#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN"

Transkript

1 M V

2 #y Crflror T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd Med sttid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gird beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla fiir boende inom ftireningen. 1. Ftir undvikande av stdrningar btir kraftig vattenspotning undvikas mellan kt ) Musik frin musikanliiggningar, hemmabioanliiggningarmm. skall hillas inom rimliga nivier ftir att inte sttira grannarna. 3. Bilkiirning inom bostadsomridet endast fiir i och urlastning.(max 10 minuter) OBS! Krypkiirning pi 1:ans viixel iir det som giiller. Parkerar gtir vi i garage eller pi pplatserna samt pfr de 20 betalparkeringar som finns fiir bflde giister och medlemmar. OBS att tillftilligt parkeringstillstind utf?irdas av styrelsen eller att du ringer direkt till QPARK AB och uppger reg.nummer och adress. Garage fir ej nyttjas till annat iin bil eller motorfordonsparkering. Fordon som undantas frfin lappning iir miirkta entrepeniirsbilar, motorcyklar och eumopeder. 4. Hundar fflr icke rastas eller springa liisa inom bostadsomridet. Kattiigare iir skyldiga att ha uppsikt iiver att katten ej kommer in pfr grannens altan eller ftirorenar i sandlfidorna. Katter av hankiin biir vara kastrerade for att minimera luktproblem runt vira fastigheter. 3. Briinnbara sopor skall liiggas i Molok fiir briinnbart Svarta pisar med hundbajs sliings i den svarta papperskorgarna i intilt. Styrelsen viidjar om att sfl mycket som miijligt av det komposterbara hushillsavfaltet liiggs (utan plastpflsar) i nflgon av de tre Biomoks som finns tillhanda. Papperspflsarfinns att hiimta i direkt anslutning till dessa. 6. Tviittstugorna skall stiidas efter varje tillftitte. Gliim ej luddfiltret i torktumlaren. Respektera uppsatta regler. 7. Idvrigt iir bostadsriittshavaren skyldig att iakta alt niidviindig fiirsiktighet ifrfrga om vfrrden av lligenheten och iivriga utrymmen. Bostadsriittshavaren iir ansvarig fiir att andra boende i omridet inte stiirs. Paraboler fflr endast monteras efter skriftligt titlstflnd frin styrelsen. 9. Grusning och skottning av sn6. Varje boende miste sjiilva skotta och grusa utanfiir sin egen diirr samt utanftir ditt eventuellt fiirhyrda extra fiirrfld. Grus finns i nflgon av de griina lfldorna som vintertid finns uppstiitlda inom omrfrdet. Tiink pi att iiven skotta pfi din eventuellt ftirhyrda p-plats samt utanfiir ditt eventuellt fiirhyrda garage. STYRBLSEN

3 Medlemsinformation fiir HSB Brf Friimby Gflrd Andrahandsupplfltelse Bostadsriittshavareffir upplita sin liigenhet i andra hand till nigon annan, dvs. andrahandsuthyrning.for detta fordras dock styrelsensgodkiinnande. Ans6kan om andrahandsuthyrningska gcirasskriftligen och innehilla bl.a. skiilen till att liigenheten ska hyras ut. Studier eller arbete pi annan ort, tillhor de skiil som ger ratt att hyra ut i andra hand for en period av, som regel, 6 minader i taget. Badrum/vfrtrum Alla nyinstallationer och loriindringar i badrum ska utforas av professionellt yrkesfolk. Detta for aff undvika onddiga fel som kan leda till utgifter bide for den enskilde bostadsriittshavarenoch for ftireningen. Tiink pi att bilning pi iivre plan mflste ske med stor ftirsiktighet dfl det inte iir lingt ner till grannen under. r Torkfumlare Torktumlare fbr installeras i badrummet endast om god ventilation kan ordnas. Torktumlare medfbr stora risker for fukt- och mtigelskador i fastigheten och Du blir ersiittningsskyldig for nddviindiga reparationer. Tag kontakt med styrelsen som kan hjiilpa till med information om riitt utrustning och installation. Bilparkering 20 avgiftsbelagdakorttidsparkeringar for giister och medlemmar finns att tillgi (lkritim eller 10kr/dygn) Fast boende kan hyra p-plats med eller utan motorvtirmare eller garage. Vid tillg6ng kan iiven p-platser hyras per dygn for dina giister. Kostnad 15 kr (motorviirmare) eller 10 kr ldygn. Friimbyskolans parkering ffir anviindas under icke skoltid. (OBS! Skoldagar m6ste denna parkering liimnas senastklockan ) Tv6 handikapparkeringar finns inom omridet. (Bakom Tv. 9 samt bakom Tv. 37) Bescikaremed handikapptillstind parkerar iiven utan avgift pi de uppmzirkta}} betalparkeringarna. Bilikning Fdreningen anlitar Q-Park AB for parkeringsdvervakning. I och urlastning max l0 minuter iir det som giiller. "Bilikning inne i omridet - nej tack"! Det tir foreningens policy. Vi vill viirna en god utemiljd, inte minst for att vira barn tryggt ska kunna leka utomhus. Bilar fhr endast kdras in ftr direkt i- och urlastning vid bostad eller florrid. Tiink pfl att det iir ktirning pi 1:ans viixel som giiller och inget annat. Om du tillfblligt behdver st6 ltingre parkerad intill din bostad pga. FIW eller renovering mm si prata med styrelsen s6 utftirdas ett tillfiilligt parkeringstillstind. Du kan iiven ringa direkt till Q-Park AB p6 telefon och uppge registreringsnummer samt adress. OBS! Undantag giiller for foljande fordon: Mtirkta entrepenorsbilar,motorcyklar och eu-mopeder. Bostadsriitt I dagligt tal anvtinds bostadsriitt lor att beteckna den liigenhet man innehar. Det iir emellertid inte korrekt ur juridisk synvinkel. Det man.ktiper niir man kdper en bostadsr?itt,iir riitten att utnyttja en viss liigenhet. Man iiger siledes inte sin liigenhet. Agandet iir kollektivt. Det iir i forening som vi i bostadsriittsftireningen iiger allt tillsammans. Villkoren for bostadsrtittenregleras i vira stadgar, i beslut av ft)reningen, i upplitelsevillkoren ndr liigenheternaforsta gflngen togs i bruk, i bostadsrtittslagenoch i lagen om ekonomiska foreningar. Bo stadsriitts fti ren in g Formellt tir en bostadsriittsforening en ekonomisk florening. Fdreningens uppgift ar att erbjuda liigenheter med bostadsriitt till sina medlemmar och dtirigenom gynna medlemmarnasekonomiska intressen. Arbetet i ftireningen leds av en av en styrelse som medlemmarna viiljer. En av fordelarna med en bostadsriittsforening tir man tillsammans med andra kan utveckla boendet p6 biista siiff. I det arbetethar vi alla ett gemensamtansvar. Bostadsriittshavare Person som skaffat sig en bostadsriitt kallas officiellt bostadsrtittshavare.i ftireningens stadgar hittar man allt av vikt som handlar om rzittigheter och skyldigheter ft)r bostadsriittshavare.friimst av rtittigheterna kan n?imnas riitten att utan tidsbegr2insningdisponera sin liigenhet och att piverka det egna boendet. Av skyldigheterna bdr niimnas den att bostadsriittshavaremed egna medel ska "hilla l2igenheteni gott skick" och "riitta sig efter de siirskildaregler som foreningeni Overensstiimmelse med ortenssedmeddelar". Canadensare En Canadensarefinns attllrna for ftireningens medlemmar. Kontakta expeditionen for mer information..

4 2 Cykelparkering Vi har separatacykelfonid (se omrideskarta). Bostadsnyckeln gir till dessautrymmen. Diskmaskin Diskmaskin ska installeras av fackman eftersom en felaktig inmontering kan leda till stora kostnader for den som drabbasav en vattenskada. Ekonomi I foreningens s.k. irsredovisnitg, som behandlas pi ordinarie foreningsstiimma, finns viktiga uppgifter om foreningens ekonomi. P6 utgiftssidan dominerar kostnader ftir vira 16npi fastigheterna(rtintor och amorteringar) och pi intiiktssidan handlar det om vira minadsavgifter ("hyresinttikter"). El-siikringar Pi viiggen utanfor ddrren till lagenheten finns ett l6st skip. Dtir tir huvudstikringarna (16 A) och elmiitaren placerade.nyckel till skipet finns i ltigenhetenoch har ett grhtt, runt plasthandtag.for boende i Herrgflrden var god kontakta Lars Nord vid problem. Boende i Tv 9 & Tv 38 har sin huvudsiikring i ktillaren, direkt niir ni kommer in till hoger. Felanmiilan Kan gdrastill HsB-kontoret ( )eller till ansvarigi styrelsen.obs! Jourtjiinsten( som leder till Securitas) ffir endastanlitas vid risk ftir vattenskador och annat som inte kan ansti till n[sta vardag. Jourtjiinsten iir mycket dyr och om den utnyttjas i andra fall ffir bestiillaren betala kostnaderna.vid tveksamhetta kontakt med n&gon i styrelsen. Fjiirrkontroll till din garageport Vid ej fungerande f?irrkontroll si kan du viinda dig direkt till Crawford Center tei Kostnad for en bortappad eller forstdrd fizirrkontroll ffir du som hyrestagaresjiilv sti ftir. (Pris : 550 kr/styck) Fiireningsstiimma En ging om fr.retska hillas ordinarie foreningsstiimma, som utgrir foreningens hdgsta beslutandeorgan. Den ska bl.a. ta sttillning till foregiende 6rs verksamhet, diir inte minst styrelsens ftirvaltning av foreningens tillgingar granskas. Stiimman ska vidare ta stlillning till inliimnade motioner, vtilja styrelseordlorande och styrelseledamdter. Alla medlemmar, dvs. bostadsrtittshavare, har rdstriitt. Utdver den ordinarie foreningssttimman som brukar hillas i bdrjan pi maj minad kan styrelsen kalla till extra foreningsst?imma"niir styrelsen finner skiil till det", som det heter i vira stadgar Ftirrfld I omridet finns fristiende forrid att hyra. Dessa iir beliigna i kiillaren pi Torkits viig 9 och 38. I anslutning till garagen som ligger bakom Herrgirden finns tio friliggande florr&d, och vid garagebyggnadernabakom Torkils vag3-9 finns ytterligare fiirr6dsplatser. Skulle det visa sig, fiir den som dnskar ett forred, aff det saknaslediga, gir det bra ait stiilla sig i kd for att komma ifriga niir nigot ftrrid blir ledigt igen. Ta kontakt med medlemsexpeditionen. Griinomrflden Vi har fina gronomriden och ett antal triidgirdsbord finns utstiillda sommartid. Allt fbr naturligtvis anviindasav s&viil stora som smi for lek, avkoppling och samvaro. Det Zirviktigt att ttinka ph attman inte st6r omgivningen och naturligtvis skall man stiida efter sig si att det iir rent och snyggt i omridet. Alla ytor utanfor fastigheterna och markeradeuteplatser 2irgemensamtutrymme. Buskar och hiickar skdts och klipps av vaktmastaren.vill Du hjalpa till med detta gir det bra,baradu ridfr6gar styrelsen. Om buskar och hiickar tas bort utan styrelsens medgivande kan Du bli ersiittningsskyldig. Vill Du plantera viixter intill Din liigenhet sfl gir det bra, om Du talar med sfyrelsen forst, men d6 ansvarardu ocksi lor skdtseln av dessa.undvik giftiga viixter med tanke pi barnen. Gym F6reningensgym finns i Hengirdens kiillare. Nyckel kan kvitteras ut pi expeditionen. Tank ph att respekterade regler som finns uppsatta.

5 Hemfiirsiikring Frin den ll ar alla medlemmar i foreningen kollektiw forsiikrade med ett bostadsriittstillagg. Det innebiir ett bra skydd om olyckan skulle vara framme i form av en vattenskada. Grundforsiikringen, hemfdrsiikringen miste du dock sjiilv teckna med ett forsiikringsbolag som du vziljer. Telefonnummer till foreningens florsiikringsbolag, Trygg Hansa iir Detta nummer gziller bflde vardagar, kviillar och helger. F6reningens forsiikringsnummer dr HSB HSB (ursprungligen ftirkortning for I{yresgiisternasgparkasse-och!5rggnadsforening)iir en kooperation som bestir av ca bostadsr?ittsforeningar.dessa bostadsriittsforeningartir i sin tur sammanslutnai - och agareav 33 regionala foreningar. Fdr vir del tir vi med i HSB Dalarna, som vi d& iiger tillsammans med owiga HSBanslutna bostadsrtittsforeningari liinet. PA nationell nivi samordnasverksamhetenav HSB Riksfiirbund, som iigs av de regionala ftireningarna. Vir forening (som formellt heter HSB:s bostadsriittsforeningfriimby Gird i Falun) utnyttjar miijligheten att kdpa tjiinster av HSB Dalarna for fastighetsskdtsel och ekonomisk fiirvaltning. Via medlemskapet i HSB Dalarna har man som bostadsrtittshavarertitt till rabatter i ett antal olika butiker i Dalarna. (Liis om detta i medlemstidningen"vi i HSB Dalarna" eller pi " Husdjur Alla hundar och katter miste h&llas under uppsikt och ffir inte gi l6sa eller rastas inom bostadsomridet. Barnens sandlfidor och lekplatser fbr absolut inte fungera som husdjurstoalett, lika lite som vira planteringar. Dessutom finns det m6nga som lider av allergier och som av den anledningen mir extra diligt av objudna husdjursbesok. Eftersom vira husdjur inte kan stiillas till svars for det de gdr, faller allt ansvar pi djurtigarna. Runt omridet finns siirskilda behillare diir man fbr liigga plastpisarna med djurens avforing. Inre fond Fr6n 2010 gors ingen ny avsiittning till medlemmarnas inre reparationsfond. Det som finns kvar kan dock anviindas for renoveringar och kvitton kan l?imnasin p& expeditionen l2a. (max ett 6r gamla). Lfrs Liset till ytterddffen ansvararbostadsr?ittshavaren for. Vid lisbyte kan du fb ett rabatterat pris pi ett mycket bra lfls hos Falu L6s- och Nyckelservice.Liset - ASSA 2000 Evo - har en s.k. hakregel som kopplar sammandorren med diirrkarnen vilket fiirsvarar m6jligheten for en inbrottstjuv att bryta upp dorren. Det finns givetvis en enklare variant av 16socksfl. Om du kdper ett nyff l6s av Falu L&s och Nyckelservice s&har du mdjlighet att ingi i v&rt huvudnyckelsystem. Ring till lisfirman direkt for priser och bestiillningar p6 telefonnummer l3l 10. OBS! Vid lisbyte mfiste du spara nflgon gammal nyckel sfl att du kommer in i cykelftirrid. Lisoppning kan i yttersta nddfall ske via huvudnyckel till en kostnad av 500 kr. Kontakta Maggan eller Christer i styrelsen. MedlemsexpeditionTorkilsv dg 12A Ftireningensmedlemsexpeditionkan man vtinda sig till i frigor kring boendet m.m. Dtir kan man bl.a. k6pa fonsterfilter och ligenergilampor ftir utebelysningen.expeditioneniir 6ppen helgfria mindagar, kl , och torsdagar, , med sommardppetfrin mitten av juni till mitten av augusti pi mindagar Du kan ocksi ringa in ett meddelandepi telefonsvararen,tel , eller liigga ett meddelandei vir brevlida som sitter utanfor ytterd6rren (Telefonsvararen liises av och postlidan tdms regelbundet iiven under tider di expeditioneniir stiingd.)via e-postkan man meddelasig med hjalp av adress: slwel ambygard.com Nycklar Tviittstugorna : Egna nycklar mtirkta TV(Herrgirden) TVA(9:an) Cykelftirr&den : l2igenhetsnyckeln/garagenyckeln (ursprungliga nycklarna) Snickarboden: Tviittstugenyckeln Redskapsboden: lagenhetsnyckel(ursprungliga nycklarna) Om du har ett nyare lfls s&finns en nyckel att hiimta p6 expeditionen Sfyrelsens forhoppning ar att olika nycklar och l6s kommer att fbrsvinna samtidigt som ett elektroniskt bokningssystem installeras till tviittstugor/dvernattningsliigenhet& gym. Redskap/utrustning o Borrmaskin En kraftig slagborrmaskin ltimplig att borra i betongvtiggar finns att lflna p6 >medlemsexpeditionen.. Triidgflrdsutrustning

6 4 Vid redskapsutrymmenabakom Herrgirden finns attlirna fiir kortare bruk s6dantsom kan behdvas vid div. triidg6rdsarbete,sisom skottkiirra, krattor, spadar,griisklippare m.m. o Sliipvagn Det finns en sliipvagn attlina for kortare transporter. Tala med vir expedition om detta. Sliipet ftr inte anvtindas for lzingretransporter 6ver flera dygn. Paraboler Paraboler fbr endastsiittasupp efter skriftligt tillstind av styrelsenmed monteringsanvisningar. Skottning och sandning Extra (grdna) sandl6dor finns vintertid utplacerade p& valda platser. Du som bostadsriittsinnehavareiir ansvarig for skoffning och grusning utanfor din egen dorr samt utanfbr ditt eventuellt hyrda forrid, garagesamt p6 och runt din p-plats. Skyddsrum Skyddsrum finns i Frtimbyskolan. Styrelsen ftireslir att Du vid liimpligt tillftille orienterar Dig om dessautrymmen. Snickarbod Det finns en snickarbod bredvid traktorgaraget invid Herrgirden. Dit gir tviittstugenycklarna. Snickarboden ffir anviindas av medlemmar, men skall stiidas efter anviindandet. Den fbr inte utnyttjas pi siitt som gcir det svirt eller omdjligt ftir andramedlemmar ait vara d2ir. Sophantering Niirmare anvisningar kring all sophantering finns i kommunens irligen utgivna "sopkalendern", som rekommenderastill liisning. I den finns t.ex. information om hur olika typer av sopor ska sorterasoch var dessa ska ltimnas. Det som angesnedan iir endastsidant som mera direkt berorvflr egen forening. o Hushillsavfall Komposterbart: Liiggs i nigon av de mindre beh&llarna (biomoloks). Papperspisar finns i direkt anslutning till dessa. Brcinnbarr: Fdrpackas viil i valfri plastpise och l[ggs i nigon av de tvi storre moloks som finns uppst?illda i omridet. (Den ena finns invid garagenbakom Torkils vagg och den andra invid garagenbakom Herrg6rden.) Pappersdtervinningfinns nrirmast vid Konsum Kvarnbergets dtervinningscentral. Plast och metall samt glas mdste kimnas vid en dtervinningscentra I (Konsum Kvarnberget r)r ncirmast) Icke brrinnbart (deponirester)miste liimnas pi kommunens avfallsanliiggning pi Ingarvet. Detta giiller Zivenicke godkiind kaffsand!! Sparkar Tv6 stycken sparkar finns till utlining i sltipvagnsgaraget. Stadgar Det iir foreningens stadgar som anger vltra ramar. I stadgarnafinns det mesta som reglerar vir verksamhet, t.ex. bestiimmelser angiende styrelsens arbete, bostadsriiffshavarensriittigheter och skyldigheter och av vilka anledningar man kan forlora riitten att bo kvar. Styrelse Det iir styrelsensuppgift att leda det dagliga arbetet i foreningen, vilket frtimst gflr ut ph att se till att tillgfingarna forvaltas pi btista siitt. I detta ingir att faststiilla m6nadsavgift ("hyran"), uppriitta en underhflllsplan och budgetera pengar for detta. Inom syrelsens ansvarsomr6deligger iiven att se till att de ordningsregler m.m. som foreningen har foljs. Man kan ni styrelsen via Fdreningens hemsida har adressen Regelbunden foreningsinformation kommer ocksi ut skriftligen. Om du vill prata med nigon i styrelsenmen inte ffir kontakt si gir det bra att ringa titl v6r expedition helgfria mindagar (1S ) och torsdagar( )p5 telefon Triidgirdsavfall Om du bor si att du fbr triidgirdsavfall i form av lov, kvistar med mera s& kan det liiggas i naturkomposten p6 Pampas.

7 ) Tviittstugor Det finns tv6 tviittstugor, en i Herrgirden (T.v. la) och en i Torkils viig 9. Dit fordras speciell ddrrnyckel samt "markeringsplugg" med tillh6rande nyckel for markering av wattid, utrustning som hdr till lagenheten.pluggen ska vara miirkt med innehavarensadress,t.ex. "T.v.4l J", ingenting annat. De fasta tvtittiderna iir utlagda fr6n , och Man har ratt attta nigon annansforbokade tid da det g6tt mer [n 30 minuter utan att personen i fr6ga tagit tviittiden i ansprik, om det inte finns nigon notering om "kommer senare" eller dylikt. Tvtittstugorna skall vara tomda och st[dade innan niista tvtiffperiod bdrjar Gl6m inte att ta bort pluggen ntir du tvdttat klart. Den maskinella utrustningen i tvafistugorna fbr inte anviindas fttre eller efter 22.00, av hiinsyn till niirboende. Att anviinda tviiffstugorna ar avgiftsfritt for den enskilde, men det innebiir inte att det iir gratis, naturligtvis. Tillsammans betalar vi for allt, utom ftr det tviittmedel som anviinds! Var diirfor aktsam om utrustningen och om el- respektive vattenforbrukningen. Av detta ltiljer att utrustningen inte fir anviindas fiir annat iin det egna hushillets smutstviitt. Uteplats Till bostaden hor en uteplats, dvs. balkong for den som bor en trappa upp och altan ft)r den i markplanet. Fdreningen, genom dess sfyrelse, har efterstrtivat att dessautrymmen ska kunna brukas och utformas pf, siitt som den enskilde medlemmen sjiilv vill, samtidigt som man haft atttahiinsyn till helheten i omr6det. Omstiindigheter som leder till minga svira avviigningar. Vad ska man t.ex. g6ra niir en medlem onskar bygga ut sin altan? Anta att foreningen skulle folja en riittvisepolicy diir alla medlemmar behandlas exakt lika. Diirmed skulle vi neka medlemmen utbyggnaden, eftersom balkonginnehavarna av fiirklarliga skiil inte har samma miijligheter att expandera sina uterum. I sttillet for denna millimeterrtittvisepolicy har foreningen forsdkt att i gcirligaste min tillmdtesgi Onskemil av den hiir typen, vilket innebiir att utbyggnader har chans att godkiinnas av styrelsen, om de kan ansesvara mittfulla. Se separatagrundregler for fiirtindring av uteplatser. I andra fall kan det vara knepiga estetiska tiverviiganden som kommer in i bilden, dtir styrelsen har att viiga den enskilde medlemmens dnskemil, om foriindringar ay uteplatsen, mot vad som beddms vara till gagn ft)r hela foreningen. Ntir vi anviinder v6ra uteplatser bdr vi ttinka ph att handla p6 siitt som inte?ir stdrande for ntirboende. Grannstimjan m6r bra av att man inte placerar utegrill pi eller ntira altan, utan nigra meter ut p6 griiset for att undvika oliigenheter for niirboende med anledning av stekos. Aven cigarettrdk kan vara besviirande for den som t.ex. befinner sig p& balkong med rdkare pfl altanenunder sig. Vaktmiistare Via HSB Dalarna har vi vir vaktmiistare - Mats Dahlin - knuten till oss. Mats har sin fasta arbetsplatsi Herrg6rden intill desstviittstuga. Den som beh6ver hja$ anmiiler detta till styrelsen, som har ansvaretfor fastighetsskdtseln.mats arbete lorsviras om alla direkt rycker i honom. I min av tid kan han hjalpa medlemmar med sfldant som inte ingir i den ordinarie fastighetsskdtseln.i si fall f6r medlemmen sjtilv betala materialkostnader och en given timersiittning av fu. 200 kr. Tala med styrelsen om detta. Vaktmiistaren kan nis via e-post pi Vattenbesparing med konstantventiler Om du renoverar och byter kranar eller duschmunstyckensfl miste de vattenbesparandekonstantventiler som finns monterade i kdk och badrum flyttas civertill de nva installationerna. Ventilation Fliiktsystemets ventiler finns i k6ket och badrummet. Om Du vill ha god ventilation i ltigenheten bdr Du rensa ventilerna minst tvi ginger om 6ret. Drag ftirsiktigt ut ventilerna, stick in dammsugarslangenoch sug rent. Spiinn sedan upp fiaderbigarna pfl ventilen och tryck fdrsiktigt tillbaka densamma. Gallret och flakten i spiskipan kriiver rengdring oftare. Obs! Brytaren lor fliiktsystemet, som sitter ovanfor diskbtinken kan sti p6 liige 1 (halvfart) som grundinsttillning. Niir Du har mycket matos inne eller fuktigt i badrummet av tviitt eller dylikt, sl6 om brytaren till liige 2 (helfart). Om Du besvtiras av grillriik fr6n utegrill eller annat os, kan ventilationen tillftilligt stiingas av (liige 0). LAgg mtirke till att fl2ikten absolut inte ska vara avstiingd lzingre period, eftersom d6lig ventilation ger fuktskador - kostnader som drabbar den enskilda bostadsrtittshavaren. Dtirutover finns vid kall viiderlek risken att fltikten ftvser fast. om den inte iir i bruk. Viivstuga Innanfor snickarboden finns en viivstuga. Kontakta Margareta Ekman i styrelsen lor mer information.

8 Overnattnin gslii genhet Torkilsvii g 12 A fungerar?iven som dvernattningsliigenhet med 4 bdddar. LEigenhetenmiste kunna disponeras av loreningens olika aktiviteter mellan Kostnad ftir Overnattningen iir 100 htlnatt. Fdreningen?ir sedan 14 oktober 1998 ansluten till Internet med egen server och eget ntitverk. Fdr fr8gor ang&ende detta vflnd er till Fredrik Sj66 via mail eller via tel Fredrik undersdker problem som har med foreningens niitverk att grira men kan inte utfora service.som har med enskilda medlemmars datorproblem att gora.

9

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd H4, M V F, w Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd Med stiid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gflrd beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

B o stad sriitts ffi rening en. I{ybodaberget

B o stad sriitts ffi rening en. I{ybodaberget B o stad sriitts ffi rening en I{ybodaberget Vdlkommen till BRF Nybodaberget! Vi vill med detta brev ftirs

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Till Brf Strandlyckans medlemmar Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Vi hoppas att denna information kan vara till nytta för dig och ditt boende i vår förening. Våra hus var färdiga

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

'1;r i/ " *. - -":' ' 71*** -,

'1;r i/  *. - -:' ' 71*** -, Brf fiiirdingen I I, Uppsala ' 71*** -, *. - -":' -.i1...' r,v.../,.u_.t :../...1','.: i ;+tt{ge:, rii, il:.,;'iijiii-:i: i i i:-:.:..:i, i 'i,,':-f, :'.;t: loi' ;;.:-, l-/1 L1 't - :, l(8) Orgnr: 7l 6447-6298

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

Julinfo från Brf Järnåldern

Julinfo från Brf Järnåldern Årsavgift Julinfo från Brf Järnåldern Styrelsen har beslutat att det inte blir någon höjning av årsavgiften vid årsskiftet 2013-2014. Utedagar 2014 Klipp ner och packa ihop så mycket som möjligt. Förpacka

Läs mer

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken

Uppdaterad 2014-02-11. Din guide till Brf. Björken Uppdaterad 2014-02-11 Din guide till Brf. Björken Till dig som är ny medlem i Brf. Björken Styrelsen önskar dig varmt välkommen som ny medlem i Brf. Björken! Genom denna skrift hoppas vi att du snabbare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 2013 i november VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 Vår förening bildades 1978 och den består av 84 lägenheter som samtliga är bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Org nr 716408-1882. Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar

Org nr 716408-1882. Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar Org nr 716408-1882 Brf Fiskekroken Information till nya medlemmar Innehållsförteckning Välkommen till BRF Fiskekroken... 2 Om att bo i bostadsrättsförening... 2 Hemsida och e-postadress... 2 Föreningens

Läs mer

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler.

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler. Trivsel- och ordningsregler i Brf Gröna Husen, Lidingö Antagna vid årsmötet 2016-05-03 - - - - - - - För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler för HSBs Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och Till Socialstyrelsen Stockholm 2015-09-01 Svensk sj ukskdterskeforening Dnr 121 1 81 1 5 Remiss avseende lorslag - Socialstyrelsens foreskrifter och allmiinna rid (2015:XX) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Välkommen till 2013-04-09. Mariehemsvägen 31 33

Välkommen till 2013-04-09. Mariehemsvägen 31 33 Välkommen till 2013-04-09 Mariehemsvägen 31 33 Hjärtligt välkommen till oss på bostadsrättsföreningen Storspoven Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Storspoven hälsar Dig välkommen som medlem

Läs mer

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Gör din röst hörd! Bostadsrättsföreningen Wahlberget består av 17 lägenheter. Vi är med andra ord en liten förening och möjligheten att prata

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för bostadsrättsföreningen Jaktvägen i Upplands Väsby. Gäller från och med 2015-04-01

ORDNINGSREGLER. för bostadsrättsföreningen Jaktvägen i Upplands Väsby. Gäller från och med 2015-04-01 ORDNINGSREGLER för bostadsrättsföreningen Jaktvägen i Upplands Väsby Gäller från och med 2015-04-01 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta

Läs mer

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14)

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Vi hoppas att ni ska trivas både med bostaden och i området. Här är lite information om föreningen som kan vara bra att känna till. Antal hushåll Det finns 57

Läs mer

2011-02-28 1 av 7. Ordningsregler. För bostadsrättsföreningen Domherren

2011-02-28 1 av 7. Ordningsregler. För bostadsrättsföreningen Domherren 2011-02-28 1 av 7 Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Domherren Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

I detta nr: Styrelsen informerar

I detta nr: Styrelsen informerar nr 1/2013 jan - maj I detta nr: Styrelsen informerar Balkongrenoveringen Vicevärden informerar Nästa nummer beräknas komma ut i slutet av maj 2013. Lämna in annonser eller annat material senast den 20

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!!

VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!! VÄLKOMMEN TILL FALKENBERGSHUS NR 6!! Vi i styrelsen hälsar Dig välkommen som medlem och delägare i föreningen. Vi tror att du kommer att trivas i vår förening. Vi bor i ett välskött område och föreningen

Läs mer

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Östra Mölla Samfällighetsförening Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Innehåll 1. Allmän information 2. Trivselregler / ordningsregler 3. Vanliga frågor 1. Allmän information Allmänt Östra

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar Protokoll fiirt vid sammantrlide med Specialklubben f6r Shih Tzu den 6-7/10 i Giiteborg Niirvarande: Nils-olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Anette Hdkansson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia

Läs mer

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08 Trivselregler och information om våra hus Från A till Ö...... för att vi ska trivas så bra som möjligt i vår bostadsrättsförening. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015

MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 Tiiden mellllan hägg och syren är här Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

Rättigheter, Råd och Regler (RRR)

Rättigheter, Råd och Regler (RRR) UPPLANDS VÄSBY Hemsida: http://www.jt2.se Rättigheter, Råd och Regler (RRR) 1 2010 (fastställd vid årsmötet 2010) Denna skrift är framtagen som en sammanställning av vad som i huvudsak gäller inom vår

Läs mer

TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER

TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER HSB BRF GANBO TRIVSAMMA ORDNINGSREGLER Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheter, men det självklara är inte alltid självklart för alla och därför behöver vi ibland regler. En sak kan vi vara

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2015 Information från Nya grannar Än är det behaglliig temperatur ii lluften Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum

Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum Trivsel- och ordningsregler för Brf Ekparken Dalénum Styrelsen har ansvaret för den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman fattar. Det innebär bl.a. att styrelsen

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

g Fr?imbyGflrd i Falun

g Fr?imbyGflrd i Falun HSB Bostadsriittsfiirenin g Fr?imbyGflrd i Falun Org.nr.716412-723 Styrelsenfhr hiirmedavgeirsredovisningfor riikenskapsiret - 21-l2-3r 21-1-1 HSBBrf FrcimbyGdrd i Falun Org.nr.716412-723 Kostnadsftirdelning

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MAJ 2014

MÅNADSINFORMATION MAJ 2014 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION MAJ 2014 Sommarvärme,, piingst Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon sedan förra

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1

Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1 Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1 På föreningens hemsida, www.brfkyrkbyn1.se, finns utförlig information om föreningen och boendet i Kyrkbyn. Men några saker vill vi passa på att inledningsvis nämna.

Läs mer

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas.

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas. \ÇÇx{üÄÄ f wa G G iùä~éåça4 fàçüxäáxç fàùååaç fàawzaü Yaáà z{xàxç Yaáà z{xàáàx~ç á~a uxáàùååxäáxü Yaáà z{xàáá~ àáxä Év{ awå Ç áàüaà ÉÇ ZÜ ÄÄÑÄaàá aaåçá~çäàaü Év{ ÑÉÜà~Éw féñ{açàxü Çz güùwzüüwázüâññ gü

Läs mer

Information till nya medlemmar

Information till nya medlemmar Bostadsrättsföreningen Stensveden Utgåva 3 2012-12-18 Information till nya medlemmar Vår förening är en fristående bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening,

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015

MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION JUNI 2015 Natiionalldag,, miidsommar semester Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Trafik. Boendeinformation Halmstadshus nr 6. Sept 2010. Obs! Får Ej kastas ska tillhöra lägenheten.

Trafik. Boendeinformation Halmstadshus nr 6. Sept 2010. Obs! Får Ej kastas ska tillhöra lägenheten. Boendeinformation Halmstadshus nr 6 Obs! Får Ej kastas ska tillhöra lägenheten. Sept 2010 Styrelsen Halmstadshus nr 6 vill med detta informationsblad upplysa om några regler och viktiga målsättningar för

Läs mer

ORDNINGSREGLER (smihus)

ORDNINGSREGLER (smihus) ORDNINGSREGLER (smihus) for Bostadsrattsforen i ngen BRF Gota Det hdr bor Du veta om fdreningens ordningsregler! Ansvar for ordningen Styrelsens uppgift 6r att ta hand om den lopande forvaltningen av foreningen

Läs mer

Välkommen till Orgelns Samfällighet

Välkommen till Orgelns Samfällighet Välkommen till Orgelns Samfällighet Med hjälp av detta informationsblad ska vi försöka ge er en inblick i och känsla för vad det innebär att bo i vårt område. Vad är en Samfällighet? En samfällighetsförening

Läs mer

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t.

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t. r,ansn.t.rten I srann r,ax 200s -0F 27 Medd-elad i Malmd KLAGAI\DE Eil Houshan g, 590823-2A7 6 R.estaurang Rex (Nobel) Restauran g & Pizzeria Nobelviigen 107 21437 Malmd Ombud: Advokat Bo Thorvinger Hamilton

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

8i. st"ruclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal

8i. struclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal 8i. st"ruclfarret Bilaga 5 Verksamhebplan 16r Ar 211 Swingkattens verksamhet iir och blir vad medlemmama gdr den till. Fdreningen har m6nga entusiastiska och id6rika medlemmar som bidrar till att utveckla

Läs mer

VÄLKOMMEN till HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg

VÄLKOMMEN till HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg VÄLKOMMEN till HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Vi hälsar er hjärtligt välkommen till er nya bostad och hoppas att ni kommer att trivas i vår förening. För att allting skall fungera på

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15 Brf Idlången nr 21 Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN IDLÅNGEN NR 21! Vi vill hälsa dig välkommen och hoppas att du ska trivas i vår bostadsrättsförening.

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

Minneslista. Sopförråd

Minneslista. Sopförråd Sopförråd Inom samfälligheten finns två sopförråd. Sopförråden används dels för sopkärl och dels för förvaring av samfällighetens gemensamma saker, t.ex. stegar och gräsklippare. Sophämtning Varje fastighetsägare

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

HSB BRF Strandens fakta dokument. Information till boende i föreningen. Ersätter Välkommen till Stranden. 2016-05-16 1 (10)

HSB BRF Strandens fakta dokument. Information till boende i föreningen. Ersätter Välkommen till Stranden. 2016-05-16 1 (10) HSB BRF Strandens fakta dokument. Information till boende i föreningen. Ersätter Välkommen till Stranden. 2016-05-16 1 (10) Innehåll Aktiviteter sida 4 Anslagstavla sida 4 Biltvätt sida 4 Brandvarnare

Läs mer

(Pt. t1 L'n. Arsredovisning. Bostad s rdttsfore n i n gen TEGNERGATAN 19. Fci rva ltn i n gs berdtte I se. Atgard

(Pt. t1 L'n. Arsredovisning. Bostad s rdttsfore n i n gen TEGNERGATAN 19. Fci rva ltn i n gs berdtte I se. Atgard Bostadsrdttsforeningen Tegnergatan 19 Arsredovisning Bostad s rdttsfore n i n gen TEGNERGATAN 19 Slyre/sen fdr hdrmed avge drsredovisning fdr rd)kenskapsdret 1 januari - 31 december. Fci rva ltn i n gs

Läs mer

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 2 (5) Affischering Det är inte tillåtet att affischera i de gemensamma utrymmena samt på fastighetens utsida och tomt. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning

Läs mer

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER PRAKTISKA FRÅGOR PRAKTISKA FRÅGOR Att bo i bostadsrätt fungerar ungefär som att bo i hus åtminstone vad gäller ansvar för sitt boende. Skillnaden är att vi medlemmar i föreningen tar hjälp med vissa arbeten

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen Stadgar for Rikrbyggens b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen Forvaltade BRF Insats 9- Arsavgifterna fordelas ut pa sriitterna i forhallande till insatserna %Riksbyssen INNEHALLSFORTECKNING

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare är Jörgen Källman, telefontid måndag fredag 10.00 12.00 tfn 021-17 91

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Information till samtliga medlemmar inom Brf. Silverdals Torg

Information till samtliga medlemmar inom Brf. Silverdals Torg Att bo i bostadsrätt En bostadsrätt disponerar man med s. k. nyttjanderätt. Föreningen äger alla hus och gemensamhetslokaler. De boende äger tillsammans föreningen. Bostadsrätten är en förmögenhetstillgång

Läs mer

Bo-info för hyresgäster

Bo-info för hyresgäster Bo-info för hyresgäster Bostadsrättsföreningen Åsunden www.brf-asunden.se Detta dokument tillhör lägenhet nr... med adress Sköntorpsvägen... Rev 2010-01-16 Bo-info. Sidan 1 av 6 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI- SEPTEMBER 2014

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI- SEPTEMBER 2014 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI- SEPTEMBER 2014 Sensommar,, skollstart Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt.

Läs mer

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Alla ska trivas Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Svåra ord? Ordlista finns på sidan 10. Omtanke gör det trevligare att bo tillsammans Det bor många människor i ditt hus och det händer

Läs mer

VÄLKOMMEN. till HSB bostadsrättsförening Huslyckan i Helsingborg

VÄLKOMMEN. till HSB bostadsrättsförening Huslyckan i Helsingborg VÄLKOMMEN till HSB bostadsrättsförening Huslyckan i Helsingborg Vi hälsar er hjärtligt välkommen till er nya bostad och hoppas att ni kommer att trivas i vår förening. För att allting skall fungera på

Läs mer

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN

ORDNINGSREGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av:

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Brf. Skönstavik Styrelsen Handbok för medlemmar Brf. Skönstavik Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Lagar och förordningar - Bostadsrättslagen - Lagen om ekonomiska

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö TRIVSEL/ORDNINGSREGLER Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

Policydokument för BRF Mjölner 15

Policydokument för BRF Mjölner 15 Policydokument för BRF Mjölner 15 Inledning Dokumentet beskriver BRF Mjölner 15s övergripande policy för balkonginglasning, bebyggning av uteplats, installation av markis över balkong samt installation

Läs mer

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, Lidingö

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, Lidingö Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, Lidingö Informationsskrift till medlemmar (rev 8 2015-03-16) Allmänt Huset är byggt 1955 och har varit en del av Foresta Hotells fastigheter. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer