Välkommen till fritids

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till fritids"

Transkript

1 Välkommen till fritids እ ን ቃ ዕ ና ብ መዘ ና ግ ዒ ( ፍ ሪ ቲ ድ ) ብ ደ ሓ ን መጻ እ ኩ ም Telefonnummer ቁ ጽ ሪ ተ ለ ፎ ን Fritids ፍ ሪ ቲ ድ (መዘ ና ግ ዒ መውዓ ሊ) Fritids är till för barn mellan 6och 12 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är arbetssökande. Barnens tid på fritids styrs av vårdnadshavarnas arbets- och/eller studietid samt restider till och från verksamheten. Fritids har ingen skolplikt det vill säga att man enligt lag inte behöver skicka sina barn på fritids. እ ዚ መጽ ን ሒ ን ቋ ል ዑ ካ ብ 6 ክ ሳ ብ 12 ዝ ዕ ድሜኦ ም እ ሞ ስ ድራ ቤ ቶ ም ዝ ሰ ር ሑ ዝ መሃ ሩ ወ ይ ውን ደ ለ ይ ቲ ስ ራ ሕ ዝ ኾኑ ሰ ዓ ታት ዝ ተ ፈ ላ ለ የ እ ዩ በ ቲ ወ ለ ዶ ም ዝ ሰ ር ሕሉ ወይ ዝ መሃ ር ሉ ኣ ብ ር እ ሲኡ ካ ብ ስ ር ሖም ዝ ጋ ዓ ዝ ሉ ካ ብን ና ብን ተ ራ እ ዩ እ ዩ ዝ ውሰ ን እ ዚ ከ ም ት ምህ ር ቲ ና ይ ግ ድን ኣ ይ ኮ ነ ን እ ን ተ ወለ ዶ ም ደ ል ዮ ም ጥ ራ ይ እ ዮ ም ዝ ሰ ድዎ ም Fritids har en egen läroplan där det står om den värdegrund och det uppdrag fritids har. ዝ አ ና ግ ዒ ቋ ል ዑ ና ቱ ዝ ሓዘ ለ መደ ብ ስ ራ ሕን መምሃ ር ን ኣ ብ መሰ ረ ታዊ ኣ ገ ባ ብ ዝ ተ መር ኮ ሰ ኣ ገ ባ ብ ኣ ለ ዎ På fritids ska barnen ha roligt känna sig trygga och lära sig nya saker. Vi sjunger, läser böcker, målar, bygger och konstruerar, samtalar och leker både inom-och utomhus. Ibland gör vi utflykter till skogen eller biblioteket. ኣ ብ መዘ ና ግ ዒ ቋ ል ዑ እ ቶ ም ህ ጻ ና ት ዝ ሕጎ ሱ ሉን ዝ ተ ኣ ማመን ሉ ን ሓዲሽ ነ ገ ር ዝ መሃ ሩ ሉን እ ዩ ን ዝ ምር መጽ ሓፍ ነ ን ብብ ሕብሪ ን ለ ኪ ን ሃ ን ጽ (ን ሰ ር ሕ) ነ ለ ጋ ግ ብን ን ዘ ራ ረ ብ ኣ ብ ውሽ ጥ ን ኣ ብ ደ ገ ን ን ጻ ወት ሓደ ሓደ ግ ዜ ን በ ረ ኻ ወይ ን ቤተ መጻ ሕፍ ቲ ን ወጽ እ Inskolning ም ል ም ማድ När barnet ska börja i fritids kallas den första tiden för inskolning. Under den tiden är du som förälder med på fritids. Syftet med inskolningen är att barnen och föräldrarna ska lära känna verksamheten och bli trygga med fritids miljö, pedagoger och de andra barnen. Varje fritidshem har egna rutiner för inskolning på fritids. እ ቲ ቆ ል ዓ ኣ ብ መዘ ና ግ ዒ ቋ ል ዑ ክ ጅምር እ ን ተ ኾይ ኑ እ ቲ ና ይ መጀ መር ያ ግ ዜ ታት ምለ ማመዲ (መምሃ ሪ ) ይ በ ሃ ል ኣ ብዚ ግ ዜ ዚ ን ስ ካ ከ ም ወ ላ ዲ ምስ ኣ ኡ ኢኻ እ ዚ ዝ ግ በ ረ ሉ ምኽን ያ ት ከ እ እ ቲ ቖ ል ዓ ን ወላ ድን ከ መይ ምካ ኑ ን ኽፈ ል ጥ ዎ ን ክ ተ ኣ ማመኑ ን ኩሉ እ ቲ ኣ ቀ ምቅ ምጥ ኣ ኡ መማህ ራ ኑ እ ቶ ም ካ ል ኦ ት ቋ ዑን ካ ል እ ን ነ ፍ ሲ ወከ ፍ መዘ ና ግ ዒ ቋ ሉዑ ነ ና ታ መምር ሒታት ና ይ 1

2 መለ ማመዲ መገ ዲ ኣ ለ ዋ En dag på fritids ሓ ን ቲ መዓ ል ቲ ኣ ብ መዘ ና ግ ዒ ቋ ል ዑ.. Fritids öppnar på avdelningen..frukost.. Aktiviteter inne och ute.. skolan börjar... skolan slutar... mellanmål.... Aktiviteter inne eller ute... Fritids stänger på avdelningen...መዘ ና ግ ዒ ቋ ል ዑ ኣ ብ ክ ፍ ል ታቱ ይ ኽፈ ት..ቁ ር ሲ..ን ጥ ፈ ታት ኣ ብ ውሽ ጥ ን ኣ ብ ደ ጋ ን ይ ካ የ ድ..ት ምህ ር ቲ ይ ጅመር..ት ምህ ር ቲ ይ ፍ ደ ሱ..ጥ ዓ ሞት..ን ጥ ፈ ታት ኣ ብ ውሽ ጥ ን ኣ ብ ደ ጋ ን ይ ካ የ ድ..መዘ ና ግ ዒ ቋ ል ዑ ኣ ብ ክ ፍ ል ታቱ ይ ዕ ጾ.. Hämtning/går hem själv När vårdnadshavare har slutat för dagen kommer hen och hämtar sitt barn från fritids. Barnet kan även få gå hem själv om fritids och vårdnadshavare kommit överens om detta i förväg. När du hämtar ditt barn måste du säga till personalen att ni går. Mitt barn går hem från fritids själv Jag hämtar mitt barn från fritids Det är viktigt att fritids vet vilka personer som får hämta ditt barn på fritids. De här personerna får hämta mitt barn från fritids:.. Du ska ringa till fritids om ditt/dina barn är sjukt, ska vara ledig eller om tiderna ändras. Om ditt barn ska följa med en kompis efter skolan måste du meddela fritidspersonalen. Kläder på fritids ክ ዳ ውን ቲ ኣ ብ መዘ ና ግ ዒ ( ፍ ሪ ቲ ድ ) Det behövs flera ombyten av kläder som är hela, rena och passar i storlek. ብዙሕ ቅ ያ ር ክ ዳ ውን ቲ የ ድሊ ግ ን ከ ኣ ጥ ዑይ ጽ ሩ ይ ማዕ ቀ ኖ ም ክ ኸውን ኣ ለ ዎ. Barnet behöver kläder för att kunna vara ute i alla slags väder även när det regnar eller är kallt. ህ ጻ ና ት ኣ ብ ደ ገ ክ ጻ ወቱ ከ ለ ዉ ን ኹሉ ዓ ይ ነ ት ክ ሊማ ዝ ሰ ማማዕ ዋ ላ ን ቁ ሪ ይ ኹን ወ ይ እ ውን 2

3 ማይ እ ን ተ ወ ቕ ዔ ዝ ሰ ማማዕ ክ ህ ል ዎ ም ኣ ለ ዎ Barnets kläder ska vara märkta med deras namn ኣ ብቲ ክ ዳ ውን ቶ ም ሽ ሞን ክ ት ጽ ሕፍ ሉ ኣ ለ ኩም Se särskilt dokument om kläder ብዛ ዕ ባ ክ ዳ ውን ቲ ዝ ምል ከ ት ኣ ብ ፍ ሉይ ብዛ ዕ ባ ክ ዳ ውን ቲ ዝ ብል ተ ዓ ዘ ብ Tystnadsplikt ም ስ ጢር ም ዕ ቃ ብ Vi som arbetar på fritids har tystnadsplikt, vi berättar inte vidare för andra det vi hör från dig eller ditt barn, så länge det inte rör ditt barns säkerhet ን ሕና እ ዞ ም ኣ ብ መለ ማመዲ ት ምህ ር ቲ እ ን ሰ ር ሕ ና ይ ምስ ጢር ምዕ ቃብ ማሕላ ኣ ሎና ዝ ኾነ ካ ብ ውላ ድካ ይ ኹን ካ ባ ኻ ዝ ሰ ማዕ ና ዮ ምስ ካ ል እ ሰ ብ ኣ ይ ነ ዕ ል ሎሉን ኢና Fritids har anmälningsplikt om vi ser att något barn far illa. Detta innebär att om vi ser ett barn fara illa, måste vi berätta för myndigheter så att vi tillsammans kan lösa svårigheter i situationer. እ ዚ ና ይ መዘ ና ግ ዒ (ፍ ሪ ቲ ድ ) ጸ ገ ም ና ይ ህ ጻ ና ት ምስ ዝ ዕ ዘ ብ ና ብ ዝ ምል ከ ቶ ም ቤ ተ መን ግ ስ ቲ ከ ተ ሓላ ል ፍ ግ ዴታኡ እ ዩ መታን ብሃ ን ሳ ብ ኮ ይ ና ና ይ ቲ ህ ጻ ን ጽ ቡቕ ክ ን ር ኢ (ክ ን ፍ ውሶ ) Samarbete med hemmet ብ ሓ ባ ር ም ስ ራ ሕ ም ስ ስ ድ ራ ቤ ት Du som förälder är viktig för vårt arbete i fritids. Det är viktigt att du berättar för oss om det hänt något särskilt som kan vara bra för personalen att veta ን ስ ኻ ከ ም ወ ላ ዲ መጠን ዓ ቢ ግ ደ ኣ ለ ዎ ኣ ብ ስ ራ ሕና ሓደ ነ ገ ር እ ን ተ ደ ኣ ተ ፈ ጺሙ ን ዓ ና ዝ ምል ከ ት ክ ት ነ ግ ረ ና ኣ ዚ ዩ ኣ ድላ ዪ እ ዩ Det är viktigt att du berättar för personalen om det är något du funderar över. Fråga gärna både oss och ditt barn vad de gjort under dagen i fritidsen. እ ን ተ ደ ኣ ሓደ ነ ገ ር ን ዓ ና ክ ት ብሎ ት ደ ሊ ነ ገ ር ሃ ሊዩ ካ ክ ን ፈ ል ጦ ኣ ጸ ቢቑ ኣ ድላ ዪ ስ ለ ዝ ኾነ ን ገ ረ ና ን ዓ ና ሕተ ተ ና ን ውላ ድካ እ ውን እ ን ታይ ከ ም ክ ገ ብር ክ ምዝ ወ ዓ ለ ሕተ ቶ Sjukdomar ሕማማት Om ert barn är sjukt ska det stanna hemma. Barnet måste orka vara med i verksamheten både ute och inne. እንተደኣ ቖልዓ ሓሚሙ ኣብ ገዛ ክኸውን ኣለዎ እቲ ቆልዓ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ንኽጻወት ዓቅሚ (ክእለት) ክህልዎ ኣለዎ Om ert barn har kräkts eller haft diarré behöver barnet vara hemma symptomfri i minst 48 timmar. እንተደኣ ውላድኩም ኣምሊሱ ወይውን ውጽኣት ኣለዎ እንተወሓደ ን 48 ሰዓታት ኣብ ገዛ ኮፍ ክብል ኣለዎ Om ert barn har haft feber behöver barnet vara hemma minst en dag feberfri. እንተደኣ ሓደ ቆልዓ ረስኒ (ፌበር) ኣለዎ እንተወሓደ ንሓደ መዓልቲ ካብ ረስኒ ነጻ ክኸውን ኣለዎ 3

4 Övrigt ካልእ Tänk på att inte använda starka parfymer då det finns barn och personal som kan vara allergiska mot starka dofter መተሓሳሰቢ! ብርቱዕ ጨና ዘይምጥቃም ምኽንያቱ ሓደ ሓደ ቆልዑ ከምኡውን ሰራሕተኛታት ቁጥዔ (ኣለርጂ) ናይ ብርቱዕ ጨና ኣለዎም Lov ዕረፍቲ När det är lov är skolan stängd och då kan ditt barn vid behov vara på fritids. Innan ett lov får du fylla i en lapp om vilka dagar och tider ditt barn behöver vara på fritids..እንተደኣ ዕረፍቲ ናይ ትምህርቲ ኮይኑ ቤት ትምህርቲ ስለዝዕጾ እንተደኣ ኣድላዪ ኮይኒ ውላድኩም ኣብ መዘናግዒ(ፍሪቲድ) ክጸንሕ ይኽእል እዩ ቅድሚ ትምህርቲ ምዕጻዉ ኣየናይ መዓልትን ሰዓታትን ውላድኩም ከምዝመጽእ ኣብ ወረቐት ዝምላእ ስለዘሎ ኣቐዲምኩም ትመልእዎ Fritids stänger 3-4 dagar varje år då personalen har fortbildning ኣብ ዓመት 3-4 ግዜ ይዕጸው ኣብ ግዜ ሰራሕተኛታት ትምህርቲ ዝወስድሉ Special kost.. ፍልይ ዝበለ ምግቢ Om ditt barn har specialkost måste du meddela personalen om detta..እንተደኣ ውላድካ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ምግቢ ኮይኑ ዝበልዕ ንሰላሕተኛታት ሓብሮም Uppsägning av fritids.. ንመዘናግዒ (ፍሪቲድ ፍሪቲድ) ክትገድፎ እንተደሊኻ Om du och din familj flyttar från kommunen måste du säga upp din fritidsplats. Meddela rektorn. እንተደኣ ንስካን ስድራቤትካን ካብ እዚ ኮሙን ክትጉዕዙ ኮይንኩም ነዚ መዘናግዒ (ፍርቲድ) ከምትገድፍዎ ክትሕብሩ ኣለኩም ንዳይረክተር ክፈልጥ ኣለዎ Taxa ዝኽፈል Det kostar pengar att ha sitt barn på fritids. Fram till det att du får en inkomst från ett arbete är det dock gratis med fritids därefter betalar du en avgift. ውላድካ ናብ ፍርቲድ ምስዳድ ገንዘብ ይሓትት እዩ ክሳብ ስራሕ ረኺብካ እቶት ዝህልወካ ፍርቲድ ብነጻ እዩ ስራሕ ጀሚርካ እቶት ምስ ዝህልወካ ግን ምኽፋል ትጅምር Kontaktuppgifter ዝርዝር ሓበሬታ (ኣድራሽ ኣድራሽ) Det är viktigt att fritids har aktuella telefonnummer till vårdnadshavare så att de kan nå dig om det händer något. Ange även nummer till en annan närstående vuxen om fritids inte får tag på vårdnadshavare. 4

5 ፍርቲድ ናይ ወለዲ ቁጽሪ ተለፎን ኪህልዎም ምናይ ግድን ኣድላዪ 5

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Välkommen till din förskola!

Välkommen till din förskola! Välkommen till din förskola! Furets förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan

Läs mer

Allergier. Barnskötare. Blöjor. Arbetsplatsträff APT. Budget. Egna leksaker. Arbetssökande. Fotografering. Förskollärare

Allergier. Barnskötare. Blöjor. Arbetsplatsträff APT. Budget. Egna leksaker. Arbetssökande. Fotografering. Förskollärare Förskolans ABC 1 V älkommen A Allergier När ditt barn har en allergi eller intolerans meddelar du personalen på förskolan. För att få annan mat behöver förskolan ett läkarintyg. Arbetsplatsträff APT En

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Hej! Vad roligt att Du ska komma till Västanvind. Vår förskola startade 1987 av lärare på skolan för att möjliggöra folkhögskolestudier även för döva som har barn. Teckenspråket

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola eller i familjedaghem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska

Läs mer

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap.

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap. VÄLKOMNA till Brandströmska Förskolan Nylöse. Här nedan finner du information om Brandströmska förskolan Nylöse. Du kan klicka dig direkt till följande rubriker: 1. Mål och Metoder 2. Så här arbetar vi

Läs mer

Mål för verksamheten på avdelning Myran

Mål för verksamheten på avdelning Myran Mål för verksamheten på avdelning Myran Vi hälsar er och ert barn välkomna till avdelning Myran på Syrsans förskola. Här på förskolan vill vi ge barnen en trygghet men också en stimulerande verksamhet

Läs mer

Till er som föräldrar

Till er som föräldrar Till er som föräldrar Vi vill börja med att hälsa er varmt välkomna till Vallens förskola. Vi ser mycket fram emot att lära känna er och ert barn. Att börja på förskolan är en stor omställning i ett barns

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2014/2015 Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

SVENSKA LÄTTLÄST. Välkommen till förskolan och grundskolan

SVENSKA LÄTTLÄST. Välkommen till förskolan och grundskolan SVENSKA LÄTTLÄST Välkommen till förskolan och grundskolan Skellefteå kommun Skellefteå kommun ligger i norra delen av Sverige längs Norrlandskusten. Kommunen har ungefär 72 000 invånare. I kommunen finns

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Skoltaxi inom Piteå kommun

Skoltaxi inom Piteå kommun Skoltaxi inom Piteå kommun Till dig som har blivit beviljad skolskjuts Skoltaxi Piteå kommun 1 Gå till hållplatsen Var i tid Vänta på bilen Välkommen till skoltaxi Vi på skolskjutsteamet har tillsammans

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Välkommen till Skogens förskola

Välkommen till Skogens förskola Utbildningsförvaltningen Hyacintvägen 9 343 35 Älmhult Tuvan 0476-552 90, 072-383 58 61 Gläntan 0476-550 35, 072-381 58 02 Kotten 0476-550 05, 072-381 57 75 Välkommen till Skogens förskola För att starten

Läs mer

KÄLLBY GÅRD Vi informerar om... Våra fritidshem

KÄLLBY GÅRD Vi informerar om... Våra fritidshem KÄLLBY GÅRD Vi informerar om... Våra fritidshem Viken Kullen 6-8 år Magasinet 9-12 år Lå 10/11 VÅRA FRITIDSHEM PÅ KÄLLBY GÅRD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIKEN KULLEN

Läs mer

Verksamhetens innehåll

Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Vi vill att dagen ska starta så bra som möjligt och därför lägger vi stor vikt vid det positiva mötet varje morgon. En stund där barnet i lugn och ro startar sin dag på förskolan

Läs mer

Välkommen till Brunnsnäs förskola

Välkommen till Brunnsnäs förskola Välkommen till Brunnsnäs förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och

Läs mer

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Förskolechef Kerstin Fagerström Clarin Tel. 508 21 840 kerstin.fagerstrom-clarin@stockholm.se

Läs mer

Välkommen till förskolan Sagobacken En broschyr med information om vår förskola i samband med introduktionen.

Välkommen till förskolan Sagobacken En broschyr med information om vår förskola i samband med introduktionen. 2016-01-05 Välkommen till förskolan Sagobacken En broschyr med information om vår förskola i samband med introduktionen. Innehållsförteckning Vi som arbetar på förskolan 1 Hålltider 1 Introduktion på förskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN TROLLSLÄNDAN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN TROLLSLÄNDAN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN TROLLSLÄNDAN Avdelningar: Bullerbyn Villekulla Saltkråkan Katthult Avdelningarna Förskolan Trollsländan består av fyra avdelningar. Villekulla/Bullerbyn telefon 22 54 22. Katthult/Saltkråkan

Läs mer

Fråga Referens, JA hela staden Ej svar %

Fråga Referens, JA hela staden Ej svar % Tycker du att det är roligt att vara på förskolan/familjedaghemmet 79 15 6 19 Har du någon/några kompisar på förskolan/familjedaghemmet 95 4 1 19 Brukar ni göra roliga saker när ni är inne på förskolan/familjedaghemmet

Läs mer

Välkommen till Lyckebo förskola

Välkommen till Lyckebo förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Välkommen till Lyckebo förskola Välkommen till Lyckebo Förskola Vi hoppas att ni föräldrar och era barn ska trivas hos oss på Lyckebo. För oss är det viktigt att vi lär

Läs mer

Välkomna till Tingvalla och Ärlinghedens förskoleområde Idrottsvägen 19B

Välkomna till Tingvalla och Ärlinghedens förskoleområde Idrottsvägen 19B Välkomna till Tingvalla och Ärlinghedens förskoleområde Idrottsvägen 19B Välkommen till Ärlinghedens förskola Ärlinghedens förskola ligger centralt i Märsta och har plats för 65 barn i åldern 1-5 år. Förskolan

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg!

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Önskemål om ändring av barnomsorg Är ditt barn placerat och du vill ändra eller byta placering inom kommunen Använd blanketten önskemål om ändring av barnomsorg som

Läs mer

På vår förskola finns 7 avdelningar. Samtliga avdelningar har 18 heltidsplatser för barn 1 5 år. Ditt barn kommer att gå på avdelning.

På vår förskola finns 7 avdelningar. Samtliga avdelningar har 18 heltidsplatser för barn 1 5 år. Ditt barn kommer att gå på avdelning. På vår förskola finns 7 avdelningar. Samtliga avdelningar har 18 heltidsplatser för barn 1 5 år. Ditt barn kommer att gå på avdelning. Trasdockan: 0141-225164 Gunghästen: 0141-225172 Speldosan: 0141-225162

Läs mer

När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron!

När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron! När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron! Om sorg Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller en nära vän är en av livets mest omvälvande

Läs mer

Välkomna till Fritidshemmet

Välkomna till Fritidshemmet Välkomna till Fritidshemmet Läsår12/13 Vad är ett fritidshem? Omsorg för barn i åldern 6-12 år under den skolfria delen av dagen när föräldrarna arbetar eller studerar. Vår målsättning på fritids är att

Läs mer

Märstadal har 3 avdelningar Nyckelpigan, Humlan och Fjärilen. Här finns plats för ca 54 barn.

Märstadal har 3 avdelningar Nyckelpigan, Humlan och Fjärilen. Här finns plats för ca 54 barn. VÄLKOMMEN TILL MÄRSTADALS FÖRSKOLA Märstadal har 3 avdelningar Nyckelpigan, Humlan och Fjärilen. Här finns plats för ca 54 barn. Vår adress: Märstadals förskola Porsgrunnsgatan 2 19530 Märsta I vårt område

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

INNEHÅLL. Presentation. Målsättning med verksamheten. Allmän information. Kom ihåg

INNEHÅLL. Presentation. Målsättning med verksamheten. Allmän information. Kom ihåg INNEHÅLL Presentation Målsättning med verksamheten Allmän information Kom ihåg PRESENTATION Fritidshemmen ligger i anslutning till barnens klassrum. Smedby skola har nära till natur och andra strövområden.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Smedjans förskola

Verksamhetsbeskrivning Smedjans förskola Verksamhetsbeskrivning Smedjans förskola 2014/2015 2 (9) Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Kattens Janssons månadsbrev

Kattens Janssons månadsbrev Kattens Janssons månadsbrev Okt-14 Hej föräldrar! Vi har fortfarande ett fokus på skogen och naturens härliga lekplats, dock är våra utflykter lite beroende på väder och vilka kläder barnen haft på sig

Läs mer

ABC. Täppans Förskola AB 2014-01-31

ABC. Täppans Förskola AB 2014-01-31 2014 ABC Täppans Förskola AB 2014-01-31 ABC Täppans Förskola Adressändring Vid ändring av kontaktuppgifter, meddela oss omgående, så vi kan uppdatera våra listor. Allergi Det är viktigt att du håller förskolan

Läs mer

Välkomna till förskolan Arken

Välkomna till förskolan Arken Välkomna till förskolan Arken Vara Pastorat bedriver sedan hösten 2006 förskoleverksamhet i Vedums församlingshem. Vi välkomnar barn mellan 1 5 år. Ett avtal mellan kyrkan och Vara kommun reglerar samarbetet

Läs mer

Stödet kan vara både praktiskt och socialt och utgår från ditt hem, men kan också omfatta situationer utanför hemmet.

Stödet kan vara både praktiskt och socialt och utgår från ditt hem, men kan också omfatta situationer utanför hemmet. Boendestöd Vad är boendestöd? Boendestöd ska vara ett praktiskt och pedagogiskt stöd. Stödet kan ge dig struktur i vardagsrutiner och syfta till att du så långt som möjligt ska kunna möta och hantera vardagen.

Läs mer

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska

Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska HANDLINGSPLAN 1(9) Skolförvaltningen Skolkontoret Sandra Backlund, Samordnare förskola 0171-526 17 sandra.backlund@bildning.habo.se Rutiner för mottagande av förskolebarn med annat modersmål än svenska

Läs mer

Välkommen till Floby Förskola! Visionen för Floby/Odensberg förskola/skola

Välkommen till Floby Förskola! Visionen för Floby/Odensberg förskola/skola Välkommen till Floby Förskola! Vi hoppas att Ni ska trivas hos oss och att tiden i förskolan ska bli en positiv erfarenhet för hela familjen. Om detta är Er första kontakt med barnomsorgen är det säkert

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. 1 (5) 2014-01-29 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (5) Förskola Syftet med förskolan är

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildingsnämnden

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Antagna 160209 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-08, Ks 133 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-09 2 3Innehållsförteckning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN PRÄSTKRAGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN PRÄSTKRAGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN PRÄSTKRAGEN Välkommen till förskolan prästkragen Här kommer Du att få ta del av information, som vi tycker är viktigt för dig att känna till. Detta för att barnen, du som förälder

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Välkommen till Killingens förskola

Välkommen till Killingens förskola Välkommen till Killingens förskola 2013/2014 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV OCH MINA SCOUTKOMPISAR Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna tänka kring vad de själva och deras scoutkompisar är bra

Läs mer

Vill du jobba som vikarie inom förskolor, grundskolor, fritidshem och grundsärskola i Skellefteå kommun?

Vill du jobba som vikarie inom förskolor, grundskolor, fritidshem och grundsärskola i Skellefteå kommun? Vill du jobba som vikarie inom förskolor, grundskolor, fritidshem och grundsärskola i Skellefteå kommun? Vikarie inom skol- och kulturkontoret Arbetsuppgifter Du förväntas arbeta med alla arbetsuppgifter

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

INFORMATION KIVIKS FRITIDSHEM

INFORMATION KIVIKS FRITIDSHEM Skolenhet Nord Piratenskolan INFORMATION KIVIKS FRITIDSHEM Skolenhet Nord Fritidshemmet BombiBitt Bredarörsvägen 1 27731 Kivik 2015-10-26 12 Viktig Information I det dagliga arbetet jobbar personalen för

Läs mer

Välkommen till Vesslans förskola

Välkommen till Vesslans förskola Välkommen till Vesslans förskola 2011/2012 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Riktlinjer gällande förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Antagna 151117 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-08, Ks 133 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17 2 3Innehållsförteckning

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen till vår förskola! Vi står inför en ny spännande höst med nya och gamla barn, delvis ny personal, en ny ledningsorganisation (from jan-2013), påbörja

Läs mer

DU KAN VÄLJA SAMARBETE.

DU KAN VÄLJA SAMARBETE. För dig som har kontakt med barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård och socialvård. DU KAN VÄLJA SAMARBETE. Om tystnadsplikt och samtycke. Här kan du läsa om vad tystnadsplikt innebär. Du får också veta

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Ansökan och turordning till förskola, familjedaghem och fritidshem När kan jag göra en ansökan till förskola eller familjedaghem för mitt barn? Du kan

Läs mer

Språkstrategi i praktiken

Språkstrategi i praktiken Språkstrategi i praktiken Från språkstrategi till småbarns sagostunder 24.5.16 i Vasa Johanna Karlsson Pia Riihimäki Barnträdgårdslärare som språkstöd Tänk Språk! Språkstrategi för småbarnspedagogiken

Läs mer

Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra

Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra Filter: [Hattstugan] Utförd av: Birger Ivarsson(birger.ivarsson@avesta.se) Organisationsnamn: Avesta kommun An svar: 15 An inbjudna respondenter (via e-post): 0 Procentandel

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16

KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 KLAGSTORPS SKOLOMRÅDE TRELLEBORGS KOMMUN KLAGSTORP SKOLAS-ABC Läsåret 15/16 A Allergi I skolan finns det flera elever som har allergi. För att hjälpa dem från att få allergiska reaktioner kan vi anpassa

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Adress: Sollidenvägen 64A (Skulle entrén och/eller korridoren vara låsta är koden för att komma in 1719). När ni kommer in genom huvudentrén

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom, skada eller död blir situationen för barnen

Läs mer

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun STYRDOKUMENT Dnr BKU 2015/99 Sida Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun Förskolor för barn i åldern 1-5 år I Kramfors finns förskolor för barn i åldern 1-5 år. Vid

Läs mer

Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016

Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016 Välkommen till NATURSKOLANS KURSER! förskola - skola - fritids våren 2016 Våren i korthet Förskola (s. 2,3,4) 18 februari Utenätverk Utomhuspedagogikens styrkor, forskning mm (em) 16 mars Lärande för hållbar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2009 1 PERSONAL: Karin Persson Kerstin Wihlborg Lena Svensson Barnskötare 100% Barnskötare 100% Förskollärare 75% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Barn idag och föräldrarollen

Barn idag och föräldrarollen Barn idag och föräldrarollen Barns inlärning och utveckling Karin Rosvall AB karin.rosvall@telia.com Telefon: 0703-245515 1 Föräldrarollen Upplever Du som förälder att du ibland o är vilsen och känner

Läs mer

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport

Enkät till 5-åringar som går på förskola i Enskede-Årsta och ska börja förskoleklass hösten 2006. Anmälan av rapport Förskola- skola Enskede- Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katharina Norström Tfn: 08-508 14 018 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-09-04 Enskede- Årsta stadsdelsnämnd Enkät till 5-åringar som går på

Läs mer

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-24 64 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Definitioner Kommunens regler för förskola

Läs mer

Arbetsplan Skärsätra Förskola

Arbetsplan Skärsätra Förskola Arbetsplan Skärsätra Förskola Vi som arbetar på Skärsätra förskola Biet Helena Jensen Cicci Edin Sländan Eivor Pada Anna Furuvik Marita Eriksson Fjärilen Carin Stålhandske Maija Eriksson Sandra Jadesköld

Läs mer

2 (7) Verksamhetsbeskrivning. Kålhagens förskola Natt och Dag

2 (7) Verksamhetsbeskrivning. Kålhagens förskola Natt och Dag 1 (7). Barnet skall vara feberfri ett dygn och vid magsjuka/diarré skall barnet vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen/diarrén. Vid magsjuka/diarré bör syskon vara hemma för att minimera smittspridning.

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden www.jokkmokk.se/barn och utbildning Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem Gäller fr.o.m. 2014-09-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ENGELNS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL ENGELNS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL ENGELNS FÖRSKOLA Engelns förskola Engelns förskola är en liten enhet med de två avdelningarna Stjärnan och Månen. Vi tar emot barn 1-5 år. Vi tillhör Förskoleområde B. Vår verksamhet vilar

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2015/2016 Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Vi hoppas att ni har glädje av berättelsen om Undra och Lollo som ska träna sina krångelhänder så de blir hjälparhänder!

Vi hoppas att ni har glädje av berättelsen om Undra och Lollo som ska träna sina krångelhänder så de blir hjälparhänder! Barn mår bra av att veta En del barn har en hand som fungerar bra och en hand som är svårare att använda. Då kan man behöva träna den hand som är lite svårare att använda. Det finns en träningsmetod som

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Välkommen till din loggbok!

Välkommen till din loggbok! Loggbok för: 1 Välkommen till din loggbok! Den här boken är till för dig som ska träna med Minneslek. I loggboken får du information om arbetsminnet, veta hur träningen går till och ett schema där du kan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN I HÄRJEDALEN. I n n e h å l l. Välkommen till förskolan...3. Förskolans uppdrag...4. Förskolans organisation...

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN I HÄRJEDALEN. I n n e h å l l. Välkommen till förskolan...3. Förskolans uppdrag...4. Förskolans organisation... FÖRSKOLAN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN I HÄRJEDALEN I n n e h å l l Välkommen till förskolan...3 Förskolans uppdrag...4 Förskolans organisation...5 Söka plats...6 Förskolan i Härjedalen...7 Kooperativ förskola...7

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015. Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola

Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015. Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015 Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola 1Uppföljning av prioriterade mål 1.1Normer och värden Mål 1.1.1Grundläggande värden och ett medmänskligt förhållningssätt ska

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Välkommen till Håstahöjdens förskola

Välkommen till Håstahöjdens förskola Välkommen till Håstahöjdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö 98, reviderad 2010) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer