Social!Impact!Report!2013! Utsiktstornet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social!Impact!Report!2013! Utsiktstornet!"

Transkript

1 1 SocialImpactReport2013 Utsiktstornet

2 2 SammanfattningavJohannaValentin,grunare&VDUtsiktstornet Ettår.Jagharknappthunnitblinkaochplötsligtvaretöver.Mennärjagtittar tillbakaochskriverenhärrapporten,åkännsetsomattetvariten oänlighet. Ibörjanav2013sattejagtillsammansmeReachforChangeuppmålföråret. Jagkomihågattjag,litepaniskt,tänkteförmigsjälv Hurskajagklaraethär?? IenhärrapportenkanenläsaomUtsiktstornetsresaochhureolikamålen haruppnåtts,hurjagtagitmiggenomresearch,tillatttestakonceptochsean prövatem.framföralltharetvaritettåravattutforska,taininformation, lyssnaochmötamänniskor. StatistikfrånFriensvisaratt14%avelevernaintetrivsiskolanochenligt Skolverketmenarhela15%avelevernaiåk4att anraelevervisaratteinte gillarigpånågotvis,t.ex.genomattreta,viskaellerskämtaomig eneller fleragångeriveckanochimånaen.densiffranär18%ommanharutlänsk bakgrun. Barnbehövervaratryggaochkännagemenskapförattutvecklas,båesocialt ochintellektuelltochetärvautsiktstornetsträvarefter.otryggabarn(och ävenvuxnaförenelen)reageraroftameatttryckaneanra,vilketisintur skaparflerotryggabarn.ochkonsekvensernaärstora.professorni specialpeagogik,rolfhellin,unerstrykerattgrunenförallkunskapäratt upplevasjälvkänslaochattkännatrygghet.antropologenochsocialpeagogen HelleSchjelleruphävarattensocialaimensionenärenförutsättningföratt lärasigskolansämnenochförattbarnskakunnareflektera,iakttaochbeöma sigsjälvaisamvaroochsamarbetemeanra. Densocialasamvaronochtrivselnäralltsågrunlägganeförattbarnskakunna läraiskolan,menocksåförattutvecklaspersonligen. UneråretharUtsiktstornetesignat,testat,utvecklatochgenomförttvånya koncept:chessbattleochintegrationsprojekt. Meschacketsomennaturligmötesplats,skaparUtsiktstornetpositiva upplevelsermellanbarn,förattminskaföromarnaochöppnaerassinnenför merrespekt,nyfikenhetochförståelse.närviuppskattarvaranrasmångfal blirvitryggareochutvecklas,båesocialtochintellektuelltochinteminst,vara trygganogattvälkomnaochuppskattaetnyaochannorluna. MyckethargjortsochhäntuneråretiUtsiktstornet,iarbetetförökasocial trivseliskolan.ometkanniläsaomienhärrapporten. Jagtroealrigförettårseanattjagiagskullehakommitsålångtochha genomförtsåmycket.utsiktstornetshartagitsinaförstastaplanesteg hanlaromattblistabil.Detärmegläje,förväntanochspänningjagser framemot2014,ettårfylltavnyaupplevelserochmassoravnyamöten.

3 3 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 Utsiktstornet.. 4 Vision 4 Mål..4 Varförschack? 4 Meto 4 Vaharvigjort? 5 Aktiviteter.5 Organisation 6 Pathwayofchange..6 Effektmål 6 Koncept...7 ChessBattle.. 8 Integrationsprojekt 8 Barnmekoncentrationssvårigheter...8 Synlighet&Marknasföring 9 Peagoger.. 9 Allmänheten. 9 Opinionsbilare. 9 Samarbetspartners&Nätverk...10 Samarbetspartners...10 Nätverk...10 Meverkane...10 Affärsplan...11 Vahänernu?...11 Granskarenskommentarer...12 Bilaga: Bussinesmoelcanvas 1 ArtikelNorrasian....2 ArtikelLiljeholmen/Älvsjö...2 Balans`ochresultatrapport.X

4 4 Utsiktstornet VISION Schackbryterbarriärerochgerbarnenmöjlighetattutvecklassocialtoch intellektuellt. MÅL Attanvänaschacksomettpeagogisktverktygförintegrationochträningför barnmekoncentrationssvårigheter. VARFÖRSCHACK? Mångaassocierarschackmenågotgammalt,tråkigtochinteminstasocialt.På Utsiktstornetarbetarvistänigtförattassociationernaiställetskagåtillnågot somärnytt,kulochinteminstsocialt Faktumärattschackharegenskapersomgörettillenutmärktmötesplats.En platsärensegnaföreställningarflätassammantillengemensamverklighet.i schackfårmantänkasommanvill,etfinnsingeträttochingetfel.mankan tänkaenkelt,komplicerat,aggressivt,passivt,uppochner.schackspeletutgår alltifrånensegnakunskaperochmanutvecklaseftersinaegnaförutsättningar. Detärocksåenplatsärmanmötspålikavillkor.Kön,etniciteteller socioekonomiskbakgrunspelaringenroll.ommanintetalarsåbrasvenska, harfysiskahanikappellerharsvårtförsocialarelationerärschacken fantastiskinteraktion,överallagränser. Dessutomskaparschacketrumförattmanskakunnautvecklasitttänkane, varakreativ,lösaproblemochplanera.enläraresa: Mespelpåtelefoner, filmerpåtvochkonversationerpånätetskerallaktivitetframförögonenpåoss, ingentinghänerivårtegethuvu.meschackäretomvänt,nästaningenting hänerpåbräet,alltspelasuppihuvuet. Genomspeletssjälvanatur,övarvi påatthållafokus,koncentreraossochskapavåraegnaverkligheter. METOD Utsiktstornetutvecklarkonceptärschackfungerarsomettpeagogisktverktyg förintegrationochavkoncentrationsträning. Konceptenäresignaeförattfrämjasamarbete,kommunikationochrelationer samtkoncentration,fokusochträningiatt tänka.barnenspelarsällanklassisk schack,utanaktiviteternaäruppbyggasomövningarförattbelysasärskila områen,somkaniskuterasföreochefter. Enövningärtex.attettlagbeståeneavfyrapersonerspelarettpartischack motettannatlagochinnanochefterprataromhurmankommunicerarpåett brasätt,targemensammabeslutetc. Enannanövningärattmehjälpaveolikaschackpjäsernasväre,sättaihop olikakonstellationersomtillsammansgerenvisspoäng.

5 5 Ytterligareenövningäratttillsammansställauppschackpjäsersåfortsom möjligt,utanatttalamevaranra. Mångaavaktiviteternaärenklaattgenomföraochkräverenastattmanska vetahureolikapjäsernagårochvaeärvära.barnensamarbetar,tänker ochutvecklasmespeletsomrivkraft. Viutbilarlärarnaföratteskakunnautvecklabarnensschackkunskaperoch självakunnaanvänaschacksompeagogisktverktygochaktivteltai verksamheten. Konceptenkanvaraeneftermiagsaktivitet,ettregelbunetprojektuneren terminellerbegränsattillenspecifikprojektperio. VADHARVIGJORT? Mankanelain2013itreelar: 1.Förstaelenavåretbestoavresearch.Attförståbehovet,marknaenoch utbuetgenomattträffaskolor,lärareocheleverme,ochutan,schackpå schemat. 2.Anraelenbestoavattbörjaesignaochtestaolikaiéer,sehure fungeraeiverklighetenochseanutvecklaem.härbörjaejagocksåta kontaktmespecialpeagoger,rektorerochforskareföreventuellasamarbeten. 3.Trejeochsistaelenavåretgenomföresochutväreraeskoncepten.Även planeringförhurenspriningkuneseutsamtvilketfokus2014skulleha gjores. Löpaneuneråretharmyckettilagtsnerpåattbyggauppnätverkoch samarbetenmeolikarelevantasektorer,tex.skolochschackvärlen. Aktiviteter: Aktivitetersomgenomförtsuneråretharfokuseratpåutvecklingavkoncepten samtnätverkane. ChessBattle:Enlagtävlingmeblanaelagfrånolikaskolor.Tävlingensgrenar äresignaeförattfrämjasamarbeteochrelationerochgeeltagarnaenpositiv upplevelsetillsammans.chessbattlepågårunerenhalvag. Integrationsprojekt:Samarbetemellantvåskolorunerentermin,iethärfallet MälarhöjensskolaochKvarnbyskolaniRinkeby.Skolornabesöktevaranraen agimånaenunerhöstterminen.elevernaarbetaeiteamme schackassocieraeövningar,esignaeförattfrämjasamarbete,kommunikation ochlearskap.diskussionerkringfrågorsom Vaärsamarbete?Hurärmanen bravän? varvasmeschackövningarärelevernastimulerastillsamarbeteoch vänskap. EntiigarevariantgenomföresocksåiLunpåVårfruskolan. 1.PREJECT Research 2.TESTING Development 3.EXECUTION Evaluation

6 6 Föreläsningar:Utsiktstornetharvaritinbjuenattföreläsaomschacksom peagogisktverktygpåkonferenseriungernochlononförforskare, peagogerochanrasomärintresseraeavschacksomverktyg. Utåtriktaeaktiviteter:UtsiktstornethareltagitpåRixFmfestivalen,Tele2 ArenasinvigningsamtAlmealen.Besökarefickgåenschacktipsrunaochelta ienminivariantavchessbattlesamtiigtsomvispreinformationom Utsiktstornet. Organisation UtsiktstornetärettAktiebolagmevinstbegränsning,vilketbetyerattallvinst återinvesterasiverksamheten. JohannaValentinärensamanställ.Konsulterhargjortpunktinsatseroch volontärersamtpeagogerharvaritknutnatillspecifikaprojekt.utsiktstornet harocksåarbetattättihopmesamarbetspartnerssomt.ex.schackiskolanoch Stockholmsschackförbun. PathwayofChange2013 EFFEKTMÅL Öka%koncentrationsförmåga%och%förbättrae%sociala%relationer%blan%eltagane% barn.%% Deltagane%barn%känner%öka%respekt%och%förståelse%för%barn%från%olika% socioekonomiska%bakgruner% Jagharinsettattviärlika,baraförattomärmörkaochintepratarren svenskabetyerinteetattviärolika.vigårpåsammaaktiviteterpåfritien

7 7 ochvilärosssammagrejor.vileverfortfaranepåsammasätt Evelina10år, eltagareiintegrationsprojektet. Genomenkätunersökningarochintervjuermelärareocheleverharvimätt effektenaveolikaschackkoncepten.resultatenvisartyligtpåhur schackkonceptenpånaturligtsättharskapatrelationerochförståelsemellan barnen,utanförschacket.hela83%aveltagarnaiintegrationsprojektetmenar attefåttvännerfrånenskolaesamarbetatme. Flerabarnharspontantnämntattevelathamerrasterförattlekamesina nyavännersamtönskatattgöraflersamarbetenmeanraskolor,ävenhär ocksåutanförschacket.kvarnbyskolanochmälarhöjensskolastartaeett gemensamteckarprojektisvenskan,efterattintegrationsprojektetvar genomfört.ävenieolikachessbattlearrangemangenumgickselevernai pauserna: Det%fungerae%utmärkt,%många%av%lagen%småpratae%om%allt%möjligt% mellan%uppgifterna %De%vill%gärna%vara%me%igen,%skriverAnetteSöerberg, lärarepåhevigeleonorasomeltogichessbattleimajistockholm. Innanintegrationsprojektetbörjaeuttrycktebarnfrånbåaskolorenoroöver attbesökavaranrasskolorochområen.efterförstamötetskrev Kvarnbyskolansläraresåhärienutvärering: Vi%lärare%på%Kvarnbyskolan%tackar% för%en%trevlig%ag.%många%av%våra%elever%tyckte%att%et%är%en%bästa%agen%hittills.% De%längtar%rean%efter%nästa%tillfälle. ÄvenMälarhöjensskolasaiutväreringen attoronochräslanförattåkatillrinkebyintelängrefanns. Mångaavlärarnavimöterprataromattschacketskaparettrumavlugnoch koncentration,somannarsärovanligtattuppnåiskolan.någramenarocksåatt eharenallmänpåverkanpåfokusetiklasrummet. Analys:Etttyligtresultatärattkonceptenskaparettnaturligtmötemellan eleverna,somleertillrelationerochvänskapersomintenövänigtvisär kopplaetillschacket,vilketstämmervälöverensmevårtmål. Detharelvisvaritsvårtattgöraenkätunersökningarmeelevernaå tolkningarnaavfrågornaharvaritolika.merkvalitativaintervjuermeeleverna kommeratttillämpas2014föratttyligareförståvaefåttutavatteltai koncepten. Måletmeenökakoncentrationsförmågaärsärskiltkopplattillbarnme koncentrationssvårigheter.dåkonceptetänraesigunervägenäretförst 2014somvikommerattbörjagöramätningaravetta. KONCEPT Detharvaritroligareänmeloifestivalen. (elevfrånvårfruskolanilun) Uner2013harUtsiktstornetarbetatmesåkallaprototypinggenomatt esignakonceptochaktiviteter,testaemiskolor,utväreraem,utvecklaem, testaemigenochsåviare. Detfinnsnutvåheltfärigakonceptsomkananpassasefterskolansbehovoch resurser.

8 8 ChessBattle: ChessBattlehartestatsochutförtsfemgångeruner2013mesammanlagtca 160barnfrån4skolori3kommuner.Fokusärpåatteltagarnasamarbetar,lär kännavaranraochfårenpositivupplevelsetillsammans. Övningarnamekluringaroch svosh övningenvarspännaneförelevernaoch gjoreettyligtattetvarenlagkamp. (lärareihevigeleonoraskolapå Östermalm) Integrationsprojekt: 77%svaraeattetbästameprojektetvarattlärakännanyakompisar. Integrationsprojektetärettlängreochmerjupgåeneprojekt.Fokusliggerpå atteltagarnaskasamarbetaochlärakännavaranragenom schackaktiviteterna.mellanaktiviteternaförankrasupplevelsernagenom iskussionerochsamtalkringtemansomt.ex.kommunikation,samarbeteoch vänskap. Integrationsprojektethartestatsientiigversionengångochutförtssom färigtkonceptengång.sammanlagtharca180barneltagitfråntreskoloroch tvåolikakommuner.härärnågrakommentarerfråneltagareiprojektet: Jagtyckteattetvarjätteroligtochjagfickjättejättemångavänner (elevfrån Mälarhöjensskola) Detvarroligtattlärakännaom.Domärsåsnällaochvarmoiga.Irastenvar etjätteroligtallasattiensakochblevsnurra. (elevfrånkvarnbyskolan) Barnmekoncentrationssvårigheter: Ytterligareettkoncept,riktattillbarnmekoncentrationssvårigheter,äruner utveckling.olikavariantertestaesietttiigtstaiumochutväreringarna gjoreattviänraeriktningochnuarbetarmeettnyttkonceptsomtränar arbetsminnet.uner2013vartresärskolorinvolveraemesammanlagt27 elever. Totaltharrygt500barneltagitiUtsiktstornetsaktiviteteruner2013, meräknatkoncept,testaktiviteter,eltaganepåtele2arenansinvigningsamt RixFMfestivalen. Analys:Attanvänaprototypingvarbraförattsnabbttareapåvasom fungeraeochinte,samtomkonceptenvarpårättspår.därföränraesockså enelriktlinjeriförhållanetillpathwayofchange,somsattesuppmereach forchangeibörjanav2013.blanannatänraesiginriktningenförbarnme koncentrationssvårigheter.detnyakonceptetärunerutvecklingochräknas meatttestasuner2014.ävenmåletomatt positivskolgång skulleuppnås genomschacketharänrats.visserligenharfleralärarenämntiintervjuernaatt barnenserframmotschackaktiviteterna,menfokusärintelängrepåatt schacketisigskafåbarnenattvaramerpositivainställatillskolansomhelhet. IénkomfrånettschackkonceptiUSA,menåskolsystemetserväligt annorlunautisverigepassaretintepåsammasätt.iställetblirfokusuner 2014attbarnmekoncentrationssvårigheterskafåöka koncentrationsförmåga,vilketkangöraetlättareföremattföljameiskolan ochpåsåsättblimerpositivtinställaeftersometgårbättreförem.

9 9 FlerochenklaremetoerförutväreringbehöverutvecklasförChessBattleoch Integrationskoncepten,särskiltkvalitativaintervjuerärvärefullanärbarnen gårilågochmellanstaiet. SYNLIGHET&MARKNADSFÖRING Mångaharvisatintresseochtycktattschacksompeagogisktverktygiskolan harlåtitspännane,särskiltsomettreskapförinkluering. Peagoger Uner2013harUtsiktstornetnåttuttillflerän1400peagogeriSverigegenom atteltaisettmässansomriktarsigtilllärareochpeagoger,genomschacki skolansnyhetsbrevsomgåruttillpeagogersomarbetarmeschackochimöte melunsresursskolor. Allmänheten PåTele2arenasinvigningochRixFM festivaleneltogöver200barni UtsiktstornetsaktiviteterochiGöteborgstoJohannaValentininför 10000människorochberättaeomUtsiktstornetsverksamhet. PåRixFMfestivalentogUtsiktstornetinitiativtillattartistersomYohio, RobinStjärnbergochUlrikMuntherspelaeschackmotenfestival eltagare.fleraavemtwittraeomhänelsensomspresochelaes påtwitteraverasfans. UtsiktstornetharmeverkatiraioreklampåRixFMgenomReachfor Change,meverkatitvåartiklarilokaltiningar(sebilaga)samtolika schacktiningarochcommunities.sverigesraio Stuioettgjoreett reportageomprojektetmekvarnbyskolanochmälarhöjensskola.(hör här: 4982) JohannaValentinharutsettstillMångfalsförebilavpostkoslotteriets projekt HelaSverige förmångfalochtolerans. Opinionsbilare UneråretharUtsiktstornetträffatolikaopinionsbilareförattetableraschack somettpeagogisktverktyg,äriblangarrykasparovochjuithpolgar tvåav värlensbästaschackspelareochleaneinomarbetetmeattetableraschacki skolanieuropaochusa.utsiktstornetharävenvaritiialogmeolle Johnselius,staselsirektöriKista,meSöertäljekommunochme kommunpolitikeriblanannatalmealen. Analys:Detharvaritstortintresseochmångaärnyfikna,menetharockså varitsvårtatthittaframtillemsomharmaktattpåverka.förattnåuttill skolornaäretiförstahanrektorerochläraresommåsteövertygas,eftersom eharmanatattbestämma.detärärförpåemfokusskaläggasuner2014 förattsäljainkonceptenochkommainiskolvärlensamtvisaförematt konceptenärtrovärigaochfungerar.unervåren2014kommerutsiktstornet

10 10 meverkasomföreläsarepåmalmöhögskolaskursischackpeagogikme32 lärareochpeagogerfrånhelasverige. Detfinnsenrörelseivärlenkringskolschacksomväxerocharbetarföratt etableraschacksomettpeagogisktverktyg.utsiktstornetharbyggtuppbra kontaktochstortnätverktillleareiolikaläner,blanannatenglan,inien, Canaa,UngernochArmenienochhoppaspåkonkretasamarbetenuner2014. SAMARBETSPARTNERS&NÄTVERK Ettstortarbeteharlagtsnerpåattnavigeraiskolochschackvärlenföratt hittasamarbetspartners,nätverkochpersonersomkanvaraenelav Utsiktstornetsutveckling. Samarbeten Sverigesschackförbunharbiståttmekontakter,nätverksamtsparring unerhela2013.inför2014kommerytterligaresamarbetengenomföras, blanannatettmestockholmsschackförbunföratttillsammans genomförachessbattleme1000barnifebruari.samarbetetgällerbåe ekonomiochpraktisktutförane. Konceptetförbarnmekoncentrationssvårigheterstösavtvåskolor, somkommeratttestaet,samtavforskare,professorerochpsykologer somkommeratthjälpatillmeattvalierakonceptet. Nätverk Uner2013harUtsiktstornetvaritinbjuenochförelästiLononpå konferensen Chess&Eucation samttillungernsschackfestivalför skolschack.vibåatillfälleneltogvärlensleane skolschackorganisationerochforskaresomstuerarvilkapositiva effekterschacketkanha.deltaganelänervaralltfråninienoch ArmenientillUSAochDanmark. UtsiktstorneteltogiLononiettinternationelltforskningsmöteom schacksompeagogisktverktyg.forskarefrånblanannatenglan, Frankrike,Italien,USAochUngerneltogförattelaerfarenheteroch knytakontakterförgemensamforskning. IseptemberträffaeUtsiktstornetorganisationenChessintheschoolsi USAsomhararbetatmemerän400000ungomariNewYorkföratt meschacksomverktygfåemattstueraviare.mötetvartillföratt såvälknytakontaktersomattelaerfarenheterochgeinspirationtill Utsiktstornetsverksamhet. Meverkane UtöverJohannaValentin,somärfulltianställ,hartvåpersonervarit projektanställaunersammanlagttvåmånaer. Allakonceptbyggerpåattskolansinvolveraepeagogerharenaktiv roll.sammanlagthar28peagogereltagituneråretsamtnågraextra fritispeagogerochförälrarvienstakatillfällen.

11 11 Frivilligaharhjälpttillmeblanannatgrafiskesign,textokument, sparring,processlening,lettelaravintegrationsprojekten,utvecklat hemsianocharbetatmesocialameier. Analys:DetfinnsenstornyfikenhetochintresseförUtsiktstornetsverksamhet, menförmångakrävsinteraktivamötenförattförklarautsiktstornetskoncept. Detfinnsstorpotentialinternationellt,båeförsamarbete,forskningmenäven spriningavutsiktstornetskoncept.flerekonomiskasamarbetenbehövergöras somtex.rekryteringavsponsorerochsamarbetsprojektmeprbyråer. AFFÄRSPLAN Businessmoelcanvasärenvariantavenaffärsplanförattfåentyligöversikt. Dokumentetfinnsbifogat#1.Orinomparantesärplaneraeför2014. Analys:Mångainriktningarochprototypinghargjortenaffärsplansvåratt tyliggöra.2014kommerfokusattliggapåattgöraenaffärsoch kommunikationsplansomutsiktstornetkanvilapå. Ansökningarhargjortsuner2014mevarieraesvar.Viharfåttstöpå sammanlagt sekförchessbattle,menåvårsamarbetspartnerär ansvarigförekonominsynsetinteibalansochresultatrapporten.viväntar ävenpåsvarfrånansökningargjorauner2013. Vahänernu 2014kommeratthanlaomattfåUtsiktstornettillattblienstabilverksamhet somkanbörjaväxa.fokuskommerattliggapåattutvecklaaffärsmoellen, organisationenochenplanföruppskalning. ChessBattleme1000barnkommergenomförasifebruarisomettleiattnåut tillflerbarnochskolor.konceptenskabörjasäljasintillskolorochetska byggasenstrukturförattflerskolorskallkunnaanvänasigavschacksom inklueraneverktyg. Ettstortfokuskommerattliggapåattutvecklakonceptetkringbarnme koncentrationssvårigheter.enmarknasföringsochkommunikationsplanska utformasmemåletattkonceptetskavaraklartförförsäljning,spriningoch uppskalningtill2015.förattvalierakonceptetkommerforskninggenomföras löpaneuner2014samtfortsättaefterattkonceptetärklart. Liksom2013kommer2014bliettspännaneårmeutmaningar, överraskningar,succéerochinteminstmötenmeochmellanmassoravbarn. 2013togUtsiktstornetsinaförstastaplanesteg,2014bliråretåUtsiktstornet tarsigframmebestämakliv.

12

13 Sveriges schackförbun och Schack i skolan: För kontakter, kunskap och samarbeten kring utveckling av schack i skolan Samarbetsskolor: För eltagane, utvärering och feeback av integrationsprojekt och Chess Battle. Reach for Change: För ekonomiskt stö, kontakter och rå Team bakom schack som specialpeagogiskt verktyg: Forskare, psykologer, specialpeagoger och rektorer för rå och feeback. Möte mellan barn - Chess Battle - Integrationsprojekt - (Samarbetskoncept) Intellektuell utveckling & självförtroene - Schack i resursskolor - (Utveckling av program för barn me koncentrationssvårigheter) - (Forskning på arbetsminne och schack) Koncept - Chess Battle - Integration, samarbete och inkluering (Kurser) (Program) Schack bryter barriärer och ger alla barn en möjlighet att utvecklas socialt och intellektuellt Inkluering och framgångar leer till bättre självförtroene och större trygghet i sig själv. Trygghet leer till förståelse, respekt och personlig utveckling. Personliga Flexibla Optimistiska Kunniga (Service) (Rå) (Utbilane) Sveriges schackförbun: Schack i skolan Offentliga tillställningar Mässor Meia: Raio, Tiningar (Rektorsträffar) Primära: Elever me arbetsminnesproblem i grunskolan Låg- och mellanstaieelever från olika socioekonomiska områen Sekunära: Peagoger Rektorer Offentliga tjänstemän och politiker Privatpersoner som vill stötta Förälrar Ieella organisationer Företag Forskare Mynigheter Lön Aministration Material Resor (Programutveckling) (Kommunikation & marknasföring) Reach for Change Foner (Koncept) (Program) (Kurser) (Teambuiling/Kick off)

14

15

16

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education The Agency s projekt om bedömningar påbörjades under 2005 med 23 deltagande länder.

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag

Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag Hotell Kramm 2010-11-15 Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund Den 15

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens 2008 05 20 Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens RAPPORT NR 7 Utbildning 2021 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Modellområde Vänersborg

Modellområde Vänersborg Modellområde Vänersborg Att möta barn och ungas psykiska hälsa med en helhet Skoldatatekskonferens 29 sep 2011 Modellområde Målet är att barn och ungdomar i området ska må bra /ha en god psykisk hälsa

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer