Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg *kw' Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Via, exempelvis regionens kommunberedning, ta initiativ till överläggningar mellan Hallands kommuner och kollektivtrafikmyndigheten i regionen, med avsikt att diskutera hur kollektivtrafikens tomma platser kan utnyttjas, för att eventuellt införa reducerad taxa för bussresor under lågtrafiktid för äldre kommuninvånare. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Med hänvisning till kanslienhetens yttrande avslå medborgarförslaget. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Ulla Tingemar Jarlhage och Sten Tingemar Beslut tekniska nämnden 61/10. Yttrande kanslienheten Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 352/10. Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret Yttrande kanslienheten Sammanfattning av ärendet Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott eftersom en noggrannare kostnadsanalys efterfrågas, men också i avvaktan på beslut gällande ny organisation för kollektivtrafiken. Stadsbyggnadskontoret meddelar att kollektivtrafiken från och med övertas av en regional kollektivtrafikmyndighet under Region Halland som också helt finansierar trafiken. Vidare anförs att ett system med fria resor under del av dygnet för kommuninvånare antingen från 65 eller 75 år och uppåt finns i flera kommuner. Oftast gäller dessa fria resor under lågtrafiktid, vilket är dygnet runt utom helgfri måndag-fredag kl och Halmstad kommun erbjuder sedan några år detta till kommuninvånare som är 75 år eller äldre. Baserat på den uppgörelse som finns mellan Halmstad kommun och 11allandstrafiken, som innebär att kommunen debiteras 26 kr per resa, har stadsbyggnadskontoret tagit fram en kostnadskalkyl för. 1 Halmstad gjordes 2009 ca resor till en kostnad av 5,1 miljoner kr och 2010 ca resor till en kostnad av 6,6 miljoner kr. 1 genomsnitt 33 resor per person Falkenberg. Telefon vaxel: Fax: e-post: kom mun'e fal kenberg.se s ww. tål kenberg. se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forst. 3 I 7 I Falkenberg finns ca personer som är 75 år eller äldre. I Halmstad görs årligen totalt ca resor i kollektivtrafiken och i Falkenberg är siffran ca resor, vilket motsvarar ca 20 %. Räkneexempel: 33 resor per person och år 33 x 4500 x 26 kr = kr. Årskostnad kr. Baserat på totala resandet 20 % av Halmstads kostnad 0,2 x kr= kr. Årskostnad kr. Anta att 30 % av gruppen gör 2 resor per vecka. 0,3 x 4500 x 104 x 26 kr = kr. Årskostnad kr. Anta att 20 % av gruppen gör 2 resor per vecka. 0,2 x 4500 x 104 x 26= kr. Årskostnad kr. Anta att 10 % av gruppen gör 2 resor per vecka 0,1 x 4500 x 104 x 26 = kr. Årskostnad kr. En försiktig bedömning är att kostnaden för införande av fria kollektivtrafikresor för personer över 75 år och äldre inledningsvis kan uppgå till ca 1,2 miljoner kr och allteftersom systemet blir mer känt kommer kostnaden att öka till uppemot 2 miljoner kr per år. Införs systemet för personer som är 65 år och äldre bedöms att kostnaden kommer att uppgå till minst det dubbla. Tidigare sammanfattning av ärendet: Medborgarförslag har inkommit om fria bussresor för pensionärer under en begränsad del av dagen, till exempel mellan och och på kvällen efter kl Förslagsställarna menar att många då skulle ställa bilen hemma och istället resa med de nästan folktomma bussarna till centrum. Förslagsställarna menar också att en del av parkeringsproblematiken kan lösas i och med detta. Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget. Tekniska nämnden är i grunden av uppfattningen att den som brukar en tjänst skall betala för den. Motivet att det vissa tider finns plats i bussarna är inte hållbart, om detta skall gälla bör i så fall alla få åka gratis vissa tider. Det kan också diskuteras vilken kategori som i första hand bör prioriteras med subventionerade, fria resor, är det ungdomar eller är det äldre? Nämnden är vidare av uppfattningen att resurser snarare skall läggas på förbättrad trafik och tätare turutbud för att locka till ett ökat resande. Slutligen är nämnden av uppfattningen att det är olyckligt att det införts olika system inom trafikhuvudmannen I lallandstrafikens område. Tekniska nämnden gör en mycket grov uppskattning av kostnaderna för ett eventuellt införande av medborgarförslaget: om fria resor införs för personer över 75 år skulle det generera en intäktsförlust på ca kr/år och om gränsen sätts till 65 år kr/år Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: konununziifitlkenberg.se s ww.falkeilberg.se

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. j 3 I 7 Övervägande Kanslienheten är, liksom förslagsställarna, av uppfattningen att kommunen ska verka för en utbredd och väl utnyttjad kollektivtrafik. Ärenden rörande huruvida vissa grupper bör ges ökade möjligheter att använda denna service genom exempelvis rabatterade biljetter har behandlats tidigare. Dessa har då avslagits av kommunfullmäktige eftersom I lallandstrafiken kräver att kommunen förbinder sig att stå för förlorade intäkter, vilket även den nya huvudmannen kräver. Enligt tekniska nämndens kostnadskalkyl skulle alltså ett införande av fria kollektivtrafikresor i för personer som är 75 år och äldre troligtvis uppgå till ca 2 miljoner kr. Om systemet införs rör 65-åringar och äldre uppskattas kostnaden till ca 4 miljoner kr. Kanslienheten har tillsammans med tekniska nämnden tidigare hävdat principen om att den som nyttjar en tjänst också bör betala för den. Även i detta fall anser kanslienheten att synsättet bör vidhållas rör att undvika att hamna i rättvisediskussioner vad gäller gränsdragning och stöd till olika grupper. f det fall avgiftsbefrielser ska göras enhetliga i länet krävs att finansieringen löses på annat sätt. Kanslienheten föreslår mot bakgrund av ovanstående att medborgarförslaget avslås. Yrkande Lars Fagerström (FP) yrkar att, till exempel via regionens kommunberedning, tar initiativ till överläggningar mellan I lallands kommuner och kol lektivlralikmyndigheten i Regionen, med avsikt att diskutera hur kollektivtrafikens tomma platser kan utnyttjas, rör att eventuellt införa reducerad taxa för bussresor under lågtrafiktid rör äldre kommuninvånare. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag gentemot Lars Fagerströms yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och genomförs enligt följande: Ja-röst för bifall till Lars Fagerströms yrkande, Nej-röst rör bifall till arbetsutskottets förslag. Ja-röst: Angela Malmgren (M) Ingemar Johansson (C) Christer Norrman (M) Daniel Bernhardt (KD) Lars Fagerström (FP) Stig Agnåker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Nej-röst: Monika Breti (S) Jan Dickens (S) Ilerman Fältström (M) Marcelle Farjallah (S) Lennart Torstensson (S) Avstår: Gerry Norberg (S) Falkenberg. Teletim växel: Fax: e-post: kommun'falkenberg.se N\ N\ w.ralkenberg.se

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 317 Kommunstyrelsen beslutar således med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster (1 avstår) i enlighet med Lars Fagerströms yrkande. Vid protokollet Frida Bergman Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kom munyr,falkenberg.se www. falkenberg.se

5 S KOMMUN Medborgarförslag Till Datum: Wite) Från Namn: Adress: Postar & ort: Ulla Tingemar Jarlhage och Sten Tingemar ke,,tow! U6-1 6 Förslaget: (Presentera här kort Ditt medborgarförslag) 1);)! Medborgarförslag Falkenberg är en miljökommun, som framför allt under sommaren, har parkeringsproblem med de många bilfria gatorna. För att värna om miljön och för att minska trycket på parkeringsplatser, föreslår vi att pensionärer får tillgång till fria bussresor (som många kommuner redan har t ex Göteborg och Hälsingborg) under en begräsad del av dagen och kvällen, t ex mellan 0900 och 1500 och på kvällen efter Många skulle då ställa bilen hemma och istället resa med de oftast nästan folktomma bussarna in till centrum. Detta skulle inte kosta några stora summor. Med vänliga hälsningar Ulla Tingemar Jarlhage och Sten Tingemar Motivering: (här kan du lämna en flwr uttörlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall genomföras oeh hur det i så fall ska kunna ske) U nderskri ft: 5-2K-4 c-t-7 Namnförtydligande:

6 I, mun Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg i 6 61 c2bic Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. Dnr KS Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Att på nedan anförda skäl avstyrka medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Ulla Tingemar Jarlhage och Sten Tingemar. Tekniska nämndens yttrande över en motion i liknande ärende dnr 2007-KS0393. Kommunfullmäktiges beslut 2008/60 Sammanfattning av ärendet Medborgarförslaget innebär att Falkenberg som miljökommun i syfte att minska biltrafiken och även parkeringsproblemen sommartid införa fria bussresor för pensionärer under en begränsad del av dagen. Övervägande Tekniska nämnden har tidigare yttrat sig över en motion med i princip samma förslag. Nämnden avstyrkte då detta förslag. Göteborgs, Helsingborgs och Malmstads kommuner har infört olika system av fria resor för pensionärer. I Göteborg får den som är 65 år och äldre åka gratis inom Göteborgs stad måndag fredag kl och kl samt dygnet runt på helger. I Helsingborg får den som är 75 år och äldre resa gratis inom kommunen med stadsbuss, regionbuss, tåg och närtrafik vardagar mellan kl och helgdagar. Halmstad har infört ett liknande system som Helsingborg.1 Halmstad gjordes under 2009 ca fria resor på detta sätt. Halmstad kommun ersätter Hallandstrafiken med 26 kr per resa vilket innebar en kostnad för kommunen med ca 5 milj. kr beräknas antalet resor öka till med en kommunal kostad på ca 7 milj. kr. Om skulle införa en liknande modell som Halmstad kan följande jämförelse göras. I Falkenberg bor ca personer 75 år eller äldre, i 1 lalmstad ca personer. I Falkenberg görs ca resor per år inom tätortstrafiken medan motsvarande siffra i Halmstad är resor, antalet resor med landsbygdtrafiken är tämligen likvärda i kommunerna. En mycket grov uppskattning är att ett liknande system i Falkenberg som Halmstad med fria resor för personer över 75 år skulle generera ca resor per år till en kostnad ca kr. Antalet personer i som är 65 år och äldre är ca Införs modellen för denna kategori ökar kostnaderna sannolikt till det dubbla. Tekniska nämnden har i budget inte äskat medel till denna typ av satsning Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommungfalkenberg.se

7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg s dimew Tekniska nämnden är av den grunduppfattningen att den som brukar en tjänst skall betala för den. Motivet att det vissa tider finns plats i bussarna är inte hållbart, om det skall gälla bör i så fall alla få åka gratis vissa tider. Det kan också diskuteras vilken kategori som i första hand bör prioriteras med subventionerade fria resor, är det ungdomar eller äldre. Tekniska nämnden anser liksom i tidigare yttrande att resurserna i första hand bör läggas på en förbättrad trafik med tätare turutbud och därmed locka till ett ökat resande. Tekniska nämnden anser också att det är olyckligt att det införts olika system inom trafikhuvudmannen Hallandstrafikens område. Utdragsbestyrkande ill 7(ftg Beslutet expedieras till: Kanslienheten Falkenberg. Telefon växel: Fax: c-post: kommungfalkenberg.sc

8 Beslutsförslag Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Medborgarförslag fria bussresor för pensionärer. Dnr 2010-KS242 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta l Med hänvisning till tekniska nämndens och kommunledningskontorets yttrande avslå medborgarförslaget. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Ulla Tingemar Jarlhage och Sten Tingemar Sammanfattning av ärendet Medborgarförslag har inkommit om fria bussresor för pensionärer under en begränsad del av dagen, t e x mellan och och på kvällen efter kl Förslagsställarna menar att många då skulle ställa bilen hemma och istället resa med de nästan folktomma bussarna till centrum. Förslagsställarna menar också att en del av parkeringsproblematiken kan lösas i och med detta. Tekniska nämnden anför i korthet: Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget. Tekniska nämnden är i grunden av uppfattningen att den som brukar en tjänst skall betala för den. Motivet att det vissa tider finns plats i bussarna är inte hållbart, om detta skall gälla bör i så fall alla få åka gratis vissa tider. Det kan också diskuteras vilken kategori som i första hand bör prioriteras med subventionerade, fria resor, är det ungdomar eller är det äldre? Nämnden är vidare av uppfattningen att resurser snarare skall läggas på förbättrad trafik och tätare turutbud för att locka till ett ökat resande. Slutligen är nämnden av uppfattningen att det är olyckligt att det införts olika system inom trafikhuvudmannen Hallandstrafikens område. Ekonomi Tekniska nämnden gör en mycket grov uppskattning av kostnaderna för ett eventuellt införande av medborgarförslaget: om fria resor införs för personer över 75 år skulle det generera en intäktsförlust på ca kr/år och om gränsen sätts till 65 år kr/år. Övervägande Kanslienheten är av uppfattningen att en dylik åtgärd i vart fall gränsar till vad som är tillåtet utifrån den liksiällighei,spritwip som kommuner i allmänhet skall sträva efter, även om kommuner som Göteborg, Halmstad och 11älsingsborg infört fria pensionärsresor. Att genomföra avgiftsbefrielse för vissa, men inte andra, innebär förmodligen i en förlängning legitimitetsbekymmer gentemot skattekollektivet. Hamnar trafikhuvudmannen i en situation där vissa kommuner medger dessa subventioner och andra inte, medför detta en svår diskussion om olikheter i service gentemot kommunmedborgarna. Kanslienhetens uppfattning är att det bör råda Falkenberg. "Felefon vfixel: Fax: e-post: kommungfalkenberg.se

9 lika villkor i de halländska kommunerna och att det därför bör åligga den kommande kolicktivtrafikmyndigheten i Regionen att ta ställning till servicegrad och eventuella avgiftsbefrielser. Tekniska nämnden har i sitt yttrande vidare belyst andra konsekvenser av förslaget. Mot bakgrund av det ovanstående rekommenderas avslag på medborgarförslaget. 2

10 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Medborgarförslag fria bussresor för pensionärer. Dnr KS Beslut Arbetsutskottet beslutar 1 Återremittera ärendet till kommunledningskontoret i avvaktan på beslut gällande ny organisation för kollektivtrafiken. 2 Anteckna att en noggrannare kostnadsanalys krävs vid ny behandling av medborgarförslaget. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Ulla Tingemar Jarlhage och Sten Tingemar Sammanfattning av ärendet Medborgarförslag har inkommit om fria bussresor för pensionärer under en begränsad del av dagen, t e x mellan och och på kvällen efter kl Förslagsställarna menar att många då skulle ställa bilen hemma och istället resa med de nästan folktomma bussarna till centrum. Förslagsställarna menar också att en del av parkeringsproblematiken kan lösas i och med detta. Tekniska nämnden anför i korthet: Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget. Tekniska nämnden är i grunden av uppfattningen att den som brukar en tjänst ska betala för den. Motivet att det vissa tider finns plats i bussarna är inte hållbart, om detta ska gälla bör i så fall alla ra åka gratis vissa tider. Det kan också diskuteras vilken kategori som i första hand bör prioriteras med subventionerade, fria resor, är det ungdomar eller är det äldre? Nämnden är vidare av uppfattningen att resurser snarare ska läggas på förbättrad trafik och tätare turutbud för att locka till ett ökat resande. Slutligen är nämnden av uppfattningen att det är olyckligt att det införts olika system inom trafikhuvudmannen Hallandstrafikens område. Ekonomi Tekniska nämnden gör en mycket grov uppskattning av kostnaderna för ett eventuellt införande av medborgarförslaget: om fria resor införs för personer över 75 år skulle det generera en intäktsförlust på ca kr/år och om gränsen sätts till 65 år kr/år. Övervägande Kanslienheten är av uppfattningen att en dylik åtgärd i vart fall gränsar till vad som är tillåtet utifrån den likstöllighetsprincip som kommuner i allmänhet skall sträva efter, även om kommuner som Göteborg, Halmstad och Helsingborg infört fria pensionärsresor. Att genomföra avgiftsbefrielse för vissa, men inte andra, innebär förmodligen i en förlängning legitimitetsbekymmer gentemot skattekollektivet. Hamnar trafikhuvudmannen i en situation där vissa kommuner medger dessa subventioner och andra inte, medför detta en svår diskussion om olikheter i service gentemot kommunmedborgarna. Kanslienhetens uppfattning är att det bör råda Falkenberg. Telefon växel: Fax: c-post: w w.falkenberg.se

11 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 352 lika villkor i de halländska kommunerna och att det därför bör åligga den kommande kollektivtrafikmyndigheten i Regionen att ta ställning till servicegrad och eventuella avgiftsbefrielser. Tekniska nämnden har i sitt yttrande vidare belyst andra konsekvenser av förslaget. Mot bakgrund av det ovanstående rekommenderas avslag på medborgarförslaget. Yttrande Mari-Louise Wernersson (C) yrkar återremittering av ärendet i avvaktan på beslut gällande liallandstrafikens huvudmannaskap. Vid ny behandling av ärendet efterfrågas en noggrannare kostnadsuppskattning. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Vid protokollet Frida Bergman Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (Lars Johansson och Henrik Lundahl) Hallandstrafiken AB Förslagsställarna för kännedom Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

12 Tjänsteskrivelse Datum Kommunledningskontoret Stadsbyggnadskontoret Tjänsteskrivelse angående medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. Dnr KS Medborgarförslaget från Ulla Tingemar Jarlhage och Sten Tingemar är att pensionärer skall få fria resor med den allmänna kollektivtrafiken under en begränsad tid av dagen t.ex. mellan k och efter k Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 352/210. Ärendet har återremitterats i avvaktan på beslut gällande ny organisation för kollektivtrafiken. En noggrannare kostnadskalkyl har också krävts. Det är nu beslutat att ansvaret rör kollektivtrafiken från den övertas av en regional kollektivtrafikmyndighet under Region Halland som också helt finansierar trafiken. Övervägande Ett system med fria resor under del av dygnet för kommuninnevånare antingen 65 år eller äldre eller 75 år eller äldre finns i flera kommuner. Oftast gäller dessa fria resor under lågtrafiktid vilket är dygnet runt utom helgfri måndag fredag kl och Halmstads kommun har detta erbjudande sedan några år för kommuninnevånare 75 år eller äldre. Om det skall införas ett system med fria kollektivtrafikresor rör pensionärer över en viss ålder bör det i första hand övervägas en gemensam modell rör hela Region 1 lalland. Detta bör diskuteras i samverkan mellan Region 1Ialland och kommunerna. Ekonomi En kostnadsanalys av förslaget är mycket svår att göra. Här görs några olika räkneexempel delvis med ledning av utfallet i llalmstad. Enligt den uppgörelse som finns mellan llalmstad kommun och llallandstrafiken debiteras kommunen 26 kr per resa. I Halmstad gjordes resor till en kostnad av 5,1 milj. kr, resor till en kostnad av 6,6 milj. kr. 1 Halmstad finns ca personer 75 år och äldre. I genomsnitt 33 resor per person. 1 Falkenberg finns ca personer 75 år eller äldre. IlIalmstad görs årligen totalt ca resor i kollektivtrafiken, i Falkenberg ca resor vilket motsvarar ca 20 %. Räkneexempel resor per person o år 33 x 4500 x 26 kr = kr Årskostnad kr. 2. Baserat på totala resandet 20 % av Halmstads kostnad 0,2 x kr = kr Årskostnad kr. 3. Antag att 30 % av gruppen gör 2 resor per vecka. 0,3x4 500x104x26 kr = kr Falkenberg. Teletön växel: Fax: e-post: konintunfalkenberg.se

13 Årskostnad kr 4. Antag att 20 % av gruppen gör 2 resor per vecka. 0,2x4500x104x26 = kr Årskostnad kr 5. Antag att 10 % av gruppen gör 2 resor per vecka 0,1x4 500x104x26 = kr Årskostnad kr. En försiktig bedömning är att kostnaden för införande av fria kollektivtrafikresor rör personer 75 år och äldre inledningsvis kan uppgå till ca 1,2 miljoner och allteftersom systemet blir mer känt kommer kostnaden att öka till uppemot 2 miljoner kr per år. Införs systemet för personer 65 år och äldre är bedömningen att kostnaden kommer att uppgå till minst det dubbla () Falkenberg. Telefön växel: Fax: c-post: komintillfalkenberg..se \\N w.ralkenberg.se

14 Beslutsförslag Kommun ledningskontoret Kanslienheten Frida Bergman Medborgarförslag fria bussresor för pensionärer. Dnr KS Förslag till beslut Arbetsutskottet Föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Med hänvisning till kanslienhetens yttrande avslå medborgarförslaget. Beslutsunderlag Medborgarffirslag från Ulla Tingemar Jarlhage och Sten Tingemar Beslut tekniska nämnden 61/10. Yttrande kanslienheten Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 352/10. Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret Yttrande kanslienheten Sammanfattning av ärendet Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott eftersom en noggrannare kostnadsanalys efterfrågas, men också i avvaktan på beslut gällande ny organisation för kollektivtrafiken. Stadsbyggnadskontoret meddelar att kollektivtrafiken från och med övertas av en regional kollektivtrafikmyndighet under Region I lalland som också helt finansierar trafiken. Vidare anförs att ett system med fria resor under del av dygnet För kommuninvånare antingen från 65 eller 75 år och uppåt finns i flera kommuner. Oftast gäller dessa fria resor under lågtrafiktid, vilket är dygnet runt utom helgfri måndag-fredag kl och Halmstad kommun erbjuder sedan några år detta till kommuninvånare som är 75 år eller äldre. Baserat på den uppgörelse som finns mellan I lalmstad kommun och hallandstrafiken, som innebär att kommunen debiteras 26 kr per resa, har stadsbyggnadskontoret tagit fram en kostnadskalkyl för. I Halmstad gjordes 2009 ca resor till en kostnad av 5,1 miljoner kr och 2010 ca resor till en kostnad av 6,6 miljoner kr. I genomsnitt 33 resor per person. I Falkenberg finns ca personer som är 75 år eller äldre. 1 I lalmstad görs årligen totalt ca resor i kollektivtrafiken och i Falkenberg är siffran ca resor, vilket motsvarar ca 20 %. Räkneexempel: 33 resor per person och år 33 x 4500 x 26 kr = kr. Årskostnad kr. Baserat på totala resandet 20 % av I lalmstads kostnad 0,2 x kr= kr. Årskostnad kr. Anta att 30 % av gruppen gör 2 resor per vecka. 0,3 x 4500 x 104 x 26 kr = kr Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun'e,falkenberg.se w ks.falkenberg.se

15 Årskostnad kr. Anta att 20 % av gruppen gör 2 resor per vecka. 0,2 x 4500 x 104 x 26= kr. Årskostnad kr. Anta att 10 % av gruppen gör 2 resor per vecka 0,1 x 4500 x 104 x 26= kr. Årskostnad kr. En försiktig bedömning är att kostnaden för införande av fria kollektivtrafikresor för personer över 75 år och äldre inledningsvis kan uppgå till ca 1,2 miljoner kr och allteftersom systemet blir mer känt kommer kostnaden att öka till uppemot 2 miljoner kr per år. Införs systemet för personer som är 65 år och äldre bedöms att kostnaden kommer att uppgå till minst det dubbla. Tidigare sammanfattningav ärendet: Medborgarförslag har inkommit om fria bussresor för pensionärer under en begränsad del av dagen, till exempel mellan och och på kvällen efter kl Förslagsställarna menar att många då skulle ställa bilen hemma och istället resa med de nästan folktomma bussarna till centrum. Förslagsställarna menar också att en del av parkeringsproblematiken kan lösas i och med detta. Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget. Tekniska nämnden är i grunden av uppfattningen att den som brukar en tjänst skall betala för den. Motivet att det vissa tider finns plats i bussarna är inte hållbart, om detta skall gälla bör i så fall alla få åka gratis vissa tider. Det kan också diskuteras vilken kategori som i första hand bör prioriteras med subventionerade, fria resor, är det ungdomar eller är det äldre? Nämnden är vidare av uppfattningen att resurser snarare skall läggas på förbättrad trafik och tätare turutbud rör att locka till ett ökat resande. Slutligen är nämnden av uppfattningen att det är olyckligt att det införts olika system inom trafikhuvudmannen Hallandstrafikens område. Tekniska nämnden gör en mycket grov uppskattning av kostnaderna för ett eventuellt införande av medborgarförslaget: om fria resor införs för personer över 75 år skulle det generera en intäktsförlust på ca kr/år och om gränsen sätts till 65 år kr/år. Övervägande Kanslienheten är, liksom förslagsställarna, av uppfattningen att kommunen ska verka för en utbredd och väl utnyttjad kollektivtrafik. Ärenden rörande huruvida vissa grupper bör ges ökade möjligheter att använda denna service genom exempelvis rabatterade biljetter har behandlats tidigare. Dessa har då avslagits av kommunfullmäktige eftersom 1 lallandstrafiken kräver att kommunen förbinder sig att stå för förlorade intäkter, vilket även den nya huvudmannen kräver. Enligt tekniska nämndens kostnadskalkyl skulle alltså ett införande av fria kollektivtrafikresor i för personer som är 75 år och äldre troligtvis uppgå till ca 2 miljoner kr. Om systemet införs för 65-åringar och äldre uppskattas kostnaden till ca 4 miljoner kr. Kanslienheten har tillsammans med tekniska nämnden tidigare hävdat principen om att den som nyttjar en tjänst också bör betala för den. Även i detta fall anser kanslienheten att synsättet bör vidhållas för att undvika att hamna i rättvisediskussioner vad gäller gränsdragning och stöd till olika grupper. 1 det fall avgiftsbefrielser ska göras enhetliga i länet krävs att finansieringen löses på annat sätt. Kanslienheten föreslår mot bakgrund av ovanstående att medborgarförslaget avslås. 2

Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik. KS 2014-314

Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik. KS 2014-314 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 341 Medborgarförslag angående fria bussresor för pensionärer under lågtrafik. KS 2014-314 KS KF Beslut

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg IO 2013-10-15 311 Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-11-08 293 Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2010-11-16 FALKENBERG 350 Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 49 Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10

Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Protokoll Nr 24 Sammanträdesdatum 2008-09-23 Sammanträdestid 08.30-12.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet. Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre.

,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet. Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre. ,10(9. C3 0-0 -- Vänsterpartiet Motion till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Motion angående avgiftsfria resor för äldre. I ett stort antal kommuner runt om i landet har avgiftsfria resor för äldre införts.

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 63 Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 KS, KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 211 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. (AU 280) Dnr KS 2013-226 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Läs mer

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 189 Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 82 Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. KS 2015-248

Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. KS 2015-248 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-08 338 Förfrågan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. KS 2015-248 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2014-02-04. 1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor.

2014-02-04. 1 Avslå den del av motionen som förespråkar enkelriktade cykelbanor. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 35 Motion angående gång- och cykelbanor. (AU 11) KS 2013-327 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med den ändringen att beslutssats

Läs mer

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183

Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-22 321 Motion om färgade ytor på parkeringar för rörelsehindrade. Dnr KS 2013-183 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112.

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112. Beslutsförslag 2014-08-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166

Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 217 Medborgarförslag om att täcka Rådhustorget med gräs under två veckor sommartid. (AU 247) KS 2014-166 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-22 372 Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. KS 2015-239 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 133 Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen i

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter handels-, kontors- eller industrimark rättelse. (AU 244). KS 2015-261.

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter handels-, kontors- eller industrimark rättelse. (AU 244). KS 2015-261. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-11-10 259 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter handels-, kontors- eller industrimark rättelse. (AU

Läs mer

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-01-12 35 Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sammanträdestid 15.00-15.10 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445

Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 52 Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 192 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 73 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65.

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om belysning av Tullbron från sidorna och inne i valven. (AU 245) KS 2013-330

Medborgarförslag om belysning av Tullbron från sidorna och inne i valven. (AU 245) KS 2013-330 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 215 Medborgarförslag om belysning av Tullbron från sidorna och inne i valven. (AU 245) KS 2013-330 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att ge förskolegrupper möjlighet att använda lokal kollektivtrafik i ökad utsträckning. (AU 321) Dnr KS 2011-19

Motion om att ge förskolegrupper möjlighet att använda lokal kollektivtrafik i ökad utsträckning. (AU 321) Dnr KS 2011-19 '0 '0 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-11-08 299 Motion om att ge förskolegrupper möjlighet att använda lokal kollektivtrafik i ökad utsträckning. (AU 321)

Läs mer

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353

Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 118 Detaljplan för Skottarevet, Kattegatt. (AU 111) KS 2014-353 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 71 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

2014-02-04. Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303

2014-02-04. Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 33 Motion om bättre vitmarkeringar samt skyltning vid cykelöverfarter och övergångsställen. (AU 9) KS 2013-303 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 75 Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla för resor med Kosterbåtarna

Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla för resor med Kosterbåtarna SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (41) Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 17 Au 37 Dnr KS/2011-0126 Svar på motion om att fria resor för alla över 65 år med Västtrafik inom Strömstads kommun även ska gälla

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321

Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 12 Slutredovisning investeringsprojekt Björkhaga äldreboende. KS 2011-321 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 34 Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen har möjlighet att köpa in fastigheter för att täcka behov av boende

Läs mer

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-26 34 Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. KS 2015-289 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 233 Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS 2014-108

Läs mer

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169

Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 156 Förlängt tillstånd till bergtäkt på Stafsinge 6:4. KS 2015-169 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54

Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-04-16 119 Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54 KS, KF Beslut

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214

Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-24 207 Begäran om planläggning av Skrea 5:51. KS 2014-214 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 136 Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-15 350 Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS 2015-127 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00. Närvarande

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00. Närvarande Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-05-28 Sammanträdestid 16.00-20.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00. Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Faijallah (S)

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00. Christer Norrman (M) Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Faijallah (S) Protokoll Sammanträdesdatum 2013-09-24 Sammanträdestid 08:30-11.00 Nr 22 FALKENBERG Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-18 218 Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 KS, KF

Läs mer

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. (AU 350) KS

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. (AU 350) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-01-12 28 Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. (AU 350) KS 2015-127 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-10-07 243 Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212

Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-01-21 2 Ansökan om planbesked för Leken 1 m m (Herting). KS 2013-212 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2009-02-03 Sammanträdestid 08.00-17.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

Ändring av lokala föreskrifter för torghandel - utökat utrymme för uteserveringar på Rådhustorget. Dnr KS 2012-73

Ändring av lokala föreskrifter för torghandel - utökat utrymme för uteserveringar på Rådhustorget. Dnr KS 2012-73 kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-03-13 61 Ändring av lokala föreskrifter för torghandel - utökat utrymme för uteserveringar på Rådhustorget. Dnr KS 2012-73 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 195 Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-13 167 Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13. 2007-05-22 Sammanträdestid 08.30-10.40

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13. 2007-05-22 Sammanträdestid 08.30-10.40 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-05-22 Sammanträdestid 08.30-10.40 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 56 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2010-02-16 49 Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning av tomter KS, KF inom exploateringsområde

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om utökad belysning längs Lönestigsvägen i Glommen. (AU 12) KS 2013-58

Medborgarförslag om utökad belysning längs Lönestigsvägen i Glommen. (AU 12) KS 2013-58 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 36 Medborgarförslag om utökad belysning längs Lönestigsvägen i Glommen. (AU 12) KS 2013-58 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Daniel Bernhardt (kd) Ordföranden samt Gerry Norberg. Ordförande... Mari-Louise Wernersson. Justerare... Gerry Norberg

Daniel Bernhardt (kd) Ordföranden samt Gerry Norberg. Ordförande... Mari-Louise Wernersson. Justerare... Gerry Norberg Protokoll Nr 16 Sammanträdesdatum 2010-06-01 Sammanträdestid 08.00 16.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Mari-Louise

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-10 164 Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Beslut

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107

Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 123 Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS 2015-107 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. KS

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 25 Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen med tilläggen att i utredningen i första

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400 7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-07 114 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 144 Ks 178 Au 210 KS/2015-0257 Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 226 Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS 2014-110 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 6 Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2012-03-13. Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401

2012-03-13. Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401 kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-03-13 53 Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets Förslag.

Läs mer