Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet Västernorrlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län"

Transkript

1 Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum Härnösand Rapport nr 7, 5 ISSN ISRN LTY-FHC-R--7-SE

2 Sammanfattning Denna rapport bygger på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CANs undersökning av skolelevers drogvanor i åk 2 på gymnasiet år 4. Undersökningen har genomförts som en totalundersökning vilket omfattar 174 klasser i Västernorrlands län. I övriga Sverige har samma enkät använts i en stickprovsundersökning omfattande 38 klasser elever deltog fördelat på 151 klasser i Västernorrland. I undersökningen ställs frågor om trivsel i skolan, konsumtion av tobak, alkohol och narkotika och andra droger. Länets ungdomar följer i stort sett samma konsumtionsmönster av droger som ungdomarna i riket, men med vissa variationer. Länets ungdomar röker i mindre utsträckning än riksgenomsnittet men länets flickor snusar betydligt mer än flickorna i riket. Länets ungdomar dricker alkohol mer sällan än rikets ungdomar. Det är däremot betydligt vanligare att ungdomarna i länet dricker hembränt medan konsumtionen av smuggelsprit är något lägre än riksgenomsnittet. Undersökningen visar att det är vanligare att ungdomar som konsumerar alkohol har alkoholrelaterade problem, framför allt bland flickorna. En stor del av ungdomarna i Västernorrland trivs i skolan. Det finns också vissa variationer mellan kommunerna, men de största variationerna finner man mellan könen. Variationerna mellan könen återfinns även i riksundersökningen. 1

3 1 Inledning Metod Undersökningens upplägg och genomförande Metodproblem Resultat Västernorrland Trivsel i skolan Skolk Tobak Rökning Snusning Alkohol Hembränd sprit Alkoholrelaterade problem Narkotika, dopning och sniffning Narkotika

4 1 Inledning Såväl i Sverige som i flera andra länder ägnas ungdomens konsumtion av olika typer av beroendeframkallande medel ett stort intresse i debatten. I många länder har det därför genomförts undersökningar om ungdomens konsumtion av alkohol och narkotika. Ofta ingår också frågor om tobak och sniffning. Den serie av årliga skolundersökningar som genomförts i Sverige sedan 1971 är emellertid unik i ett internationellt perspektiv. CAN har sedan 1986 genomfört enkätundersökningar i skolan och har ett avtal med staten att genomföra olika drogvaneundersökningar och statistiksammanställningar. Sedan 1997 har landstinget i Västernorrlands län och länets kommuner genomfört länstäckande totalundersökningar av elevers drogvanor. Vartannat år har undersökningen omfattat länets niondeklassare och vartannat år har undersökningen gjorts bland gymnasieelever i årskurs 2 och 3. År 3 gav landstinget och länets kommuner uppdraget åt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN att genomföra undersökningen. Denna förändring innebar att länets resultat numera är jämförbara med rikets. År 4 har samarbetet fortsatt och gymnasiets elever i årskurs 2 på gymnasiet har studerats. Syftet med drogvaneundersökningen är att jämföra drogvanorna bland eleverna i Västernorrlands län med motsvarande vanor hos skolungdomar i riket som helhet samt att göra jämförelser mellan länets kommuner. På Landstinget Västernorrlands webbplats finns CAN:s rapport och tabellbilaga att ladda hem. 1.1 Metod Undersökningens upplägg och genomförande Drogvaneundersökningen i Västernorrlands län år 4 har genomförts som en totalundersökning i samtliga klasser år 2 på gymnasiet (174 stycken). Riksundersökningen har genomförts som en stickprovsundersökning där urvalet omfattade 38 klasser. Samma enkät har använts i Västernorrlands län och övriga riket. I Västernorrland deltog 151 klasser och i riksundersökningen 2 klasser. Enkäten var planerad att besvaras under vecka 12, dock hade inte alla klasser möjlighet till det så tiden förlängdes fram till vecka 15. Antalet bearbetade formulär redovisas i tabell 1, liksom bortfallet, dvs antalet elever som av olika anledningar var frånvarande vid undersökningstillfället. Bearbetade formulär Bortfall Pojkar Flickor Totalt % Västernorrland Riket Tabell 1 Antalet bearbetade enkäter och bortfall i procent. 3

5 Alla formulär har granskats manuellt före databearbetning och ännu en gång efter skanning, formulär med orimliga svar eller där frågan om könstillhörighet lämnats obesvarad har sorterats bort. Sammanlagt 25 formulär i Västernorrland och 53 i riksundersökningen. Formuläret innehöll cirka 7 frågor och besvarades anonymt. Det interna bortfallet finns inte redovisat i de enskilda frågorna. Det interna bortfallet varierar mellan till 2 procent vid de allra flesta frågorna, eftersom att det är lågt kan det antas inte ha någon större påverkan på resultatet Metodproblem Alla undersökningar är förknippade med olika typer av metodologiska problem, som måste beaktas vid tolkningen av resultaten. Dessa utgörs bla av urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. För var och en av dessa finns sedan slumpmässiga och systematiska felkällor. Storleken av de slumpmässiga variationerna kan beräknas. Detta gäller emellertid inte de systematiska felen, dvs de felkällor som bidrar till att det sanna värdet på en parameter avviker på ett icke slumpmässigt sätt från det verkliga beteendet. Urvalsfel kan enbart fås i urvalsundersökningar och inte i totalundersökningar som undersökningen i Västernorrlands län. Ett vanligt problem i samband med enkätundersökningar är bortfallet, dvs de personer som skulle ha besvarat formuläret men som av olika skäl inte deltog i undersökningen. I drogvaneundersökningen finns två typer av sådana bortfall. Det ena utgörs av elever i de klasser som av olika skäl inte deltog i undersökningen och det andra utgörs av dem som var icke närvarande i klassen i samband med datainsamlingen. Att en elev, som är närvarande vid undersökningstillfället, vägrar att delta förekommer praktiskt taget aldrig. I Västernorrlands län var det 23 klasser som inte deltog i undersökningen. Det finns emellertid ingen anledning att anta att bortfallet av klasser är systematiskt, och det torde därför inte ha påverkat undersökningsresultatens representativitet i någon betydande omfattning. Mätfel är skillnaden mellan ett erhållet och ett sant värde. Mätfel orsakas av mätinstrumenten, mätmetoden och svarens tillförlitlighet, dvs huruvida eleverna lämnar sanningsenliga svar. Vid flera studier av den vuxna befolkningen har man funnit en ovilja att redovisa känsliga förhållanden och att respondenterna medvetet eller omedvetet underskattar sin konsumtion av bla alkohol och tobak. Det kan naturligtvis inte uteslutas att somliga elever skulle rapportera en för låg konsumtion (underrapportering), men även motsatsen kan förekomma, dvs att man uppger en för hög konsumtion (överrapportering). En alltför högt redovisad konsumtion kan vara ett utslag av leklust. I 4 års studie upptäcktes och utsorterades, som tidigare nämnts, 51 stycken sådana formulär i riksundersökningen och 23 stycken i Västernorrlands län. 4

