SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)"

Transkript

1 Jävsnämnden (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 70 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 70 Ella-Britt Andersson (S), ersättare Ylva Hammarstedt, Arkitekt Julia Krus, Planarkitekt Rebecka Ohlsson, Planarkitekt Ritva Persson, sekreterare Bo Sjölin Detta protokoll är en version utan personuppgifter. Kontakta kommunkansliet för att ta del av protokollet i sin helhet. Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ritva Persson Ordförande... Ove Karlesand/Gudrun Mo Justerande... Bo Sjölin ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Jävsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga Underskrift... Ritva Persson

2 Jävsnämnden (24) 62 Val av justerare Till att justera dagens protokoll valdes Bo Sjölin. Justeringen äger rum måndagen den 28 oktober

3 Jävsnämnden (24) 63 Godkännande av dagordning Till Jävsnämnden utsänd kallelse godkändes.

4 Jävsnämnden (24) 64 Delegationsbeslut Inga delegationsbeslut anmäldes.

5 Jävsnämnden (24) Expedieras till: 65 Ulf Gustavsson informerar Ulf Gustavsson informerade om eventuell förändring av Jävsnämnden inför nästa mandatperiod. Det finns förslag på att en tillfällig beredning bildas. Beredningen kommer att heta Justering av befintlig politisk organisation. Där kommer Jävsnämnden och antal ledamöter i Jävsnämnden att diskuteras. Delegationsordningen diskuterades. Ulf Gustavsson skriver förslag till delegationsordning för Jävsnämnden

6 Jävsnämnden (24) 66 Dnr JN: 13/ Torslunda 14:1 Bygglov för nybyggnad av förskolelokaler Beskrivning av ärendet Mörbylånga Bostads AB ansöker om att få Bygglov för Nybyggnad av förskolebyggnad om 461,6 kvm, på fastigheterna Torslunda 14:1 och 2:24, Torslundaskolan 127a, Torslunda. Beslutsunderlag Ansökan instämplad Ritningar (planer, fasader och situationsplan) instämplade Brandskyddsbeskrivning instämplad Remissyttranden, Räddningstjänsten Öland, instämplad Tjänsteskrivelse Överväganden Fastigheten är belägen inom planlagt område. Åtgärderna avviker från detaljplanen avseende att tillbyggnaden ligger delvis på prickmark, som inte får bebyggas. Avvikelsen betraktas som en liten avvikelse och som kan godtas. Jävsnämnden beslutar: 1. Att tillstyrka bygglov för Bygglov Nybyggnad av verksamhet/förskolelokaler om 461,6 kvm på fastigheterna Torslunda 14:1 och 2:24, Torslundaskolan 127a, Torslunda sökande Mörbylånga Bostads AB med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen med tillhörande upplysningar. 2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag Erik Heiman. Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap. 9 PBL (2010:900) 3. Utstakning och Lägeskontroll ska utföras. 4. Ett arbetsplatsbesök från kommunen ska göras. 5. Bygglovet debiteras separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information.

7 Jävsnämnden (24) 66 forts Bakgrund Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan/områdesbestämmelse. exklusive startbesked. Förutsättningar Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan. Yttranden Ärendet har remitterats till Miljöverksamheten se yttranden nedan. (Magdalena Andersson), Fastigheten kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Bygglov tillstyrks med villkor: att fastigheten ansluter till kommunalt vatten och avlopp Ärendet har remitterats till Tekniska affärsverksamheten se yttrande nedan (Billy Gidö). Om dagvattnet (tak-/yt- och dräneringsvatten) från fastigheten inte kan anslutas till kommunalt dagvattenledning får dagvattnet inte kopplas till spillvattenledningar. Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten (Rutger Turesson), se yttranden i bilaga 3. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägare av Torslunda 2:24, Torslunda 14:2, Torslunda 14:3, Torslunda 14:4, Torslunda 14:5 och Torslunda 14:6, har bedömts vara berörda. Inga erinringar av berörda finns Bedömning Åtgärden avviker från detaljplanen/områdesbestämmelserna avseende att tillbyggnaden ligger delvis på prickmark, som inte får bebyggas. Avvikelsen betraktas som en liten avvikelse och som kan godtas. Avvikelsen kan betraktas som liten. Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL.

8 Jävsnämnden (24) 66 forts Information Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll, som kan behövas. Byggherren ansvarar själv för att ta in egenkontroller för de arbeten hans entreprenörer utför. Arbetsmiljölagen för bl a arbetslokaler (arbetsmiljöverket). Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. Tillstånd att bygga närmare vägområde än tillåtet, göra ny utfart eller ändra den som finns (tillståndsgivare är väghållaren, oftast Trafikverket, kommunen eller lokal vägförening). Lagen om kulturminnen, där fornlämningar kan finnas (länsstyrelsen). Dispensansökan om landskapsbildskydd och strandskydd enligt miljöbalken kan behöva sökas (länsstyrelsen/kommunen). Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i Arbetarskydds-styrelsens författningssamling 1999:3, 10, 11 och 12. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga 4. I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Utstakning av hus skall utföras av sakkunnig person som via intyg bekräftar att utstakning skett. Förslagsvis kontakta Metria i Kalmar ( ). För utstakning gäller Metrias taxa. Om byggnadens eller anläggningens läge är sådant att den är direkt beroende av gränsen mot en grann-fastighet, skall grannen kallas till utstakningen. I detta ärende krävs lägeskontroll. Avgift för lägeskontroll ingår i bygglovsavgiften. Lägeskontrollen bör göras innan första bjälklaget är färdigt. Kontrollansvarig alternativt där kontrollansvariga saknas byggherren, kontaktar Metria AB i Kalmar eller Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Kommunstyrelsen har gett ett slutbesked enligt 10 kap 4 PBL, om nämnden inte beslutar annat.

9 Jävsnämnden (24) 66 forts Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Observera 1. att byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän kommunstyrelsen har gett ett startbesked 2. att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän kommunstyrelsen har gett ett slutbesked. Enl PBF 9 kap. 20 Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 PBL (2010:900) påbörja en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 1. 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvm 2. 1 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 150 och högst 300 kvm 3. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvm av sanktionsarean, för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 kvm Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 PBL (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked eller ett interimistiskt slutbesked är: 1. 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvm 2. 1 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 150 och högst 300 kvm 3. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvm av sanktionsarean, för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 kvm Bilagor 1. Överklagandehänvisning 2. Ritningar som ingår i beslutet 3. Remissyttrande från Räddningstjänsten Öland 4. Kallelse till tekniskt samråd

10 Jävsnämnden (24) 66 forts Sändlista Sökande, fastighetsägare Mörbylånga Bostads AB att: Sofia Petersson Trollhättevägen Mörbylånga Kontrollansvarig ATRIO Arkitekter AB Södra Vallgatan Kalmar Beslutet delges (Berörda grannar)

11 Jävsnämnden (24) 67 Dnr JN: 13/ Släggan 2 Bygglov för om- och tillbyggnad av kontorslokaler samt rivningslov Beskrivning av ärendet Mörbylånga Bostads AB ansöker om att få Bygglov för Om- och tillbyggnad av kontorslokaler, om 826 kvm ombyggnad och 594 kvm tillbyggnad samt rivning om 38 kvm, på fastigheten Släggan 2, Köpmangatan 32, Mörbylånga. Beslutunderlag Ansökan Ritningar (planer, fasader och situationsplan) instämplade samt en situationsplan instämplad Tjänsteskrivelse Överväganden Fastigheten är belägen inom planlagt område. Åtgärderna avviker från detaljplan avseende att - ändamålet handel ändras till kontor, - tillbyggnaden ligger delvis på prickmark, som inte får bebyggas, - tillbyggnaden i två våningar får en byggnadshöjd om 6,5 meter mot tillåtna 5,5 meter i plan. Avvikelserna betraktas som små avvikelser som kan godtas.

12 Jävsnämnden (24) 67 forts Jävsnämnden beslutar: 1. Att tillstyrka bygglov för Bygglov om- och tillbyggnad verksamhet/kontorslokaler om 826 kvm respektive 594 kvm och rivning om 38 kvm på fastigheten Släggan 2, Köpmangatan 32, Mörbylånga, sökande Mörbylånga Bostads AB med stöd av 9 kap. 31 b plan- och bygglagen med tillhörande upplysningar. Åtgärderna avviker från detaljplan avseende att, - ändamålet handel ändras till kontor, - tillbyggnaden ligger delvis på prickmark, som inte får bebyggas, och - att tillbyggnaden i två våningar får en byggnadshöjd om 6,5 meter mot tillåtna 5,5 i plan. Avvikelserna betraktas som små avvikelser som kan godtas. 2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap. 9 PBL (2010:900) 3. Utstakning och Lägeskontroll ska utföras. 4. Arbetsplatsbesök från kommunen ska göras. 5. Bygglovet debiteras separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information.

13 Jävsnämnden (24) 67 forts Bakgrund Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan/områdesbestämmelse. exklusive startbesked. Förutsättningar Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan. Yttranden Ärendet har remitterats till Miljöverksamheten. Se yttranden nedan. (Magdalena Andersson), Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Bygglov tillstyrks med villkor: att byggnaderna ansluter till kommunalt vatten och avlopp, Ärendet har remitterats till Tekniska affärsverksamheten. Se yttrande nedan (Billy Gidö). Om dagvattnet (tak-/yt- och dräneringsvatten) från fastigheten inte kan anslutas till kommunal dagvattenledning får dagvattnet inte kopplas till spillvattenledningar. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägare av Mörbylånga 2:12, Mörbylånga 11:53, Mörbylånga 11:55 och Släggan 3, har bedömts vara berörda. Inga erinringar av berörda finns. Bedömning Åtgärderna avviker från detaljplan avseende att - ändamålet handel ändras till kontor, - tillbyggnaden ligger delvis på prickmark, som inte får bebyggas, - tillbyggnaden i två våningar får en byggnadshöjd om 6,5 meter mot tillåtna 5,5 meter i plan. Avvikelserna betraktas som små avvikelser som kan godtas. Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL.

14 Jävsnämnden (24) 67 forts Information Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll, som kan behövas. Byggherren ansvarar själv för att ta in egenkontroller för de arbeten hans entreprenörer utför. Arbetsmiljölagen för bl a arbetslokaler (arbetsmiljöverket). Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. Tillstånd att bygga närmare vägområde än tillåtet, göra ny utfart eller ändra den som finns (tillståndsgivare är väghållaren, oftast Trafikverket, kommunen eller lokal vägförening). Lagen om kulturminnen, där fornlämningar kan finnas (länsstyrelsen). Dispensansökan om landskapsbildskydd och strandskydd enligt miljöbalken kan behöva sökas (länsstyrelsen/kommunen). Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i Arbetarskydds-styrelsens författningssamling 1999:3, 10, 11 och 12. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga 4. I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Utstakning av hus skall utföras av sakkunnig person som via intyg bekräftar att utstakning skett. Förslagsvis kontakta Metria i Kalmar ( ). För utstakning gäller Metrias taxa. Om byggnadens eller anläggningens läge är sådant att den är direkt beroende av gränsen mot en grann-fastighet, skall grannen kallas till utstakningen. I detta ärende krävs lägeskontroll. Avgift för lägeskontroll ingår i bygglovsavgiften. Lägeskontrollen bör göras innan första bjälklaget är färdigt. Kontrollansvarig alternativt där kontrollansvariga saknas byggherren, kontaktar Metria AB i Kalmar eller Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft

15 Jävsnämnden (24) 67 forts Observera 3. att byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän kommunstyrelsen har gett ett startbesked 4. att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän kommunstyrelsen har gett ett slutbesked. Enl PBF 9 kap. 20 Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 PBL (2010:900) påbörja en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 4. 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvm 5. 1 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 150 och högst 300 kvm 6. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvm av sanktionsarean, för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 kvm Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 PBL (2010:900) ta ett byggnadsverk i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked eller ett interimistiskt slutbesked är: 4. 0,5 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea om högst 150 kvm 5. 1 prisbasbelopp för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 150 och högst 300 kvm 6. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvm av sanktionsarean, för åtgärd avseende en byggnad med en bruttoarea över 300 kvm Bilagor 5. Överklagandehänvisning 6. Ritningar som ingår i beslutet 7. Kallelse till tekniskt samråd Sändlista Sökande, fastighetsägare Mörbylånga Bostads AB att: Jonas Everbrand Trollhättevägen Mörbylånga Kontrollansvarig ATRIO Arkitekter AB Södra Vallgatan Kalmar

16 Jävsnämnden (24) 67 forts Beslutet delges (Berörda grannar) Mörbylånga 11:53 Kalmar Lantmän Ek. Förening Box Kalmar Mörbylånga 11:55 MARA Fastigheter AB Björnhovda Färjestaden

17 Jävsnämnden (24) 68 Dnr JN: 13/ Björnhovda 8:185, Industrigatan 2, Färjestaden Tillbyggnad av verksamhet Fastigheten inrymmer industri- och kontorshotell och omfattas av detaljplan. Beslutsunderlag Ansökan inkommen Situationsplan inkommen Plan- och fasadritningar inkomna Situationsplan, daterad som visar den prickade marken 10 st yttranden inkomna per Jävsnämnden beslutar: 1. Medge avvikelse från gällande detaljplan avseende att tillbyggnaden sker på prickad mark 2. Bevilja bygglov för tillbyggnad av verksamhet med 134 kvm 3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. 4. Startbeskedet ges med stöd av 10 kap. 3 PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas. 5. Kontrollplan ankomstdaterad fastställs. 6. Utstakning och Lägeskontroll ska utföras. 7. Ett arbetsplatsbesök från kommunen ska göras. 8. Följande handlingar ska lämnas in till plan- och byggverksamheten som underlag för slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov Intyg om utfärdad lägeskontroll av byggnaden. Ansökan Slutbesked 9. Bygglovet debiteras separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad information.

18 Jävsnämnden (24) 68 forts Bakgrund Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av byggnaden som innehåller Medner Rygg- och ledklinik. Tillbyggnaden kommer att innehålla entré, träningslokal och omklädningsrum. Förutsättningar Planförutsättningar Fastigheten omfattas av detaljplan. Yttranden Remiss har skickats ut till grannar och hyresgäster. Inga erinringar finns. Bedömning Tillbyggnaden avviker från gällande detaljplan eftersom hela tillbyggnaden hamnar på prickad mark. Åtgärden bedöms överensstämma med planens syfte. Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL. Information Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll, som kan behövas. Byggherren ansvarar själv för att ta in egenkontroller för de arbeten hans entreprenörer utför. Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1999:3, 10, 11 och 12. Ett arbetsplatsbesök från kommunen ska göras, när stommen är rest och tak/väggar täckta. Kontrollansvarig meddelar datum/tid.

19 Jävsnämnden (24) 68 forts I detta ärende krävs lägeskontroll. Avgift för lägeskontroll ingår i bygglovsavgiften. Lägeskontrollen bör göras innan första bjälklaget är färdigt. Kontrollansvarig alternativt där kontrollansvariga saknas byggherren, kontaktar Metria AB i Kalmar ( eller Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Jävsnämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kap 4 PBL, om nämnden inte beslutar annat. Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft. Kommunstyrelsens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. Bilagor 8. Överklagandehänvisning 9. Ritningar som ingår i beslutet Sändlista Sökande, fastighetsägare MÖRBYLÅNGA FASTIGHETS AB Esplanaden MÖRBYLÅNGA Kontrollansvarig Alvet Ingenjörer AB Box Färjestanden Kungörelse för kännedom (Rågrannar) Enligt särskild lista

20 Jävsnämnden (24) 69 Dnr JN: 13/ Del av Björnhovda 25:2 Ansökan om detaljplaneändring Sökande: BoKlok Housing AB Beskrivning av ärendet Ansökan har inkommit om att uppföra BoKloks flerfamiljshus i två plan med bostadsrätter i tre olika storlekar på en del av fastigheten Björnhovda 25:2 i Färjestaden (intill korsningen Äppelvägen och Järnvägsgatan). Syftet med planen är att bygga fyra flerfamiljshus i två plan med lägenheter fördelat på 2, 3 och 4 rum och kök genom förtätning. I samband med planarbetet kommer en sådan behovsbedömning att utföras så att beslut kan fattas om planen innebär betydande miljöpåverkan och behov av MKB. Mörbylånga kommuns kommunstyrelse ställde sig positiv i sitt beslut , 58 om prövning av ansökan om detaljplan genom detaljplaneprocess med normalt planförfarande för området. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, upprättad Plankarta, upprättad Planbeskrivning, upprättad Behovsbedömning, upprättad Social checklista, upprättad Aktuell fastighetsförteckning, upprättad Jävsnämnden beslutar: De upprättade handlingarna godkänns för samråd. Fattat beslut expedieras till: Plan och Bygg BoKlok Housing AB Atrio Arkitekter

21 Jävsnämnden (24) 70 Dnr JN: 11/ Björnhovda 7:9 m fl Ansökan om planändring Sökande: Joels Udde AB och Mörbylånga kommun Beskrivning av ärendet Ansökan har inkommit om att planlägga för ny bebyggelse och för utökad byggrätt för befintlig bebyggelse. Syftet med detaljplanen är att tillskapa drygt 20 tomter för bostadsbebyggelse, dels på privatägd mark, dels på kommunal mark. Planen ska även möjliggöra en utvidgning av ett antal befintliga tomter genom omvandling av allmän platsmark till tomtmark. Markanvändningen i planområdets västligaste del avses även fortsättningsvis vara tillgänglig för allmänheten och utgöra naturområde för bad och rekreation. I samband med planarbetet kommer en sådan behovsbedömning att utföras så att beslut kan fattas om planen innebär betydande miljöpåverkan och behov av MKB. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att påbörja planarbetet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade godkänna de upprättande handlingarna för samråd. Planförslaget har varit på samråd från med samrådsmöte Miljö- och byggnadsnämnden beslutade godkänna den upprättade samrådsredogörelsen och att besluta om nytt samråd. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade godkänna de reviderade handlingarna för förnyat samråd. Planförslaget har varit på samråd II från

22 Jävsnämnden (24) 70 forts Jävsnämnden beslutade enligt Curt Ekvalls yrkanden i ovannämnda förslag. (Vid sammanträdet yrkas av Curt Ekvall att nämnden beslutar att vägalternativet för tomterna 3-8 blir enligt samråd , alltså utfart söderut mot Snäckstrandsvägen och Brovägen, att lekplats ordnas på naturområde sydost om tomt nr 8 och att fler besöksparkeringar ordnas i området), att i övrigt godkänna den upprättade samrådsredogörelsen och att ställa ut det upprättade och senast reviderade planförslaget med vägalternativet enligt första att-satsen ovan. Planförslaget har varit på utställning från Jävsnämnden beslutade godkänna det upprättade utlåtandet över inkomna synpunkter som sitt eget, att planförslaget revideras enligt detsamma och att därefter återigen ställa ut det upprättade och senast reviderade planförslaget. Planförslaget har varit på utställning II från Jävsnämnden beslutade godkänna det upprättade utlåtandet över inkomna synpunkter som sitt eget och skicka de reviderade handlingarna på underrättelse under 14 dagar. Planförslaget har varit på underrättelse från Jävsnämnden beslutade godkänna det upprättade särskilt utlåtande över inkomna synpunkter som sitt eget. De upprättade och reviderade handlingarna revideras enligt särskilt utlåtande och skickas därefter på underrättelse II. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Särskilt utlåtande, upprättat Plankarta upprättad och reviderad Planbeskrivning upprättad och reviderad Genomförandebeskrivning upprättad och reviderad

23 Jävsnämnden (24) 70 forts Jävsnämnden beslutar: 1. Upphäva beslut i vilket det upprättade särskilda utlåtandet över inkomna synpunkter godkänns som sin eget och de upprättade och reviderade handlingarna revideras enligt särskilt utlåtande och skickas därefter på underrättelse II. 2. Det upprättade särskilda utlåtandet över inkomna synpunkter godkänns som sin eget. 3. De upprättade och reviderade handlingarna skickas på utställning III. Paragrafen justerades omedelbart Ove Karlesand deltog inte i beslutet på grund av jäv. Fattat beslut expedieras till: Plan och bygg Kommunstyrelsen Joels Udde AB

24 Jävsnämnden (24) 71 Tillkommande ärenden Inga fler ärenden togs upp. Den 23 oktober kommer deltagare från Jävsnämnden i Tingsryd på besök. Nästa ordinarie möte med Jävsnämnden äger rum den 26 november.

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S) Daniel

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Gudrun Mo (C) 51 som ordf. Bo Sjölin (MP) Curt Ekvall (-) 51

Gudrun Mo (C) 51 som ordf. Bo Sjölin (MP) Curt Ekvall (-) 51 1(21) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00-10.50 Beslutande Ove Karlesand (M), ordf 52-62 Gudrun Mo (C) 51 som ordf. Bo Sjölin (MP) Curt Ekvall (-) 51 Detta protokoll är en version

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-02-26 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum BYSJÖN, tisdagen den 26 februari 2013 kl. 13 30 15 00. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Anna Thuresson,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.45 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande, ej 14 Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare,

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.00 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf Tore Andersson (-) utgick under 96-97 Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Protokoll. Jävsutskott stadshuset, Varvet, vån 5, kl.08:30-09:15. Sonny Persson (S), Ordförande Lars-Olof Laxrot (V) Jarmo Uusitalo (MP)

Protokoll. Jävsutskott stadshuset, Varvet, vån 5, kl.08:30-09:15. Sonny Persson (S), Ordförande Lars-Olof Laxrot (V) Jarmo Uusitalo (MP) Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga stadshuset, Varvet, vån 5, kl.08:30-09:15 Sonny Persson (S), Ordförande Lars-Olof Laxrot (V) Jarmo Uusitalo (MP) Cecilia Segerstedt, arkitekt, samhällsbyggnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-25 1(17) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.45, Smedjan, Nämndhuset Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum 2011-03-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. åhjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 1 PI",,,h", Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen k1.15 :00-16:45 Ajournering 15 :45-16: 10 Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-01-25 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 13 30 15 40. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Kenneth Axelsson, m Johan Merving, m Anna-Thuresson, c

Läs mer

Jävsnämnden. Detta protokoll är en version utan personuppgifter. Kontakta kommunkansliet för att ta del av protokollet i sin helhet.

Jävsnämnden. Detta protokoll är en version utan personuppgifter. Kontakta kommunkansliet för att ta del av protokollet i sin helhet. 1(14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.40 Beslutande Ove Karlesand (M), ordf Gudrun Mo (C) Bo Sjölin (MP) Detta protokoll är en version utan personuppgifter. Kontakta kommunkansliet

Läs mer

Plats och tid. Beslutande. PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Övriga deltagare.

Plats och tid. Beslutande. PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Övriga deltagare. PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2019-06-19 Plats och tid Landsort, 2019-06-19 kl. 13:00-13:15 Beslutande Harry Bouveng (M), Ordförande Tommy Cumselius (M) tjänstgör istället för Daniel Adborn (L) Patrik

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2014-10-21 1 (31) Plats: Munkfors, kommunhuset Tid: Klockan 08.30 09.40 Avser : 70-88 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Jävsnämnden 2014-08-27

Jävsnämnden 2014-08-27 Jävsnämnden 2014-08-27 Jn 6 Påföljd för fasadändring samt ändrad användning utan bygglov och startbesked på fastigheten Idun 1... 2 Jn 7 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jävsnämnden 2014-08-27 1

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:00 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-05. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12. 1 (38) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 5 maj 2015 kl 08.00-12.45 Lillemor Jonsson, S, ordf

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-04-24 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 09.00 10.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-09-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-09-16 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 77 56 Anmälan av delegationsbeslut... 78 57 Delgivningar... 79 58 Delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-14 Sammanträdesdatum 2016-04-14 1 14) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, torsdagen den 14 april 2016 kl. 13.20-16.30. James Johnson BP), ordförande Göran Klang S), vice ordförande, 41-47 Karin Schmidt

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson (S) Kerstin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer 39-50. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 13 maj 2015 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering: 10.35-11.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Henric Forsberg

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

Utskottet för samhällsbyggnad

Utskottet för samhällsbyggnad 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, kl 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Storgatan 27. Ledamöter: Lars-Gunnar Näsström, s ordförande. Kristina Sandsten, v Inger Lundberg, fp

Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Storgatan 27. Ledamöter: Lars-Gunnar Näsström, s ordförande. Kristina Sandsten, v Inger Lundberg, fp PROTOKOLL 1(11) Tid: kl 09:00-11:30 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Storgatan 27 Ledamöter: Lars-Gunnar Näsström, s ordförande Tjänstgörande ledamöter: Karl-Erik Sjöberg, s Kristina Sandsten,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer