ÅRSREDOVISNING Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen Långtidsbevakningskrediter...11 Nyckelkompetenser Hoist-metoden...16 Marknad...18 Humankapital...20 Aktie och ägare Nyckeltal Förvaltningsberättelse Utdelning och förslag till vinstdisposition...27 Resultaträkningar, koncernen...28 Kassaflödesanalys, koncernen Balansräkningar, koncernen...30 Redovisningsprinciper, koncernen...31 Noter, koncernen...32 Resultaträkningar, moderbolaget...36 Kassaflödesanalys, moderbolaget...37 Balansräkningar, moderbolaget...38 Redovisningsprinciper och noter, moderbolaget...40 Fem år i sammandrag...43 Revisionsberättelse...44 Styrelse...45 Ledande befattningshavare...46 KALLELSE BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 28 april 1999 klockan i Klarasalen, Målargatan 1, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 16 april dels göra anmälan till bolaget under adress Hoist International AB (publ), Box 348, Stockholm, telefon , telefax senast den 23 april klockan Aktieägare som har sina aktier förvaltarregisterade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste för att få rätt att deltaga i bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 16 april UTDELNING Styrelsen föreslår som avstämningsdag för utdelningen den 3 maj Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 10 maj RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Hoist planerar att avge ekonomisk information vid följande tidpunkter under 1999: Ordinarie bolagsstämma april Delårsrapport januari mars april Delårsrapport januari juni augusti Delårsrapport januari september oktober Bokslutskommuniké för februari Foto omslag copyright: Nino Mascardi/The Image Bank

3 Hoist i korthet 1998 ÅRET SOM GÅTT Tillväxten blev mycket kraftig under året främst i Tyskland, där verksamheten tredubblades, antalet krediter i koncernen ökade från till cirka och antalet anställda från 20 i slutet av december 1997 till i dag 60. Hoist och tyska Citibank har tecknat principavtal om övertagande av Citibanks call center i Bremen med cirka 100 anställda. Övertagandet, som sker hösten 1999, omfattar även kreditstockar till ett underliggande värde av cirka 7 miljarder kronor. Hoist har etablerat sig i Finland genom dotterbolaget HOIST Kredit Oy. Två mindre affärer i Sverige med en bank och med ett dotterbolag till en bank genomfördes i slutet av året. Hoist har skrivit ett finansieringsavtal med Deutsche Bank och en svensk affärsbank. I samband härmed erhöll Deutsche Bank teckningsoptioner till teckningskurs 33 kr att tecknas senast i december Resultatet före skatt 1998 är 14,0 Mkr (32,2). Minskningen är huvudsakligen en följd av kostnader för den snabba expansionen under året samt en koncentration på affärsområdet långtidsbevakningskrediter. Bolaget är sedan den 7 maj 1998 noterat på 0-listan på Stockholms Fondbörs. Antalet aktieägare är cirka Fastigheten i Jönköping har avyttrats under året i led med bolagets strategi om fokusering på kärnverksamheten långtidsbevakningskrediter. Tillväxten i Hoist St Mkr St Antal anställda P Kapitalfordran P Antal krediter P Långtidsbevakningskrediter/ oreglerade krediter Krediter som är förfallna sedan lång tid. Det betyder att inkassoåtgärder har vidtagits och, när det finns panter, att dessa har realiserats. 3

4 VD-ord HOIST MOT EUROPEISKT MARKNADSLEDARSKAP Under 1998 har Hoist blivit en dominerande aktör på den europeiska marknaden. Vi har kunnat notera mycket kraftiga tillväxttal - i första hand i Tyskland. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Hoist äger i dag kreditstockar med summa kapitalfordran av 3,3 miljarder kr. Ett principavtal med tyska Citibank innebär bland annat att Hoist från 1999 och tre år framåt övertar kreditärenden för ytterligare 7 miljarder kronor. Under den perioden kommer bolaget att tredubblas och bli ledande i Europa inom hantering av riskkreditportföljer till privatpersoner. Vid sidan av expansionen har Hoist nått framgång genom lönsam hantering av kreditvolymer. Särskilt intressant är att äldre portföljer visar sådan uthållighet och så stabila kassaflöden. När vi köper stockar försäkrar vi oss om intäkter i decennier framåt. Den stora affärspotentialen i Hoists verksamhet med oreglerade krediter framgår av den svenska verksamheten inom detta område. Den genomsnittliga balansomslutningen för oreglerade krediter i Sverige 1998 är 37 miljoner kronor och vi tjänar netto före skatt drygt 20 miljoner kronor en avkastning på totalt kapital om 55 procent. Med motsvarande nyckeltal och kraftiga expansion ser vi om några år fram emot mycket stora vinstmöjligheter. RENODLING Kassaflödena från de oreglerade krediter Hoist redan köpt räcker i minst 10 till 15 år till. I andra branscher måste man varje år på nytt skapa sin omsättning. Hoist däremot har skaffat sig omsättning för decennier framåt i och med att man investerat i en portfölj. Detta kombinerat med mycket god lönsamhet och möjligheter att skapa unika konkurrensfördelar har gjort att vi beslutat oss för att koncentrera våra resurser till affärsområdet personkrediter för långtidsbevakning. Hoist har även en stock friska/mjuka krediter, som bolaget köpte som efterbörd till finanskrisen. Den verksamheten kommer förmodligen inte att växa. HOISTMETODEN Förmågan att utvinna högt värde ur till synes omöjliga kreditportföljer bygger på våra kärnkompetenser att analysera, värdera och hantera riskkrediter. Genom att sälja förfallna fordringar till Hoist kan banker m fl fordringsägare få bättre avkastning än i sin egen kravverksamhet. Hoists bevakning av krediterna bygger på en aktiv dialog med gäldenären med inriktning på hållbara lösningar. Metoden syftar till att skapa en stark motivation hos kunden att fullfölja en återbetalning. Hoist är helt enkelt expert på skuldsanering. Framgångarna för Hoist bygger till stor del på motivation och skicklighet hos personalen. Vår verksamhet går inte att styra via handböcker eller instruktioner. Att Hoist når ett bättre resultat än andra kan helt tillskrivas vår personal och deras sätt att agera. Stora ansträngningar har därför lagts ned under hösten 1998 och vintern 1999 för att tillsammans med personalen i Sverige definiera och vidareutveckla arbetsmetoderna. I samband med detta har kompletta utbildningsprogram skapats för att senare kunna användas för personalen vid våra utländska kontor. Under våren 1999 kommer dessa program för metodutveckling att genomföras med personalen vid vårt tyska dotterbolag. STORA FÖRVÄRV Vårt intresse för etablering i Tyskland beror, förutom på den väldiga marknaden, också på lägre konkurrens och bättre priser där än i Sverige. Under loppet av ett år har Hoist gått från nära noll till över kreditärenden i Tyskland. Principavtalet med tyska Citibank, som avses träda i kraft hösten 1999, innebär att vi under en period av tre år övertar ytterligare kreditärenden, med en kapitalfordran överstigande 7 miljarder kronor. Under året har vi också etablerat oss i Finland genom köpet av en mindre stock. Avsikten är att växa på den marknaden Hoist har 1998 noterats på O-listan på Stockholmsbörsen, vilket var mycket viktigt för att ge oss trovärdighet i Tyskland. Den planerade noteringen på Frankfurtbörsen är inte längre nödvändig ur marknadssynpunkt, och därför skjuten på framtiden. Vi har under året gjort två mindre förvärv i Sverige. Fastigheten i Jönköping har sålts i linje med företagets renodling på kärnaffären oreglerade personkrediter. Vi fick 1998 finansieringsavtal med Deutsche Bank och en svensk affärsbank. Vi arbetar f n för att kunna säkerställa finansiering för bolagets planerade expansion. RISKER OCH MÖJLIGHETER Det råder just nu en hög prisnivå i Sverige på grund av konkurrensen på marknaden. Det är förklaringen till att vi inte expanderat i Sverige 1998 och inte heller planerat 4

5 Vi har valt en strategi, där vi så länge marknadsläget är till vår fördel, ska växa maximalt dock med begränsningen att Hoist alltid ska behålla ett positivt resultat. Framgångarna för Hoist bygger till stor del på motivation och skicklighet hos personalen. Staffan Tjus, VD stora förvärv den närmaste tiden. Vi bedömer det dock som viktigt för oss att vara en av de starkare aktörerna i Sverige. Sverige fortsätter att vara vår bas. Det stora tyska engagemanget innebär en viss risk för Hoist eftersom den marknaden är relativt ny. Beteendet i Tyskland är dock relativt likt det svenska och dessutom är genomsnittskrediten där mindre än i Sverige, vilket ger högre avkastning och lägre risk. De portföljer som köpts i Sverige har alla med undantag av en haft ett stabilt, om än lågt kassaflöde, när Hoist tagit över. I Tyskland däremot har alla köpta portföljer mer eller mindre saknat kassaflöde. Detta kombinerat med det stora antalet förvärvade krediter tillsammans med ett relativt begränsad antal handläggare under 1998, har försenat kassaflödena i Tyskland. De låga kassaflödena från de nya portföljerna behöver inte vara negativt i ett längre perspektiv. Erfarenhetsmässigt från vår svenska verksamhet kan detta tvärtom innebära att potentialen i portföljerna är större därför att man tidigare inte arbetat med dem på ett metodiskt och konsekvent sätt. En ytterligare fördel med portföljerna i Tyskland relativt Sverige är, förutom att genomsnittsstorleken på krediterna är mindre, att vårt inköpspris är lägre. Ett problem i vår bransch är att vi under en tillväxtfas inte kan visa stort synligt resultat att det tar tid att tjäna pengar. Det gäller att vara medveten om tidsaspekten samt att bestämma hur länge verksamheten ska växa. Vi har valt en strategi, där vi så länge marknadsläget är till vår fördel, ska växa maximalt dock med begränsningen att Hoist alltid ska bibehålla ett positivt resultat. De stora möjligheterna för Hoist ligger å andra sidan också i tillväxten. Så länge vi är övertygade att vinsterna kommer en dag, ska vi fortsätta att växa. Genom denna tillväxt säkerställer vi en hög intjänande förmåga för decennier framåt. Vi menar att så länge vi är ensamma om vår metod i Tyskland måste vi fortsätta att köpa och växa. Möjligheterna är mycket goda just nu i Tyskland, där vi redan är tre gånger större än i Sverige. Den teoretiska potentialen i Sverige är 6 7 miljarder kronor per år i nya dåliga krediter. I Tyskland är motsvarande potential per år uppåt 100 miljarder. Vi tror på fortsatt tillväxt åtminstone under 1999 och Under de åren kommer vi att använda vinsten för att växa och samtidigt bygga upp en stor framtida vinstpotential. Stockholm 9 februari 1999 Staffan Tjus Verkställande direktör 5

6 Uppdrag / Affärsidé AFFÄRSIDÉ Hoists affärsidé är att förvärva och hantera kreditportföljer bestående av sedan länge förfallna krediter till privatpersoner, s k långtidsbevakningskrediter. Hoist ska även utnyttja sin expertis för selektiv utlåning till privatpersoner och företag som inte kan eller vill söka finansiering i det reguljära kreditsystemet. HOIST ÄR VERKSAMT INOM TRE AFFÄRSOMRÅDEN: Kärnverksamheten är förvärv och hantering av portföljer av långtidsbevakningskrediter mot privatpersoner. Denna typ av krediter bedöms som synnerligen intressanta då: De har bra och stabilt kassaflöde i förhållande till investerat kapital. De kan förvärvas till relativt lågt pris i förhållande till nominell kapitalfordran, vilket medför liten risk men stor intjäningspotential. Ett stort antal krediter medför spridning av riskerna. Långtidsbevakningskrediter är naturligt för säljarna att avyttra, eftersom de normalt inte ryms inom ramen för den ordinarie verksamheten. Begränsad konkurrens. Möjlighet att bygga långsiktiga konkurrensfördelar genom: Unik kompetens inom analys och hantering Företagskultur Långsiktiga relationer med säljare av kreditportföljer Finansiering ÖVRIGA TVÅ AFFÄRSOMRÅDEN ÄR: Friska/mjuka krediter till privatpersoner. Fordringar, där det kan finnas panter kvar att realisera. Kunden kan följa en uppgjord betalningsplan, men med lånevillkor som inte är helt marknadsmässiga. MÅL Fakturaköp från företag. Kunderna är oftast mindre företag som av olika anledningar inte vill eller kan finansiera sig i det reguljära kreditsystemet. Hoist har för avsikt att vara det ledande företaget i branschen i Europa. Det ska ske genom att etablera och befästa ledande kompetens vad avser bedömning och hantering av riskkrediter kompletterat med kompetens för metodutveckling och upphandling av finansiering. Under de närmaste åren ska Hoist fortsätta att växa aggressivt, med bibehållandet av ett positivt resultat. Målet är att Hoist under en treårsperiod ska ha minst sexdubblat sin verksamhet mätt i antal hanterade ärenden och minst tredubblat sin kreditvolym. Under samma tid kommer antalet anställda också att minst tredubblas. Övergripande för Hoist är att långsiktigt ge en avkastning till aktieägarna som väsentligt överstiger genomsnittet på Stockholms Fondbörs. Det ska ske genom en kombination av direktavkastning och värdetillväxt för bolagets aktie. Under 1998 motsvarade denna kombination en avkastning på 148 procent (36) för bolagets aktieägare. För börsen var motsvarande siffra räknat på generalindex 13 procent (28). STRATEGI AFFÄRSSTRATEGI Hoists strategi för att uppnå hög avkastning och goda kassaflöden från långtidsbevakningskrediterna skiljer sig på ett flertal sätt från den hos traditionella inkassoföretag: Hoist äger, eller har full rådighet över, de fordringar vi hanterar. Det ger nödvändig flexibilitet för att kunna nå fram till en uppgörelse med kunden. Hoistmetoden innebär att kunden alltid behandlas med respekt och förståelse. Hoist inleder en konstruktiv dialog med kunden baserad på dennes förmåga. Hoist skapar, genom att inrikta sig på att finna slutliga lösningar, incitament för kunden att göra upp på ett för båda parter bra sätt. Vi är alltid beredda att föreslå en lösning på kundens problem. Hoists metod innebär också att vi visar tålamod och har uthållighet. Långtidsbevakningskrediter är en 6

7 långsiktig tillgång, vars avkastning ska maximeras över kreditportföljernas livslängd. GEOGRAFISK STRATEGI Hoist avser i första hand att under kommande år fortsätta sin expansion i Tyskland. Likheter med den svenska legala strukturen, samt ett stort utbud av kreditportföljer att förvärva, gör Tyskland till en mycket intressant marknad. Vi är dessutom i stort sett ensamma på den tyska marknaden. Hoist avser även att växa i Sverige och Finland genom förvärv av ytterligare kreditportföljer. Även andra marknader utvärderas för närvarande, men Hoist har i dag inga konkreta planer på nya etableringar. FINANSIELL STRATEGI Hoist räknar med att klara de nu lagda expansionsplanerna utan nyemission det närmaste året. Strategin gäller mot bakgrund av de förhandlingar som i dag förs med Hoists huvudbanker om en ny kreditram för att klara expansionen. RISKSTRATEGI Affärsstrategin med inriktning mot långtidsbevakningskrediter minskar enligt vår bedömning bolagets risk. Den stora mängden krediter och de goda och stabila kassaflöden som långtidsbevakningskrediterna visat sig ha i Sverige borgar för detta. Bolagets skuldsättningsgrad i dag är måttlig i förhållande till de kassaflöden som genereras. Med tiden och i takt med att expansionstakten accelererar ökar naturligtvis skuldsättningsgraden och därmed risken. Det är då av stor vikt att kassaflödena från nyförvärvade kreditportföljer snabbt kommer igång. Hoists strategi att inte expandera snabbare än att ett positivt resultat kan bibehållas, minskar också risken. Den korta tid som Hoist varit aktivt i Tyskland och den relativt korta erfarenhet vi därmed kunnat skaffa oss på denna marknad ökar risken. Detta kompenseras av att prissättningen i förhållande till mer mogna marknader, såsom exempelvis Sverige, framstår som förmånlig. Hoist försöker också begränsa den affärsmässiga risken genom en mycket snabb rapportering av de kassaflöden vi erhållit samt genom att avtal med viktiga affärspartners görs flexibla vad gäller leveransdatum och leveransvillkor. I den principöverenskommelse vi slöt i december 1998 med Citibank får bolaget dessutom vissa garantier avseende bl a anställda och hyresavtal, som minskar risken för Hoist. För 1999 räknar Hoist med att minst kunna dubblera sin verksamhet i termer av såväl antal krediter som antal medarbetare. Inklusive Citibank Bremen kommer personalstyrkan vid utgången av 1999 att uppgå till minst 170 personer. HOIST INFÖR ÅR 2000 Hoist är beroende av ett fungerande IT-system för att kunna arbeta rationellt. Det gäller interna redovisnings- och reskontrasystem samt kopplingar till externa databaser, bank och postgiro. Det övergripande anpassningsarbetet inom Hoist inför år 2000 är i huvudsak genomfört. Såväl externt som internt testarbete är färdigt till mer än 95 procent. De resurser som krävs för att slutföra anpassningen är försumbara. Under 1998 har all befintlig hård- och mjukvara testats. I de fall egna tester inte har kunnat utföras har vi inhämtat garantier från leverantörerna. VISION Hoist ska vara den självklara partnern för outsourcing av problemkrediter. MISSION Hoist ska etablera och leda Europa-marknaden genom att skapa mervärde med hjälp av unika metoder för värdering och hantering av problemkrediter. 7

8 Historik KORT OM HOIST Hoist grundades 1915 under namnet AB Hans Osterman efter den svenske bilpionjären Hans Osterman och var under lång tid ledande återförsäljare av personbilar i Sverige fick Hoist nya huvudägare via ett bolag kontrollerat av Mikael Wirén, styrelsens ordförande, samt en av Erik Fällström upprättad familjestiftelse. De nya ägarna tillsköt 1 Mkr i form av ett villkorat aktieägartillskott. Samtidigt träffades en uppgörelse avseende den stämning om maximalt 9,3 Mkr som fanns mot bolaget med anledning av försäljningen av en fastighet i Madrid. Förlikningen innebar att bolaget betalade 0,3 Mkr kontant samt B-aktier i Hoist, vilket huvudägarna ställde till bolagets förfogande såsom ett ovillkorat aktieägartillskott. En genomgång av koncernens samtliga engagemang de senaste åren påbörjades. Därefter följde en långtgående strategisk analys, som 1994 ledde till beslutet att bolaget skulle koncentrera sig på hantering av långtidsbevakningskrediter. Stockholms fondbörs beslöt hösten 1994 att avnotera Hoistaktien. Det formella skälet till avnoteringen var att bolagets aktier hade för liten spridning i kombination med att osäkerheten kring bolagets framtid fortfarande var stor och verksamheten obetydlig. Resultatet efter skatt 1994 blev 5,6 Mkr. NY STRATEGI I linje med bolagets nya strategi under 1995 förvärvades kreditportföljer dels från Securum Finans, dels från Independent Finans konkursbo. Förvärven avsåg sammanlagt ärenden och med total fordran 730 Mkr. Hoistaktien började i juli 1995 att handlas på Inviks marknadsplats i Reutersystemet och noterades i december hos Stockholms Börsinformation (SBI). Hoist redovisade 1995 en vinst efter skatt på 1,9 Mkr. Under 1996 förvärvades fem större kreditportföljer, vilka omfattade ärenden och en kapitalfordran om totalt 1,2 miljarder kr. Hoist vann en flera år gammal momstvist och tillfördes 34,5 Mkr. Staffan Tjus tillträdde i september som verkställande direktör i bolaget. Hoist redovisade för 1995, inklusive momsvinsten, en vinst efter skatt på 40,9 Mkr EXPANSION OCH TILLVÄXT Hoist etablerade sig 1997 i Tyskland via dotterbolaget Hoist Kreditverwaltung AG. Totalt köptes kreditportföljer avseende ärenden, och med en total kapitalfordran om 310 Mkr. Hoist köpte i mars 1997 Konstruktur Finans AB, en av sina ledande konkurrenter. En verksamhet inriktad på selektiva förvärv av kuranta fakturafordringar under namnet Pengar Direkt startades under året. Hoist Företag, med affärsidén att delta i förändringsarbete i företag med finansiella svårigheter, köpte som en del av en rekonstruktion under året en fastighet i Jönköping. Rörelseresultatet 1997 uppgick till 32,2 Mkr en ökning med 25,8 Mkr jämfört med 1996 års resultat rensat från den jämförelsestörande intäkten på 34,5 Mkr för återbetalning av moms. 8

9 Verksamhet KONCERNSTRUKTUR HOIST International AB (publ) HOIST Kredit AB HOIST Kreditverwaltung AG, Tyskland HOIST Kredit Oy, Finland HOIST Juridik AB* Konstruktur Invest AB* HOIST Förvaltning AB* Pengar Direkt i Stockholm AB* HOIST Företag AB* * Ej rörelsedrivande dotterbolag Konstruktur i Sverige AB* Verksamheten i de två helägda dotterbolagen HOIST Kredit AB och Konstruktur Finans AB har samordnats under Alla kreditärenden i Sverige ägs och hanteras i dag av Konstruktur Finans AB under dess nya namn HOIST Kredit AB. Syftet med organisationsförändringen är att förenkla och rationalisera organisationen genom att i koncernen endast ha ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens översyn. VERKSAMHET OCH ORGANISATION Hoist är verksamt inom tre affärsområden: Långtidsbevakningskrediter till privatpersoner (kärnverksamhet). Friska/mjuka krediter till privatpersoner (komplement). Fakturaköp från företag (komplement). 9

10 Verksamhet ATT GÖRA OSÄKRA FORDRINGAR TILL EN SÄKER INTÄKT Hoists kärnverksamhet är hantering av s k långtidsbevakningskrediter till privatpersoner. Det är fordringar där betalningarna upphört. Panten är utnyttjad sedan länge. Alla traditionella metoder har vidtagits ofta med dåligt eller inget resultat alls. I det läget är det en bra lösning att sälja fordringarna till Hoist. Banker, finansbolag, kontokortsföretag, m fl fordringsägare har slumrande tillgångar bundna i fordringarna. Därtill kostar kravhanteringen pengar och belastar personalen. Försäljningen betyder att Hoist tar hela ansvaret som nya ägare till stocken. Vi ser till att aktivt skapa konstruktiva lösningar. MER ÄN PENGARNA Genom försäljningen till oss frigör tidigare fordringsägaren resurser, som i stället kan användas aktivt i kärnaffären. Kostnaderna för att hantera fordringarna är ofta högre än de intäkter man kan räkna med att få. Att sälja till Hoist ger dock mer än pengarna. Den tidigare fordringsägaren slipper den negativa publicitet som en aktiv kravverksamhet gentemot gäldenärer ibland kan leda till. Om fordringsägaren aktivt driver mot uppgörelser med gäldenärerna riskerar man att skapa prejudikat som försvårar hanteringen av övriga oreglerade fordringar. Även det problemet försvinner när Hoist tar över. UNIK METOD Vi har ett helt annat sätt att arbeta än inkassobolagen. Trots samma typ av fordringar med samma förutsättningar når vi oftast ett bättre resultat. Grundläggande är att vi blir ägare med totalt ansvar för portföljen. Säljaren behöver inte ställa några garantier för stockens innehåll och den som säljer till oss slipper all framtida hantering av fordringarna. Detta totalansvar innebär att vi alltid kan utgå från den individuella situationen för varje gäldenär. Det ger oss stor flexibilitet att tillsammans med gäldenärerna hitta bra uppgörelser. Vi är inte låsta till tidigare överenskommelser och kan närma oss varje enskilt ärende helt förutsättningslöst. VÄRDERINGSMODELL För att kunna värdera en portfölj med många förfallna fordringar har vi tagit fram en datoriserad modell. Den bygger på den samlade kunskapen och erfarenheten inom Hoist och utvecklas kontinuerligt. Syftet är att hitta ett pris som är attraktivt för säljaren samtidigt som Hoist egna krav på framtida avkastning uppfylls. Utvärdering/Inköp 3 mån Kredithantering/Uppsökning/Avbetalningsplan 9 mån Inbetalning/ Kassaflöde 10

11 Verksamhet LÅNGTIDSBEVAKNINGSKREDITER Hoists kärnverksamhet är långtidsbevakningskrediter, det vill säga krediter som är förfallna sedan lång tid tillbaka. Det betyder att inkassoåtgärder har vidtagits och, när det funnits panter, att dessa har realiserats. Hoist köper fordringarna till en kraftig rabatt i förhållande till det ursprungliga nominella värdet. Vi äger i dag cirka långtidsbevakningskrediter. Hoist har ett långsiktigt perspektiv när det gäller att hantera dessa krediter, vilket borgar för ett stabilt kassaflöde under lång tid. Långtidsbevakningskrediter står i dag för cirka 98 procent av Hoists hanterade krediter. Avkastningen är mycket god och de närmaste åren kommer vi att expandera kraftigt inom detta marknadssegment. Större delen av tillväxten kommer att ske på den tyska marknaden. Men även i Sverige och Finland planeras förvärv. SVERIGE Hoist expanderar för närvarande inte inom området långtidsbevakningskrediter i Sverige p g a rådande marknadsförutsättningar. Konkurrensen är relativt stor och priset på problemkrediter stigit. Nedanstående proforma balansoch resultaträkning visar dock att Hosits kreditstock under 1998 genererade ett stadigt kassaflöde och förutsättnigarna har lagts för kommande års positiva kassaflöden utan att förvärv av nya kreditstockar är nödvändiga. TYSKLAND Under året har Hoist expanderat mycket kraftigt i Tyskland. Tillväxten sker helt och håller genom köp av långtidsbevakningskrediter har cirka ärenden med en total kapitalfordran om Mkr förvärvats. Vår principöverenskommelse med tyska Citibank innebär att Hoist under en period av tre år kommer att förvärva ytterligare cirka ärenden med en kapitalfordran om cirka Mkr. Vi håller på att bygga upp den tyska verksamheten och vid årsskiftet 1998/99 hade vi 36 anställda i det tyska bolaget. Med den förväntade expansionstakten räknar vi med att den tyska verksamheten inklusive Citibank Bremen vid utgången av 1999 har ca 150 medarbetare. Förutsättningarna för verksamheten i Tyskland bedöms som mycket goda. Kostnaderna för att bygga upp verksamheten har dock varit avsevärda under Proforma balans- och resultaträkning för långtidsbevakningskrediter, Hoist Sverige. Balansräkning Utg saldo Oreglerade krediter Summa tillgångar Upplån och eget kapital Övriga skulder 364 Upparbetat resultat Summa skulder och eget kapital Resultaträkning Utfall Kassaflöde Avskrivning kreditportföljer Övriga intäkter Räntekostnader 756 Bruttovinst Personalkostnader Lokalkostnader 472 Administrationskostnader Overhead 767 Summa kostnader Resultat före skatt Långtidsbevakningskrediter Sverige Jan dec -98 Jan dec -97 Kassaflöde, Mkr 38,7 40,9 Antal krediter, st Kapitalfordran, Mkr Snittstorlek, kr/kredit Långtidsbevakningskrediter Tyskland Jan dec -98 Jan dec -97 Kassaflöde, Mkr 8,0 0 Antal krediter, st Kapitalfordran, Mkr Snittstorlek, kr/kredit Långtidsbevakningskrediter Finland Jan dec -98 Jan dec -97 Kassaflöde, Mkr 0 0 Antal krediter, st Kapitalfordran, Mkr 14 0 Snittstorlek, kr/kredit

12 Verksamhet FINLAND Under 1998 har Hoist inlett verksamhet i Finland med kontor i Åbo. Vid årsskiftet hade det finländska bolaget Hoist Kredit Oy tre personer engagerade varav en anställd. Under året förvärvades en portfölj regressfordringar bestående av cirka 600 ärenden, med en total kapitalfordran på cirka 9 MFIM, från ett större försäkringsbolag. Ett avtal har tecknats, som i sin tur öppnar för ytterligare köp av krediter från samma källa. FRISKA/MJUKA KREDITER Friska/mjuka krediter kallas sådana fordringar, där det ofta finns panter kvar att realisera. I allmänhet följer kunden en uppgjord betalningsplan med lånevillkor som inte är helt marknadsmässiga. Antalet krediter är färre, kassaflödet är mindre stabilt och utvecklingen för dem är svårare att prognostisera. Dessa krediter är dessutom dyrare att förvärva och binder därför mer kapital. Vi betraktar hanteringen av friska/mjuka krediter som ett komplement till vår kärnverksamhet. Normalt köper Hoist inte portföljer med enbart friska/mjuka krediter. En del av krediterna i de större portföljer av främst långtidsbevakningskrediter, som Hoist brukar köpa, kan dock vara av typen friska/mjuka. ÖVRIGT I linje med Hoists strategi att fokusera verksamheten på långtidsbevakningskrediter har vi under året avvecklat verksamheten i Hoist Företag AB. Vi har avslutat det projekt som påbörjades 1997 och som resulterade i att Hoist förvärvade en fastighet i Jönköping via ett helägt dotterbolag. Detta bolag såldes i december 1998 och vi har som ersättning fått delägarskap i ett mindre fastighetsbolag. Hoist har dessutom en option att under år 2000 sälja sitt aktieinnehav i detta bolag till ett förutbestämt pris. Resultat per rörelsegren 1998 Sverige Moderbolaget/övriga ej aktiva bolag 8,0 Fastighetsbolaget 1,5 Kreditrörelsen - Oreglerade krediter 20,3 - Friska/mjuka 8,8 - Pengar Direkt 0,2 28,9 Tyskland, oreglerade krediter 5,3 Finland, oreglerade krediter 0,1 14,0 Friska/mjuka krediter Sverige Jan dec -98 Jan dec -97 Kassaflöde, Mkr 30,1 55,1 Antal krediter, st Kapitalfordran, Mkr Snittstorlek, kr/kredit Tyskland och Finland Inga krediter Inga krediter Årligt kassaflöde från Hoists äldsta kreditportfölj Mkr 7 6 FAKTURAKÖP FRÅN FÖRETAG Under 1997 startade Hoist ett nytt affärsområde som bedrivs under namnet Pengar Direkt. Verksamheten har volymmässigt utvecklats väl under Pengar Direkt omsätter i dag fakturor överstigande 150 Mkr per år. Verksamheten har hittills inte gett den avkastning som vi räknade med beroende på några befarade men ännu inte konstaterade kreditförluster. Vi utvärderar för närvarande förutsättningarna för verksamheten i Pengar Direkt I Hoists äldsta portfölj är alla krediter förfallna sedan 1986 eller tidigare. Avkastningen ökade årligen under perioden Under 1998 sjönk avkastningen marginellt till 5,1 Mkr. 12

13 13 Hjärtat i Hoists verksamhet är sedan länge hantering av riskkrediter. Vi har lärt oss att optimera hanteringen av kreditportföljer i Sverige kunskaper som nu ger oss goda möjligheter att expandera på nya europeiska marknader som Tyskland och Finland.

14 Verksamhet NYCKELKOMPETENSER PRIMÄRA ANALYS Analys och värdering av riskoch rekonstruktionskrediter. HANTERING Effektiv värderealisering av riskoch rekonstruktionskrediter. SEKUNDÄRA FINANSIERING Kompetent inköp av finansiering. UTVECKLING Utveckling av analysoch hanteringsmetoder. STRATEGISKA KOMPETENSOMRÅDEN Verksamheten i Hoist bygger på att bolaget utvecklar och kontinuerligt befäster kompetens inom ett antal strategiska områden. Dessa områden är i första hand: Analys Hanteringsmetoder Därutöver har vi stödkompetens som avser: Finansiering Metodutveckling Dessa fyra kompetensområden är avgörande för Hoists verksamhet i dag och i framtiden. Vi har utvecklat vår förmåga att göra kompetenta analyser och värderingar av risk- och rekonstruktionskrediter. Syftet är att korrekt kunna bedöma de värden som finns i de portföljer som är till salu. Kombinationen av analys, värdering och hantering är våra viktigaste redskap för att kunna sätta rätt pris på kreditportföljer och därmed erbjuda ägarna till dessa portföljer ett intressant alternativ till att själva fortsätta sin hantering av de oreglerade fordringarna. Det är vår bedömning att konkurrensen kommer att öka väsentligt inom segmentet långtidsbevakningskrediter, där bolaget verkar. Förmågan att med hög precision kunna sätta pris på kreditportföljer blir därför avgörande för Hoists konkurrenskraft i framtiden. ANALYS Hoist har utvecklat en egen modell för att utvärdera portföljer som innehåller långtidsbevakningskrediter. Modellen är datoriserad och har tagits fram genom att vi systematiserat den kunskap och de erfarenheter som finns inom Hoist kring hanteringen av dessa krediter. I princip fungerar modellen så att vi tar ett stickprov på krediterna som ingår i portföljen. På det provet mäter vi ett antal viktiga faktorer som vi erfarenhetsmässigt vet påverkar sannolikheten för att en kredit kommer att generera ett kassaflöde samt hur stort flödet blir osv. Dessa faktorer vägs samman och appliceras på hela portföljen. Därigenom får vi fram ett beräknat framtida kassaflöde för hela kreditstocken. HANTERING Hjärtat i Hoists verksamhet är sedan länge hantering av riskkrediter. Vi har lärt oss att optimera hanteringen av kreditportföljer i Sverige kunskaper som nu ger oss goda möjligheter att expandera på nya europeiska marknader som Tyskland och Finland. Hoists arbetssätt skiljer sig i flera viktiga avseenden från 14

15 inkassoföretagens. Den avgörande skillnaden är att Hoist äger de krediter vi arbetar med. I regler är också den enskilda fordringen Hoist hanterar större än den som inkassobolagen arbetar med. En genomsnittlig kapitalfordran är i dag (mars 1999) cirka kronor per kredit. En annan skillnad är att vi tillsammans med gäldenären systematiskt genomför skuldsaneringar och rekonstruktioner. Det arbetet bygger på utvärderingar av individernas situation och handlingsalternativ. Målet för varje diskussion med kunden är att finna en slutlig lösning på dennes problem. Hoists erfarna och kunniga medarbetare utgör härvidlag en viktig konkurrensfaktor. Vår personal agerar med stor förståelse i diskussioner som kan vara känsliga för den enskilde. Hoists verksamhet är fokuserad kring det kassaflöde som kan genereras ur kreditportföljerna. De redan erhållna kassaflödena följs upp och mäts och får sedan styra hanteringen på sikt. I valet mellan löpande betalningar i framtiden och omedelbara engångsbelopp beräknar vi nuvärdet av de alternativa kassaflödena till en diskonteringsränta som tar hänsyn till riskerna i framtida betalningar. LITEN ORDLISTA Friska lån Lån där gäldenären erlägger räntor och amorteringar i enlighet med lånevillkoren. Kreditvolym Summan av kapitalfordran i de kreditportföljer som Hoist äger. Mjuka lån Lån vars villkor justeras som en del i en rekonstruktion och vars villkor därför inte är att anse som marknadsmässiga. Totalt fordringsbelopp Kapitalfordran med tillägg för upplupna och obetalda räntor. Kreditmarknadsbolag Svenskt aktiebolag som bedriver finansieringsverksamhet i enlighet med lag (1992:1610) om kreditmarknadsbolag. Står under Finansinspektionens tillsyn. METODUTVECKLING OCH FINANSIERING Hoists modell för att analysera krediterna i en portfölj utvecklas kontinuerligt. De erfarenheter vi får från det löpande utfallet återförs till modellen för att finslipa dess förmåga att beräkna utfall för nya portföljer. Hoist lägger också stor vikt vid att utveckla metoder för kredithanteringen, metoder som löpande dokumenteras inom olika affärsområden. Metodutveckling har en viktig ställning inom Hoist, eftersom den behövs som komplement och stöd till arbetet med analyser och kredithantering. Likaså arbetar vi kontinuerligt med att hitta nya specialiserade finansieringslösningar. Hoist har en stark finansiell bas och god tillgång till de finansiella marknaderna. Under 1998 har Hoist fått ett finansieringsavtal med Deutsche Bank och en svensk affärsbank. För expansionen 1999 förhandlar vi med vår huvudbank om nya kreditramar. 15

16 Verksamhet HOIST-METODEN Beskriver hur vi på Hoist arbetar i en aktiv dialog med gäldenären. KONTAKT Så snart vi tagit över en stock förfallna fordringar börjar vi alltid med att informera samtliga gäldenärer att Hoist är ny fordringsägare. Vi berättar vilken handläggare som kommer att ta kontakt med gäldenären i fortsättningen. Vi inbjuder därefter gäldenären att ta kontakt med oss för att finna en lösning. Normalt hör procent av kunderna av sig till Hoist redan i det här skedet. AKTIV DIALOG För att nå fram till en bra lösning är det nödvändigt att lyssna till kunden och vara lyhörd för dennes problem. Många av gäldenärerna har utan avsikt hamnat i bekymmer, kanske köpt ett hus som tappat i värde osv. I dialogen satsar vi aktivt på att involvera gäldenären på ett konstruktivt sätt. Målet är att nå en uppgörelse som ska hålla för en långsiktig återbetalning. INDIVIDUELL ANALYS Vår hantering av fordringarna bygger på att vi visar respekt för gäldenärens situation. Vi måste vara flexibla nog att kunna skräddarsy individuella lösningar som skapar motivation för en återbetalning. Om det inte går vid första försöket, får vi återkomma kanske flera gånger innan vi lyckas. BÄSTA LÖSNING FÖR BÄGGE PARTER Vårt mål är att lösa problem för gäldenären att hjälpa till att sätta punkt. Ibland kan vi komma överens om en engångsbetalning, ett bestämt belopp på en bestämd dag. I andra fall väljs en realistisk avbetalningsplan. För många upplevs detta som en lättnad jämfört med den livslånga skuldsituation de befunnit sig i. Vår grundinställning är också att de allra flesta människor vill göra rätt för sig. Vi skriver inte av ärenden utan att ha kommit fram till en lösning med kunden. Alla oavslutade ärenden långtidsbevakas och vi vidtar nya åtgärder med jämna mellanrum. När kunden medvetet undviker dialog med oss vidtar vi de legala åtgärder som finns, inkasso, kronofogde m m. Vi går naturligtvis in för att varje ärende ska bli lönsamt för oss givet förutsättningarna i varje enskilt fall. Det vi får ut ska vara rimligt såväl för oss som för kunden. Hoists arbetsmodell Kontakt Aktiv dialog Individuell analys Bästa lösning för bägge parter Personligt engagemang 16

17 17 Aktiv dialog. För att nå fram till en bra lösning är det nödvändigt att lyssna till kunden och vara lyhörd för dennes problem.

18 Marknad Marknaden för Hoists kärnverksamhet dvs långtidsbevakningskrediter gentemot privatpersoner uppvisar för 1999 tre karaktäristiska drag: Den europeiska marknaden är mycket stor. Det finns stora möjligheter att förvärva krediter. Hoist växer kraftigt, de stora kassaflödena kommer senare. MARKNADEN I EUROPA Den europeiska marknaden bedöms vara mycket stor inom Hoists kärnverksamhet. För att en marknad ska vara intressant för bolaget krävs dock mer än att den är stor. Det legala systemet spelar roll liksom konkurrens och volym av dåliga krediter. Tabellen nedan visar hur Hoist för närvarande bedömer förutsättningarna inom vissa länder/regioner avseende bolagets kärnverksamhet: För att Hoist ska kunna förvärva de kreditportföljer bolaget är intresserat av, måste det finansiella systemet vara villigt att sälja sina krediter. I Sverige har Hoist hittills främst köpt krediter i den svenska finanskrisens spår i huvudsak från kraschade finansbolag. Under 1998 köptes två mindre portföljer direkt från banksystemet i Sverige. I Tyskland däremot sker expansionen nästan uteslutande genom köp av portföljer direkt från tyska banker. Listan på möjliga förvärv är mycket lång. Hoist kontaktas numer regelmässigt direkt av bankerna för att bolaget ska utvärdera portföljer för förvärv. FINLAND På den finländska marknaden arbetar man fortfarande med att avveckla krediter efter finanskrisen. Hoist bedömer det som intressant att få köpa delar av dessa kreditportföljer. Det är dock för tidigt att uttala sig om möjligheterna att lyckas med det. Hoist har i Finland identifierat en ny marknad i form av regressfordringar gentemot privatpersoner. Under 1998 köptes från ett finländskt försäkringsbolag en mindre portfölj regressfordringar, omfattande cirka 600 kunder och cirka 9 miljoner FIM. Ett ramavtal har tecknats, som innebär att Hoist har en first right of refusal med detta försäkringsbolag vid ytterligare försäljningar. Totalt räknar vi med att denna marknad omfattar fordringar vilka överskrider flera miljarder FIM. Bara det försäkringsbolag Hoist har avtal med beräknas inneha regressfordringar för över 1 miljard FIM. TYSKLAND Hoist satsar i dag stora resurser på att växa i Tyskland. Som tidigare sagts bedöms marknaden där som mycket stor. Den tyska finansiella krisen har varit mer smygande än t ex i Sverige och de årliga kreditförlusterna i det tyska finansiella systemet ökar fortfarande. Årliga kreditförluster tyska finansinstitut Mdr Marknadsförutsättningar problemkrediter Ackumulerade problem- Årligt tillskott Konkurrens Legalt system Förutsättningar för krediter (miljarder SEK) (miljarder SEK) etablering för Hoist Norden >100 >10 Stark Fördelaktigt Mycket fördelaktiga Tyskland Österrike >400 >140 Svag Mycket fördelaktigt Fördelaktiga Schweiz Frankrike >500 >70 Medel/svag Under utvärdering Tveksamma Storbritannien >240 >50 Medel Mindre fördelaktigt Mindre fördelaktiga Källa: Arkwright estimates 18

19 SVERIGE Kreditförlusterna i Sverige kulminerade under finanskrisen i början av 1990-talet, för att i dag vara nere på en normalnivå. Hoist har ändå alltid en marknad eftersom varje normalt fungerande kreditsystem alltid genererar kreditförluster. De årliga kreditförlusterna i dag i det svenska kreditsystemet är större än Hoists nuvarande svenska kreditportfölj. Portföljernas långa livslängd medför att med endast en mycket måttlig påfyllning av nya krediter kan Hoist vidmakthålla det mycket goda kassaflöde bolaget uppnått i den svenska verksamheten. Årliga kreditförluster svenska finansinstitut - privatpersoner Mdr Mdr Årliga kreditförluster svenska finansinstitut - företag MARKNADSBEARBETNING Hoist bearbetar själv marknaden i Sverige. En ny marknadschef anställdes Samtliga svenska banker och finansinstitut har kontaktats under året. Hoist har deltagit i budgivningen på flera portföljer och förvärv har skett i två fall. Prisnivån i Sverige har ökat rent generellt, vilket medfört att Hoist i några fall avstått från att bjuda. I Tyskland arbetar Hoist med ett långsiktigt avtal med en fristående marknadsorganisation. Denna har visat sig vara mycket framgångsrik i att hänvisa säljare av kreditportföljer till Hoist. Bolaget värderar och bjuder dock självständigt på portföljerna. Såväl prisnivå som utbud i Tyskland bedöms fortsättningsvis som mycket intressanta. Nya förvärv av kreditportföljer kommer att ske utöver de avtal som redan ingåtts. I Finland har Hoist etablerat sin marknadsbearbetning via en finländsk advokat med goda kontakter inom det finansiella systemet. Utöver det förvärv som gjorts under 1998 bedöms förutsättningarna för ytterligare förvärv under 1999 vara goda. KONKURRENS Den största konkurrensen möter Hoist från de ursprungliga långivarna. Dessa vill ofta bedriva verksamheten själva,trots att mycket talar för att hantering av långtidsbevakningskrediter bäst sker i specialiserade organisationer. En annan form av indirekt konkurrens kommer från inkassoföretagen. Den största aktören i Sverige, Intrum Justitia, har visat ökat intresse för att köpa kreditportföljer för egen räkning. Bland de mer direkta konkurrenterna kan nämnas Olympia Finans AB, Göteborg, som ägs av Olympia Capital ASA och vars svenska verksamhet bedöms omfatta fordringar om cirka 1,2 miljarder och sysselsätter 18 personer. Svensk Kapital Inkasso AB, Uppsala sysselsätter 20 personer och ägs av Aktiv Inkasso ASA, som är noterat på Oslobörsen. Slutligen kan även nämnas Varberg Finans AB, som förvärvat kreditportföljer under det gångna året. Hoist har hittills inte känt av någon större konkurrens i Tyskland utöver de rena inkassobolagen och bankernas egen hantering. Goldman Sachs har dock gjort ett förvärv av en bank som kraschat. Hoist bedömer att vi inom en snar framtid kommer att möta konkurrens på den tyska marknaden från något av de ovan nämnda bolagen. Hoist har dock ett stort försprång i Tyskland. I Finland har bl a Aktiv Inkasso etablerat sig via dotterbolag. För övrigt märks ingen större konkurrens vid sidan om inkassobolagen och bankerna. Amerikanska Commercial Financial Services från Tulsa, Oklahoma har etablerat sig i England via ett helägt dotterbolag ett bolag som i början av 1999 sålts sedan moderbolaget i USA satts under Chapter 11 (en typ av rekonstruktion). Ett annat stort amerikanskt bolag, First City, har enligt uppgift etablerat sig i Frankrike genom köp av en kraschad fransk bank. 19

20 Humankapital MEDARBETARE Verksamheten i Hoist bygger på möjligheten att rekrytera, fortbilda och bibehålla kompetent personal. Hoists framgångsrika sätt att arbeta beror till stor del på bolagets medarbetare. Det utslagsgivande hos Hoists anställda är deras förhandlingskompetens, som kommer till nytta i relationerna med såväl gäldenärer som uppdragsgivare. Att jobba aktivt med motivationsfaktorer m fl liknande metoder ger Hoist en konkurrensfördel och leder i slutänden till ett bättre resultat än med andra arbetssätt. Hoist har genom sin personal och sina arbetsmetoder ett försprång, som vi måste behålla och helst öka. Den traditionella metoden, som bygger på indrivning och mekanistiska synsätt är inte Hoists metod. Vi kallar inte på kronofogden i första hand utan försöker lösa gäldenärens problem. Vi tar på oss ansvaret att ta del av kundens problem och försöka hitta en lösning. Det är därför en fördel om handläggarna på Hoist är något äldre människor med stor livserfarenhet. Hoists personal har en högre medelålder än exempelvis inkassobolagen. Hoists policy är att handläggaren ska skapa personlig kontakt med kunden. Bolaget gör också egna utredningar och kontroller av gäldenärens ekonomi. I detta skede är handläggarens personkännedom mycket viktig. Arbetet på Hoist går ut på att sälja idéer och lösningar. Ingen formell utbildning behövs, men klokhet, mognad och styrka. Personalen är ofta handplockad från banker, inkassobyråer eller advokatbyråer. Åldersfördelning Könsfördelning Kategorier > 55 år < 25 år år Män Ledning/ administration år år Kvinnor Produktion 20

21 ON-THE-JOB TRAINING Den fortbildning som äger rum hos Hoist är av karaktären ständig on-the-job training. Det är dels ett särskilt förhållningssätt som ska tränas in, dels en förhandlingskultur. Tillsammans med personalen har Hoists ledning tagit fram grundläggande hörnstenar och attityder som beskriver klimatet på arbetsplatsen. Hörnstenarna gäller interna relationer men kan också användas i alla sammanhang där man möter kunder. Dessa hörnstenar är: Kreativitet betyder engagerad problemlösning inom Hoistkonceptet för att nå maximalt resultat. Vi ska kunna hitta nya vägar genom idéutbyte och samarbete med varandra. Ärliga relationer som betyder att man måste kunna tala om vad man står för och samtidigt våga ifrågasätta. Tolerans av olikhet och av åsikter är viktigt, liksom att visa och kräva respekt. Tydlighet står för klarhet vad gäller Hoists avsikter. Det ska framgå vad vi föresatt oss att åstadkomma. Personligt ansvar handlar om engagemang, egna initiativ samt att hjälpa andra och även ta emot hjälp. Var och en ansvarar för sin uppgift. 21

22 Aktie och ägare NOTERING Hoist är ett publikt bolag som är noterat på O-listan sedan den 7 maj Notering på O-listan innebär bl a att Hoist följer Stockholms Fondbörs regler om aktiemarknadsinformation och insiderrapportering. AKTIEÄGARSTRUKTUR Hoist hade per 31 december 1998 cirka aktieägare. Röstmajoriteten ägs av Hoist Investments SA, som äger motsvarande 84 procent av rösterna och 34 procent av kapitalet. Hoist Investments SA kontrolleras gemensamt av Mikael Wirén, styrelsens ordförande, samt en familjestiftelse upprättad av Erik Fällström. AKTIEKAPITAL Under året har de teckningsoptioner som utfärdades inom ramen för bolagets incitamentsprogram för ledningen inlösts till B-aktier. I samband med en ny kreditram under våren 1998 erhöll Deutsche Bank AG teckningsoptioner till en teckningskurs om 33 kronor, att tecknas senast i december I december 1998 beslutades på extra bolagsstämma om utgivning av teckningsoptioner som incitamentsprogram för ledande befattningshavare och personal. Teckningskursen för detta optionsprogram är 54 kronor och teckningstiden 1 november 15 december Storleksklasser Antal aktier Procent totalt Antal ägare , , , , , , , , ,8 11 Summa , Aktiekapitalets utveckling Datum Transaktion Ökning antal Totalt antal Totalt antal Totalt B-aktier B-aktier A-aktier aktiekaptial Apportemission Konvertering av förlagsbevis Konvertering av förlagsbevis Juni 1998 Teckning pga teckningsoptioner

23 10 största aktieägarna Ägare A-aktier B-aktier Andel kapital Andel röster Hoist Investments SA ,9 83,6 Saxholm Lars, bolag ,6 0,4 Tjus Staffan, bolag ,5 0,4 Petersson Ivar ,4 0,4 Wirdéus Bengt ,3 0,3 Jungwirth Kerstin ,3 0,3 Bagof Investments AB ,0 0,2 Müller Klaus ,9 0,2 Hardebo Jan ,9 0,2 Kjell Bengt ,7 0,2 Utländska ägare och förvaltare ,0 3,5 Övriga ,5 10,3 Summa ,0 100,0 UTDELNINGSPOLITIK OCH FÖRESLAGEN UTDELNING Målet är att inom de ramar som utgörs av bolagets tillväxtpotential och utdelningsbara medel långsiktigt etablera en stabil och konkurrenskraftig direktavkastning genom utdelning till aktieägarna. Denna utdelning ska även fortsättningsvis vara attraktiv i förhållande till bankernas inlåningsränta. Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning för verksamhetsåret 1998 uppgående till 70 öre per aktie (70 öre för verksamhetsåret 1997). Den föreslagna utdelningen motsvarar en direktavkastning om cirka 2 procent i förhållande till aktiekursen den 31 december Hoist-aktien St Hoist B-aktie Affärsvärldensgeneralindex Omsatta aktier 23

24 Hoist i siffror. 24

25 Nyckeltal Balansvärden Totalt nominellt fordringsbelopp (Mkr) Total kapitalfordran (Mkr) Bokförd kreditvolym Mkr) Balansomslutning (Mkr) Eget kapital (Mkr) Kassaflöden (Mkr) 3,5 7,0 23,4 96,0 77,6 Rörelseintäkter (Mkr) 4,7 6,3 19,2 61,8 58,7 Vinst efter skatt (Mkr) 5,6 1,9 40,9 23,3 9,7 varav jämförelsestörande poster 7,3 34,5 Avkastning på eget kapital (%) Soliditet (%) Krediter Antal krediter ca varav Sverige varav Tyskland varav Finland 600 Snittstorlek cirka, total kapitalfordran (Kkr) Personal Medelantal anställda Vinst efter skatt per anställd (Mkr) 0,3 0,3 0,7 1,2 0,2 Eget kapital per anställd (Mkr) 1,6 2,2 6,8 3,9 2,2 Aktier Antal aktier (tusental) Aktieutdelning (kr) 5 0,00 0,00 0,70 0,70 0,70 Aktiekurs per ultimo (köp, kr) 0,75 4,80 13,00 17,00 41,50 Vinst efter skatt per aktie (kr) 3, 4 0,00 0,22 0,61 2,18 0,84 Eget kapital per aktie (kr) 3 1,01 1,49 5,05 7,02 7,28 1 Exklusive Pengar Direkt. 2 Nettoresultat exklusive jämförelsestörande poster i procent av genomsnittligt justerat kapital. 3 Efter utspädning p g a teckningsoptioner. 4 Före jämförelsestörande poster till bolagsstämman föreslagen utdelning. 25

26 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för HOIST International AB (publ), org nr får härmed avge årsredovisning för år KONCERNENS VERKSAMHET HOIST-koncernens verksamhet är att förvärva och hantera kreditportföljer bestående av osäkra fordringar på privatpersoner och företag i norra Europa. För närvarande är företaget representerat i Sverige, Tyskland och Finland. Verksamheten har expanderat, dels genom förvärv av kreditportföljer och dels genom nyetablering. INVESTERINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN Förändringar av verksamheten i Sverige I Sverige har verksamheten i HOIST Kredit AB överförts till Konstruktur Finans AB som i samband därmed ändrat namn till HOIST Kredit AB. HOIST Kredit AB är ett kreditmarknadsbolag enligt lagen 1992 om Kreditmarknadsbolag. Dotterbolaget till HOIST Företag AB, Fastighets AB Anaset som äger en industrifastighet i Jönköping, såldes till bokfört värde den 29 december Som likvid erhölls aktier i bolaget Stockholms Kommersiella Fastighets AB. Hoist har en option att sälja dessa aktier för idag bokfört värde, 2,3 Mkr. Expansion i Tyskland Genom expansionen i Tyskland har kreditvolym och antal anställda under 1998 tredubblats. I december 1998 tecknade bolaget en principöverenskommelse med Citibank i Tyskland där parternas avsikt är att Hoist efter sommaren 1999 skall ta över ett kontor med cirka 100 anställda i Bremen. Överenskommelsen innebär även att Citibank kommer att leverera ett stort antal krediter över flera år. Etablering i Finland I slutet av 1998 etablerades ett dotterbolag, HOIST Kredit Oy i Åbo, Finland, och den första kreditportföljen förvärvades i december månad. Förvärv av kreditportföljer Genom ett flertal förvärv i Tyskland har antalet krediter i koncernen ökat från ca till cirka I Sverige och Finland har tre kreditportföljer förvärvats från bank och försäkringsbolag. I mars 1998 har ett ramavtal om förvärv av krediter tecknats med en tysk bank. KONCERNENS RESULTAT Rörelseresultatet uppgår till 14,0 Mkr (32,2). Den planerade minskningen av verksamhetsområdet friska/mjuka krediter har medfört att resultatet relativt föregående år minskat med 8,5 Mkr. Den tyska verksamheten har belastat koncernens resultat med 5,3 Mkr efter att verksamheten gottskrivits poster av engångskaraktär till ett positivt värde om netto 1,9 Mkr. Kostnaderna för börsnoteringen, sammanslagning av de rörelsedrivande bolagen i Sverige samt för upprättande av kreditram, alla av engångskaraktär, har sammanlagt uppgått till 1,1 Mkr. KASSAFLÖDE Det totala kassaflödet från kreditportföljer uppgick till 77,5 Mkr (96,0). Kassaflödet från Hoists kärnverksamhet i Sverige, hantering av oreglerade personkreditfordringar, uppgick till 38,7 Mkr (40,9). Kassaflödet från verksamheten i Tyskland uppgick till 8,6 Mkr (0). Kassaflödet från friska/mjuka personkreditfordringar har planenligt minskat med 25 Mkr till 30,1 Mkr (55,1). FINANSIERING Bolagets B-aktie noterades den 7 maj 1998 på Stockholms Fondbörs O-lista. Under våren 1998 tecknades en kreditram om 75 Mkr med Deutsche Bank AG i London och bolagets svenska huvudbank. Härvid erhöll Deutsche Bank teckningsoptioner till teckningskurs 33 kronor att tecknas i december I december 1998 beslutades på extra bolagsstämma om utgivning av teckningsoptioner som incitamentsprogram för ledande befattningshavare och personal. Koncernens soliditet uppgår till 48 % (52). MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet består främst i finansieringsverksamhet för koncernens bolag och holdingbolagsaktiviteter. Moderbolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster om 7,8 Mkr ( 2,8). Försäljning från moderbolag till dotterbolag har uppgått till 1,8 Mkr, medan inga inköp har gjorts från dotterbolag. Ränta har debiterats dotterbolagen med netto 1,8 Mkr avseende lämnade lån. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och en suppleant som samtliga valts av bolagsstämman. Styrelsen har under året sammanträtt tio gånger. 26

27 UTSIKTER FÖR 1999 Under året kommer koncernens verksamhet att koncentreras mot oreglerade krediter. Förutsättningar för koncernens expansion genom förvärv av kreditportföljer bedöms vara goda. Särskilt i Tyskland sker en kraftig expansion, bl a genom avsiktsavtalet med Citibank i Tyskland om övertagande av kontor och cirka 100 anställda i Bremen. För närvarande sker en utvärdering av förutsättningarna för verksamheten i Pengar Direkt. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, samt till dessa hörande noter. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION KONCERNEN Fritt eget kapital i koncernen uppgår till kronor Ingen avsättning till bundna reserver föreslås. MODERBOLAG Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat i moderbolaget, kronor jämte kvarstående fria medel, kronor , totalt kronor , disponeras sålunda: Till aktieägarna utdelas kr 0,70 per aktie, vartill åtgår kronor och i ny räkning överföres kronor Totalt kronor Stockholm den 10 mars 1999 Mikael Wirén Björn Edgren Bengt Kjell Ordförande Rune Jansson Christoffer Saidac Staffan Tjus Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 mars 1999 Caj Nackstad Auktoriserad revisor Magnus Jacobsson Auktoriserad revisor 27

28 Resultaträkningar Koncernen KKR Not Inbetalningar från oreglerade krediter Ränteintäkter från friska/mjuka krediter Avskrivningar på oreglerade krediter Räntekostnader Räntenetto Upplösning av reserver friska/mjuka krediter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Summa kostnader före kreditförluster RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat Latent skatt ÅRETS VINST

29 Kassaflödesanalys Koncernen KKR Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder oreglerade krediter Inbetalningar från kunder friska/mjuka krediter avseende räntor Inbetalningar från kunder friska/mjuka krediter över bokfört värde Inbetalningar från kunder friska/mjuka krediter avseende amortering Inbetalningar från kunder, totalt Inbetalningar från andra parter Utbetalningar till anställda inkl skatter och avgifter Utbetalningar till leverantörer och andra parter Kassaflöde från den löpande verksamheten före räntor och inkomstskatt Ränteutgifter, netto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Förvärv av kreditfordringar Nettoförvärv av aktier Nettoförsäljning av byggnader Nettoförvärv av övriga materiella anläggningstillgångar Kassaflöden från investeringar Finansiering Nyemission Nyupplåning, netto Betald aktieutdelning Återbetalning av aktieägartillskott Kassaflöde från finansiering TOTALA NETTO KASSAFLÖDEN Likvida medel vid årets början Totalt netto kassaflöden Kursdifferens LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

30 Balansräkningar Koncernen KKR Not TILLGÅNGAR Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier Byggnader och mark Aktier i intressebolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar 14 Avsättningar för pensioner Avsättningar för skatter Summa skulder och avsättningar Eget kapital Bundet eget kapital 15 Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER Ansvarförbindelser Garantiåtaganden Övriga ansvarförbindelser SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER

31 Redovisningsprinciper Koncernen Följande redovisningsprinciper och noter avser koncernens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. Redovisningen för koncernen är upprättad i enlighet med lagen om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. HOIST International AB betraktas enligt denna lag som ett finansiellt holdingbolag. Det innebär att koncernredovisningen måste upprättas enligt lagen för kreditmarknadsbolag, medan redovisningen för moderbolaget upprättas enligt årsredovisningslagen. I syfte att återge en rättvisande bild av verksamheten har resultaträkningen förändrats avseende redovisningen av räntenettot. Detta har delats upp i flera poster. Upplösning avseende förvärvade reserveringar för kreditförluster redovisas som rörelseintäkt. Egna gjorda reserveringar samt eventuella återföringar av desamma redovisas som kreditförluster, netto. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation Nr 1 (RR 1:96). Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet av moderbolagets aktier i dotterbolag har således eliminerats mot värdet av respektive dotterbolags egna kapital. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats enligt balansdagens kurs. Samtliga belopp är i tusental kronor, (Kkr), där ej annat anges. KLASSIFICERING OSÄKER FORDRAN När följande två villkor samtidigt är uppfyllda klassificeras en fordran som osäker: 1. Räntor eller amorteringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar, eller andra omständigheter som medför osäkerhet om gäldenärens förmåga att i framtiden erlägga ränta och amorteringar. 2. Säkerhetens värde täcker ej med betryggande marginal både kapitalbeloppet och upplupen ränta. UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN Utlåning till allmänheten sker i dotterbolaget HOIST Kredit AB, HOIST Kreditverwaltung AG och HOIST Kredit Oy. Bolagets krediter klassificeras huvudsakligen som osäkra fordringar. Beroende på individuella faktorer såsom underliggande säkerheter, gäldenärernas betalningsförmåga och fordringarnas storlek, värderas fordringarna antingen gruppvis eller individuellt per fordran. För de osäkra fordringar som värderas gruppvis fördelas influtna medel på räntor, respektive minskning av värde, efter schablon. Denna schablon fastställs årligen per kreditportfölj och syftar till att portföljen efter nedskrivningen skall återspegla värdet av framtida amorteringar och räntebetalningar. Exempel på faktorer som minskar framtida betalningsmöjligheter är ackord, skuldsaneringar och dödsfall. I samband med bokslut görs en sammanvägd bedömning av krediternas värde och, om det befinnes motiverat, görs ytterligare nedskrivning av värde i form av reserveringar. För osäkra fordringar där individuell värdering görs, fördelas influtna medel i enlighet med verkliga räntor och amorteringar. Dessutom görs regelbunden individuell bedömning av varje fordran varvid avsättning till, eller upplösning av, tidigare reserver prövas från fall till fall. AVSKRIVNINGAR PÅ MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Avskrivningar av inventarier görs enligt plan årligen med 20 procent av anskaffningsvärdet. 31

32 Noter Koncernen NOT 1 RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER Principerna för redovisning av ränteintäkter beskrivs närmare under avsnittet Redovisningsprinciper Kassaflöde från oreglerade krediter Ränteintäkter Ränteintäkter från utlåning till kreditinstitut Leasingnetto Ränteintäkter från friska/mjuka krediter Avskrivningar på oreglerade krediter Avskrivningar på förvärvat övervärde Avskrivningar på bokfört värde enligt fastställd plan Räntekostnader Räntekostnader för skulder till kreditinstitut Räntekostnader på upplåning från övriga Räntenetto NOT 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Försäljning Valutakursvinst Övriga intäkter Vid förvärv av kreditportföljer bokförs portföljernas nominella värde medan skillnaden mellan detta värde och anskaffningsvärdet redovisas som kreditriskreserv. Upplösning av förvärvade reserveringar för befarade kreditförluster redovisas som rörelseintäkter, Kkr (22 910). Upplösning av egna gjorda reserveringar för befarade kreditförluster redovisas i not 5. Valutakursvinsten har uppkommit genom terminssäkringar av anskaffningsvärdet av tyska kreditportföljer. NOT 3 ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader som belastat resultatet fördelar sig enligt nedanstående tabell Personalkostnader Löner och arvoden Sociala avgifter Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa personalkostnader FORTSÄTTNING NOT Övriga administrationskostnader Hyror och andra lokalkostnader Övriga rörelsekostnader Utsökningskostnader Revision Summa övriga administrationskostnader Summa allmänna administrationskostnader Medelantalet anställda Antal Varav Antal Varav Koncernen anställda kvinnor anställda kvinnor Sverige Tyskland Totalt i koncernen Moderbolaget Sverige Löner och ersättningar har utgått med: Styrelser Övriga Styrelser Övriga Koncernen och VD anställda och VD anställda Sverige Tyskland Totalt i koncernen Moderbolaget Sverige För koncernchefen, tillika VD i moderbolaget, Staffan Tjus har kr ( ) utbetalats som lön och kr ( ) betalats som pensionspremie. I koncernchefens eller dotterbolagens verkställande direktörers anställningsavtal ingår inga avgångsvederlag, och uppsägningstiden är 6 månader. Staffan Tjus har förvärvat teckningsoptioner i nytt optionsprogram i december Totala VD-ersättningar i koncernen uppgår till kr ( ) varav tantiem 0 kr ( ) till VD i HOIST Kredit AB Johan Weidenhielm. Johan Weidenhielm har förvärvat teckningsoptioner i nytt optionsprogram i december VD:n och styrelseledamoten i det avyttrade dotterbolaget Fastighets AB Anaset, Peter Bahrke har som arvode fakturerat kr ( ). Till styrelseordföranden Mikael Wirén har som styrelsearvode utbetalats kr ( ) och som konsultarvode för tjänster vid sidan av styrelseuppdraget kr ( ) exkl mervärdesskatt. Till styrelseledamöterna Christoffer Saidac och Max Björkbom (suppleant fr o m april 1998) samt till styrelseordföranden i det tyska dotterbolaget Dr Achim Prior har advokatarvoden utbetalats för tjänster vid sidan av styrelseuppdraget. Inga pensionspremier har utbetalats för styrelsen. Pensionskostnader utgörs till 767 Kkr (738) av erlagda premier till pensionsinstitut för befintlig personal. Kostnaden för utbetalningar av pensioner och justering av pensionsskulden i enlighet med tidigare pensionsutfästelse uppgår för året till 54 Kkr (240). 32

33 NOT 4 AVSKRIVNING PÅ MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Avskrivningar enligt plan Inventarier Byggnader och mark NOT 5 KREDITFÖRLUSTER NETTO A. Individuellt värderade fordringar: Årets reservering avseende befarade kreditförluster Årets reservering avseende konstaterade kreditförluster 17 Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster 226 B. Gruppvis värderade fordringar: Årets reservering avseende befarade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för befarade kreditförluster Årets nettokostnad för kreditförluster NOT 6 UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT Postgiro och bank Utestående fordringar, bokfört värde NOT 7 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN Osäkra fordringar Gruppvis värderade fordringar Reserv gruppvis värderade fordringar Bokfört värde gruppvis värderade fordringar Individuellt värderade fordringar Reserv individuellt värderade fordringar Bokfört värde individuellt värderade fordringar Totalt bokfört värde utlåning Löptidsinformation Utlåning till allmänheten klassificeras i huvudsak som osäkra fordringar. Belopp som anges avser bokförda värden. Beloppen har fördelats efter när de beräknas inflyta. Klassificering Bokfört värde 1. Betalbar vid anfordran Återstående löptid om högst tre månader Återstående löptid längre än tre månader men högst ett år Återstående löptid längre än ett år men högst fem år Återstående löptid längre än fem år Summa Klassificeringen enligt ovan har skett utifrån bolagets modell över betalningsförmågan i förvärvade kreditportföljer. Koncernmässigt övervärde Vid förvärvet av aktierna i dotterbolaget Konstruktur i Sverige AB erlades ett övervärde om Kkr på de befintliga krediterna. Vid omstrukturering inom koncernen har övervärdet överförts till HOIST Kredit AB. Värdet ingår i posten utlåning till allmänheten. Upplösning av övervärdet sker i takt med att krediterna, till vilka övervärdet avser, regleras. Under året har övervärdet upplösts med 898 Kkr (2 574). 33

34 Noter Koncernen NOT 8 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier Byggnader och mark Bokfört värde anläggningstillgångar Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Förändring förvärvade bolag Årets inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Förändring förvärvade bolag Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående avskrivningar Utgående planenligt restvärde Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar 67 Årets avskrivningar 67 Försäljningar/utrangeringar 67 Utgående avskrivningar 67 Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde NOT 9 AKTIER I INTRESSEFÖRETAG Namn Organisationsnummer Säte Antal Andel Bokfört värde Stockholms Kommersiella Fastighets AB Stockholm st 40 % NOT 10 ÖVRIGA FORDRINGAR Förvärvade kundfordringar Övriga kundfordringar Övrigt Bokfört värde NOT 11 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Löptidsinformation Klassificering Bokfört värde 1. Betalbar vid anfordran 0 2. Återstående löptid om högst tre månader Återstående löptid längre än tre månader men högst ett år Återstående löptid längre än ett år men högst fem år Summa Klassificeringen är beroende av särskilt upprättade villkor (s k covenants), vilka ska vara uppfyllda för att ovan ursprungliga amorteringsplan ska gälla. 34

35 NOT 12 ÖVRIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter NOT 14 AVSÄTTNINGAR Avsatt till pensioner Beloppet utgör ett av SPP beräknat försäkringstekniskt värde för de pensionsutfästelser bolaget har utfärdat före år Bolagets pensionsåtagande täcks i övrigt genom löpande betalda försäkringspremier. Avsättning för latent skatt Avsättningen avser dels latent skatt som uppkommit vid förvärv av bolag, dels avsättning med 28 % på i bolagen, redovisade obeskattade reserver. NOT 15 EGET KAPITAL Koncernen Koncernens eget kapital har under året förändrats enligt följande: Aktie- Bundna Balanserat Årets kapital reserver resultat resultat Totalt Vid årets ingång Nyemission Vinstdisposition Aktieutdelning Kursdifferens Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets vinst Vid årets utgång Andra tilläggsupplysningar Kapitaltäckning och kapitalbas Koncernens kapitalbas uppgår till Kkr, vilket motsvarar en kapitaltäckningsgrad på 49,61 %. Kapitaltäckningsgraden får som lägst vara 8 %. Bolagets tillgångar fördelar sig på följande sätt efter riskkategorier, så som dessa definieras enligt lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag. Risk- Riskvägt Riskklass Belopp vägningstal belopp A % 0 B 0 20 % 0 C % D % Summa Kreditrisk Bolagets verksamhet är att hantera osäkra fordringar, varför bokfört värde av utlåning till allmänhet till huvudsaklig del består av sådana krediter. Balansposten utlåning till kreditinstitut utgörs i sin helhet av tillgodohavanden på postgiro och bank. Ränterisk Bolagets ränteintäkter från utlåning till allmänhet varierar endast till försumbar del med förändringar av det allmänna ränteläget på marknaden. Balansposten skuld till kreditinstitut löper med marknadsmässig rörlig ränta. 35

36 Resultaträkningar Moderbolaget KKR Not Rörelseintäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Avskrivningar på inventarier Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

37 Kassaflödesanalys Moderbolaget KKR Inbetalningar från andra parter Utbetalningar till anställda inkl skatter och avgifter Utbetalningar till leverantörer och andra parter Kassaflöde från den löpande verksamheten före räntor och inkomstskatt Ränteinkomster, netto Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Förvärv av aktier Nettoförvärv av övriga materiella anläggningstillgångar Kassaflöden från investeringar Finansiering Nyemission Nyupplåning, netto Betald aktieutdelning Återbetalning av aktieägartillskott Kassaflöde från finansiering Totala nettokassaflöden Likvida medel vid årets början Totala nettokassaflöden LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

38 Balansräkningar Moderbolaget KKR Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Lån till dotterföretag Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

39 KKR Not SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Avsättningar Avsättningar för pensioner Kortfristiga skulder Reverslån 40 Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag Garantiåtaganden Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser

40 Redovisningsprinciper Moderbolaget Följande redovisningsprinciper och noter avser moderbolagets resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. Från och med 1997 tillämpas den nya EU-anpassade årsredovisningslagen för moderbolaget. Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer. De redovisnings- och värderingsprinciper som i övrigt tillämpas överensstämmer med dem som anges för koncernen. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats enligt balansdagens kurs. Avskrivningar på inventarier görs årligen med 20 procent på anskaffningsvärdet. Beloppen är i tusental kronor, (Kkr), om inget annat anges. Noter Moderbolaget NOT 1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Antal anställda 3 2 varav kvinnor 0 1 Löner och ersättningar Till styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Personalkostnader Personalkostnader som belastat resultatet fördelar sig enligt nedanstående sammanställning. -Löner och arvoden Pensionskostnader Socialförsäkringsavgifter Övriga personalkostnader För VD Staffan Tjus har kr ( ) utbetalats som lön och kr ( ) som pensionspremie. I VD:s anställningsvillkor ingår inget avgångsvederlag, och uppsägningstiden är sex månader. Staffan Tjus har förvärvat teckningsoptioner i nytt optionsprogram i december Till styrelseordförande Mikael Wirén har som styrelsearvode utbetalats kr ( i dotterbolag) och som konsultarvode för tjänster vid sidan av styrelseuppdraget kr ( ), exkl mervärdesskatt. Till styrelseledamöterna Christoffer Saidac och Max Björkbom (suppleant fr o m april 1998) har advokatarvoden utbetalats för tjänster vid sidan av styrelseuppdraget. Inga pensionspremier har utbetalats för styrelsen. Pensionskostnader utgörs till 307 Kkr (167 Kkr) av erlagda premier till pensionsinstitut för befintlig personal. Kostnaden för utbetalningar av pensioner och justering av pensionsskulden i enlighet med tidigare pensionsutfästelse uppgår för året till 54 Kkr (240 Kkr). NOT 2 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Hyror och andra lokalkostnader Övriga rörelsekostnader Revision

41 Noter Moderbolaget NOT 3 RÄNTEINTÄKTER Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga 8 21 NOT 4 RÄNTEKOSTNADER Räntekostnader, koncernföretag 148 Räntekostnader, övriga NOT 5 INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Planenligt restvärde NOT 6 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Bokfört värde vid årets slut Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av aktier i koncernföretag Dotterföretag Organisations nr Säte Antal Andel Bokf värde Konstruktur i Sverige AB Stockholm % HOIST Kredit AB Stockholm % Konstruktur Invest AB Stockholm % 250 Pengar Direkt i Stockholm AB Stockholm % 175 HOIST Förvaltning AB Stockholm % HOIST Juridik AB Stockholm % 100 HOIST Företag AB Stockholm % 154 HOIST Kreditverwaltung AG HRB 7736 Tyskland % HOIST Kredit Oy Ly Finland % 151 Bokfört värde andelar i dotterföretag Bokfört värde andelar i dotterdotterföretag 425 Under året har en riktad nyemission genomförts i dotterbolaget HOIST Kredit AB om 45 Mkr. I samband med denna nyemission gjordes också en omstrukturering av dotterbolagen och en omfördelning av anskaffningsvärden har skett i enlighet med RR 1:96, punkt 32. Samtliga dotterbolag är helägda av moderbolaget. NOT 7 LÅN TILL KONCERNFÖRETAG Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Tillkommande lån Avgående lån Bokfört värde vid årets slut NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda kostnader

42 Noter Moderbolaget NOT 9 EGET KAPITAL Moderbolagets eget kapital har under året förändrats enligt följande: Aktie- Balanserat Årets kapital Reservfond resultat resultat Totalt Ingående balans enligt fastställd balansräkning Justering p g a ändrade redovisningsprinciper beträffande koncernbidrag Ingående balans efter ändrade redovisningsprinciper Nyemission Mottaget koncernbidrag, netto Vinstdisposition Aktieutdelning Årets resultat Vid årets utgång Koncernbidrag Moderbolaget HOIST International AB (publ) har erhållit koncernbidrag från de helägda dotterbolagen HOIST Kredit AB med Kkr, HOIST Förvaltning AB med Kkr och HOIST Juridik AB med 574 Kkr, samt lämnat koncernbidrag till det helägda dotterbolaget HOIST Företag AB med Kkr. Koncernbidragen redovisas enligt Redovisningsrådets akutgrupps uttalande i september Koncernbidragen redovisas, med hänsyn tagen till skatteeffekt, direkt mot eget kapital, dvs netto medan skatten redovisas i resultaträkningen. Principen är en förändring jämfört med tidigare år. Kapitalhöjning Genom utnyttjande av teckningsoptioner har aktier av serie B i moderbolaget utgivits med ett nominellt värde av 0,65 kronor/st. Emissionen har inneburit att bolaget tillförts Kkr fördelat, 390 Kkr till aktiekapital och Kkr till reservfonden. Antal aktier uppgår vid årets utgång till varav aktier är av serie A med 10 röster per aktie och aktier är av serie B med en röst per aktie. Nominellt värde per aktie är 0,65 kr. Pågående optionsprogram På ordinarie bolagsstämma den 22 april 1998 beslöt bolaget att utge förlagsbevis à 10 öre, totalt kr, förenade med teckningsoptioner innebärande rätt att senast den 31 december 1999 teckna en aktie per option i bolaget. Deutsche Bank AG London tecknade sig för samtliga optioner. Teckningskurs är 33 kr/st. På extra bolagsstämma den 16 december 1998 beslöt bolaget att utge förlagsbevis à 10 öre, totalt kr, förenade med teckningsoptioner innebärande rätt att under tiden från och med den 1 november t o m den 15 december 2001 teckna en aktie per option i bolaget. Dotterbolaget HOIST Juridik AB tecknade sig för samtliga optioner med rätt att sedan vidareförsälja desamma till företagsledning och personal. Optionspris är 3:50 kr/st och teckningskurs är 54 kr/st. NOT 10 PERIODISERINGSFONDER Periodiseringsfond, tax Periodiseringsfond, tax Summa bokfört värde NOT 11 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER Beloppet utgör ett av SPP beräknat försäkringstekniskt värde för de pensionsutfästelser bolaget har utfärdat före år NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader

43 Fem år i sammandrag Koncernen RESULTATRÄKNINGAR KKR Räntenetto Övriga intäkter Rörelsekostnader Kreditförluster Rörelseresultat Intäkter av engångskaraktär Resultat före skatter Skatter ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNINGAR KKR Tillgångar Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Nyckeltal Avkastning på eget kapital (%) Balansomslutning (Mkr) Summa osäkra fordringar exkl räntor (Mkr) Totalt fordringsbelopp inkl räntor (Mkr) Bokförd kreditvolym (Mkr) Eget kapital (Mkr) Soliditet (%) Medeltal anställda Avkastning på eget kapital Nettoresultat exklusive poster av engångskaraktär i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. 43

44 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Hoist International AB (publ), organisationsnummer Vi har granskat årsedovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i HOIST International AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen respektive lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, varför vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen fastsälls och att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm 10 mars 1999 Caj Nackstad Auktoriserad revisor Magnus Jacobsson Auktoriserad revisor 44

45 Styrelse MIKAEL WIRÉN 42 år. Arbetande styrelseordförande sedan Civilekonom och civilingenjör. Aktie-/optionsinnehav: 50 % av Hoist Investments SA som äger aktier av serie A och aktier av serie B. BJÖRN EDGREN 61 år. Styrelseledamot sedan Advokat och partner Advokatfirman Vinge. Andra styrelseuppdrag: ATG, Diligentia, Evidentia. Aktie-/optionsinnehav: 0. Mikael Wirén Björn Edgren RUNE JANSSON 58 år. Styrelseledamot sedan Tidigare vice VD Nordbanken. Jur kand. Aktie-/optionsinnehav : aktier BENGT KJELL 44 år. Styrelseledamot sedan Partner Navet Affärsutveckling. Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Pandox, Kungsleden. Civilekonom. Aktie-/optionsinnehav : aktier. CHRISTOFFER SAIDAC 40 år. Styrelseledamot sedan Advokat och partner Advokatfirman Vinge. Jur kand och civilekonom. Aktie-/optionsinnehav : 0. Staffan Tjus Christoffer Saidac STAFFAN TJUS 52 år. Styrelseledamot. VD i Hoist International AB. Styrelseledamot sedan Anställd Civilekonom. Aktie-/optionsinnehav: aktier och optioner. Bengt Kjell Rune Jansson 45

46 Ledande befattningshavare JAN ELIASSON 60 år. Chef för Hoists Göteborgsverksamhet. Anställd sedan Aktie-/optionsinnehav: 0. JOHAN WEIDENHIELM 45 år. VD i HOIST Kredit AB. Anställd sedan 1997 Ekonomistudier Stockholms Universitet Aktie-/optionsinnehav : aktier och optioner. Jan Eliasson Elisabet Hammar Anders Lindén Jörgen Mohlin Lars Nordegren ELISABET HAMMAR 39 år. Operativ chef, HOIST Kredit AB. Anställd sedan Högskoleutbildning med inriktning på administration och ekonomi. Aktie-/optionsinnehav : 130 aktier och 400 optioner. ANDERS LINDÉN 38 år. Ekonomichef. Anställd i Hoist sedan Ekonom. Aktie-/optionsinnehav : aktier. JÖRGEN MOHLIN Ålder: 42 år. Marknadschef Skandinavien. Civilekonom. Aktie-/optionsinnehav : aktier och optioner. LARS NORDEGREN 38 år. Kreditchef och jurist. Anställd sedan Jur kand. Aktie-/optionsinnehav : 400 optioner. HANS PETTERSSON 55 år. vvd i HOIST International AB. Anställd sedan Ekonom. Aktie-/optionsinnehav: optioner. STAFFAN TJUS 52 år. VD HOIST International AB. Anställd sedan Civilekonom. Aktie-/optionsinnehav: aktier och optioner. HANNU YLÖNEN 33 år. VD HOIST Kredit Oy. Advokat. Aktie-/optionsinnehav: 0. GERHARD BUSCH 54 år. stf. operativ chef HOIST Kreditverwaltung AG. Anställd sedan Utbildning: Bankkaufmann Aktie-/optionsinnehav : 400 optioner. PETER BUTTENSCHÖN 39 år. VD i HOIST Kreditverwaltung AG. Anställd Civilekonom. Aktie-/optionsinnehav: optioner. DIETMAR KARTHAUS 43 år. Operativ chef HOIST Kreditverwaltung AG. Anställd sedan Utbildning: Rechtsanwalts- und Notargehilfe. Aktie-/optionsinnehav: 400 optioner. GERHARD HÜBNER 49 år. Administrativ chef, HOIST Kreditverwaltung AG. Anställd sedan Utbildning: Bankkaufmann Aktie-/optionsinnehav: 400 optioner. Staffan Tjus Johan Weidenhielm Hannu Ylönen Gerhard Busch Peter Buttenschön Hans Pettersson Gerhard Hübner Dietmar Karthaus 46

47 ADRESSER HOIST International AB (publ) Box 348, Stockholm Telefon Telefax Regionkontor Göteborg Box 5264, Göteborg Telefon Telefax Dotterbolag i Tyskland HOIST Kreditverwaltung AG Fredrich Wilhelm Strasse 86 96, Duisburg Telefon Telefax Dotterbolag i Finland HOIST Kredit Oy Eriksgatan 20C, Åbo Telefon Telefax Hoist@netti.fi

48 HOIST INTERNATIONAL AB Produktion: Publicera Information AB.

49 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST ÅRSREDOVISNING 1998 HOIST INTERNATIONAL AB Innehållsförteckning Presentation av företaget Sammanfattning av 1998 Nyckeltal Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter Aktien Huvudmeny HUGIN All rights reserved

Delårsrapport Januari-mars 2000

Delårsrapport Januari-mars 2000 Delårsrapport Januari-mars 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Hoists verksamhet fortsätter att utvecklas mycket stabilt. Kundintäkterna växer kraftigt i Tyskland och är fortsatt stabilt

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari-Mars 2001 HOIST International AB (publ) Org. nr

Delårsrapport Januari-Mars 2001 HOIST International AB (publ) Org. nr Delårsrapport Januari-Mars 2001 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(9) RESULTATET FEMFALDIGAT FÖRSTA KVARTALET Viktiga händelser under första kvartalet 2001 Resultatet före skatt första

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 April-juni 2005 Nettoomsättningen ökade med 43 % till 10,6 (7,4) mkr Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-0,8) mkr Resultatet per aktie uppgick till 0,17 (-0,25) kr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Handelsbanken Hypotek

Handelsbanken Hypotek 1 Handelsbanken Hypotek 12 februari 2002 Pressmeddelande Handelsbanken Hypoteks bokslutsmeddelande för år 2001 Handelsbanken Hypoteks rörelseresultat uppgick till 497 mkr (603) och resultatet efter skatt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2008 Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari september 2005

Delårsrapport januari september 2005 Delårsrapport januari september 2005 Januari-september 2005 Nettoomsättningen ökade med 32 % till 29,5 (22,4) mkr Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 (-2,8) mkr Resultatet per aktie uppgick till 0,47

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018 Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden juli september 2018 Nettoomsättningen uppgick till 90,6 MSEK (89,8), vilket motsvarar en tillväxt om 1,0 % (12,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (9,9)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr )

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr ) Feelgood är ett Svenskt hälsoföretag med 73 enheter och ca 700 anställda. Genom att erbjuda ett komplett utbud inom hälsa och sjukvård står Feelgood för ett nytt förhållningssätt till hälso- och sjukvårdsområdet.

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 99,8 MSEK (90,3), vilket motsvarar en tillväxt med 10,2 % (1,9) Rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK (9,8), vilket

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018 Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden april juni 2018 Intäkterna uppgick till 100,1 MSEK (96,3), vilket motsvarar en tillväxt om 4,3 % (10,3) Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (9,6) vilket

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Fortsatt lönsam tillväxt för Poolia

Fortsatt lönsam tillväxt för Poolia Fortsatt lönsam tillväxt för Poolia Pooliakoncernens intäkter för första kvartalet uppgick till 342,4 Mkr, vilket är de högsta intäkterna någonsin för ett enskilt kvartal och 16% högre än motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2014 31 mars 2014 Januari Mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (80,3*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 (5,1*) MSEK. EBITDA-marginalet

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %.

Nettoomsättningen uppgick till (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %. Kvartalsrapport Januari - mars 2019 Period 1 januari 31 mars 2019 Nettoomsättningen uppgick till 64 558 (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %. Rörelseresultatet uppgick till 2 520 (3 217) kkr.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2017 Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) -- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgår till 747 TSEK, vilket är en ökning med

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - dec 2017 Arbona AB (publ) org. nr

Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - dec 2017 Arbona AB (publ) org. nr Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - dec 2017 Arbona AB (publ) org. nr 556541-8869 Januari December 2017 Koncernens omsättning uppgick till 74,5 MSEK (26,5) Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,8

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2016

Kvartalsrapport januari mars 2016 Stockholm 2016-05-10 Kvartalsrapport januari mars 2016 1 jan 31 mars 2016 Nettoomsättningen ökade till 5,9 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI 2009 FÖR SCRIBONA-KONCERNEN

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI 2009 FÖR SCRIBONA-KONCERNEN SCRIBONA AB (publ), org nr 556079-1419 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI 2009 FÖR SCRIBONA-KONCERNEN Q2 2009 Stockholm den 28 augusti 2009 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 0 Mkr (767). Rörelseresultatet

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 92,3 MSEK (83,5) Omsättning 96,7 MSEK (85,7) Bruttomarginal 46,4 procent (44,2) Rörelseresultat 9,3 MSEK (8,0) Resultat efter skatt 7,2 MSEK (5,9) Kommentarer från VD Faktureringen under tredje

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2011-07-01 2011-09-30 43 % tillväxt för Hedbergs Guld & Silver Sammanfattning tredje kvartalet 2011 43 % omsättningstillväxt i Hedbergs Guld & Silver AB. Tillväxten kommer från både e-handeln

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %.

Nettoomsättningen uppgick till (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %. Halvårsrapport Januari - juni 2019 Period 1 april 30 juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 101 620 (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 10 774 (12 047) kkr.

Läs mer

Bråviken Logistik AB (publ)

Bråviken Logistik AB (publ) Bråviken Logistik AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 januari juni 2017 KONTAKTINFORMATION Bråviken Logistik AB (publ) ett bolag förvaltat av Pareto Business Management AB Johan Åskogh, VD +46 402 53 81 johan.askogh@paretosec.com

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer