Social!Impact!Report!2013! Utsiktstornet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social!Impact!Report!2013! Utsiktstornet!"

Transkript

1 1 SocialImpactReport2013 Utsiktstornet

2 2 SammanfattningavJohannaValentin,grunare&VDUtsiktstornet Ettår.Jagharknappthunnitblinkaochplötsligtvaretöver.Mennärjagtittar tillbakaochskriverenhärrapporten,åkännsetsomattetvariten oänlighet. Ibörjanav2013sattejagtillsammansmeReachforChangeuppmålföråret. Jagkomihågattjag,litepaniskt,tänkteförmigsjälv Hurskajagklaraethär?? IenhärrapportenkanenläsaomUtsiktstornetsresaochhureolikamålen haruppnåtts,hurjagtagitmiggenomresearch,tillatttestakonceptochsean prövatem.framföralltharetvaritettåravattutforska,taininformation, lyssnaochmötamänniskor. StatistikfrånFriensvisaratt14%avelevernaintetrivsiskolanochenligt Skolverketmenarhela15%avelevernaiåk4att anraelevervisaratteinte gillarigpånågotvis,t.ex.genomattreta,viskaellerskämtaomig eneller fleragångeriveckanochimånaen.densiffranär18%ommanharutlänsk bakgrun. Barnbehövervaratryggaochkännagemenskapförattutvecklas,båesocialt ochintellektuelltochetärvautsiktstornetsträvarefter.otryggabarn(och ävenvuxnaförenelen)reageraroftameatttryckaneanra,vilketisintur skaparflerotryggabarn.ochkonsekvensernaärstora.professorni specialpeagogik,rolfhellin,unerstrykerattgrunenförallkunskapäratt upplevasjälvkänslaochattkännatrygghet.antropologenochsocialpeagogen HelleSchjelleruphävarattensocialaimensionenärenförutsättningföratt lärasigskolansämnenochförattbarnskakunnareflektera,iakttaochbeöma sigsjälvaisamvaroochsamarbetemeanra. Densocialasamvaronochtrivselnäralltsågrunlägganeförattbarnskakunna läraiskolan,menocksåförattutvecklaspersonligen. UneråretharUtsiktstornetesignat,testat,utvecklatochgenomförttvånya koncept:chessbattleochintegrationsprojekt. Meschacketsomennaturligmötesplats,skaparUtsiktstornetpositiva upplevelsermellanbarn,förattminskaföromarnaochöppnaerassinnenför merrespekt,nyfikenhetochförståelse.närviuppskattarvaranrasmångfal blirvitryggareochutvecklas,båesocialtochintellektuelltochinteminst,vara trygganogattvälkomnaochuppskattaetnyaochannorluna. MyckethargjortsochhäntuneråretiUtsiktstornet,iarbetetförökasocial trivseliskolan.ometkanniläsaomienhärrapporten. Jagtroealrigförettårseanattjagiagskullehakommitsålångtochha genomförtsåmycket.utsiktstornetshartagitsinaförstastaplanesteg hanlaromattblistabil.Detärmegläje,förväntanochspänningjagser framemot2014,ettårfylltavnyaupplevelserochmassoravnyamöten.

3 3 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 Utsiktstornet.. 4 Vision 4 Mål..4 Varförschack? 4 Meto 4 Vaharvigjort? 5 Aktiviteter.5 Organisation 6 Pathwayofchange..6 Effektmål 6 Koncept...7 ChessBattle.. 8 Integrationsprojekt 8 Barnmekoncentrationssvårigheter...8 Synlighet&Marknasföring 9 Peagoger.. 9 Allmänheten. 9 Opinionsbilare. 9 Samarbetspartners&Nätverk...10 Samarbetspartners...10 Nätverk...10 Meverkane...10 Affärsplan...11 Vahänernu?...11 Granskarenskommentarer...12 Bilaga: Bussinesmoelcanvas 1 ArtikelNorrasian....2 ArtikelLiljeholmen/Älvsjö...2 Balans`ochresultatrapport.X

4 4 Utsiktstornet VISION Schackbryterbarriärerochgerbarnenmöjlighetattutvecklassocialtoch intellektuellt. MÅL Attanvänaschacksomettpeagogisktverktygförintegrationochträningför barnmekoncentrationssvårigheter. VARFÖRSCHACK? Mångaassocierarschackmenågotgammalt,tråkigtochinteminstasocialt.På Utsiktstornetarbetarvistänigtförattassociationernaiställetskagåtillnågot somärnytt,kulochinteminstsocialt Faktumärattschackharegenskapersomgörettillenutmärktmötesplats.En platsärensegnaföreställningarflätassammantillengemensamverklighet.i schackfårmantänkasommanvill,etfinnsingeträttochingetfel.mankan tänkaenkelt,komplicerat,aggressivt,passivt,uppochner.schackspeletutgår alltifrånensegnakunskaperochmanutvecklaseftersinaegnaförutsättningar. Detärocksåenplatsärmanmötspålikavillkor.Kön,etniciteteller socioekonomiskbakgrunspelaringenroll.ommanintetalarsåbrasvenska, harfysiskahanikappellerharsvårtförsocialarelationerärschacken fantastiskinteraktion,överallagränser. Dessutomskaparschacketrumförattmanskakunnautvecklasitttänkane, varakreativ,lösaproblemochplanera.enläraresa: Mespelpåtelefoner, filmerpåtvochkonversationerpånätetskerallaktivitetframförögonenpåoss, ingentinghänerivårtegethuvu.meschackäretomvänt,nästaningenting hänerpåbräet,alltspelasuppihuvuet. Genomspeletssjälvanatur,övarvi påatthållafokus,koncentreraossochskapavåraegnaverkligheter. METOD Utsiktstornetutvecklarkonceptärschackfungerarsomettpeagogisktverktyg förintegrationochavkoncentrationsträning. Konceptenäresignaeförattfrämjasamarbete,kommunikationochrelationer samtkoncentration,fokusochträningiatt tänka.barnenspelarsällanklassisk schack,utanaktiviteternaäruppbyggasomövningarförattbelysasärskila områen,somkaniskuterasföreochefter. Enövningärtex.attettlagbeståeneavfyrapersonerspelarettpartischack motettannatlagochinnanochefterprataromhurmankommunicerarpåett brasätt,targemensammabeslutetc. Enannanövningärattmehjälpaveolikaschackpjäsernasväre,sättaihop olikakonstellationersomtillsammansgerenvisspoäng.

5 5 Ytterligareenövningäratttillsammansställauppschackpjäsersåfortsom möjligt,utanatttalamevaranra. Mångaavaktiviteternaärenklaattgenomföraochkräverenastattmanska vetahureolikapjäsernagårochvaeärvära.barnensamarbetar,tänker ochutvecklasmespeletsomrivkraft. Viutbilarlärarnaföratteskakunnautvecklabarnensschackkunskaperoch självakunnaanvänaschacksompeagogisktverktygochaktivteltai verksamheten. Konceptenkanvaraeneftermiagsaktivitet,ettregelbunetprojektuneren terminellerbegränsattillenspecifikprojektperio. VADHARVIGJORT? Mankanelain2013itreelar: 1.Förstaelenavåretbestoavresearch.Attförståbehovet,marknaenoch utbuetgenomattträffaskolor,lärareocheleverme,ochutan,schackpå schemat. 2.Anraelenbestoavattbörjaesignaochtestaolikaiéer,sehure fungeraeiverklighetenochseanutvecklaem.härbörjaejagocksåta kontaktmespecialpeagoger,rektorerochforskareföreventuellasamarbeten. 3.Trejeochsistaelenavåretgenomföresochutväreraeskoncepten.Även planeringförhurenspriningkuneseutsamtvilketfokus2014skulleha gjores. Löpaneuneråretharmyckettilagtsnerpåattbyggauppnätverkoch samarbetenmeolikarelevantasektorer,tex.skolochschackvärlen. Aktiviteter: Aktivitetersomgenomförtsuneråretharfokuseratpåutvecklingavkoncepten samtnätverkane. ChessBattle:Enlagtävlingmeblanaelagfrånolikaskolor.Tävlingensgrenar äresignaeförattfrämjasamarbeteochrelationerochgeeltagarnaenpositiv upplevelsetillsammans.chessbattlepågårunerenhalvag. Integrationsprojekt:Samarbetemellantvåskolorunerentermin,iethärfallet MälarhöjensskolaochKvarnbyskolaniRinkeby.Skolornabesöktevaranraen agimånaenunerhöstterminen.elevernaarbetaeiteamme schackassocieraeövningar,esignaeförattfrämjasamarbete,kommunikation ochlearskap.diskussionerkringfrågorsom Vaärsamarbete?Hurärmanen bravän? varvasmeschackövningarärelevernastimulerastillsamarbeteoch vänskap. EntiigarevariantgenomföresocksåiLunpåVårfruskolan. 1.PREJECT Research 2.TESTING Development 3.EXECUTION Evaluation

6 6 Föreläsningar:Utsiktstornetharvaritinbjuenattföreläsaomschacksom peagogisktverktygpåkonferenseriungernochlononförforskare, peagogerochanrasomärintresseraeavschacksomverktyg. Utåtriktaeaktiviteter:UtsiktstornethareltagitpåRixFmfestivalen,Tele2 ArenasinvigningsamtAlmealen.Besökarefickgåenschacktipsrunaochelta ienminivariantavchessbattlesamtiigtsomvispreinformationom Utsiktstornet. Organisation UtsiktstornetärettAktiebolagmevinstbegränsning,vilketbetyerattallvinst återinvesterasiverksamheten. JohannaValentinärensamanställ.Konsulterhargjortpunktinsatseroch volontärersamtpeagogerharvaritknutnatillspecifikaprojekt.utsiktstornet harocksåarbetattättihopmesamarbetspartnerssomt.ex.schackiskolanoch Stockholmsschackförbun. PathwayofChange2013 EFFEKTMÅL Öka%koncentrationsförmåga%och%förbättrae%sociala%relationer%blan%eltagane% barn.%% Deltagane%barn%känner%öka%respekt%och%förståelse%för%barn%från%olika% socioekonomiska%bakgruner% Jagharinsettattviärlika,baraförattomärmörkaochintepratarren svenskabetyerinteetattviärolika.vigårpåsammaaktiviteterpåfritien

7 7 ochvilärosssammagrejor.vileverfortfaranepåsammasätt Evelina10år, eltagareiintegrationsprojektet. Genomenkätunersökningarochintervjuermelärareocheleverharvimätt effektenaveolikaschackkoncepten.resultatenvisartyligtpåhur schackkonceptenpånaturligtsättharskapatrelationerochförståelsemellan barnen,utanförschacket.hela83%aveltagarnaiintegrationsprojektetmenar attefåttvännerfrånenskolaesamarbetatme. Flerabarnharspontantnämntattevelathamerrasterförattlekamesina nyavännersamtönskatattgöraflersamarbetenmeanraskolor,ävenhär ocksåutanförschacket.kvarnbyskolanochmälarhöjensskolastartaeett gemensamteckarprojektisvenskan,efterattintegrationsprojektetvar genomfört.ävenieolikachessbattlearrangemangenumgickselevernai pauserna: Det%fungerae%utmärkt,%många%av%lagen%småpratae%om%allt%möjligt% mellan%uppgifterna %De%vill%gärna%vara%me%igen,%skriverAnetteSöerberg, lärarepåhevigeleonorasomeltogichessbattleimajistockholm. Innanintegrationsprojektetbörjaeuttrycktebarnfrånbåaskolorenoroöver attbesökavaranrasskolorochområen.efterförstamötetskrev Kvarnbyskolansläraresåhärienutvärering: Vi%lärare%på%Kvarnbyskolan%tackar% för%en%trevlig%ag.%många%av%våra%elever%tyckte%att%et%är%en%bästa%agen%hittills.% De%längtar%rean%efter%nästa%tillfälle. ÄvenMälarhöjensskolasaiutväreringen attoronochräslanförattåkatillrinkebyintelängrefanns. Mångaavlärarnavimöterprataromattschacketskaparettrumavlugnoch koncentration,somannarsärovanligtattuppnåiskolan.någramenarocksåatt eharenallmänpåverkanpåfokusetiklasrummet. Analys:Etttyligtresultatärattkonceptenskaparettnaturligtmötemellan eleverna,somleertillrelationerochvänskapersomintenövänigtvisär kopplaetillschacket,vilketstämmervälöverensmevårtmål. Detharelvisvaritsvårtattgöraenkätunersökningarmeelevernaå tolkningarnaavfrågornaharvaritolika.merkvalitativaintervjuermeeleverna kommeratttillämpas2014föratttyligareförståvaefåttutavatteltai koncepten. Måletmeenökakoncentrationsförmågaärsärskiltkopplattillbarnme koncentrationssvårigheter.dåkonceptetänraesigunervägenäretförst 2014somvikommerattbörjagöramätningaravetta. KONCEPT Detharvaritroligareänmeloifestivalen. (elevfrånvårfruskolanilun) Uner2013harUtsiktstornetarbetatmesåkallaprototypinggenomatt esignakonceptochaktiviteter,testaemiskolor,utväreraem,utvecklaem, testaemigenochsåviare. Detfinnsnutvåheltfärigakonceptsomkananpassasefterskolansbehovoch resurser.

8 8 ChessBattle: ChessBattlehartestatsochutförtsfemgångeruner2013mesammanlagtca 160barnfrån4skolori3kommuner.Fokusärpåatteltagarnasamarbetar,lär kännavaranraochfårenpositivupplevelsetillsammans. Övningarnamekluringaroch svosh övningenvarspännaneförelevernaoch gjoreettyligtattetvarenlagkamp. (lärareihevigeleonoraskolapå Östermalm) Integrationsprojekt: 77%svaraeattetbästameprojektetvarattlärakännanyakompisar. Integrationsprojektetärettlängreochmerjupgåeneprojekt.Fokusliggerpå atteltagarnaskasamarbetaochlärakännavaranragenom schackaktiviteterna.mellanaktiviteternaförankrasupplevelsernagenom iskussionerochsamtalkringtemansomt.ex.kommunikation,samarbeteoch vänskap. Integrationsprojektethartestatsientiigversionengångochutförtssom färigtkonceptengång.sammanlagtharca180barneltagitfråntreskoloroch tvåolikakommuner.härärnågrakommentarerfråneltagareiprojektet: Jagtyckteattetvarjätteroligtochjagfickjättejättemångavänner (elevfrån Mälarhöjensskola) Detvarroligtattlärakännaom.Domärsåsnällaochvarmoiga.Irastenvar etjätteroligtallasattiensakochblevsnurra. (elevfrånkvarnbyskolan) Barnmekoncentrationssvårigheter: Ytterligareettkoncept,riktattillbarnmekoncentrationssvårigheter,äruner utveckling.olikavariantertestaesietttiigtstaiumochutväreringarna gjoreattviänraeriktningochnuarbetarmeettnyttkonceptsomtränar arbetsminnet.uner2013vartresärskolorinvolveraemesammanlagt27 elever. Totaltharrygt500barneltagitiUtsiktstornetsaktiviteteruner2013, meräknatkoncept,testaktiviteter,eltaganepåtele2arenansinvigningsamt RixFMfestivalen. Analys:Attanvänaprototypingvarbraförattsnabbttareapåvasom fungeraeochinte,samtomkonceptenvarpårättspår.därföränraesockså enelriktlinjeriförhållanetillpathwayofchange,somsattesuppmereach forchangeibörjanav2013.blanannatänraesiginriktningenförbarnme koncentrationssvårigheter.detnyakonceptetärunerutvecklingochräknas meatttestasuner2014.ävenmåletomatt positivskolgång skulleuppnås genomschacketharänrats.visserligenharfleralärarenämntiintervjuernaatt barnenserframmotschackaktiviteterna,menfokusärintelängrepåatt schacketisigskafåbarnenattvaramerpositivainställatillskolansomhelhet. IénkomfrånettschackkonceptiUSA,menåskolsystemetserväligt annorlunautisverigepassaretintepåsammasätt.iställetblirfokusuner 2014attbarnmekoncentrationssvårigheterskafåöka koncentrationsförmåga,vilketkangöraetlättareföremattföljameiskolan ochpåsåsättblimerpositivtinställaeftersometgårbättreförem.

9 9 FlerochenklaremetoerförutväreringbehöverutvecklasförChessBattleoch Integrationskoncepten,särskiltkvalitativaintervjuerärvärefullanärbarnen gårilågochmellanstaiet. SYNLIGHET&MARKNADSFÖRING Mångaharvisatintresseochtycktattschacksompeagogisktverktygiskolan harlåtitspännane,särskiltsomettreskapförinkluering. Peagoger Uner2013harUtsiktstornetnåttuttillflerän1400peagogeriSverigegenom atteltaisettmässansomriktarsigtilllärareochpeagoger,genomschacki skolansnyhetsbrevsomgåruttillpeagogersomarbetarmeschackochimöte melunsresursskolor. Allmänheten PåTele2arenasinvigningochRixFM festivaleneltogöver200barni UtsiktstornetsaktiviteterochiGöteborgstoJohannaValentininför 10000människorochberättaeomUtsiktstornetsverksamhet. PåRixFMfestivalentogUtsiktstornetinitiativtillattartistersomYohio, RobinStjärnbergochUlrikMuntherspelaeschackmotenfestival eltagare.fleraavemtwittraeomhänelsensomspresochelaes påtwitteraverasfans. UtsiktstornetharmeverkatiraioreklampåRixFMgenomReachfor Change,meverkatitvåartiklarilokaltiningar(sebilaga)samtolika schacktiningarochcommunities.sverigesraio Stuioettgjoreett reportageomprojektetmekvarnbyskolanochmälarhöjensskola.(hör här: 4982) JohannaValentinharutsettstillMångfalsförebilavpostkoslotteriets projekt HelaSverige förmångfalochtolerans. Opinionsbilare UneråretharUtsiktstornetträffatolikaopinionsbilareförattetableraschack somettpeagogisktverktyg,äriblangarrykasparovochjuithpolgar tvåav värlensbästaschackspelareochleaneinomarbetetmeattetableraschacki skolanieuropaochusa.utsiktstornetharävenvaritiialogmeolle Johnselius,staselsirektöriKista,meSöertäljekommunochme kommunpolitikeriblanannatalmealen. Analys:Detharvaritstortintresseochmångaärnyfikna,menetharockså varitsvårtatthittaframtillemsomharmaktattpåverka.förattnåuttill skolornaäretiförstahanrektorerochläraresommåsteövertygas,eftersom eharmanatattbestämma.detärärförpåemfokusskaläggasuner2014 förattsäljainkonceptenochkommainiskolvärlensamtvisaförematt konceptenärtrovärigaochfungerar.unervåren2014kommerutsiktstornet

10 10 meverkasomföreläsarepåmalmöhögskolaskursischackpeagogikme32 lärareochpeagogerfrånhelasverige. Detfinnsenrörelseivärlenkringskolschacksomväxerocharbetarföratt etableraschacksomettpeagogisktverktyg.utsiktstornetharbyggtuppbra kontaktochstortnätverktillleareiolikaläner,blanannatenglan,inien, Canaa,UngernochArmenienochhoppaspåkonkretasamarbetenuner2014. SAMARBETSPARTNERS&NÄTVERK Ettstortarbeteharlagtsnerpåattnavigeraiskolochschackvärlenföratt hittasamarbetspartners,nätverkochpersonersomkanvaraenelav Utsiktstornetsutveckling. Samarbeten Sverigesschackförbunharbiståttmekontakter,nätverksamtsparring unerhela2013.inför2014kommerytterligaresamarbetengenomföras, blanannatettmestockholmsschackförbunföratttillsammans genomförachessbattleme1000barnifebruari.samarbetetgällerbåe ekonomiochpraktisktutförane. Konceptetförbarnmekoncentrationssvårigheterstösavtvåskolor, somkommeratttestaet,samtavforskare,professorerochpsykologer somkommeratthjälpatillmeattvalierakonceptet. Nätverk Uner2013harUtsiktstornetvaritinbjuenochförelästiLononpå konferensen Chess&Eucation samttillungernsschackfestivalför skolschack.vibåatillfälleneltogvärlensleane skolschackorganisationerochforskaresomstuerarvilkapositiva effekterschacketkanha.deltaganelänervaralltfråninienoch ArmenientillUSAochDanmark. UtsiktstorneteltogiLononiettinternationelltforskningsmöteom schacksompeagogisktverktyg.forskarefrånblanannatenglan, Frankrike,Italien,USAochUngerneltogförattelaerfarenheteroch knytakontakterförgemensamforskning. IseptemberträffaeUtsiktstornetorganisationenChessintheschoolsi USAsomhararbetatmemerän400000ungomariNewYorkföratt meschacksomverktygfåemattstueraviare.mötetvartillföratt såvälknytakontaktersomattelaerfarenheterochgeinspirationtill Utsiktstornetsverksamhet. Meverkane UtöverJohannaValentin,somärfulltianställ,hartvåpersonervarit projektanställaunersammanlagttvåmånaer. Allakonceptbyggerpåattskolansinvolveraepeagogerharenaktiv roll.sammanlagthar28peagogereltagituneråretsamtnågraextra fritispeagogerochförälrarvienstakatillfällen.

11 11 Frivilligaharhjälpttillmeblanannatgrafiskesign,textokument, sparring,processlening,lettelaravintegrationsprojekten,utvecklat hemsianocharbetatmesocialameier. Analys:DetfinnsenstornyfikenhetochintresseförUtsiktstornetsverksamhet, menförmångakrävsinteraktivamötenförattförklarautsiktstornetskoncept. Detfinnsstorpotentialinternationellt,båeförsamarbete,forskningmenäven spriningavutsiktstornetskoncept.flerekonomiskasamarbetenbehövergöras somtex.rekryteringavsponsorerochsamarbetsprojektmeprbyråer. AFFÄRSPLAN Businessmoelcanvasärenvariantavenaffärsplanförattfåentyligöversikt. Dokumentetfinnsbifogat#1.Orinomparantesärplaneraeför2014. Analys:Mångainriktningarochprototypinghargjortenaffärsplansvåratt tyliggöra.2014kommerfokusattliggapåattgöraenaffärsoch kommunikationsplansomutsiktstornetkanvilapå. Ansökningarhargjortsuner2014mevarieraesvar.Viharfåttstöpå sammanlagt sekförchessbattle,menåvårsamarbetspartnerär ansvarigförekonominsynsetinteibalansochresultatrapporten.viväntar ävenpåsvarfrånansökningargjorauner2013. Vahänernu 2014kommeratthanlaomattfåUtsiktstornettillattblienstabilverksamhet somkanbörjaväxa.fokuskommerattliggapåattutvecklaaffärsmoellen, organisationenochenplanföruppskalning. ChessBattleme1000barnkommergenomförasifebruarisomettleiattnåut tillflerbarnochskolor.konceptenskabörjasäljasintillskolorochetska byggasenstrukturförattflerskolorskallkunnaanvänasigavschacksom inklueraneverktyg. Ettstortfokuskommerattliggapåattutvecklakonceptetkringbarnme koncentrationssvårigheter.enmarknasföringsochkommunikationsplanska utformasmemåletattkonceptetskavaraklartförförsäljning,spriningoch uppskalningtill2015.förattvalierakonceptetkommerforskninggenomföras löpaneuner2014samtfortsättaefterattkonceptetärklart. Liksom2013kommer2014bliettspännaneårmeutmaningar, överraskningar,succéerochinteminstmötenmeochmellanmassoravbarn. 2013togUtsiktstornetsinaförstastaplanesteg,2014bliråretåUtsiktstornet tarsigframmebestämakliv.

12

13 Sveriges schackförbun och Schack i skolan: För kontakter, kunskap och samarbeten kring utveckling av schack i skolan Samarbetsskolor: För eltagane, utvärering och feeback av integrationsprojekt och Chess Battle. Reach for Change: För ekonomiskt stö, kontakter och rå Team bakom schack som specialpeagogiskt verktyg: Forskare, psykologer, specialpeagoger och rektorer för rå och feeback. Möte mellan barn - Chess Battle - Integrationsprojekt - (Samarbetskoncept) Intellektuell utveckling & självförtroene - Schack i resursskolor - (Utveckling av program för barn me koncentrationssvårigheter) - (Forskning på arbetsminne och schack) Koncept - Chess Battle - Integration, samarbete och inkluering (Kurser) (Program) Schack bryter barriärer och ger alla barn en möjlighet att utvecklas socialt och intellektuellt Inkluering och framgångar leer till bättre självförtroene och större trygghet i sig själv. Trygghet leer till förståelse, respekt och personlig utveckling. Personliga Flexibla Optimistiska Kunniga (Service) (Rå) (Utbilane) Sveriges schackförbun: Schack i skolan Offentliga tillställningar Mässor Meia: Raio, Tiningar (Rektorsträffar) Primära: Elever me arbetsminnesproblem i grunskolan Låg- och mellanstaieelever från olika socioekonomiska områen Sekunära: Peagoger Rektorer Offentliga tjänstemän och politiker Privatpersoner som vill stötta Förälrar Ieella organisationer Företag Forskare Mynigheter Lön Aministration Material Resor (Programutveckling) (Kommunikation & marknasföring) Reach for Change Foner (Koncept) (Program) (Kurser) (Teambuiling/Kick off)

14

15

16

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT

VERKSAMHETSRAPPORT VERKSAMHETSRAPPORT 2014-02-05 Med spel på telefoner, filmer på TV och konversationer på nätet sker all aktivitet framför ögonen på oss, ingenting händer i vårt eget huvud. Med schack är det omvänt, nästan

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Schackmatte för framtidens skola

Schackmatte för framtidens skola Schackmatte för framtidens skola Schack4an Schack i skolan Internationell utblick Idén Resultat Forskning och utvärdering Schackmatte Praktiska exempel Vad är på gång? Schack4an Schack4an är världens största

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204

Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204 Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204 Redovisning hösten 2010 Det verkar som om det har bildats 52 skolschackklubbar under hösten 2010, och som har registrerats så att de finns med i medlemregistreringen

Läs mer

Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola.

Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola. Syfte Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola. Syftet med den här uppsatsen är dels att ta reda på hur tidigt man kan börja lära barnen/eleverna spela schack

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Instrumenttekniska Föreningen

Instrumenttekniska Föreningen Instrumenttekniska Föreningen Mycket av landets utveckling bygger på framsynt professionell automation Instrumenttekniska föreningen - för industriell automation - Basindustrin i Sverige har mer än en

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Schack i skolan. Redovisning HT2010. Ett samarbetsprojekt mellan Region Halland, Sveriges schackförbund och Hallands schackförbund

Schack i skolan. Redovisning HT2010. Ett samarbetsprojekt mellan Region Halland, Sveriges schackförbund och Hallands schackförbund Schack i skolan Redovisning HT2010 Ett samarbetsprojekt mellan Region Halland, Sveriges schackförbund och Hallands schackförbund Bakgrund I början av våren 2010 beviljades projektet Schack i skolan 200

Läs mer

Eramus+ mobilitet. - skola och vuxenutbildning 2015-09-16

Eramus+ mobilitet. - skola och vuxenutbildning 2015-09-16 Eramus+ mobilitet - skola och vuxenutbildning 2015-09-16 Kristina Dahlberg Mikael Engström Ramirez Birgitta Fridell Anna Rehnström Oskar Von Schreeb Marina Zivkovic Djudjic Polhemssalen Mobilitet skola

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (7) Borlänge kommun

Innehållsförteckning 2 (7) Borlänge kommun Verksamhetsrapport för Kvarnsvedens fritidshem och Amsbergs fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... 3 2.2. Organisation...

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten

Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Bilaga 6 Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Avfall Avfallsverksamheten ansvarar för insamling och omhänertagane av hushållsavfall och ärme jämförligt hushållsavfall från verksamheter.

Läs mer

Kandidatarbete I- data

Kandidatarbete I- data Kandidatarbete I- data TDDD83 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se Journey line X KURSINFORMATION Mål Utveckla e? litet webbaserat affärssystem av typ e- bufk. Skriva rapport inkl marknasföringsplan för

Läs mer

Skolutvecklingsprojektet.

Skolutvecklingsprojektet. Skolutvecklingsprojektet När projektet startade (2013) Låga skolresultat sedan länge Upplands Väsby kommun på plats 266 av 290 i bästa skolkommun Sverige under genomsnitt i OECD Meritvärdet (åk 9) lägst

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Har du någon gång stött på något som verkar vara för bra för att vara sant?

Har du någon gång stött på något som verkar vara för bra för att vara sant? Presenteras av Har du någon gång stött på något som verkar vara för bra för att vara sant? Reservationer Det finns inga garantier gällande eventuella inkomster som kan förväntas i vad som presenteras i

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

ASPERO IDROTTSGYMNASIUM. Skolplan 2007. Skolplan. Antagen av skolstyrelsen 070620. Org nr: 556636-3973

ASPERO IDROTTSGYMNASIUM. Skolplan 2007. Skolplan. Antagen av skolstyrelsen 070620. Org nr: 556636-3973 0 Antagen av skolstyrelsen 070620 1 en är Asperos styrdokument för den dagliga verksamheten för samtliga, elever och personal, vid Asperos skolor. Genom skolplanen förtydligas de övergripande styrdokumenten

Läs mer

Arbetsplan Dallidenskolan Kils kommun 2015/2016

Arbetsplan Dallidenskolan Kils kommun 2015/2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Niclas Larsson, niclas.larsson@kil.se 2015-09-02 Arbetsplan Dallidenskolan Kils kommun 2015/2016 KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

Förutsättningar för Samverkan och Utveckling

Förutsättningar för Samverkan och Utveckling Förutsättningar för Samverkan och Utveckling BEHOV MÅL VÄRDEGRUND TID ANTAGANDEN I Strömstad försöker alla vi som på något sätt arbetar med barn och familjer att utgå från ett gemensamt förhållningssätt

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Presentationen innehåller detta

Presentationen innehåller detta Presentationen innehåller detta Mina erfarenheter och lärdomar från att ha planerat, startat, kordinerat, deltagit i samt följt upp Hälsoskola i Södertälje och Oxelösund 2016-09-21 Maria Lerjerud 1 Jag

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Projektledning. Kristian Widén, PhD

L U N D S U N I V E R S I T E T. Projektledning. Kristian Widén, PhD Projektledning Kristian Widén, PhD 1 Kunskapsmål Introduktion till personella resurser 2 Personella resurser 3 Personella resurser Människor avgör utgången av projekt 4 Vad är ledning av personella resurser?

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

! I Upploppet följer vi kompisgänget infria drömmen.! ! men till vilket pris?

! I Upploppet följer vi kompisgänget infria drömmen.! ! men till vilket pris? I en förort där utanförskapet skapat egna regler, föds drömmen om ett samhälle där varken polis eller politiker vågar sig in.!! I Upploppet följer vi kompisgänget infria drömmen.!! men till vilket pris?

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Borås Faställt av: Utbildningsnämnden Datum: 26 oktober 2010 För revidering ansvarar: Utbildningsnämnden, förutom

Läs mer

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun Verksamhetsbeskrivning 081120 St:Olof Resursskola: Skolan ligger i ett kulturlandskap med skog och hav i omedelbar närhet. Skolan erbjuder undervisning i alla kärnämnen,

Läs mer

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Bakgrund Omorganisation Januari 2011 o Arbetsmarknadsenheten (AME) Sektor Arbete, Trygghet

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Fler politiker i skolan, kärlek till alla och mindre stress är viktigast för att kunna ha ett bra liv

Fler politiker i skolan, kärlek till alla och mindre stress är viktigast för att kunna ha ett bra liv Datum 2003-04-25 Fler politiker i skolan, kärlek till alla och mindre stress är viktigast för att kunna ha ett bra liv Att ha ett bra liv innebär större inflytande i politiken för unga, kärlek och respekt

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning Fokusgrupp Gislaved

Bilaga 3. Sammanställning Fokusgrupp Gislaved Bilaga 3 Sammanställning Fokusgrupp Gislaved Deltagare: 7 personer Kön Ursprungsland Ankomstår Ålder idag Ålder vid ankomst År i Sverige Kvinna Chile 2006 23 19 4 Kvinna Chile 2006 31 27 4 Man Bosnien

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'$()%#*'+,)"+*' -./0' ' "#$%"%"$& " Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Organisationen... 5 Verksamhets idé""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#

Läs mer

Mitt Livs Chans. Mentorprogram Östergötland Vill du göra skillnad på riktigt? Bli mentor i Mitt Liv

Mitt Livs Chans. Mentorprogram Östergötland Vill du göra skillnad på riktigt? Bli mentor i Mitt Liv Mitt Livs Chans Mentorprogram Östergötland 2016-2017 Vill du göra skillnad på riktigt? Bli mentor i Mitt Liv Mitt Livs Chans Mentorprogrammet Syfte och innehåll Mentoruppdraget ger en ökad insikt i mångfaldsfrågan

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP - individ och process. Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning Hans.Landstrom@fek.lu.se

ENTREPRENÖRSKAP - individ och process. Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning Hans.Landstrom@fek.lu.se ENTREPRENÖRSKAP - individ och process Hans Landström Institutet för Ekonomisk Forskning Hans.Landstrom@fek.lu.se Entreprenören som individ Exempel på olika kategorier entreprenörer Innovatörer Affärsmän

Läs mer

Anhörigstöd det lönar sig

Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd i samverkan - Hur löser vi framtidens utmaningar? Tomelilla den 22 september 2016 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Anhöriga

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran Värdegrund, vision, arbetsmetod För var och en inom Strands förskolor Att få växa och utvecklas med förundran Alla ska med! Allt går! Alla gör skillnad! Alltid framåt! Välkomna till Strands förskolor För

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

PRO-SKILLS. http://www.pro-skills.eu/ Grundläggande färdigheter för socialt marginaliserade vuxna som grund för livslångt lärande

PRO-SKILLS. http://www.pro-skills.eu/ Grundläggande färdigheter för socialt marginaliserade vuxna som grund för livslångt lärande PRO-SKILLS Grundläggande färdigheter för socialt marginaliserade vuxna som grund för livslångt lärande http://www.pro-skills.eu/ Calle Carling Åbo Akademi i Vasa ccarling@abo.fi Pro-Skills partner Nio

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER 10-12 OKTOBER 2017 ELMIA, JÖNKÖPING ÖVERSIKT KONFERENS TISDAG TID VISION REGELVERK LOGISTIK/ AFFÄRER 09.00-11.40 En kvart innan varje hel timme är det paus och möjlighet

Läs mer

Vägen mot inkluderande och utmanande lärmiljöer.

Vägen mot inkluderande och utmanande lärmiljöer. Vägen mot inkluderande och utmanande lärmiljöer. Observationsmallar Foto: Anna Alexander Olsson Helsingborgs stads skolor en inkluderande skola Skolans främsta uppgift är att förmedla kunskap. Det innebär

Läs mer

Stort intresse i hela landet

Stort intresse i hela landet Stort intresse i hela landet Konferensen om den digitala plattformen visade på ett stort intresse i hela landet. 85 personer från 32 kommuner kom för att se vad plattformen kan erbjuda för en ännu bättre

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

Vision och Värdegrund Nyköpings Ungdomsfullmäktige

Vision och Värdegrund Nyköpings Ungdomsfullmäktige Vision och Värdegrund Nyköpings Ungdomsfullmäktige 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 4 Primära mål...5 Sekundära mål...5 Värdegrund... 6 Demokratiskt...6 Partipolitiskt obundet...6

Läs mer

Utveckling kan betyda lärande för det ska ske behöver lärandet i vårdens vardag utvecklas

Utveckling kan betyda lärande för det ska ske behöver lärandet i vårdens vardag utvecklas Utveckling kan betyda lärande för det ska ske behöver lärandet i vårdens vardag utvecklas Utvecklingskraft maj 2015 Karin Thörne Övergripande studierektor VFU Futurum akademin för hälsa och vård Doktorand

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Arbetsmaterialet är gjort för att användas i Värmlandskooperativens Utbildning för utveckling

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum LillaEdet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Framtidens Ledare Framtidens Ledare SYFTE Marknadsföra regionen som en attraktiv arbetsplats Skapa en gemensam arbetsmarknad och stimulera ökar rörlighet Öka nätverksskapande Ta vara på kompetens hos nuvarande

Läs mer

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Mitt uppdrag var att ta fram annonser för Provins fems kursverksamhet. Sedan tidigare hade de information om hela sitt kursutbud i varje annons. Den informationen

Läs mer

Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information. Scenario 2. Med fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens

Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information. Scenario 2. Med fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens Scenarion, 20130206 Den efterfrågade verksamheten i West Sweden (WS) kan beskrivas utifrån tre olika huvudområden; Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information Scenario

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se Syfte

Läs mer

Varför gör dom inte som vi säger?

Varför gör dom inte som vi säger? SIS 30 november 2005 Varför gör dom inte som vi säger? Magnus Enell Enell Sustainable Business AB ? Vilka är dom? Vad säger vi? Varning! En varning utfärdas för innehållet i min föredragning; Personer

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING

Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening VÅR LOKALFÖRENING Interna möten Vi har styrelsemöte ca en gång per månad. Till styrelsemötena inbjuds andra aktiva medlemmar för att delta i diskussionerna

Läs mer

Minneslek Är ett program som syftar till att träna arbetsminnet hos barn med koncentrationssvårigheter.

Minneslek Är ett program som syftar till att träna arbetsminnet hos barn med koncentrationssvårigheter. Minneslek Minneslek Är ett program som syftar till att träna arbetsminnet hos barn med koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller nio olika övningar, både visuella och auditiva. Svårighetsgraden

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA Mentorskap-ett komplement till vägledning 30.10.2014 Jenny Asplund, projektledare, FIKA! Disposition Vad är mentorskap? Luckan Integration Projektet FIKAs mentorskapskoncept Hur stöder mentorskapet vägledningen?

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Mallen skall ses som ett arbetsmaterial, vilket betyder att andra kompletterande delar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Miljönämndens arbetsinstruktion

Miljönämndens arbetsinstruktion DNR:2015-2391 SID 1(6) Miljönämndens arbetsinstruktion Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Miljönämndens

Läs mer

Social Impact Report 2013!

Social Impact Report 2013! Social Impact Report 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2013... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3"#$%&%'( 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

FORZA UNGDOM SOCIAL IMPACT REPORT 2013-02- 26

FORZA UNGDOM SOCIAL IMPACT REPORT 2013-02- 26 FORZA UNGDOM SOCIAL IMPACT REPORT 2012 2013-02- 26 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Introduktion... 4 Organisationen... 5 Samhällsproblemet... 5 Verksamheten... 5 Målgruppen... 6 Vision... 6 Organisationsstruktur...

Läs mer

3 Nya kunder på 1 månad. Av workitsimple Det ska vara enkelt att arbeta med IT

3 Nya kunder på 1 månad. Av workitsimple Det ska vara enkelt att arbeta med IT 3 Nya kunder på 1 månad. Arbetsbok nummer 3. Skapa ett nätverk av personer som sänder dig nya kunder. Av workitsimple Det ska vara enkelt att arbeta med IT Varma brev. Hej, Jag vill uppdatera dig på. Som

Läs mer

SPONSORBROSCHYR SÄSONGEN ELITSERIEHANDBOLL

SPONSORBROSCHYR SÄSONGEN ELITSERIEHANDBOLL SPONSORBROSCHYR SÄSONGEN 2016-17 ELITSERIEHANDBOLL HEJ OCH VÄLKOMMEN! HK Malmö är en hårt satsande förening som blandar elithandboll med ett stort hjärta och samhällsansvar. Vi vill erbjuda en öppen, utvecklande

Läs mer

Sammanfattning av rapporten. Familjecentraler i Västra Götaland en utvärdering

Sammanfattning av rapporten. Familjecentraler i Västra Götaland en utvärdering Sammanfattning av rapporten Familjecentraler i Västra Götaland en utvärdering Agneta Abrahamsson Vibeke Bing Mikael Löfström oktober 2009 Familjecentralen den självklara mötesplatsen Socialstyrelsen föreslår

Läs mer

Värt att veta om ADHD

Värt att veta om ADHD Sidan 1 Värt att veta om ADHD - förhållningssätt & strategier för personal Anna Backman Legitimerad psykolog ADHD-center, SLSO anna.backman@sll.se Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Vad innebär svårigheterna?

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Integration Arbete. Det var en gång en dröm. Den handlade om att mötas på lika nivå. Att få ge och ta emot...

Integration Arbete. Det var en gång en dröm. Den handlade om att mötas på lika nivå. Att få ge och ta emot... Integration Arbete Det var en gång en dröm. Den handlade om att mötas på lika nivå. Att få ge och ta emot... Integration Arbete Afrikansk tradition Afrikansk kultur Lite olika är vi ju förstås... Integration

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer