Social!Impact!Report!2013! Utsiktstornet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social!Impact!Report!2013! Utsiktstornet!"

Transkript

1 1 SocialImpactReport2013 Utsiktstornet

2 2 SammanfattningavJohannaValentin,grunare&VDUtsiktstornet Ettår.Jagharknappthunnitblinkaochplötsligtvaretöver.Mennärjagtittar tillbakaochskriverenhärrapporten,åkännsetsomattetvariten oänlighet. Ibörjanav2013sattejagtillsammansmeReachforChangeuppmålföråret. Jagkomihågattjag,litepaniskt,tänkteförmigsjälv Hurskajagklaraethär?? IenhärrapportenkanenläsaomUtsiktstornetsresaochhureolikamålen haruppnåtts,hurjagtagitmiggenomresearch,tillatttestakonceptochsean prövatem.framföralltharetvaritettåravattutforska,taininformation, lyssnaochmötamänniskor. StatistikfrånFriensvisaratt14%avelevernaintetrivsiskolanochenligt Skolverketmenarhela15%avelevernaiåk4att anraelevervisaratteinte gillarigpånågotvis,t.ex.genomattreta,viskaellerskämtaomig eneller fleragångeriveckanochimånaen.densiffranär18%ommanharutlänsk bakgrun. Barnbehövervaratryggaochkännagemenskapförattutvecklas,båesocialt ochintellektuelltochetärvautsiktstornetsträvarefter.otryggabarn(och ävenvuxnaförenelen)reageraroftameatttryckaneanra,vilketisintur skaparflerotryggabarn.ochkonsekvensernaärstora.professorni specialpeagogik,rolfhellin,unerstrykerattgrunenförallkunskapäratt upplevasjälvkänslaochattkännatrygghet.antropologenochsocialpeagogen HelleSchjelleruphävarattensocialaimensionenärenförutsättningföratt lärasigskolansämnenochförattbarnskakunnareflektera,iakttaochbeöma sigsjälvaisamvaroochsamarbetemeanra. Densocialasamvaronochtrivselnäralltsågrunlägganeförattbarnskakunna läraiskolan,menocksåförattutvecklaspersonligen. UneråretharUtsiktstornetesignat,testat,utvecklatochgenomförttvånya koncept:chessbattleochintegrationsprojekt. Meschacketsomennaturligmötesplats,skaparUtsiktstornetpositiva upplevelsermellanbarn,förattminskaföromarnaochöppnaerassinnenför merrespekt,nyfikenhetochförståelse.närviuppskattarvaranrasmångfal blirvitryggareochutvecklas,båesocialtochintellektuelltochinteminst,vara trygganogattvälkomnaochuppskattaetnyaochannorluna. MyckethargjortsochhäntuneråretiUtsiktstornet,iarbetetförökasocial trivseliskolan.ometkanniläsaomienhärrapporten. Jagtroealrigförettårseanattjagiagskullehakommitsålångtochha genomförtsåmycket.utsiktstornetshartagitsinaförstastaplanesteg hanlaromattblistabil.Detärmegläje,förväntanochspänningjagser framemot2014,ettårfylltavnyaupplevelserochmassoravnyamöten.

3 3 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 Utsiktstornet.. 4 Vision 4 Mål..4 Varförschack? 4 Meto 4 Vaharvigjort? 5 Aktiviteter.5 Organisation 6 Pathwayofchange..6 Effektmål 6 Koncept...7 ChessBattle.. 8 Integrationsprojekt 8 Barnmekoncentrationssvårigheter...8 Synlighet&Marknasföring 9 Peagoger.. 9 Allmänheten. 9 Opinionsbilare. 9 Samarbetspartners&Nätverk...10 Samarbetspartners...10 Nätverk...10 Meverkane...10 Affärsplan...11 Vahänernu?...11 Granskarenskommentarer...12 Bilaga: Bussinesmoelcanvas 1 ArtikelNorrasian....2 ArtikelLiljeholmen/Älvsjö...2 Balans`ochresultatrapport.X

4 4 Utsiktstornet VISION Schackbryterbarriärerochgerbarnenmöjlighetattutvecklassocialtoch intellektuellt. MÅL Attanvänaschacksomettpeagogisktverktygförintegrationochträningför barnmekoncentrationssvårigheter. VARFÖRSCHACK? Mångaassocierarschackmenågotgammalt,tråkigtochinteminstasocialt.På Utsiktstornetarbetarvistänigtförattassociationernaiställetskagåtillnågot somärnytt,kulochinteminstsocialt Faktumärattschackharegenskapersomgörettillenutmärktmötesplats.En platsärensegnaföreställningarflätassammantillengemensamverklighet.i schackfårmantänkasommanvill,etfinnsingeträttochingetfel.mankan tänkaenkelt,komplicerat,aggressivt,passivt,uppochner.schackspeletutgår alltifrånensegnakunskaperochmanutvecklaseftersinaegnaförutsättningar. Detärocksåenplatsärmanmötspålikavillkor.Kön,etniciteteller socioekonomiskbakgrunspelaringenroll.ommanintetalarsåbrasvenska, harfysiskahanikappellerharsvårtförsocialarelationerärschacken fantastiskinteraktion,överallagränser. Dessutomskaparschacketrumförattmanskakunnautvecklasitttänkane, varakreativ,lösaproblemochplanera.enläraresa: Mespelpåtelefoner, filmerpåtvochkonversationerpånätetskerallaktivitetframförögonenpåoss, ingentinghänerivårtegethuvu.meschackäretomvänt,nästaningenting hänerpåbräet,alltspelasuppihuvuet. Genomspeletssjälvanatur,övarvi påatthållafokus,koncentreraossochskapavåraegnaverkligheter. METOD Utsiktstornetutvecklarkonceptärschackfungerarsomettpeagogisktverktyg förintegrationochavkoncentrationsträning. Konceptenäresignaeförattfrämjasamarbete,kommunikationochrelationer samtkoncentration,fokusochträningiatt tänka.barnenspelarsällanklassisk schack,utanaktiviteternaäruppbyggasomövningarförattbelysasärskila områen,somkaniskuterasföreochefter. Enövningärtex.attettlagbeståeneavfyrapersonerspelarettpartischack motettannatlagochinnanochefterprataromhurmankommunicerarpåett brasätt,targemensammabeslutetc. Enannanövningärattmehjälpaveolikaschackpjäsernasväre,sättaihop olikakonstellationersomtillsammansgerenvisspoäng.

5 5 Ytterligareenövningäratttillsammansställauppschackpjäsersåfortsom möjligt,utanatttalamevaranra. Mångaavaktiviteternaärenklaattgenomföraochkräverenastattmanska vetahureolikapjäsernagårochvaeärvära.barnensamarbetar,tänker ochutvecklasmespeletsomrivkraft. Viutbilarlärarnaföratteskakunnautvecklabarnensschackkunskaperoch självakunnaanvänaschacksompeagogisktverktygochaktivteltai verksamheten. Konceptenkanvaraeneftermiagsaktivitet,ettregelbunetprojektuneren terminellerbegränsattillenspecifikprojektperio. VADHARVIGJORT? Mankanelain2013itreelar: 1.Förstaelenavåretbestoavresearch.Attförståbehovet,marknaenoch utbuetgenomattträffaskolor,lärareocheleverme,ochutan,schackpå schemat. 2.Anraelenbestoavattbörjaesignaochtestaolikaiéer,sehure fungeraeiverklighetenochseanutvecklaem.härbörjaejagocksåta kontaktmespecialpeagoger,rektorerochforskareföreventuellasamarbeten. 3.Trejeochsistaelenavåretgenomföresochutväreraeskoncepten.Även planeringförhurenspriningkuneseutsamtvilketfokus2014skulleha gjores. Löpaneuneråretharmyckettilagtsnerpåattbyggauppnätverkoch samarbetenmeolikarelevantasektorer,tex.skolochschackvärlen. Aktiviteter: Aktivitetersomgenomförtsuneråretharfokuseratpåutvecklingavkoncepten samtnätverkane. ChessBattle:Enlagtävlingmeblanaelagfrånolikaskolor.Tävlingensgrenar äresignaeförattfrämjasamarbeteochrelationerochgeeltagarnaenpositiv upplevelsetillsammans.chessbattlepågårunerenhalvag. Integrationsprojekt:Samarbetemellantvåskolorunerentermin,iethärfallet MälarhöjensskolaochKvarnbyskolaniRinkeby.Skolornabesöktevaranraen agimånaenunerhöstterminen.elevernaarbetaeiteamme schackassocieraeövningar,esignaeförattfrämjasamarbete,kommunikation ochlearskap.diskussionerkringfrågorsom Vaärsamarbete?Hurärmanen bravän? varvasmeschackövningarärelevernastimulerastillsamarbeteoch vänskap. EntiigarevariantgenomföresocksåiLunpåVårfruskolan. 1.PREJECT Research 2.TESTING Development 3.EXECUTION Evaluation

6 6 Föreläsningar:Utsiktstornetharvaritinbjuenattföreläsaomschacksom peagogisktverktygpåkonferenseriungernochlononförforskare, peagogerochanrasomärintresseraeavschacksomverktyg. Utåtriktaeaktiviteter:UtsiktstornethareltagitpåRixFmfestivalen,Tele2 ArenasinvigningsamtAlmealen.Besökarefickgåenschacktipsrunaochelta ienminivariantavchessbattlesamtiigtsomvispreinformationom Utsiktstornet. Organisation UtsiktstornetärettAktiebolagmevinstbegränsning,vilketbetyerattallvinst återinvesterasiverksamheten. JohannaValentinärensamanställ.Konsulterhargjortpunktinsatseroch volontärersamtpeagogerharvaritknutnatillspecifikaprojekt.utsiktstornet harocksåarbetattättihopmesamarbetspartnerssomt.ex.schackiskolanoch Stockholmsschackförbun. PathwayofChange2013 EFFEKTMÅL Öka%koncentrationsförmåga%och%förbättrae%sociala%relationer%blan%eltagane% barn.%% Deltagane%barn%känner%öka%respekt%och%förståelse%för%barn%från%olika% socioekonomiska%bakgruner% Jagharinsettattviärlika,baraförattomärmörkaochintepratarren svenskabetyerinteetattviärolika.vigårpåsammaaktiviteterpåfritien

7 7 ochvilärosssammagrejor.vileverfortfaranepåsammasätt Evelina10år, eltagareiintegrationsprojektet. Genomenkätunersökningarochintervjuermelärareocheleverharvimätt effektenaveolikaschackkoncepten.resultatenvisartyligtpåhur schackkonceptenpånaturligtsättharskapatrelationerochförståelsemellan barnen,utanförschacket.hela83%aveltagarnaiintegrationsprojektetmenar attefåttvännerfrånenskolaesamarbetatme. Flerabarnharspontantnämntattevelathamerrasterförattlekamesina nyavännersamtönskatattgöraflersamarbetenmeanraskolor,ävenhär ocksåutanförschacket.kvarnbyskolanochmälarhöjensskolastartaeett gemensamteckarprojektisvenskan,efterattintegrationsprojektetvar genomfört.ävenieolikachessbattlearrangemangenumgickselevernai pauserna: Det%fungerae%utmärkt,%många%av%lagen%småpratae%om%allt%möjligt% mellan%uppgifterna %De%vill%gärna%vara%me%igen,%skriverAnetteSöerberg, lärarepåhevigeleonorasomeltogichessbattleimajistockholm. Innanintegrationsprojektetbörjaeuttrycktebarnfrånbåaskolorenoroöver attbesökavaranrasskolorochområen.efterförstamötetskrev Kvarnbyskolansläraresåhärienutvärering: Vi%lärare%på%Kvarnbyskolan%tackar% för%en%trevlig%ag.%många%av%våra%elever%tyckte%att%et%är%en%bästa%agen%hittills.% De%längtar%rean%efter%nästa%tillfälle. ÄvenMälarhöjensskolasaiutväreringen attoronochräslanförattåkatillrinkebyintelängrefanns. Mångaavlärarnavimöterprataromattschacketskaparettrumavlugnoch koncentration,somannarsärovanligtattuppnåiskolan.någramenarocksåatt eharenallmänpåverkanpåfokusetiklasrummet. Analys:Etttyligtresultatärattkonceptenskaparettnaturligtmötemellan eleverna,somleertillrelationerochvänskapersomintenövänigtvisär kopplaetillschacket,vilketstämmervälöverensmevårtmål. Detharelvisvaritsvårtattgöraenkätunersökningarmeelevernaå tolkningarnaavfrågornaharvaritolika.merkvalitativaintervjuermeeleverna kommeratttillämpas2014föratttyligareförståvaefåttutavatteltai koncepten. Måletmeenökakoncentrationsförmågaärsärskiltkopplattillbarnme koncentrationssvårigheter.dåkonceptetänraesigunervägenäretförst 2014somvikommerattbörjagöramätningaravetta. KONCEPT Detharvaritroligareänmeloifestivalen. (elevfrånvårfruskolanilun) Uner2013harUtsiktstornetarbetatmesåkallaprototypinggenomatt esignakonceptochaktiviteter,testaemiskolor,utväreraem,utvecklaem, testaemigenochsåviare. Detfinnsnutvåheltfärigakonceptsomkananpassasefterskolansbehovoch resurser.

8 8 ChessBattle: ChessBattlehartestatsochutförtsfemgångeruner2013mesammanlagtca 160barnfrån4skolori3kommuner.Fokusärpåatteltagarnasamarbetar,lär kännavaranraochfårenpositivupplevelsetillsammans. Övningarnamekluringaroch svosh övningenvarspännaneförelevernaoch gjoreettyligtattetvarenlagkamp. (lärareihevigeleonoraskolapå Östermalm) Integrationsprojekt: 77%svaraeattetbästameprojektetvarattlärakännanyakompisar. Integrationsprojektetärettlängreochmerjupgåeneprojekt.Fokusliggerpå atteltagarnaskasamarbetaochlärakännavaranragenom schackaktiviteterna.mellanaktiviteternaförankrasupplevelsernagenom iskussionerochsamtalkringtemansomt.ex.kommunikation,samarbeteoch vänskap. Integrationsprojektethartestatsientiigversionengångochutförtssom färigtkonceptengång.sammanlagtharca180barneltagitfråntreskoloroch tvåolikakommuner.härärnågrakommentarerfråneltagareiprojektet: Jagtyckteattetvarjätteroligtochjagfickjättejättemångavänner (elevfrån Mälarhöjensskola) Detvarroligtattlärakännaom.Domärsåsnällaochvarmoiga.Irastenvar etjätteroligtallasattiensakochblevsnurra. (elevfrånkvarnbyskolan) Barnmekoncentrationssvårigheter: Ytterligareettkoncept,riktattillbarnmekoncentrationssvårigheter,äruner utveckling.olikavariantertestaesietttiigtstaiumochutväreringarna gjoreattviänraeriktningochnuarbetarmeettnyttkonceptsomtränar arbetsminnet.uner2013vartresärskolorinvolveraemesammanlagt27 elever. Totaltharrygt500barneltagitiUtsiktstornetsaktiviteteruner2013, meräknatkoncept,testaktiviteter,eltaganepåtele2arenansinvigningsamt RixFMfestivalen. Analys:Attanvänaprototypingvarbraförattsnabbttareapåvasom fungeraeochinte,samtomkonceptenvarpårättspår.därföränraesockså enelriktlinjeriförhållanetillpathwayofchange,somsattesuppmereach forchangeibörjanav2013.blanannatänraesiginriktningenförbarnme koncentrationssvårigheter.detnyakonceptetärunerutvecklingochräknas meatttestasuner2014.ävenmåletomatt positivskolgång skulleuppnås genomschacketharänrats.visserligenharfleralärarenämntiintervjuernaatt barnenserframmotschackaktiviteterna,menfokusärintelängrepåatt schacketisigskafåbarnenattvaramerpositivainställatillskolansomhelhet. IénkomfrånettschackkonceptiUSA,menåskolsystemetserväligt annorlunautisverigepassaretintepåsammasätt.iställetblirfokusuner 2014attbarnmekoncentrationssvårigheterskafåöka koncentrationsförmåga,vilketkangöraetlättareföremattföljameiskolan ochpåsåsättblimerpositivtinställaeftersometgårbättreförem.

