PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/05"

Transkript

1 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Fredrik Laurell Lars-Göran Mattson Håkan Olsson Göran Stemme Studeranderepresentant Anette Hallin Per Åsberg Övrig närvarande Anna Brising, sekreterare 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna. Den nya studeranderepresentanten för de forskarstuderande, Anette Hallin, presenterar sig och hälsas välkommen. 2 Utseende av justerare Fredrik Laurell utses att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Föredragningslistan Föredragningslistan fastställes. 4 Meddelanden Ordföranden meddelar att förslag till arbetsordning för fakultetsnämnden och dess utskott behandlades och bordlades vid fakultetsnämndens sammanträde Ordföranden meddelar vidare att vid utskottets nästa sammanträde kommer en första beredning av inkomna ansökningar om befordran att ske. 5 Delegationsbeslut Det delegationsbeslut som fattats av ordföranden på rekryteringsnämndens vägnar har sänts ut och läggs till handlingarna. 6 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna.

2 7 Fastställande av anställningsprofil för anställning som lektor i kommunikationssystem Dnr Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som lektor i kommunikationssystem har inkommit från Mikael Östling, dekanus vid skolan för informations- och kommunikationsteknik. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, enligt bilaga 1. Detta beslut gäller under förutsättning att uppgift inkommer från skolan om presumtiva sökande till anställningen. 8 Fastställande av anställningsprofil för anställning som adjunkt i kommunikationssystem Dnr Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som adjunkt i kommunikationssystem har inkommit från Mikael Östling, dekanus vid skolan för informations- och kommunikationsteknik. Utskottet beslutar fastställa föreslagna anställningsprofil, enligt bilaga 2. Detta beslut gäller under förutsättning att uppgift inkommer från skolan om presumtiva sökande till anställningen. 9 Fastställande av anställningsprofil för anställning som forskarassistent i matematik Dnr Anhållan om att anställningsprofil fastställs för anställning som forskarassistent i matematik har inkommit från prefekten vid institutionen för matematik, Anders Lindquist. Ärendet bordläggs till nästa sammanträde på grund av bristande beslutsunderlag. 10 Sakkunniga för anställning som lektor i oorganisk kemi Dnr Fem ansökningar har inkommit till anställningen. Två av de sökande, Xiaodong Zou och Mats Johnsson, har samtidigt ansökt om befordran till anställning som professor. Peter Somfai, dekanus vid skolan för kemivetenskap, Per Claesson, prefekt vid institutionen för kemi, samt Lars Kloo, avdelningschef vid avdelningen för oorganisk kemi, har inkommit med förslag att professorerna Jan-Otto Carlsson, Uppsala universitet, och Mikael Håkansson, Göteborgs universitet, skall utses som sakkunniga. Som sakkunnig att enbart granska Johnssons och Zous ansökningar om befordran till professor förslås samtidigt professor Ingmar Persson, Sveriges lantbruksuniversitet. 2(6)

3 Nämnden beslutar enligt förslaget och utser Jan-Otto Carlsson och Mikael Håkansson som sakkunniga. Som sakkunnig att enbart granska befordringsansökningarna utses professor Ingmar Persson. 11 Sakkunnig för anställning som forskarassistent i mark- och vattenresurslära med inriktning mot biogeofysikaliska processer, särskilt samspelet mellan snö och vegetation Dnr En ansökan har inkommit till anställningen. Per-Erik Jansson, prefekt vid institutionen för markoch vattenteknik, har inkommit med förslag att professor Anders Lindroth, Lunds universitet, skall utses som sakkunnig. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser Anders Lindroth som sakkunnig. 12 Sakkunnig för anställning som forskarassistent i mark- och vattenresurslära med inriktning mot landskapsekologisk modellering för konsekvensbedömning av urban utveckling Dnr En ansökan har inkommit till anställningen. Per-Erik Jansson, prefekt vid institutionen för markoch vattenteknik, har inkommit med förslag att docent Per Angelstam, Sveriges lantbruksuniversitet, skall utses som sakkunnig. Utskottet beslutar enligt förslaget och utser Per Angelstam som sakkunnig. 13 Delegationer Antagning som docent Beträffande docentärenden beslutade fakultetsnämnden vid sitt sammanträde delegera följande till anställningsutskottet: Utskottets ordförande gör förhandsgranskning av ansökan. AU utser sakkunniga och granskar sakkunnigyttranden inklusive yttrande över lärarprov. AU beslutar om antagning av docent. Utskottet diskuterat handläggningsordningen för antagande av docent vid KTH och i samband därmed delegationer av vissa moment i processen till prodekanus. Utskottet beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 10 Övriga frågor Inga övriga frågor föreligger Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 3(6)

4 4(6) Vid protokollet Anna Brising Justeras Lars Holst Fredrik Laurell

5 5(6) Bilaga 1 Anställningsprofil för lektor i kommunikationssystem Ämnesområde Kommunikationssystem med inriktning mot internetteknik. Ämnesbeskrivning Forskningen är systeminriktad och omfattar konstruktion av arkitekturer, procedurer och protokoll för att stödja kommunikationstillämpningar med fokus på skalbara lösningar som utnyttjar såväl distribuerade system som samarbetande slutanvändarsystem(peer-to-peer) och transparenta utökningar av existerande nätverksarkitekturer(proxies). Stöd för (trådlös) mobilitet och andra adaptiva utvidgningar, intermittent uppkoppling och liknande tilläggs-funktionalitet är av särskilt intresse. Behörighet För behörighet att anställas som lektor krävs avlagt dokto rsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkeskicklighet inom området, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper, samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Lika stor vikt kommer att läggas vid den sökandes förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet inom grund- och forskarutbildningen och att bedriva forskning på hög internationell nivå. Som särskild bedömningsgrund kommer graden av sökandes förmåga till egen forskning och undervisning inom grund- och forskarutbildning, planering och utveckling av kurser samt handledning av doktorander och examensarbetare inom ämnesområdet att tillmätas stor vikt. Även samarbete med såväl industrin som akademiska forskargrupper samt förmåga att ta ansvar för finansiering av forskningsprojekt kommer att tillmätas stor vikt.

6 6(6) Bilaga 2 Anställningsprofil för adjunkt i kommunikationssystem Ämnesområde Kommunikationssystem med inriktning mot mobilteknik. Ämnesbeskrivning Ämnet mobilteknik omfattar allt från kommunikationsprotokoll för radio -access till tjänsteutveckling. Tyngdpunkten är lagd vid system inom ramen för 3GPP(GSM/GPRS/UMTS) men även andra system, såsom WLAN och PAN är inkluderande. Behörighetskrav För behörighet att anställas som adjunkt krävs avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper samt pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Den sökandes förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet inom grundutbildningen såväl innehållsmässigt som pedagogiskt kommer att tillmätas stor vikt, liksom förmåga till pedagogiskt utvecklings- och förnyelsearbete. Kunskaper inom moduleringsteknik, protokoll för länknivån, kryptering, mobilitetshantering, sessionshantering, plattformar för tjänsteutveckling samt de affärsstrategiska förutsättningarna för aktörerna på marknaden är ett krav. Den sökande skall kunna ta ansvar för drift av ett mindre GSM/GPRS-system för användning inom utbildning och forskning.

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 3/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 3/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-04-06 Protokoll nr 3/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lars-Göran Mattsson Lena Mårtensson Håkan

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-04-20 Protokoll nr 4/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Lena Mårtensson Göran Stemme Studeranderepresentanter

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 13/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Leif Brodersen

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 13/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Leif Brodersen PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-09-27 Protokoll nr 13/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Fredrik Laurell Håkan Olsson Lars-Göran

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 5/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 5/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-05-04 Protokoll nr 5/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Lars-Göran Mattsson Lena

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 14/06

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 14/06 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-10-11 Protokoll nr 14/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Göran Stemme Lena Mårtensson Fredrik Laurell

Läs mer

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman PROTOKOLL Rekryteringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-03-31 Protokoll nr 5/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-05-18 Protokoll nr 6/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Fredrik Laurell Lars-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopllia Hober Svante Linusson

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopllia Hober Svante Linusson PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-03-28 Protokoll nr 06/07 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopllia Hober Svante Linusson J an Wikander Doktorandrepresentant May-Britt

Läs mer

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Protokoll nr 1-2003 Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag 2003-01-22 Närvarande ledamöter Christina Moberg, prodekanus, ordförande Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snlckars, ordförande Lars-Åke Brodin. J esper Oppels trup Göran Stemme

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snlckars, ordförande Lars-Åke Brodin. J esper Oppels trup Göran Stemme = Protokoll Sammanträdesdatum q Protokoll nr :W/08 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snlckars, ordförande Lars-Åke Brodin J esper Oppels trup Göran Stemme Studerandrepresentanter Anders Biltmo

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 8/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 8/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-06-21 Protokoll nr 8/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Fredrik Laurell Lena Mårtensson Håkan

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Anna Höglund Rehn

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Anna Höglund Rehn PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-04-05 Protokoll nr 6/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Göran Stemme Lars-Göran Mattsson Lena Häggström Fredrik Laurell

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström. Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström. Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare 15/2018 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-10-16 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

J an Wikarrder Lars-Ake Brodin

J an Wikarrder Lars-Ake Brodin PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober J an Wikarrder Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrop studeranderepresentant Oskar Lind Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 03/07. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 03/07. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-02-14 Protokoll nr 03/07 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Göran Stemme Ulf Karlsson Sophia Hober Svante Linusson

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrnp Doktorandrepresentant May-Britt Öhman Studerandrepresentant

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet

PROTOKOLL Anställningsutskottet PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Göran Stemme Lars-Ake Brodin Jesper Oppelstrop Studeranderepresentanter Oskar

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

J esper Oppelstrop Göran Stemme

J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanttädesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrop Göran Stemme Ka~a Grillner Studerandrepresentanter Anders Biltmo Övriga

Läs mer

z o Protokoll nr :24/09

z o Protokoll nr :24/09 Protokoll Sammanträdesdatum z o Protokoll nr :24/09 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Soplua Hober Svante Lirrusson Göran Stemme studeranderepresentant

Läs mer

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund PROTOKOLL Befordringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-05-11 Protokoll nr 4/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Staffan Henriksson Anders Hult Arne Johnson Tuula Teeri Stefan Östlund

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz. Doktorandrepresentant

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz. Doktorandrepresentant Protokoll /FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz J esper Oppelstrup AnaRusu Bo Wahlgren Sören Östlund Doktorandrepresentant J onatan Freilieb

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson 1 Sammanträdet öppnas Studerandrepresentanter Anders Biltmo Övrig;>

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 10/06

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 10/06 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-06-14 Protokoll nr 10/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande 1-17, 19-24 Henrik Christensen, ordförande 18 Göran Stemme

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (5) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-10-07 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Kaj Lindecrantz

Läs mer

Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor, CBH Monica Lindgren, professor, ITM Bo Wahlberg, professor, EECS

Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor, CBH Monica Lindgren, professor, ITM Bo Wahlberg, professor, EECS 17/2018 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-11-27 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist. Maggi Nilsson Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist. Maggi Nilsson Kia Vejdegren, protokollförare 7/2018 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-04-24 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

1 (2) Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultets

1 (2) Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultets 1 (2) 2012-03-12 Catharina Sitte Durling Kanslichef Arbetsordning för lärarförslagsnämnden vid Juridiska fakulteten (fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2012-03-12, reviderad genom delegationsbeslut

Läs mer

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Studerandrepresentant Kerstin Holmström Oskar

Läs mer

J esper Oppelstrop Göran Stemme

J esper Oppelstrop Göran Stemme PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme S tuderandrepresentan t Kerstin Holmström OskarLind

Läs mer

Studeranderepresentanter. Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter. Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare 2/2019 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2019-02-05 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Sammanträdesdatum Doktorandrepresentant Jonatan Freilieb

Sammanträdesdatum Doktorandrepresentant Jonatan Freilieb Protokoll /FR Sammanträdesdatum Protokoll nr 12/11 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Anders Karlström Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrup Nina Wormbs Bo Wahlberg Sören Östlund

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 9/2017 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-05-09 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme J an Wikander Studerandrepresentanter Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum Protokoll nr 9/10 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopbia Hober Jörgen Eklund Jesper Oppelstrop Göran Stemme Ulf Karlsson studeranderepresentant

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45 . )M Ed Medicinska fakulteten a G,,.,.,A w ALE RS~~ 1(5) Närvarande: Peter Naredi Sven Bergström Leif Carlsson Magdalena Domellöf Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Karin Nylander

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Ulf Karlsson. J esper Oppelstrop Göran Stemme

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Ulf Karlsson. J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme J an Wibtnder Stnderandrepresentant Kerstin

Läs mer

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen SPRÅKFAK Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till Anställningsordningen Reviderad och fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-03-21 Innehållsförteckning Kompletterande

Läs mer

Sammanträdesdatum Doktorandrepresentant J ona tan Freilieb

Sammanträdesdatum Doktorandrepresentant J ona tan Freilieb Protokoll /FR Sammanträdesdatum Protokoll nr 11/11 Nätvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Anders Karlström Kaj Lindecrantz J esper Oppelstrup Nina Wormbs Bo Wahlberg Sören Östlund

Läs mer

Lärarrepresentanter Folke Snickats, ordförande Ulf Karlsson Jesper Oppelstrup Göran Stemme. Studerandrepresentanter Kajsa Boström Anders Biltrno

Lärarrepresentanter Folke Snickats, ordförande Ulf Karlsson Jesper Oppelstrup Göran Stemme. Studerandrepresentanter Kajsa Boström Anders Biltrno Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickats, ordförande Ulf Karlsson Jesper Oppelstrup Göran Stemme Studerandrepresentanter Kajsa Boström Anders Biltrno Övriga

Läs mer

Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy Ohlsson, professor, SCI Åsa Emmer, professor, CHE Monica Lindgren, professor, ITM

Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy Ohlsson, professor, SCI Åsa Emmer, professor, CHE Monica Lindgren, professor, ITM 8/2017 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-04-25 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy

Läs mer

J esper Oppelstrop Sören Östlund Bo Wahlberg

J esper Oppelstrop Sören Östlund Bo Wahlberg Protokoll Anställningsutskottet/FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: 1 Sammanträdet öppnas Lärarreptesen tanter Sophia Ho ber, ordförande J esper Oppelstrop Sören Östlund Bo Wahlberg Studeranderepresentant

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 8/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-05-03 Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Anna Delin Åsa Emmer Erik Fransén Katja Grillner, fr.o.m.

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet PROTOKOll Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (7) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-11-18 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Bo Wahlberg Kaj Lindecrantz

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2009 1(6) Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens lärarförslagsnämnd

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2009 1(6) Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens lärarförslagsnämnd GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 7/2009 1(6) Tid 2009-08-13 kl. 09.15-11.30 Plats Konferensrum Kronan C410, Sprängkullsgatan 21 våning 4 Närvarande ledamöter Lindholm Schulz Helena professor, dekan och

Läs mer

Fakultetsrådets arbetsordning

Fakultetsrådets arbetsordning Arbetsordning Gäller från och med Diarienummer 2019-01-01 V-2018-1040 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Fakultetsrådet 2018-12-12 UF/PLU Fakultetsrådets arbetsordning Med utgångspunkt

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

Sammanträdesdatum Studerandrepresentanter Anders Biltmo Kajsa Boström

Sammanträdesdatum Studerandrepresentanter Anders Biltmo Kajsa Boström Protokoll Sammanträdesdatum Protokoll nr 01/08 Närvarande ledamöter: Lärarr~resentanter Folke Snickars, ordförande Katja Tollmar Grillner Sophla Hober Ulf Karlsson Svante Linusson Jesper Oppelstrop Göran

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Ledamöter deltagande per capsulam: Närvarande ledamöter: LJiratrepresentanter Sophia Hober, ordförande Svante Linusson Ana Rusu Sören Östlund Malin Selleby

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jesper Oppelstrop Göran Stemme Svante Linusson Katja Grillner

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jesper Oppelstrop Göran Stemme Svante Linusson Katja Grillner Protokoll Anställ11ingsutskottet Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jesper Oppelstrop Göran Stemme Svante Linusson Katja Grillner Studerandrepresentanter

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Sruckars, ordförande Jesper Oppelstrop Svante Linusson Jörgen Eklund

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Sruckars, ordförande Jesper Oppelstrop Svante Linusson Jörgen Eklund Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Sruckars, ordförande Jesper Oppelstrop Svante Linusson Jörgen Eklund Ka~a Grillner Sophia Hober Övriga närvarande Maria Lindencrona,

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia I-Iober, ordförande Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrnp AnaRusu Sören Östlund

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia I-Iober, ordförande Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrnp AnaRusu Sören Östlund Protokoll /FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia I-Iober, ordförande Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrnp AnaRusu Sören Östlund Doktomndrepresentant Jonatan Freilieb Övriga

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

J esper Oppelstrop AnaRusu Anna Wahl Bo Wahlberg Nina Wormbs Sören Ösdund

J esper Oppelstrop AnaRusu Anna Wahl Bo Wahlberg Nina Wormbs Sören Ösdund Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Ho ber, ordförande Anders Karlström J esper Oppelstrop AnaRusu Anna Wahl Bo Wahlberg Nina Wormbs Sören Ösdund Doktorandrepresentant

Läs mer

Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna Jensen Monica Lindgren Bo Wahlberg Britt Östlund

Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna Jensen Monica Lindgren Bo Wahlberg Britt Östlund 6/2017 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-03-28 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande Sören

Läs mer

Studeranderepresentant Eric Landström. Maggi Nilsson Katinka Pålsson, protokollförare

Studeranderepresentant Eric Landström. Maggi Nilsson Katinka Pålsson, protokollförare PROTOKOLL 9/2018 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-05-22 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Studeranderepresentant Eric Landström. Petra Rosenquist Jenny Wiklund Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentant Eric Landström. Petra Rosenquist Jenny Wiklund Kia Vejdegren, protokollförare 2/2018 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-01-30 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, vice ordförande Katja Grillner,

Läs mer

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare 4 M E.,~ Medicinska fakulteten s C,.,., F' 12, al A, (VERS\ 1(5) Närvarande: Lars Hjalmar Lindholm Sven Bergström Marie Bixo Sven Bergström Birgitta.Bernspäng Leif Carlsson Erik Johansson Kerstin Lagervall

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp Stnderandreptesentant Kerstin Hohnström Oskar

Läs mer

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och anställning som eller befordran till universitetslektor

Läs mer

J ör gen Eklund Sophia Hober Svante Linusson. J esper Oppelstrop Göran Stemme

J ör gen Eklund Sophia Hober Svante Linusson. J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentantet Folke Snickars, ordförande J ör gen Eklund Sophia Hober Svante Linusson J esper Oppelstrop Göran Stemme Övriga närvarande Dilek Giir

Läs mer

BESLUT Naturvetenskapliga fakultetsnämnden

BESLUT Naturvetenskapliga fakultetsnämnden BESLUT Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-02-20 Utredare Mikael Stenberg 2010-10-27 (FN, REV) 2012-12-05 (FN, REV) Riktlinjer och handläggningsordning för antagning av docent inom den naturvetenskapliga

Läs mer

1 (5) BESLUT Humanistiska. fakultetsnämnden. Allmänt. att vid. fakulteten. I ansökan ska har till fakulteten.

1 (5) BESLUT Humanistiska. fakultetsnämnden. Allmänt. att vid. fakulteten. I ansökan ska har till fakulteten. 1 (5) BESLUT 2013-02-12 fakultetsnämnden Riktlinjer och handläggningsordningg för att antas som docent vid fakulteten (Ersätter tidig fakultetsnämnden 2010-12-14.) are riktlinjer fastställdaa av 1. Allmänt

Läs mer

Bedömningskriterier vid anställning och befordran

Bedömningskriterier vid anställning och befordran 1 (7) PM Juridiska fakultetskansliet Bedömningskriterier vid anställning och befordran Fastställda av Juridiska fakultetsnämnden 2011-09-05, reviderade 2017-06-07 (del.). Till grund för bedömningen av

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Göran Stemme Studeranderepresentanter Per

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Sophia Hober J an Wikand er Ulf Karlsson J esper Oppels trup Studerandrepresentant Oskar

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 1/06

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 1/06 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-01-25 Protokoll nr 1/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Lars-Göran Mattsson Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande J esper Oppelstrup Göran Stemme Svante Linusson Jörgen Eklund

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande J esper Oppelstrup Göran Stemme Svante Linusson Jörgen Eklund Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande J esper Oppelstrup Göran Stemme Svante Linusson Jörgen Eklund Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare

Läs mer

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent

Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Riktlinjer för antagning som oavlönad docent Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 20-02-02 Reviderad 203-02-3 Reviderad 205-2-02 Reviderad 206-09-07 Dnr 20/76 Riktlinjer för antagning som oavlönad

Läs mer

Sammanträdesdatum Övriga närvarande Katarina Bröms Maria Lindencrona, sekreterare Ann-Christine Eklind Katinka Pålsson

Sammanträdesdatum Övriga närvarande Katarina Bröms Maria Lindencrona, sekreterare Ann-Christine Eklind Katinka Pålsson Protokoll /FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz J esper Oppelstrop Ana Rusu Bo Wahlgren Sören Östlund Malin Selleby Doktorandrepresentant

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE ~ Protokoll ru~/ 12 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: Liirmnpresentanter Studeranderepresmtant Sören Östlund, ordförande Nina Wormbs Ana Rusu Gustaf Forsman Emelie

Läs mer

I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

I$S '' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '~))[-e:n' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J if! KTHl t VETENSKAP fil 0 & OCH KONST a:4l.t ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' Protokoll nr 111)112 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: l..iiran epresenta

Läs mer

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 10 januari 2005 Dnr HS 10-04 / 1614 Forskningskonferensrummet Klockan 08.45 10.20 MINNESANTECKNINGAR Närvarande

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 21/2017 1 (10) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-12-12 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande: Lärarrepresentanter Johan Håstad, professor

Läs mer

Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor

Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor Dnr TEOLFAK 2016/42 Teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor vid teologiska fakulteten Fastställd av teologiska fakultetsnämnden 2016-09-05

Läs mer

Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Eberhard Herrmann professor

Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Eberhard Herrmann professor Tid: 09.15 11.30 Plats: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Eberhard Herrmann professor Stig Norin professor Thorleif

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström

Studeranderepresentanter Eric Landström 12/2018 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-08-21 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Arbetsordning. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning. Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr SAMFAK 2017/30 Arbetsordning Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslut 2017-05-04 Arbetsordningen gäller från och med 2017-10-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium

Läs mer

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp 1(6) Närvarande: Erik Johansson Katrine Åhlström Riklund Sven Bergström Karin Nylander Olov Rolandsson Britt-Inger Saveman Christina Stecksén-Blicks Ragnberth Helleday ledamot, ordförande, pp 86-90, 92-108

Läs mer

PROTOKOLL PER CAPSULAM

PROTOKOLL PER CAPSULAM KONSTFACK KU-nämnden PROTOKOLL PER CAPSULAM Datum 2013-03-20 Per capsulam skickat med epost 2013-03-20. Svar har inkommit från ledamöter markerade med X. Lärarrepresentanter X Zandra Ahl X Magnus Bärtås

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE J i Protokoll nr :12'/12 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: Liiran-epresentanter S tuderanderepruentant Övriga närvarande Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz Malin

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 2/2017 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-01-31 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Bo

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt Dekanus beslutanderätt 7

Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt Dekanus beslutanderätt 7 1 (13) 2017-01-31 Dnr SU FV-1.2.3-0538-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt 3 Områdesnämndens delegation till Juridiska

Läs mer

Studeranderepresentanter. Dilek Gür Kerstin Lagerstedt Katinka Pålsson Sandra Strandberg Johan Gerdin Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter. Dilek Gür Kerstin Lagerstedt Katinka Pålsson Sandra Strandberg Johan Gerdin Kia Vejdegren, protokollförare 7/2019 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2019-04-16 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja Grillner,

Läs mer

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden

8.4 Initiering av anställningsärenden Information om anställningen Ansökan Beredning av anställningsärenden 1. Inledning... 6 1.1 Generella rekryteringsmål/strategier... 6 1.2 Rekryteringsetik... 6 1.3 Allmänna bedömningsgrunder vid anställning inom det statliga området... 6 1.4 Lärares arbetsuppgifter... 7

Läs mer

J esper Oppelstrop Göran Stemme Ulf Karlsson

J esper Oppelstrop Göran Stemme Ulf Karlsson Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Svante Linusson J esper Oppelstrop Göran Stemme Ulf Karlsson Studerandrepresentanter Oskar

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisknaturvetenskapliga. vetenskapsområdet UPPSALA UNIVERSITET

Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisknaturvetenskapliga. vetenskapsområdet UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Dessa riktlinjer tillämpas vid befordran

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 17/2016 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-11-01 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande,

Läs mer

REGLER FÖR ANTAGNING AV OAVLÖNAD DOCENT VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR ANTAGNING AV OAVLÖNAD DOCENT VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden REGLER 1 / 6 2010-11-17 dnr V 2011/270 REGLER FÖR ANTAGNING AV OAVLÖNAD DOCENT VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Fastställda av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Bedömningskriterier vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom det Naturvetenskapliga området.

Bedömningskriterier vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom det Naturvetenskapliga området. Bedömningskriterier vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom det Naturvetenskapliga området. Typ av dokument Beslutad av Regelsamling (HF, AOSU och Områdesnämndens beslut)

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Sussanne A. Larsson verksamheten t o m p 4 Susanne Kvarnström verksamheten (extern) fr o m p 4

Sussanne A. Larsson verksamheten t o m p 4 Susanne Kvarnström verksamheten (extern) fr o m p 4 Närvarande Ledamöter Företräder/utses av Birgitta Öberg, ordf Eva Nylander t o m p 12 Marie Jansson Siw Alehagen Magnus Grenegård Henrik Green Sussanne A. Larsson t o m p 4 Susanne Kvarnström (extern)

Läs mer