Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande"

Transkript

1 Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Du har accepterat en utnämning som kommer att ha en bestående inverkan på lionklubbarnas framtid.

2 Innehåll Sidan Ansvarsområden för multipeldistriktets extensionsordförande 3 Multipeldistriktets extensionsgrupp 4 Extensionsseminarier 4 Identifiera möjligheter 5 Extensionsprogram från Lions Clubs International 5 Planera för framgång 7 Erkänsla och utmärkelser 8 Det internationella huvudkontoret 9 Distriktets uppföljningsrapport 11 Framstegsrapport över klubb utveckling 13 1

3 Grattis! Du har accepterat en utnämning som på ett bestående sätt kommer att påverka lionrörelsen och vitaliteten bland lionklubbarna i ditt multipeldistrikt. Klubbarna som bildas i ditt multipeldistrikt kommer att föra samman människor för att förbättra samhället och för att bidra till en ljusare framtid för kommande generationer. Under ditt treåriga uppdrag som multipeldistriktets extensionsordförande kommer distriktsguvernörerna, distriktens extensionsordförande och andra lionmedlemmar, som är intresserade av att bilda nya klubbar, att vända sig till dig för vägledning och råd. Egenskaper för multipeldistriktets extensionsordförande Du har utsetts till denna befattning med anledning av de färdigheter och kunskaper du innehar. Det krävs en blandning av kunskaper, ledarskapsförmåga och entreprenörsanda för att på ett effektivt sätt bilda nya klubbar. Kunskaper... I egenskap av multipeldistriktets extensionsordförande känner du till både utmaningarna och möjligheterna som andra står inför i multipeldistriktet. Du kommer att ha möjlighet att dela med dig av dina framgångsrika strategier och att erbjuda förslag till lösningar, vilket kommer att hjälpa din extensionsgrupp att bilda nya klubbar. Ledare... Som ledare kommer din inspiration och din trovärdighet att hjälpa till att uppmuntra din extensionsgrupp att gå framåt. Entreprenör... Som entreprenör kommer du att göra det möjligt för din extensionsgrupp att utforska möjligheter som de annars kanske hade missat och du kommer att lära dem att på ett effektivt sätt att dra nytta av dessa möjligheter. Lionmedlem... Som lionmedlem vet du att service är ett långsiktigt åtagande och att man gör en meningsfull insats genom att hjälpa människor att hjälpa andra. Ditt lag litar på dig. Se till att du är tillgänglig och åta dig inte samtidigt andra uppdrag inom multipeldistriktet som skulle kunna inkräkta på tiden som detta uppdrag kräver. 2

4 Ansvarsområden Som multipeldistriktets extensionsordförande är ditt mål att främja att bildandet av nya klubbar sker på ett effektivt sätt. För att uppnå detta måste du acceptera följande åtagande: Målsättning 1. Sätt mål, utveckla och genomför en extensionsplan i multipeldistriktet, vilken inkluderar de syften och mål som multipeldistriktets MERL-grupp har fastställt. Sänd målen och planen till New Clubs and Marketing Department vid det internationella huvudkontoret senast den 1 september varje lionår. 2. Presentera en budget för guvernörsrådet för att medel skall anslås till att finansiera en extensionsplan i multipeldistriktet. 3. Utveckla och marknadsför multipeldistriktets extensionsplan, vilken bör innehålla incitament för distrikt och för individuella lionmedlemmar som bidrar till att budgeterade mål avseende nyklubbildning uppnås. Kommunikation 1. Kommunicera ut mål och genomförandeplan till distriktens extensionsordförande och till multipeldistriktets ledning. 2. Skapa ett månatligt rapporteringssystem för att främja öppen kommunikation och för att följa upp framsteg i varje distrikt. Sänd ut månatlig uppföljning till distriktens extensionsordförande för att redovisa framsteg och för att erbjuda stöd. 3. Skapa ett månatligt rapporteringssystem för att informera multipeldistriktets ledning om multipeldistriktets framsteg gällande nyklubbildning. Inkludera tidigare tjänstemän i distrikt och i multipeldistrikt samt internationella tjänstemän. 4. Skicka varje kvartal en rapport till New Clubs and Marketing Department vid det internationella huvudkontoret utvisande multipeldistriktets status avseende nyklubbbildning. 5. Håll multipeldistriktets och distriktens ledning informerade om Lions Clubs Internationals information och program om nyklubbildning. 6. Kommunicera med MERL-gruppens medlemmar minst en gång per månad för att främja utbyte av information, idéer och genomförandeplaner för att därmed öka MERLgruppens effektivitet. 7. Informera New Clubs and marketing Department vid LCI om behov i distrikt och klubbar. 8. Publicera artiklar om nyklubbildning i multipeldistriktets nyhetsbrev eller tidning. Träning 1. Genomför ett extensionsseminarium för distriktens extensionsordförande i början av varje år. 2. Informera om olika tekniker för nyklubbildning samt tillhandahåll motivation och stöd genom att använda Handbok för extensionsordförande i multipeldistrikt och distrikt samt andra verktyg och publikationer som kan beställas från LCI. 3. Erbjud att hjälpa distriktens extensionsordförande att utveckla och genomföra extensionsseminarier för extensionsintresserade lionmedlemmar. 4. Genomför och samordna Certified Guiding Lion-träning efter behov. 3

5 Multipeldistriktets extensionsgrupp. Som ordförande ingår det i din uppgift att bilda en kommitté sammansatt av distriktens extensionsordförande och eventuellt också av: Distriktsguvernörerna Mottagare av extensionsutmärkelser Tidigare internationella direktorer, tidigare distriktsguvernörer och tidigare extensionsordförande Lionmedlemmar som är intresserade av att bidra till Lions tillväxt genom att bilda nya klubbar Det rekommenderas att du genomför möten minst två gånger per år och att du regelbundet kommunicerar med distriktens extensionsordförande för att kunna mäta framgång i deras respektive distrikt. Du bör skapa ett rapporteringssystem så att du har en klar uppfattning om nyklubbildning och att du kan hjälpa till under denna process. Det är en god idé att använda Distriktets uppföljningsrapport på sidan för att kunna följa upp klubbutvecklingen. Extensionsseminarier En av dina viktigaste uppgifter är att fungera som mötesledare vid extensionsseminarier. Dessa seminarier genomförs vanligen vid inledningen av den treåriga ämbetsperioden för distriktens extensionsordförande, så att de i sin tur kan träna extensionsgrupperna i distrikten. Beroende på land kan du välja att genomföra ett eller fler seminarier för distriktens extensionsordförande i ditt område. Seminarierna är utformade för att uppnå följande mål: Hur man kontaktar potentiella medlemmar i nya områden för att bilda nya klubbar. Hur man genomför ett informationsmöte och ett organiseringsmöte. Träning för Certified Guiding Lions. Finansiellt stöd kan erhållas från Lions Clubs International. Beställ ansökningsformulär och utgiftsrapportformulär från New Clubs and Marketing Department. Seminariematerial PowerPoint-presentationer och annat material finns tillgängligt för att träna din extensionsgrupp och Guiding Lions. Kontakta New Clubs and Marketing Department för att erhålla detta material. 4

6 Identifiera möjligheter Vid sidan om denna träning bör du hjälpa kommittén att identifiera var det finns förutsättningar att bilda nya klubbar, till exempel: Identifiera områden där det för närvarande inte finns någon lionklubb eller områden där en klubb tjänar flera orter och skulle kunna delas upp i flera klubbar med lokal karaktär. Identifiera områden där det finns förutsättningar att bilda flera klubbar, till exempel frukost/ lunchklubbar eller klubbar som riktar sig till nya grupper av medlemmar. Försök att bilda lionklubbar vid högskolor och universitet eller nya århundradets lionklubbar om detta är möjligt. Identifiera områden där det finns särskilda behov och förutsättningar att bilda klubbar som specialiserar sig på ett visst behov (till exempel miljövård eller hälsovård) eller rekryterar medlemmar från utvalda grupper (till exempel poliser, lärare eller sjukvårdspersonal). Information om sådana områden kan erhållas från tidigare ordförande, tidigare distriktsguvernörer eller andra lionmedlemmar som är intresserade av nyklubbildning. Extensionsprogram från Lions Clubs International Traditionell klubb: Sannolikt kommer en majoritet av de klubbar som bildas i ditt distrikt att vara traditionella klubbar. Extensionspaketet för nya klubbar innehåller en extensionsvägledning med instruktioner som vägleder dig steg för steg genom charterprocessen, samt följande material: Gör slag i saken: en guide för att utveckla serviceprojekt för lokala behov Klubbens charterfest: en användbar publikation för att planera den nya klubbens charterfest Rekryteringsbroschyrer: allmän information för potentiella medlemmar Charteransökan, rapport av chartermedlemmar, tillfälliga medlemskort är material som behövs för att kunna bilda en ny klubb. Nya århundradets lionklubbar: Detta klubbformat är riktat till unga vuxna upp till och med 35 års ålder för att skapa en klubb som tillfredställer deras behov av flexibilitet, deras önskan om praktiska projekt samt deras intresse av att i större utsträckning använda Internet för att på så sätt minska klubbens administration. Medlemmar i en nya århundradets lionklubb åtnjuter samma rättigheter, privilegier, förmåner och ansvar som alla andra lionmedlemmar. Extensionspaketet för nya århundradets lionklubbar innehåller: Ansökningsformulär för nya århundradets lionklubb Formulär för inrapportering av chartermedlemmar Gör slag i saken: en guide för att utveckla projekt för nya århundradets lionklubbar Vägledning för att chartra en nya århundradets lionklubb: riktlinjer steg för steg för att bilda en nya århundradets lionklubb Medlemsbroschyrer: broschyrer anpassade för yngre samhällsintresserade vuxna. 5

7 Lionklubbar vid högskolor och universitet: Studenter vid högskolor och universitet erbjuder en intressant väg att introducera morgondagens ledare i Lions aktiviteter. Här finns de resurser som behövs för en framgångsrik lionklubb: en väl definierad infrastruktur och en mångskiftande grupp av kvalificerade personer för ett eventuellt medlemskap. Tack vare medlemskapet lär sig studenterna värdet av att hjälpa människor i nöd samtidigt som de förvärvar färdigheter inom andra områden, vilket kommer att vara till nytta för dem både i deras privatliv och i deras yrkesliv. Paketet för lionklubbar vid högskolor och universitet innehåller allt material som behövs för att kunna chartra en klubb: Vägledning för att bilda lionklubbar vid högskolor och universitet: en publikation som är till hjälp för att bilda lionklubbar vid högskolor och universitet. Lions aktiverar ungdomar vid högskolor: en broschyr som för skoladministrationen beskriver fördelarna med lionklubbar vid högskolor och universitet Marknadsföringsmaterial: rekryteringsbroschyrer, annonser klara för tryckning samt affischer för att kunna publicera bildandet av en ny klubb Charteransökan, rapport av chartermedlemmar och ansökningsblankett chartermedlem. Klubbfilialprogram: Bildandet av klubbfilialer ger lionklubbar möjlighet att nå ännu fler människor i nöd utanför det traditionella klubbområdet. Klubbfilialer kan bildas med färre än 20 medlemmar, vilket annars är minimum för att bilda en lionklubb, vilket gör dem idealiska för platser som små orter, landsbygden, invandrarområden, företagsparker, sjukvårdsinrättningar, köpcentra och affärer. Medlemmarna i en klubbfilial är fullvärdiga medlemmar i sin moderklubb och åtnjuter alla de privilegier och skyldigheter som övriga lionmedlemmar. Paketet för klubbfilialer innehåller allt det material som behövs för att bilda en klubbfilial: En handledning i hur man bildar klubbfilialer: beskriver alla detaljer för att framgångsrikt bilda en klubbfilial Samordningsledarens handledning för klubbfilial: denna handledning är full av värdefull information att användas av klubbfilialens ledare Anmälan av klubbfilial, formulär för ändring av klubbfilialmedlemmar, ansökan om medlemskap klubbfilial Manual för klubbtjänstemän, Normalstadgar och arbetsordning: ett värdefullt referensmaterial för klubbtjänstemän Medlemskapsbroschyrer Lioness Bridge-programmet: Lioness Bridge-programmet gör det möjligt för lionesser att hedra och bekräfta sitt stolta förflutna och samtidigt åtnjuta de förmåner, rättigheter och privilegier förenade med ett medlemskap i en lionklubb. Programmet kombinerar tre delmoment att använda Lioness i klubbnamnet, övergångsprogram för lionesser samt en speciell lioness/lionnål. Detta program är ett utmärkt sätt att nå ut till befintliga och tidigare lionesser i ditt område. Video om rekrytering och att bilda nya klubbar: Två videoprogram finns tillgängliga på en och samma video och tar upp de mycket viktiga delarna inom medlemsområdet rekrytera nya medlemmar och att bilda nya klubbar. Använd den första delen av videon till att rekrytera nya medlemmar. Den andra delen av videon River Lions - går steg för steg igenom processen att bilda en ny lionklubb och denna kan användas som en instruktionsvideo, då den tillhandahåller idéer och vägledning för extensionsgruppen. Denna video är ett utmärkt tillägg till distriktets videobibliotek och kommer med all säkerhet att öka takten i ditt rekryterings- och nyklubbildningsarbete. 6

8 Planera för framgång Träna, motivera och följ upp... är nyckeln till framgång för att kunna bilda nya klubbar. Nedan beskrivs en process som kan vara dig till hjälp för att föra din kommitté framåt. Steg 1. Bilda ditt lag Bilda en aktiv extensionskommitté som består av distriktens extensionsordförande och av andra lionmedlemmar. Kommittén kan till exempel bestå av distriktsguvernörer, mottagare av extensionsutmärkelser, tidigare lionledare som till exempel tidigare internationella direktorer och tidigare extensionsordförande samt andra lionmedlemmar som är intresserade av nyklubbildning och tillväxt inom Lions. Kontakta dessa lionmedlemmar för att få bekräftat att de vill sitta med i kommittén. Upplys var och en av dem om vad som förväntas av dem. Steg 2. Identifiera områden där det finns behov av nya klubbar Kontakta tidigare extensionsordförande, vice distriktsguvernörer och tidigare distriktsguvernörer för att sammanställa en lista över tänkbara nya klubbar. Kontakta stora klubbar för att se om de är intresserade av att delta i bildandet av nya klubbar. Identifiera speciella behov i respektive område (till exempel hjälp till äldre och handikappade eller behov av ungdomsprogram) som en ny klubb skulle kunna inrikta sig på. Kontakta större arbetsplatser (till exempel sjukhus, företag och skolor) för att ta reda på om man är intresserad av att bilda en specialklubb. Överväg att bilda alternativ till traditionella lionklubbar, till exempel klubbfilialer, lionklubbar vid högskolor och universitet, nya århundradets lionklubbar, lioness lionklubbar och leo lionklubbar. Steg 3. Träna distriktens extensionsordförande Planera att genomföra träningssessioner för distriktens extensionsordförande vid inledningen av deras treåriga ämbetsperiod. Anslag kan sökas för att genomföra denna träning. Beställ ansökningsformulär och utgiftsrapportformulär från New Clubs and Marketing Department. Steg 4. Sätt mål En av dina viktigaste uppgifter är att årligen sätta upp mål. Dessa bör vara baserade på de handlingsplaner och de mål som satts upp av medlemmarna i din extensionskommitté, vilka i sin tur bör vara baserade på verkliga möjligheter och realistiska prognoser. Målen bör även vara mätbara, så att du kan följa upp de framsteg som görs. Du kan använda Distriktets uppföljningsrapport, vilken finns längre bak i denna manual, som hjälp när du fastställer dina mål. Fyll i och skicka in rapporten till New Clubs and Marketing Department vid det internationella huvudkontoret senast den 30 juni varje verksamhetsår. 7

9 Steg 5. Kommunicera och motivera Regelbunden kommunikation med dina distriktsordförande är nyckeln till framgång. Upprätta en regelbunden kommunikationsplan med dina distriktsordförande. Avsätt tid till att gratulera, uppmuntra och vägleda dem efter behov. Skapa ett system för att följa upp prestationer. Skapa en kalender som dokumenterar varje distriktsguvernörs uppsatta mål. Följ upp med dem regelbundet för att se vilka framsteg som görs. Håll dina ordförande informerade om policy, arbetssätt och programuppdateringar. Att kommunicera på ett bra sätt kommer att vara av stor betydelse för att andra skall göra sitt allra bästa. Följande är idéer för att stimulera till god kommunikation med distriktens extensionsordförande: Skapa ett enkelt nyhetsbrev (antingen i tryckt form eller elektroniskt) för att informera om uppdateringar, extensionstips och framgångsberättelser. Dela med dig av multipeldistriktets mål med dem, så att de kan se vilken betydelse de har i multipeldistriktets utveckling. Dela med dig av en adresslista till alla distriktsordförande, så att de kan kommunicera, dela med sig av idéer och uppmuntra varandra. Fira goda prestationer! Erkänsla och utmärkelser EXTENSIONSUTMÄRKELSER Två extensionsinriktade lionmedlemmar (som utses av distriktsguvernören) kan tilldelas en extensionsutmärkelse efter att ha bildat en ny klubb. Mottagare av extensionsutmärkelsen kan inte vara medlem i den nya klubben, såvida inte de är aktiva transfermedlemmar eller tidigare medlemmar i en lionklubb eller en lionessklubb. Distriktsguvernören eller anställda vid Lions Clubs International kan heller inte tilldelas extensionsutmärkelsen. Nålar tilldelas efter att ha bildat en till fem klubbar, därefter en nål för var tionde klubb. Brev skickas till mottagarna för att ge erkänsla för deras hängivenhet samt för att bekräfta antalet utmärkelser. UTMÄRKELSE TILL DISTRIKTETS EXTENSIONSORDFÖRANDE Varje distrikts extensionsordförande som har uppnått 5 % nettoökning av antalet klubbar vid slutet av verksamhetsåret kommer att erhålla distriktets extensionsordförandeutmärkelse, vilket är en attraktiv plakett på vilken ordförandens namn har ingraverats. 8

10 Det internationella huvudkontoret Ett stort antal utmärkta resurser finns tillgängliga för att hjälpa dig att bilda nya klubbar. Kontakta New Clubs and marketing Department vid det internationella huvudkontoret för att beställa rekryteringsmaterial, till exempel extensionspaket, broschyrer, handböcker, och CD ROMskivor, vilka kommer att vara dig till hjälp vid nyklubbildning. Dessutom finns Handbok för distriktets extensionsordförande, vilken du kan använda vid träningsseminarier för distriktens extensionsordförande. Resurser och stöd Du är välkommen att beställa följande resurser, utan kostnad för alla lionmedlemmar. Paket: Extensionspaket för traditionell lionklubb (KITEXT) Förenklat extensionspaket (KITEXTSPL) Extensionspaket för nya århundradets lionklubbar (KITNC) Extensionspaket för lionklubbar vid högskolor och universitet (KITCC) Extensionspaket för klubbfilialer (KITBR) Paket för Certified Guiding Lion (KITCGL) Marknadsföringsbroschyrer: Lions gör en skillnad (ME-40) Jag är en Lion (ME-37) Nya århundradets lionklubbar (NC-20) Lionklubbar vid högskolor och universitet (EX-537) Lioness Bridge-programmet (MKLP-1) Leo Lions Club (LL-1) Lions fickhandbok (ME-33) Broschyrpapper (MK-20A) (Kostar att beställa) Handböcker: Handbok för distriktets extensionsordförande (EX-500) Lions behovsanalys (MK-9) Gör slag i saken Guide för att utveckla serviceprojekt (TK-10) KOM IHÅG: De allra flesta publikationer finns tillgängliga att ladda hem från Lions Clubs Internationals webbplats: 9

11 CD-ROM-skivor: PowerPoint-presentationer: Kongresseminarier Rekrytering av chartermedlemmar Värd för ett informationsmöte och ett organiseringsmöte Många fler! Audiovisuella presentationer: Ett antal audiovisuella presentationer kan köpas från Club Supplies Sales Department. Detaljerad information om dessa finns i publikationen Audiovisuella presentationer (PR-720) på webbplatsen eller skicka e-post till för ytterligare information. Om du inte lyckas meddetsamma... Alla insatser kommer inte att resultera i att en ny klubb bildas. De flesta extensionsordförande kommer att uppleva att deras insatser är givande och berikande, men det kan förekomma att medlemmar upplever frustration. När detta inträffar är det viktigt att du är positiv och att du ger uppmuntran. Skapa ytterligare entusiasm genom att erbjuda nya idéer, erbjuda hjälp från andra medlemmar och andra distrikt samt använda nya marknadsföringskoncept. Ibland krävs det upprepade insatser för att kunna bilda en klubb. Fortsätt att se framåt och tänk på de fördelar en ny klubb kommer att innebära för samhället, både lokalt, nationellt och internationellt. För mer information Kontakta: New Clubs and Marketing Department Lions Clubs International 300 W 22 ND Street Oak Brook, IL , USA Telefon: , anknytning 306 Fax: E-post: 10

12 DISTRIKTETS UPPFÖLJNINGSRAPPORT Skall fyllas i av distriktets extensionsordförande och varje kvartal skickas till multipeldistriktets extensionsordförande, distriktsguvernören och till MERL-gruppen. Namn: Adress: Postnummer: Ort: Distrikt: E-post: Telefon: Fax: Land: Område för möjlig extension: Status: Identifierat område Bildat extensionsgrupp Undersökt området på plats En lionklubb har åtagit sig att vara fadder Utsett och tränat Guiding Lions Genomfört PR-insatser Upprättat prospectlista Rekryterat chartermedlemmar Genomfört informationsmöte Genomfört organisationsmöte Fyllt i och skickat in charteransökan Tränat klubbtjänstemän Tjänstemän har deltagit i distriktsträning Fadderklubb: Guiding Lion 1: Guiding Lion 2: Antal medlemmar hittills rekryterade: Nästa steg: Slutfört datum: Område för möjlig extension: Status: Identifierat område Bildat extensionsgrupp Undersökt området på plats En lionklubb har åtagit sig att vara fadder Utsett och tränat Guiding Lions Genomfört PR-insatser Upprättat prospectlista Rekryterat chartermedlemmar Genomfört informationsmöte Genomfört organisationsmöte Fyllt i och skickat in charteransökan Tränat klubbtjänstemän Tjänstemän har deltagit i distriktsträning Fadderklubb: Guiding Lion 1: Guiding Lion 2: Antal medlemmar hittills rekryterade: Nästa steg: Slutfört datum: 11

13 Område för möjlig extension: Status: Identifierat område Bildat extensionsgrupp Undersökt området på plats En lionklubb har åtagit sig att vara fadder Utsett och tränat Guiding Lions Genomfört PR-insatser Upprättat prospectlista Rekryterat chartermedlemmar Genomfört informationsmöte Genomfört organisationsmöte Fyllt i och skickat in charteransökan Tränat klubbtjänstemän Tjänstemän har deltagit i distriktsträning Fadderklubb: Guiding Lion 1: Guiding Lion 2: Antal medlemmar hittills rekryterade: Nästa steg: Slutfört datum: Område för möjlig extension: Status: Identifierat område Bildat extensionsgrupp Undersökt området på plats En lionklubb har åtagit sig att vara fadder Utsett och tränat Guiding Lions Genomfört PR-insatser Upprättat prospectlista Rekryterat chartermedlemmar Genomfört informationsmöte Genomfört organisationsmöte Fyllt i och skickat in charteransökan Tränat klubbtjänstemän Tjänstemän har deltagit i distriktsträning Fadderklubb: Guiding Lion 1: Guiding Lion 2: Antal medlemmar hittills rekryterade: Nästa steg: Slutfört datum: 12

14 Distrikt Område Gruppen bildad, datum FRAMSTEGSRAPPORT ÖVER KLUBBUTVECKLING Undersökning på plats genomförd, datum Antal medlemmar som rekryterats Första mötet, datum Andra mötet, datum Tredje mötet, datum Charteransökan insänd, datum Klubbfilialansökan insänd, datum Träning av tjänstemän, datum 13

15 EX-502.SW 9/07 Lions Clubs International New Clubs and Marketing Department 300 W 22 nd Street Oak Brook, IL , USA Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Lionklubbar som genomför meningsfulla hjälpinsatser i samhället har stor betydelse för de människor som får hjälp. Lionmedlemmarna

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för multipeldistriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET VÄGLEDNING I ATT BILDA LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Innehåll Om Lions 2 Varför bilda lionklubbar vid högskolor och universitet? 3 Steg för att bilda klubbar vid högskolor och universitet 3

Läs mer

HANDBOK FÖR SPECIALIST

HANDBOK FÖR SPECIALIST HANDBOK FÖR SPECIALIST för lionklubbar vid högskolor och universitet En handbok för distriktets och multipeldistriktets specialister för lionklubbar vid högskolor och universitet Innehåll Om lionklubbar

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest FIRA DEN NYA KLUBBEN Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest Fira den nya lionklubben Charterfesten är ett särskilt evenemang som firar starten av den nya lionklubben. Under evenemanget

Läs mer

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag

Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Lions Quest: Ett värdegrundsprogram för ungdom Kriterier och ansökningsformulär för Core 4-anslag Programmets riktlinjer I. Översikt Sedan 1984 har Lions sponsrat Lions Quest-program i lokala skolor, vilket

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål.

Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Kapitel 4 DISTRIKTSKOMMITTÉER Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att uppnå distriktets mål. Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

Utmärkelser för Lions unga ledare i service

Utmärkelser för Lions unga ledare i service EN HANDLEDNING FÖR LIONKLUBBAR Utmärkelser för Lions unga ledare i service UTMANA UNGDOMAR ATT GÖRA HJÄLPINSATSER LIONS CLUBS INTERNATIONAL UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDAREII SERVICE Unga människor som

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 september 2016 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls

Läs mer

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP

KAPITEL XVII XVIII MEDLEMSKAP KAPITEL XVII XVIII SKAP A. CHEVRONS (LÅNGVARIGT SKAP) 1. Chevronutmärkelserna Charter Monarch och Monarch Milestone kommer varje år att tilldelas medlemmar som har varit medlemmar i: 10, 15, 20, 25, 30,

Läs mer

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING

KLUBBFILIAL VÄGLEDNING KLUBBFILIAL VÄGLEDNING Varför bilda klubbfilialer? En klubbfilial gör det möjligt för en liten grupp människor att bilda en lionklubb och de kan snabbt börja göra insatser på sin hemort. Medlemmarna i

Läs mer

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide

LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR. Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide LIONS REGIONALA SEMINARIUM FÖR KVINNOR Planeringsguide Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...4 Om seminarierna...4 Logistik...5 Vem bör delta?

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

Zonordförande Utbildning på egen hand

Zonordförande Utbildning på egen hand Zonordförande Utbildning på egen hand Avsnitt 2: Zonordföranden som administrativ tjänsteman i zonen ARBETSBOK I detta avsnitt kommer vi fokusera på zonordförandens roll som administrativ tjänsteman i

Läs mer

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC)

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan inleda och

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 30 JUNI - 3 JULI 2013 1. Gick igenom resultaten från granskningen av handläggningen av distriktsguvernörernas

Läs mer

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan

Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens. Anslagsansökan Lions Clubs International Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens Anslagsansökan Anslagsprogram för Leo ledarskapskonferens kan bevilja finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt

Läs mer

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG Verksamhetsmål: SightFirst Lions kamp mot blindhet sätter in lionresurser på samtliga nivåer

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR

BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR BESTÄMMELSER FÖR NYA KLUBBAR 1. Ansökan Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på vederbörligt sätt och som har valt

Läs mer

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Innehåll 2015-2016 I. DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM Distriktsguvernör... I-1 Första vice distriktsguvernör... I-2 Andra vice distriktsguvernör... I-4 Ett effektivt distriktsguvernörens team... I-5 II. DET INTERNATIONELLA

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR Innehållsförteckning FÖRBEREDA SEMINARIET...2 FÖRESLAGEN TID...3 INTRODUKTION OCH KURSÖVERSIKT...4 I. FÄRDIGHETER HOS EN FRAMGÅNGSRIK GUIDING

Läs mer

Informationshandbok. En viktig vägledning i planering och genomförande av effektiv information till nya medlemmar

Informationshandbok. En viktig vägledning i planering och genomförande av effektiv information till nya medlemmar Informationshandbok En viktig vägledning i planering och genomförande av effektiv information till nya medlemmar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om handboken...2 Uppläggning av orienteringen Ett informationsmöte...5

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 REVISIONSKOMMITTÉN SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT SEATTLE, WASHINGTON, USA 29 JUNI - 3 JULI 2011 1. Godkände granskning av interna processer, baserad på betydelse. Grant Thornton

Läs mer

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör

Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Onlineutbildning för andra vice distriktsguvernör Arbetsbok sdf Välkommen till onlineutbildningen för andra vice distriktsguvernör! Gratulerar till att du har valts till andra vice distriktsguvernör. Den

Läs mer

INFORMATIONSTEKNOLOGI

INFORMATIONSTEKNOLOGI Kapitel 7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Allmän information Information Technology Division är i första hand en service- och produktionsdivision. Divisionens syfte är att tillhandahålla tekniska tjänster som effektiviserar

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Avancerad mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till adepten 3 Till mentorn 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Sidan 1 av 6 RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Dessa riktlinjer ska hjälpa lionmedlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, under- och multipeldistrikt) att följa den policy för medelsanvändning som antagits

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Grundläggande mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till mentorn 3 Till adepten 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

Handbok för distriktsguvernörens team

Handbok för distriktsguvernörens team Handbok för distriktsguvernörens team Träder i kraft juli 2015 Svenska Förord Framgångarna för Lions Clubs International är till stor del beroende på effektiviteten bland våra ledare på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA

Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA Bringa värdighet till andra genom humanitär service LIONS CLUBS INTERNATIONAL 2015-2016 PRESIDENT DR. JITSUHIRO YAMADA 2 LIONS CLUBS INTERNATIONAL VARJE ÅR, i samband med den årtidsmässiga flytten, flyger

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014

LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL PRESIDENTENS TEMA 2013 2014 PRESIDENT BARRY J. PALMER Drömtidslegenden om de tre systrarna Följ din dröm Om du kan drömma det, kan du göra det. Walt Disney Martin Luther King

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Enslingen att hålla sig drogfri i isolering

Enslingen att hålla sig drogfri i isolering Enslingen att hålla sig drogfri i isolering Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR

HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR HANDBOK FÖR BILDANDE AV NYA KLUBBAR Handbok för bildande av nya klubbar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför bilda en ny lionklubb?...2 Välja ett klubbformat...3-4 Steg för att bilda nya klubbar...5 Steg ett: Fastställa

Läs mer

MEDLEMSUTVECKLING. Kapitel 13

MEDLEMSUTVECKLING. Kapitel 13 Kapitel 13 MEDLEMSUTVECKLING Organisationens medlemsmål är att uppnå en årlig nettoökning och att förbättra klubbars hälsa och framgångar. Distriktsguvernörens team och distriktets globala medlemsteam

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning LIONS BARN FÖRST Planeringsvägledning INTRODUKTION Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

The International Association of Lions Clubs FÖR LIONKLUBBAR

The International Association of Lions Clubs FÖR LIONKLUBBAR The International Association of Lions Clubs Stadgar och arbetsordning FÖR LIONKLUBBAR Reviderad 30 juni 2015 Lions Clubs International SYFTEN ATT ORGANISERA, chartra och ha tillsyn över serviceklubbar

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan

Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,

Läs mer

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra klubbens verksamhet. Innehåll Om vi inte förändrar oss, växer

Läs mer

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXXXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING

KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING KAPITEL XXI TALARUPPDRAG, RESEBESTÄMMELSER OCH ERSÄTTNING Denna policy gäller för nuvarande medlemmar i den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet.

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. KLUBBAR A. INVIGD KLUBBS ÅLIGGANDEN 1. Varje invid klubb skall ha följande åligganden: a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. b. Om icke annorlunda föreskrives häri, varje år inkassera en

Läs mer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer

Leoledarskap Anslagsprogram. Ansökan och riktlinjer Leoledarskap Anslagsprogram Ansökan och riktlinjer Lions Clubs International Anslagsprogram för leoledarskap Innehåll Inledning... 2 Syfte... 3 Om leoledarskapskonferenser... 3 Logistik... 4 Deltagare

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. c. Stimulera till regelbundet deltagande i klubbaktiviteter.

KAPITEL V KLUBBAR. a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. c. Stimulera till regelbundet deltagande i klubbaktiviteter. KLUBBAR A. INVIGD KLUBBS ÅLIGGANDEN 1. Varje invid klubb skall ha följande åligganden: a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet. b. Om icke annorlunda föreskrives häri, varje år inkassera en

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt

VÄGLEDNING FÖR. sammanslagning av distrikt VÄGLEDNING FÖR sammanslagning av distrikt VARFÖR SLÅ SAMMAN SMÅ DISTRIKT? Det har diskuterats vilken storlek som är bäst för ett distrikt, men det är ingen tvekan om att ett distrikt bör vara tillräckligt

Läs mer

Lions lejonungeprogram Aktivitetsguide

Lions lejonungeprogram Aktivitetsguide Lions lejonungeprogram Aktivitetsguide Barn är stora imiterare. Ge dem någonting bra att imitera. Gratulerar! Ni har startat ett Lions lejonungeprogram i er klubb. Det här speciella programmet enbart för

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte

Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte Er klubb,ert sätt! Anpassa klubbens möte Er klubb, ert sätt! Anpassa klubbens möte Är era klubbmöten så bra som möjligt? Det är lätt att rekrytera nya medlemmar när du bjuder in dem till möten som är välkomnande

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE Lite Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok PROCESS Bästa deltagare, Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra idéer. Vilka uppgifter har klubbens

Läs mer

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 2016-04-20 Sida 1(5) Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 Förslag: 4F Framtiden i vårt samhälle kommer att innebära utmaningar, ex naturkatastrofer, krig och flyktingströmmar. Förändring

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier

Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS. PR på distriktsnivå. Publikationer och logotyper. Videor och pressmeddelanden. Sociala medier Kapitel 14 PUBLIC RELATIONS PR på distriktsnivå Public Relations innebär bland annat spridande av information om Lions Clubs International och skapandet av en positiv bild av organisationen både internt

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Din integritet är viktig för oss Lexmark Sverige, en filial till Lexmark Nordic L.L.C. Vi inser behovet av lämpligt skydd

Läs mer

SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT

SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT 9 Har du någon skada eller andra besvär i fotleder eller fötter? Nej Ja, men besvären är lindriga Ja, jag har måttliga besvär Ja, jag har svåra besvär Källa:

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF:s ungdomsutskott och föräldragrupp hälsar dig som förälder varmt välkommen i föreningen!

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Sju Nycklar för framgång

Barn- och utbildningsförvaltningen. Sju Nycklar för framgång Barn- och utbildningsförvaltningen Sju Nycklar för framgång Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv på olika frågor. Jag förstår liksom

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY

A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY 1. ALLMÄN VARUMÄRKESPOLICY. Som ett juridiskt skydd för The International Association of Lions Clubs, dess medlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, del-,

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2014

Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Europeiska skoldatanätet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Innehåll Introduktion... 2 1. ÖVERSIKT AV STUDIENS ORGANISATION...

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Löner m m. 1. Löneprinciper. 2. Lönehöjning 2016-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar. Bilaga A. Förstärkt löneprocess BILAGA A LÖNER M M

Löner m m. 1. Löneprinciper. 2. Lönehöjning 2016-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar. Bilaga A. Förstärkt löneprocess BILAGA A LÖNER M M Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

MEDLEMSREGISTRET MyLCI

MEDLEMSREGISTRET MyLCI MEDLEMSREGISTRET MyLCI 13.4.2015 Sihteerikoulutus / KE & AR 1 MyLCI Inloggning i registret https://mylci.lionsclubs.org/login.aspx?l=sv eller http://www.lionsclubs.org/fi/index.php och från sidans övre

Läs mer

LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR. Vägledning

LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR. Vägledning LIONS SYMPOSIEPROGRAM OM FAMILJER OCH KVINNOR Vägledning Planering av evenemanget...4 Välj ett tema...4 Finn en samarbetspartner...5 Bestäm ett datum...5 Finn en lokal...5 Ansök om anslag...6 Planera programmet...6

Läs mer