Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad"

Transkript

1 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Christian Berginge (S) Christina Wallin Ohlsson (V) Per Larsson (MP) Jan Westergren (M) Thomas Broström (M) Curt Edenholm (FP), ersättare för Sven Wihk (FP) Övriga närvarande Anders Jonasson, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Justerare Thomas Broström Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 15 augusti Paragrafer Underskrifter Sekreterare Cecilia Lundqvist Hahne Ordförande Kenneth Wåhlund Justerare Thomas Broström ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Arvika kommun, Myndighetsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Cecilia Lundqvist Hahne

2 MN 86 Dnr MN 2013/116 Information gällande Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Arvika kommun Ärende Miljöchef Anders Jonasson informerar om den revision som Länsstyrelsen genomfört av livsmedelskontrollen i Arvika kommun. Myndighetsnämndens yttrande skall vara Länsstyrelsen i Värmland tillhanda senast den 11 oktober. Myndighetsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

3 MN 87 Dnr MN 2013/80 Halvardsnäs 6:4, överklagat beslut rörande avloppsanläggning Ärende Två privatpersoner, Övre Ullern Terasse 55, Oslo, har till Länsstyrelsen överklagat den 2 april 2013 rörande avloppsanläggning på Halvardsnäs 6:4. Myndighetsnämnden har den 14 maj 2013, 60, yttrat sig till Länsstyrelsen. I slutet av juni har privatpersonerna till Länsstyrelsen lämnat en skrivelse där man utvecklar sitt överklagande. Denna handling har av Länsstyrelsen översänts till Myndighetsnämnden för yttrande. Länsstyrelsens diarienummer: Beslutsunderlag Skrivelse till Länsstyrelsen från två privatpersoner den 16 juni Miljöstabens tjänsteskrivelse den 5 augusti Miljöstabens bedömning I den skrivelse som privatpersonerna nu i juni har lämnat till Länsstyrelsen menar man att kommunen inte ska kräva att enskilda fastigheter med dåligt fungerande avlopp måste åtgärdas. Istället menar man att kommunen (Myndighetsnämnden) ska sätta fokus på hela Glava glasbruk. De klagar också på utsläppsförhållandena för övriga fastigheter längs Stora Gla i Glava glasbruk. Miljöstaben avsätter varje år resurser för att inventera enskilda avlopp inom vissa prioriterade områden. Resurserna är begränsade men det är mycket möjligt att Glava glasbruk är ett område som forts

4 MN 87 forts kommer att prioriteras för inventering inom något år. Dessutom följer Miljöstaben även upp ärenden/klagomål rörande avloppsanläggningar som inte uppfyller miljöbalkens grundkrav. Sådana ärenden kommer till Miljöstabens kännedom bland annat via kommunens slamsugningsorganisation, i samband med bygglovansökningar och genom klagomål från allmänhet och grannar. Befintliga enskilda avlopp som inte uppfyller miljöbalkens krav måste åtgärdas i takt med att de inventeras och/eller upptäcks. Varje avloppsärende är unikt och måste hanteras från fall till fall. Ibland kan det vara en lämplig lösning att två eller flera fastigheters avlopp ordnas gemensamt. I andra fall är en enskild lösning det bästa. Det finns idag inga planer på att ordna kommunalt avlopp i Glava glasbruk. Miljöstaben kan förstå privatpersonernas argumentation, men trots detta menar Miljöstaben att det är högst rimligt att kräva att en avloppsanläggning som inte uppfyller miljöbalkens grundkrav ska åtgärdas. Ett förslag på hur man ska komplettera avloppsanläggningen på Halvardsnäs 6:4 så att den uppfyller dagens krav på rening, behöver tas fram. Lämpliga alternativ kan till exempel vara anläggande av markbädd eller installation av minireningsverk. Miljöstaben anser att det inte finns orsak att ändra Myndighetsnämndens överklagade beslut. Myndighetsnämnden delar Miljöstabens bedömning och överlämnar stabens tjänsteskrivelse, daterad den 5 augusti 2013, till Länsstyrelsen som eget yttrande i ärendet. Utdrag till Länsstyrelsen i Värmlands län

5 MN 88 Dnr MN 2013/115 Västra Sund 2:153, ansökan om tillstånd att installera wc till sluten tank Ärende En privatperson har i ansökan inkommen till Myndighetsnämnden den 10 juli 2013 ansökt om tillstånd för inrättande av avlopp med ansluten vattentoalett. Avloppsvattnet leds till en sluten tank. Miljöskyddsinspektör Kjell Karlsson har besiktigat fastigheten den 17 juli Fastigheten används för fritidsboende och privatpersonen har för avsikt att leda avlopp från en snålspolande toalett och handfat till sluten tank. En utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet kan komma att ske i området inom den närmaste tioårsperioden. Vid en sådan utbyggnad kommer fastigheten att anslutas och den slutna tanken tas då bort. Inga grannar kan anses vara berörda av den planerade avloppsanläggningen. Lagstiftning 9 kap 7 miljöbalken (1998:808) föreskriver bland annat att avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till. forts

6 MN 88 forts Av 16 kap 2 miljöbalken framgår bland annat att tillstånd meddelade med stöd av balken får förenas med villkor. Beslutsunderlag En privatpersons ansökan den 10 juli Miljöstabens tjänsteskrivelse den 25 juli Bedömning Med hänsyn till att en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet kan komma att ske i området inom den närmaste tioårsperioden bedömer Miljöstaben att lösningen med att leda avloppsvattnet från wc till sluten tank på Västra Sund 2:153 är lämplig i ett övergångsskede. Tillståndet bör tidsbegränsas så att fastigheten kan anslutas till kommunalt avlopp så snart som sådant är framdraget till tomten. Myndighetsnämnden beslutar, med stöd av 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att ge tillstånd till inrättande av en avloppsanläggning på fastigheten Västra Sund 2:153 där vattentoalett ansluts till en sluten tank. Med hänvisning till 2 16 kap miljöbalken (1998:808) meddelas följande villkor för tillståndet: - Tillståndet är tidsbegränsat och gäller till och med den 31 juli I det fall kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp inte finns framdraget vid tiden för utgången av detta tillstånd kan tillståndet efter ansökan komma att förlängas. forts

7 MN 88 forts - Utöver WC får endast spillvatten från handfat anslutas. - Den slutna tanken, som ska ha en volym på minst 3 m 3, ska förankras på ett betryggande sätt och förses med nivålarm. Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Kostnaden för detta tillstånd är kronor. Räkning skickas separat.

8 MN 89 Dnr MN 2013/114 Stålsberga 2:63, anmälan om avloppsansläggning för diskvatten samt ansökan om tillstånd för installation av förbränningstoalett Ärendet En privatperson, Tranbärsvägen 48, Arvika, anmäler till Myndighetsnämnden att avloppsanläggning för diskvatten kommer att utföras på fastigheten Stålsberga 2:63. Samtidigt ansöker han om tillstånd för installation av förbränningstoalett. Stålsberga 2:63 är en fritidsfastighet som är belägen inom vattenskyddsområdet för Racken. Avloppet som ska anläggas är ett så kallat gråvattenfilter av fabrikat Uponor BDT Easy. Det kommer enbart att belastas med avloppsvatten från en diskbänk. Toaletten är av en typ som förbränner urin och fekalier vid mycket hög temperatur. Det som blir kvar är steril aska som kan tas omhand på fastigheten. Lagstiftning Av 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att det krävs anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en avloppsanläggning som inte ska belastas med vattentoalett. 3 lokala föreskrifter för Arvika kommun för att skydda människors hälsa och miljön, anger att det är tillståndspliktigt att installera bland annat förbränningstoalett. Beslutsunderlag Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 31 juli forts

9 MN 89 forts Bedömning Den anmälda avloppsanläggningen består av ett gråvattenfilter med utlopp till en stenkista. Filtret och stenkistan är belägna på tillfredsställande avstånd både i höjd- och sidled från Racken. Förbränningstoaletten av fabrikat Cinderella är av välbeprövad typ. Miljöstabens bedömning är att anmälan om avloppsanläggning och ansökan om tillstånd för installation av toalett kan behandlas positivt. Med stöd av 3 lokala föreskrifter för Arvika kommun för att skydda människors hälsa och miljön meddelas tillstånd för installation av förbränningstoalett på fastigheten Stålsberga 2:63. Anmälan om anläggande av avloppsanläggning för diskvatten föranleder ingen åtgärd. Avgift för handläggning av ärendet är kr och faktureras separat. Utdrag till Sökanden, mb

10 MN 90 Dnr MN 2013/34 Rapsodin 4 (Sonatvägen 8), föreläggande från Vänersborgs tingsrätt om yttrande i mål nr P Ärende Den 12 februari 2013 beslutade Myndighetsnämnden om bygglov för tillbyggnad av carport på Rapsodin 4 (Sonatvägen 8) med stöd av 9 kap 30 punkt 1b plan- och bygglagen. Berörd granne, lämnade in en överklagan av Myndighetsnämndens beslut till Länsstyrelsen i Värmlands län. Länsstyrelsen. Länsstyrelsen biföll överklagandet. Fastighetsägaren har nu överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. Mark-och miljödomstolen förelägger nu Myndighetsnämnden att yttra sig i ärendet. Beslutsunderlag Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 5 februari Myndighetsstabens dokumentation inför beslut den 5 februari den 12 februari Grannens överklagan till Länsstyrelsen i Värmlands län, den 21 mars Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 13 maj Myndighetsnämndens protokoll den 14 maj 2013, 72. Länsstyrelsens Värmland beslut den 27 juni Privatpersonens överklagan till mark- och miljödomstolen den 9 juli Mark- och miljödomstolens föreläggande den 5 augusti Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 9 augusti forts

11 MN 90 forts Myndighetsnämnden menar i yttrande till Mark- och miljödomstolen att åtgärden inte strider mot gällande detaljplan och när det inte framkommit skäl att vägra bygglov anser Myndighetsnämnden att lov bör beviljas för tillbyggnaden av carport trots avståndet. Myndighetsnämnden önskar som förtydligande avge Myndighetsstabens tjänsteskrivelse som eget yttrande i ärendet. Utdrag till Mark- och miljödomstolen

12 MN 91 Dnr MN 2013/106 Skjutsbol 1:22, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Ärende Två privatpersoner ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastighet Skjutsbol 1:22. Berörda grannar är hörda utan erinran. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande villkor och upplysning med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. Beslutsunderlag Två privatpersoners ansökan den 19 juli Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 29 juli Bygglovenhetens bedömning Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 planoch bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap 9 plan- och bygglagen. Myndighetsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen meddela, att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande villkor och upplysning med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. Upplysningar Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 plan- och bygglagen. forts

13 MN 91 forts Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 plan- och bygglagen. Avgifter Förhandsbesked Sakägare+kungörelse Summa kr kr kr Räkning skickas separat. Utdrag till Sökanden

14 MN 92 Dnr MN 2013/109 Åstenäs 1:75, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Ärende En privatperson ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Åstenäs 1:75. Berörda grannar är hörda utan erinran. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande villkor och upplysning med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. Beslutsunderlag En privatpersons ansökan den 6 augusti Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 juli Bygglovenhetens bedömning Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 planoch bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap 9 plan- och bygglagen. Myndighetsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen meddela, att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande villkor och upplysning med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. Upplysningar Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 plan- och bygglagen. forts

15 MN 92 forts Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 plan- och bygglagen. Åtgärden kräver även dispens från strandskyddet. Avgifter Förhandsbesked Sakägare+kungörelse Summa kr kr kr Räkning skickas separat. Utdrag till Sökanden

16 MN 93 Dnr MN 2013/107 Västra Sund 2:198 (Västra Sund 1), ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus Ärende En privatpersons ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Västra Sund 2:198. Fastigheten är inom LIS-område för Västra Sund och den har sedan tidigare varit i anspråkstagen med fritidshus. Skälet för dispensen är att tomten har tagits i anspråk enligt 7 kap 18c punkt 1 miljöbalken. Strandskyddsdispens föreslås bli lämnad. Lagrum Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap 18b miljöbalken. Strandskydd på 100 meter råder för Kyrkviken enligt 7 kap 13 miljöbalken. Åtgärden omfattas av förbuden enligt 7 kap 15 punkt 2 miljöbalken. Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet 7 kap 18c punkt 1 miljöbalken. Beslutsunderlag En privatpersons ansökan den 4 juni Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 19 juli Bygglovenhetens bedömning Enligt ansökan är byggnationen på samma ställe där det tidigare var ett fritidshus placerat. Rivningen är utförd i maj 2013 och marken har inte återtagits av naturen. Tomtplatsen är fortfarande tagen i anspråk för fritidsboende. forts

17 MN 93 forts Den totala tomtplatsen påverkar inte förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djuroch växtlivet. Myndighetsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av fritidshus enligt 7 kap 18c punkt 1 miljöbalken. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtmark totalt kvadratmeter (7 kap 18f miljöbalken). Placering av fritidshuset enligt situationsplanen (7 kap 18f miljöbalken). Upplysningar Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap 18h miljöbalken). Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man har tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning. Avgifter Strandskyddsdispens kr Räkning skickas separat. Utdrag till Länsstyrelsen, Förvaltningsenheten Sökanden

18 MN 94 Dnr MN 2013/110 Edane 1:356, ansökan om strandsskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och förråd Ärende En privatperson ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och förråd på fastigheten Edane 1:356. Skälet för dispensen är att tomten redan har tagits i anspråk enligt 7 kap 18c punkt 1 miljöbalken. Strandskyddsdispens föreslås bli lämnad. Lagrum Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap 18b miljöbalken. Strandskydd på 200 meter råder för Värmeln enligt 7 kap 13 miljöbalken. Åtgärden omfattas av förbuden enligt 7 kap 15 punkt 2 miljöbalken. Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet 7 kap 18c punkt 1 miljöbalken. Beslutsunderlag En privatpersons ansökan den 9 maj Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 juli Bygglovenhetens bedömning Enligt ansökan är fastigheten redan bebyggd med bostadshus samt komplementbyggnad som gör att fastigheten redan är i anspråkstagen. Den totala ytan påverkar inte förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djuroch växtlivet. Strandskydd bör ges. forts

19 MN 94 forts Myndighetsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av fritidshus och förråd enligt 7 kap 18c punkt 1 miljöbalken. Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtmark totalt kvadratmeter (7 kap 18f miljöbalken). Placering av fritidshuset och förråd enligt situationsplanen (7 kap 18f miljöbalken). Upplysningar Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap 18h miljöbalken). Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man har tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning. Avgifter Strandskyddsdispens kr Räkning skickas separat. Utdrag till Länsstyrelsen, Förvaltningsenheten Sökanden

20 MN 95 Dnr MN 2013/108 Åstenäs 1:75, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus Ärende En privatperson ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Åstenäs 1:75. Skäl för dispens finns då fastigheten är belägen inom ett område för landskapsutveckling i strandnära lägen (LIS) för sjön Mangen, enligt 7 kap 18d miljöbalken. Strandskyddsdispens föreslås bli lämnad. Lagrum Åtgärden omfattas av kommunens beslutsrätt 7 kap 18b miljöbalken. Strandskydd på 100 meter råder för Mangen enligt 7 kap 13 miljöbalken. Åtgärden omfattas av förbuden enligt 7 kap 15 punkt 2 miljöbalken. Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet 7 kap 18d miljöbalken. Beslutsunderlag En privatpersons ansökan den 1 november Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 30 juli Miljöstabens yttrande den 27 juni 2013 Översiktsplan 2007 med tematiskt tillägg till ÖP07 avseende strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Bygglovenhetens bedömning Enligt ansökan är etableringen inom område för landsbygdsutveckling inom strandnära lägen och tomtplatsen är placerad för att säkerställa fri passage närmast vattenzonen. forts

21 MN 95 forts Den totala tomtplatsen påverkar inte förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till strandområdet samt livsvillkor för djuroch växtlivet. Strandskydd bör ges. Myndighetsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus enligt 7 kap 18d miljöbalken. Totalt får mark om totalt kvadratmeter tas i anspråk för nybyggnad av enbostadshus (7 kap 18f miljöbalken). Placering av enbostadshus samt tomtplatsavgränsning enligt situationsplan (7 kap 18f miljöbalken). Upplysningar Strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två eller inte har avslutats inom fem år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap 18h miljöbalken). Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet gällande strandskydd inom tre veckor från det att man har tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överprövning. Avgifter Strandskyddsdispens kr Räkning skickas separat. Utdrag till Länsstyrelsen, Förvaltningsenheten Sökanden

22 MN 96 Dnr MN 2013/117 Västra Sund 2:198 (Västra Sund 1), ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus En privatperson ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Västra Sund 2:198 (Västra Sund 1). Berörda grannar är hörda utan erinran. Förslaget bedöms motsvara kraven i 9 kap 31 plan- och bygglagen och bygglov föreslås bli lämnat. Beslutsunderlag En privatpersons ansökan registrerad den 4 juni Översiktsplan Arvika kommun Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 2 augusti Bygglovsenhetens bedömning Den föreslagna byggnationen är placerad på samma plats som tidigare fritidshus. Enligt ansökan tänker byggherren ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Höjdsättning, placering och utformning följer de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen. Den föreslagna byggnationen uppfyller kraven enligt 8 kap 1 plan- och bygglagen. Bygglov bör ges. Myndighetsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 31 planoch bygglagen. Upplysningar Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen. Åtgärden får inte påbörjas förrän Myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap 3 plan- och bygglagen). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. forts

23 MN 96 forts Avgifter Bygglov kr Kungörelse och sakägare kr Summa kr Räkning skickas separat. Utdrag till Sökanden

24 MN 97 Dnr MN 2013/111 Bromsen 9 (Västra Kyrkogatan 53), ansökan om bygglov för tillbyggnad av pizzeria En privatperson ansöker om bygglov för tillbyggnad av Pizzeria Amigo på fastigheten Bromsen 9. Tillbyggnaden av soprum och varuleverans är delvis på prickad mark och avviker från detaljplanen, men avvikelsen och marginell och dessutom förenlig med detaljplanens syfte. Berörda grannar är hörda med erinran. Förslaget bedöms motsvara kraven i 9 kap 31b plan- och bygglagen och bygglov föreslås bli lämnat. Beslutsunderlag En privatpersons ansökan registrerad den 7 mars Detaljplan B318 antagen den 11 maj Miljöstabens yttrande den 7 maj Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 31 juli Bygglovsenhetens bedömning Den föreslagna byggnationen uppfyller med liten avvikelse kraven enligt 8 kap 1 plan- och bygglagen. Bygglov bör ges Myndighetsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 31b plan- och bygglagen. Upplysningar Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen. Åtgärden får inte påbörjas förrän Myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap 3 plan- och bygglagen). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontrollansvarig är Anders Rund. forts

25 MN 97 forts Avgifter Bygglov kr Kungörelse och sakägare kr Summa kr Räkning skickas separat. Utdrag till Sökanden

26 MN 98 Dnr MN 2013/112 Kärrsmossen 2:156, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus En privatperson ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kärrsmossen 2:156. Berörda grannar är hörda utan erinran. Förslaget bedöms motsvara kraven i 9 kap 31 plan- och bygglagen och bygglov föreslås bli lämnat. Beslutsunderlag En privatpersons ansökan registrerad den 13 juni Översiktsplan Arvika kommun Miljöstabens yttrande den 3 juli Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 2 augusti Bygglovsenhetens bedömning Den föreslagna byggnationen uppfyller kraven enligt 8 kap 1 plan- och bygglagen. Myndighetsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 31 planoch bygglagen. Upplysningar Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen. Åtgärden får inte påbörjas förrän Myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap 3 plan- och bygglagen). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Som kontrollansvarig godkänns Anders Rund. forts

27 MN 98 forts Avgifter Bygglov kr Kungörelse och sakägare kr Summa kr Räkning skickas separat. Utdrag till Sökanden

28 MN 99 Dnr MN 2013/113 Högvalta 1:10, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus En privatperson ansöker om bygglov för ytterligare nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Högvalta 1:10. Berörda grannar är hörda med erinran. Förslaget bedöms motsvara kraven i 9 kap 31 plan- och bygglagen och bygglov föreslås bli lämnat. Beslutsunderlag En privatpersonsansökan registrerad den 27 maj Översiktsplan Arvika kommun Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 2 augusti Bygglovsenhetens bedömning Den föreslagna byggnationen uppfyller kraven enligt 8 kap 1 plan- och bygglagen. Myndighetsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 31 planoch bygglagen. Upplysningar Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen. Åtgärden får inte påbörjas förrän Myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap 3 plan- och bygglagen). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Fredrik Werner godkänns som kontrollansvarig. forts

29 MN 99 forts Avgifter Bygglov kr Kungörelse och sakägare kr Summa kr Räkning skickas separat. Utdrag till Sökanden

30 MN 100 Dnr MN 2013/118 Västra Sund 2:24 (Västra Sund 14), ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus En privatperson ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Västra Sund 2:24 (Västra Sund 14). Förslaget bedöms motsvara kraven i 9 kap 31 plan- och bygglagen och bygglov föreslås bli lämnat. Beslutsunderlag En privatpersons ansökan registrerad den 30 augusti Översiktsplan Arvika kommun Myndighetsstabens tjänsteskrivelse den 6 augusti Bygglovsenhetens bedömning Den föreslagna byggnationen uppfyller kraven enligt 8 kap 1 plan- och bygglagen. Myndighetsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 31 planoch bygglagen. Upplysningar Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap 43 plan- och bygglagen. Åtgärden får inte påbörjas förrän Myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (10 kap 3 plan- och bygglagen). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. forts

31 MN 100 forts Avgifter Bygglov kr Räkning skickas separat. Utdrag till Sökanden

32 MN 101 Dnr MN 2013/5 MN 2013/2 Anmälningsärenden Listan den 13 augusti 2013 över anmälningsärenden, läggs med godkännande till handlingarna.

33 MN 102 Dnr MN 2013/1 MN 2013/4 MN 2013/3 MN 2013/19 Anmälan av delegeringsbeslut Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän, ordförande och vice ordförande enligt en av Myndighetsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Myndighetsnämnden. Redovisningen innebär inte att Myndighetsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Myndighetsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Beslutsunderlag Delegeringsbeslut enligt förteckning till och med den 13 augusti Myndighetsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Ryman (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Anders Jonasson, miljöchef Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Sören Linder, bygglovchef. Cecilia Lundqvist Hahne. Kenneth Wåhlund.

Anders Jonasson, miljöchef Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Sören Linder, bygglovchef. Cecilia Lundqvist Hahne. Kenneth Wåhlund. Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.35 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson, Vice

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-11-24

Myndighetsnämnden 2009-11-24 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.00 Beslutande Gerd Karlsson, ordförande (S), ej 126 Kenneth Wåhlund (S), ordförande 126 Anders Söderström (S) Hysen Dembogaj (S) Eva Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (25) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.40

Sammanträdesprotokoll 1 (25) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.40 Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.15 15.40 Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Gerd Karlsson, ordförande, (S) Stefan Åström (S), Eva Svensson (S) Eva Ryman (S), ersättare för Christian Berginge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Gerd Karlsson, ordförande, (S), 88-89 Kenneth Wåhlund, ordförande, (S), 87, ej 88-89 Arne Andersson (S), ersättare

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (34) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.00 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Gerd Karlsson, Ordförande (S) Jan Westergren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S), ej del av 70 Stefan Åström (S) Eva Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Evelina Lilja, sekreterare

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Evelina Lilja, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (33) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Utses att justera Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S) Mikael

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (21)

Sammanträdesprotokoll 1 (21) Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid stadshuset Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15 15.45 Beslutande ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande (S), ej 38 Gerd Karlsson, vice ordförande

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande

Peter Wasshammar Sekreterare. Ingemar Tönnberg Ordförande Miljö- och byggnämnden 2010-02-17 1 (6) 2-5 PLATS OCH TID Dalavägen 12, Hagfors, kl 15.00-16.05 BESLUTANDE Ingemar Tönnberg (S), ordförande Irene Runkvist-Larsson (S) Kjell Persson (S) Tony Olsson (V),

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.55 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Mats Johansson (S) Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Sara Henriksson, bitr. miljöchef Johan Åkerman, sekreterare.

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Sara Henriksson, bitr. miljöchef Johan Åkerman, sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15 15.55 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Lena Svensson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.55 Beslutande Ledamöter Gerd Karlsson, ordförande, (S) Kenneth Wåhlund (S) Anders Söderström (S), 1- del av 11 exkl beslut Hysen Dembogaj

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Anders Jonasson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Mattias Larsson, räddningschef.

Anders Jonasson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Mattias Larsson, räddningschef. Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15 15.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.45 Beslutande Ledamöter Gerd Karlsson, ordförande, (S), 69-75, 77-86 Kenneth Wåhlund, ordförande, (S), 76 Anders Söderström (S) Hysen

Läs mer

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Ulla Kindberg (S), ersättare för Kenneth Wåhlund

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Svante Persson (S) Eva Julin Dombrowe (FP) MBN 178. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 169-182 Gunn Stark

Svante Persson (S) Eva Julin Dombrowe (FP) MBN 178. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 169-182 Gunn Stark PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Lovisa Trell (S) Sven Gustavson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2011-03-24 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, kl 08.30-11.50, 13.00-13.45 Lena Martinsson (s) Siwert Hjalmarsson (m) Bengt Bivrin (mp) Övriga deltagare

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 18 augusti 2014 kl. 13.30-16.15 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

Förbundsdirektion 2015-11-25

Förbundsdirektion 2015-11-25 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2015-11-25 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.13.30-14.45 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2011-12-14 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olof Persson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

,/l&e/ Vansbro kommun. icl y. Jävsnämnden Protokoll 2015-02-26. (CU%Uti. Tid och plats Vansbrorurnmet, torsdagen den 26 februari 2015 ki. 13.00-15.

,/l&e/ Vansbro kommun. icl y. Jävsnämnden Protokoll 2015-02-26. (CU%Uti. Tid och plats Vansbrorurnmet, torsdagen den 26 februari 2015 ki. 13.00-15. Protokoll 2015-02-26 Tid och plats Vansbrorurnmet, torsdagen den 26 februari 2015 ki. 13.00-15.15 Beslutande Sven Blom, (C), ordf. Bertil Wanke, (S) Lena Hjalmarsson, (C) ers. M. Reriate Särnmo, (5) Lisspers

Läs mer

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 10.00 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (s) Kenneth Wåhlund (s) Hysen Dembogaj (s), ersättare för Anders

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-17 86 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-12:15 Beslutande Anders Harr (s),ordförande Dick Homström (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.55 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Arne Andersson (S), ersättare för Eva Svensson

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2305-2323 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sara Henriksson, bitr miljöchef Sören Linder, bygglovchef Evelina Lilja, Sekreterare.

Mattias Larsson, chef Myndighetsstaben Sara Henriksson, bitr miljöchef Sören Linder, bygglovchef Evelina Lilja, Sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid stadshuset Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15 15.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Anders Jonasson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare. Cecilia Lundqvist Hahne.

Anders Jonasson, chef Myndighetsstaben Sören Linder, bygglovchef Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare. Cecilia Lundqvist Hahne. Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15 15.00 Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Stefan Åström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Skive, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 13 maj 2015 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering: 10.35-11.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Henric Forsberg

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer