Ta steget in i SIS värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ta steget in i SIS värld"

Transkript

1 Ta steget in i SIS värld

2

3 Innehåll Vår värld är din värld 5 Vad är en standard och standardisering? 7 Det här är SIS 9 Nyttan med standarder 11 Internationell standardisering 13 Standardiseringsarbete 15 Från idé till paketerad kunskap 17 Det du bidrar med 19 Därför ska du vara med 21

4

5 5 Vår värld är din värld Det här med standardisering är lite av en egen värld. Åtminstone kan det verka så för den som är ny. Fast egentligen är det inte mer speciellt än vilken verksamhet som helst. Vi på SIS tar fram överenskommelser som underlättar vardagen för alla i vårt avlånga land. Områdena spänner från uttagsautomater till användarvänliga och säkra bilbarnstolar, hjälmar och industrirobotar. Vi arbetar också med verksamhetsstyrning, till exempel kvalitetsledning ISO 9001 och miljöledning ISO Som du vet innehåller de flesta tjänster idag någon form av IT, så det jobbar vi också med. Och riskhantering, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och trafiksäkerhet, för att nämna ytterligare några områden. Det finns standarder för allt mellan himmel och jord. Och ändå är vi inte färdiga. Nya gränsöverskridande områden utvecklas ständigt där det uppstår behov av att sätta gemensamma spelregler. Det fina med standardisering är att om du vill, så är du med och bestämmer. Välkommen till SIS värld!

6

7 7 Vad är en standard och standardisering? En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Standardisering är själva processen när intressenter träffas och kommer överens om vad standarden ska innehålla och hur den ska utformas. Utmärkande för standardiseringsprocessen är öppenhet, frivillighet, intressentstyrning och konsensus. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. På köpet får du en effektivare och mer resurssnål produktion. Det underlättar också vid upphandling och när avtal ska skrivas, eftersom det blir tydligt vad en vara eller tjänst innehåller så att köpare och leverantörer är eniga. På sis.se kan du se vilka standarder som redan finns inom ditt område och vilka projekt som är på gång.

8

9 9 Det här är SIS SIS är mötesplatsen för dig som vill påverka de riktlinjer som ligger till grund för utvecklingen av varor och tjänster i din bransch, både i Sverige och internationellt. Hos oss samlas organisationer, till exempel företag, myndigheter, branschföreningar och frivilligorganisationer som har identifierat ett behov av att komma överens om olika förhållanden i sin bransch. Det kan till exempel handla om hur provtagning och analyser ska genomföras, vilka kompetenskrav som gäller för en viss yrkeskår eller definitioner av termer så att alla talar samma språk. Med andra ord sådant som har betydelse för att branschen ska fungera så bra som möjligt. SIS är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sveriges åsikter i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att när du är med i SIS är du även med och driver utvecklingen internationellt inom ditt område. Vi säljer även standarder, handböcker och tjänster som underlättar för dig och dina kollegor att få tillgång till det ni behöver i ert dagliga arbete. Vi är också en stor aktör på utbildningssidan inom till exempel kvalitetsledning, miljöledning, informationssäkerhet, arbetsmiljö, maskinsäkerhet och medicinteknik. På sis.se/utbildning hittar du hela vårt kursutbud.

10

11 11 Nyttan med standarder Vår värld förändras ständigt. Det som gällde för tio eller tjugo år sedan gäller inte längre. I samhället ser vi hur gränser suddas ut och vetenskaper flyter samman. Det bildas nya så kallade tvärvetenskapliga områden, till exempel nanoteknik, robotar och 3-D tillverkning. Hybridbilar och medicinteknik är andra exempel. Aspekter som hållbarhet och socialt ansvarstagande appliceras på allt från tillverkning till verksamhetsstyrning och FoU. Det här måste vi förhålla oss till. Gör vi inte det så kommer det någon annan och springer förbi någon som redan har ställt om sin produktion och uppfattat vad kunderna vill ha. Eftersom världen ständigt förändras måste även riktlinjer och gemensamma överenskommelser förnyas och tas fram för nya produktområden. Det är en ständigt pågående process. I dagens globaliserade värld är det viktigt, för att inte säga avgörande, att hålla sig à jour med internationella standarder. De fungerar som en entrébiljett till nya marknader och främjar handel, samarbete och internationellt utbyte av information. Standarder etablerar en hög lägstanivå och bidrar till att höja kvaliteten generellt och att undvika missförstånd. Standarder utgör en grund för forskning och utveckling och innebär en möjlighet att snabbt få acceptans för nya rön och sprida information. Standardisering är viktigt för Sverige rent samhällsekonomiskt. Det hjälper svenska företag och organisationer att exportera produkter och tjänster över hela världen. Därför ger svenska staten årligen ett bidrag till standardiseringen. Vissa standarder är beställda av EU-kommissionen för att förenkla för aktörer att uppfylla krav i EU-direktiv. De kompletterar lagstiftningen med riktlinjer som underlättar för alla att följa lagarna. Många företag vill certifiera sig enligt till exempel ledningssystem för kvalitet, ISO 9001 eller CE-märka* sina produkter. Både certifiering och CE-märkning görs med hjälp av standarder. *CE-märkning, visar att en vara uppfyller europeiska krav och därmed är godkänd att säljas på marknaden.

12

13 13 Internationell standardisering SIS representerar Sverige inom CEN och ISO. För dig som vill verka på en internationell marknad är det helt avgörande att veta vilka standarer som gäller för din exportmarknad. Enklast är det att följa de internationella standarder som finns, det vill säga europeiska standarder eller globala ISO-standarder. CEN är den europeiska standardiseringsorganisationen med huvudkontor i Bryssel. Den har 33 nationella standardiseringsorganisationer som medlemmar. EU-kommissionen ser CEN som en viktig part för att öka Europas konkurrenskraft och hålla en hög nivå på produkter och tjänster som produceras inom EU. Det är vanligt att EU-kommissionen träffar avtal med CEN om att CEN ska ta fram europeisk standard som ett frivilligt komplement till EU-lagstiftningen. Alla standarder som tas fram av CEN blir nationell standard i alla EU-länder. ISO är den globala standardiseringsorganisationen. Den har 163 medlemmar med huvudkontor i Genève. ISO och CEN samarbetar för att undvika onödigt dubbelarbete.

14

15 15 Standardiseringsarbete Initiativet till ett standardiseringsarbete kan väckas på flera olika sätt. Det kan komma ett förslag från europeiska CEN eller globala ISO varefter SIS undersöker intresset på den svenska marknaden. Enskilda aktörer i Sverige kan ta kontakt med SIS och föreslå ett projekt eller så har en hel bransch ett gemensamt behov av att ta fram standarder. Arbetet sker i kommittéer med en ordförande som gruppen väljer. I SIS roll ingår projektledning och administration av kommittén, inklusive de formella steg som är en del i standardiseringsprocessen. SIS sköter kontakterna med CEN och ISO och stöttar medlemmar som engagerar sig internationellt. SIS ansvarar även för cirka 200 internationella sekretariat på uppdrag av CEN och ISO. sis.se/omsis

16

17 17 Från idé till paketerad kunskap 1. Idé En idé eller förslag till standard kommer in till SIS, antingen från de internationella organisationerna CEN och ISO*, eller från dig som arbetar på ett företag, myndighet eller annan organisation i Sverige. 2. Beslut Vi på SIS gör en bedömning om ett standardiseringsarbete ska starta, efter att vi har undersökt intresset på marknaden. Alla intresserade är välkomna att delta. SIS bildar en kommitté som består av deltagare som vill påverka och dra nytta av standardisering inom sitt område. 3. Start Kommittén startar sitt arbete. Den leds av en ordförande, som väljs av kommittén, samt en projektledare från SIS. Övriga deltagare och experter bidrar med sin kunskap. Gruppen tar fram en plan och ett program för arbetet. Kommittén är öppen för nya deltagare under hela arbetets gång. 4. Förslag till standard Kommittén tar fram ett förslag till standard. 5. Remiss Det färdiga förslaget går ut på remiss till berörda och intresserade parter. Remissförslaget publiceras även på sis.se. Är det fråga om en svensk nationell standard är det intressenterna i Sverige som kommenterar. Är standardförslaget från CEN eller ISO remissbehandlas det även internationellt av alla medlemsländer. 6. Kommentarer Kommittén tar hand om de kommentarer som kommer in och arbetar fram ett nytt, reviderat förslag. 7. Röstning Om det är ett förslag till svensk nationell standard är det deltagarna i den aktuella SIS-kommittén som beslutar att godkänna standarden. Är det ett internationellt förslag från CEN eller ISO är det medlemmarna i den internationella kommittén, i Sveriges fall SIS, som röstar. 8. Standarden fastställs Om förslaget godkänns vid omröstningen kan standarden fastställas av SIS. En europeisk standard, från CEN, fastställs alltid som svensk standard. Ofta fastställs även en global ISO-standard som svensk standard. 9. Standarden klar att användas och utvärderas När standarden är publicerad är den klar att användas. En viktig del i det kontinuerliga standardiseringsarbetet är utvärdering och ständig förbättring. Efter ett antal år utvärderas standarden och, om behov finns, revideras den och ges ut som ny utgåva. *SIS är medlem i ISO och CEN och representerar Sverige.

18

19 19 Det du bidrar med När du är med i en standardiseringskommitté bidrar du med din tid och ditt engagemang. Och allra viktigast är förstås din kunskap och erfarenhet. För att få ut så mycket som möjligt av ditt och din organisations deltagande i SIS krävs att ni ser en tydlig nytta med att vara med. Sätt upp mål för ert arbete och vad ni vill ha ut av ert deltagande. Att leda en kommitté nationellt eller internationellt kan vara en viktig strategisk del i din organisations utvecklingsarbete. Som deltagare i en kommitté hos SIS betalar du en avgift. Den ska täcka omkostnader för SIS administration och kommitténs gemensamma möten. sis.se/omsis

20

21 21 Därför ska du vara med När du är med i SIS är du med och sätter spelreglerna för det som intresserar din organisation. Du är med och tar del av det allra senaste inom forskning och utveckling, vilket gör att du kan anpassa din egen verksamhet och produktion i ett tidigt skede. Att vara med i en kommitté innebär också att du får ett brett nätverk, både i Sverige och internationellt. Många av våra deltagare framhåller just nätverket och tillgång till den senaste kunskapen som de viktigaste fördelarna med att vara med i SIS. Standarder driver utvecklingen framåt och det betyder att när du deltar i en kommitté så är du med och bestämmer den framtida riktningen inom ditt område. Att påverka riktlinjerna för varor och tjänster i din bransch är ett strategiskt beslut för din verksamhet. Ju mer aktiv du är ju mer kan du påverka. Nyttan med att standardisera arbetssätt och rutiner internt eller för en hel bransch eller ett helt land går att värdera på olika sätt. Det har gjorts många mätningar och studier för att räkna på lönsamheten i att standardisera. Fördelarna med standardisering är många och den ekonomiska nyttan är stor. Ta chansen och påverka framtida riktlinjer för din bransch. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta nästa steg!

22

23

24 SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder. De möts hos oss för att hitta gemensamma lösningar, som bidrar till innovationer och underlättar handel och export. Våra kunder kommer från privat och offentlig sektor. Vi tar till vara deras intressen genom att representera Sverige i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN och ISO. Utöver att driva standardiseringsprojekt, säljer vi bland annat standarder, utbildningar och rådgivning. SIS är en ideell organisation med 150 medarbetare och hade en omsättning 2014 på 230 miljoner kronor. SIS, Swedish Standards Institute Tel: Postadress: Stockholm, Sweden Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6 sis.se

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Stärkta handelsmöjligheter med ackreditering och standarder

Stärkta handelsmöjligheter med ackreditering och standarder SWEDAC INFO 18:3 Stärkta handelsmöjligheter med ackreditering och standarder Swedac har på regeringens uppdrag tagit fram rapporten Starkare Sverige med öppna system. Rapporten är ett bidrag till regeringens

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad?

Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? Det händer saker i din bransch. Vill du vara en av dem som bestämmervad? I en värld där ingenting är statiskt, finns det ett viktigt val att göra. Antingen sitter du nöjd och betraktar det som sker. Eller

Läs mer

Introduktion till standardisering

Introduktion till standardisering Introduktion till standardisering Marie Brandvold verksamhetsområdeschef SIS, Swedish Standards Institute 2008-04-17 2 Disposition Vad är SIS? Vad är en standard? Hurkommerstandarderberöradig? Varför standard?

Läs mer

Pålitliga drogtester. Hur utförs och säkerställs de?

Pålitliga drogtester. Hur utförs och säkerställs de? Pålitliga drogtester. Hur utförs och säkerställs de? Lena Morgan, Leg Biomedicinsk analytiker 2018-10-17 Från programmet Det arbete som har startats på Swedish standards Institute är till att möta behov

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Standardisering. LLLLjgvjlll. Lars Erlandson, SP, TK 226

Standardisering. LLLLjgvjlll. Lars Erlandson, SP, TK 226 Standardisering LLLLjgvjlll Lars Erlandson, SP, TK 226 SIS jobbar med standarder och standardisering. Det är en framgångsrik och beprövad modell för att tillsammans med företag, myndigheter och organisationer

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Standarder för ett bevarat kulturarv

Standarder för ett bevarat kulturarv Standarder för ett bevarat kulturarv Ett europeiskt och nationellt samarbete CEN/TC 346 och SIS/TK 479 Inom kulturmiljövården uppstår möten mellan olika branscher och kompetenser, mellan myndigheter, offentlig

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer:

Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: Exempel på vad Lantmäteriet gör gällande standarder, standardisering och specifikationer: SIS/TK 323 Geodata TK 323 Geodata är ett projektområde inom Swedish Standards Institute (SIS) för standardisering

Läs mer

Vad är SIS och standardisering?

Vad är SIS och standardisering? Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2008-07-31 4 Fjärrkommunikation med debiteringsmätare Projektet innebär i huvudsak svensk medverkan i

Läs mer

Var är standardiseringen på väg?

Var är standardiseringen på väg? Var är standardiseringen på väg? Lite om standardisering Lite om arbete på gång inom hållbarhet och standardisering Lite reflektioner utifrån exempel på standardiseringsarbeten Standarder får världen att

Läs mer

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården Git Eliasson 19 maj 2009 Regelverk och ansvar för IT-system i vården Hur började det? Pappersjournal Insamling Dokumentering Elektronisk patientjournal Första standarden Safety of medical electrical equipment-

Läs mer

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Varför en svensk strategi för standardisering? Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi

Läs mer

Swedish Standards Institute

Swedish Standards Institute Swedish Standards Institute Utbildning i leksakers säkerhet 15 maj SIS/TK 392 Leksaker Bodil Möller Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS ISO

Läs mer

Regler för arbete i Teknisk Kommitté inom SIS, SIS/TK

Regler för arbete i Teknisk Kommitté inom SIS, SIS/TK 1(6) Handläggare, tfn Eva Albåge Nordberg, + 46 8 555 520 72 E-post eva.albage.nordberg@sis.se Regler för arbete i Teknisk Kommitté inom SIS, SIS/TK Detta regelverk har fastställts av SIS Styrelse den

Läs mer

Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance

Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance Om SIS, Swedish Standards Institute SIS är en ideell medlemsförening, 200 medarbetare, med uppdrag att arbeta fram standarder. De

Läs mer

Ett sekel av standarder

Ett sekel av standarder Ett sekel av standarder SIS har i snart 100 år varit en av världens främsta standardiseringsorganisationer som bidragit till samhällsnytta och hjälpt många svenska företag till global export genom att

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets remiss av betänkande digitalförvaltning.nu, SOU 2017:23

Yttrande över Finansdepartementets remiss av betänkande digitalförvaltning.nu, SOU 2017:23 Yttrande 1(4) Kommunledningskontoret Handläggare IT-chef Britt-Inger Berntsson Telefon 0522-69 70 77 britt-inger.berntsson@uddevalla.se Yttrande över Finansdepartementets remiss av betänkande digitalförvaltning.nu,

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera.

Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Standarder som hjälp vid tjänsteupphandlingar Om standarder Standarder i offentlig upphandling Exempel på tjänstestandarder Joakim Rönnblom

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

SS Kvalitetssäkring av HVB SKL

SS Kvalitetssäkring av HVB SKL SS 41000 Kvalitetssäkring av HVB SKL 2019-05-07 Upplägg Kort om SIS och varför vi är här idag Vad är standarder och vad bidrar de med? Hur blir en standard till? Standardisering av tjänster SS 41000 Kvalitetssäkring

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS Standardisering för kvalitet inom äldrevård och omsorg Informationsmöte 2 maj 2012 Marie Brandvold, verksamhetsområdeschef SIS, Swedish Standards Institute Vad är SIS? Varför behövs standarder? Varför

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Kvalitetsprocesser och nya utmaningar i ISO-certifieringar. Jana Johansson Kvalitetsansvarig CityAkuten Praktikertjänst AB

Kvalitetsprocesser och nya utmaningar i ISO-certifieringar. Jana Johansson Kvalitetsansvarig CityAkuten Praktikertjänst AB Kvalitetsprocesser och nya utmaningar i ISO-certifieringar Jana Johansson Kvalitetsansvarig CityAkuten Praktikertjänst AB CityAkuten CityAkuten är ett dotterbolag till Praktikertjänst AB, som är Sveriges

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop.

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. 1 Idag är hanteringen av standarder både enklare och mer riskabel Med denna broschyr vill vi hjälpa dig som användare och köpare av nationella och internationella

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Förslag till nya svenska standarder

Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Förslag till nya svenska standarder Hållbar livsmedelsproduktion i städer Förslag till nya svenska standarder Hållbar livsmedelsproduktion i städer förslag till nya svenska standarder Bakgrund Swedish Standards Institute (SIS) har fått in

Läs mer

ISO Guidance on Sustainable Procurement

ISO Guidance on Sustainable Procurement ISO 20400 Guidance on Sustainable Procurement (prel. Vägledning för hållbar upphandling ) Bakgrund, översikt och framtid Staffan Söderberg - frivillig oberoende ordförande i intressentgruppen som tar fram

Läs mer

Hållbar upphandling med hjälp av globala standarder

Hållbar upphandling med hjälp av globala standarder Hållbar upphandling med hjälp av globala standarder SIS, Swedish Standards Institute Ideell medlemsförening som utvecklar svensk, europeisk och globala standarder ISO i Sverige Utvecklar standarder Tillhandahåller

Läs mer

Lönsam verksamhet. Elforsk, 2014-11-05. Elisabeth Darius, tf VD, SIS

Lönsam verksamhet. Elforsk, 2014-11-05. Elisabeth Darius, tf VD, SIS Lönsam verksamhet Elforsk, 2014-11-05 Elisabeth Darius, tf VD, SIS Agenda 1. Standardisering och standarder är lönsamt 1. Alltmer intressant att mäta 2. Vi vet det! 3. Hur har andra mätt? 2. SIS och SIS

Läs mer

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument är att förklara riskbaserat tänkande i ISO 9001 bemöta uppfattningar om och oro för att riskbaserat tänkande ersätter processinriktning bemöta

Läs mer

Vad är det som avgör?

Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Standarder avgör För repet gäller följande standarder: SS-EN 354 Kopplingslinor SS-EN 355 Falldämpare SS-EN 364 Provningsmetoder SS-EN 1891 Statiska kärnmantelrep

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering (Tuula Cammersand) Sarah Sim, projektledare SIS, MSc, PhD SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar företag, myndigheter,

Läs mer

Vad gör SIS? - exempel på hur SIS hjälper företag med deras standardiseringsbehov

Vad gör SIS? - exempel på hur SIS hjälper företag med deras standardiseringsbehov Vad gör SIS? - exempel på hur SIS hjälper företag med deras standardiseringsbehov Elforsk 7 november, 2013 Anna Furness-Lindén Swedish Standards Institute Vad gör SIS? 1. Utvecklar 2. Förvaltar 3. Tillhandahåller

Läs mer

ISO Sustainable Procurement Guidance

ISO Sustainable Procurement Guidance ISO 20400 Sustainable Procurement Guidance (prel. Vägledning för hållbar upphandling ) staffan.soderberg@amap.se Ordförande ISO 20400 Hållbar Upphandling Standarder är verktyg för prestanda Organisationens

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

EN NY STANDARD BLIR TILL. HANNA SUNNERHEIM, SSJ Jörgen Wyke, SIS

EN NY STANDARD BLIR TILL. HANNA SUNNERHEIM, SSJ Jörgen Wyke, SIS EN NY STANDARD BLIR TILL ramirent 12.10.2017 1 EN NY STANDARD BLIR TILL HANNA SUNNERHEIM, SSJ Jörgen Wyke, SIS 2017.10.12 STANDARDISERING BAKGRUND Intressentgrupp: Oskyddade trafikanter och arbete på väg

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter

Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter VERKSAMHETSPLAN 1(7) 2008-11-26 Handläggare, tfn Tuula Cammersand, 08-555 520 59 E-post tuula.cammersand@sis.se Verksamhetsplan för SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter 1 Bakgrund 3 2

Läs mer

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Vägledning för införande av ISO 9001:2015 Vägledning för införande av ISO 9001:2015 INNEHÅLL 1.0 ORIENTERING 2.0 BAKGRUND TILL REVIDERINGSPROCESSEN FÖR ISO 9001:2015 3.0 ANVÄNDARGRUPPER 4.0 VÄGLEDNING FÖR INFÖRANDE 4.1 GENERELL VÄGLEDNING 4.2

Läs mer

Välkomna! VBEF05, Anne Landin maj Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting.

Välkomna! VBEF05, Anne Landin maj Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. 2013 04 29 Kvalitets och miljösystem? Kontrollansvarig? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Hur ska kontrollen fungera? Med utveckling

Läs mer

Rikttider för bedömning av personlig assistans

Rikttider för bedömning av personlig assistans Rikttider för bedömning av personlig assistans Agenda Välkommen - Introduktion runt bordet Om SIS, Swedish Standards Institute och standardisering? Exempel på tidigare standardisering: Lägenhetsboende

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-IEC

SVENSK STANDARD SS-IEC SVENSK STANDARD SS-IEC 60092-401 Fastställd Utgåva Sida Ansvarig kommitté 2017-11-23 1 1 (1+34) SEK TK 18 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited. Elinstallationer i fartyg

Läs mer

Interpellationsdebatten:

Interpellationsdebatten: Interpellationsdebatten: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:137 12 Svar på interpellation 2005/06:397 om Globala standarder för konsumentmakt och tillväxt Anf. 106 Näringsminister

Läs mer

Remissgång för standarder från SIS inom Svensk Förening för Vårdhygien

Remissgång för standarder från SIS inom Svensk Förening för Vårdhygien Remissgång för standarder från SIS inom Svensk Förening för Vårdhygien Mari Banck Katja Urwitz Iversen 2(5) 1 BAKGRUND... 3 2 STANDARDISERING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD... 3 VAD ÄR EN STANDARD?... 3 2.2

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 62 40 70 Fastställd 2002-10-11 Utgåva 1 Ledningssystem för kompetensförsörjning

Läs mer

Checklista för köp av tjänster mellan företag

Checklista för köp av tjänster mellan företag Checklista för köp av tjänster mellan företag Vilka behov har ditt företag? Vad ligger bakom ditt beslut att söka hjälp? Vilka leverantörer finns att välja på? Det finns några saker att ha i minnet när

Läs mer

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems SIS-remiss 9449 Remisstiden utgår: 2012-01-31 Remissen omfattar: ISO/DIS

Läs mer

Omfattande revidering av ISO 14001 väntar

Omfattande revidering av ISO 14001 väntar 2010-10-02 Handläggare, tfn Anneli Rafiq, +46 8 555 520 52 E-post anneli.rafiq@sis.se Omfattande revidering av ISO 14001 väntar SIS, Swedish Standards Institute Framtidens miljöledningssystem bör enligt

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för SIS, Swedish Standards Institute Org nr 802410-0151 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002 Innehåll:

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Projektdirektiv. Verksamhet och Informatik (1)

Projektdirektiv. Verksamhet och Informatik (1) (1)10 (2)10 Innehållsförteckning 1 DOKUMENTSTYRNING... 4 1.1 shistorik...4 1.2 Referenser...4 1.3 avvikelse och förändringshantering i projektet...4 2 BAKGRUND OCH BESLUT OM PROJEKT... 5 2.1 Bakgrund...5

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Haninge kommuns internationella program

Haninge kommuns internationella program Haninge kommuns internationella program POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från

Läs mer

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion ISO 14001 Ledningssystem för miljö en introduktion Innehåll 3 Vad är ett miljöledningssystem? 3 Kraftfullt verktyg som skapar förtroende 4 Miljöledning skapar affärsnytta 5 Miljöledning skapar ordning

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Kvalitet och verksamhetsutveckling

Kvalitet och verksamhetsutveckling RIKTLINJER Kvalitet och verksamhetsutveckling Fastställd av regiondirektören Framtagen av regionstyrelseförvaltningen Datum 2019-06-18 Gäller 2019-2021 Version 2.0 God kvalitet har aldrig varit så viktigt

Läs mer

Vill du veta mer? Standarder. Redaktion Camilla Axelsson, SIS. Redaktionsråd Eskil Arvidsson, Svensk Mjölk AB Stig Pettersson, SIS

Vill du veta mer? Standarder. Redaktion Camilla Axelsson, SIS. Redaktionsråd Eskil Arvidsson, Svensk Mjölk AB Stig Pettersson, SIS Vill du veta mer? Stig Pettersson (projektledare) SIS, Projekt Förpackningar 112 89 STOCKHOLM Tfn: 08-13 62 50 Fax: 08-618 61 28 Bengt G Nilsson (ordförande) Tetra Pak International AB Tfn: 046-36 46 38

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser VERKSAMHETSPLAN 1(9) Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser kommun kommundel gatuadressområde metertalsadressområde byadressområde gatuadressplats metertalsadressplats gårdsadressområde byadressplats

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Kontakta oss. SIS Utbildning Sankt Paulsgatan Stockholm Telefon: Telefax: Mail:

Kontakta oss. SIS Utbildning Sankt Paulsgatan Stockholm Telefon: Telefax: Mail: Utbildningar Kvalitetsledning Miljöledning Arbetsmiljöledning Maskinsäkerhet, svets och bygg Medicinteknik Informationssäkerhet Standardisering Hållbarhet Innovation Kontakta oss SIS Utbildning Sankt Paulsgatan

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Digital Strategi för Kulturrådet

Digital Strategi för Kulturrådet Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se Sid 1 (5) Digital Strategi för Kulturrådet 2018-2020 Bakgrund och begrepp Vår digitala

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning

Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning Strategisk plan Stiftelsen Lantbruksforskning 2012 2020 Stiftelsen Lantbruksforskning är näringens starkt samlande kraft för världsledande tillämpbar forskning. Nuläge och omvärld 2012 Stiftelsen Lantbruksforskning

Läs mer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer

Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Hantering av oberoendeparadoxen exempel från miljömärkningsorganisationer Kristina Tamm Hallström Handelshögskolan/ Stockholm Centre for Organizational Research (Score) Stockholm Centrum för forskning

Läs mer

Standardisering av instrument framtagning av standard för snabbdrogtester. Lars Olov Sjöström, MHF

Standardisering av instrument framtagning av standard för snabbdrogtester. Lars Olov Sjöström, MHF Standardisering av instrument framtagning av standard för snabbdrogtester. Lars Olov Sjöström, MHF Situationen idag drogtester i samhället Drogtester används flitigt inom vården, exempelvis missbruks-

Läs mer

Mikael Johansson 2013-02-22

Mikael Johansson 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Principprogram Styrdokument Mikael Johansson 2013-02-22 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetsidé... 3 3. Vision... 3 4. Värdestrategi... 3 5. Branschorganisationens fokusområden...

Läs mer

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spårpartner: Swedish Standards Institute (SIS) Bengt Rydstedt, projektledare för Teknisk Kommitté 478 Socialt Ansvarstagande som även är

Läs mer

anledningar att vara medlem i Grafiska Företagen

anledningar att vara medlem i Grafiska Företagen Produktion: Grafiska Företagen. Formgivning: Irons Design Tryck: Xxxxx. Månad 201X 7 anledningar att vara medlem i Grafiska Företagen grafiska.se Ett effektivt stöd för dig som företagsledare Grafisk industri

Läs mer

Kristofer Petraeus SIS, Susanne Barkvik, FKS/ tekniska komittén 493 Grafiska symboler

Kristofer Petraeus SIS, Susanne Barkvik, FKS/ tekniska komittén 493 Grafiska symboler Riksdagsseminarium den 7 mars 2018 Samhällsinformationens betydelse för demokratin Allas rätt till tillgänglig information Standardiseringsarbete för enhetliga och funktionella grafiska symboler Kristofer

Läs mer

Science Park Gotland Innovationsmiljö Gotland

Science Park Gotland Innovationsmiljö Gotland Science Park Gotland Innovationsmiljö Gotland Om Science Park Gotland Uppdrag Science Park Gotlands uppdrag är att bidra till hållbar* tillväxt på Gotland genom att vara en katalysator för tillväxtorienterat

Läs mer

Remiss, konsekvensutredning gällande ändringsförslag avseende föreskrifter om ackreditering. Inledning

Remiss, konsekvensutredning gällande ändringsförslag avseende föreskrifter om ackreditering. Inledning Avdelningen för juridik och inre marknad Emma Wirf Direktnr: 033-17 77 39 E-post: emma.wirf@swedac.se Remiss, konsekvensutredning gällande ändringsförslag avseende föreskrifter om ackreditering Inledning

Läs mer

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag EMAS Easy Miljöledningssystem för små och medelstora företag metod som förenklar införandet av miljöledningssystem för små företag miljöstyrningsrådets uppdrag sanktionerade avgifter Emas - EU:s verktyg

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Protokoll fört vid Arbetsgruppen Nationellt efakturaforum

Protokoll fört vid Arbetsgruppen Nationellt efakturaforum Protokoll fört vid Arbetsgruppen Nationellt efakturaforum Nr: 3-2014 Datum: 2014-06-12 Plats: Svenska Bankföreningen, Stockholm Protokoll: Anna Amgren Närvarande: 1. Sarah Hysén, Swedbank 2. Johan Schmalholz,

Läs mer