6 2 Resultat Västernorrland 2.1 Trivsel i skolan I såväl denna studie som i andra studier av ungdomars drogvanor framgår det att det finns ett samband mellan låg skoltrivsel och riskbeteenden när det gäller bla alkohol och droger. Därför är det viktigt att undersöka hur eleverna trivs i skolan också i en undersökning som syftar till att kartlägga droganvändningen. Ungdomar spenderar en stor del av sin tid i skolan under många år. De flesta ungdomar uppger att de trivs i skolan men samtidigt finns en betydande del som inte trivs. I tabellen nedan presenteras svarsfördelningen över frågan Hur trivs du i skolan? Västernorrland Riket Västernorrland Riket Pojkar Flickor Mycket bra Ganska bra Så där Ganska dåligt Mycket dåligt Ej svarat Figur 1 Procentuell fördelning på frågan Hur trivs du i skolan? De allra flesta uppger att de trivs mycket bra eller ganska bra i skolan. 83 procent av länets pojkar och 81 procent av länets flickor uppger att de trivs mycket eller ganska bra i skolan. I riket är motsvarande siffror 85 procent respektive 82 procent. De allra flesta som svarat på enkäten uppger att de trivs bra i skolan, men det är ändå många elever som uppger att de trivs dåligt. Med tanke på sambanden mellan trivsel i skolan och riskbeteenden är detta viktigt att uppmärksamma. I länet är det flickorna i Timrå och Sollefteå kommun som uppger att de trivs sämst i skolan i förhållande till de andra kommunerna. Medan de pojkar som uppger att de mår sämst i förhållande till de övriga kommunerna bor i Kramfors kommun. 5

7 Karta 1 Andelen flickor som trivs mycket bra eller ganska bra i skolan fördelat per kommun i Västernorrlands län. Karta 2 Andelen pojkar som trivs mycket bra eller ganska bra i skolan fördelat per kommun i Västernorrlands län. 6

8 2.1.1 Skolk I länet är det 39 procent av pojkarna som uppger att de skolkar en gång i månaden eller oftare och bland flickorna 33 procent. Motsvarande siffror för riket är 39 procent för pojkarna och 38 procent för flickorna. Andelen flickor som uppger att de skolkar en gång i månaden eller oftare är högst i Sundsvalls kommun (44%), och lägst i Härnösands kommun 21%. Andelen pojkar som uppger att de skolkar är högst i Timrå kommun (54%), och lägst i Ånge kommun (3%). Karta 3 Andelen flickor som skolkar 1 gång/månad eller oftare fördelat per kommun i Västernorrlands län. 7

9 Karta 4 Andelen pojkar som skolkar 1 gång/månad eller oftare fördelat per kommun i Västernorrlands län. 2.2 Tobak Rökning Svarsalternativen på frågan om man röker varierar mellan varje dag till bara ibland och aldrig. Nedan redovisas de som svarat ja på frågan, att man röker varje dag, på fest eller bara ibland. I länet uppger 3 procent av pojkarna att de röker och 34 procent av flickorna. För riket uppger 32 procent av pojkarna att de röker och 38 procent av flickorna. Jämför man det med resultatet från föregående års undersökning som genomfördes bland nionde klassare i länet så är siffran för pojkar 14 procent och för flickor 29 procent. För pojkarna är skillnaden stor men betydligt mindre för flickorna. % Västernorrland Riket Pojkar Flickor Figur 2 Andelen pojkar och flickor som svarat ja på frågan Röker du?. 8

10 Det vanligaste sättet att få tag på cigaretter är att man köper själv (ca 12 procent av de svarande är 18 år eller äldre), därefter är det vanligt att man får av kompisar för både pojkar och flickor. % Pojkar Flickor Köper själv Från kompisar Från föräldrar Från annan vuxen Figur 3 Svarsfördelning på frågan Hur får du tag på cigaretter? Andelen flickor som uppger att de röker är minst i Härnösands och Ånge kommun (31%) och högst i Timrå kommun (38%). Andelen pojkar som uppger att de röker är minst i Ånge kommun (17%), och högst i Härnösands, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun (35%). Karta 5 Andelen flickor som röker fördelat per kommun i Västernorrlands län. 9

11 Karta 6 Andelen pojkar som röker fördelat per kommun i Västernorrlands län Snusning Fler pojkar än flickor uppger att de snusar ofta eller vid enstaka tillfällen i länet och i riket. Procentuellt är det fler flickor som uppger att de snusar i länet jämfört med riket, procent av flickorna i länet uppger att de snusar medan 9 procent av flickorna i riket uppger att de snusar. Bland pojkarna i länet är det 3 procent som uppger att de snusar, motsvarande siffra för riket är 32 procent. % Västernorrland Riket Pojkar Flickor Figur 4 Svarsfördelning på frågan Snusar du? Det är vanligast att man köper snusen själv (ca 12 procent av de svarande har fyllt 18 år) för både pojkar och flickor, därefter är det vanligast för flickorna att de får från kompisar. Näst vanligast för pojkarna är att de får från kompisar eller från föräldrar. 1

12 % Pojkar Flickor Köper själv Från kompisar Från föräldrar Från annan vuxen Figur 5 Svarsfördelning på frågan Hur får du vanligen tag på snus? Andelen flickor som snusar är stor i Västernorrlands län i jämförelse med riket och skillnaden mellan flickor och pojkar är stor. Andelen pojkar som snusar är större än andelen flickor i länets alla kommuner. Procentuellt är det flest flickor som snusar i Örnsköldsviks kommun (29%). Bland pojkarna återfinns störst andel snusare i Kramfors kommun (33%). Karta 7 Andelen flickor som snusar fördelat på kommun i Västernorrlands län. 11

13 Karta 8 Andelen pojkar som snusar fördelat per kommun i Västernorrlands län. 2.3 Alkohol Bland länets gymnasieungdomar är det 84 procent av pojkarna och 86 procent av flickorna som räknas som alkoholkonsumenter. Motsvarande siffra i riket är 87 procent för pojkarna och 9 procent för flickorna. Den uppgivna års alkoholkonsumtionen har räknats om till ett alkoholkonsumtionsindex. Index motsvarar att personen inte alls dricker alkohol. Index 6 motsvarar en skattad alkoholkonsumtion på över tio liter procentig alkohol på ett år, vilket motsvarar cirka 32 burkar starköl per månad. 12

14 Konsumtionsindex Skattad årskonsumtion i cl alkohol % (icke- konsumenter) Andelen icke- konsumenter av alkohol är för flickorna i länet 13 procent och för pojkarna 14 procent, motsvarande för riket är 9 respektive 1 procent. Andelen hög konsumenter (konsumtionsindex 6) av alkohol är lägre i Västernorrland jämfört med riket. Bland flickorna i länet uppger 8 procent att de är hög konsumenter och bland pojkarna är motsvarande siffra 16 procent. % Flickor Västernorrland Riket % Pojkar Västernorrland Riket Konsumtionsindex Konsumtionsindex Figur 6 Konsumtionsindex för flickor och pojkar i Västernorrlands län och riket. I Kramfors kommun finns den lägsta andelen flickor som konsumerar alkohol (82%). Ånge kommun har den lägsta andelen alkohol konsumenter bland pojkar (76%). 13

15 Karta 9 Andelen flickor som konsumerar alkohol fördelat per kommun i Västernorrlands län. Karta 1 Andelen pojkar som konsumerar alkohol fördelat per kommun i Västernorrlands län. 14

16 Andelen pojkar som uppger att de känner sig berusade när de dricker alkohol någon till flera gånger per månad är 47 procent i länet och bland flickorna 45 procent. I riket är motsvarande siffror 52 procent respektive 45 procent. Andelen som uppger att de aldrig dricker sig berusad varierar mellan 6 till 8 procent för länet och riket. % Pojkar Västernorrland Riket % Flickor Västernorrland Riket Dricker inte En gång/mån eller oftare Några ggr/år eller mer sällan Aldrig Dricker inte En gång/mån eller oftare Några ggr/år eller mer sällan Aldrig Figur 7 Svarsfördelning på frågan "Hur ofta känner du dig berusad när du dricker alkohol?" Hembränd sprit Hembränd sprit är enligt undersökningen vanligare att man konsumerar i länet än i riket. 55 procent av pojkarna i Västernorrland uppger att de druckit hembränd sprit i jämförelse med 34 procent i riket. Bland flickorna är motsvarande siffra i Västernorrland 53 procent och i riket 32 procent. % Västernorrland Riket Pojkar Flickor Figur 8 Andel som druckit hembränd sprit någon gång under det senaste 12 månaderna i Västernorrlands län och riket. Andelen flickor som druckit hembränd sprit är högst i Ånge kommun (81%), lägst i Örnsköldsviks kommun (48%). Andelen pojkar som druckit hembränd sprit är högst i Härnösands kommun (72%), och lägst i Timrå kommun (%). 15

17 Karta 11 Andelen flickor som druckit hembränd sprit under de senaste 12 månaderna fördelat per kommun i Västernorrlands län. Karta 12 Andelen pojkar som druckit hembränd sprit under de senaste 12 månaderna fördelat per kommun i Västernorrlands län. 16

18 2.3.2 Alkoholrelaterade problem Bland flickor och pojkar är det vanligt med individuella problem i samband med alkoholkonsumtion. Sexuella problem avser oskyddat sex, oönskat sex. Brottsrelaterade problem avser att man hamnat i bråk med polisen, bråkat, slagits, blivit rånad eller bestulen. Relationsrelaterade problem avser att man grälat, haft problem med förhållandet till föräldrar, vänner eller lärare. Individuella problem avser att man fått försämrade prestationer i skolan eller arbetet, haft huvudvärk, mått illa dagen efter (sk baksmälla), förstört saker eller kläder, tappat pengar eller andra värdesaker. I diagrammen nedan kan man se att de som konsumerar alkohol i större utsträckning har relationsproblem och individuella problem än de som inte konsumerar alkohol. Flickorna uppger att de i större utsträckning än pojkarna har individuella problem. Flickor procent individuella problem relationsproblem sexuellt relaterade problem brottsrelaterade problem (n-19) 1-2 (n-337) 3-4 (n-225) 5-6 (n-175) konsumentindex Figur 9 Konsumentindex i förhållande till alkoholrelaterade problem för flickor i Västernorrlands län. Pojkar procent individuella problem relationsproblem sexuellt relaterade problem brottsrelaterade problem (n-146) 1-2 (n-247) 3-4 (n-2) 5-6 (n-353) konsumentindex Figur 1 Konsumentindex i förhållande till alkoholrelaterade problem för pojkar i Västernorrlands län. 17

19 2.4 Narkotika, dopning och sniffning Narkotika 88 procent av pojkarna i Västernorrlands län uppger att de aldrig använt narkotika, och 87 procent av flickorna. I riket är motsvarande siffra 82 procent respektive 86 procent. Andelen som använt narkotika är något lägre i Västernorrlands län i jämförelse med riket. % Ja Nej Västernorrland Riket Västernorrland Riket Pojkar Flickor Figur 11 Svarsfördelning på frågan "Har du någon gång provat narkotika?" Andelen ungdomar som använt narkotika varierar i länet och till skillnad från riket är det vanligare bland flickor än bland pojkar. Andelen flickor som inte använt narkotika är lägst i Kramfors kommun (11%) och högst i Timrå kommun (17%). Andelen pojkar som använt narkotika är lägst i Kramfors kommun (7%) och högst i Sollefteå kommun (16%). 18

20 Karta 13 Andel flickor som någon gång provat narkotika fördelat per kommun i Västernorrlands län. Karta 14 Andelen pojkar som någon gång provat narkotika fördelat per kommun i Västernorrlands län. 19

21

Drogvanor. i årskurs 9. Västernorrlands län. Drogvanor i årskurs 9. Rapport nr 3, 2004 ISSN 1400-1527 ISRN LTY-FHC-R--3-SE

Drogvanor. i årskurs 9. Västernorrlands län. Drogvanor i årskurs 9. Rapport nr 3, 2004 ISSN 1400-1527 ISRN LTY-FHC-R--3-SE Drogvanor i årskurs 9 3 Västernorrlands län Drogvanor i årskurs 9 3 Maria Johansson Tove Olofsson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 3, 4 ISSN 1-1527 ISRN LTY-FHC-R--3-SE

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Södra Älvsborg 2011. Uppdragsundersökning nr 31 Clara Henriksson

Södra Älvsborg 2011. Uppdragsundersökning nr 31 Clara Henriksson gymnasiet år 2 Södra Älvsborg 2011 Uppdragsundersökning nr 31 Clara Henriksson Innehåll Inledning... 2 Undersökningens upplägg och genomförande... 2 Metodproblem... 2 Urvals- och bortfallsfel... 3 Mät-

Läs mer

Drogvaneundersökning i Göteborgs kommun Teknisk rapport 2016

Drogvaneundersökning i Göteborgs kommun Teknisk rapport 2016 Drogvaneundersökning i s kommun Teknisk rapport 2016 Isabella Gripe CAN ett nationellt kompetenscentrum Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011 Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda Anita Boij Rapport 12:1 A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Rapport 12:1 ISBN 978-91-979424-6-1

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Borås Vårgårda Tranemo Ulricehamn Naturbruksgymnasierna: Strömma Svenljunga i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 METOD... 3 Bortfall... 3

Läs mer

Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2 Härryda 2010

Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2 Härryda 2010 CAN Uppdragsundersökning 22 Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2 Härryda 2010 Isabella Gripe, Thomas Hvitfeldt, Malena Östberg CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009. Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009. Norrbotten Skolelevers drogvanor 9 Norrbotten Innehåll: Bakgrund. 2 Sammanfattning 3 Metod 4 Resultat Hur ser 16-åringarna på sin tillvaro... 5 Alkoholkonsumtion. 6 Icke-konsumenter.... 6 Total årskonsumtion - konsumtionsindex..

Läs mer

CANs skolelevers drogvanor

CANs skolelevers drogvanor Vad är CAN? Paraplyorganisation Statlig finansiering och regeringen utser styrelseordförande Samla in, bearbeta och sprida saklig information om alkohol och andra droger Målgrupp: främst personer som arbetar

Läs mer

Gävleborg 2011. Uppdragsundersökning nr 29 Clara Henriksson

Gävleborg 2011. Uppdragsundersökning nr 29 Clara Henriksson Gävleborg 2011 Uppdragsundersökning nr 29 Clara Henriksson Innehåll Inledning... 2 Undersökningens upplägg och genomförande... 2 Metodproblem... 2 Urvals- och bortfallsfel... 3 Mät- och bearbetningsfel...

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor Skolelevers drogvanor 2013 Almedalen 4 juli 2013 Håkan Leifman & Clara Henriksson hakan.leifmain@can.se, clara.henriksson@can.se Skolelevers drogvanor www.can.se Skolelevers drogvanor Riksrepresentativ

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Krokoms kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvanor. i gymnasiets år 2

Drogvanor. i gymnasiets år 2 Drogvanor i gymnasiets år 2 2004 Linnea Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 87 Stockholm, 2005 Förord CANs undersökningar om skolungdomars alkohol-, narkotika-, sniffnings-,

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2 Kalmar 2010

Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2 Kalmar 2010 CAN Uppdragsundersökning 24 Drogvanor i årskurs 9 och gymnasiet, år 2 Kalmar 2010 Isabella Gripe, Thomas Hvitfeldt, Malena Östberg CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län.

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län. För att beskriva hur barn och unga i Västernorrland mår har vi som arbetar med folkhälsa i länets 7 kommuner, i landstinget och på länsstyrelsen, sammanställt data från olika statistiska källor och undersökningar.

Läs mer

Alkohol & narkotika bland ungdomar

Alkohol & narkotika bland ungdomar Alkohol & narkotika bland ungdomar Siri Nyström CAN 08 412 46 24 siri.nystrom@can.se Barnsäkerhetsforum 2011, 4 oktober, Karlstad Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning Intresseorganisation

Läs mer

En rapport om Elevers hälsa och levnadsvanor 2007

En rapport om Elevers hälsa och levnadsvanor 2007 En rapport om Elevers hälsa och levnadsvanor 2007 År 7-9: Alléskolan År 7-9: Nästegårdsskolan Åk 2: Lagmansgymnasiet 2008-01-02 Drogförebyggande samordnare Anneli Fredriksson Sidan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 1 (7) Stockholmsenkäten 2014 Kommunövergripande resultat Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2011 CAN rapport 129. Clara Henriksson, Håkan Leifman

Skolelevers drogvanor 2011 CAN rapport 129. Clara Henriksson, Håkan Leifman Skolelevers drogvanor 2011 CAN rapport 129 Clara Henriksson, Håkan Leifman Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1-200) Layout inlaga: Britta Grönlund,

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Stockholmsenkäten 16 - avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Klara Abrahamsson Projektledare Preventionsprojektet Syfte och bakgrund Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor,

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, juni 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna Nyman

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Kronobergselevers drogvanor 2002

Kronobergselevers drogvanor 2002 Kronobergselevers drogvanor 2002 Resultat från en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 i Kronobergs län vårterminen 2002 Livsstil Kronoberg INNEHÅLL SIDA Bakgrund 3 Undersökningens

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till

Läs mer

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust Drogvanor årskurs 9 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust 2009 2 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, april 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Munkedal: Charlotta Wilhelmsson, tel.

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Stencil-serie. Drogvanor i årskurs 9. Norrbottens län. Nr 46. Barbro Andersson Thomas Hvitfeldt

Stencil-serie. Drogvanor i årskurs 9. Norrbottens län. Nr 46. Barbro Andersson Thomas Hvitfeldt Nr 46 Stencil-serie Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) Drogvanor i årskurs 9 Norrbottens län 2000 Barbro Andersson Thomas Hvitfeldt Innehållsförteckning Inledning 3 Undersökningens

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2004. Thomas Hvitfeldt Linnea Rask Barbro Andersson Björn Hibell

Skolelevers drogvanor 2004. Thomas Hvitfeldt Linnea Rask Barbro Andersson Björn Hibell Skolelevers drogvanor 2004 Thomas Hvitfeldt Linnea Rask Barbro Andersson Björn Hibell Rapport nr 84 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2004 Innehåll Sammanfattning...13 Inledning...16

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM 2013-03-13 Arbetsprocess Gemensamt beslut om totalundersökning i länet 2012 Folkhälsocentrum ansvariga för samordning och bearbetning Hög delaktighet från

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län Ungdomars drogvanor 2010 En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län September 2011 Sammanfattning Årets länsövergripande rapport sammanfattar en totalundersökning av drogvanor bland

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2

Drogvanor gymnasiet åk 2 Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal En rapport från Per Blanck Utveckling AB, augusti 2010 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 2011 En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Daniel Leo Statistiker Mars 2012 Sammanfattning Folkhälsoenkät Ung 2011 är en vidareutveckling

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 214 Almedalen 2 juli 214 Håkan Leifman hakan.leifmain@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2010

Skolelevers drogvanor 2010 Skolelevers drogvanor Preventions- och utvecklingsenheten främjar god hälsa i Göteborg Innehållsförteckning Innehåll Innehåll 2 Inledning 4 Rapportens innehåll 4 Om metod och etik 4 Undersökningens genomförande

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust Drogvanor årskurs 9 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, april 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Munkedal: Charlotta Wilhelmsson, tel.

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun November 2004 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Februari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska rådet

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april 2006)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april 2006) 1 Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april ) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Salems kommun, Björn Callmar och Jörgen Larsson, Prev & InFo.

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Insatser mot cannabis - 27 februari

Insatser mot cannabis - 27 februari Insatser mot cannabis - 27 februari Drogvaneundersökning i hela Västra Götaland Samverkan med CAN Totalundersökning i åk 9 och gymnasiets år 2 11 768 i åk 9 och 12 191 elever i gym 2 Alkoholkonsumenter

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Resultat från Ung i Värmland 1988-211 Curt Hagquist Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 14-9- 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 14-9- 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer