannen för att få veta mer om fasaden. Hon rekommenderade regelbunden årlig inspektion. Enligt rapporter som de då tog del av hade 55 % av de kontrollerade enstegstätade fasaderna fuktskador och 98 % hade en riklig påväxt av mikroorganismer. Reparationskostnaderna beräknades ligga på mellan kr och kr. De ringde till NN den 29 oktober 2014 angående besiktningsprotokollet. Han bad dem att skicka över protokollet, men hörde därefter inte av sig. På kvällen meddelande de via e-post till säljaren och till mäklaren att de begärde köpets återgång på grund av uppgifterna om fasaden i protokollet. Under dagarna som följde hänvisade säljaren till NN, som informerade om att säljaren ville att köpet skulle genomföras. De kontaktade säljaren direkt och förklarade att de inte tyckte att de hade fått skälig tid efter besiktningen för att kunna bedöma informationen i protokollet. Frågan om en utökad besiktning diskuterades med säljaren, men denne hänvisade igen till mäklaren som skulle verka som mellanman.

3 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 3 (12) De fick inte något förslag om att undersöka fastigheten före köpet och inte någon skriftlig information om undersökningsplikten. De fick inte heller reda på fasadens byggnadskonstruktion i objektsbeskrivningen och gavs inte en skälig tid att fullgöra sin undersökningsplikt. Efter kontakter med en jurist och en bankman bestämde de sig för att vänta med inbetalningen av handpenningen och att stå fast vid sin begäran om återgång. Ett planerat möte med säljaren ställdes in och de har därefter fått ett brev från säljaren om en hävning av köpet. Handlingarna Köpekontraktet Köpekontraktet, som är undertecknat av parterna den 13 oktober 2014, innehåller följande besiktningsklausul. 14 Besiktning Köparen har rätt att efter köpet låta besiktiga fastigheten med hjälp av en sakkunnig besiktningsman senast Om köparen efter att ha genomfört en sådan besiktning inte önskat stå fast vid köpet, äger köparen rätt att begära köpets återgång. Begäran om återgång skall framställas skriftligen till säljaren med kopia till handläggande fastighetsmäklare senast varvid erlagd handpenning skall återbäras till köparen utan skadeståndsanspråk från någondera parten. Besiktningsprotokollet I besiktningsprotokollet anges en av köparna som uppdragsgivare. Vidare är det noterat att säljaren var närvarande vid besiktningen, som utfördes den 27 oktober Protokollet är daterat samma dag. Objektsbeskrivningen Följande utredning har hämtats från den så kallade visningsfoldern som, enligt NN, har delats ut till intressenter vid visningar. Uppgifter om inteckningar Det finns inte någon uppgift om de inteckningar som belastade objektet.

4 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 4 (12) Uppgifterna om byggnadssättet I foldern finns det bland annat uppgifter om att byggnaden är en enplansvilla i vinkel med ett försänkt vardagsrum. Villan är byggd år 2007 och har en putsad fasad. Inledningsvis anges detaljer om bland annat material eller kvalitet avseende plåtarbeten, taket, stommen, bjälklaget och grundläggningen. Dessutom finns det ytterligare beskrivningar av bland annat fönstren och uppvärmningen. Uppgifterna om gemensamhetsanläggningen Foldern innehåller följande uppgifter. DRIFTSKOSTN: [ ] Samfällighetsavgift kr SERVITUT: Andel i samfällighet/ga: [benämning] GA:7 Bilagor till kontraktet Dokumentet med rubriken Objektsbeskrivning utgör en bilaga till köpekontraktet. Det innehåller bland annat följande uppgifter på sidorna 1 respektive 5. Samfällighet, servitut och gemensamhetsanläggning m.m.: Andel i samfällighet/ga: [benämning] GA:7 [ ] Driftskostnader Väg & samfällighet kr/år I utskriften Fastighetsinfo, mini om Gemensamhetsläggning, daterad den 13 oktober 2014 och signerad av parterna, anges bland annat följande Ändamål: Vägar, grönområden, sopsorteringsanläggning, kabeltv Förvaltning: [benämning]-väg samfällighetsförening I utskriften Fastighetsinfo, daterad den 13 oktober 2014 och signerad av parterna, anges bland annat att fastigheten har fyra inteckningar om totalt kr. Den skriftliga informationen om undersökningsplikten

5 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 5 (12) Mäklarföretagets dokument Information före fastighetsköpet utgör en del av den objektsbeskrivning (visningsfoldern) som delades ut till intressenter. I detta dokument finns under rubriken Felansvar och undersökningsplikt vid fastighetsköp följande ingress. Som köpare har du en skyldighet att noggrant undersöka fastigheten den så kallade undersökningsplikten. Fel och brister som du skulle ha kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord besiktning, får inte användas mot säljaren i efterhand. Dokumentet innehåller ytterligare information i sju punkter. Under respektive överskrift finns det kompletterande uppgifter om bland annat Köparens undersökningsplikt, Fel som är dolt, och Reklamation, preskription. Kommunikationen NN har även skickat in viss kommunikation mellan honom och en av köparna. Från denna noteras följande. I ett meddelande skickat via e-post den 15 oktober 2015 till fastighetsmäklaren ställs följande fråga. Svaret från NN samma dag lyder: Hej N! Hur ser det ut med besiktningsman? Anlitar jag en som fakturerar dig eller anlitar du någon? Mvh [ ]. Jag anlitar någon. Behöver ha vilka tider som passar er. Med vänlig hälsning N I ett meddelande via e-post den 27 oktober 2015 kl skriver NN följande. Hej! I dag har [ ] genomfört besiktningen på [ ]. Jag har bett henne att skicka protokollet till dig [ ] så du får se det. Hör av dig om det är ngt. Svaret från köparen samma dag kl lyder: Hej N! Ok strålande. Då inväntar vi protokollet från [ ] Vi hörs I ett meddelande från köparna till NN och säljaren den 29 oktober 2014 kl framställs en begäran om återgång enligt följande.

6 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 6 (12) Hej, Den 27/10 kl 19,21 fick vi besiktningsprotokollet från [ ] (se bifogat dokument). Enligt riskanalysen så anses den enstegstätade fasaden vara en riskkonstruktion. Objektsbeskrivningen innehåller missvisande information angående fasaden. På grund av detta vill vi begära köpets återgång. Hälsningar [ ] Fastighetsmäklarens yttranden NN har sammanfattningsvis anfört följande i sina yttranden. Besiktningen och valet av besiktningsman Parterna förde diskussioner om tillträdet och köpeskillingen. Köparna ansåg att de hade gett med sig beträffande tillträdesdagen och att de hade gått upp i pris. De önskade kompensation för detta och begärde att han skulle stå för besiktningen av fastigheten, vilket han gick med på. Han stod inför en situation att köparna eventuellt skulle förvärva fastigheten utan en besiktning vilket inte var önskvärt eller att överlåtelsen inte gick att genom-föra. Åtagandet från hans sida var för att kunna genomföra affären, men också att verka för att båda parter skulle få ett så gott underlag för överlåtelsen som möjligt. Han åtog sig att för köparnas räkning beställa och bekosta en överlåtelsebesiktning. Åtagandet var av engångskaraktär. Han fick ett meddelande från en av köparna, där denne ställde en fråga om besiktningen. I kontakterna med köparna har han meddelat vilka besiktningsmän som fanns att tillgå. Han kontaktade den valda besiktningsmannen för att hon, tillsammans med parterna, skulle bestämma en tid för besiktningen. Det var svårt att få till tiden. Den 22 oktober 2014 skickade han ett sms till en av köparna och berättade att besiktningen skulle ske den 27 oktober När den utfördes var köparna inte med. Han hade räknat med att köparna skulle vara närvarande vid besiktningen, eftersom de hade fått tiden för den. En förklaring skulle kunna vara att säljaren hade agenturen för en trähustillverkare. Han skickade ett meddelande till en av köparna då besiktningen var utförd och förklarade att protokollet skulle skickas till dem. Efter det hörde han ingenting förrän den 29 oktober 2014, då en av köparna kontaktade honom via telefon och e-post. Köparen begärde att köpet skulle återgå på grund av missvisande information i objektsbeskrivningen.

7 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 7 (12) Handpenningen Handpenningen betalades aldrig in till klientmedelskontot. Han har inte utlovat att han skulle ge handlingar till köparnas bank eller att utföra en värdering av fastigheten. Han skickade ändå en värdering den 27 oktober 2014 och köparna skulle föra över pengarna dagen efter. Objektsbeskrivningen Uppgifter om inteckningar En objektsbeskrivning lämnades till köparna på kontraktsdagen. Informationen fanns hela tiden på internet, vilket är förklaringen till att inteckningarna inte syns i visningsfoldern. Han informerade alla som var på visningen hur mycket inteckningarna var på och har kompletterat uppgiften skriftligen till den slutliga köparen. Uppgifterna om byggnadssättet Han fick informationen om den enstegstätade fasaden från köparen den 29 oktober Under intaget var det inte någon som talade om detta. I objektsbeskrivningen, som är mycket detaljerad, har säljaren lämnat följande information. Isolering av ytterväggar i 3 steg med bruten köldbrygga m.m. sett från insida. Uppgifterna om gemensamhetsanläggningen Han har i samband med visningarna även delat ut fastighetsutdraget, där fullständig information finns angående gemensamhetsanläggningen. Utdraget har även legat till grund för överlåtelsen och parterna har signerat det. Fastighetsmäklarinspektionens bedömning Enligt 8 fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav

8 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 8 (12) som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Valet av besiktningsman och kostnaden för besiktningen En fastighetsmäklare får enligt 14 fastighetsmäklarlagen inte ägna sig åt en verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för honom eller henne som mäklare. Mäklaren ska, enligt 16 andra stycket samma lag, bland annat skriftligen upplysa en köpare om det ansvar som denne har för att undersöka fastigheten. Mäklaren ska verka för att köparen, före köpet, gör eller låter göra en sådan undersökning. En fastighetsmäklare som själv utser den besiktningsman som ska utföra en så kallad överlåtelsebesiktning handlar, enligt Fastighetsmäklarinspektionen, i strid med fastighetsmäklarlagen (jämför beslutet :3 i Fastighetsmäklarinspektionens årsbok 2012). De närmare omständigheterna kring kontakterna med besiktningsföretaget är oklara. Anmälarna och fastighetsmäklaren har i vissa avseenden lämnat motstridiga uppgifter. NN har gjort gällande att han meddelade köparna vilka besiktningsmän som fanns att tillgå och att han kontaktade den besiktningsman som köparna valde. I besiktningsprotokollet anges en av köparna som beställare av besiktningen. Med anledning av dessa uppgifter finner Fastighetsmäklarinspektionen att det inte är otvetydigt fastställt att NN vid anlitandet av besiktningsmannen skulle ha agerat på ett sätt som kan ligga till grund för en påföljd. Enligt NNs egna uppgifter betalade han köparnas besiktning. Han har därmed bekostat en sådan åtgärd som han skulle ha verkat för att köparen före köpet gör eller låter göra. Fastighetsmäklarinspektionen anser att NNs agerande har varit ägnat att rubba förtroendet för honom som mäklare och utgör en grund för varning. Enligt inspektionen är det försvårande för honom att det uttalade syftet med åtgärden var att få parterna att genomföra fastighetsöverlåtelsen. Besiktningsklausulen och fastighetsmäklarens omsorgsplikt Det framgår av 21 fastighetsmäklarlagen att mäklaren ska verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelser i frågor som behöver lösas i

9 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 9 (12) samband med överlåtelsen. Om inte något annat har avtalats, ska mäklaren hjälpa köparen och säljaren att upprätta de handlingar som behövs för överlåtelsen. Mäklaren måste upplysa båda parter om vilka villkor, t.ex. friskrivnings- och besiktningsklausuler, som kan tas in i överlåtelseavtalet, hur villkoren kan utformas och vilka följder olika villkor kan få för var och en av parterna (se prop. 2010/11:15 s. 49). I 15 fastighetsmäklarlagen finns det ett förbud för mäklaren att företräda köpare eller säljare som ombud. Av kravet på att inta en neutral roll som opartisk mellanman följer att en mäklare normalt inte kan åläggas att påminna parterna om eventuella tidsfrister. Fastighetsmäklarinspektionen konstaterar inledningsvis att den aktuella besiktningsklausulen som har förts in i köpekontraktet är en så kallad öppen klausul. Köparen gavs därmed en rätt att låta besiktiga fastigheten. En begäran om återgång enligt villkoret skulle framställas skriftligt till säljaren inom två veckor från kontraktsdagen. Det har inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att ifrågasätta den tidsfrist som har avtalats. Klausulen innehåller en tydlig anvisning om hur en begäran om återgång skulle framställas till säljaren. Inspektionen anser att klausulen är utformad på ett tillfredsställande sätt. Utredningen visar att NN har åtagit sig att beställa köparnas besiktning. Besiktningsdagen har slutligen bestämts till den dag som var den sista dagen för köparna att begära återgång. Mäklaren har själv lämnat uppgifter om att han först meddelade köparna vilken dag besiktningen skulle utföras och sedan att besiktningen var utförd. Fastighetsmäklarinspektionen anser att NN har haft ett ansvar att agera med anledning av det särskilda uppdrag han åtagit sig. När han fick kännedom om dagen för när besiktningen skulle utföras borde han ha uppmärksammat både säljarna och köparna på att det fanns en risk för att den frist som parterna hade avtalat i köpekontraktet sannolikt inte skulle fungera i praktiken. Det har även ålegat honom att verka för att parterna träffade en ny överenskommelse om en rimlig tid efter besiktningen för köparna att begära återgång. Inspektionen anser att NN borde ha uppmärksammat köparna på att det endast återstod några timmar av återgångsfristen då han översände meddelandet om att besiktningen var utförd och att protokollet skulle skickas till dem. Genom att inte lägga fram förslag till en ny överenskommelse inför

10 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 10 (12) besiktningen av fastigheten och genom att underlåta att agera under ångerfristen har NN på ett allvarligt sätt åsidosatt sin omsorgsplikt om såväl köparna som säljarna. Detta är varningsgrundande. Objektsbeskrivningen Tillhandahållandet av en objektsbeskrivning Enligt 18 första stycket fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren tillhandahålla en tilltänkt köpare som är konsument en skriftlig beskrivning av fastigheten. Enligt förarbetena ska objektsbeskrivningen lämnas till alla tilltänkta köpare (prop. 2010/11:15 s. 60). I ärendet finns dels en så kallad visningsfolder, dels en handling med rubriken Objektsbeskrivning. Av utredningen framgår det inte något annat än att foldern har delats ut till intressenter på visningar och att den objektsbeskrivning som har signerats av parterna har fogats som en bilaga till köpekontraktet tillsammans med utdragen från Lantmäteriet i samband med kontraktsskrivningen. Vid prövning av om NN iakttagit sina skyldigheter beträffande innehållet i en objektsbeskrivning har Fastighetsmäklarinspektionen utgått från innehållet i den visningsfolder som har lämnats till intressenter. Uppgifter om inteckningar Uppgift saknas om vilka inteckningar som belastar fastigheten. En sådan brist utgör grund för en varning. Det förhållandet att NN, på visningarna, muntligt har informerat om inteckningarna ändrar inte denna bedömning. Om uppgifterna har funnits tillgängliga i någon annan dokumentation eller i marknadsföringen på internet påverkar inte heller bedömningen. Uppgifterna om byggnadssättet I dokumentet finns ett stort antal uppgifter om rör byggnaden, byggnadsmaterialen och annat. NN har invänt att uppdragsgivaren inte lämnade någon särskild information om att konstruktionen utgjorde en så kallad enstegstätad fasad.

11 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 11 (12) Fastighetsmäklarinspektionen har inte funnit att utredningen ger belägg för att NN skulle ha åsidosatt sina skyldigheter som fastighetsmäklare i samband med upprättandet av objektsbeskrivningen i detta avseende. Det har inte heller kommit fram att fastighetsmäklaren skulle ha känt till eller haft anledning att misstänka några förhållanden i fråga om byggnadssättet i allmänhet eller fasaden, som det har ålegat honom att på något annat sätt vidarebefordra till spekulanterna och köparna. Uppgifterna om gemensamhetsanläggningen En fastighetsmäklare ska kontrollera om en fastighet har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar (17 första stycket fastighetsmäklarlagen). I en objektsbeskrivning avseende en fastighet utgör uppgifter om gemensamhetsanläggningar en obligatorisk del av innehållet i en sådan beskrivning (18 samma lag). Fastighetsmäklarinspektionen har bedömt att enbart gemensamhetsanläggningens beteckning inte kan anses tillgodose spekulanternas intresse av att få kännedom om anläggningen. Utgångspunkten har varit att alla tilltänkta köpare inte kan förutsättas förstå att GA är en förkortning för gemensamhetsanläggning och att andelar i en sådan anläggning kan medföra förpliktelser för en fastighetsägare (se inspektionens beslut den 13 maj 2015 i ärendet och en dom meddelad av Förvaltningsrätten i Stockholm den 10 november 2015, mål nr ). Enligt Fastighetsmäklarinspektionen ska en objektsbeskrivning även innehålla information om gemensamhetsanläggningens art eller ändamål, omfattning och förvaltning för att uppgiften ska få ett innehåll som är av värde för konsumenter i allmänhet. Någon detaljerad beskrivning behövs emellertid inte. Det bör på ett enkelt sätt framgå vilken typ av anläggning som avses (art eller ändamål) och eventuella förpliktelser för de fastigheter som har andelar i anläggningen (omfattning). Avgifter till en samfällighetsförening utgör en sådan förpliktelse, som är en kostnad som även ska ingå i uppgiften om fastighetens driftskostnader. Med information om förvaltningen avses en upplysning om det är fråga om en förenings- eller delägar-förvaltning.

12 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 12 (12) Informationen om en gemensamhetsanläggning bör presenteras sammanhållet eller med ömsesidiga hänvisningar i objektsbeskrivningen. Det är inte tillräckligt att uppgifter som anses vara en obligatorisk del av innehållet i en sådan beskrivning finns i ett annat dokument. I den granskade objektsbeskrivningen (visningsfoldern) finns inledningsvis vid rubriken DRIFTS KOSTN: den årliga avgiften för samfälligheten angiven. Längre ner på samma sida, vid rubriken SERVITUT: finns upplysningen Andel i samfällighet/ga: tillsammans med gemensamhetsanläggningens beteckning, [benämning] GA:7. Fastighetsmäklarinspektionen anser att objektsbeskrivningen innehåller tillräcklig information om den aktuella gemensamhetsanläggningens omfattning och förvaltning. Uppgifter saknas emellertid om betydelsen av beteckningen GA och anläggningens art eller ändamål (vägar, grönområden, sopsorteringsanläggning och kabel-tv). Inspektionen finner att dessa brister leder till en erinran. Övrigt Det som har kommit fram i övrigt leder inte till någon ytterligare åtgärd från Fastighetsmäklarinspektionen. Påföljden NN meddelas en varning för att han har betalat för en överlåtelsebesiktning som han beställt för köparens räkning och därmed agerat på ett sätt som är förtroenderubbande för honom som fastighetsmäklare. Han har även åsidosatt sin omsorgsplikt genom att underlåta att vidta lämpliga åtgärder i samband med besiktningen av fastigheten. Dessutom har objektsbeskrivningen saknat en uppgift om vilka inteckningar som belastade fastigheten. I varningen ingår även en erinran för att uppgifterna i objektsbeskrivningen om en gemensamhetsanläggning inte var tillräckliga.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och omsorgsplikt. Prövning av fastighetsmäklarens ansvar för fotografier som har använts i marknadsföringen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter om byggnadens storlek i objektsbeskrivningen avseende

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och omsorgsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren skriftligen har bekräftat anmälarens uppsägning

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och journal. Prövning av om fastighetsmäklarens objektsbeskrivning har varit tillräckligt

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, uppdragsavtal, omsorgsplikt, marknadsföring och energideklaration. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklarens uppgifter i objektsbeskrivningen för en fastighet har

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - skärpta åtgärder, omsorgsplikt och dokumentation. Prövning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om omsorgsplikt och överlåtelsehandlingar. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att köparen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, medhjälpare och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan vid upprättandet av ett köpekontrakt i samband

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (14) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - skärpta åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande och provision

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av uppgifterna om gemensamhetsanläggningarna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2016-05-06 B E S L U T Swedbank AB FI Dnr 15-13124 Verkställande direktören Delgivning nr 2 105 34 Stockholm Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, omsorgsplikt, uppdragsavtal

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2014-05-21 1078-2013 Staffanstorpshus AB Box 137 245 22 Staffanstorp Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Staffanstorpshus AB har behandlat

Läs mer

Frågelista - bostadsrätt

Frågelista - bostadsrätt Säljare Parkvägen 17, 16935 Solna Telefon: 0733288011 E-post: lotta.dorph@gmail.com 711201-0462 1/1-del Objekt Frågor att besvara Bostadsrätten till lägenhet nr 1003 med adress Parkvägen 17, 16935 Solna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation. Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och dokumentation. Prövning av om fastighetsmäklaren vid marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om redbarhet och lämplighet. Prövning av fastighetsmäklarens redbarhet och övrig lämplighet med anledning av att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 februari 2016 KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 juli 2015 i mål nr 2949-15 SAKEN Rätt att ta del av

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, journal

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (14) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, rådgivnings- och upplysningsskyldighet,

Läs mer

Frågelista - bostadsrätt

Frågelista - bostadsrätt Säljare Tuvgatan 2, 58957 Linköping Telefon: 0736963123 E-post: anne.kvarnberg@gmail.com 490117-3262 1/1-del Objekt Frågor att besvara Bostadsrätten till lägenhet nr 11 med adress Rosersbergsvägen 29,

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialförvaltningen 1(5) Dokumentnamn: Rutin Lex Sarah Dokumentansvarig: Förvaltningschef Utfärdat av: Förvaltningschef Beslutad av: Förvaltningsövergripande ledningsgrupp. Ersätter tidigare Rutin Lex

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning och kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om den av fastighetsmäklaren

Läs mer

1. Angående motion om julgran

1. Angående motion om julgran Styrelsens kommentarer med anledning av skrivelse från Marianne Gylling, 38 B, avseende kritik mot vissa av styrelsens beslut (Marianne Gyllings skrivelse bifogas) Marianne Gylling har i sin skrivelse

Läs mer

STADGAR. Sammanträdesdatum. 2016-xx-xx. Stadgar för Stenby Samfällighetsförening

STADGAR. Sammanträdesdatum. 2016-xx-xx. Stadgar för Stenby Samfällighetsförening 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2016-xx-xx Stadgar för Stenby Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun:

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om dokumentation, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av fastighetsmäklarens upplysningsskyldighet

Läs mer

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019)

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) Vägledning för ansökan Certifiering av företag info@sbsc.se www.sbsc.se Svensk Brand- och

Läs mer

Partnerskapsförord. giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2. Parter 3. Partnerskapsförordets innehåll: 4

Partnerskapsförord. giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2. Parter 3. Partnerskapsförordets innehåll: 4 Partnerskapsförord giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2 Parter 3 Namn Telefon Adress Namn Telefon Adress Partnerskapsförordets innehåll: 4 Vi skall ingå registrerat partnerskap har ingått registrerat

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (14) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, journal, anbudsförteckning, överlåtelsehandlingar, kundkännedom - grundläggande åtgärder,

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Sverigedemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Sverigedemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1290-2013 Sverigedemokraterna Box 26 291 21 Kristianstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Sverigedemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Vägledning. De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring

Vägledning. De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring 10 maj 2016. Översättning till svenska. Innehållsförteckning

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013 2013-04-16 AN-2013/240.739 1 (10) HANDLÄGGARE Malmsten, Susanne Äldreomsorgsnämnden Susanne.Malmsten@Huddinge.se Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-21 BESLUT Länsförsäkringar Fondförvaltning AB FI Dnr 13-13944 Tegeluddsvägen 11 13 Delgivning nr 2 106 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 oktober 2014 Ö 5774-13 KLAGANDE TO Rättegångsbiträde enligt föräldrabalken: Advokat JS MOTPART Göteborgs Överförmyndarförvaltning

Läs mer

5. Motion om policy för besvarande av post yttrande Dnr 2015/465-109

5. Motion om policy för besvarande av post yttrande Dnr 2015/465-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (42) 2016-03-21 Kf 5. Motion om policy för besvarande av post yttrande Dnr 2015/465-109 Mariann Gustafsson (V) har 19 oktober 2015 väckt en motion om policy för

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Moderaternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Moderaternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1289-2013 Moderata Samlingspartiet Box 2080 103 12 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Moderaternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS

Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS Denna överenskommelse om användandet av uppföljningssystemet SUS, nedan kallat SUS, gäller mellan Försäkringskassan 103 51 Stockholm Organisationsnummer:

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om närståendeförmedling och överlåtelsehandlingar. Prövning av om det överensstämmer med kravet på fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om förtroende för mäklaren och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens agerande har varit ägnat

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 30 augusti 2012 7 Paragraf Diarienummer AN-2012/553.739 Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut

Läs mer

MANUAL TILL AVTALSMALL FÖR KIST- OCH URNTRANSPORTER

MANUAL TILL AVTALSMALL FÖR KIST- OCH URNTRANSPORTER 1 MANUAL TILL AVTALSMALL FÖR KIST- OCH URNTRANSPORTER 1. RAMAVTAL 1.1 Upphandling av en transportör på ett ramavtal För arbeten av återkommande karaktär såsom transporter av avlidna mellan kyrkor, förvaringslokaler

Läs mer

DOM 2011-06-15 Meddelad i Jönköping

DOM 2011-06-15 Meddelad i Jönköping Avdelning 2 DOM 2011-06-15 Meddelad i Jönköping Sida 1 (5) Mål nr 3684-10 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm MOTPART XX, ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2015-01-30 Stockholm

DOM 2015-01-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2015-01-30 Stockholm Mål nr M 8081-14 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2014-06-16, i mål nr Va 287/11, BVa 56, se bilaga A KLAGANDE RE MOTPART Kristianstads

Läs mer

Brevutskick till väntande patienter

Brevutskick till väntande patienter Brevutskick till väntande patienter Rapport från Vårdgarantiarbetet i Region Skåne, juni 2006 Bakgrund Genom en överenskommelse har staten och Sveriges Kommuner och Landsting enats om en långsiktig satsning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att överlämna en anbudsförteckning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2008-09-29 BESLUT Autoliv Inc. FI Dnr 08-2046 Finansinspektionen Box 70381 Delgivning nr 2 107 24 STOCKHOLM P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-21. Den nya inskrivningsmyndigheten

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-21. Den nya inskrivningsmyndigheten 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-21 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Den nya inskrivningsmyndigheten Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-15. Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-15. Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-15 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Läs mer

Sammanfattning. Utgångspunkter

Sammanfattning. Utgångspunkter Sammanfattning Utgångspunkter En del av vårt uppdrag har varit att överväga om det är ändamålsenligt med en uppdelning mellan å ena sidan bestämmelserna i 15 kap. sekretesslagen om registrering av allmänna

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-08-17 U2015/04091/GV Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) I promemorian presenterar

Läs mer

DOM. SAKEN Återkallelse av permanent uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.

DOM. SAKEN Återkallelse av permanent uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 17 januari 2008 i mål

Läs mer

Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter

Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 99/2014 1 (6) Region Skåne JA Hedlunds väg 291 89 Kristianstad Region Skåne Fråga om utformning av fördelningsnyckel i ramavtal för radiologiprodukter Konkurrensverkets

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera förmedlingsuppdraget

Läs mer

DETALJHANDEL ELLER SERVERING AV ÖL KLASS II 2,25-3,5 % (FOLKÖL)

DETALJHANDEL ELLER SERVERING AV ÖL KLASS II 2,25-3,5 % (FOLKÖL) EGENKONTROLL DETALJHANDEL ELLER SERVERING AV ÖL KLASS II 2,25-3,5 % (FOLKÖL) BRA ATT VETA OM EGENKONTROLLPROGRAM Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

ANMÄLAN om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7

ANMÄLAN om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7 ANMÄLAN om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-07-17. Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

BESLUT. Datum 2013-07-17. Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) BESLUT 1 (5) Datum 2013-07-17 Vår beteckning PART Apotek Hjärtat Retail AB Solna torg 19, 6 tr 171 45 Solna SAKEN Föreläggande vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 12 november 2014 KLAGANDE AA Arbetsliv och Forskning Box 4204 203 13 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs beslut den 4 december

Läs mer

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att:

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att: 1 (6) Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter Detta är ett kunskapsunderlag om sammanhållen journalföring för dig som arbetar i vården. Underlaget innehåller en kort beskrivning

Läs mer

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 Bygglov krävs för Enligt 9 kap. 2 PB krävs det bygglov för 1.nybyggnad, 2.tillbyggnad, och 3.annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär

Läs mer

Beslut i Disciplinnämnden januari - april 2013

Beslut i Disciplinnämnden januari - april 2013 Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 6 maj 2013 Beslut i Disciplinnämnden januari - april 2013 Detta nyhetsbrev innehåller kortfattad information om de beslut om påföljd som fattats på Disciplinnämndens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL 1 (5) Beslut Dnr 2008-09-09 129-2008 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle kommun Box 603 801 26 Gävle Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-03-26 61 1(6)

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-03-26 61 1(6) Taxa för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av Kommunfullmäktige 2014-03-26 61 1(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om allmänna handlingar 3 Rätt att ta del av allmän handling på stället 3 Rätt att

Läs mer

Rutin överklagan av beslut

Rutin överklagan av beslut Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar

Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Skolinspektionen Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Anette.Ellis@fogdarod.se Beslut för Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar efter tillsyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder; SFS 2003:1178 Utkom från trycket den 30 december 2003 utfärdad den 18 december 2003. Regeringen

Läs mer

RP 305/2010 rd. I propositionen föreslås att lagen om besvärsnämnden. intressen skyddas genom sekretessen. Besvärsinstansernas

RP 305/2010 rd. I propositionen föreslås att lagen om besvärsnämnden. intressen skyddas genom sekretessen. Besvärsinstansernas RP 305/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om besvärsnämnden för social trygghet och 21 i lagen om försäkringsdomstolen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 mars 2016 KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges riksbanks beslut den 17 december 2015 i ärende dnr 2015-00746 SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

Mål förvaltningsrätt

Mål förvaltningsrätt Mål förvaltningsrätt Få kunskap om de regler som styr myndighetens dagliga arbete. Vi kommer särskilt att fokusera på tjänsteanteckningar, förelägganden och bevisbördan. Juridiska verktygslådan. Förvaltningsjuridik

Läs mer

Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid

Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid Försäkringskassans ställningstagande 1. När en ersättningsperiod påbörjas En ersättningsperiod

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm

Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm YTTRANDE Dnr 2006-06-28 970-2006 Ert dnr N2006/3914/TP Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för transportpolitik 103 33 Stockholm Överklagande av Vägverkets beslut att inte lämna ut uppgifter

Läs mer

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN För dig som är valutaväxlare Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN MARS 2016 DU MÅSTE FÖLJA LAGAR OCH REGLER Som valutaväxlare ska du följa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2006:528 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson och justitierådet Lars Dahllöf. Sänkt kapitalvinstbeskattning

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG. Bild

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG. Bild BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG Bild Vem gör vad? Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-05-28. Preskription och information i försäkringssammanhang

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-05-28. Preskription och information i försäkringssammanhang 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-05-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Preskription och information i försäkringssammanhang

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:246 Utkom från trycket den 12 maj 2015 utfärdad den 30 april 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2013-06-17 343-2013 Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 ANGERED Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att Bostads

Läs mer

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:9) om anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Version 1, september 2008 Postadress/Postal address:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 30 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 20 januari 2014 i ärende AdmD 701-2013,

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Informationsbladet redogör för Skolinspektionens praxis. Här kan du även

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT LÅTA ANNAN FÅ UTFÖRA RENGÖRNING AV ELDSTAD OCH RÖKKANALER PÅ EGEN FASTIGHET

ANSÖKAN OM ATT LÅTA ANNAN FÅ UTFÖRA RENGÖRNING AV ELDSTAD OCH RÖKKANALER PÅ EGEN FASTIGHET 1(2) Ansökan skickas till: Motala kommun Räddningstjänst Glimmervägen 2 591 53 Motala ANSÖKAN OM ATT LÅTA ANNAN FÅ UTFÖRA RENGÖRNING AV ELDSTAD OCH RÖKKANALER PÅ EGEN FASTIGHET Sökande/Fastighetsägare

Läs mer

DEN ENSKILDES RÄTT ATT PÅVERKA UTFORMNINGEN AV INSATS

DEN ENSKILDES RÄTT ATT PÅVERKA UTFORMNINGEN AV INSATS STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGE N, SOCIAL OCH SKOLJU RIDISKA ENHETEN SID 1 (7) 2012-03-27 pm DEN ENSKILDES RÄTT ATT PÅVERKA UTFORMNINGEN AV INSATS Rätten att få viss utformning av insats prövad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-16

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-16 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-16 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden

Läs mer

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket Regeringsbeslut II:29 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/04549/Å Ju2015/04886/PO Ju2015/05328/Å Ju2015/09908/Å Åklagarmyndigheten Box 5553 114 85 STOCKHOLM Uppdrag till Åklagarmyndigheten att i samverkan

Läs mer

Tillträde MANUAL. Mäklarsamfundet system i Sverige AB

Tillträde MANUAL. Mäklarsamfundet system i Sverige AB Tillträde MANUAL Mäklarsamfundet system i Sverige AB Innehållsförteckning Efterarbete kontrakt... 2 Förbered tillträde... 2 Likvidavräkningen... 4 Likvid_gemensam_guide... 4 Likvid_säljare_guide... 5 Fördela

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

Anmälan om behov av god man enligt Föräldrabalken 11:4

Anmälan om behov av god man enligt Föräldrabalken 11:4 Överförmyndarens stämpel: 1 (5) Anmälan om behov av god man enligt Föräldrabalken 11:4 från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare (Information om behörig anmälare, sist i detta dokument) 1. Person

Läs mer

KÖP AV BOSTADSRÄTT I KVARTER 10 FRÅN INTRESSEANMÄLAN TILL TILLTRÄDE

KÖP AV BOSTADSRÄTT I KVARTER 10 FRÅN INTRESSEANMÄLAN TILL TILLTRÄDE KÖP AV BOSTADSRÄTT I KVARTER 10 FRÅN INTRESSEANMÄLAN TILL TILLTRÄDE 1. Intresseanmälan och köplats Vill du köpa en bostadsrätt i Kvarter 10 så gör du en intresseanmälan på www.kvarter10.se Kösystem kommer

Läs mer

Avgift efter prestation? Komplettering och förtydligande av rapport om fondbolagens avgifter

Avgift efter prestation? Komplettering och förtydligande av rapport om fondbolagens avgifter PROMEMORIA Datum 2006-10-10 Författare Oskar Ode, Andrea Arppe och Mattias Olander Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juni 2016 T 513-15 KLAGANDE Karlstads kommun Ombud: Advokaterna ED och MK MOTPART Solstadens Motorsport Ombud: Advokat IS SAKEN Uppsägning

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

DOM 2016-05-18 Stockholm

DOM 2016-05-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060305 DOM 2016-05-18 Stockholm Mål nr F 11462-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-12-11 i mål F 4796-15, se bilaga KLAGANDE H M SAKEN Förrättningskostnad

Läs mer

Åkermark Viarp. Obebyggd åkermark om cirka 10,5 ha i Viarp. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-05-09.

Åkermark Viarp. Obebyggd åkermark om cirka 10,5 ha i Viarp. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-05-09. Åkermark Viarp BÅSTAD VIARP 5:28 OCH VIARP 4:12, DEL AV Obebyggd åkermark om cirka 10,5 ha i Viarp. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-05-09. Ansvarig mäklare Maria Dahlqvist, LRF Konsult

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring. Prövning av om omfattningen av fastighetsmäklarens uppdrag och de kända förutsättningarna för

Läs mer

Tryckfrihetsförordning

Tryckfrihetsförordning Tryckfrihetsförordning SFS nr: 1949:105 Utfärdad: 1949-04-05 Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:1049 Omtryck: SFS 2002:908 2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet 1 Till främjande av ett fritt meningsutbyte

Läs mer

DOM 2015-02-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-02-20 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 1147-15 1 SÖKANDE Resurs för resor och turism i Norden AB, 556454-4210 Norrsunda Skoby 105 195 95 Rosersberg MOTPART Tillväxtverket Stockholmskontoret

Läs mer