9 9 FlerochenklaremetoerförutväreringbehöverutvecklasförChessBattleoch Integrationskoncepten,särskiltkvalitativaintervjuerärvärefullanärbarnen gårilågochmellanstaiet. SYNLIGHET&MARKNADSFÖRING Mångaharvisatintresseochtycktattschacksompeagogisktverktygiskolan harlåtitspännane,särskiltsomettreskapförinkluering. Peagoger Uner2013harUtsiktstornetnåttuttillflerän1400peagogeriSverigegenom atteltaisettmässansomriktarsigtilllärareochpeagoger,genomschacki skolansnyhetsbrevsomgåruttillpeagogersomarbetarmeschackochimöte melunsresursskolor. Allmänheten PåTele2arenasinvigningochRixFM festivaleneltogöver200barni UtsiktstornetsaktiviteterochiGöteborgstoJohannaValentininför 10000människorochberättaeomUtsiktstornetsverksamhet. PåRixFMfestivalentogUtsiktstornetinitiativtillattartistersomYohio, RobinStjärnbergochUlrikMuntherspelaeschackmotenfestival eltagare.fleraavemtwittraeomhänelsensomspresochelaes påtwitteraverasfans. UtsiktstornetharmeverkatiraioreklampåRixFMgenomReachfor Change,meverkatitvåartiklarilokaltiningar(sebilaga)samtolika schacktiningarochcommunities.sverigesraio Stuioettgjoreett reportageomprojektetmekvarnbyskolanochmälarhöjensskola.(hör här: 4982) JohannaValentinharutsettstillMångfalsförebilavpostkoslotteriets projekt HelaSverige förmångfalochtolerans. Opinionsbilare UneråretharUtsiktstornetträffatolikaopinionsbilareförattetableraschack somettpeagogisktverktyg,äriblangarrykasparovochjuithpolgar tvåav värlensbästaschackspelareochleaneinomarbetetmeattetableraschacki skolanieuropaochusa.utsiktstornetharävenvaritiialogmeolle Johnselius,staselsirektöriKista,meSöertäljekommunochme kommunpolitikeriblanannatalmealen. Analys:Detharvaritstortintresseochmångaärnyfikna,menetharockså varitsvårtatthittaframtillemsomharmaktattpåverka.förattnåuttill skolornaäretiförstahanrektorerochläraresommåsteövertygas,eftersom eharmanatattbestämma.detärärförpåemfokusskaläggasuner2014 förattsäljainkonceptenochkommainiskolvärlensamtvisaförematt konceptenärtrovärigaochfungerar.unervåren2014kommerutsiktstornet

10 10 meverkasomföreläsarepåmalmöhögskolaskursischackpeagogikme32 lärareochpeagogerfrånhelasverige. Detfinnsenrörelseivärlenkringskolschacksomväxerocharbetarföratt etableraschacksomettpeagogisktverktyg.utsiktstornetharbyggtuppbra kontaktochstortnätverktillleareiolikaläner,blanannatenglan,inien, Canaa,UngernochArmenienochhoppaspåkonkretasamarbetenuner2014. SAMARBETSPARTNERS&NÄTVERK Ettstortarbeteharlagtsnerpåattnavigeraiskolochschackvärlenföratt hittasamarbetspartners,nätverkochpersonersomkanvaraenelav Utsiktstornetsutveckling. Samarbeten Sverigesschackförbunharbiståttmekontakter,nätverksamtsparring unerhela2013.inför2014kommerytterligaresamarbetengenomföras, blanannatettmestockholmsschackförbunföratttillsammans genomförachessbattleme1000barnifebruari.samarbetetgällerbåe ekonomiochpraktisktutförane. Konceptetförbarnmekoncentrationssvårigheterstösavtvåskolor, somkommeratttestaet,samtavforskare,professorerochpsykologer somkommeratthjälpatillmeattvalierakonceptet. Nätverk Uner2013harUtsiktstornetvaritinbjuenochförelästiLononpå konferensen Chess&Eucation samttillungernsschackfestivalför skolschack.vibåatillfälleneltogvärlensleane skolschackorganisationerochforskaresomstuerarvilkapositiva effekterschacketkanha.deltaganelänervaralltfråninienoch ArmenientillUSAochDanmark. UtsiktstorneteltogiLononiettinternationelltforskningsmöteom schacksompeagogisktverktyg.forskarefrånblanannatenglan, Frankrike,Italien,USAochUngerneltogförattelaerfarenheteroch knytakontakterförgemensamforskning. IseptemberträffaeUtsiktstornetorganisationenChessintheschoolsi USAsomhararbetatmemerän400000ungomariNewYorkföratt meschacksomverktygfåemattstueraviare.mötetvartillföratt såvälknytakontaktersomattelaerfarenheterochgeinspirationtill Utsiktstornetsverksamhet. Meverkane UtöverJohannaValentin,somärfulltianställ,hartvåpersonervarit projektanställaunersammanlagttvåmånaer. Allakonceptbyggerpåattskolansinvolveraepeagogerharenaktiv roll.sammanlagthar28peagogereltagituneråretsamtnågraextra fritispeagogerochförälrarvienstakatillfällen.

11 11 Frivilligaharhjälpttillmeblanannatgrafiskesign,textokument, sparring,processlening,lettelaravintegrationsprojekten,utvecklat hemsianocharbetatmesocialameier. Analys:DetfinnsenstornyfikenhetochintresseförUtsiktstornetsverksamhet, menförmångakrävsinteraktivamötenförattförklarautsiktstornetskoncept. Detfinnsstorpotentialinternationellt,båeförsamarbete,forskningmenäven spriningavutsiktstornetskoncept.flerekonomiskasamarbetenbehövergöras somtex.rekryteringavsponsorerochsamarbetsprojektmeprbyråer. AFFÄRSPLAN Businessmoelcanvasärenvariantavenaffärsplanförattfåentyligöversikt. Dokumentetfinnsbifogat#1.Orinomparantesärplaneraeför2014. Analys:Mångainriktningarochprototypinghargjortenaffärsplansvåratt tyliggöra.2014kommerfokusattliggapåattgöraenaffärsoch kommunikationsplansomutsiktstornetkanvilapå. Ansökningarhargjortsuner2014mevarieraesvar.Viharfåttstöpå sammanlagt sekförchessbattle,menåvårsamarbetspartnerär ansvarigförekonominsynsetinteibalansochresultatrapporten.viväntar ävenpåsvarfrånansökningargjorauner2013. Vahänernu 2014kommeratthanlaomattfåUtsiktstornettillattblienstabilverksamhet somkanbörjaväxa.fokuskommerattliggapåattutvecklaaffärsmoellen, organisationenochenplanföruppskalning. ChessBattleme1000barnkommergenomförasifebruarisomettleiattnåut tillflerbarnochskolor.konceptenskabörjasäljasintillskolorochetska byggasenstrukturförattflerskolorskallkunnaanvänasigavschacksom inklueraneverktyg. Ettstortfokuskommerattliggapåattutvecklakonceptetkringbarnme koncentrationssvårigheter.enmarknasföringsochkommunikationsplanska utformasmemåletattkonceptetskavaraklartförförsäljning,spriningoch uppskalningtill2015.förattvalierakonceptetkommerforskninggenomföras löpaneuner2014samtfortsättaefterattkonceptetärklart. Liksom2013kommer2014bliettspännaneårmeutmaningar, överraskningar,succéerochinteminstmötenmeochmellanmassoravbarn. 2013togUtsiktstornetsinaförstastaplanesteg,2014bliråretåUtsiktstornet tarsigframmebestämakliv.

12

13 Sveriges schackförbun och Schack i skolan: För kontakter, kunskap och samarbeten kring utveckling av schack i skolan Samarbetsskolor: För eltagane, utvärering och feeback av integrationsprojekt och Chess Battle. Reach for Change: För ekonomiskt stö, kontakter och rå Team bakom schack som specialpeagogiskt verktyg: Forskare, psykologer, specialpeagoger och rektorer för rå och feeback. Möte mellan barn - Chess Battle - Integrationsprojekt - (Samarbetskoncept) Intellektuell utveckling & självförtroene - Schack i resursskolor - (Utveckling av program för barn me koncentrationssvårigheter) - (Forskning på arbetsminne och schack) Koncept - Chess Battle - Integration, samarbete och inkluering (Kurser) (Program) Schack bryter barriärer och ger alla barn en möjlighet att utvecklas socialt och intellektuellt Inkluering och framgångar leer till bättre självförtroene och större trygghet i sig själv. Trygghet leer till förståelse, respekt och personlig utveckling. Personliga Flexibla Optimistiska Kunniga (Service) (Rå) (Utbilane) Sveriges schackförbun: Schack i skolan Offentliga tillställningar Mässor Meia: Raio, Tiningar (Rektorsträffar) Primära: Elever me arbetsminnesproblem i grunskolan Låg- och mellanstaieelever från olika socioekonomiska områen Sekunära: Peagoger Rektorer Offentliga tjänstemän och politiker Privatpersoner som vill stötta Förälrar Ieella organisationer Företag Forskare Mynigheter Lön Aministration Material Resor (Programutveckling) (Kommunikation & marknasföring) Reach for Change Foner (Koncept) (Program) (Kurser) (Teambuiling/Kick off)

14

15

16

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'$()%#*'+,)"+*' -./0' ' "#$%"%"$& " Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Organisationen... 5 Verksamhets idé""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Värt att veta om ADHD

Värt att veta om ADHD Sidan 1 Värt att veta om ADHD - förhållningssätt & strategier för personal Anna Backman Legitimerad psykolog ADHD-center, SLSO anna.backman@sll.se Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Vad innebär svårigheterna?

Läs mer

Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204

Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204 Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204 Redovisning hösten 2010 Det verkar som om det har bildats 52 skolschackklubbar under hösten 2010, och som har registrerats så att de finns med i medlemregistreringen

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Informationsmöte 24 april 2014 UKK Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Finansierat av Allmänna Arvsfonden SIU Paraplyorganisation sedan 1986

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

Kandidatarbete I- data

Kandidatarbete I- data Kandidatarbete I- data TDDD83 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se Journey line X KURSINFORMATION Mål Utveckla e? litet webbaserat affärssystem av typ e- bufk. Skriva rapport inkl marknasföringsplan för

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Utbildning 20 21 maj 2015

Utbildning 20 21 maj 2015 Utbildning 20 21 maj 2015 Johan Wennström Charlotte Rydh Brakeley Nordic Att bygga relationer som ger stora gåvor 21 maj 2015 Charlotte Rydh Agenda Reflektioner från gårdagen & frågor Sju steg till en

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX Joakim Holm Adaptiv AB Erik Hammarström Antrop AB Vetenskapliga metoden 1. Observera verkligheten 4. Genomför experiment 2. Utforma hypotes

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola Innovationsprojekt 2014 Programkonferens i Luleå 4 5 juni 2015

Digitalisering för framtidens skola Innovationsprojekt 2014 Programkonferens i Luleå 4 5 juni 2015 Digitalisering för framtidens skola Innovationsprojekt 2014 Programkonferens i Luleå 4 5 juni 2015 Föreningen Sambruks projekt ivis innovativt verksamhetssystem i skolan www.sambruk.se 1 Bakgrund Dagens

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Bakgrund Omorganisation Januari 2011 o Arbetsmarknadsenheten (AME) Sektor Arbete, Trygghet

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling 1 (5) Handläggare Områdeschef Ulla Hansson tfn 0522-69 72 01 Verksamhetschef Gerd Karlsson tfn 0521-27 61 60 Avdelningschef Maria Kullander tfn 0522-69 70 48 Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

ERP val. Här hittar du råd om ERP! ERP ABBATE UK LTD. ERP-val, ERP-konsult och ERP-effektivisering.

ERP val. Här hittar du råd om ERP! ERP ABBATE UK LTD. ERP-val, ERP-konsult och ERP-effektivisering. Här hittar du råd om ERP! ERP ABBATE UK LTD ERP-val, ERP-konsult och ERP-effektivisering. Vi behåller 100% neutralitet i förhållande till ERP-leverantörer! ERP-val och ERP-konsult. Vi behåller100% neutralitet

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Sammanfattning. Här kommer avslutningsvis en sammanfattning av 2012: Under året har:

Sammanfattning. Här kommer avslutningsvis en sammanfattning av 2012: Under året har: Impact report för 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Vision... 4 Vad vi gör och hur vi gör det... 4 Varför vi gör det... 4 Hur organisationen ser ut... 5 Mål inom Reach for change... 6 Resultat inom Reach

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Börje Lindberg Lindberg Utveckling AB

Börje Lindberg Lindberg Utveckling AB Börje Lindberg Lindberg Utveckling AB Vad är jag rädd för? Ensamheten vid restaurangbordet!!! Kan inte sova!!! Vad är jag rädd för? Ensamheten vid restaurangbordet!!! Kan inte sova!!! Ångesten är en allierad

Läs mer

Breddat mått på regional utveckling. 13 maj

Breddat mått på regional utveckling. 13 maj Breddat mått på regional utveckling 13 maj Agenda 10.00 Samling/kaffe 10.30 Återkoppling från förra mötet samt input från rådgivarna (Mikael) 10.55 Kommunikationsmaterial (Mikael) 11.20 Sortering bland

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Föräldravandring på Östermalm. 1 januari 31 december 2008. Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr.

Årsredovisning. Föreningen Föräldravandring på Östermalm. 1 januari 31 december 2008. Föreningen Föräldravandring på Östermalm Org.nr. Årsredovisning Föreningen Föräldravandring på Östermalm 1 januari 31 december 2008 Verksamhetsberättelse Under året har vi haft fyra styrelsemöten samt ett antal ytterligare informella möten för att driva

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Regional kompetensdag 2013 Från samverkan till samhandling 18 december, 2013 En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Copyright Comborama Text & Layout 2010 Intresse,

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1 (6) Datum 2014-03-31 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen

Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Annonskampanj för Provins fem i Psykologtidningen Mitt uppdrag var att ta fram annonser för Provins fems kursverksamhet. Sedan tidigare hade de information om hela sitt kursutbud i varje annons. Den informationen

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 -En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 Bakgrund - Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och

Läs mer

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24

Beskrivning av Min AffärsTV AB. och kravprofil för rekrytering av Säljare. Kinna 2010-11-24 Beskrivning av Min AffärsTV AB och kravprofil för rekrytering av Säljare Kinna 2010-11-24 Executive Search: Detta dokument är baserat på information som Min AffärsTV AB (nedan kallat Min AffärsTV) har

Läs mer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer 2010-02-25 Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer Christina Björklund Ann Fagraeus Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin

Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm. mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin Sveavägen 31 SE-111 34 Stockholm mia.kolmodin@crisp.se +46-(0)70 443 91 91 miakolmodin f. 1976 Med 13 år erfarenhet av att ta fram digitala lösningar och tjänster till allt från fackförbund, kommuner,

Läs mer

SOCIAL IMPACT REPORT 2014. Finansieras av: 2015-01- 26

SOCIAL IMPACT REPORT 2014. Finansieras av: 2015-01- 26 SOCIAL IMPACT REPORT 2014 Finansieras av: 2015-01- 26 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning.4 Organisationen...5 Verksamhets idé.....5 Forza Ungdom Erbjuder.6 Målgrupp... 7 Mål inom Reach for

Läs mer

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen?

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Göran Brulin, ansvarig för lärande utvärdering och följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen 1 Sammanfattning av arbetet hittills: Följeforskning

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Bedömning för lärande. Tema: Bedömningspolicy 2014-01-30

Bedömning för lärande. Tema: Bedömningspolicy 2014-01-30 Bedömning för lärande Tema: Bedömningspolicy 2014-01-30 2014-01-30 Inledning Samtal om syftet med en Bedömningspolicy Samtal om vårt gemensamma underlag Uppgift till 14 mars Policy Liktydig med riktlinje

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Vindkraftsutredning. Underlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun

Vindkraftsutredning. Underlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun Vinkraftsutrening Unerlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun Rapporten har upprättats och utformats av kommunleningskontoret, Marks kommun, i samarbete me kommunens anra förvaltningar.

Läs mer

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Effektstudie av SkolFam SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Inledning Socialstyrelsen har uppdragit åt Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum) att utvärdera effekterna av SkolFam, en tvärprofessionell

Läs mer

11/9/2012 VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012

11/9/2012 VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 1 Informations- och datahantering för byggbranschen Håkan Wikemar, AEC Patrik Lindvall, NCC 2 Presentation Håkan Wikemar, ca 10 min NCC Informationshantering

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2012-07-18 SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Socialt företag- en väg till egen försörjning Dnr: 2011/15-SFV Rapportering avser Slutrapport för perioden 2012-01-01-2012-06-30

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program 08.30 09.00 09.15 10.00 10.15 Registrering, mingel & fika IFMA hälsar välkommen

Läs mer

Läs den här skriften noga och tänk på vad den har att säga. Använd det i ditt dagliga arbete.

Läs den här skriften noga och tänk på vad den har att säga. Använd det i ditt dagliga arbete. Spirit of Malmberg Ända sedan Jöns Mattisson-Malmberg grundade företaget 1866 har vi arbetat för att ta vara på vår värld och dess resurser. Först som smedja och brunnsborrare, sedan som verkstads- och

Läs mer