Chefen & Chefens lön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen & Chefens lön"

Transkript

1 Chefen & Chefens lön

2 INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21 Källor och lästips 23 Ledarna mars

3 Chefen är viktig! Som chef har du en mycket viktig funktion på arbetsplatsen. Du ska fungera som arbetsgivarens förlängda arm, se till att mål uppnås, att arbetet utförs effektivt och företräda arbetsgivaren i olika sammanhang. Du representerar också medarbetarna. Du ska se till att deras behov lyfts fram och att synpunkter och idéer tillvaratas. Samtidigt ställs även krav av mer personlig karaktär där du förväntas föra en rad konstruktiva dialoger med dina medarbetare, inte minst utvecklings- och lönesamtal. Därför är du som chef viktig! Ett viktigt arbete kräver en lön som motsvarar de högt ställda kraven och prestationen. Därför ska du som chef ha en konkurrenskraftig lön och löneutveckling. Skriften är tänkt att stödja dig i din löneutveckling och inför ditt lönesamtal. Den går systematiskt igenom hela löneprocessen så att du får en helhetsförståelse för din lön och kringliggande faktorer och omständigheter. m m m m m m m m Inledningsvis beskrivs kort den lönesättningsprocess som påverkar Ledarnas medlemmar. Under rubriken Ditt underlag fokuserar vi på de olika typer av underlag och stödfunktioner som ger dig information och vägledning inför lönesamtalet och ditt löneanspråk. Under rubriken Dina förutsättningar går vi igenom allt om förutsättningar inklusive utvecklingssamtalet för att du ska kunna nå de mål som har satts upp för ditt arbete. Avsnittet Lönens olika delar tar upp lönens olika beståndsdelar och andra faktorer som direkt påverkar din lön. I och med att begreppet kompetens påverkar lönesättningen i så hög utsträckning tas detta upp under rubriken Kompetens vad är det?. Vad du bör tänka på när din arbetsgivare erbjuder dig olika förmåner och rörliga lönedelar behandlas i avsnittet Förmåner och rörliga lönedelar. I Lönesamtalet diskuterar vi hur du kan strukturera din kompetens och lyfta fram dina resultat och bidrag till verksamheten i stort. Tips och vad du bör tänka på vad gäller din lön när du byter arbetsgivare eller erhåller nya arbetsuppgifter, tas upp under rubriken Nytt jobb. 3

4 Lönesättningsprocessen Individuell lönesättning är en process som innefattar mycket mer än bara ett lönesamtal. Precis som du måste ha kunskap i hur olika faktorer och omständigheter påverkar din lön, så måste du ha rätt förutsättningar för att kunna prestera efter de mål som satts upp. För att du ska kunna veta vilka krav och förväntningar som ställs på dig och ditt arbete krävs en rad möten och samtal med din chef. Här har din chef möjlighet att förmedla arbetsgivarens intentioner och målsättningar och du får möjlighet att framföra dina behov och idéer. För att din arbetsinsats ska komma till sin rätt och synliggöras, krävs att ni följer en på förhand överenskommen process. Ledarna förespråkar en process med flera olika samtal som innebär att du och din chef regelbundet stämmer av förväntningar mot förutsättningar. Processen är återkommande och bör inledas med det viktiga utvecklingssamtalet. Eftersom flera förändringar kan inträffa i organisationen eller dess omvärld bör du och din chef ha regelbundna uppföljningsmöten, där ni stämmer av och eventuellt förändrar målsättningarna. Själva lönesamtalet är ofta det sista samtalet i processen, men beroende på företagets förutsättningar kan ytterligare samtal tillkomma. Det viktiga är att de samtal som erbjuds, ger dig en chans: m att i tid få information om vilka krav som ställs på dig m att kommunicera det stöd som du kan tänkas behöva m att i tid diskutera justeringar av målsättningar och förväntningar m att dina prestationer uppmärksammas m att du har möjlighet att föra en konstruktiv dialog om din lön. Löneprocessen Genom att respektera och följa Ledaravtalet och dess intentioner ska chefers lön sättas: n individuellt och differentierat n i dialog mellan chef och överordnad lönesättande chef n lokalt, utifrån verksamhetens förutsättningar och riktlinjer n utan centralt överenskomna ramar eller garantinivåer. Utdrag ur Ledarnas Agenda Lön 4

5 Ditt underlag Vägen till din nya lön är lång och kan delas in i tre övergripande områden: l 1 insamling av nödvändig information och underlag om vad som påverkar din lön, l 2 din egen bedömning och utvärdering av dina insatser, prestation och resultat 3 ditt lönesamtal. l Upplägget i denna skrift följer dessa tre steg och grundtanken är att resan mot en ny lön börjar med införskaffandet av en karta en karta över vad som reglerar, påverkar eller på annat sätt styr lönesättningen hos er. En viktig del i planeringen av ditt eget lönesamtal är vilka slags underlag som finns tillgängliga. Det kan vara underlag som hjälper dig att se vilka krav som ställs på ditt arbete eller hur arbetsgivaren ser på lönebildningen rent allmänt. Långt ifrån alla arbetsgivare har en kvalitetssäkrad lönesättningsprocess, trots att lönen är ett av de viktigaste styr- och belöningsinstrumenten på arbetsplatsen. Även om lönebildningen lokalt har brister finns det en hel del dokument och personer som kan hjälpa och guida dig, så att du kan komma väl förberedd till lönesamtalet. Ett bra första steg är därför att ta reda på vilka underlag som finns på din arbetsplats och vad dessa innehåller. Ledaravtalet Kan innehålla information om lönesättningsprocessen samt lönekriterier och hantering av frågan vid oenighet. Lönepolicy Kan innehålla information om verksamhetsmål, lönebildning lokalt samt annat som påverkar lönen. Lönekriterier Vad gäller för chefer? Definitioner Riktlinjer för bedömning. Handlingsplan Vad kom ni överens om vid förra löne- eller utvecklingssamtalet? Lönekartläggning Information om lönebildning och kriterier. Information om lönerelationer till arbeten som är lika eller likvärdiga. Arbetsvärdering Rangordning av arbeten efter svårighetsgrad eller deras strategiska värden och lönerelation mellan olika arbeten. Statistik Innehåller information om lönespann för arbeten med samma villkor. 5

6 Dina förutsättningar Även den bästa chefen får svårt att prestera enligt förväntningarna om han eller hon inte ges de rätta förutsättningarna. För att du ska kunna göra ett bra arbete krävs goda förutsättningar så som: m rimligt satta mål m tillgång till stödfunktioner m möjlighet till egen kompetensutveckling m möjlighet till egna utvecklingssamtal m en hanterbar arbetsbelastning m ett rimligt antal underställda medarbetare m tydliga lönekriterier och annan lönebildande information. Utvecklingssamtalet en del av dina förutsättningar Ofta är det under utvecklingssamtalet som du och din chef diskuterar dina mål. Ibland förekommer också särskilda målsamtal. Men mål är endast en del av de krav som ställs på dig. Därför är det viktigt för din löneutveckling att du har möjlighet till egna regelbundna utvecklingssamtal. Till skillnad från lönesamtalet som syftar till att utvärdera det redan inträffade och som du inte längre kan åtgärda, är utvecklingssamtalet ett framåtblickande samtal. Därför är utvecklingssamtalet en av nycklarna i din strävan att göra ett bra resultat. Ett välstrukturerat utvecklingssamtal tar bland annat upp relationer, samarbetsfrågor och fångar upp dina egna idéer. Även om lönefrågor bör lyftas ut ur utvecklingssamtalet kan man med fördel diskutera lönekriterier och definitioner av dessa. En dialog om vilka krav på kunskap som ställs för ditt arbete och krav på färdigheter och egenskaper bör också tas upp i detta samtal. Andra saker som du kan ta upp i ditt utvecklingssamtal är dina möjligheter till egen kompetensutveckling. Även om du som chef redan har en hög kompetensnivå så ligger det i ditt eget intresse att ständigt göra dig anställningsbar. Omvärlden förändras snabbt, mycket snabbt. Både nya arbetsuppgifter som tillkommer, problemlösningar som kräver ett bredare perspektiv än tidigare och nya målsättningar i ditt arbete kan kräva kompetensutveckling. Skälen är många men du kan aldrig få för mycket utbildning. Förbered därför ditt lönesamtal redan i utvecklingssamtalet. Din egen kompetensutveckling gynnar alltid din arbetsgivare, dina medarbetare och dig själv! Din egen arbetsbelastning en del av dina förutsättningar Vid sidan av målsättningar, krav på förmågor och kompetensutveckling ska din arbetsbelastning ständigt ses över. Har du för mycket arbetsuppgifter på ditt bord så är risken överhängande att du: m löser arbetsuppgifterna eller problem på ett mindre bra sätt m löser vissa arbetsuppgifter enligt förväntan men på bekostnad av andra uppgifter m försummar ditt ledarskap m tappar engagemanget. 6

7 Lika viktigt är det att arbetsgivaren, i det fallet som du har ett personalansvar, tilldelar dig ett rimligt antal medarbetare. Hur många medarbetare en chef kan hantera utan att tappa kvalitet och därmed medarbetarnas förtroende, beror på själva verksamheten. Fundera över hur många medarbetare du kan ansvara för och samtidigt hålla: m regelbundna utvecklingssamtal m regelbundna lönesamtal m regelbundna arbetsplatsträffar och: m hinna kompetensutveckla dig m lägga ned tid på andra arbetsuppgifter m ha möten med ledningen eller andra chefer m ha tid med krissamtal. Hinner du inte kvalitativt arbeta med dina medarbetare så kommer det att få återverkningar på dig och verksamheten i stort. Kom ihåg att många chefer också utvärderas utifrån hur de själva tar ansvar för de olika samtalen som arbetet kräver. Avslutningsvis bör du och din chef också diskutera vilket mandat du har och vilka befogenheter som ingår i mandatet? Frågan är relevant då ett urholkat mandat i din chefsfunktion, till exempel lönesättningsprocessen, riskerar att försvaga medarbetarnas förtroende för dig. Detta kan leda till att du kommer få svårt att nå dina egna mål. Checklista för underlag och förutsättningar Ja Nej Måste tas upp med överordnad chef Jag har haft utvecklingssamtal med min chef q q q Målen för mitt arbete är rimliga q q q Jag har möjlighet till egen kompetensutveckling q q q Jag har en rimlig arbetsbelastning q q q Jag har rimliga arbetsvillkor q q q Jag har tagit del av de chefsanpassade lönekriterierna q q q Jag har tagit del av lönepolicyn q q q Jag har tagit del av annat stödmaterial q q q 7

8 Lönens olika delar I det här avsnittet går vi igenom lönens olika delar och vad som påverkar dem. En bra förståelse för de olika delarna gör att du lättare kan se vad du behöver påverka eller utveckla eller hur du kan förbereda dig inför ditt lönesamtal. Med delar avses här faktorer som påverkar lönebildningen eller lönesättningen på den enskilda individen och inte eventuella relationer mellan fasta och rörliga lönedelar eller andra ersättningsformer. Enligt en vedertagen uppfattning bestäms lönen av tre delar, där den ena delen återspeglar själva arbetet, den andra individens bidrag och den tredje omvärldens påverkan. Olika arbetsplatser använder olika begrepp, men vanligtvis kan begreppen inordnas under dessa tre huvudrubriker. Av pedagogiska skäl och för att anpassa det till chefers speciella villkor använder vi här andra, dock likalydande begrepp samt ett fjärde, prestation/ resultat. Utgångspunkten är kraven i arbetet som innebär att desto högre krav det ställs på arbetet, desto högre löneläge bör arbetet medföra. Men bara för att arbetet medför stora förväntningar betyder det inte att lönen höjs per automatik. Även din förmåga att utföra dina arbetsuppgifter liksom dina prestationer och resultat i övrigt påverkar din löneutveckling. Först när din prestation överensstämmer eller överträffar de krav som finns på ditt arbete är en positiv löneutveckling realistisk. Din lön påverkas också av marknadsläget, eftersom du som chef kan göra karriär på nästan hela arbetsmarknaden. 8

9 Kraven i arbetet Som chef ställs mycket höga och unika krav på ditt arbete. Det bör som sagt återspegla sig i din lön. Men vad menas med kraven i arbetet? Grundläggande är att en genomlysning av arbetet ska återspegla allt innehåll i arbetet vad det gäller kunskap och färdigheter, ansvar och arbetsvillkor. Kunskapskravet kan till exempel innebära krav på utbildning (yrkes eller teoretisk) eller viss typ av erfarenhet. Färdigheter i sin tur lägger fokus på vad för slags färdigheter individen måste kunna hantera. Det kan vara fråga om att kunna arbeta självständig, ha god problemlösningsförmåga, kunna prioritera rätt, besitta en pedagogisk förmåga eller kunna samarbeta med olika parter. Själva ledarskapet kan också ses som ett färdighetskrav i bemärkelsen krav på att leda och utveckla dina medarbetare. Som chef har du ett mycket stort ansvar. Ansvarskrav kan innebära ansvar för personal, patienter, kunder, projekt, inventarier eller ett finansiellt ansvar. Begreppet arbetsvillkor är dels en sammanfogning av begreppen ansträngning och arbetsförhållanden men också en vidare tolkning då chefer i sitt arbete har mycket specifika villkor. Med arbetsvillkor kan till exempel avses krav på resor, krav på tillgänglighet, krav på hantering av svåra samtal, mycket ensamarbete och ibland även osäkra anställningsvillkor. Vid anställningstillfället är det oftast utifrån kraven i arbetet som man lönesätter, eftersom arbetsgivaren inte har något annat att gå på. På din arbetsplats finns det säkert en uppfattning om vilka svårighetskrav det ställs på din och andras arbeten, men se upp! Många gånger kan dessa uppfattningar vara föråldrade. Dessutom kan det vara så att tyngden i din chefsbefattning har ökat under senare år eller att inventeringen av kraven för din befattning inte tagit hänsyn till dina arbetsvillkor. Ett viktigt steg i dina förberedelser är därför att se över hur arbetsgivaren resonerar kring kraven för just ditt arbete. Kom ihåg! Du kan aldrig räkna med en löneökning bara för att det ställs höga krav på din befattning. Du måste visa att du har omsatt dina förvärvade kunskaper och erfarenheter i praktisk handling som ligger i linje med organisationens verksamhetsmål. Sammanfattning av områden som du bör reflektera över vid diskussioner om kraven i ditt arbete. Värderingen av arbeten återfinns vanligtvis i en arbetsvärdering eller en lönekartläggning hos större arbetsgivare. Om din arbetsgivare saknar en bra lönestruktur, underlättar det din argumentation. Du kan då framföra, att de höga krav som ställs på ditt arbete inte verkar överensstämma med din nuvarande lön. Sedan är det upp till din chef att sakligt bemöta ditt påstående. 9

10 Din individuella förmåga Om lönedelen som reglerar kraven i arbetet fokuserar på vad för slags arbete som du utför, fokuserar den individuella förmågan på hur väl du utför dina arbetsuppgifter utifrån de krav som ställs. Det mesta av ditt lönesamtal kommer att kretsa kring just din individuella förmåga och dina prestationer. Era lönesättande kriterier bör fånga upp de olika krav på förmågor och beteenden som din arbetsgivare värdesätter. Det skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats vilka förmågor som arbetsgivaren efterfrågar. För att kunna diskutera dina individuella förmågor måste dessa utgå från era lönesättande kriterier. Du och din chef bör också vara överens om tolkningen av dessa. Är ni inte det, lämnas ett stort utrymme för alltför subjektiva bedömningar som kan missgynna dig. Saknas det nedskrivna lönesättande kriterier ska du, i till exempel utvecklingssamtalet, se till att få information om vad som kommer att premieras. På sidan 17 hittar du en checklista över krav på förmågor som kan finnas. Sammanfattning av mål som kan finnas i ditt arbete. Redan när målen för ditt arbete kommuniceras till dig, bör du fundera över hur pass realistiskt det kommer att vara att uppfylla dem. Du bör därför redan i utvecklings- eller målsamtalet föra en dialog om målsättningarna. Checklistan nedan utgår från SMART-modellen och kan fungera som ett bra underlag. Checklista Att sätta mål enligt SMART-modellen q Specifikt Vad ska göras? Hur ska det göras? q Mätbart Hur kommer målen att mätas eller utvärderas? Kvantiteter? Kvalitetsförbättringar? Beteendeförändringar? Exempel på lönekriterier som du bör reflektera över vid diskussioner om din individuella förmåga. Dina prestationer och resultat Vid sidan av krav på individuella förmågor finns ofta specifika prestationsmål för chefer. Ofta diskuteras mål i utvecklingssamtalet men handlar det om mål som ligger långt framåt i tiden eller mål som är svåra att utvärdera, så händer det att man även har särskilda målsamtal. q Acceptans Vad är syftet med målen? Går de att uppnå utifrån befintliga resurser? Utgår målen från verkliga behov? Är målen tillräckligt prioriterade? q Realistiskt Har jag tillräckliga resurser? Är målen för visionära? Finns det tydliga avgränsningar? q Tidsram När påbörjas mät- eller utvärderingsperioden? När avslutas den? Går målen att uppnå under tidsperioden? 10

11 Tänk på att skilja mellan prestation och resultat. En bra prestation behöver inte nödvändigtvis innebära ett bra resultat. Omständigheter som ligger utanför organisationens horisont kan påverka företaget eller organisationen negativt trots att du utfört dina arbetsuppgifter klanderfritt. Marknaden Marknadsläget beaktas främst vid nyrekryteringar där utbud och efterfrågan påverkar lönen i stor utsträckning. Men även en högkonjunktur kan ha en positiv effekt på din löneutveckling, om chefer med just din kompetens efterfrågas på arbetsmarknaden. Förutom att lönenivåer skiljer sig mellan olika branscher och sektorer så skiljer sig också lönenivåerna regionalt på grund av att levnadsomkostnaderna är högre i storstadsregioner och universitetsorter. Marknaden bör alltid hanteras med viss försiktighet. Dels är det svårt att exakt avgöra hur stor påverkan marknaden har på det enskilda arbetet och dels säger marknaden ingenting om individernas prestationer på andra arbetsplatser. Andra problem som kan finnas vid en alltför stark marknadsfokusering är att det oftast rör sig om ett statistiskt medelvärde och att marknaden kan fluktuera snabbt både uppåt och nedåt. På grund av att marknadspåverkans värde är svårt att precisera bör du endast använda det för att bedöma vad du anser är en rimlig lönenivå. Du bör dock undvika att använda det som argument i ett lönesamtal. Du och din chef kan ha olika syn på och underlag om marknaden. På så sätt blir dialogen bristfällig eftersom fokus försvinner från din egentliga prestation. Sammanfattning av hur marknaden kan påverka din lön och löneutveckling. Schematisk bild över när olika lönepåverkande faktorer vanligtvis påverkar lönesättningen. Kraven i arbetet Individuella förmågor & prestationer Marknaden Anställningstillfället Lönerevision Nya arbetsuppgifter (7)* 8 8 * Marknaden kan förändras under året för olika arbeten men vanligtvis inte på ett sådant sätt att det kräver omedelbara förändringar vid de årliga lönerevisionerna. 11

12 Kompetens vad är det? Ett genomgående ämne som kommer att dyka upp i din bedömning och i lönesamtalet är hur du och din chef definierar kompetensbegreppet. Tanken med detta avsnitt är att ge dig en bild över hur begreppet bör tolkas för att fånga upp de olika delar av kompetens som är relevanta för ditt arbete. Vi sätter lön efter kompetens! - Visst känner du igen det påståendet. Många gånger används begreppet som ett försök att förklara lönen och lönesättningen. På många arbetsplatser saknas det tyvärr en noggrannare beskrivning av vad som avses med kompetens. Det kan leda till att du i ditt lönesamtal blir bemött med kompetensargumentet, utan att du har en rimlig chans att förstå vad som egentligen avses. Konsekvensen blir att du hamnar i ett underläge. Därför är det av stor betydelse, att i förväg, ha definierat detta begrepp tillsammans med din chef. Personliga egenskaper Men vad är då kompetens? I skriften Kompetens vad är det, beskriver författaren Kerstin Keen kompetens som en samlad bedömning av individers färdigheter, kunskaper, erfarenheter, värderingar och förmåga att bygga nätverk. Även förmågan att visa handlingskraft och energi, liksom samordningsförmåga är en del av individens kompetens. ning) och den andra informell kompetens (exempelvis samarbetsförmåga). Men definitionen stannar inte bara där, utan väver också in hur den formella och informella kompetensen tillämpas i det dagliga arbetet. Kompetens kan därför sägas vara både kunskap och förmågor och hur dessa omsätts i praktisk handling. Följande modell som är hämtad ur deras bok Rätt lön på rätt sätt (Arbetslivsinstitutet), illustrerar och sammanfattar kompetensbegreppet på ett överskådligt sätt. Kunskaper Kompetens Förmågan att tillämpa egenskaper/kunskaper Förmågan att ta till sig egenskaper/kunskaper Eva R Andersson och Anita Harriman delar upp kompetensbegreppet i fyra sammanhängande delar, där den ena är krav på formell kompetens (exempelvis erfarenhet och utbild- 12

13 Förmåner och rörliga lönedelar Som chef har du kanske tillgång till vissa förmåner och/eller resultatbaserade ersättningar. Dessa är en del av din totala lön och kan vara ett bra komplement till din fasta lön. Förmåner och rörliga lönedelar är ett sätt för arbetsgivaren att uppmuntra arbetsinsatser, uppnå resultat och mål men även ett sätt att behålla kompetent personal. Fördelarna för dig kan vara flera, såsom högre total lön, bättre arbetsvillkor och stimulans. Nedan listas ett antal förmåner och andra ersättningsformer som vi har valt att dela upp i tre områden. Rörlig lön Bonus Optioner Gratifikationer Försäkringar Pensionsförsäkring Sjukförsäkring Grupplivförsäkring Övriga förmåner Friskvård Naprapat Sjukvård Förmånsbil När det gäller förmåner måste man skilja mellan förmåner som du inte behöver skatta för och förmåner som du kommer att betala skatt för. Personalvårdsförmåner, som erbjuds samtliga anställda och inte är ersättning för utfört arbete, är skattebefriade. Hit räknas till exempel träningskort, motionskläder eller enklare redskap samt förfriskningar. Andra förmåner som brukar vara skattebefriade är mer personliga förmåner som innebär någon form av hälso- och sjukvård hos en privat vårdgivare. Hit räknas också förebyggande åtgärder, exempelvis rehabilitering, utbildning och terminalglasögon. En förmån som har karaktär av försäkringslösning och som vanligtvis är en skattefri förmån är grupplivförsäkringar. De betalas ut vid dödsfall som ett engångsbelopp. Tänk på att många av de förmåner som nämnts ofta erbjuds ensidigt från arbetsgivarens sida. De kan därför bli indragna med kort varsel och utan förhandling, såvida det inte framgår av anställningsavtalet eller är reglerat i kollektivavtalet. Det är även vanligt att löneväxla en del av lönen mot en pensionsförsäkring. Det innebär att du avstår en del av din bruttolön mot att arbetsgivaren avsätter denna i en pensionsförsäkring. En pensionsförsäkring rekommenderas endast om: 13

14 m du har en hög lön och tjänar över 8,07 i inkomstbasbelopp. Om du ligger under denna nivå påverkas din lagstadgade pension, sjukpenning och andra försäkringsförmåner negativt om du löneväxlar. För inkomstår 2010 är inkomstbasbeloppet kr, vilket motsvarar en årsinkomst på kr. Mer information finns på Försäkringskassans och Skatteverkets webbplats. m mellanskillnaden som uppstår i samband med att din arbetsgivare betalar lägre löneskatt för en pensionsförsäkring tillfaller dig. Tänk även på att vid lönerevisionen är det lönen före löneväxling som ska diskuteras. För skattepliktiga förmåner gäller grundprincipen att om den anställde gör en besparing i sina personliga levnadskostnader ska han/ hon beskattas för förmånens marknadsvärde. Det kan vara förmåner såsom parkeringsplats, fri jakt och fiske, drivmedel och resor. Andra skattepliktiga förmåner beskattas enligt ett schablonbelopp istället för marknadsvärdet. Hit hör förmånsbilar, förmånliga lån och fri kost. Däremot beskattas inte en bil som används i tjänsten under förutsättning att den används privat endast vid ett fåtal tillfällen och där den privata körsträckan inte överstiger 100 mil per år. För resultatbaserade ersättningar gäller lite olika regler. Bonus räknas som lön och inkomstbeskattas i vanlig ordning. För optioner (vanligtvis rätten att få köpa eller sälja en aktie till ett i förväg bestämt pris i framtiden) gäller att vinsten beskattas. En gratifikation är en engångsbelöning som inte påverkar din månadslön men du betalar skatt för den. Exempel på gratifikationer är biobiljetter, middagar eller en penningsumma. Ta alltid kontakt med expertis hos din arbetsgivare eller Skatteverket för att vara säker på vad som gäller. Fundera över vad du bör tänka på eller fråga innan du tackar ja till förmåner, rörliga lönedelar eller försäkringslösningar: Checklista q Hur hanterar arbetsgivaren förmåner? Kan dessa dras tillbaka utan förhandling? q Hur ska resultat som bonusen baseras på mätas? q På vilken bruttolön ska framtida löneökningar, övertidsersättningar och sjuklön beräknas? q Finns det ett tak för utfallet? q Kan lönen påverkas negativt vid ouppnådda resultat? q Vad gäller när anställningen upphör? q Vad gäller när avtalsperioden går ut? q Vad gäller när du blir föräldraledig eller långvarigt sjuk? q Vad händer vid en omorganisation? q Vilken lön rapporterar din arbetsgivare in till arbetsgivarens pensionsbolag? q Säkerställ att förmånen är pensionsgrundande. 14

15 Lönesamtalet Lönesamtalet är det samtal där du och din chef för en dialog över hur väl du har presterat och levt upp till olika förväntningar för att därefter diskutera din nya lön. Målet för dig med lönesamtalet bör vara att: m få en acceptabel löneökning m få en saklig motivering till din nya lön m få återkoppla till arbetsgivaren hur du ser på ditt arbete, prestation och villkor m få information om vad du behöver förbättra, utveckla för att i framtiden kunna erhålla en rimlig löneökning. I de nedanstående avsnitten går vi noggrant igenom vad du bör tänka på och ta reda på innan samtalet, hur du kan hantera själva lönesamtalet samt vad som kan tänkas ske efter samtalet. Innan samtalet En genomgång av nödvändigt underlag och dina förutsättningar är viktiga delar i din förberedelse. Här beskrivs mer konkret vad du bör reflektera över innan samtalet så att du kan bygga upp en välstrukturerad och sammanhållen argumentation under lönesamtalet. Tidigare överenskommelser Läs igenom vad ni tidigare kommit överens om antingen i utvecklingssamtalet eller lönesamtalet. Vilka resultat skulle du uppnå? Vad behövde du utveckla? Hur skulle ni mäta eller värdera dina resultat? Vilken typ av kompetensutveckling skulle du få? Vilka förutsättningar hade du? Tidigare löneutveckling Titta också på din tidigare löneutveckling. Har den varit låg trots bra prestationer så har du all anledning att ta upp det i samtalet. Fundera över hur arbetsgivaren tidigare har argumenterat kring din löneutveckling. Fanns det argument som var relevanta då, men som inte är det längre? Läs igenom lönepolicy Läs igenom lönepolicy och/eller andra dokument som reglerar lönebildning hos er eller på annat sätt påverkar din lön. Dessa kan finnas tillgängliga i personalpärmar eller på intranätet. Om inte, be din chef om nödvändigt underlag för att kunna förbereda dig ordentligt. Läs igenom lönekriterierna Lönekriterier som tillämpas hos er bör finnas återgivna i arbetsgivarens lönepolicy. Troligen finns dock mer specifikt chefsanpassade definitioner i dokumentation hos din chef. Läs igenom kriterier och definitioner och fundera över: l 1 om du och din chef tolkar de på samma sätt l 2 om dessa främjar företagets övergripande verksamhetsmål l 3 om dessa fångar upp alla aspekter i ditt arbete l 4 på vilket sätt du har levt upp till var och en av dessa kriterier. Kartlägg kraven i ditt arbete/arbetsuppgifter För att kunna argumentera utifrån svårighetsgraden i arbetet är det viktigt att du vet vilka krav som ställs på ditt arbete utifrån kunskap, färdigheter, ansvar och vilka arbetsvillkor som råder. 15

16 Checklista q Vilka krav ställs på din chefsbefatting vad gäller utbildning, fortbildning eller yrkeserfarenhet? q Vilka krav ställs på din chefsbefattning vad gäller problemlösning, självständighet och ledarskap? q Vilka krav ställs på din chefsbefattning vad gäller sociala färdigheter såsom kommunikation, samverkan, service och inlevelseförmåga? q Vilka krav ställs på din chefsbefattning vad gäller ansvar för att nå resultat i verksamheten, hålla budgetramar och leda medarbetare? q Under vilka arbetsvillkor kommer ditt chefsarbete att utföras vad gäller ensamhet, stress, tillgänglighet, svåra möten eller sämre anställningsvillkor? 16

17 Samverkat Din förmåga Fundera igenom på vilket sätt du faktiskt lever upp till de krav som ditt arbete ställer. Visa på hur du tar ditt ansvar, hur du leder gruppen och hur du skapar goda förutsättningar för samarbeten? Utgå ifrån era lönesättande kriterier och reflektera över hur väl du når upp till de krav på olika förmågor som behövs. Checklistan nedan kan vara ett stöd för dig när du går igenom vilka krav på förmågor som ställs på dig. Dina resultat Visa vad du har lyckats med! Lyft fram uppgifter som du och dina medarbetare har genomfört på ett framgångsrikt sätt. Generalisera inte, utan se till att ge konkreta exempel på prestationer och resultat. Det kan handla om projekt, uppdrag, samarbeten eller kundkontakter som du lyckats bra med. Ge exempel Förändrat Medverkat Förhindrat Löst Producerat Bidragit Förutsett Kartlagt Uppnått Skapat Utvecklat på resultat som är kopplade till de på förhand överenskomna målen. Koppla samman dina resultat med organisationens övergripande verksamhetsmål, er lönepolicy och de lönesättande kriterierna. Resultat kan ta sig många olika uttryck, tänk därför brett. Checklista q Din förmåga att utveckla verksamheten q Din förmåga att kommunicera uppdrag, mål, erfarenheter, synpunkter till medarbetare, kunder eller andra grupper q Din förmåga att leda gruppen/enheten i önskad riktning q Din förmåga att ta ansvar q Din förmåga att omsätta dina kunskaper/erfarenheter till praktisk handling q Din förmåga att hantera komplexa problem q Din förmåga att utföra dina arbetsuppgifter under emotionell eller psykisk påfrestning q Din förmåga att bibehålla medarbetarnas engagemang q Din förmåga att tillvarata medarbetarnas idéer q Hur du genomfört utvecklingssamtal med dina medarbetare q Hur du entusiasmerat och stöttat medarbetare q Hur du aktivt har arbetat med att hantera konflikter eller motsättningar q Hur du hanterat oförutsedda/akuta situationer q Hur du förnyat eller förändrat verksamheten q Hur du utvecklar och upprätthåller kundrelationer, kontakter och nätverk 17

18 Ditt mål för din nya lön Gör en bedömning av vad du anser är en rimlig löneökning. Ta hjälp av Ledarnas lönestatistik som presenterar lönespann för chefer med liknande befattningar och villkor. Vilken nivå du vill lägga dig på är en fråga som du måste avgöra utifrån hela din kompetensbredd och tidigare erfarenhet. Kom ihåg att statistiken endast ger en indikation. Den säger till exempel inget om prestationer eller konjunkturlägen för olika företag och organisationer. Tänk hela lönen Räkna alltid in allt som utgör lön, rörliga ersättningar och förmåner. m Vad är värdet av bortförhandlad övertid? m Vad är värdet av kortare arbetstid eller längre semester? m Är bilförmånen verkligen förmånlig? m Vad är värdet av olika bonus och pensionsförsäkringar? Olika synsätt på förmedlandet av den nya lönen Ta reda på vad för slags lönesamtal som du kommer att bli kallad till så att du kan förbereda dig rätt. Vissa chefer förmedlar ett lönebesked direkt vid inledningen av lönesamtalet utan att du egentligen kan påverka beskedet. Blir du kallad till ett sådant samtal, bör du göra klart för din chef det orimliga i att bli kallad till ett samtal där dina synpunkter och värderingar inte tillvaratas. I syfte att bibehålla en hög trovärdighet för löneprocessen bör chefen gå med på att framföra en preliminär bedömning istället för ett fastslaget besked. Även om det ur chefs- och arbetsgivarsynpunkt inte är att rekommendera eftersom man kommer bort från individens prestation, är det vanligt att lönesamtalet mynnar ut i en regelrätt förhandling om din nya lön. Du bör därför i förväg bilda dig en uppfattning om olika rimliga löneökningar. Om det finns anledning att befara att löneutrymmet kommer att vara mycket begränsat bör du även fundera över vilka alternativa belöningsformer som kan vara attraktiva för dig. Checklista för olika former av belöning och utveckling q Kvällskurser/universitetsstudier q Nya arbetsuppgifter q Flexibla arbetstider q Extra semesterdagar q Bonus eller individuella förmåner q Högre chefsbefattning q Att bli mentor q Att bli tilldelad en mentor Negativt besked Förbered dig på hur du ska hantera en situation där du inte får den löneökning som du hoppats på. I sådana fall är det rimligt att du får en motivering och kan föra en dialog med din chef om vad du behöver göra för att din löneutveckling ska bli bättre. Det kan röra sig om: m förutsättningar för ditt chefskap vad gäller antal underställda medarbetare m tydligare målformuleringar m andra eller nya mål m kompetensutveckling. 18

19 Under samtalet Väl förberedd bör du kunna: m framföra önskemål om din nya lön m framföra argument för din nya lön m hantera kritik eller en avvikande uppfattning om din nya lön. Argumentera rätt Argumentera rätt innebär att du: m utgår ifrån era verksamhetsmål, lönepolicy och lönekriterier. Dyker nya kriterier upp eller nya verksamhetsmål som inte kommit till din kännedom bör du påpeka detta och begära ett nytt samtal där du hunnit fundera över, alternativt ifrågasätta förankringen av dessa i resten av organisationen. m argumenterar utifrån alla lönepåverkande och överenskomna kriterier och omständigheter. Det innebär att du alltid bör ta upp dina arbetsvillkor, arbetsförhållandena i övrigt, beteenden och värderingar. Även om din chef inte tar upp det är det rimligt att du gör det under förutsättning att ni tidigare kommit överens om att dessa påverkar din lön. m argumenterar utifrån din egen prestation och inte jämför med andra. Argument och tillvägagångssätt som du bör ifrågasätta En påläst och erfaren chef kommer att utgå från era överenskomna och verksamhetsspecifika kriterier och bygga sin argumentation strikt kring din prestation, din förmåga att utföra arbetet utifrån de krav som arbetet ställer och de saker som ni tidigare kommit överens om. Trots det kan det hända att argument eller påståenden dyker upp som du måste ifrågasätta. m Om arbetsgivaren blandar in din ålder i lönesättningen bör du ifrågasätta vad den har med prestationen att göra. Ålder som lönesättande kriterium har ingenting med prestation att göra och kan vara ett brott mot diskrimineringslagen. m Anser chefen att du har en marknadsmässig lön bör din motfråga bli på vilket sätt denne tagit reda på marknadsläget för just ditt arbete, med samma erfarenhet, utbildning och prestation? m I verksamheter som är utspridda i länet eller landet kan det hända att chefen inte haft möjlighet att se och därmed bedöma din prestation. Om det då framförs brister mot din prestation så bör du fråga på vilket sätt informationsinsamlingen kring ditt presterande gått till. m Har du och din chef inte haft ett utvecklingssamtal eller motsvarande så bör du påpeka det orimliga i att ha ett lönesamtal. m Ber din chef om ett kort eller spontant lönesamtal, avböj. Lönesamtalet är ett av de viktigaste samtalen du har med din chef. Det minsta du förtjänar är att ni tar er tid att i lugn och ro diskutera igenom dina prestationer och förutsättningar samt motiveringarna till din nya lön. m Att du under året varit föräldraledig ska inte påverka din löneutveckling. Föräldraledighetslagen ger här ett uttryckligt skydd mot missgynnande på grund av föräldraledighet. Saklig lön Begreppet sakligt bör i lönesättningssammanhang tolkas ur tre perspektiv: 1) Juridiskt, som innebär att lönekriterier (och lönesättningen) inte får vara diskriminerande. 2) Fackligt, som innebär att lönesättningen ska följa kollektivavtalet. 3) Arbetsplatsspecifikt, som innebär att lönesättningen ska följa annan överenskommen praxis på arbetsplatsen. 19

20 Vad händer om ni inte blir överens? Om du inte kan komma överens med din chef så ska du i första hand vända dig till företrädaren på din arbetsplats. Det stöd du får handlar i första hand om hur lönesättningen har gått till och inte om löneökningen i sig. Finns det ingen företrädare på din arbetsplats kan du vända dig till Ledarnas servicecenter och diskutera hur du kan gå vidare. Efter samtalet Om inget nytt samtal krävs och du har accepterat din nya lön bör du sätta igång arbetet inför nästa års lönerevision. Genom att be att få anvisningar om vilka förbättringar som förväntas av dig, kan du och din chef gemensamt planera för din framtida löneutveckling. Skriv gemensamma minnesanteckningar med motiveringarna och önskemålen kring din framtida utveckling samt åtgärder. På så sätt har ni ett bra dokument att utgå ifrån vid det kommande utvecklingssamtalet och inget faller mellan stolarna. Planera långsiktigt Ett lägre lönebesked än förväntat vid enstaka tillfällen behöver i det långa loppet inte innebära ett större hinder i din löneutveckling. Det kräver dock att du får en redogörelse för varför du får den lön som du får. Dessutom bör din chef erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter. Exempelvis en tilldelning av nya arbetsuppgifter, som innebär att kraven i ditt arbete höjs och som i sin tur kan leda till att du får en mycket bättre löneutveckling än tidigare och även större befogenheter framöver. Ny kompetens innebär också att din anställningsbarhet hos andra arbetsgivare ökar. Diskriminering Kom ihåg att det finns saker och ting som absolut inte hör hemma i din lönesättning. Kriterier, lönepolicy, arbetsvärdering, förmåner eller annat som påverkar lönen eller anställningsvillkor får varken direkt eller indirekt diskriminera arbetstagare. Det gäller samtliga i lag reglerade diskrimineringsgrunder; kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder. Men även föräldralediga, deltidsanställda och förtroendevalda skyddas i olika lagar. Används argument som du upplever som osakliga utifrån ovanstående grunder så kräv ett förtydligande och även arbetsgivarens syn på det faktum att du upplever en konflikt i argumentationen utifrån diskrimineringsskyddet. Vidhåller arbetsgivaren sin ståndpunkt, utan att kunna motivera den sakligt, har du alltid möjlighet att diskutera frågan med juridisk expertis hos Ledarna eller hos Diskrimineringsombudsmannen. 20

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Chefen & Lönesättning

Chefen & Lönesättning Chefen & Lönesättning INNEHÅLL Dina förutsättningar 4 Bedömningen 8 Löneprocessen 14 Före lönesamtalet 15 Under lönesamtalet 17 Argument i lönesamtalet 18 Ge kritik på ett bra sätt 20 Svåra situationer

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Ledaravtalets tillämpning i praktiken

Ledaravtalets tillämpning i praktiken Ledaravtalets tillämpning i praktiken 1 Innehållsförteckning LEDARAVTALET Ledaravtalet sid 3 Löneprocessen och lönekriterier sid 4 De lokala parternas samverkan sid 6 Dialogen chef - medarbetare sid 7

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera Utvecklingssamtal vid Umeå universitet En beskrivning av dess steg (Manual) Organisera Förbereda Genomföra och dokumentera Uppföljning av utvecklingsplan Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Lönekonferens Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Presentation Ulla Persson Lärarförbundet ulla.persson@lararforbundet.se Elisabeth Ollesdotter Lärarnas Riksförbund elisabeth.ollesdotter@lr.se Gunnar

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag.

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Dessa partsgemensamma anvisningarna utgår från löneavtalet mellan IT&Telekomföretagen och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Lönesamtal. transportgruppen.se

Lönesamtal. transportgruppen.se Lönesamtal transportgruppen.se Lönsam lönesättning - Sätt rätt lön TransportGruppen, februari 2014 Lönesamtal INLEDNING LÖNESÄTTNING ÄR EN DEL I CHEFSKAPET UTVECKLINGS- OCH LÖNESAMTAL BRA LÖNESAMTAL Lönesamtal

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten Lönepolitiskt program Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 144. Distribueras av personalenheten LÖNEPOLITISKT PROGRAM Lönepolitiken är en del av kommunens personalpolitik. Lönebildning

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål.

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål. Din LÖN INNEHÅLL LÖNEN... 1 Rätt lön oavsett kön... 1 Nytt jobb ny lön... 1 Tips och råd... 2 Den individuella lönens beståndsdelar... 2 Övertidskompensation viktigare än du tror.. 3 Du ska ha kompensation

Läs mer

Lönesamtalet

Lönesamtalet www.lr.se Lönesamtalet Lönesamtalet Samtliga löneavtal för Lärarnas Riksförbunds medlemmar bygger på principen individuell och differentierad lön. Under de senaste åren finns en tydlig tendens att avtalen

Läs mer

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn Löneprocessen som förtroendeman är du motorn LÖNEPROCESSEN är mycket mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår under hela året och som består av många delar:

Läs mer

Löneavtal Fastigo - Unionen, AiF

Löneavtal Fastigo - Unionen, AiF Löneavtal Fastigo - Unionen, AiF Bilaga A Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Unionen samt AiF är ense om följande löneavtal från den 1 april 2016 till den 31 mars 2019. 1 Lönebildning

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun

POLICY. Lönepolicy. för. Hudiksvalls kommun POLICY Lönepolicy för Hudiksvalls kommun Lönesättning Hudiksvalls kommun har individuell och differentierad lönesättning. Kommunens lönepolitik ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang för utveckling

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET

ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET ATT SÄTTA LÖN I DET MINDRE FÖRETAGET Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom byggbranschen DAGS ATT SÄTTA LÖN Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren och

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS

Gemensam kommentar till RALS Gemensam kommentar till RALS 2013-2016 Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2013-10-04 Version 2.0 Innehåll Ingress... 4 Centrala parters stöd till lokala parter 5 Processtöd... 5 Obligatorisk konsultation...

Läs mer

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun

Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Lönepolicy, lönepolitik och löneväxling i Hofors kommun Hofors kommun fastställd av, KS 2008-03-03, 34 Lönepolicyn gäller från och med faställningsdatum Revideras 2016-08-31 2 (9) Hofors kommuns lönepolicy

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen.

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen. Kommunstyrelsen LÖNEPOLICY Beslutad i Kommunstyrelsen 2003-02-05 35 Lönepolicy skall användas som ett styrmedel och bidra till att målen för verksamheten uppnås och att den anställde stimuleras till goda

Läs mer

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna Lönebildningsavtal 1 juni 2017 tillsvidare Säkerhetsföretagen Ledarna Avtal om lönebildning i företagen Bilaga 1 Säkerhetsföretagen och Ledarna är ense om följande avtal om lönebildning för samtliga Säkerhetsföretagens

Läs mer

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna 1 Gemensamma utgångspunkter Avtalets inriktning är att uppnå en lönebildning som både arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan förstå och acceptera. Lönebildningen

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

L E D A R A V TA L E T. V ä s s a. l ö n e d i a l o ge n! Till stöd för lönesättningen framtaget i samarbete mellan. w w w. k f o.

L E D A R A V TA L E T. V ä s s a. l ö n e d i a l o ge n! Till stöd för lönesättningen framtaget i samarbete mellan. w w w. k f o. L E D A R A V TA L E T V ä s s a l ö n e d i a l o ge n! Till stöd för lönesättningen framtaget i samarbete mellan w w w. k f o. s e Inledning Denna dokumentation är ett stöd för chef och medarbetare,

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Handbok för. Lönesättande samtal. Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras.

Handbok för. Lönesättande samtal. Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras. Handbok för Lönesättande samtal Försvarsförbundets målbild: Varje medlems lön ska sakligt kunna motiveras. Lönesättande samtal I det lönesättande samtalet pratar du och din chef om sambandet mellan din

Läs mer

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy BOTKYRKA KOMMUN 1 [5] Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy Beskrivning av löneöversynsprocessen i Botkyrka kommun Löneöversynen är en årlig process som

Läs mer

Saco chefsguide. Att sätta lön

Saco chefsguide. Att sätta lön Saco chefsguide Att sätta lön En guide för dig som ska sätta lön vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att sätta lön på ett så bra

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid:

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid: AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 5 2 Övergripande mål för lönebildningen... 5 3 Löneprocessen... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun 2008-04-08 Lönepolicy i Lönepolicy i kommun Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Utgångspunkter för vår lönepolitik Vår lönepolicy är en viktig del av personalpolitiken och

Läs mer

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Lönebildning i företagen Utbildningsföretag Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 3 2 Företagets utveckling och medarbetarens kompetensutveckling... 4 3 Grundläggande

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2017 2020 Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehåll 1 Avtalets omfattning... 5 2 Principer för lönebildning och lönesättning... 5 2.1 Övergripande mål... 5 2.2 Lönerevisionens omfattning...

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna Att sätta lön i det mindre företaget Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna 1. Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016 01 12 Version Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet UFV-PA 2014/639 Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet Fastställd av Personaldirektören 2014-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Utgångspunkter 3 3. Lönepolitiska mål 3 4. Lönepolitiskt

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer