Förslag VERKSAMHETSPLAN FÖR PRO VÄRMLAND ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR PRO VÄRMLAND 2019.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag VERKSAMHETSPLAN FÖR PRO VÄRMLAND ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR PRO VÄRMLAND 2019."

Transkript

1 1 Förslag VERKSAMHETSPLAN FÖR PRO VÄRMLAND ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR PRO VÄRMLAND Erbjuda gemenskap, aktiviteter och trevlig samvaro för våra medlemmar. Arbeta för förbättrade levnadsförhållanden för länets pensionärer. Vara en del i det livslånga lärandet och erbjuda olika utbildningar. Värva medlemmar och vara en så attraktiv organisation att man stannar som medlem. PRO:s kongress 2018 slog fast att PRO:s grundläggande värderingar är solidaritet och rättvisa. Utifrån dessa värderingar kommer PRO Värmland liksom tidigare att verka för alla människors lika värde och ett samhälle som präglas av solidaritet, rättvisa och medmänsklighet. Välfärden är till för alla inte bara för ett fåtal med goda ekonomiska resurser. PRO Värmlands bestämda uppfattning är att alla, även äldre har rätt till ekonomisk trygghet och en trygg livsmiljö. Vidare ska samhället erbjuda god vård och omsorg för alla medborgare och detta ska självklart även gälla den äldre generationen! PRO Värmland kommer att fortsätta sitt arbete för ett jämställt pensionärsliv och att länets pensionärer ska få förbättrade levnadsförhållanden. De viktigaste områdena är pensionärernas ekonomi, äldreomsorg, boende för äldre, hälso- och sjukvård, läkemedel, tandvård, folkhälsa, konsumentpolitik och kommunikationer. Ett handlingsprogram för arbetet i det nya RPR Regionala Pensionärs Rådet samt ett handlingsprogram för KPR Kommunala Pensionärs Råden kommer att ligga till grund för det viktiga arbetet i pensionärsråden. INFORMATION KOMMUNIKATION. PRO Värmlands information och kommunikation ska bidra till att öka intresset för våra förslag, krav, idéer och vår verksamhet. Vidare ska den bidra med kunskap, delaktighet och engagemang för PRO:s viktiga frågor. Den ska också leda till att PRO Värmlands synpunkter och krav på samhället får en större genomslagskraft. Utifrån det här kommer PRO Värmland att fortsätta arbetet med att föra ut de äldres frågor, synpunkter och krav i den allmänna debatten samt för att påverka politiska beslutsfattare. Den utåtriktade informationen kommer att ske via medverkan i alla tillgängliga seriösa media samt genom debattartiklar, insändare och arrangemang med utfrågningar av politiker och andra makthavare. Arbetet med att förbättra PRO Värmlands distrikts, samorganisationers och föreningars hemsidor kommer att fortsätta under det kommande året. Det är mycket viktigt att det finns informativa och aktuella hemsidor på samtliga nivåer inom PRO Värmlands verksamhetsområden. Utifrån detta kommer utbildningen att fortsätta tills alla har detta. Den interna informationen och kommunikationen kommer under 2019 att bestå av både utbildningar, kurser, konferenser, skrivelser samt medverkan vid ett stort antal föreningsmöten. Många inom PRO Värmlands målgrupper kan tillgodogöra sig både tryckt och digital information och kommunikation, samtidigt som vissa grupper föredrar det ena eller andra sättet att hålla kontakt inom organisationen. Under överskådlig tid kommer därför PRO Värmlands information och kommunikation att bestå av både traditionella och nya digitala kanaler som tillsammans samverkar och förstärker budskapet.

2 2 ***** utveckla och förbättra information och kommunikation på samtliga områden och nivåer i organisationen. ***** genomföra en ordförande konferens. ORGANISATIONSGRUPPEN. Organisationsgruppens uppdrag är att granska samhällsutvecklingen för att kontinuerligt anpassa PRO Värmlands verksamhet till de förutsättningar omvärlden ger. Gruppen skall ägna sig åt omvärldsanalyser och utveckling av PRO Värmlands interna verksamhet samt hur man kommunicerar med sina medlemmar. Gruppen har senaste året kallat föreningarna till samtal om sin verksamhet och PRO:s situation i stort och det kommer man att fortsätta med i den utsträckning föreningarna önskar. Under verksamhetsåret 2019 ska Organisationsgruppen utarbeta ett förslag till hur digital teknik skalla användas i PRO:s verksamhet. Det handlar inte endast om mejlkommunikation utan även om hur man kan/om det är lämpligt, att använda till exempel Skype i PRO:s ordinarie verksamhet. Inte enbart hur tekniken skall handhas utan mera hur den på ett naturligt sätt skall ingå i PRO:s verksamhet. En tanke är att åstadkomma ett samarbete med en pilotförening som hjälper till i utvecklingsarbetet. Gruppen kommer att ta upp denna tanke vid våra möten under hösten 2018 för att sondera terrängen och säkerställa att planerna sker i samklang med föreningarnas önskemål och förutsättningar. PRO Värmlands kommer under 2019 att ***** genomföra träffar med länets PRO föreningar ***** utarbeta ett förslag till hur digital teknik kan användas i verksamheten. MEDLEMSVÄRVNING - MEDLEMS OCH KONTAKTVERKSAMHET. Tyvärr har PRO Värmland liksom de flesta PRO distrikten i landet minskat antalet medlemmar och utifrån detta måste medlemsvärvningen prioriteras, i distriktets verksamhet. Eftersom medlemmar lämnar länets PRO föreningar är det viktigt att man ställer sig frågan varför detta sker och hur man kan förbättra och utveckla verksamheten så att den blir mer attraktiv. En bra och intressant verksamhet gör det både lättare att värva nya medlemmar samt att de gamla medlemmarna stannar kvar i föreningarna. Medlems- och kontaktgruppen kommer under 2019 att besöka PRO föreningarna för att diskutera medlemsvärvning och hur man förbättrar kontaktverksamheten. En handbok för medlemsvärvning finns till hjälp och tips för PRO föreningarna i deras viktiga arbete att värva nya medlemmar. Vidare kommer en träff för föreningarnas medlemsansvariga att genomföras under 2019 där dessa viktiga frågor tas upp. PRO Värmlands kommer att ***** genomföra träffar med länets PRO föreningar under ***** genomförs träff med föreningarnas medlemsansvariga under 2019

3 3 SAMORGANISATIONER- OCH KPR VERKSAMHET. KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDEN. En av PRO:s viktigaste uppgifter är att lyfta upp de äldres frågor och påverka samhällsutvecklingen. PRO Värmlands bestämda uppfattning är att äldres kunskap, erfarenhet och vilja att vara delaktiga ska tas tillvara i samhället och i politiken. För att klara denna viktiga uppgift är det mycket viktigt att det finns fungerande KPR i länets kommuner där PRO som rådgivare ges möjlighet att möta de politiska beslutsfattarna. Samorganisationerna och samrådsgrupperna har en samordnade uppgift i kommunerna och det är genom KPR som man oftast driver och för fram viktiga äldrefrågor men även andra frågor som påverkar de äldres vardag i sina respektive kommuner. Det är därför också mycket viktigt att PRO har kunniga, pålästa och aktiva ledamöter i länets KPR så att man inte enbart blir en informationsmottagare när besluten redan är fattande. PRO Värmlands kommer under 2019 att ***** anta ett handlingsprogram för länets KPR. ***** genomföra träffar med samorganisationer och samrådsgrupper i Värmland under ***** arbeta för att PRO-föreningarna blir remissinstans i kommuner. REGIONALA PENSIONÄRS RÅDET. Från 1 januari 2019 kommer Landstingets pensionärsråd LPR:s att avvecklas och istället kommer ett Regionalt Pensionärs Råd (RPR) att inrättas. Detta sker utifrån att Region Värmland och Landstinget I Värmland går samman och blir Region Värmland. För första gången har PRO Värmland arbetat fram ett Regionalt Handlingsprogram vars syfte är att klargöra PRO Värmlands ställningstagande till de regionalpolitiska frågorna. Handlingsprogrammet innehåller bland annat följande frågor. Sjukvård, samarbetet vårdomsorg, privata aktörer, patientens delaktighet i vården, välfärdsteknik, kommunikationer, kultur mm. Vidare har PRO Värmland ambitionen att arbeta för att all planering i Region Värmland ska ske utifrån ett äldreperspektiv d.v.s att alla planer ska granskas vad det innebär för den som är äldre! Det kan gälla rörlighet, hörsel, syn, intellektuellt, kommunikationer, kultur mm. PRO Värmlands kommer under 2019 att ***** genom RPR föra fram, bevaka och följa upp viktiga frågor för äldre inom Region Värmland. ***** förbättra informationen om RPR så att kontakten blir bättre mellan RPR och PRO:s samorganisationer, samrådsgrupper och föreningar i länet. SOCIALA GRUPPEN. Sociala gruppen svarar för samarbetet med övriga pensionärsorganisationer och har genomfört ett flertal gemensamma konferenser under årens lopp som tagit upp vård och omsorgsfrågor. KPR och LPR verksamheten, viktiga frågor inför valen, Läsglädje för äldre mm. En annan samarbetsfråga är pensionärs och seniormässan som genomförts tre gånger och detta har skett i samarbete med SeniorEvent som numera ägs av News55.

4 4 Vidare har sociala gruppen fört fram i media viktiga frågor för äldre såsom vården och omsorgen samt ett bra boende för äldre till en rimlig kostnad. Under 2019 kommer en fortsättning att ske med Läsglädje för äldre vars syfte är att berika vardagen för äldre samt för personer med funktionsnedsättningar på service och särskilda boenden i länets kommuner. Under 2019 kommer dock ingen pensionärsmässa att genomföras tillsammans med NEWs55. Däremot kommer PRO Värmland och länets PRO föreningar delta/medverka vid andra utåtriktade seriösa arrangemang för att informera om PRO:s verksamhet samt föra fram våra krav, idéer och förslag som är viktiga för den äldre generationen. Det är till exempel ett förbättrat pensionssystem, den orättvisa beskattningen, ett förbättrat bostadstillägg, bra vård och omsorg, bra boende till en rimlig kostnad mm. Sociala gruppen kommer också att undersöka hur situationen är på viktiga äldreområden i Värmlands kommuner. PRO Värmlands kommer under 2019 att ***** samarbeta med övriga pensionärsorganisationer i viktiga äldrefrågor ***** delta i Läsglädje för äldre under ***** genomföra undersökningar på viktiga områden t.ex boende för äldre i länets kommuner. ***** att genomföra en PRO-dag tillsammans med samorganisationer, samrådsgrupper och föreningar i så många kommuner som möjligt. KONSUMENTVERKSAMHET. På en allt mer avreglerad marknad och aggressiva försäljningsmetoder är det viktigt med en bra konsumentupplysning. Därför är PRO Värmlands arbete med konsumentfrågor viktig och den syftar till att PRO:s medlemmar blir kunniga och medvetna konsumenter. En av de mest kända konsumentaktiviteter som PRO genomför är den årliga prisundersökningen och om denna kommer att genomföras under 2019 kommer PRO Värmland att delta. Men PRO Värmland är även öppen för undersökningar på andra områden för att lyfta fram aktuella och viktiga äldrefrågor. Det kontantlösa samhället oroar många och PRO Värmland kommer att fortsätta arbetet med att kontanter ska vara kvar som betalningsmedel. Men PRO Värmland kommer även att genom information och upplysning, visa hur man kan gå tillväga för att kunna använda andra betalningssätt. En mycket viktig fråga är också tillgången till service och tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner och hur våra medlemmar får tillgång till detta. Utifrån det här så kommer en utbildning för konsumentansvariga att ske så att de kan arbeta med dessa frågor i respektive förening. ***** delta i 2019 års prisundersökning eller andra undersökningar som kan bli aktuella ***** anordna en utbildningsdag för konsumentansvariga ***** tillsammans med ABF stimulera till studieverksamhet i konsumentfrågor.

5 5 FRISKVÅRD. Vi vet att många äldre idag lever ett ganska gott och aktivt liv och många är intresserade av att röra sig, leva hälsosamt och äta rätt kost. Begreppet friskvård står ju för ett levnadsmönster som minskar risken för fysiska och psykiska sjukdomar. Vi vet också att gemenskap, social samvaro, kultur och upplevelser är viktiga för att vi ska må bra. Därför är det mycket viktigt att PRO Värmland och föreningarna i länet kan erbjuda medlemmarna ett aktivt liv i gemenskap med andra! Det betyder mycket för både kropp och själ och det motverkar i många fall både ensamhet och isolering. PRO Värmland kommer även under 2019 att genomföra mästerskap i boule, golf och bowling samt kunskapstävlingen PRO- Vetarna. Dessa tävlingar är en bärande del i friskvårdsarbetet. PROmenaden som genomfördes för första gången 2017 kommer även att genomföras i maj Vidare kommer en kurs för friskvårdsansvariga att genomföras under hösten ***** genomföra olika mästerskap. ***** genomföra PROmenaden på Frykstahöjden i Kil ***** genomföra en kurs för friskvårdsansvariga. ***** medverka vid möten och andra arrangemang. TRAFIK - SÄKERHETS TILLGÄNGLIGHETS FRÅGOR. PRO Värmlands utgångspunkt vad gäller trafiksäkerhetsarbetet ligger fast och PRO Värmland kommer att fortsätta att aktivt delta i förverkligande av nollvisionen som innebär inga dödade eller skadade i trafiken. PRO Värmland kommer att fortsätta samarbetet med NTF, polis och andra lämpliga och seriösa aktörer på trafikområdet. Genom PRO:s representanter i KPR kommer PRO Värmland att fortsätta arbetet med att minska riskerna för olyckor så att äldre men även övriga ska känna trygghet i trafiken. Det är viktigt att de äldres situation i trafik uppmärksammas och att man tar hänsyn till gångtrafikanter, rullstolsburna samt de som använder rollatorer. En del framför att hög ålder är ett hinder för att vara en bra trafikant men så är absolut inte fallet! Men för att friska upp både köregenskaper och den teoretiska kunskapen så finns vidareutbildning för äldre förare som så önskar och detta stöder PRO Värmland. Det är också viktigt att de allmänna transporterna fungerar bra för både äldre och andra i samhället. PRO Värmland kommer även att följa upp hur färdtjänst och sjuktransporter fungerar samt försöka få tillstånd lägre busspriser under lågtrafik. Äldre ska känna trygghet i vardagen oavsett om det är i hemmet eller på annan plats i samhället. Det förebyggande arbetet är viktigt för att äldre inte ska uppleva oro eller få skador och sämre hälsa till följd av brister på olika områden. Ett bättre samarbete måste därför komma tillstånd med ledamöterna i KPR i respektive kommun när det gäller trafiksäkerhet och tillgänglighetsfrågor. Under 2019 kommer en trafiksäkerhetsdag att genomföras som vänder sig till de trafikansvariga i länets PRO föreningar samt KPR ledamöter.

6 6 ***** genomföra en trafiksäkerhetsdag ***** fortsätta samarbetet med NTF, polis med flera på trafiksäkerhetsområdet. ***** uppmana länets KPR att ta upp trafiksäkerhetsfrågor. ***** följa upp utvecklingen när det gäller färdtjänst och sjuktransporter. FÖRSÄKRINGSFRÅGOR. PRO har ett flertal försäkringar som är anpassade till medlemmarnas behov och det är följande: SparLiv, Hemförsäkringen, Olycksfallsförsäkringen och Bilförsäkringen som vi har med Trygg Hansa. Husdjursförsäkring har vi med Sveland. Eftersom ingen utbildning har skett de senaste åren kommer en sådan att genomföras för PRO föreningarnas försäkringsansvariga. Vidare är alla PRO medlemmar försäkrade i samband med de aktiviteter och arrangemang som PRO står för. PRO Värmland kommer också medverka med information om försäkringar om föreningarna så önskar. ***** genomföra en träff för försäkringsansvariga under 2019 ***** informera om PRO:s försäkringar. KULTURFRÅGOR. Det finns en omfattande kulturverksamhet inom PRO Värmland som är mycket uppskattad av medlemmarna. Kulturverksamheten har växt fram och utvecklats genom många medlemmars engagemang och omfattar både skapande verksamhet, sång, musik, teater, dans och mycket annat. Vidare bildades en PRO Kultur Värmland för ett antal år sedan vilket är mycket glädjande. PRO Kultur anordnar liksom många andra PRO föreningar teaterbesök, besök på olika museum, författaraftnar, konstresor och mycket annat trevligt för sina medlemmar. Kultur är mycket viktigt och har stor betydelse inom PRO Värmlands verksamhet liksom samhället i övrigt! ***** fortsätta stimulera olika kulturaktiviteter inom distriktet. MÄSTERSKAP OCH TÄVLINGAR. anordna mästerskap och tävlingar i boule, golf, bowling samt PRO vetarna. Det är glädjande att bowling har kommit igång och PRO Värmland är även positiva till att det startas mästerskap inom andra områden såsom bridge med flera. PRO Värmland kommer att ***** anordna mästerskap i boule, golf, bowling och PRO vetarna under 2019.

7 7 IT-GRUPPEN PRO Värmlands IT-grupp har till uppdrag att vara samorganisationer/föreningar behjälpliga gällande IT, hemsida, Hjördis, e-post och andra aktuella IT-frågor. De kommer att vara ansvariga för utbildningar för hemsidan, Hjördis (PRO:s medlemssystem). PRO Värmland kommer att ***** under 2019 att genomföra kurser i Hemsida och Hjördis (PRO:s medlemssystem) samt vara föreningar/samorganisationer behjälpliga i olika IT-frågor TRIPPELSKRAPET PROs Rikslotteri Trippelskrapet är en viktig del i verksamheten. Lotteriet är grunden för att finansiera verksamheten på PROs Folkhögskola, Gysinge. Lotteriet består av skraplotter och säljs via föreningarna, prenumeration och via ATG-ombud. Lotteriet ger en bra inkomst till de föreningar som säljer och det är en bra kontaktverksamhet vid utåtriktade aktiviteter. PRO Värmland kommer att uppmana samtliga föreningar inom distriktet att ***** sälja Trippelskrapslotter under perioden 1/ / RESEVERKSAMHETEN. Resor är en mycket populär del i PRO Värmlands verksamhet. Distriktsstyrelsen är ansvarig för reseverksamheten och en av arbetsuppgifterna är att ha god kontakt med PRO föreningarnas reseansvariga samt kunna ta tillvara de fördelar som samordning ger. Reseverksamheten sker till allra största delen i föreningarnas regi och så ska det även vara fortsättningsvis. PRO Värmland brukar arrangera och ta ansvar för vissa speciella resor och så kommer det även att bli under PRO Värmland har avtal med både Viking Line och Birka och när det anordnas träffar så deltar ledamöter från distriktsstyrelsen vid dessa. Information om PRO:s medlemsresor sker ofta både på distriktsnivå och i länets PRO föreningar. PRO distrikten Värmland, Västmanland, Örebro och Sörmland har inlett ett samarbete när det gäller resor. Under 2019 kommer det att genomföras en resa till Prag som förgås av studiecirklar. Om denna resa kommer blir uppskattad av PRO:s medlemmar så kan detta samarbete på reseområdet utvecklas ytterligare. ***** informera om aktuella resor från PRO medlemsresor och Grand Tour. ***** delta i Viking Lines och Birkas reseträffar. ***** anordna Läs och Res till Prag ***** anordna en reseträff

8 8 INTERNATIONELLA FRÅGOR. En ny förening har bildats inom PRO Värmland och det är PRO Global som arbetar med internationella frågor. Det är mycket glädjande att en ny PRO förening har bildats som arbetar bland annat för äldres rättigheter i världen. Allt fler kan räkna med ett långt liv och detta gäller i både Sverige och i övriga världen. Det är en fantastisk och glädjande utveckling men det kräver också globala insatser för att stärka äldres rättigheter. I många länder finns de fattigaste bland äldre och det gäller inte minst äldre kvinnor. PRO Global i Värmland kommer bland annat att arbeta med opinionsbildning och kontaktverksamhet samt utbyte med äldre i andra länder. STUDIER. Studier är en mycket viktig del i PRO Värmlands verksamhet för att kunna utveckla organisationen samt för att kunna följa med i den digitala utvecklingen i samhället. Det handlar om både konferenser, kurser och självklart studiecirklar. All studieverksamhet är också en viktig del för att stärka gemenskapen och sammanhållningen samt den sociala samvaron. Utbildningar kommer att genomföras på ett flertal områden under 2019 och detta kommer att ske i samarbete med ABF. En utbildningsdag för föreningarnas studieorganisatörer kommer att anordnas PRO Värmland kommer att via ABF Värmland försöka få till stånd ett samarbete med fackliga organisationer för att få dessa att genomföra studier på området Att bli pensionär där PRO Värmland kan medverka med information. PRO Värmland kan numera även ge ett litet ekonomiskt stöd vid utbildningar på PRO:s folkhögskola i Gysinge. ***** genomföra planerade utbildningar ***** anordna en utbildningsdag för PRO föreningarnas studieorganisatörer ***** försöka få tillstånd ett samarbete med fackliga organisationer för studier inför Pensioneringen.

Förslag VERKSAMHETSPLAN FÖR PRO VÄRMLAND ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR PRO VÄRMLAND 2018.

Förslag VERKSAMHETSPLAN FÖR PRO VÄRMLAND ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR PRO VÄRMLAND 2018. 1 Förslag VERKSAMHETSPLAN FÖR PRO VÄRMLAND 2018. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR PRO VÄRMLAND 2018. Erbjuda gemenskap, aktiviteter och trevlig samvaro för våra medlemmar. Arbeta för förbättrade levnadsförhållanden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016.

VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016. VERKSAMHETSPLAN PRO VÄRMLAND 2016. PRO är en vital folkrörelse som bildades 1942 och som idag har drygt 400 000 medlemmar i Sverige och PRO Värmland har nästan 17 000 medlemmar fördelade på 63 föreningar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN - PRO VÄRMLAND 2017.

VERKSAMHETSPLAN - PRO VÄRMLAND 2017. 1 VERKSAMHETSPLAN - PRO VÄRMLAND 2017. PRO är en vital folkrörelse som bildades den 1 mars 1942, vilket innebär att 2017 kan PRO fira 75 års jubileum. Riksorganisationen kommer att anordna fyra stora arrangemang

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND

Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan 2017 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2017 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2016 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Verksamhetsplan 2018 ÖSTERGÖTLAND

Verksamhetsplan 2018 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan 2018 ÖSTERGÖTLAND 2 Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2018 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

Det kontantlösa samhället oroar många medlemmar. Arbetet för att kontanter ska vara kvar som betalmedel fortsätter.

Det kontantlösa samhället oroar många medlemmar. Arbetet för att kontanter ska vara kvar som betalmedel fortsätter. Verksamhetsplan 2018 PRO skall vara en stark kraft för Sveriges pensionärer 2018 präglas av två händelser: PROs kongress och de allmänna valen. Det betyder att PRO arbetar med två tidsperspektiv under

Läs mer

Söder Gävle. Verksamhetsplan 2019

Söder Gävle. Verksamhetsplan 2019 Söder Gävle Verksamhetsplan 2019 1 Verksamhetsplan 2019 PRO är en självständig, oberoende och partipolitisk obunden organisation. En organisation som verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk

Läs mer

Förslag till dagordning vid PRO Jämtlands höstmöte 5 november 2015

Förslag till dagordning vid PRO Jämtlands höstmöte 5 november 2015 Verksamhetsplan och budget 2016 PRO Jämtlands län Box 377, Krondikesvägen 93 831 25 Östersund Tel: 063-137600 e-post:pro@jamtlands-lan.pro.se Förslag till dagordning vid PRO Jämtlands höstmöte 5 november

Läs mer

Uppdrag. Värdegrund. Vision. Fyra fokusområden

Uppdrag. Värdegrund. Vision. Fyra fokusområden Uppdrag PRO distriktet Stockholms län har cirka 46 000 medlemmar i ungefär 119 föreningar. Styrelsens uppdrag är att leda verksamheten, vilket bidrar till medlemmarnas, föreningarnas och samorganisationernas

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Denna utveckling påverkar både samhället och PRO. Flexibiliteten måste öka och verksamheten måste anpassas till växande och olika behov.

Denna utveckling påverkar både samhället och PRO. Flexibiliteten måste öka och verksamheten måste anpassas till växande och olika behov. Antagen 20171109 PRO Stockholms län Verksamhetsplan 2018 Innehåll Omvärldsanalys Prioriteringar Inriktningsmål Omvärldsanalys Stockholms län: Stockholms län med sina närmare 2,3 miljoner invånare växer

Läs mer

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för

PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt obunden organisation. PRO arbetar för 1 Verksamhetsplan 2015 PRO är en av Sveriges största folkrörelser och har en viktig roll och uppgift att fylla som pensionärernas intresseorganisation. PRO strävar efter ett samhälle som präglas av solidaritet,

Läs mer

Arbetsutskott har utsetts av styrelsen och bestått av Carl-Eric Thörngren, Eivor Johansson, Lars-Erik Nyström och Åke Swahn.

Arbetsutskott har utsetts av styrelsen och bestått av Carl-Eric Thörngren, Eivor Johansson, Lars-Erik Nyström och Åke Swahn. 1 PRO Uppsala län Verksamhetsberättelse 2018 Styrelsen Styrelsen har bestått av Carl-Eric Thörngren, ordförande Eivor Johansson, kassör Lars-Erik Nyström, sekreterare Åke Swahn, vice ordförande, studieorganisatör

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Samorganisationens uppgifter SAMORGANISATIONER MOM 1 SAMARBETE KOMMUNVIS Enligt PRO:s stadgar ska, där det finns mer än en PRO-förening, finnas en samorganisation. Det krävas i olika

Läs mer

Medlemsvärvning & Medlemsvård

Medlemsvärvning & Medlemsvård Medlemsvärvning & Medlemsvård En liten handbok från PRO Värmland PRO Sveriges största pensionärsorganisation! Organisationen för Sveriges alla pensionärer. Finns på de flesta orter i Värmland. PRO erbjuder

Läs mer

Välkommen till PRO 1. Nu är det dags! PRO Stockholms län

Välkommen till PRO 1. Nu är det dags! PRO Stockholms län Välkommen till PRO 1 Nu är det dags! PRO Stockholms län 1 Innehållet i PRO 1 Detta är PRO Intressepolitik hur kan PRO påverka Hur fungerar en PROförening Hur finansieras verksamheten Vara ledare i PRO

Läs mer

VERKSAMHET OCH BUDGET

VERKSAMHET OCH BUDGET VERKSAMHET OCH BUDGET 2016 Höstmöte 4:e november 2015 Scandic Star, Lund Distriktsmästerskap i Boule, 4 augusti 2015 PRO-DISTRIKTET I SKÅNE Innehåll Ordförande har ordet 2 Intressepolitik 3 Kommunikation

Läs mer

Gemenskap och förändring det här är PRO plan 2018

Gemenskap och förändring det här är PRO plan 2018 Gemenskap och förändring det här är PRO plan 2018 PRO ska erbjuda gemenskap och meningsfulla aktiviteter för landets pensionärer, förbättra livet för äldre genom att arbeta för samhällsförändringar och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Kongressen som genomfördes i juni 2015 slog fast riktlinjerna för verksamheten inom PRO under perioden 2015-2018. Den intressepolitiska inriktningen är tydlig. Det finns många viktiga

Läs mer

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland

VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland VERKSMANHETSPLAN 2015 PRO distriktet Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Uppdrag. Värdegrund. Vision. Fyra fokusområden

Uppdrag. Värdegrund. Vision. Fyra fokusområden Uppdrag PRO distriktet Stockholms län har cirka 46 000 medlemmar i ungefär 119 föreningar. Styrelsens uppdrag är att leda verksamheten, vilket bidrar till medlemmarnas, föreningarnas och samorganisationernas

Läs mer

Distriktets verksamhetsplan

Distriktets verksamhetsplan Distriktets verksamhetsplan 2014 2013-08-12 Distrikten MOM 1 Verksamhet Distrikten omfattar föreningar och samorganisationer inom områden som fastställs av riksorganisationens styrelse. Distrikten har

Läs mer

PRO UPPSALA LÄN. Kurser och aktiviteter 2018

PRO UPPSALA LÄN. Kurser och aktiviteter 2018 PRO UPPSALA LÄN Kurser och aktiviteter 2018 Vi är ett starkt distrikt och vi ska bli ännu bättre. Därför behåller vi stipendium även under 2018 för förtroendevalda och ledare som deltar i Gysinge Folkhögskolas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019

VERKSAMHETSPLAN 2019 VERKSAMHETSPLAN 2019 PRO Samorganisation Västerås PRO Samorganisation i Västerås Inledning Samorganisationens roll är att vara samordnare för Västerås 14 PRO föreningar. Samorganisationen har till uppgift

Läs mer

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter SPF Seniorerna 159 Hässleholm Föreningens stadgar utgör grunden för framtiden och fördelning av arbetsuppgifter, SPF:s normalstadgar antogs vid årsmötet den

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017 Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2017 Välkommen till kurser och konferenser våren 2017 Vi går nu in i ett nytt år, 2017, och det är nu tid att se över vilka utbildningar som ni behöver att erbjuda

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016

Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016 Kurser, konferenser och aktiviteter våren 2016 Välkommen till kurser och konferenser våren 2016 Som förtroendevald eller tilltänkt förtroendevald inbjuds du till ett antal kurser och konferenser som vi

Läs mer

Distriktets större aktiviteter Under 2017skall distriktet genomföra distriktsmästerskap i Bridge samt tre idrotter, Boule, Bowling och Golf

Distriktets större aktiviteter Under 2017skall distriktet genomföra distriktsmästerskap i Bridge samt tre idrotter, Boule, Bowling och Golf Verksamhetsplan 2017 PRO en stark kraft för Sveriges pensionärer I denna Verksamhetsplan drar PRO upp riktlinjerna för vad organisationen som helhet ska göra under 2017. PRO arbetar för en bättre tillvaro

Läs mer

GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 GENOMFÖRD PRO KURSER OCH AKTIVITETER 2016

GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 GENOMFÖRD PRO KURSER OCH AKTIVITETER 2016 GENOMFÖRD ABF KURSER FÖR PRO MEDLEMMAR 2016 ABF Inspirationsdag för dataledare Plats: Missionskyrkan Målgrupp: Alla Dataledare PRO Uppsala Län 26 januari Kursledning: Gunnel Eriksson ABF, Gunder Brandell

Läs mer

PRO NORRA ÄLVSBORGS DISTRIKT. Verksamhetsplan. och. Budget.

PRO NORRA ÄLVSBORGS DISTRIKT. Verksamhetsplan. och. Budget. PRO NORRA ÄLVSBORGS DISTRIKT Verksamhetsplan och Budget 2019 www.norraalvsborg.pro.se Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2019 Vid kongressen 2018 antogs ett nytt handlingsprogram och nya

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 PRO SAMORGANISATIONEN I VÄSTERÅS

VERKSAMHETSPLAN 2017 PRO SAMORGANISATIONEN I VÄSTERÅS VERKSAMHETSPLAN 2017 PRO SAMORGANISATIONEN I VÄSTERÅS Verksamhetsplan för PRO- Samorganisation, Västerås, 2017 Samorganisationen, Västerås är samordnare för 14 föreningar, med 4.800 medlemmar. Anslutna

Läs mer

SPF Seniorerna Norrbotten TILLSAMMANS FÖR ETT AKTIVARE SENIORLIV

SPF Seniorerna Norrbotten TILLSAMMANS FÖR ETT AKTIVARE SENIORLIV SPF Seniorerna Norrbotten TILLSAMMANS FÖR ETT AKTIVARE SENIORLIV DÄRFÖR SKA DU BLI MEDLEM! Du stödjer SPF Seniorernas äldrepolitiska arbete Du erbjuds ett rikt programutbud och aktiviteter Du kan delta

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 1 Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 PRO arbetar utifrån det handlingsprogram som antogs av kongressen 2015. År 2016 är det år då vi fortsätter att utveckla organisationen

Läs mer

Verksamhet och budget 2015

Verksamhet och budget 2015 1 Blekinge Verksamhet och budget 2015 PRO-Blekinge Höstmötet den 21 november 2014 i Sölvesborg Deltagare vid kursen i surfplattor 2014 2 Inledning. PRO är en folkrörelse i förändring. Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017 Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2017 Välkommen till kurser och konferenser hösten 2017 Vi har nu avverkat en fantastisk studievår och närmar oss nu en solig och skön sommar. Sommaren ska vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplan 2015 Förutsättningar för verksamheten 2015 En ny regering kommer att finnas på plats. Det är upp till PRO att visa att vi förmår att påverka regeringen i den riktning

Läs mer

6 sept IT-kurs Trollhättan FH

6 sept IT-kurs Trollhättan FH OBS! KONTAKTA DIN STUDIEORGANISATÖR FÖR DELTAGANDE I KURS! STUDIEORGANISATÖREN GÖR SEDAN ANMÄLAN! 6 sept IT-kurs Trollhättan FH Målgrupp IT Informations och webbansvariga i föreningarna. Kursledare Lisbeth

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019 SPF Seniorerna Halland

VERKSAMHETSPLAN 2019 SPF Seniorerna Halland VERKSAMHETSPLAN 2019 SPF Seniorerna Halland SPF Seniorerna är ett pensionärsförbund, som är partipolitiskt obundet och hyllar demokratiska värderingar i samhället. Vår värdegrund är att alla människor

Läs mer

JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI

JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI Christina Rogestam är SPF Seniorernas förbundsordförande. Här ger hon sin syn på SPF Seniorernas roll och hur hon arbetar när hon företräder medlemmarna. Fotograf:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019 SPF Seniorerna Halland

VERKSAMHETSPLAN 2019 SPF Seniorerna Halland VERKSAMHETSPLAN 2019 SPF Seniorerna Halland SPF Seniorerna är ett pensionärsförbund, som är partipolitiskt obundet och hyllar demokratiska värderingar i samhället. Vår värdegrund är att alla människor

Läs mer

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-01-29. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-01-29. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www. Datumplan för 2015 Stockholms län Skapad:2015-01-29 Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.pro/stockholm Var observant på datum för revideringar. Innehåll Sid 2 Distriktets

Läs mer

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.

Datumplan för 2015. Stockholms län. Skapad:2015-05-06. Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www. Datumplan för 2015 Stockholms län Skapad:2015-05-06 Dokumentet kommer kontinuerligt att uppdateras via vår hemsida www.pro/stockholm Var observant på datum för revideringar. Innehåll Sid 2 Distriktets

Läs mer

Kronoberg. Kursprogram 2019

Kronoberg. Kursprogram 2019 Kursprogram 2019 Till ledamöter och ersättare i kommunala och regionala pensionärsråden Utbildning för KPR- och RPR-ledamöter samt ersättare Tid: 31/1-19, kl. 9-15. Plats: ABF-huset (Sal 5), Arabygatan

Läs mer

ORGANISATORISKT PROGRAM

ORGANISATORISKT PROGRAM KONGRESS 2018 ORGANISATORISKT PROGRAM PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation 2 PRO EN STARK, VÄLKOMNANDE OCH KOMPETENT ORGANISATION Sveriges pensionärer behöver en stark organisation PRO

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT RIKARE SENIORLIV

TILLSAMMANS FÖR ETT RIKARE SENIORLIV SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet TILLSAMMANS FÖR ETT RIKARE SENIORLIV Foto: Sven H Svensson JU BÄTTRE SAMARBETE, DESTO MER UPPNÅR VI Christina Rogestam är SPF Seniorernas förbundsordförande. Här

Läs mer

I Riksorganisationens verksamhetsplan nämns några förutsättningar för PRO:s verksamhet 2016 under rubrikerna Världen och Sverige.

I Riksorganisationens verksamhetsplan nämns några förutsättningar för PRO:s verksamhet 2016 under rubrikerna Världen och Sverige. 1 PRO STOCKHOLMS LÄN 15-11-12 Verksamhetsplan 2016 Omvärldsanalys. I Riksorganisationens verksamhetsplan nämns några förutsättningar för PRO:s verksamhet 2016 under rubrikerna Världen och Sverige. Världen:

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 PRO distriktet i Västmanland

VERKSAMHETSPLAN 2017 PRO distriktet i Västmanland VERKSAMHETSPLAN 2017 PRO distriktet i Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

VERKSAMHET OCH BUDGET

VERKSAMHET OCH BUDGET VERKSAMHET OCH BUDGET 2013 Höstmöte 7:e november 2012 Amiralen, Malmö PRO-DISTRIKTET I SKÅNE Innehåll Inledning 2 Medlemsutveckling 3 Ledarutveckling 5 Studier 6 Socialpolitik 7 Information 8 Friskvård

Läs mer

PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation

PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation 1 Del 2, PRO:s organisation PRO en stark, välkomnande och kompetent organisation Sveriges pensionärer behöver en stark organisation PRO är en stor och aktiv organisation och den främsta företrädaren för

Läs mer

AKTUELLT FÖRENINGARNA

AKTUELLT FÖRENINGARNA AKTUELLT FÖRENINGARNA KURSER 1. Hemsidan - återträff IKT-kommittén bjuder till en återträff - en inspirationsdag - den 22 november. Viktigt att hemsidan hålls uppdaterad, den är ett av våra ansikten utåt.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Aktiviteter Antagen vid styrelsemöte nr 6, , 59

VERKSAMHETSPLAN Aktiviteter Antagen vid styrelsemöte nr 6, , 59 Orustveteranerna VERKSAMHETSPLAN Aktiviteter 2017-2019 Antagen vid styrelsemöte nr 6, 2017-08-21, 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSPLAN (VP) 3 Inledning 3 Varför upprätta en lokal VP 3 Vad är uppgiften

Läs mer

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd Kulturstrategi Kulturnämnden har ansvar för kommunens kulturpolitik och verksamheter inom kultur och fritid. Nämnden vill visa att kultur är mer än det som ryms i detta

Läs mer

Verksamhetsplan PRO Oxelösund

Verksamhetsplan PRO Oxelösund Verksamhetsplan 2017 PRO Oxelösund Pro Oxelösunds uppgift är: att erbjuda alla pensionärer en mötesplats för gemenskap personlig utveckling, glädje och hälsa. att erbjuda ett varierat utbud av verksamheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2018 PRO distriktet i Västmanland

VERKSAMHETSPLAN 2018 PRO distriktet i Västmanland VERKSAMHETSPLAN 2018 PRO distriktet i Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Kurser o samlingar 2017

Kurser o samlingar 2017 Kurser o samlingar 2017 01. Hjördis erfarenhetsutbyte 25 januari Målgrupp: Hjördisansvariga Medverkande: Anne-Lie Fröberg PRO Riks, Eivor Johansson 02. Samorganisationer och samrådsgrupper 26 januari Diskussion

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7 Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2010 Antagen 2009-10-24 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Utbildningsplaner. Stockholms län PRO 1 PRO 2. för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer (alla med uppdrag)

Utbildningsplaner. Stockholms län PRO 1 PRO 2. för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer (alla med uppdrag) Stockholms län Utbildningsplaner för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer (alla med uppdrag) PRO 1 PRO 2 Totalt 16 studietimmar Antagna av styrelsen för PRO Stockholms

Läs mer

SPF Seniorerna. SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt att uppbära någon form av pension.

SPF Seniorerna. SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt att uppbära någon form av pension. SPF Seniorerna SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt att uppbära någon form av pension. Vi finns över hela landet Ca 270 000 medlemmar Knappt 800

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland

VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland VERKSAMHETSPLAN 2017 SPF Seniorerna Halland SPF Seniorerna är ett pensionärsförbund, som är partipolitiskt obundet och hyllar demokratiska värderingar i samhället. Vår grundsyn är att alla människor i

Läs mer

Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan för 2016 Verksamhetsplan för 2016 Samorganisationens uppgift I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika sammanhang samarbete mellan föreningarna. Samorganisationen har till uppgift att ta initiativ

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2017.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2017. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2017. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Thorsten Born Hammarö

Läs mer

Blekinge. Verksamhetsplan/ Budget 2018

Blekinge. Verksamhetsplan/ Budget 2018 Blekinge Verksamhetsplan/ Budget Ny BILD!! Ett axplock av PRO-föreningarnas många aktiviteter. (Foton hämtade från PRO Sölvesborgs, PRO Lyckebys samt PRO Rödebys hemsidor). Ordförande har ordet År är ett

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Wä-Skepparslöv VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2019

Wä-Skepparslöv VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2019 Wä-Skepparslöv VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2019 1 SPF Seniorernas värdegrund (antagen av kongressen 2017) SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi värnar om varje

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland

VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland VERKSAMHETSPLAN 2016 PRO distriktet i Västmanland Inledning PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats

Läs mer

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1

Bilden av PRO. Ur PROs kommunikationsplan. 27 februari 2016 www.pro.se/stockholm 1 Bilden av PRO PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. PRO driver rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1 Innehållsförteckning 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA... 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ... 3 1.2 LEDORD... 3 1.3 FYRISGÅRDENS ÖVERGRIPANDE MÅL ENLIGT STADGARNA

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med PRO Forshaga den 8 februari 2018 kl Lokal: Forshaga Folkets Hus

Protokoll fört vid årsmöte med PRO Forshaga den 8 februari 2018 kl Lokal: Forshaga Folkets Hus 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Forshaga den 8 februari 2018 kl 14.00. Lokal: Forshaga Folkets Hus 1. Årsmötets öppnande Ordförande Lennart Andersson hälsade deltagarna välkomna till årsmötet samt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2016.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2016. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2016. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Karlstad-Handels Ordförande Thorsten Born Hammarö Vice Ordförande Ivar Linder

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Förslag till: Verksamhetsplan & Budget 2018 IF Metall avd 27 Östra Skaraborg Avdelningens verksamhet ska bygga på följande ledord: Delaktighet Alla ger utav sitt engagemang i avdelningens verksamhet och

Läs mer

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Brodalen Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Styrelsen för Brodalens PRO-förening avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2013 Medlemmar Antal medlemmar 2013-12 -31, 225 10 nya

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2018 SPF Seniorerna Halland

VERKSAMHETSPLAN 2018 SPF Seniorerna Halland VERKSAMHETSPLAN 2018 SPF Seniorerna Halland SPF Seniorerna är ett pensionärsförbund, som är partipolitiskt obundet och hyllar demokratiska värderingar i samhället. Vår värdegrund är att alla människor

Läs mer

Marie Eriksson, Möjligheternas Trädgård, Verdandi Kumla. Verksamhetsplan KONGRESS 2017 EN JÄMLIK OCH RÄTTVIS FRAMTID

Marie Eriksson, Möjligheternas Trädgård, Verdandi Kumla. Verksamhetsplan KONGRESS 2017 EN JÄMLIK OCH RÄTTVIS FRAMTID Marie Eriksson, Möjligheternas Trädgård, Verdandi Kumla. Verksamhetsplan 2017 2019 KONGRESS 2017 EN JÄMLIK OCH RÄTTVIS FRAMTID Vi är Verdandi! för social rättvisa och ett drog- och alkoholskadefritt samhälle

Läs mer

SPFs förnyelse - ett steg till!

SPFs förnyelse - ett steg till! SPFs förnyelse - ett steg till! Sammanställning av styrelsernas seminarier under hösten 2012 för utveckling av SPF Dokumentet innehåller frågor som ställts och diskuterats på seminarierna. Därför är jag

Läs mer

Medlemsundersökningar i samarbete med Kantar-SIFO

Medlemsundersökningar i samarbete med Kantar-SIFO Medlemsundersökningar i samarbete med Kantar-SIFO Medlemsrekrytering & Medlemsvård PRO är en medlemsburen organisation. Medlemmarna är PRO:s största tillgång. För att vara en stark röst som kan påverka

Läs mer

Hur har uppgifterna förändrats?

Hur har uppgifterna förändrats? Rune Kjernald Titt i backspegeln SPF bildades med namnet Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, 1939 i Göteborg med omnejd och bestod till stora delar av kommunister och syndikalister. Allmän folkpension

Läs mer

Leder styrelsens sammanträden och arbetar för att stärka samarbetet mellan föreningarna.

Leder styrelsens sammanträden och arbetar för att stärka samarbetet mellan föreningarna. Verksamhetsplan för 2017 Samorganisationens uppgift enligt 5 MOM 1 I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika sammanhang samarbete mellan föreningarna. Samorganisationen har till uppgift

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2015.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2015. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2015. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö Vice Ordförande Ivar

Läs mer

Mål och riktning från förbund och distrikt

Mål och riktning från förbund och distrikt SPF Seniorerna Leksand Verksamhetsplan 2019 Innehållsförteckning Mål och riktning 2018 2021 från förbund och distrikt...2 Värdegrund...2 SPF Seniorerna Leksand...3 A. t med föreningens verksamhet...3 B.

Läs mer

Regional biblioteksplan Kalmar län

Regional biblioteksplan Kalmar län Regional biblioteksplan Kalmar län 2017-2021 Inledning De regionala biblioteken har sitt ursprung i centralbiblioteken som bildades på 1930-talet för att stödja kommunernas folkbibliotek. Centralbiblioteken

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2019

Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2019 Kurser, konferenser och aktiviteter hösten 2019 Välkommen till kurser och konferenser hösten 2019 Efter en mycket bra studievår 2019 vill jag hälsa dig välkommen att deltaga i höstens kurser och konferenser.

Läs mer

Kurser, konferenser och aktiviteter 2019

Kurser, konferenser och aktiviteter 2019 2018-10-26 BLEKINGE Kurser, konferenser och aktiviteter 2019 Välkomna till kurser och konferenser 2019 Nu när alla årsmöten i föreningar och samorganisationer genomförs är det tid att se över vilka utbildningar

Läs mer

UPPDRAG TILL FRISTADS FOLKHÖGSKOLA

UPPDRAG TILL FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL FRISTADS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev # 2, februari 2018

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev # 2, februari 2018 Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev # 2, februari 2018 Innehåll Livsglädjechaufförer, seniorrestauranger och fritt inträde för äldre i swimmingpooler Human Rights manifesto AGE SKPF pensionärernas handlingsprogram

Läs mer

Utveckla studiecirkeln i PRO

Utveckla studiecirkeln i PRO Utveckla studiecirkeln i PRO Utveckla studiecirkeln i PRO är framtaget i samarbete mellan PRO och ABF. Syftet = utveckla och förnya metoder för studie- och kulturverksamhet. Materialet innehåller exempel

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Mötesprogram 2013 Teg

Mötesprogram 2013 Teg Mötesprogram 2013 Teg Styrelse PRO Teg 2013 Ordförande Stig Lundgren Kråkbärsvägen 15 C 77 62 28 stig.lundgren@teg.nu Stu.org/ V.Ord Ruben Åkerman Ö Kyrkogatan 65 B 530 81 ruben.akerman@hotmail.com Kassör

Läs mer

Här kommer inbjudan till vårens distriktskurser 29 januari -- 7 maj 2019! Kontakta din studieorganisatör för deltagande i kurs!

Här kommer inbjudan till vårens distriktskurser 29 januari -- 7 maj 2019! Kontakta din studieorganisatör för deltagande i kurs! Trollhättan 13 december 2018 Till PRO-föreningarna Studieorganisatören i föreningen Kommittéordföranden (5) i distriktet Här kommer inbjudan till vårens distriktskurser 29 januari -- 7 maj 2019! Kontakta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Aktuellt. PRO Vänner. PRO Skåne. Fortsättning. Detta händer i sep-okt:

Aktuellt. PRO Vänner. PRO Skåne. Fortsättning. Detta händer i sep-okt: Aktuellt Nummer 9 september 2013 PRO Skåne Ö Rönneholmsv 2 Box 170 21 200 10 Malmö 040-30 69 90 pro-skane@skane.pro.se www.pro.se/skane Exp. & telefontid: Må - to 9-12 & 13-15 Fr 9-12 Månadens citat "Din

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer