Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1(20) Plats och tid Nolia City Konferens Styrelserummet, tisdag den 10 juni 2008, kl ande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot Harriet Leppäniemi (s), tj ledamot Robin Nilsson (s), tj ledamot Peter Lundkvist (s), tj ledamot Ferid Letic (s), tj ledamot Mohamad Jawad (v), tj ledamot Helge Lönnberg (ns), tj ledamot Christina Simonsson (c), tj ledamot Lage Hortlund (m), tj ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Per Lenndin, avd chef Park/Anläggningar Inger Westerlund, sekreterare Bengt Ek, ordförande revisionen 40 Eleonor Klockare, förtroendevald revisionen 40 Christina Sundgren, förtroendevald revisionen 40 Monica Isaksson, förtroendevald revisionen 40 Helena Lundberg, KomRev 40 Peter Lundkvist Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl Sekreterare Inger Westerlund Paragrafer Ordförande Ann-Katrin Sämfors Justerande Peter Lundkvist Anslag/Bevis Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och Sammanträdesdatum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

2 2(20) Innehållsförteckning Sid 30 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag Ansökan om projektmedel Ung och utanför Ansökan om bidrag för ungdomsarrangemang Ansökan om bidrag för dansutbyte med Svenskamerikaner i USA Yttrande över motion om handlingsplan för kulturhistoriskt värdefulla byggnader9 35 Omfördelning av drift till investering Ansökan om bidrag för om- till- och nybyggnad av föreningsägda anläggningar för år 2008, en extra ansökningsomgång Inbjudan till seminarium Hur motverkas mäns våld mot kvinnor? Arrangemang Collision Course Studiebesök Boden Arena Överläggningar med kommunens revisorer Delegationsbeslut KFN Meddelanden/Information EU utbildning Verksamhetsutveckling...20

3 3(20) 30 Ansökan om utökat verksamhetsbidrag Dnr 08KFN49 Kultur- och beslutar att bevilja ett extra verksamhetsbidrag med kr för Pengar tas från totala ramen för bidrag. Föreningsservice rapporterar under hösten till arbetsutskottet om arbetet med framtida organisationen. Styrelsen och verksamhetsledningen för Föreningsservice i Piteå ansöker om ett utökat verksamhetsbidrag motsvarande 0,5 tjänst under 6 månader. Styrelsen ser positivt på en organisatorisk förändring av Föreningsservice från den 1 januari Föreningsservice har ambition att under hösten inleda förberedelsearbetet kring framtida organisation och verksamhetsutveckling för att tillgodose föreningslivets behov av service och stöd. I nuläget har Föreningsservice inga möjligheter att genomföra förberedelsearbete inom befintlig ram utan utökat anslag.

4 4(20) 31 Ansökan om projektmedel Ung och utanför Dnr 08KFN42 Kultur- och är positiv till Unga Örnars projekt. Nämnden saknar ekonomiska möjligheter att bevilja ansökan som innebär att Unga Örnar finansierar anställning av projektledare. Kultur- och föreslår Kommunstyrelsen att ansökan avslås i sin nuvarande utformning. Unga Örnar i Piteå ansöker om projektmedel för Ung och utanför - ett demokratiprojekt. På lokal nivå vill föreningen jobba med dessa frågor. Projektet ska pågå under 1,5 år och har till syfte att stärka unga som känner ett utanförskap i samhället. Unga Örnar har lokalt och regionalt jobbat med unga under decennier och anser att känslan av maktlöshet och utanförskap är stark bland barn och unga i Piteå. Syftet är att motverka utanförskap p g a kön, etnicitet eller sexuell läggning. Genom att utbilda ledare och personal inom föreningen ska dessa i dialog med målgruppen samtala och genomföra aktiviteter för att stärka självkänslan. Målet med projektet är att: - Under en 2 års period genomföra MOD (mångfald och dialog) utbildningar för tonåringar och vuxna ledare inom föreningen. - Samtal och verksamhet kring alla människors värde ska vara ett inslag på alla event som föreningen genomför. - Medlemmar och tonårsgrupper i Unga Örnar ska efter projektets slut efterfråga mer arbete mot fördomar. - Skapa forum för unga med riktad rekrytering mot etniska minoriteter. Projektkostnader 2008 ( från 1/10) 2009 Lön ( Månadslön enligt kollektivavtal ) kr kr Sociala avgifter kr kr Resor kr kr Administration kr kr Informationskostnader kr 0 kr Utbildning och seminarier kr kr Summa projektkostnader kr kr Finansieringsbudget Sökt från Piteå Kommun kr kr Egen insats kr kr Forts.

5 5(20) Forts. Inom kommunen pågår en massa olika projekt som är riktade till målgruppen unga utanför. I förvaltningen ser man likheter med projektet Lika som bär som är ett Mångfaldsprojekt på biblioteket. Förstudien för projektet är klar och planeringen för genomförande pågår. Även Nämnden för Vuxen- och arbetsmarknadsutbildning har och planerar aktiviteter med liknande mål och syfte. Bilaga Projektansökan Kvalitetsfaktorer Jämställdhet Projektet vänder sig till båda könen och alla åldrar. Barn och unga Deltar också i projektet. Miljö Ingen påverkan. Tillgänglighet Projektet vänder sig till alla åldrar.

6 6(20) 32 Ansökan om bidrag för ungdomsarrangemang Dnr 08KFN41 Kultur- och beslutar att avslå ansökan med motivering att det redan görs arrangemang för och av unga. Nämnden har inte heller den ekonomiska förutsättningen att bevilja så stora belopp till externa ungdomsarrangemang. Badhusparken/Piteå Folkets Husförening vill ordna en drogfri endagars festival den 11 juli 2008 och ansöker om ett stöd på kr. Vakter, ljud, staket, marknadsföring är de kostnader som man söker stöd för. Festivalen riktar sig till ungdomar i gymnasiet och högstadiet. Innehållet ska vara musik på riks, regional och lokal nivå. Utöver det kommer att ordnas olika aktiviteter som sport, spel osv. I arbetsgruppen för arrangemanget ingår en referensgrupp av unga. Budget för ungdomsarrangemang Ljud inklusive tekniker Artister Resor/Hotell Marknadsföring Staket Vakter Scener El Övrigt Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Intäkter Samarbetspartners kr (sökta men ej beviljade bidrag) Beräknat antal besökare x 100 kr kr Kultur Fritid anser att det redan görs många stora och små arrangemang för, och framför allt av unga. Nationaldagsfirandet, vårt största Påpp arrangemang, har många likheter med den ansökta festivalen. Enda skillnaden är att Nationaldagen vänder sig till alla åldrar samt att dessa arrangemang ägs och genomförs av unga. Under sommaren kommer Kultur Fritid att anställa två unga tjejer som kommer att vikariera som ungdomskonsulenter. Det innebär att de kommer att finnas ute bland unga och förhoppningen är att det ska arrangeras ungdomsarrangemang även sommartid och Badhusparken kommer säkert att vara ett ställe som ungdomarna väljer att ordna aktiviteter i. Forts.

7 7(20) Forts. Kvalitetsfaktorer Jämställdhet Arrangemanget riktar sig både till killar och tjejer. Barn och unga En arbetsgrupp bestående av unga killar och tjejer gör arrangemanget tillsammans med Folkets Husföreningen för unga. Miljö Badhusparken är ett bra ställe som unga människor väljer att vistas i speciellt sommartid. Tillgänglighet Festivalen riktar sig till unga människor.

8 8(20) 33 Ansökan om bidrag för dansutbyte med Svenskamerikaner i USA Dnr 08KFN43 Kultur- och besluta att inte bevilja bidrag till ABF s Dansgille för dansutbyte med svenskbygderna i USA under september Föreningen ABF s Dansgille planerar en resa till USA för ett dansutbyte med svenskamerikaner under perioden och söker bidrag med kr från kultur- och. De reser tillsammans med Jan Lundqvist, Piteå-Tidningen och kommer att genomföra ca 8-10 olika dansuppträdanden i Chicago och Minneapolis. Jan Lundqvist har besökt svenskbygderna vid ett flertal tillfällen tidigare och vid dessa tillfällen fått många signaler om att det finns ett starkt intresse av att få ta del av den svenska folkliga danstraditionen. Det betyder att ABF s Dansgille förutom de olika uppträdanden som är inplanerade också kommer att lära ut olika folkdanser till svenskamerikaner. Resan kostar totalt kr = kr/par. De 22 par som åker med på resan finansierar till största delen sina egna kostnader därutöver samlar de in pengar för att täcka gemensamma kostnader genom olika framträdanden, lotterier mm. Vid ansökningstillfället redovisar föreningen eget kapital uppgående till kr. Under åren har många körer sökt bidrag för sångarutbyten och resor till olika länder. Dessa ansökningar har till största delen avsett att täcka körmedlemmarnas resekostnader och bidrag har ej beviljats. Denna ansökan skiljer sig så till vida att medlemmarna i sökande förening själva avser att finansiera sin resa. Däremot behöver de medel till gemensamma kostnader som inköp av inspelad musik, vissa kompletteringar i sin utrustning m m för att kunna genomföra så bra framträdanden som möjligt. Ett bifall skulle innebära ett nytt prejudikat för liknande framtida ändamål. Anslaget för nämndens förfogande kommer då inte att räcka för att på ett likartat sätt behandla alla ansökningar.

9 9(20) 34 Yttrande över motion om handlingsplan för kulturhistoriskt värdefulla byggnader Dnr 08KFN40 Kultur- och besluta att anta yttrandet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har remitterat rubricerade motion till kultur- och för yttrande. Motionärerna Ulla Persson och Åke Forslund anför kortfattat följande: - Trots en relativt ny kulturmiljöplan så hotas många av kommunens mest värdefulla byggnader av förfall och därmed rivning. - Planen är en utmärkt översikt över det intressantaste husbeståndet samt kunskapskälla hur fastighetsägare kan förhålla sig till kulturarvet men på intet sätt tvingande att vidta åtgärder för att skydda kulturarvsobjekt. - Ambitionen måste vara att ta ett steg ytterligare mot målet att bevara och utveckla vårt kulturarv. Först då lever kommunen upp till intentionerna bakom planen. Motionärerna föreslår därför att miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en handlingsplan för hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom kommunen ska kunna skyddas och bevaras för framtiden. Kultur- och fritidsförvaltningen delar i allt väsentligt motionärernas synpunkter samt förslag tillåtgärder. Det är lätt att konstatera att kulturhistoriskt värdefulla miljöer under lång tid gått förlorade. Antagandet av kulturmiljövårdsplanen har inte förändrat detta faktum. Även efter dess tillkomst har ytterligare värdefulla byggnader och miljöer försvunnit. Det måste ju vara av betydligt större värde att behålla och utveckla befintliga autentiska byggnader och miljöer än att för stora pengar rekonstruera det som en gång varit. Skälen till detta tillstånd är knappast brist på kunskap eller annan kompetens inom kommunen. Om det saknas inom de kommunala förvaltningarna finns de att tillgå både via Piteå museum eller länsstyrelsen. Förvaltningens uppfattning är att frågan inte tillmäts tillräckligt stor vikt varför alternativen till rivning inte prövas tillräckligt seriöst eller i god tid innan rivning blir det enda alternativet. Motionärernas förslag om en handlingsplan är bra men inte tillräckligt. Dessutom krävs en förändring i attityd till vikten att behålla och utveckla kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer. En handlingsplan som kan förväntas förändra nuvarande ordning till det bättre måste innehålla starka politiska ställningstaganden som på ett bättre sätt än för tillfället styr handläggning och beslut inom samtliga berörda nämnder och förvaltningar. Annars blir både program och handlingsplan en tandlös tiger

10 10(20) 35 Omfördelning av drift till investering Dnr 08KFN47 Kultur- och beslutar att delegera till fritidschefen att göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 750 tkr. Omfördelningen ska rapporteras en gång per år i samband med årsredovisningen. I samband med budget har Kommunfullmäktige beslutat att Kultur- och får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 750 tkr. Rapportering av omfördelning ska göras en gång per år i samband med årsredovisningen. Förvaltningen föreslår att fritidschefen får delegation på att göra omfördelning av driftanslag under löpande budgetår med maximalt 750 tkr och att delegationen meddelas till kultur- och

11 11(20) 36 Ansökan om bidrag för om- till- och nybyggnad av föreningsägda anläggningar för år 2008, en extra ansökningsomgång Dnr 08KFN48 Kultur- och beslutar att följande föreningar beviljas bidrag för omtill- och nybyggnad av föreningsägda anläggningar för året Föreningar som beviljas bidrag ska genomföra arbetet enligt ansökan och slutföra detta utan ytterligare bidrag från kultur- och. Piteå IF Bollnät på Nordlunda ungdomsidrottsplats. Bidrag: kr Motivering: Bollfångarnätet behövs mellan planer för att förhindra stora störningar. Säkerhetsåtgärd. Storfors AIK Ombyggnad av styrkelokal till 2 omklädningsrum. Bidrag: kr Motivering: Åtgärden ökar nyttjandet av anläggningen. Infjärdens SK, Munksund Skuthamns SK samt Öjeby IF Ökade kostnader i samband med övertagande av sandgräsmattan från LF Arena. Bidrag: kr, d.v.s kr per förening. Motivering: Bidraget täcker del av den ökade kostnaden för föreningarna. I beslut den , beslutades att överskjutande medel, kr, som inte tilldelades i samband med 2008 års fördelning av bidraget görs tillgängliga för föreningarna vid en extra ansökningsomgång under maj Sammanställning avseende ansökningar för den extra ansökningsomgången år 2008 finns som bilaga. Huvudprincipen för bidraget är att bidrag ska ges till upprustning av befintlig anläggning. Som exempel på åtgärder som styrt prioriteringen kan nämnas: - åtgärder som ökar nyttjandet av anläggningen - åtgärder som ökar föreningens möjlighet att utveckla barn- och ungdomsverksamhet - åtgärder som ökar jämställdhet - åtgärder som är av karaktären planerat periodiskt underhåll av anläggningen - åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och ger energisparande åtgärder - åtgärder som ökar tillgängligheten för funktionshindrade samt att Forts.

12 12(20) Forts. - beslut som medför volymökning och som i förlängningen också kan påverka storleken på föreningens framtida driftbidrag ska vara långsiktiga. Kvalitetsfaktorer för om- till- och nybyggnad avser alla beviljade objekt. Miljökonsekvenser Inga. Kvalitet Kvalitetshöjning för både aktiva och allmänheten. Barn/ungdom Positiva konsekvenser då anläggningar kan göras mer ändamålsenliga och säkra. Jämställdhet Anläggningar nyttjas av både flickor och pojkar, därför är jämställdhetskonsekvenserna betydelsefulla. Driftkostnader I det fall det är möjligt kommer driftkostnaden att minska då anläggningar blir mer ändamålsenliga. sunderlag Sammanställning av ansökningar från föreningar.

13 13(20) 37 Inbjudan till seminarium Hur motverkas mäns våld mot kvinnor? Dnr 08KFN55 Kultur- och beslutar att delta i seminarium Hur motverkas mäns våld mot kvinnor? och till seminariet anmäla ordförande Ann-Katrin Sämfors (s) och ledamöterna Annica Lundgren (s) och Robin Nilsson (s). Norrbottens Läns landsting anordnar seminarium Hur motverkas mäns våld mot kvinnor? i Luleå den 15 september tillsammans med Polismyndigheten i Norrbotten, Kommunförbundet Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten. Den amerikanske genusforskaren, utbildaren, författaren och filmmakaren Jackson Katz kommer till Luleå. Han är internationellt erkänd för sitt banbrytande arbete med att utbilda män och pojkar att motverka mäns våld mot kvinnor Fokus för seminariet är hur man arbetar förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, maskulinitet och våld. Målgrupp är chefer och ledare inom kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och politiker. sunderlag Inbjudan till seminarium

14 14(20) 38 Arrangemang Collision Course Dnr 08KFN52 Kultur- och beslutar att Arbetsutskottets beslut att bevilja subventionerad lokalhyra med kr kvarstår. Kultur- och s arbetsutskott beslutade att bevilja musikbandet Collision Course subventionerad lokalhyran med kr. Motivet var att bandet, som arrangerade en release gala för sin nyinspelade skiva/dvd, beslutat att ge eventuellt överskott av galan till Kultur Fritid Ung för att nyttjas till ungdomsarrangemang. I och med att man inte hade som syfte att generera någon vinst för sig själva har arrangemanget betraktats som ett ideellt, icke vinstdrivande arrangemang. Senare har det visat sig att Arbetsutskottets beslutsunderlag inte varit komplett. Den lokal som nyttjades var inte enbart Norrmalmias foajé utan dessutom Norrmalmias A-hall. Arbetsutskottets beslut om hyresbidrag på kr gjordes utifrån informationen att hyran för foajén var kr. Det verkliga förhållandet var att hyran för foajé och A-hall var kr. Förlusten uppgår till ca kr förutom lokalhyran. Ekonomisk redovisning lämnades vid kultur- och s sammanträde. Förvaltningen överlämnar till nämnden att besluta om det tidigare beslutet ska stå kvar eller om beslutet ska korrigeras utifrån de nya förutsättningarna.

15 15(20) 39 Studiebesök Boden Arena Dnr 08KFN60 Kultur- och beslutar att anordna studieresa den 23 september till Arena Boden för ledamöter i nämnden och personal från anläggningarna samt erbjuda ersättare i kultur- och att delta. Vid arbetsutskottets sammanträde framkom förslag till att kultur- och och personal från anläggningar gör studiebesök vid Arena Boden. Tisdag den 23 september Kl Arbetsutskottets sammanträde Kl Avresa från Kultur Fritid Kl Lunch i Boden Kl Visning Arena Boden och Nordpolen Ca kl Avresa från Boden

16 16(20) 40 Överläggningar med kommunens revisorer Dnr 08KFN61 Kultur- och beslutar att efter genomgång av revisorernas frågor och efterföljande intresseväckande diskussioner lägga ärendet till handlingarna. Piteå Kommuns revisorer har kallat kultur- och till överläggning. Inför överläggningen har revisorernas diskussionsunderlag skickat till nämndens ledamöter och ersättare. I kommunallagen kap 6 7 har fastlagts att Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kapitlet 15 har överlämnats till någon annan. Ovanstående innebär att nämnden har ansvar för all verksamhet som bedrivs inom nämndens område och att verksamheten följer de av fullmäktige fastlagda målen. Lagen reglerar inte på vilket sätt nämnden styr, leder och kontrollerar verksamheterna. Bilaga Revisorernas diskussionsunderlag..

17 17(20) 41 Delegationsbeslut KFN Dnr 08KFN58 Kultur- och beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna. För kultur- och s kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. Fritidskonsulent Margareta Jonsson Ärenden nr 7-10 Fritidskonsulent Riitta Hovinen Ärenden nr Förvaltningschef Hans Hansson Ärenden nr 6-7 KFN arbetsutskott Ärenden nr 1-3 KFN arbetsutskott Ärende nr 4 sunderlag Förteckning över delegationsärenden.

18 18(20) 42 Meddelanden/Information Dnr 08KFN57 Kultur- och besluta att lägga meddelandena till handlingarna efter att ha tagit del av dem samt och godkänna information. Meddelanden 22. Protokoll Kommunfullmäktige Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2007 : Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret Protokoll Kommunfullmäktige Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2007 och anslagsöverföring till år Minnesanteckningar samordning av drift och skötsel av det offentliga rummet. Fastighetskontoret, Teknik & Gatukontoret och Kultur Fritid Park. 25. Verksamhetsberättelse Piteå Folkets Husförening Film i Piteå, Vandrarhemmet, Regnbågen, Regnbågsteatern och Badhusparken. 26. Tillägg till hyreskontrakt med Piteå Näringsfastigheter AB. Utbyte av golv i Tennishallen, Batterigatan, Piteå. 27. Yttrande till Länsstyrelsen Norrbotten Skrivelse från förvaltningen ang Länsstyrelsens Översyn av gällande fartbegränsningar till sjöss. 28. Yttrande till Luleå Kommun ang Luleås skärgårdsstrategi. 29. Avtal gällande drift av parkområde i Rosvik Skötsel/drift av anläggningen ansvarar Rosviks trädgårdssällskap för utan ekonomisk ersättning. 30. Meddelande från Norrbottens Läns Landsting Avslag på ansökan om stöd till projektet Det öppna Norrbotten tillväxt genom mångfald. Forts.

19 19(20) Forts. 31. Yttrande till Kommunstyrelsen dnr 08/KS187. Ansökan om projektmedel för projektet Konst Kultur och Hälsa med ABF Pitebygden som projektansvarig. Information 1. Mötesplats Rosvik. Avd chef Park/Anläggningar Per Lenndin informerar om träff med Rosviks IK ang. förslag till mötesplats i ishallen i Rosvik. Nämnden har i VEP 2009 äskat 500 tkr för mötesplats i Rosvik. 2. Delårsbokslut jan-april Avd chef Park/Anläggningar Per Lenndin redovisar förvaltningens inlämnade delårsbokslut för jan-april Ansökan om nytt golv till tennishallen, Piteå Tennisklubb. Avd chef Park/Anläggningar Per Lenndin informerar om att Piteå Näringsfastigheter kommer att lägga ett nytt golv i tennishallen. Förhandling pågår med Piteå Tennisklubb angående fördelning av utökad hyra för tennishallen. 4. Bergsvikens Fotbollshall. Avd chef Park/Anläggningar Per Lenndin informerar om överenskommelse med fotbollsföreningar ang Bergsvikens fotbollshall.

20 20(20) 43 EU utbildning Verksamhetsutveckling Dnr 08KFN59 Kultur- och beslutar att anmäla ordförande Ann-Katrin Sämfors (s), vice ordförande Anders Nyström (s) och ledamöterna Annica Lundgren (s), Mohamad Jawad (v) till EU utbildning den 16 juni EU utbildning för tjänstemän anordnas den 16 juni i Piteå. Utbildningen är en förberedelse inför en 3-dagars studieresa till Bryssel under hösten.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid ande Övriga deltagare Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 21 april kl. 09.30 12.30 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2007-02-06 1 Plats och tid Nolia City Konferens, tisdag den 6 februari 2007, kl 09.30-15.00 ande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Annica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 Plats och tid Stadshuset Ovalen, tisdag den 10 oktober 2006, kl 09.30-14.30 Beslutande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 3 mars, kl 08.30-12.00 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm kl. 09:30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Nilsson (KD) Justeringens plats och tid Kultur,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-04-29 Sid 35 Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Nilsson (M), ordförande Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-06-07 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-06-07 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-06-07 1 Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet onsdag den 7 juni 2006, kl 09.30-14.00 Beslutande Ann-Katrine Sämfors (s),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm kl. 09:30 Beslutande xxxx Se sida 2 Utses att justera Carola Eichwurzel Wilhelm Justeringens plats och tid Kultur, park och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm kl. 13:00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Peter Arffman (L) Justeringens plats och tid Kultur,

Läs mer

Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Assar Nilsson (s), tj ers. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15.

Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Assar Nilsson (s), tj ers. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15. 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 10-11 Beslutande: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Assar Nilsson (s), tj ers Övriga närvarande: Sune Höglander, teknisk chef, 40, 42 Arne

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen 1(11) Sammanträdesdatum Plats och tid Ronnebysalen, kl. 09:00-12.00 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Kranislav

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 2 juni 2009, kl 09.30-14.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Robin Nilsson Justeringens

Läs mer

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut BESLUTANDE Britta Flinkfeldt Peter Roslund ÖVRIGA DELTAGARE Kajsa Myrberg, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Lars Alriksson Kjell-Åke

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Besök hos Habo idrottsförening... 37 33 Kulturstipendium 2012... 38 34 Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionshindrade... 39 35 Driftsbidrag till idrottsföreningar 2012...

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 41 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 42 Månadsuppföljning januari - april 2018 2018/1165 5 43 Ansökan om investeringsbidrag 2018 2018/1117

Läs mer

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg 2012-02-14 1 (12) Plats Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg Tid Tisdagen den 14 februari 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Måndag den 23 januari 2017 kl. 19.04 20.36 Beslutande Carin Hansson (M) Emma Köster (M) Karl-Gustav Nilsson (S) Janina Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.50 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(5) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Bolmens sammatnrädesrum, Gislaved, kl 14.00-15.15 Beslutande Solveig Davidsson (M), ordförande Björn Olsson (FP) ersätter Jösta Forslund (M)

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 47 Godkännande av ärendelista... 61 48 Dialog med kommunens fritidsledare och fältsekreterare... 62 49 Anmälan av delegationsbeslut... 63 50 Begäran från Sandhems IF om kommunal borgen... 64 51

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-05 55 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-10-05, kl 13.15-16.30 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Irene Gustavsson (S) Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson

Läs mer

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Höken, vån 3, Folkets Hus, Ludvika, tisdagen den 15 maj 2018, kl 9.00-10.15 Beslutande ledamöter Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2017-09-18, kl 0800-0845 ande Laila Mäki, S Carolina Suikki, V Anita Sköld, M Övriga deltagande Elin Niemi, personalchef Utses

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 12 oktober kl. 14.00-17.15 ande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson (C), 2:e vice

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta

Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta Per Widén (C), Ordförande Pyry Niemi (S), 1:e vice ordförande Jan Sundling (M) Shiva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-05-20 Plats och tid Nissans sammanträdesrum, kommunhuset Gislaved kl 14.00-15.30 Beslutande Solveig Davidsson (M), ordf. Ann Nilsson (C) ersätter Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Lessebo kommunkontor, Rottnen måndag den 11 juni kl. 14:00 ande Anders Palmengren (s) ordf Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Marie Larsson (m) Jan O Eriksson (s) tjg ers Birger Johansson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, 15.00 17.15 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (L) Robin Olsson (M) Mårten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-12 1 () Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 15.00 16.10. Beslutande Thure Andersen (S) ordf Anna-Karin Folkesson (S) Lennart Ahlström (S) Lennart Andersson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman Felth Ulf Söhrman Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2009-05-27 65 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-05-27 kl 19.00-19.30 Beslutande 27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2012-05-28 13 Plats och tid Gallejaur, klockan 08.00-13.00. Beslutande Marcus Lundberg (s), ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City konferens, styrelserummet, tisdag den 6 oktober 2009, kl 09.30-15.15. Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.55 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 44 Ny fördelning av bidragen till studieförbunden... 50 45 Kulturstipendium 2011... 51 46 Begäran om extra kommunalt verksamhetsbidrag till Habo IFs damlag... 52 47 Driftsbidrag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 2 mars 2016 kl. 14.00-16.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson (C),

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 25 oktober 2012 kl. 14.00-15.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren(S),

Läs mer

Bengt Ericsson (C), ordförande Lenneke Sundblom (S) Irene Solberg Ruhn (M) Roine Karlsson (MP)

Bengt Ericsson (C), ordförande Lenneke Sundblom (S) Irene Solberg Ruhn (M) Roine Karlsson (MP) 1(15) Plats och tid Rum Rimbo, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 12 Norrtälje, måndagen den 6 februari 2017 kl 09:00-10:45. Beslutande Ledamöter Bengt Ericsson (C), ordförande Lenneke Sundblom (S) Irene

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-04-04, kl. 08:00-11:33 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Lennart

Läs mer

Åsa Hedlöf (S), ordförande Janne Forsgren (C) Gun Byttner (M)

Åsa Hedlöf (S), ordförande Janne Forsgren (C) Gun Byttner (M) 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, biblioteket, kl. 13:00-16:00 Beslutande Åsa Hedlöf (S), ordförande Janne Forsgren (C) Gun Byttner (M) Övriga deltagande Kristina Lundberg, sekreterare Anette Åhlenius,

Läs mer

Förvaltningskontoret Annica Sankilampi. Justerare Luis Miguel Caneo Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS

Förvaltningskontoret Annica Sankilampi. Justerare Luis Miguel Caneo Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-19.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Robert Lövdahl (M), ledamot Luis Miguel Caneo (S), ledamot ( 29-34)

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott Kristine Brosjö, förvaltningschef Lars Nyquist, ekonom

Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott Kristine Brosjö, förvaltningschef Lars Nyquist, ekonom r^> O Malung-Sälens kommun Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid Lilla studierummet, biblioteket, kl. 09:00 Beslutande Åsa Hedlöf (S), ordförande GunByttner (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesdatum s. 1 (11) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2017-05-29 Plats Sammanträdesrum Fjelie, Kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 29 maj 2017 kl. 17.01 18.35 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sävsjö stadsbibliotek, onsdagen den 8 november klockan 14.00 16.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S) ordförande, Fredrik Håkansson (KD) förste vice ordförande, Maini Karlsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 1(15) Tid och plats 2018-12-06 - Kommunhuset klockan 08.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Kristina Söderlund (SPI) - ordförande Arne Silfvergren (S) - ledamot Gunilla Edman (S) - ledamot Kenneth Jacobsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Backa, stadshuset kl. 10:00-14:00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Marianne Hedkvist Justeringens plats och tid Fastighets-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00 Beslutande Åke Bertils (S) Sigbritt Persson (S) Solveig

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Fjelie Tid 2018-03-19, kl. 15:00-17:04 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Carin Hansson (M) Emma Köster (M) Janina

Läs mer

Mathilda Ahlin, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice

Mathilda Ahlin, Nämndsekreterare Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice 1 (7) Plats och tid Håns Byalags lokal, 15.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Robin Olsson (M) Mårten Karlsson (S) Anette Eriksson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13 1 (8) Plats och tid Ädelfors, kl. 15.00-17.40 Beslutande Sören Eriksson (S), 1:e vice ordförande Monica Toll (S) Maria Brihall (VF), ordförande Carina G Hördegård (C), 2:e vice ordförande Göran

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer