Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013."

Transkript

1 Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014

2 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken tycker om verksamheten när det gäller öppethållande, kvalitet på service och standard. Vi har även frågat våra besökare om man upplever att man har möjlighet att påverka verksamheten. Undersökningen hjälper oss att få en uppfattning om bibliotekens kvalitet och service och ger också en grund för utveckling och förbättring av verksamheten. Frågorna i enkäten har de politiskt satta målen som utgångspunkt är enkäten genomförd vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket under tiden 4-24 november genomfördes motsvarande enkät års enkät är kompletterad med några frågor. Vissa av svaren är redovisade från båda undersökningarna, medan andra endast är kommenterade. Nytt för 2013 är att det har funnits möjlighet att besvara enkäten digitalt. Dessa svar redovisas under respektive bibliotek. Enkäten har besvarats anonymt. Antalet besvarade enkäter vid respektive bibliotek som utgör underlag är vid: Huvudbiblioteket 204 st Bokbussen 23 st Kronan bibliotek 43 st Syltebiblioteket 89 st Totalt 450 st Underlaget för 2013 motsvarar 2010 års enkätantal. Ett urval av kommentarer som lämnats redovisas under respektive fråga/ svarsredovisning. 1

3 Besökare - män och kvinnor på biblioteken Bibliotek Man Kvinna Huvudbiblioteket 37% 63% Bokbussen 13% 87% Kronan bibliotek 27% 73% Syltebiblioteket 35% 65% Samtliga 33% 77% 10 9 Man Kvinna Kommentarer: Andelen kvinnor som besöker biblioteken är fortfarande hög i jämförelse med andelen män. Siffrorna motsvarar 2010 års resultat. 2

4 Besökare - åldrar på biblioteken Bibliotek Upp till 19 år år år 65 år - äldre Huvudbiblioteket 8% 8% 48% 36% Bokbussen 78% 22% Kronan bibliotek 15% 4% 46% 35% Syltebiblioteket 6% 1% 28% 65% Samtliga 8% 6% 46% Upp till 19 år år år 65 år - äldre Kommentarer: På samtliga bibliotek dominerar åldrarna 30 år och uppåt. På Syltebiblioteket är andelen pensionärer större än på övriga bibliotek. På Kronan är andelen besökare i de yngre åldrarna betydligt högre än på övriga bibliotek vilken har sin förklaring i att biblioteket är ett integrerat skol- och folkbibliotek. Bokbussen redovisar inga besökare under 30 år, vilket beror på att ett litet antal besökare har besvarat enkäten. Ingen under 30 år har svarat här. Andelen besökare över 65 år ökar något jämfört med 2010 (5%). 3

5 Besökare - sysselsättning Bibliotek Pensionär Arbetar Studerar Arbetslös Föräldraledig Övrigt Huvudbiblioteket 38% 33% 13% 8% 3% 5% Bokbussen 21% 63% 11% 5% Kronan bibliotek 44% 3 18% 4% 2% 2% Syltebiblioteket 67% 23% 6% 3% 1% Samtliga 42% 36% 11% 6% 2% 3% Pensionär Arbetar Studerar Arbetslös Föräldraledig Övrigt Kommentarer: Av de som svarat på enkäten är andelen som arbetar eller är pensionärer störst. På Syltebiblioteket är andelen pensionärer större än på övriga bibliotek. I 2013 års enkät ökar andelen pensionärer på Kronan från 27% 2010 till årets 44% och på Sylte från 48% 2010 till 67%. Andelen som uppger att de är arbetslösa sjunker i årets enkät från 11% till 6%

6 Vilket bibliotek använder du? Andelen besökare från Huvudbibliotekets som även går till Andelen besökare från bokbussen som även går till Bokbussen 4% Huvudbiblioteket 18% Kronan bibliotek 8% Kronan bibliotek 1% Syltebiblioteket 9% Syltebiblioteket 1% 3 25% 15% 1 5% Bokbussen Kronan bibliotek Syltebiblioteket 3 25% 15% 1 5% Huvudbiblioteket Kronan bibliotek Syltebiblioteket Andelen besökare från Kronan bibliotek som även går till Andelen besökare från Syltebiblioteket som även går till Huvudbiblioteket 26% Huvudbiblioteket 24% Syltebiblioteket 3% Kronan bibliotek 13% Bokbussen 1% Bokbussen Huvudbiblioteket Syltebiblioteket Bokbussen 3 25% 15% 1 5% Huvudbiblioteket Kronan bibliotek Bokbussen Kommentar: Man kan konstatera att den andel som är minst rörlig är besökarna på Huvudbiblioteket. Bokbussens besökare går även till Huvud-biblioteket, men nästan inte alls till de övriga biblioteken. Kronans besökare går framförallt även till Huvudbiblioteket. Syltebibliotekets besökare går i hög grad även till övriga bibliotek och bokbuss. Detta kan bero på öppettiderna på Syltebiblioteket, där man uttrycker missnöje över desamma. 5

7 Använder du självbetjäningsapparaterna för utlåning o återlämning? Bibliotek Ja 2010 Ja 2013 Nej 2010 Nej 2013 Huvudbiblioteket 61% 86% 39% 14% Bokbussen 28% 72% 72% 28% Kronan bibliotek 24% 63% 76% 37% Syltebiblioteket 28% 85% 72% 15% Samtliga 35% 82% 65% 18% Ja 2010 Ja 2013 Nej 2010 Nej Kommentarer: Allt fler använder sig av självbetjäningsapparaterna och nu ser vi att resultaten är tvärtom mot tidigare. Sifforna är i årets undersökning motsatta sedan Övervägande delen uppger i år att de använder apparterna, vilket är ett trendbrott mot tidigare undersökningar! I kommentarerna anser man att det är ett mycket smidigt, snabbt och enkelt system. De som väljer bort apparaterna vill ha personlig kontakt med personalen. En översyn bör göras för att anpassa apparaterna för rullstolsbunda låntagare. 6

8 Varför besöker man biblioteken? (flera val har varit möjliga) Huvudbiblioteket Bokbussen Kronan Syltebiblioteket Samtliga Låna 39% 67% 35% 51% 42% Läsa tidningar o tidskrifter 21% 13% 19% 24% 21% Få information 11% 1 9% 7% 1 Använda datorer/ IT-tjänster 6% 14% 3% 6% Studier 5% 3% 3% 4% Träffa/ vara bland folk 6% 9% 7% 7% Arrangemang/ program 6% 6% 4% 3% 5% Spela spel 4% 1% Umgås med barn/ barnbarn 6% 4% 3% 2% 4% Låna Läsa tidningar o tidskrifter Få information Använda datorer/ IT-tjänster Studier Träffa/ vara bland folk Arrangemang/ program Spela spel Umgås med barn/ barnbarn 1 Huvudbiblioteket Bokbussen Kronan Syltebiblioteket Samtliga Kommentarer: Andelen som besöker biblioteket för att låna media har minskat konstant. Vid 2001 års undersökning var andelen cirka 9 för att sedan sjunka till årets siffror. Undantaget är bokbussen som har en fortsatt hög andel som lånar. När det gäller lån av datorer är andelen som högst på Kronan med sina 14%. Här har andelen ökat från 2010 års undersökning med 3%. Övriga siffror motsvarar 2010 års enkät.resultat. Som ytterligare skäl anges i kommenta-rerna att man släktforskar, kopierar, deltar i barnaktiviteter, kopplar av och väntar på bussen. Sy- och stickcaféerna på Kronan och Sylte är populära verksamheter. 7

9 Är besökarna nöjda med öppethållandet? Bibliotek Ja 2010 Ja 2013 Nej 2010 Nej 2013 Huvudbiblioteket 88% 91% 12% 9% Bokbussen 97% 98% 3% 2% Kronan bibliotek 96% 94% 4% 6% Syltebiblioteket 77% 58% 23% 42% Samtliga 9 85% 1 15% Ja 2010 Ja 2013 Nej 2010 Nej 2013 Kommentarer: Andelen som är nöjda med huvudbiblioteketsbibliotekets öppettider är i snitt fortsatt hög och ökar något. Detsamma gäller bokbussens hållplatser och hållplatstider, där andelen är hela 98%. Även Kronans biblioteksbesökare bär nöjda med öppethållandet. Det resultat som är anmärkningsvärt är Syltebibliotekets siffror. Här ökar andelen som anser att man inte är nöjd från23% till 42%. I de kommentarer som återfinns i enkäterna kan man läsa att man gärna vill se ett ökat öppethållande på huvudbiblioteket under helger. Man vill även se ett ökat öppethållande på sommaren. Kronans besökare är mycket nöjda med öppethållandet. På Syltebiblioteket framförs många synpunkter/ kommentarer på öppettiderna under veckorna samt under sommarperioden. Bokbussens besökare är mycket nöjda. 8

10 Är besökarna nöjda med lånetiderna? Bibliotek Ja Nej Huvudbiblioteket 84% 16% Bokbussen 10 Kronan bibliotek 89% 11% Syltebiblioteket 89% 11% Samtliga 87% 13% 10 9 Ja Nej Kommentar: En hög andel är nöjda med lånetiderna. De som inte anser sig vara nöjda anser at lånetiden är för kort och skulle gärna se en förlängning från tre till fyra veckor. En del kommentarer anser också att det skulle vara positivt med flerpåminnelser, gärna via SMS som komplement till e-post. 9

11 Använder besökarna bibliotekets webbplats? Bibliotek Ja 2010 Ja 2013 Nej 2010 Nej 2013 Huvudbiblioteket 37% 57% 63% 43% Bokbussen 27% 81% 73% 19% Kronan bibliotek 23% 45% 77% 55% Syltebiblioteket 28% 38% 72% 62% Samtliga 29% 53% 71% 47% Ja 2010 Ja 2013 Nej 2010 Nej Kommentarer: Sedan undersökningen 2010 har resultatet blivit det omvända. Allt fler använder webbplatsen och i 2013 års undersökning svarar avsevärt större andel på samtliga bibliotek att man använder webbplatsen. De som svarat ja på frågan tycker att det är mycket bra och man använder framförallt sidan för omlån, reservationer och söka i katalogen samt titta efter öppettider. Vilka tjänster som används redovisas i särskild tabell/ diagram. 10

12 Vilka tjänster använder de som besöker webbplatsen? Huvudbiblioteket Bokbussen Kronan Syltebiblioteket Samtliga Låna om, reservera etc 3 32% 23% 31% 29% Söka i katalogen 26% 28% 14% 18% 22% Öppettidet 17% 15% 21% 16% 17% Få tips på böcker m.m. 12% 11% 12% 14% Boka dator 4% 12% 4% Låna e-böcker 6% 6% 5% 7% 6% Använda databaser 3% 2% 3% 1% 2% Läsa om program/ arr. 2% 5% 6% 5% 5% Läsa tidningar på nätet 5% 2% 2% 35% 3 25% 15% 1 5% Huvudbiblioteket Bokbussen Kronan Syltebiblioteket Samtliga Låna om, reservera etc Söka i katalogen Öppettidet Få tips på böcker m.m. Boka dator Låna e-böcker Använda databaser Läsa om program/ arr. Läsa tidningar på nätet Kommentarer: På denna fråga kan man välja flera alternativ. Mest används webbplatsen till att låna om och reservera. På Kronan kommer boka dator högre än för övriga liksom att titta efter öppettider. På Sylte använder man sig av webbplatsen för att få tips i högre grad än på andra ställen. Där bokar man inte dator alls. 11

13 Hur anser besökarna att dom blir bemötta av personalen? Bibliotek Mycket Mycket Mindre Mindre bra/bra 2010 bra/bra 2013 bra/ dåligt bra/dåligt Huvudbiblioteket 97% 97% 3% 3% Bokbussen Kronan bibliotek 99% 10 Syltebiblioteket Samtliga 99% 98% 1% 2% Mycket bra/bra 2010 Mycket bra/bra 2013 Mindre bra/ dåligt 2010 Mindre bra/dåligt Kommentarer: Andelen som anser att de blir mycket bra/ bra bemötta av personalen är fortsatt mycket hög. Resultatet vid biblioteken är att nästan 10 anser sig bli mycket bra/ eller bra bemöta av personalen. Denna siffra har varit densamma under samtliga mätningar från 2001.Ikommentarerna framförs idel lovord om personalen där trevligt bemötande, kunniga, snälla, hjälpsamma, glada och positiva är återkommande omdömen. Mätningar är gjorda åren 2001, 2004, 2007, 2010 och

14 Vad anser besökarna om personalens yrkeskunnighet? Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dålig Huvudbiblioteket 5 42% 8% Bokbussen 78% 22% Kronan bibliotek 67% 29% 4% Syltebiblioteket 74% 26% Samtliga 6 35% 5% Mycket bra Bra Mindre bra Kommentarer: Även här motsvarar resultatet tidigare mätningar. Det sammantagna omdömet är att man anser att personalen är mycket/ ganska kompe-tent och kunnig till 95%. Det är ett mycket gott betyg. Även här återkommer omdömen som hjälpsamma och kunniga års enkät är inte redovisad då frågan är omformulerad och svarsalternativen något annorlunda. 13

15 Anser besökarna att de får den hjälp som de efterfrågar? Bibliotek Ja Nej Frågar ej Huvudbiblioteket 95% 1% 4% Bokbussen 97% 3% Kronan bibliotek 96% 4% Syltebiblioteket 97% 3% Samtliga 96% 4% 1 10 Ja Nej Frågar ej Kommentarer: Resultatet på denna fråga har ett mycket gott resultat. Förutom de som svarat vet ej har övriga svarat att de får den hjälp som de efterfrågar. I kommentarerna framförs att det är en serviceinriktad personaloch att man upplever att personalen gör sitt yttersta för att tillgodose låntagarna, med något enstaka undantag. 14

16 Vad tycker besökarna om utbud och urval när det gäller skönlitteratur/ romaner för vuxna? Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Huvudbiblioteket 45% 54% 2% Bokbussen 53% 46% Kronan bibliotek 62% 35% 3% Syltebiblioteket 33% 66% 1% Samtliga 45% 53% 2% 7 6 Mycket bra Bra Mindre bra 5 Dåligt Kommentarer: Besökarna vid samtliga bibliotek anser att utbudet av skönlitertur för vuxna är mycket bra/ bra till drygt 95%. Resultatet motsvarar 2010 års enkätresultat. Ingen anger att utbudet är dåligt! De som har synpunkter på utbudet framför att man vill se fler ex av nyheter. 15

17 Vad tycker besökarna om utbud och urval när det gäller facklitteratur för vuxna? Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Huvudbiblioteket 3 64% 6% Bokbussen 31% 65% 4% Kronan bibliotek 54% 42% 4% Syltebiblioteket 29% 63% 8% Samtliga 32% 62% 6% Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Kommentarer: När det gäller facklitteratur för vuxna har i snitt 94 % svarat mycket bra/ bra. Besökarna på Kronan har i hölgre utsträckning svarat mycket bra, än de som svarat på övriga bibliotek. Andelen som svaret mindre bra är i snitt 6%. Ingen har svarat att utbudet är dåligt. 16

18 Vad tycker besökarna om utbud och urval när det gäller barn- och ungdomsböcker? Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Huvudbiblioteket 57% 42% 1% Bokbussen 64% 28% 8% Kronan bibliotek 61% 39% Syltebiblioteket 53% 4 7% Samtliga 58% 39% 3% Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Kommentarer: Andelen av de som angett något av alternativen mycket bra/bra uppgår till mellan Bäst resultat har Kronan med 10 och Huvudbiblioteket med 99%. En mycket liten andel har svarat mindre bra. Ingen har svarat dåligt. I kommentarerna finns önskemål om fler barnböcker på andra språk, och större utbud av ungdomslitteratur. Fler deckare och skräckböcker för ungdomar men även fler titlar på engelska, är framförda önskemål. 17

19 Vad tycker besökarna om utbud och urval när det gäller böcker på andra språk än svenska? Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Huvudbiblioteket 16% 51% 26% 7% Bokbussen 25% 63% 12% Kronan bibliotek 5 27% 14% 9% Syltebiblioteket 24% 48% 24% 4% Samtliga 24% 47% 23% 6% Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Kommentarer: Här varierar andelen som svarat bra/ mycket bra mellan 67% på Huvudbiblioteket till 88% på bokbussen. På Kronan svarar 77% bra/ mycket bra. Andelen som svarat mindre bra/ dåligt är mellan 12% på bokbussen till 33% på Huvudbiblioteket. Även på Kronan och Syltebiblioteket är man mindre nöjd till cirka 25%. I kommentarerna som lämnas i enkäten framförs att man vill ha böcker på fler språk på samtliga bibliotek. Engelska, tyska, ryska, finska, ungerska, danska norska och böcker på originalspråk är några önskemål. Fler kassiker på engelska önskas också. 18

20 Vad tycker besökarna om utbud och urvalet när det gäller e-böcker? Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Huvudbiblioteket 28% 62% 1 Bokbussen 17% 67% 16% Kronan bibliotek 43% 57% Syltebiblioteket 4 6 Samtliga 32% 61% 7% Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Kommentarer: Det är ett fåtal som har synpunkter på utbudet av e-böcker. Man kan dock se att de som använder sig av denna typ av media anser att det är bra/ mycket bra, mellan Snittet är 93%. De synpunkter som framkommer är att man vill ha ett större utbud. Man efterlyser fler möjligheter att läsa såväl tidningar som tidskrifter digitalt. 19

21 Vad tycker besökarna om utbud och urvalet när det gäller ljudböcker? Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Huvudbiblioteket 3 59% 1 1% Bokbussen 27% 67% 6% Kronan bibliotek 45% 45% 1 Syltebiblioteket 41% 5 9% Samtliga 34% 56% 9% 1% Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Kommentarer: Av de som svarat och har en uppfattning om ljudböcker anser runt 9 att utbud och urval av ljudböcker är mycket bra/ bra. Andelen som svarar mindre bra/ dåligt är cirka 1. Här finns ganska många kommentarer från de som svarat och man vill gärna ha fler CD-böcker/ ljudböcker. Gärna på flera språk, nyare ljudböcker och fler ljudböcker för ungdomar. Man vill även kunna få möjlighet att lyssna på ljudböcker på biblioteket 20

22 Vad tycker besökarna om utbud och urvalet när det gäller talböcker/ Daisyböcker? Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Huvudbiblioteket 36% 58% 6% Bokbussen 10 Kronan bibliotek 62% 38% Syltebiblioteket 63% 13% 24% Samtliga 45% 48% 7% 1 10 Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Kommentarer: Här är antalet som svaret endast 56 personer totalt, vilket innebär att utslaget på de som svarat blir högt. På Syltebiblioteket där endast 8 st uppger att man avänder sig av talböcker innebär andel 25% som svarat mindre bra bara 2 personer. Av de låntagare som nyttjar möjligheten att låna talböcker/ Daisyböcker är andelen nöjda låntagare stor, snittet är 93%. 21

23 Vad tycker besökarna om utbud och urvalet när det gäller tidningar och tidskrifter? Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Huvudbiblioteket 36% 57% 7% Bokbussen 63% 31% 6% Kronan bibliotek 55% 33% 9% 3% Syltebiblioteket 15% 74% 9% 2% Samtliga 35% 56% 8% 1% Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Kommentarer: När det gäller tidningar och tidskrifter är andelen som svarat bra/ mycket bra varierande. Det är framför allt på Huvudbiblioteket och Bokbussen som andelen besökare som anger mycket bra/ bra är störst, 93% respektive 94%. Andelen som svarat mindre bra/dåligt är i snitt 4,5%. På Kronan och Bokbussen har en högre andel svarat mycket bra än på övriga bibliotek. Här finns många kommentarer och förslag till tidskrifter inom en rad områden. Motor, resor, historia och inredning är några exempel. Man vill även ha facktidningar på bl.a. tyska. Man saknar även vissa dagstidningar. Här 22

24 Vad tycker besökarna om utbud och urvalet när det gäller musik? Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Huvudbiblioteket 25% 59% 14% 2% Bokbussen 25% 75% Kronan bibliotek 5 5 Syltebiblioteket 21% 69% 1 Samtliga 27% 61% 11% 1% Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Kommentarer: Andelen som svarat mycket bra/ bra är mellan Kronan och bokbussen har bäst resultat där andelen som anger alternativet mycket bra/ bra uppgår till hela 10. Det är en liten andel som svarat mindre bra/ dåligt, i snitt 3%. I kommentarerna vill man se ett större utbud av och musik. 23

25 Vad tycker besökarna om utbud och urvalet när det gäller film? Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Huvudbiblioteket 27% 62% 11% Bokbussen 17% 83% Kronan bibliotek 58% 29% 13% Syltebiblioteket 23% 63% 13% Samtliga 3 59% 11% Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Kommentarer: Andelen som svarat mycket bra/ bra är mellan Kronans besökare verkar vara mycket nöjda med utbudet, där 58% svarar mycket bra. Drygt 1 i snitt svarar mindre bra medan ingen anser att utbudet är dåligt. I kommentarerna vill man se ett nyare och större utbud av film, såväl för vuxna som för barn och ungdom. 24

26 Vad tycker besökarna om utbud och urvalet när det gäller TV-spel/pc-spel Bibliotek Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Huvudbiblioteket 13% 68% 19% Bokbussen 15% 71% 14% Kronan bibliotek 53% 47% Syltebiblioteket 27% 55% 18% Samtliga 27% 61% 12% Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Kommentarer: Andelen som svarat mycket bra/ bra är mellan Kronans besökare verkar vara mycket nöjda med utbudet, där alla svarar mycket bra/bra. Drygt 1 i snitt svarar mindre bra medan ingen anser att utbudet är dåligt. I kommentarerna vill man se ett större utbud av spel och man vill gärna att det köps in två spel samtidigt. 25

27 Sammanställning över besökarnas åsikter om utbudet - samtliga bibliotek Nedanstående tabell och diagram visar besökarnas uppfattning om det totala utbudet. Resultatet är ett snitt av svar där Mycket bra/ bra och Mindre bra/ dåligt slagits samman Mycket bra/ Bra Mindre bra/ Dåligt Skönlitteratur/ romaner för vuxna 98% 2% Facklitteratur för vuxna 94% 6% Barn- och ungdomsböcker 97% 3% Böcker på andra språk än svenska 71% 29% E-böcker 93% 7% Ljudböcker 9 1 Talböcker/ Daisyböcker 93% 7% Tidningar o tidskrifter 91% 9% Musik 88% 12% Film 89% 11% TV-spel/ pc-spel 88% 12% Kommentarer: Av de som valt alternativ på frågan är andelen som lämnar en positiv åsikt mellan 71-98%. Synpunkter finns framför allt när det gäller böcker på andra språk än svenska, tidningar och tidskrifter, musik, film och TV-spel/ pc-spel. I kommentarerna återfinns även önskemål om ett större utbud av storstilsböcker. Mycket bra/ Bra Mindre bra/ Dåligt Skönlitteratur/ romaner för vuxna Facklitteratur för vuxna Barn- och Böcker på andra ungdomsböcker språk än svenska E-böcker Ljudböcker Talböcker/ Daisyböcker Tidningar o tidskrifter Musik Film TV-spel/ pc-spel 26

28 Lånar biblioteksbesökarna musik-cd? Bibliotek Ja Nej Huvudbiblioteket 24% 76% Bokbussen 39% 61% Kronan bibliotek 27% 73% Syltebiblioteket 25% 75% Samtliga 26% 75% 8 7 Ja Nej Kommentarer: Frågan angående lån av musik-cd har inte ställts tidigare. Här är svaren ganska lika för samtliga bibliotek. Det är mycket få kommentarer. I de som man lämnat värdesätts möjligheten men man har också förståelse för att det inte går att tillgodose alla musiksmaker. 27

29 Hyr/ lånar biblioteksbesökarna spelfilm? Bibliotek Ja Nej Huvudbiblioteket 38% 62% Bokbussen 39% 61% Kronan bibliotek 27% 73% Syltebiblioteket 25% 75% Samtliga 34% 66% Ja Nej 1 Kommentarer: Frågan angående hyra/lån av spelfilm har inte ställts tidigare. Här är svaren ganska lika för samtliga bibliotek. I kommentarerna kan man läsa att man vill se ett bättre utbud. Många tycker att det är positivt att det finns barnfilm att låna gratis. 28

30 Lånar biblioteksbesökarna e-böcker och i vilken omfattning? Bibliotek Ja Nej Huvudbiblioteket 11% 89% Bokbussen 17% 83% Kronan bibliotek 8 Syltebiblioteket 8% 92% Samtliga 12% 88% Omfattning Den andel som uppger att man lånar e-böcker är i snitt 12%. Andelen motsvarar 38 personer och är för liten för att delas upp på respektive bibliotek. Vi kan konstatera att majoriteten av de som lånar e-böcker lånar 1-2 st/ månad (30 personer). Några (5 personer) lånar 3-4 och 5-10/ månad (4 personer), medan ingen uppger att man lånar fler än 10/ månad Lånar e-böcker Ja Nej Kommentarer från enkäterna: I kommentarerna framgår att man tycker att det är krångligt och att man gärna vill ha mer information och instruktioner om hur man gör. Några anser att det är en positiv utveckling. 29

31 Anser besökarna att det är lätt att söka i bibliotekets katalog? Bibliotek Ja Nej Huvudbiblioteket 93% 7% Bokbussen 88% 12% Kronan bibliotek 92% 8% Syltebiblioteket 95% 5% Samtliga 93% 7% Ja Nej Kommentarer: Andelen som tycker det är lätt att söka i bibliotekets katalog har ökat med cirka 1 sedan 2010 års mätning. Resultatet är ungefär det samma för samtliga bibliotek. Ett mycket positivt resultat. 30

32 Tycker besökarna att det är lätt att hitta i bibliotekslokalerna? Bibliotek Ja Nej Huvudbiblioteket 89% 11% Bokbussen 88% 12% Kronan bibliotek 89% 11% Syltebiblioteket 95% 5% Samtliga 91% 9% 10 9 Ja Nej Kommentarer : Här är andelen som tycker att det är lätt att hitta i bibliotekslokalerna mycket hög och siffrorna motsvarar 2010 års undersökning. I de kommentarer som finns har man bl.a. skrivit är att man önskar att skyltningen ska vara tydligare. Man skulle vilja ges möjlighet att lyssna på musik och ljudböcker, kaffeautomat, fler datorer för utlåning, avskild barnavdelning, möjlighet att värma barnmat och välling samt en avskild hörna för ammande föräldrar, fler sköna fåtöljer och soffor är någtra av önskemålen som framförs i anslutning till frågan. Några vill att man utvecklar biblioteket som mötesplats med samtalsrum, 31

33 Vet besökarna om att dom kan lämna synpunkter på verksamheten? Bibliotek Ja 2010 Ja 2013 Nej 2010 Nej 2013 Huvudbiblioteket 53% 48% 47% 52% Bokbussen 36% 55% 64% 45% Kronan bibliotek 65% 64% 35% 36% Syltebiblioteket 65% 61% 35% 39% Samtliga 55% 53% 45% 47% 7 6 Ja 2010 Ja 2013 Nej 2010 Nej Kommentarer: I tidigare undersökningar har frågan ställts i vilken omfattning man upplever att man har möjlighet att påverka. Ovan finns jämföreslen med 2010 års resultat. Vi kan konstatera att resultatet är ungefär samma som 2010, men att det har förämrats något. Den största skillnaden finns på bokbussen där knappt fler nu anser sig veta att man kan lämna synpunkter på verksamheten (ex. öppettider, bokinköp, service mm). Detta är ett område som man behöver arbeta mer med för att öka medvetenheten hos besökarna om möjligheten att påverka. Formerna för detta bör utvecklas. 32

34 Vilken del av bibliotekets service är viktigast för besökarna? Huvudbiblioteket Bokbussen Kronan biblioteket Syltebiblioteket Samtliga Arrangemang/ program 1 6% 14% 14% 11% Internet o digitala tjänster 12% 12% 11% 12% 12% Trevliga och inbjudande lokaler 15% 14% 16% 13% 15% Öppettiderna 17% 19% 18% 19% 18% Kunnig och trevlig personal 22% 25% 21% 19% 22% Medieutbudet 24% 21% 23% 22% 3 25% 15% Arrangemang/ program Internet o digitala tjänster Trevliga och inbjudande lokaler Öppettiderna Kunnig och trevlig personal Medieutbudet 1 5% Huvudbiblioteket Bokbussen Kronan biblioteket Syltebiblioteket Samtliga Kommentarer: Liksom tidigare undersökningar är medieutbudet och personalen viktigast för samtliga bibiliotek. På tredje plats kommer liksom tidigare öppettiderna. På bokbussen och Kronan anser man personalen som viktigast framför mediautbudet. På Kronan och Sylte är programverksamheten viktigare än Internet och digitala tjänster. Trevliga och inbjudande lokaler är betydelsefullt för samtliga bibliotek. 33

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun

Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? Namn Antal Svarsfrekvens Hur gammal är du? Namn Antal Svarsfrekvens Vetlanda kommun Enkät bibliotek 2014 Är du kvinna eller man? A. Kvinna 50 72,5 B. Man 19 27,5 Total 69 100 98,6% (69/70) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 6 8,6 C. 35-64 28 40 D. 65-36 51,4 Total 70 100 100% (70/70)

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 28 28 B. Kvinna 72 72 Min ålder A. yngre än 25 år 22 22 B. 26-45 år 22 22 C. 46-65 år 40 40 D. äldre än 65 16 16 Tid för mitt besök A. 8-13 22 22 B. 13-17

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra 4 Biblioteksundersökningar Telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-74 år Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Under vecka 43-45, kommer kultur- och fritidsenheten att genomföra en enkätundersökning

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Linnéstadens bibliotek. GÖTEBORGS STAD BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Helhet

Linnéstadens bibliotek. GÖTEBORGS STAD BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Helhet Helhet Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Hur väl uppfyller biblioteket dina förväntningar? Tänk dig ett perfekt bibliotek. Hur nära ett sådant ideal tycker du att detta bibliotek kommer? Betyg

Läs mer

Kyrkbyns bibliotek. GÖTEBORGS STAD BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Helhet

Kyrkbyns bibliotek. GÖTEBORGS STAD BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Helhet Helhet Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Hur väl uppfyller biblioteket dina förväntningar? Tänk dig ett perfekt bibliotek. Hur nära ett sådant ideal tycker du att detta bibliotek kommer? Betyg

Läs mer

Kävlingepanelen Omgång 3. Redovisning av resultat med kommentarer

Kävlingepanelen Omgång 3. Redovisning av resultat med kommentarer Kävlingepanelen Omgång 3 Redovisning av resultat med kommentarer Bakgrund I september månad 2017 skickades inbjudan att deltaga i Kävlingepanelen ut till 1 500 medborgare i från 18 år och uppåt. Man kunde

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2021 Dnr: KS.2017.0214 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-31, 80 (ersätter Biblioteksplan för Finspångs kommun KF 189, Dnr 2005.0206) Inledning Alla ska kunna ta del av litteratur,

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret Mediepolicy

Kultur- och fritidskontoret Mediepolicy Kultur- och fritidskontoret Mediepolicy Biblioteken i Södertälje Telefon (direkt): 08-523 02080 E-post: stadsbiblioteket@sodertalje.se 2 (6) Innehållsförteckning Mediepolicy... 3 Bibliotekens uppdrag och

Läs mer

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet?

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Helhet Bemötande Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Betyg 8-10 78% 78% 77% Betyg 5-7 20% 19% 21% Betyg 1-4 2% 3% 2% Ej svar 2% 1% 2% Medelvärde 8,5 8,5 8,4 Hur väl uppfyller biblioteket dina

Läs mer

E-böcker, e-ljudböcker och e-film. Om digitala medier och hur man använder dem

E-böcker, e-ljudböcker och e-film. Om digitala medier och hur man använder dem E-böcker, e-ljudböcker och e-film Om digitala medier och hur man använder dem Vad är e-medier? E-bok en digitalt textfil E-ljudbok en digital ljudfil E-film strömmad film Digitala tidningar och tidskrifter

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Välkommen till Ulricehamns stadsbibliotek!

Välkommen till Ulricehamns stadsbibliotek! Välkommen till Ulricehamns stadsbibliotek! Ulricehamns stadsbibliotek är en röd och vit byggnad med blå skylt. Du går in genom glasdörrarna under skylten som det står bibliotek på. Entré Entrén är ett

Läs mer

HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE!

HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE! HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE! Är du med biblioteket? Vad tycker du att biblioteket ska bli bättre på? Ta chansen och tala om vad du tycker genom att delta i den här undersökningen som Göteborgs stad just nu

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

Enkät Falkenbergs biblioteket

Enkät Falkenbergs biblioteket Enkät Falkenbergs biblioteket Kön? Man Kvinna Annat/Föredrar att ej uppge 55 7,9 19 7,6 (/) Hur gammal är du? 15 18 15 7,6 19 5 5 1,7 6 5 19 9,6 6 5 7 1,7 6 55 6 18, 56 65 6 1, 66+ 9,9 (/) Var bor du?

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Rapport Färgelanda Bibliotek. Ej Besökare

Rapport Färgelanda Bibliotek. Ej Besökare Rapport Färgelanda Bibliotek Ej Besökare 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE PUNKTER ÖVER VAD BIBLIOTEKET KAN GÖRA FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE.... 4 SAMMANFATTANDE PUNKTER ÖVER VAD BIBLIOTEKET KAN GÖRA

Läs mer

Vad tycker besökarna?

Vad tycker besökarna? Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Haninge kulturhus våren 2004 Sammanfattning av enkätrapport daterad 2004-07-30 Anne-Marie Lundström Lena Wester INLEDNING I mitten av december 2002 stod Haninge

Läs mer

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna 1:1 hur välkommen du känner dig när du besöker biblioteket? 2:2 den hjälp du fick? 3:2 tiden då biblioteket öppnar på vardagar? 8-10 91 88 93 8-10 94 93 95 8-10 71 64 74 5-7 8 12 6 5-7 6 7 5 5-7 18 23

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Kundundersökning 2017, Hörnefors bibliotek

Kundundersökning 2017, Hörnefors bibliotek Kundundersökning 2017, Hörnefors bibliotek 1. Jag är: Man 28 31,1 Kvinna 62 68,9 Annan 0 0 2. Min ålder: - 25 år 6 6,7 26-45 år 17 18,9 46-65 år 30 33,3 66 år - 37 41,1 2 av 8 3. Tid för mitt besök: 07.00-13.00

Läs mer

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare?

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Antal ggr (Endast siffra) 0 1 2 3 4 5 Medeltal Totalt Antal ggr (Endast siffra) 2,00 18 9 Totalt antal svarande: 9 # Antal ggr (Endast

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 19 26,8 B. Kvinna 52 73,2 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 2 2,8 B. 26 45 år 23 32,4 C. 46 65 år 29 40,8 D. äldre än 65 17 23,9 Tid för mitt besök

Läs mer

Vilket bibliotek brukar du vanligtvis besöka? (procent) (226 svar)

Vilket bibliotek brukar du vanligtvis besöka? (procent) (226 svar) Vilket bibliotek brukar du vanligtvis besöka? (procent) (226 svar) 2,7 7,1 3,1 Eksjö stadsbibliotek Ingatorps bibliotek Mariannelundsbibliotek Bokbussen 87,2 Hur ofta brukar du besöka något av biblioteken

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Ditt drömbibliotek -enkäten 2019

Ditt drömbibliotek -enkäten 2019 Ditt drömbibliotek -enkäten 2019 I mars 2019 bad Karleby stadsbibliotek sina kunder ge sina åsikter om hur biblioteket kunde utveckla sina utrymmen och tjänster. På enkäten svarade 259 personer. Man kunde

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 27 26,7 B. Kvinna 72 71,3 C. Annan 2 2 Min ålder A. yngre än 25 år 23 22,8 B. 26 45 år 19 18,8 C. 46 65 år 30 29,7 D. äldre än 65 29 28,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Kundundersökning 2017, Umedalens bibliotek

Kundundersökning 2017, Umedalens bibliotek Kundundersökning 2017, Umedalens bibliotek 1. Jag är: Man 25 24,8 Kvinna 74 73,3 Annan 2 2 2. Min ålder: - 25 år 26 25,7 26-45 år 36 35,6 46-65 år 20 19,8 66 år - 19 18,8 2 av 9 3. Tid för mitt besök:

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Enkät 2: Om din läsning (12 15 år)

Enkät 2: Om din läsning (12 15 år) Modul: Stimulera elevers läsintresse Del 1: Stimulera läsintresse en introduktion Enkät 2: Om din läsning (12 15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker du om

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Servicemätning Bibliotek

Servicemätning Bibliotek Rapport Dokumenttyp Ämnesområde Rapport Systematiskt kvalitetsarbete Förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningsområde samhällsutveckling Diarienummer KS/2016:1560 Dokumentansvarig i förvaltningen

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Kristinehamns bibliotek

Kristinehamns bibliotek Kristinehamns bibliotek Enkätundersökning 20 maj 7 juni 2013 Enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek Den 20 maj till 7 juni genomfördes en enkätundersökning vid Kristinehamns bibliotek på uppdrag

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Kundundersökning 2017, Grubbebiblioteket

Kundundersökning 2017, Grubbebiblioteket Kundundersökning 2017, Grubbebiblioteket 1. Jag är: Man 26 25,7 Kvinna 73 72,3 Annan 2 2 2. Min ålder: - 25 år 20 19,8 26-45 år 15 14,9 46-65 år 28 27,7 66 år - 38 37,6 2 av 8 3. Tid för mitt besök: 07.00-13.00

Läs mer

Kundundersökning 2017, Tegsbiblioteket

Kundundersökning 2017, Tegsbiblioteket Kundundersökning 2017, Tegsbiblioteket 1. Jag är: Man 12 16,7 Kvinna 58 80,6 Annan 2 2,8 2. Min ålder: - 25 år 12 16,7 26-45 år 9 12,5 46-65 år 18 25 66 år - 33 45,8 2 av 8 3. Tid för mitt besök: 07.00-13.00

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 30,6 B. Kvinna 83 66,9 C. Annan 3 2,4 Min ålder A. yngre än 25 år 21 16,9 B. 26 45 år 17 13,7 C. 46 65 år 30 24,2 D. äldre än 65 56 45,2 Tid för mitt

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Biblioteken i Ale kommun - Vad är bra och vad kan bli bättre?

Biblioteken i Ale kommun - Vad är bra och vad kan bli bättre? Biblioteken i Ale kommun - Vad är bra och vad kan bli bättre? Rapport 7 Medborgarpanelen i Ale kommun Jag tycker att vi har ett mycket fint bibliotek i Nödinge utan det hade vi i min bokslukarfamilj haft

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du?

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du? Studentbarometer - Lärandemiljö ht 21 Antal utskickade enkäter 882 Antal besvarade enkäter 1996 (svarsfrekvens 22,68%) Antal öppnade enkäter 2466 Antal svar via e-post 736 Antal svar via Mina Sidor 126

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Sibbo kommunbibliotek

Sibbo kommunbibliotek Nationell användarenkät om de allmänna biblioteken 2013 Sibbo kommunbibliotek Hur viktiga är tjänsterna för dig = BETYDELSE Hur har biblioteket lyckats = FUNKTIONALITET Bibliotekets användarenkät 2013

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 32 32 B. Kvinna 65 65 C. Annan 3 3 Min ålder A. yngre än 25 år 24 24 B. 26 45 år 31 31 C. 46 65 år 27 27 D. äldre än 65 18 18 Tid för mitt besök A. 8 13

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer